ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 20 noiembrie 2006cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 23 noiembrie 2006  Luând în considerare importanţa asigurării cu fonduri publice naţionale pentru finanţarea acţiunilor bugetare ce se realizează la sfârşitul anului bugetar,în vederea respectării angajamentului asumat prin Programul de guvernare ca pensionarii să beneficieze de avantajele creşterii economice, astfel încât pensiile acestora să fie majorate până în anul 2008, în termeni reali, cu aproximativ 30% faţă de nivelul înregistrat în anul 2004,ţinând cont că deficitul bugetar este un element important al susţinerii indicatorilor macroeconomici, acesta fiind influenţat direct de variaţia cheltuielilor bugetare, iar nivelul de 2,8% din produsul intern brut stabilit pentru anul 2007 asigură atât echilibrul financiar, cât şi cel monetar şi valutar, în condiţii de stabilitate durabilă,având în vedere prevederile art. 80 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi cu resursele financiare, valoarea punctului de pensie poate fi majorată prin legile de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/03. (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2006 şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.  +  Capitolul II Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare  +  Articolul 3În structura economică influenţele privind cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 se prezintă astfel:
           
      - milioane lei -
    CHELTUIELI - TOTAL0
    din care:  
    1.Cheltuieli curente0
      din acestea:  
      a)cheltuieli de personal+5,5
      b)bunuri şi servicii-5,5
      c)dobânzi-9,7
      d)asistenţă socială+9,7.
   +  Articolul 4 (1) Cheltuielile social-culturale care se finanţează de la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 se majorează cu suma de 5,5 milioane lei la cheltuieli de personal şi cu suma de 9,7 milioane lei la asistenţă socială şi se diminuează cu suma de 5,5 milioane lei la bunuri şi servicii şi cu suma de 9,7 milioane lei la dobânzi. (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli se majorează cu suma de 73,5 milioane lei la asigurări şi asistenţă socială pentru sistemul public de pensii şi se diminuează cu 73,5 milioane lei la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.  +  Articolul 5Excedentul sistemului public de pensii care se va înregistra în execuţie la 31 decembrie 2006 se utilizează pentru diminuarea deficitelor bugetare realizate de acest sistem în anii precedenţi.
   +  Capitolul III Dispoziţii referitoare la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2006 se diminuează cu suma de 73,5 milioane lei, din care: asistenţă socială cu 73,0 milioane lei şi activele nefinanciare cu 0,5 milioane lei. (2) Cheltuielile pentru indemnizaţii, ajutoare şi alte prestaţii sociale pentru accidente de muncă şi boli profesionale se diminuează cu suma de 73,0 milioane lei. (3) Cheltuielile pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se diminuează la activele nefinanciare cu suma de 0,5 milioane lei.  +  Articolul 7Excedentul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se majorează cu suma de 73,5 milioane lei.  +  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj  +  Articolul 8 (1) Sinteza modificărilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/04. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2006, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2/04. (3) Sinteza fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2006 şi anexele la aceasta sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Articolul 9Veniturile şi cheltuielile centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, sunt prevăzute în anexa nr. 4/04.  +  Articolul 10Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite, conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, este de 22,9 milioane lei.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 11Valoarea punctului de pensie, stabilită potrivit prevederilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, este de 396,2 lei şi se aplică începând cu data de 1 decembrie 2006.  +  Articolul 12 (1) Instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, pot plăti în luna decembrie premiul anual aferent anului 2006 din prevederile bugetare aprobate pentru acest an. (2) Plata contribuţiilor aferente premiului anual datorate de angajator se asigură integral sau parţial, după caz, din fondurile aprobate cu această destinaţie în bugetele ordonatorilor de credite pe anul 2006, iar diferenţa, din cele ale anului 2007. (3) Eventualele diferenţe de drepturi salariale rezultate în plus sau în minus la calculul premiului anual se regularizează cu drepturile salariale aferente lunii decembrie 2006 care vor fi achitate în luna ianuarie 2007.  +  Articolul 13Anexele nr. 1/03-3/03 şi 1/04-4/04 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 20 noiembrie 2006.Nr. 90.  +  Anexa 1/03 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATpe anul 2006- SINTEZA -
                                                                                                 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  0001 0002 2000 2003 2003 2103 2103 2900 3000 3003 3300 3303 3303 3603 5003 6800 6800 6800 6803 6803 6803 6803 6803 6803 6803 6903 6903 6903 6903 6903 6903 9903 03 01 04 01 04 05 06 03 07 03 11 50 03 03 03 03 04 05 05 06 09 50 50 50 05 05 07 09 15 50 50 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 01 02 03 01 02 50 03 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 51 51 51 57 57 57 57 57 70 71 71 71 71 71 71 79 81 81 81 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 51 51 51 55 55 55 57 57 57 57 70 71 71 71 71 71 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 03 03 04 04 04 05 05 06 06 06 11 12 13 14 24 24 30 30 30 30 30 02 02 03 03 01 01 01 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 06 06 06 11 12 13 30 30 01 01 01 01 02 02 02 01 01 01 01 01 02 03 04 05 06 07 08 12 13 30 01 02 03 04 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 01 01 02 30 01 02 01 02 04 06 30 02 02 16 01 02 01 02 03 30 01 01 02 03 04 06 07 08 13 30 01 02 03 04 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 30 30 01 02 30 21 17 01 02 01 03 30 VENITURI - TOTAL I.VENITURI CURENTE B.C0NTRIBUŢII DE ASIGURARI CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de angajatori Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de angajatori CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asigurati Contribuţia altor persoane asigurate Contribuţii facultative ale asiguraţilor Contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Contribuţia pentru bilete de tratament şi odihna DIVERSE VENITURI Alte venituri CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI Şi SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii platite unor persoane din afara unitaţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat, forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasari în strainatate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobanzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Asistenţa sociala în caz de boli şi invalidităţi Asistenţa sociala în caz de boli Asistentă socială pentru familie şi copii Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forţa motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări în străinătate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active Fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asigurări pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond EXCEDEHT/DEFICIT 19.423.065 19.423.065 19.273.824 13.443.277 12.925.542 517.735 5.830.547 5.610.925 211.621 7.000 1.000 149.240 50.000 50.000 50.000 99.240 67.715 67.715 31.525 31.525 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.519 7.647 12.353 18.087.424 21.170 21.170 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.519 7.647 12.353 18.087.424 21.170 21.170 4.119 4.119 18.491.609 18.470.177 98.449 75.876 40.946 1.400 2.100 8.000 773 687 7.000 8.000 270 300 6.400 22.573 14.438 1.897 5.311 379 548 313.966 41.781 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 27.551 6.563 215 215 519 307 212 991 991 1.300 1.056 244 113 28 307 11 114 114 262.024 11 3.075 230.324 28.614 42.519 2.330 2.330 40.189 40.189 6.031 6.031 6.031 18.009.212 17.311.016 698.196 328.918 369.278 17.313 17.313 17.313 13.786 279 866 2.382 4.119 4.119 4.119 4.119 17.311.016 369.278 20.054 20.054 86.572 228.323 476.366 230.324 246.042 104.272 100.415 3.970 3.060 1.990 25 10 325 16 300 244 50 100 910 582 77 214 15 22 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 28 50 745 745 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 78.212 78.212 68.580 9.632 3.857 3.857 3.857 1.854 1.323 680 69.454 36.900 32.554 8.243 2.131 12.353 12.353 12.091 12.091 827.184 5.500 -5.500 -9.748 9.748 5.500 -5.500 -9.748 9.748 73.500 73.000 5.500 4.170 4.170 1.330 881 104 292 21 32 -5.500 -5.500 -5.500 -9.748 -9.748 -9.748 82.748 182.748 -100.000 -100.000 500 500 500 500 182.748 -100.000 -9.248 -9.248 -73.500 -73.500 -73.000 -73.000 -65.000 -8.000 -500 -500 -500 -500 -64.326 -33.704 -30.622 -7.543 -1.131 -500 -500 19.423.065 19.423.065 19.273.825 13.443.278 12.925.542 517.735 5.830.547 5.610.925 211.621 7.000 1.000 149.240 50.000 50.000 50.000 99.240 67.715 67.715 31.525 31.525 18.595.881 18.570.592 107.919 312.730 32.771 7.647 12.353 18.097.172 21.170 21.170 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 107.919 312.730 32.771 7.647 12.353 18.097.172 21.170 21.170 4.119 4.119 18.565.109 18.543.177 103.949 80.046 40.946 1.400 2.100 8.000 773 687 7.000 12.170 270 300 6.400 23.903 15.319 2.001 5.603 400 580 308.466 41.781 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 27.551 6.563 215 215 519 307 212 991 991 1.300 1.056 244 113 28 307 11 114 114 256.524 11 3.075 230.324 23.114 32.771 2.330 2.330 30.441 30.441 6.031 6.031 6.031 18.091.960 17.493.764 598.196 328.918 269.278 17.813 17.813 17.813 13.786 279 1.366 2.382 4.119 4.119 4.119 4.119 17.493.764 269.278 20.054 20.054 86.572 228.323 467.118 230.324 236.794 30.772 27.415 3.970 3.060 1.990 25 10 325 16 300 244 50 100 910 582 77 214 15 22 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 28 50 745 745 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 5.212 5.212 3.580 1.632 3.357 3.357 3.357 1.354 1.323 680 5.128 3.196 1.932 700 1.000 12.353 12.353 11.591 11.591 827.184
   +  Anexa 2/03 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAcheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,titluri de cheltuieli pe anul 2006
                                                                                                 - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 03 6800 03 01 10 20 30 51 6800 03 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 10 03 06 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 14 20 24 20 24 01 20 30 20 30 02 20 30 04 20 30 06 20 30 30 30 30 02 30 02 02 30 03 30 03 02 51 51 01 51 01 16 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 01 71 01 02 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6803 03 04 6803 05 6803 05 01 06 6803 09 50 6803 50 02 6803 50 03 6903 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 10 03 02 10 03 03 10 03 04 10 03 06 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 20 01 09 20 01 30 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 30 20 30 30 51 51 01 51 01 21 55 55 01 55 01 17 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 71 01 01 71 01 03 71 01 30 6903 05 6903 05 01 02 6903 07 09 15 50 6903 50 6903 50 03 5006 01 10 20 70 71 6806 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 12 20 13 20 30 20 30 30 70 71 71 01 71 01 03 71 01 30 6806 50 6806 50 03 6906 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 12 20 30 20 30 30 70 71 71 01 71 01 02 71 01 03 6906 50 6906 50 03 CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TiTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatii de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curătenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicaţii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasari interne, detaşări, transferări Daplasari în strainatate Cărţi, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestatii servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii da credite Alte dobanzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) Constructii Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Asistenţa sociala în caz de boli şi invalidităţi Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare pentru urmaşi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii, de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detasari transferari Deplasări în străinătate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active, fixe Asistenţa sociala în caz de boli şi invalidităţi Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invali- ditate Asigurări pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigura- rilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond CREDITE EXTERNE __________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Consultanţă şi expertiza Pregătire, profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Consultanţă şi expertiză Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte cheltuieli în domeniul asigura- rilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.516 7.647 12.353 18.087.424 21.170 21.170 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.519 7.647 12.353 18.087.424 21.170 21.170 4.119 4.119 18.491.609 18.470.177 98.449 75.876 40.946 1.400 2.100 8.000 773 687 7.000 8.000 270 300 6.400 22.573 14.438 1.897 5.311 379 548 313.966 41.781 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 27.551 6.563 215 215 519 307 212 991 991 1.300 1.056 244 113 28 307 11 114 114 262.024 11 3.075 230.324 28.614 42.519 2.330 2.330 40.189 40.189 6.031 6.031 6.031 18.009.212 17.311.016 585.196 328.918 369.278 17.313 17.313 17.313 13.786 279 866 2.382 4.119 4.119 4.119 4.039 17.311.016 369.278 20.054 20.054 86.572 228.323 476.366 230.324 246.042 104.272 100.415 3.970 3.060 1.990 25 10 325 16 300 244 50 100 910 582 77 214 15 22 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 28 50 745 745 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 78.212 78.212 68.580 9.632 3.857 3.857 3.857 1.854 1.323 680 69.454 36.900 32.554 8.243 2.131 12.353 12.353 12.091 12.091 12.500 2.390 76 2.314 10.110 10.110 11.653 1.809 63 63 63 1.746 653 653 299 185 114 141 653 9.844 9.844 9.844 2.316 7.528 11.653 11.653 847 581 13 13 13 568 142 142 142 284 284 266 266 266 194 72 847 847 439.355 439.275 5.500 -5.500 -9.748 9.748 5.500 -5.500 -9.748 9.748 73.500 73.000 5.500 4.170 4.170 1.330 881 104 292 21 32 -5.500 -5.500 -5.500 -9.748 -9.748 -9.748 82.748 182.748 -100.000 -100.000 500 500 500 500 182.748 -100.000 -9.248 -9.248 -73.000 -73.000 -73.000 -73.000 -65.000 -8.000 -500 -500 -500 -500 -64.326 -33.704 -30.622 -7.543 -1.131 -500 -500 -3.819 -1.737 -76 -1.661 -2.082 -2.082 -2.972 -1.156 -63 -63 -63 -1.093 -653 -653 -299 -185 -114 -141 -200 200 200 -1.816 -1.816 -1.816 -1.816 -2.972 -2.972 -847 -581 -13 -13 -13 568 -142 -142 -142 -284 -284 -266 -266 -266 -194 -72 -847 -847 18.595.881 18.570.592 107.919 312.730 32.771 7.647 12.353 18.097.172 21.170 21.170 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 107.919 312.730 32.771 7.647 12.353 18.097.172 21.170 21.170 4.119 4.119 18.565.109 18.543.177 103.949 80.046 40.946 1.400 2.100 8.000 773 687 7.000 12.170 270 300 6.400 23.903 15.319 2.001 5.603 400 580 308.466 41.781 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 27.551 6.563 215 215 519 307 212 991 991 1.300 1.056 244 113 28 307 11 114 114 256.524 11 3.075 230.324 23.114 32.771 2.330 2.330 30.441 30.441 6.031 6.031 6.031 18.091.960 17.493.764 598.196 328.918 269.278 17.813 17.813 17.813 13.786 279 1.366 2.382 4.119 4.119 4.119 4.119 17.493.764 269.278 20.054 20.054 86.572 228.323 467.118 230.324 236.794 30.772 27.415 3.970 3.060 1.990 25 10 325 16 300 244 50 100 910 582 77 214 15 22 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 28 50 745 745 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 5.212 5.212 3.580 1.632 3.357 3.357 3.357 1.354 1.323 680 5.128 3.196 1.932 700 1.000 12.353 12.353 11.591 11.591 8.681 653 653 8.028 8.028 8.681 653 653 453 200 200 8.028 8.028 8.028 500 7.528 8.681 8.681
   +  Anexa 3/03/20/01 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STATSINTEZAfondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuielipe anul 2006
                                                                                                -mii lei-
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5000 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 5003 01 10 20 30 51 51 01 51 01 16 51 01 21 55 55 01 55 01 17 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 81 5006 01 10 20 70 71 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentand contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VII ASISTENŢA SOCIALA Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE CREDITE EXTERNE _________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 18.608.381 18.572.982 102.495 320.544 42.519 7.647 12.353 18.087.424 31.280 31.280 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.519 7.647 7.647 6.031 1.616 12.353 12.353 12.353 18.087.424 17.311.016 776.408 397.498 378.910 21.170 21.170 4.119 4.119 12.500 2.390 76 4.924 10.110 10.110 -3.819 -1.737 5.424 -7.161 -9.748 9.748 -2.582 -2.582 5.500 -5.500 -9.748 9.748 250.000 -173.000 -65.000 -108.000 -3.819 -1.737 -76 -1.661 -2.082 -2.082 18.604.562 18.572.982 102.495 320.544 42.519 7.647 12.353 18.097.172 29.198 29.198 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 32.771 7.647 7.647 6.031 1.616 12.353 12.353 12.353 18.097.172 17.493.764 603.408 332.498 270.910 21.170 21.170 4.119 4.119 8.681 653 653 8.028 8.028
   +  Anexa 3/03/20/02 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şiparagrafe pe anul 2006(sumele alocate din bugetul asigurarilor sociale de stat)
                                                                                                - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5003 01 10 20 30 51 55 57 70 71 79 81 6800 03 6800 03 01 10 20 30 51 6800 03 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 20 30 51 57 70 71 79 81 6803 03 04 6803 05 6803 05 01 06 6803 09 50 6803 50 02 6803 50 03 6903 01 10 20 51 55 57 70 71 6903 05 6903 05 01 02 6903 07 09 15 50 6903 50 6903 50 03 CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Pensii şi ajutoare pentru bătranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PR0FESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Asistenţa sociala în caz, de boli şi invalidităţi Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invali- ditate Asigurari pentru şomaj Ajutoare pentru urmasi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigura- rilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.519 7.647 12.353 18.087.424 21.170 21.170 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.519 7.647 12.353 18.087.424 21.170 21.170 4.119 4.119 18.491.609 18.470.177 98.449 313.966 42.519 6.031 18.009.212 17.313 17.313 4.119 4.119 17.311.016 369.278 20.054 20.054 86.572 228.323 476.366 230.324 246.042 104.272 100.415 3.970 4.264 1.616 12.353 78.212 3.857 3.857 69.454 36.900 32.554 8.243 2.131 12.353 12.353 12.091 12.091 5.500 -5.500 -9.748 9.748 5.500 -5.500 -9.748 9.748 73.500 73.000 5.500 -5.500 -9.748 82.748 500 500 182.748 -100.000 -9.248 -9.248 -73.000 -73.000 -73.000 -500 -500 -64.326 -33.704 -30.622 -7.543 -1.131 -500 -500 18.595.881 18.570.592 107.919 312.730 32.771 7.647 12.353 18.097.172 21.170 21.170 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 107.919 312.730 32.771 7.647 12.353 18.097.172 21.170 21.170 4.119 4.119 18.565.109 18.543.177 103.949 308.466 32.771 6.031 18.091.960 17.813 17.813 4.119 4.119 17.493.764 269.278 20.054 20.054 86.572 228.323 467.118 230.324 236.794 30.772 27.415 3.970 4.264 1.616 12.353 5.212 3.357 3.357 5.128 3.196 1.932 700 1.000 12.353 12.353 11.591 11.591
   +  Anexa 3/03/20/03 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE ŞI FAMILIEISINTEZAbugetului pe capitole, titluri de cheltuieli, subcapitole şiparagrafe pe anul 2006(sumele alocate din credite externe)
                                                                                               - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5006 01 10 20 70 71 6806 01 10 20 70 71 6806 50 6806 50 03 6906 01 10 20 70 71 6906 50 6906 50 03 CREDITE EXTERNE _________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURARII ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 12.500 2.390 76 2.314 10.110 10.110 11.653 1.809 63 1.746 9.844 9.844 11.653 11.653 847 581 13 568 266 266 847 847 -3.819 -1.737 -76 -1.661 -2.082 -2.082 -2.972 -1.156 -63 -1.093 -1.816 -1.816 -2.972 -2.972 -847 -581 -13 -568 -266 -266 -847 -847 8.681 653 653 8.028 8.028 8.681 653 653 8.028 8.028 8.681 8.681
   +  Anexa 3/03/20/07 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE ŞI FAMILIEIBUGETULpe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articoleşi alineate, după caz, pe anul 2006(sumele alocate de la bugetul asigurarilor sociale de stat)
                                                                                               - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5003 01 10 20 30 51 5003 51 01 51 01 16 5003 51 01 21 5003 55 55 01 55 01 17 5003 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 81 6800 03 6800 03 01 10 20 30 51 6800 03 55 57 70 71 79 81 6803 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 05 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 6803 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6803 10 03 02 10 03 03 6803 10 03 04 6803 10 03 06 6803 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 6803 20 01 09 6803 20 01 30 6803 20 02 20 03 20 03 01 20 04 20 04 01 20 04 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 6803 20 12 20 13 20 14 20 24 6803 20 24 01 6803 20 30 20 30 02 20 30 04 20 30 06 6803 20 30 30 30 30 02 6803 30 02 02 6803 30 03 30 03 02 51 6803 51 01 51 01 16 6803 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 6803 71 01 01 71 01 02 6803 71 01 03 6803 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6803 03 04 6803 05 6803 05 01 06 6803 09 50 6803 50 02 6803 50 03 6903 6903 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6903 10 03 02 10 03 03 6903 10 03 04 6903 10 03 06 6903 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 07 20 01 08 6903 20 01 09 6903 20 01 30 6903 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 6903 20 12 20 13 20 30 20 30 30 51 6903 51 01 51 01 21 6903 55 55 01 55 01 17 6903 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 6903 71 01 01 71 01 03 6903 71 01 30 05 6903 05 01 02 6903 07 09 15 50 6903 50 6903 50 03 CHELTUIELI-TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferări din bugetul asigurarilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III D0BANZI TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Sporuri pentru condiţii de muncă Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unitaţii Indemnizaţii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanţi şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparaţii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente şi materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferari Deplasări în strainătate Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Protecţia muncii Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite Alte dobânzi Dobânda datorata trezoreriei statului TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurări sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Pensii şi ajutoare pentru batranete Asistenţa acordată persoanelor în vârsta Asistenţa sociala în caz de boli şi invalidităţi Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala pentru familie şi copii Ajutoare pentru urmasi Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizaţie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în strainatate Cărti, publicaţii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregătire profesionala Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurărilor sociale de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia persoanelor aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri pentru programe şi proiecte de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE FINANCIARE Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) Constructii Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Asistenţa sociala în caz de boli şi invaliditati Asistenţa sociala în caz de boli Asistenţa sociala în caz de invaliditate Asigurari pentru şomaj Ajutoare pentru urmaşi Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.519 7.647 7.647 6.031 1.616 12.353 12.353 12.353 18.087.424 17.311.016 776.408 397.498 378.910 21.170 21.170 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 102.419 318.230 42.519 7.647 12.353 18.087.424 21.170 21.170 4.119 4.119 18.491.609 18.470.177 98.449 75.876 40.946 1.400 2.100 8.000 773 687 7.000 8.000 270 300 6.400 22.573 14.438 1.897 5.311 379 548 313.966 41.781 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 27.551 6.563 215 215 519 307 212 991 991 1.300 1.056 244 113 28 307 11 114 114 262.024 11 3.075 230.324 28.614 42.519 2.330 2.330 40.189 40.189 6.031 6.031 6.031 18.009.212 17.311.016 698.196 328.918 369.278 17.313 17.313 17.313 13.786 279 866 2.382 4.119 4.119 4.119 4.119 17.311.016 369.278 20.054 20.054 86.572 228.323 476.366 230.324 246.042 104.272 100.415 3.970 3.060 1.990 25 10 325 16 300 244 50 100 910 582 77 214 15 22 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 28 50 745 745 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 78.212 78.212 68.580 9.632 3.857 3.857 3.857 1.854 1.323 680 69.454 36.900 32.554 8.243 2.131 12.353 12.353 12.091 12.091 5.500 -5.500 -9.748 9.748 182.748 -173.000 -65.000 -108.000 5.500 -5.500 -9.748 9.748 73.500 73.000 5.500 4.170 4.170 1.330 881 104 292 21 32 -5.500 -5.500 -5.500 -9.748 -9.748 -9.748 82.748 182.748 -100.000 -100.000 500 500 500 500 182.748 -100.000 -9.248 -9.248 -73.500 -73.000 -73.000 -73.000 -65.000 -8.000 -500 -500 -500 -500 -64.326 -33.704 -30.622 -7.543 -1.131 -500 -500 18.595.881 18.570.592 107.919 312.730 32.771 7.647 7.647 6.031 1.616 12.353 12.353 12.353 18.097.172 17.493.764 603.408 332.498 270.910 21.170 21.170 4.119 4.119 18.595.881 18.570.592 107.919 312.730 32.771 7.647 12.353 18.097.172 21.170 21.170 4.119 4.119 18.565.109 18.543.177 103.949 80.046 40.946 1.400 2.100 8.000 773 687 7.000 12.170 270 300 6.400 23.903 15.319 2.001 5.603 400 580 308.466 41.781 778 311 2.334 778 3.112 467 55 6.132 263 27.551 6.563 215 215 519 307 212 991 991 1.300 1.056 244 113 28 307 11 114 114 256.524 11 3.075 230.324 23.114 32.771 2.330 2.330 30.441 30.441 6.031 6.031 6.031 18.091.960 17.493.764 598.196 328.918 269.278 17.813 17.813 17.813 13.786 279 1.366 2.382 4.119 4.119 4.119 4.119 17.493.764 269.278 20.054 20.054 86.572 228.323 467.118 230.324 236.794 30.772 27.415 3.970 3.060 1.990 25 10 325 16 300 244 50 100 910 582 77 214 15 22 4.264 3.053 105 42 313 104 417 63 7 835 35 1.132 290 290 41 29 12 57 28 50 745 745 1.616 1.616 1.616 12.353 12.353 12.353 5.212 5.212 3.580 1.632 3.357 3.357 3.357 1.354 1.323 680 5.128 3.196 1.932 700 1.000 12.353 12.353 11.591 11.591
   +  Anexa 3/03/20/08     Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei                        NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ                                               pe anul 2006                          (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT)
     
    - mii lei -
                       
      Salariul mediu de bază în luna decembrie 2005Număr maxim de posturi în anul 2006Nr. luni pt. influenţe pe funcţieFond aferent salariilor de bază în anul 2006
    Aprobat prin bugetActualizatInfluenţe (+/-)RectificatActualizatInfluenţeRectificat
    012345=3+4678=1*4*69=7+8
                       
    TOTAL:   4.3374.337   4.337   42.936   42.936
    din care:                  
    6803 Asigurări şi asistenţă socială - bugetul asigurărilor sociale de stat   4.1814.181   4.181   40.946   40.946
    din care:                  
    V.A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004)   3.1753.175   3.175   31.916   31.916
    1. Înalţi funcţionari publici   22   2   68   68
    Secretar general3,0311   1   36   36
    Secretar general adjunct2,6711   1   32   32
    2. Funcţii publice de conducere   363423   423   6.056   6.056
    Director1,4199   9   152   152
    Director adjunct1,4123   3   39   39
    Şef serviciu1,411924   24   350   350
    Şef birou1,41   4   4   23   23
    Director executiv1,324242   42   665   665
    Director executiv adjunct1,328585   85   1.346   1.346
    Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş1,32178228   228   3.084   3.084
    Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună1,182828   28   396   396
    3. Funcţii publice de execuţie   2.8102,750   2.750   25.792   25.792
    a. Clasa I - studii superioare   1.3011368   1.368   14.395   14.395
    Consilier superior treapta 11,413831   31   603   603
    Consilier superior treapta 21,2368   8   98   98
    Consilier superior treapta 31,11810   10   115   115
    Expert superior treapta 21,23   1   1   5   5
    Expert superior treapta 31,1143   3   49   49
    Inspector superior treapta 11,411         11   11
    Consilier juridic superior treapta 11,4142   2   56   56
    Consilier juridic superior treapta 31,11   1   1   4   4
    Consilier principal treapta 11,00   2   2   8   8
    Consilier principal treapta 20,9022   2   22   22
    Consilier principal treapta 30,8347   7   50   50
    Expert principal treapta 11,001310   10   144   144
    Expert principal treapta 20,905         36   36
    Expert principal treapta 30,8326   6   33   33
    Inspector principal treapta 11,0011   1   12   12
    Inspector principal treapta 20,9022   2   22   22
    Inspector principal treapta 30,831         7   7
    Consilier juridic principal treapta 11,0011   1   12   12
    Consilier juridic principal treapta 20,90   1   1   4   4
    Consilier asistent treapta 10,75   1   1   3   3
    Consilier asistent treapta 20,7014   4   17   17
    Consilier asistent treapta 30,6555   5   39   39
    Expert asistent treapta 10,7555   5   45   45
    Expert asistent treapta 20,7022   2   17   17
    Expert asistent treapta 30,651412   12   104   104
    Inspector asistent treapta 10,75   1   1   3   3
    Inspector asistent treapta 20,7025   5   25   25
    Inspector asistent treapta 30,651310   10   94   94
    Consilier juridic asistent treapta 10,7511   1   9   9
    Consilier juridic asistent treapta 20,7023   3   20   20
    Consilier juridic asistent treapta 30,6553   3   34   34
    Consilier debutant0,4846   6   27   27
    Expert debutant0,4821   1   10   10
    Inspector debutant0,481         4   4
    Consilier juridic debutant0,4822   2   12   12
    Auditor superior treapta 11,971         16   16
    Auditor superior treapta 21,56   3   3   19   19
    Auditor superior treapta 31,272         20   20
    Auditor principal treapta 11,1321   1   23   23
    Auditor principal treapta 30,82   1   1   3   3
    Consilier superior treapta 11,32172241   241   3.089   3.089
    Consilier superior treapta 21,187119   19   760   760
    Consilier superior treapta 31,073312   12   334   334
    Expert superior treapta 11,321         11   11
    Inspector superior treapta 11,3214   4   32   32
    Inspector superior treapta 21,1843   3   52   52
    Inspector superior treapta 31,0726   6   43   43
    Consilier juridic superior treapta 11,321025   25   238   238
    Consilier juridic superior treapta 21,18157   7   175   175
    Consilier juridic superior treapta 31,0736   6   51   51
    Consilier principal treapta 10,961610   10   161   161
    Consilier principal treapta 20,861110   10   110   110
    Consilier principal treapta 30,80810   10   83   83
    Expert principal treapta 10,961817   17   204   204
    Expert principal treapta 20,86   5   5   17   17
    Expert principal treapta 30,8032   2   26   26
    Inspector principal treapta 10,96104133   133   1.309   1.309
    Inspector principal treapta 20,868041   41   691   691
    Inspector principal treapta 30,802945   45   330   330
    Consilier juridic principal treapta 10,962225   25   265   265
    Consilier juridic principal treapta 20,8666   6   62   62
    Consilier juridic principal treapta 30,8036   6   38   38
    Consilier asistent treapta 10,7228   8   35   35
    Consilier asistent treapta 20,67212   12   43   43
    Consilier asistent treapta 30,622821   21   191   191
    Expert asistent treapta 10,7211   1   9   9
    Expert asistent treapta 20,67   7   7   19   19
    Expert asistent treapta 30,62128   8   79   79
    Inspector asistent treapta 10,723860   60   392   392
    Inspector asistent treapta 20,6740165   165   657   657
    Inspector asistent treapta 30,62233144   144   1.513   1.513
    Consilier juridic asistent treapta 10,72713   13   78   78
    Consilier juridic asistent treapta 20,671653   53   228   228
    Consilier juridic asistent treapta 30,628236   36   496   496
    Consilier debutant0,4851   1   21   21
    Inspector debutant0,48187   7   83   83
    Consilier juridic debutant0,4852   2   23   23
    Auditor superior treapta 11,322328   28   391   391
    Auditor superior treapta 21,1866   6   85   85
    Auditor superior treapta 31,0752   2   51   51
    Auditor principal treapta 10,9635   5   42   42
    Auditor principal treapta 20,863         21   21
    Auditor principal treapta 30,801         6   6
    Auditor asistent treapta 10,7211   1   9   9
    Auditor asistent treapta 20,67   1   1   3   3
    Auditor asistent treapta 30,622         10   10
    b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată   9193   93   923   923
    Referent de specialitate superior treapta 11,1434   4   46   46
    Referent de specialitate superior treapta 20,93   1   1   4   4
    Referent de specialitate principal treapta 10,7721   1   15   15
    Referent de specialitate asistent treapta 20,75   1   1   3   3
    Referent de specialitate asistent treapta 30,431         3   3
    Referent de specialitate superior treapta 11,132032   32   325   325
    Referent de specialitate superior treapta 20,92176   6   147   147
    Referent de specialitate superior treapta 30,8298   8   85   85
    Referent de specialitate principal treapta 10,761117   17   119   119
    Referent de specialitate principal treapta 20,7487   7   68   68
    Referent de specialitate principal treapta 30,5762   2   32   32
    Referent de specialitate asistent treapta 10,4736   6   23   23
    Referent de specialitate asistent treapta 20,4525   5   16   16
    Referent de specialitate asistent treapta 30,4393   3   36   36
    c. Clasa III - studii medii   1.4181.289   1.289   10.475   10.475
    Referent superior treapta 10,744048   48   379   379
    Referent superior treapta 20,6415         77   77
    Referent superior treapta 30,5712   2   9   9
    Referent principal treapta 10,51119   9   63   63
    Referent asistent treapta 20,44   4   4   7   7
    Referent asistent treapta 30,4262   2   24   24
    Referent debutant0,411         3   3
    Referent superior treapta 10,72611778   778   5.760   5.760
    Referent superior treapta 20,62279132   132   1.711   1.711
    Referent superior treapta 30,5515656   56   810   810
    Referent principal treapta 10,51161142   142   947   947
    Referent principal treapta 20,482520   20   134   134
    Referent principal treapta 30,461312   12   70   70
    Referent asistent treapta 10,45912   12   54   54
    Referent asistent treapta 20,44541   41   90   90
    Referent asistent treapta 30,428328   28   326   326
    Referent debutant0,4123   3   11   11
    VII. Personal cu contract de muncă                  
    a) Personal de specialitate   803803   803   7.963   7.963
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA1,1934   4   48   48
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil gradul I1,0411   1   12   12
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II0,9411   1   11   11
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III0,8589   9   85   85
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV0,7677   7   64   64
    Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IA1,0411   1   12   12
    Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul III0,6922   2   17   17
    Consilier juridic gradul IA1,1911   1   14   14
    Consilier juridic gradul I1,0411   1   12   12
    Referent IA0,618987   87   647   647
    Referent I0,532929   29   184   184
    Referent II0,492626   26   153   153
    Referent III0,431616   16   83   83
    Referent IV0,411010   10   49   49
    Referent debutant0,3722   2   9   9
    Medic primar1,22158158   158   2.313   2.313
    Medic specialist0,874949   49   512   512
    Secretar de redacţie, tehnoredactor I0,6811   1   8   8
    Fiziokinetoterapeut specialist, bioinginer medical0,9611   1   12   12
    Asistent medical principal0,788383   83   777   777
    Asistent medical0,718080   80   682   682
    Asistent medical debutant0,3711   1   4   4
    Soră medicală principală0,591313   13   92   92
    Soră medicală0,491515   15   88   88
    Biolog, biochimist, chimist, fizician, fizician medical; specialist0,8111   1   10   10
    Biolog, biochimist, chimist, fizician0,6211   1   7   7
    Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moaşă; principal1,1733   3   42   42
    Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social, asistent medical, moaşă0,6744   4   32   32
    Infirmieră, agent D.D.D.0,391717   17   80   80
    Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare0,393232   32   150   150
    Şofer autosanitară II0,4422   2   11   11
    Medic primar1,452828   28   487   487
    Medic specialist1,131717   17   231   231
    Medic rezident anul IV-V0,8188   8   78   78
    Farmacist primar1,2211   1   15   15
    Asistent medical principal0,904848   48   518   518
    Asistent medical0,801212   12   115   115
    Profesor C.F.M.; principal0,7011   1   8   8
    Cercetător ştiinţific principal gradul II1,4444   4   69   69
    Cercetător ştiinţific principal gradul III1,2444   4   60   60
    Cercetător ştiinţific0,9833   3   35   35
    Asistent de cercetare ştiinţifică0,7722   2   18   18
    Asistent I0,6111   1   7   7
    Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul II, economist, referent, inginer gradul I0,6944   4   33   33
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA0,5466   6   39   39
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; I0,5011   1   6   6
    Tehnician, merceolog, contabil, referent; III0,4133   3   15   15
    Operator, controlor date IV0,3922   2   9   9
    VII. Personal cu contract de muncă                  
    b) care ocupă funcţii comune   203203   203   1.066   1.066
    Secretar-dactilograf, dactilograf; I0,441212   12   63   63
    Secretar-dactilograf, dactilograf; II0,4089   9   40   40
    Casier magaziner; I0,471717   17   96   96
    Casier magaziner; II0,431111   11   57   57
    Funcţionar arhivar; I0,462828   28   155   155
    Funcţionar arhivar; II0,43310   10   28   28
    Funcţionar arhivar; III0,3988   8   37   37
    Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I0,383426   26   143   143
    Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II0,3855   5   23   23
    Şofer IA0,623         22   22
    Şofer II0,511         6   6
    Muncitor calificat I0,5133   3   18   18
    Muncitor calificat II0,4988   8   47   47
    Muncitor calificat III0,455454   54   292   292
    Muncitor calificat IV0,4355   5   26   26
    Muncitor calificat VI0,3811   1   5   5
    Muncitor necalificat0,3822   2   9   9
    Şofer0,62   4   4        
    6903 Asigurări şi asistenţă socială pentru accidente de muncă şi boli profesionale   156156   156   1.990   1.990
    din care:                  
    V.A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004)   9191   91   1.100   1.100
    1. Înalţi funcţionari publici   11   1   36   36
    Director general executiv3,0311   1   36   36
    2. Funcţii publice de conducere   23   3   39   39
    Director1,4122   2   34   34
    Şef birou1,41   1   1   6   6
    3. Funcţii publice de execuţie   8887   87   1.024   1.024
    a. Clasa I - studii superioare   8686   86   1.014   1.014
    Consilier superior treapta 11,4144   4   68   68
    Consilier superior treapta 21,2325   5   44   44
    Consilier superior treapta 31,1151   1   49   49
    Expert superior treapta 21,23   1   1   5   5
    Expert superior treapta 31,1121   1   22   22
    Consilier principal treapta 30,8311   1   10   10
    Expert principal treapta 11,001         8   8
    Expert principal treapta 30,8312   2   13   13
    Inspector principal treapta 30,8322   2   20   20
    Consilier asistent treapta 10,75   1   1   3   3
    Consilier asistent treapta 20,70   2   2   6   6
    Consilier asistent treapta 30,652         10   10
    Expert asistent treapta 20,70   1   1   3   3
    Expert asistent treapta 30,651         5   5
    Inspector asistent treapta 20,7011   1   8   8
    Inspector asistent treapta 30,65   1   1   3   3
    Consilier superior treapta 11,321216   16   211   211
    Consilier superior treapta 21,1849   9   80   80
    Consilier superior treapta 31,079         77   77
    Inspector superior treapta 21,18   1   1   5   5
    Inspector superior treapta 31,071         9   9
    Consilier principal treapta 10,9611   1   12   12
    Consilier principal treapta 20,86   10   10   34   34
    Consilier principal treapta 30,8011         70   70
    Inspector principal treapta 10,9648   8   61   61
    Inspector principal treapta 20,8645   5   45   45
    Inspector principal treapta 30,8052   2   38   38
    Consilier juridic principal treapta 10,9611   1   12   12
    Consilier asistent treapta 20,67   1   1   3   3
    Consilier asistent treapta 30,621         5   5
    Inspector asistent treapta 20,67   8   8   21   21
    Inspector asistent treapta 30,628         40   40
    Consilier juridic asistent treapta 30,62   1   1   2   2
    Inspector debutant0,482         8   8
    Consilier juridic debutant0,481         4   4
    c. Clasa III - studii medii   21   1   10   10
    Referent superior treapta 30,571         5   5
    Referent principal treapta 20,48   1   1   2   2
    Referent principal treapta 30,471         4   4
    VII. Personal cu contract de muncă                  
    a) Personal de specialitate   6363   63   875   875
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IA1,195858   58   828   828
    Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul II0,9422   2   23   23
    Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV0,7611   1   9   9
    Referent, inspector, revizor contabil; debutant0,3911   1   5   5
    Medic specialist0,8711   1   10   10
    VII. Personal cu contract de muncă                  
    b) care ocupă funcţii comune   22   2   15   15
    Şofer IA0,622         10   10
    Şofer0,62   2   2   5  
   +  Anexa 3/03/20/09
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                                   BUGETUL
            pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz,
                                                pe anul 2006
                                    (sumele alocate din credite externe)
                                                                                                  - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influenţe Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5006 01 10 20 70 71 6806 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 12 20 13 20 30 20 30 30 70 71 71 01 6806 71 01 03 6806 71 01 30 50 6806 50 03 6906 6906 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 12 20 30 20 30 30 70 71 71 01 6906 71 01 02 6906 71 01 03 6906 50 6906 50 03 CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detaşări, transferări Deplasări interne, detaşări, transferări Deplasări în străinătate Consultanţă şi expertiză Pregătire profesională Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte active fixe Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizaţii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Consultanţă şi expertiză Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) Maşini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale Alte cheltuieli de administrare fond 12.500 2.390 76 2.314 10.110 10.110 11.653 1.809 63 63 63 1.746 653 653 299 185 114 141 653 9.844 9.844 9.844 2.316 7.528 11.653 11.653 847 581 13 13 13 568 142 142 142 284 284 266 266 266 194 72 847 847 -3.819 -1.737 -76 -1.661 -2.082 -2.082 -2.972 -1.156 -63 -63 -63 -1.093 -653 -653 -299 -185 -114 -141 -200 200 200 -1.816 -1.816 -1.816 -1.816 -2.972 -2.972 -847 -581 -13 -13 -13 -568 -142 -142 -142 -284 -284 -266 -266 -266 -194 -72 -847 -847 8.681 653 653 8.028 8.028 8.681 653 653 453 200 200 8.028 8.028 8.028 500 7.528 8.681 8.681
   +  Anexa 3/03/20/125     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI                    PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI                                       SURSE DE FINANŢARE
                         
    - mii lei -
    I - credite de angajamentTOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    II - credite bugetarePROGRAM 2006ESTIMĂRI
    CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
    1.Total surse de finanţareI247.651127.17828.72129.19822.04919.94020.565  
      II247.651127.17828.72129.19822.04919.94020.565  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I93.54174.62310.0638.028827      
        II93.54174.62310.0638.028327      
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI154.11052.55518.65821.17021.22219.94020.565  
        II154.11052.55518.65821.17021.22219.94020.565  
    Capitol: 68.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    1.Total surse de finanţareI229.501127.17825.14025.84118.36816.23016.744  
      II229.501127.17825.14025.84118.36816.23016.744  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I93.54174.62310.0638.028827      
        II93.54174.62310.0639.028827      
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI135.96052.55515.07717.81317.54116.23016.744  
        II135.96052.55515.07717.81317.54116.23016.744  
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    1.Total surse de finanţareI229.501127.17825.14025.84118.36816.23016.744  
      II229.501127.17825.14025.84118.36816.23016.744  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I93.54174.62310.0638.028827      
        II93.54174.62310.0638.028827      
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI135.96052.55515.07717.81317.54116.23016.744  
        II135.96052.55515.07717.81317.54116.23016.744  
    Capitol: 69.03 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1.Total surse de finanţareI18.150   3.5813.3573.6813.7103.821  
      II18.150   3.5813.3573.6813.7103.821  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI18.150   3.5813.3573.6813.7103.821  
        II18.150   3.5813.3573.6813.7103.821
      Programul s─a obţinut din centralizarea a 6 fişe.    Notă: Alte surse - Bugetul asigurărilor sociale de stat.
   +  Anexa 3/03/20/126     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03.0001b CNPAS                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     b) dotari independente
                               
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comună
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)31.125
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)13.377
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)37.888
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI82.39031.12513.3773.10512.36111.03211.390  
      II82.39031.12513.3773.10512.36111.03211.390  
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI82.39031.12513.3773.10512.36111.03211.390  
        II82.39031.12513.3773.10512.36111.03211.390  
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      Notă:    Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03.0001bBM CP                                  FISA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                            b) dotari independente
                               
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comună
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)96.053
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)11.763
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)10.287
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI118.10396.05311.7639.2781.009      
      II118.10396.05311.7639.2781.009      
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I93.54174.62310.0638.028827      
        II93.54174.62310.0638.028827      
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI24.56221.4301.7001.250182      
        II24.56221.4301.7001.250182      
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      Notă:    Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03.001 RKCNPAS                                    FISA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     e) alte cheltuieli asimilate investitiilor
                                 
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comună
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)24
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI24     24        
      II24     24        
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI24     24        
        II24     24        
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      Notă:    Alte surse - Bugetul asigurarilor de stat.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.03.001a CNPAS                                      FISA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                              a) achizitii de imobile
                                   
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)28.984
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI28.984     13.4344.9985.1985.354  
      II28.984     13.4344.9985.1985.354  
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI28.984     13.4344.9985.1985.354  
        II28.984     13.4344.9985.1985.354  
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      Notă:    Alte surse = Bugetul asigurarilor sociale de stat.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.69.03.001                                   FISA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                            b) dotari independente
                               
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comună
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)3.581
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)13.215
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI16.796   3.5812.0033.6813.7103.821  
      II16.796   3.5812.0033.6813.7103.821  
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II16.796   3.5812.0033.6813.7103.821  
    1.5Alte surseI16.796   3.5812.0033.6813.7103.821  
        II                
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      Notă:    Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 69.03 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.69.03.003                                       FISA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                             a) achizitii de imobile
                                 
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comună
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)1.354
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI1.354     1.354        
      II1.354     1.354        
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I                
        II                
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. pt. şomajI                
      II                
    1.5Alte surseI1.354     1.354        
        II1.354     1.354        
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      Notă:    Alte surse - Bugetul asigurarilor sociale de stat.
   +  Anexa 1/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                         BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                    pe anul 2006
                                    - SINTEZA -
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  0001 04 0002 2000 2004 02 2104 02 2900 04 3000 3104 03 3600 04 3604 50 4004 4004 03 5004 01 10 20 30 40 40 09 5004 40 19 5004 51 5004 51 01 51 01 01 51 01 17 5004 51 01 18 5004 51 01 19 5004 51 01 20 5004 55 55 01 55 01 08 5004 55 02 5004 55 02 01 5004 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 80 81 6500 04 6500 04 01 10 20 30 40 51 6500 04 57 70 71 79 81 6504 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6504 10 03 02 10 03 03 6504 10 03 04 6504 10 03 06 6504 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6504 20 01 09 6504 20 01 30 6504 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6504 20 30 20 30 30 40 40 09 6504 51 6504 51 01 51 01 01 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 6504 71 01 02 6504 71 01 03 6504 71 01 30 07 01 6504 50 6804 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 6804 10 01 13 10 01 30 10 02 10 02 04 6804 10 02 05 10 03 10 03 01 6804 10 03 02 10 03 03 6804 10 03 04 6804 10 03 06 6804 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6804 20 01 09 6804 20 01 30 6804 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 6804 20 12 20 13 20 24 6804 20 24 01 6804 20 30 20 30 02 20 30 04 20 30 06 6804 20 30 09 20 30 30 30 30 02 6804 30 02 02 6804 51 6804 51 01 51 01 17 6804 51 01 19 6804 51 01 20 6804 57 57 01 57 02 57 02 01 70 71 71 01 6804 71 01 01 71 01 02 6804 71 01 03 6804 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6804 07 15 50 6804 50 6804 50 02 6804 50 03 8000 04 8004 01 20 20 30 20 30 30 40 40 19 8004 51 8004 51 01 51 01 18 8004 55 55 01 55 01 08 8004 55 02 8004 55 02 01 8004 57 57 02 57 02 01 79 80 80 04 8004 80 09 8004 02 04 8004 02 05 30 9904 VENITURI - TOTAL I. VENITURI CURENTE B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de angajatori CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR Contribuţii de asigurări pentru şomaj datorate de asigurati C. VENITURI NEFISCALE C1. VENITURI DIN PROPRIETĂŢI Venituri din dobanzi Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII DIVERSE VENITURI Alte venituri INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe durata practicii profesionale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentate Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe durata practicii profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Asigurari pentru şomaj Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENTII Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru şomaj Imprumuturi acordate de agentiile guverna- mentale şi administrate prin agentii de credit Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Stimularea crearii de locuri de muncă Alte acţiuni generale de muncă EXCEDENT/DEFICIT 2.232.114 2.152.114 2.107.488 1.538.684 1.538.684 568.804 568.804 44.626 37.073 37.073 37.073 7.553 7.553 7.553 80.000 80.000 2.039.128 1.965.579 79.279 70.687 4.915 4.250 2.000 2.250 441.750 441.750 5.468 270.198 99.102 66.833 149 424 350 350 74 74 1.365.274 1.120.129 245.145 242.580 2.565 17.356 17.356 55.193 45.108 10.085 1.672.567 1.645.126 79.279 67.852 4.915 2.000 342.648 1.148.432 17.356 17.356 10.085 10.085 42.944 34.402 1.385 1.072 701 24 45 139 2 14 113 13 21 313 204 27 72 6 4 22.238 21.495 50 27 1.220 100 87 82 292 17.242 2.395 408 100 308 38 38 23 274 274 2.000 2.000 5.468 5.468 5.468 3.311 3.311 746 2.565 8.542 8.542 8.542 850 160 7.532 11.211 11.211 31.733 1.629.623 1.610.724 77.894 59.969 37.432 1.300 1.787 7.414 427 200 6.889 1.816 159 2.545 10 5 5 17.915 11.269 1.481 4.203 561 401 45.614 16.447 675 120 3.350 450 652 300 3.900 3.000 4.000 900 1.733 1.733 1.949 1.700 249 128 170 376 312 312 23.599 50 1.500 15.140 40 6.869 4.915 4.915 4.915 337.180 337.180 270.198 66.833 149 1.145.121 1.120.129 24.992 24.992 8.814 8.814 8.814 4.905 865 640 2.404 10.085 10.085 10.085 10.085 1.120.129 24.992 24.992 484.502 15.140 469.362 366.561 366.561 321.453 2.835 2.835 2.835 2.250 2.250 99.102 99.102 99.102 424 350 350 74 74 216.842 216.842 216.842 45.108 45.108 44.000 1.108 366.561 104.187 216.842 45.532 192.986 64.000 64.000 64.000 38.623 38.623 25.377 25.377 -297.000 -275.950 4.500 -1.700 -750 -1.000 250 -18.500 -18.500 150 -18.650 -259.500 -189.500 -70.000 -70.000 -21.050 -21.050 -196.050 -196.050 4.500 -200 -1.000 150 -199.500 -850 -1.550 -700 -500 -500 -200 -200 -1.000 -1.000 150 150 150 700 700 700 700 -850 -195.200 -194.500 4.500 3.440 3.440 1.060 640 100 250 40 30 500 200 200 300 300 -199.500 -189.500 -10.000 -10.000 -700 -700 -700 -700 -189.500 -10.000 -10.000 4.300 100 4.300 -100.950 -100.950 -79.900 -1.500 -1.500 -1.500 250 250 -18.650 -18.650 -18.650 -60.000 -60.000 -60.000 -21.050 -21.050 -21.050 -100.950 -19.900 -60.000 -21.050 361.000 2.296.114 2.216.114 2.171.488 1.577.307 1.577.307 594.181 594.181 44.626 37.073 37.073 37.073 7.553 7.553 7.553 80.000 80.000 1.742.128 1.690.629 83.779 68.987 4.915 3.500 1.000 2.500 423.250 423.250 5.618 270.198 80.452 66.833 149 424 350 350 74 74 1.105.774 930.629 175.145 172.580 2.565 17.356 17.356 34.143 24.058 10.085 1.476.517 1.449.076 83.779 67.652 4.915 1.000 342.798 948.932 17.356 17.356 10.085 10.085 42.094 32.852 1.385 1.072 701 24 45 139 2 14 113 13 21 313 204 27 72 6 4 21.538 20.995 50 27 1.220 100 87 82 292 17.242 1.895 408 100 308 38 38 23 74 74 1.000 1.000 5.618 5.618 5.618 3.311 3.311 746 2.565 9.242 9.242 9.242 850 160 8.232 11.211 11.211 30.883 1.434.423 1.416.224 82.394 63.409 37.432 1.300 1.787 7.414 427 200 10.329 1.816 159 2.545 10 5 5 18.975 11.909 1.581 4.453 601 431 46.114 16.647 675 120 3.350 450 652 300 3.900 3.000 4.200 900 1.733 1.733 2.249 2.000 249 128 170 376 312 312 23.599 50 1.500 15.140 40 6.869 4.915 4.915 4.915 337.180 337.180 270.198 66.833 149 945.621 930.629 14.992 14.992 8.114 8.114 8.114 4.905 865 640 1.704 10.085 10.085 10.085 10.085 930.629 14.992 14.992 488.802 15.140 473.662 265.611 265.611 241.553 1.335 1.335 1.335 2.500 2.500 80.452 80.452 80.452 424 350 350 74 74 156.842 156.842 156.842 24.058 24.058 22.950 1.108 265.611 84.287 156.842 24.482 553.986
   +  Anexa 2/04
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      SINTEZA
             cheltuielilor pe surse, capitole, subcapitole, paragrafe,
                         titluri de cheltuieli pe anul 2006
                                                                               - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5004 01 10 20 30 40 40 09 5004 40 19 5004 51 5004 51 01 51 01 01 51 01 17 5004 51 01 18 5004 51 01 19 5004 51 01 20 5004 55 55 01 55 01 08 5004 55 02 5004 55 02 01 5004 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 80 81 6500 04 6500 04 01 10 20 30 40 51 6500 04 57 70 71 79 81 6504 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6504 10 03 02 10 03 03 6504 10 03 04 6504 10 03 06 6504 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6504 20 01 09 6504 20 01 30 6504 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6504 20 30 20 30 30 40 40 09 6504 51 6504 51 01 51 01 01 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 6504 71 01 02 6504 71 01 03 6504 71 01 30 07 01 6504 50 6804 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 6804 10 01 13 10 01 30 10 02 10 02 04 6804 10 02 05 10 03 10 03 01 6804 10 03 02 10 03 03 6804 10 03 04 6804 10 03 06 6804 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6804 20 01 09 6804 20 01 30 6804 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 6804 20 12 20 13 20 24 6804 20 24 01 6804 20 30 20 30 02 20 30 04 20 30 06 6804 20 30 09 20 30 30 30 30 02 6804 30 02 02 6804 51 6804 51 01 51 01 17 6804 51 01 19 6804 51 01 20 6804 57 57 01 57 02 57 02 01 70 71 71 01 6804 71 01 01 71 01 02 6804 71 01 03 6804 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6804 07 15 50 6804 50 6804 50 02 6804 50 03 8000 04 8004 8004 01 20 20 30 20 30 30 40 40 19 8004 51 8004 51 01 51 01 18 8004 55 55 01 55 01 08 8004 55 02 8004 55 02 01 8004 57 57 02 57 02 01 79 80 8004 80 04 80 09 8004 02 04 8004 02 05 30 5006 01 10 20 70 71 79 80 6806 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 12 20 13 20 16 20 30 20 30 30 70 71 71 01 6806 71 01 03 6806 71 01 30 6806 50 6806 50 03 8006 01 20 20 30 20 30 30 8006 02 8706 79 80 8706 50 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe durata practicii profesionale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentate Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe durata practicii profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Asigurari pentru şomaj Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENTII Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru şomaj Imprumuturi acordate de agentiile guverna- mentale şi administrare prin agentii de credit Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Stimularea crearii de locuri de muncă Alte acţiuni generale de muncă CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Acţiuni generale de muncă ALTE ACTIUNI ECONOMICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Alte acţiuni economice 2.039.128 1.966.579 79.279 70.687 4.915 4.250 2.000 2.250 441.750 441.750 5.468 270.198 99.102 66.833 149 424 350 350 74 74 1.365.274 1.120.129 245.145 242.580 2.565 17.356 17.356 55.193 45.108 10.085 1.672.567 1.645.126 79.279 67.852 4.915 2.000 342.648 1.148.432 17.356 17.356 10.085 10.085 42.944 34.402 1.385 1.072 701 24 45 139 2 14 113 13 21 313 204 27 72 6 4 22.238 21.495 50 27 1.220 100 87 82 292 17.242 2.395 408 100 308 38 38 23 274 274 2.000 2.000 5.468 5.468 5.468 3.311 3.311 746 2.565 8.542 8.542 8.542 850 160 7.532 11.211 11.211 31.733 1.629.623 1.610.724 77.894 59.969 37.432 1.300 1.787 7.414 427 200 6.889 1.816 159 2.545 10 5 5 17.915 11.269 1.481 4.203 561 401 45.614 16.447 675 120 3.350 450 652 300 3.900 3.000 4.000 900 1.733 1.733 1.949 1.700 249 128 170 376 312 312 23.599 50 1.500 15.140 40 6.869 4.915 4.915 4.915 337.180 337.180 270.198 66.833 149 1.145.121 1.120.129 24.992 24.992 8.814 8.814 8.814 4.905 865 640 2.404 10.085 10.085 10.085 10.085 1.120.129 24.992 24.992 484.502 15.140 469.362 366.561 366.561 321.453 2.835 2.835 2.835 2.250 2.250 99.102 99.102 99.102 424 350 350 74 74 216.842 216.842 216.842 45.108 45.108 44.000 1.108 366.561 104.187 216.842 45.532 37.412 17.241 156 17.085 8.807 8.807 11.364 11.364 23.207 14.400 156 156 156 14.244 5.710 5.710 465 295 170 853 824 284 6.108 6.108 8.807 8.807 8.807 1.705 7.102 23.207 23.207 2.841 2.841 2.841 2.841 2.841 2.841 11.364 11.364 11.364 11.364 -297.000 -275.950 4.500 -1.700 -750 -1.000 250 -18.500 -18.500 150 -18.650 -259.500 -189.500 -70.000 -70.000 -21.050 -21.050 -196.050 -196.050 4.500 -200 -1.000 150 -199.500 -850 -1.550 -700 -500 -500 -200 -200 -1.000 -1.000 150 150 150 700 700 700 700 -850 -195.200 -194.500 4.500 3.440 3.440 1.060 640 100 250 40 30 500 200 200 300 300 -199.500 -189.500 -10.000 -10.000 -700 -700 -700 -700 -189.500 -10.000 -10.000 4.300 4.300 -100.950 -100.950 -79.900 -1.500 -1.500 -1.500 250 250 -18.650 -18.650 -18.650 -60.000 -60.000 -60.000 -21.050 -21.050 -21.050 -100.950 -19.900 -60.000 -21.050 -120 -120 -1.280 -1.280 1.400 1.400 -1.280 -1.280 -1.280 -1.280 -445 -835 -1.280 -1.280 -120 -120 -120 -120 -120 -120 1.400 1.400 1.400 1.400 1.742.128 1.690.629 83.779 68.987 4.915 3.500 1.000 2.500 423.250 423.250 5.618 270.198 80.452 66.833 149 424 350 350 74 74 1.105.774 930.629 175.145 172.580 2.565 17.356 17.356 34.143 24.058 10.085 1.476.517 1.449.076 83.779 67.652 4.915 1.000 342.798 948.932 17.356 17.356 10.085 10.085 42.094 32.852 1.385 1.072 701 24 45 139 2 14 113 13 21 313 204 27 72 6 4 21.538 20.995 50 27 1.220 100 87 82 292 17.242 1.895 408 100 308 38 38 23 74 74 1.000 1.000 5.618 5.618 5.618 3.311 3.311 746 2.565 9.242 9.242 9.242 850 160 8.232 11.211 11.211 30.883 1.434.423 1.416.224 82.394 63.409 37.432 1.300 1.787 7.414 427 200 10.329 1.816 159 2.545 10 5 5 18.975 11.909 1.581 4.453 601 431 46.114 16.647 675 120 3.350 450 652 300 3.900 3.000 4.200 900 1.733 1.733 2.249 2.000 249 128 170 376 312 312 23.599 50 1.500 15.140 40 6.869 4.915 4.915 4.915 337.180 337.180 270.198 66.833 149 945.621 930.629 14.992 14.992 8.114 8.114 8.114 4.905 865 640 1.704 10.085 10.085 10.085 10.085 930.629 14.992 14.992 488.802 15.140 473.662 265.611 265.611 241.553 1.335 1.335 1.335 2.500 2.500 80.452 80.452 80.452 424 350 350 74 74 156.842 156.842 156.842 24.058 24.058 22.950 1.108 265.611 84.287 156.842 24.482 37.412 17.121 156 16.965 7.527 7.527 12.764 12.764 21.927 14.400 156 156 156 14.244 5.710 5.710 465 295 170 853 824 284 6.108 6.108 7.527 7.527 7.527 1.260 6.267 21.927 21.927 2.721 2.721 2.721 2.721 2.721 2.721 12.764 12.764 12.764 12.764
   +  Anexa 3/04/20/01
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                         BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ
                                      SINTEZA
        fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli pe anul 2006
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5000 5000 01 10 20 30 40 51 5000 55 57 70 71 79 80 81 5004 01 10 20 30 40 40 09 5004 40 19 5004 51 51 01 51 01 01 51 01 17 51 01 18 5004 51 01 19 5004 51 01 20 5004 55 55 01 55 01 08 5004 55 02 5004 55 02 01 5004 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 80 81 5006 5006 01 10 20 70 71 79 80 TOTAL GENERAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe durata practicii profesionale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI 2.076.540 1.983.820 79.435 87.772 4.915 4.250 441.750 424 1.365.274 26.163 26.163 66.557 45.108 10.085 2.039.128 1.966.579 79.279 70.687 4.915 4.250 2.000 2.250 441.750 441.750 5.468 270.198 99.102 66.833 149 424 350 350 74 74 1.365.274 1.120.129 245.145 242.580 2.565 17.356 17.356 55.193 45.108 10.085 37.412 17.241 156 17.085 8.807 8.807 11.364 11.364 -297.000 -276.070 4.500 -1.820 -750 -18.500 -259.500 -1.280 -1.280 -19.650 -21.050 -297.000 -275.950 4.500 -1.700 -750 -1.000 250 -18.500 -18.500 150 -18.650 -259.500 -189.500 -70.000 -70.000 -21.050 -21.050 -120 -120 -1.280 -1.280 1.400 1.400 1.779.540 1.707.750 83.935 85.952 4.915 3.500 423.250 424 1.105.774 24.883 24.883 46.907 24.058 10.085 1.742.128 1.690.629 83.779 68.987 4.915 3.500 1.000 2.500 423.250 423.250 5.618 270.198 80.452 66.833 149 424 350 350 74 74 1.105.774 930.629 175.145 172.580 2.565 17.356 17.356 34.143 24.058 10.085 37.412 17.121 156 16.965 7.527 7.527 12.764 12.764
   +  Anexa 3/04/20/02
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      SINTEZA
                   bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli,
                       subcapitole şi paragrafe pe anul 2006
               (sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru şomaj)
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5004 01 10 20 30 40 51 5004 55 57 70 71 79 80 81 6500 04 6500 04 01 10 20 30 40 51 6500 04 57 70 71 79 81 6504 01 10 20 40 51 6504 57 70 71 6504 07 01 6504 50 6804 01 10 20 30 51 6804 57 70 71 79 81 6804 07 15 50 6804 50 6804 50 02 6804 50 03 8000 04 8004 01 20 40 51 55 57 79 80 8004 02 04 8004 02 05 30 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Asigurari pentru şomaj Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Stimularea crearii de locuri de muncă Alte acţiuni generale de muncă 2.039.128 1.966.579 79.279 70.687 4.915 4.250 441.750 424 1.365.274 17.356 17.356 55.193 45.108 10.085 1.672.567 1.645.126 79.279 67.852 4.915 2.000 342.648 1.148.432 17.356 17.356 10.085 10.085 42.944 34.402 1.385 22.238 2.000 5.468 3.311 8.542 8.542 11.211 11.211 31.733 1.629.623 1.610.724 77.894 45.614 4.915 337.180 1.145.121 8.814 8.814 10.085 10.085 1.120.129 24.992 24.992 484.502 15.140 469.362 366.561 366.561 321.453 2.835 2.250 99.102 424 216.842 45.108 45.108 366.561 104.187 216.842 45.532 -297.000 -275.950 4.500 -1.700 -750 -18.500 -259.500 -21.050 -21.050 -196.050 -196.050 4.500 -200 -1.000 150 -199.500 -850 -1.550 -700 -1.000 150 700 700 -850 -195.200 -194.500 4.500 500 -199.500 -700 -700 -189.500 -10.000 -10.000 4.300 4.300 -100.950 -100.950 -79.900 -1.500 250 -18.650 -60.000 -21.050 -21.050 -100.950 -19.900 -60.000 -21.050 1.742.128 1.690.629 83.779 68.987 4.915 3.500 423.250 424 1.105.774 17.356 17.356 34.143 24.058 10.085 1.476.517 1.449.076 83.779 67.652 4.915 1.000 342.798 948.932 17.356 17.356 10.085 10.085 42.094 32.852 1.385 21.538 1.000 5.618 3.311 9.242 9.242 11.211 11.211 30.883 1.434.423 1.416.224 82.394 46.114 4.915 337.180 945.621 8.114 8.114 10.085 10.085 930.629 14.992 14.992 488.802 15.140 473.662 265.611 265.611 241.553 1.335 2.500 80.452 424 156.842 24.058 24.058 265.611 84.287 156.842 24.482
   +  Anexa 3/04/20/03
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      SINTEZA
                   bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli,
                       subcapitole şi paragrafe pe anul 2006
                        (sumele alocate din credite externe)
                                                                                   - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5006 01 10 20 70 71 79 80 6806 01 10 20 70 71 6806 50 6806 50 03 8006 01 20 8006 02 8706 79 80 8706 50 CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Acţiuni generale de muncă ALTE ACTIUNI ECONOMICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Alte acţiuni economice 37.412 17.241 156 17.858 8.807 8.807 11.364 11.364 23.207 14.400 156 14.244 8.807 8.807 23.207 23.207 2.841 2.841 2.841 2.841 11.364 11.364 11.364 11.364 -120 -120 -1.280 -1.280 1.400 1.400 -1.280 -1.280 -1.280 -1.280 -1.280 -120 -120 -120 -120 1.400 1.400 1.400 1.400 37.412 17.121 156 16.965 7.527 7.527 12.764 12.764 21.927 14.400 156 14.244 7.527 7.527 21.927 21.927 2.721 2.721 2.721 2.721 12.764 12.764 12.764 12.764
   +  Anexa 3/04/20/07
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                      BUGETUL
            pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
                         articole şi alineate pe anul 2006
              (sumele alocate de la bugetul asigurarilor pentru şomaj)
                                                                               - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5004 01 10 20 30 40 40 09 5004 40 19 5004 51 5004 51 01 51 01 01 51 01 17 5004 51 01 18 5004 51 01 19 51 01 20 5004 55 55 01 55 01 08 5004 55 02 5004 55 02 01 5004 57 57 01 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 79 80 81 6500 04 6500 04 01 10 20 30 40 51 6500 04 57 70 71 79 81 6504 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6504 10 03 02 10 03 03 10 03 04 6504 10 03 06 6504 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6504 20 01 09 6504 20 01 30 6504 20 05 20 05 03 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6504 20 30 20 30 30 40 40 09 6504 51 51 01 51 01 01 57 57 02 57 02 01 57 02 02 70 71 71 01 6504 71 01 02 71 01 03 71 01 30 6504 07 01 6504 50 6804 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 12 10 01 13 10 01 30 10 02 10 02 04 6804 10 02 05 10 03 10 03 01 6804 10 03 02 10 03 03 6804 10 03 04 6804 10 03 06 6804 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6804 20 01 09 20 01 30 6804 20 02 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 11 20 12 20 13 20 24 20 24 01 6804 20 30 20 30 02 20 30 04 20 30 06 6804 20 30 09 20 30 30 30 30 02 6804 30 02 02 6804 51 6804 51 01 51 01 17 51 01 19 51 01 20 6804 57 57 01 57 02 57 02 01 70 71 71 01 6804 71 01 01 71 01 02 6804 71 01 03 71 01 30 79 81 81 01 81 01 01 6804 07 15 50 6804 50 6804 50 02 6804 50 03 8000 04 8004 01 20 20 30 20 30 30 40 40 19 51 51 01 51 01 18 8004 55 55 01 55 01 08 8004 55 02 8004 55 02 01 8004 57 57 02 57 02 01 79 80 80 04 8004 80 09 8004 02 04 8004 02 05 30 CHELTUIELI - TOTAL CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe durata practicii profesionale TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL III DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Lenjerie şi accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cărţi, publicatii şi materiale documentare Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENTII Plati către angajatori pentru formarea profesionala a angajatilor TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri către institutii publice TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Invatamant nedefinibil prin nivel Centre de specializare, perfectionare, calificare şi recalificare Alte cheltuieli în domeniul învăţământului ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentate Fond de premii Indemnizatii platite unor persoane din afara unităţii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Locuinta de serviciu folosita de salariat şi familia sa Transportul la şi de la locul de muncă Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca şi boli profesionale Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa, canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Cărţi, publicatii şi materiale documentare Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor Comisioane şi alte costuri aferente imprumuturilor externe Alte cheltuieli Protocol şi reprezentare Chirii Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Executarea silita a creanţelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL III DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentand asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe durata practicii profesionale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Asigurari sociale Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Constructii Masini, echipamente şi mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite Asigurari pentru şomaj Prevenirea excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor Alte cheltuieli de administrare fond Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL IV SUBVENTII Plati pentru stimularea creării de locuri de muncă TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetul asigurarilor pentru şomaj către bugetele locale pt. finantarea programelor pentru ocuparea temporara a forţei de muncă TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă B. Transferuri curente în strainatate (către organizaţii internationale) Contribuţii şi cotizatii la organisme internationale TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru şomaj Imprumuturi acordate de agentiile guverna- mentale şi administrate prin agentii de credit Acţiuni generale de muncă Măsuri active pentru combaterea somajului Stimularea crearii de locuri de muncă Alte acţiuni generale de muncă 2.039.128 1.966.579 79.279 70.687 4.915 4.250 2.000 2.250 441.750 441.750 5.468 270.198 99.102 66.833 149 424 350 350 74 74 1.365.274 1.120.129 245.145 242.580 2.565 17.356 17.356 55.193 45.108 10.085 1.672.567 1.645.126 79.279 67.852 4.915 2.000 342.648 1.148.432 17.356 17.356 10.085 10.085 42.944 34.402 1.385 1.072 701 24 45 139 2 14 113 13 21 313 204 27 72 6 4 22.238 21.495 50 27 1.220 100 87 82 292 17.242 2.395 408 100 308 38 38 23 274 274 2.000 2.000 5.468 5.468 5.468 3.311 3.311 746 2.565 8.542 8.542 8.542 850 160 7.532 11.211 11.211 31.733 1.629.623 1.610.724 77.894 59.969 37.432 1.300 1.787 7.414 427 200 6.889 1.816 159 2.545 10 5 5 17.915 11.269 1.481 4.203 561 401 45.614 16.447 675 120 3.350 450 652 300 3.900 3.000 4.000 900 1.733 1.733 1.949 1.700 249 128 170 376 312 312 23.599 50 1.500 15.140 40 6.869 4.915 4.915 4.915 337.180 337.180 270.198 66.833 149 1.145.121 1.120.129 24.992 24.992 8.814 8.814 8.814 4.905 865 640 2.404 10.085 10.085 10.085 10.085 1.120.129 24.992 24.992 484.502 15.140 469.362 366.561 366.561 321.453 2.835 2.835 2.835 2.250 2.250 99.102 99.102 99.102 424 350 350 74 74 216.842 216.842 216.842 45.108 45.108 44.000 1.108 366.561 104.187 216.842 45.532 -297.000 -275.950 4.500 -1.700 -750 -1.000 250 -18.500 -18.500 150 -18.650 -259.500 -189.500 -70.000 -70.000 -21.050 -21.050 -196.050 -196.050 4.500 -200 -1.000 150 -199.500 -850 -1.550 -700 -500 -500 -200 -200 -1.000 -1.000 150 150 150 700 700 700 700 -850 -195.200 -194.500 4.500 3.440 3.440 1.060 640 100 250 40 30 500 200 200 300 300 -199.500 -189.500 -10.000 -10.000 -700 -700 -700 -700 -189.500 -10.000 -10.000 4.300 4300 -100.950 -100.950 -79.900 -1.500 -1.500 -1.500 250 250 -18.650 -18.650 -18.650 -60.000 -60.000 -60.000 -21.050 -21.050 -21.050 -100.950 -19.900 -60.000 -21.050 1.742.128 1.690.629 83.779 68.987 4.915 3.500 1.000 2.500 423.250 423.250 5.618 270.198 80.452 66.833 149 424 350 350 74 74 1.105.774 930.629 175.145 172.580 2.565 17.356 17.356 34.143 24.058 10.085 1.476.517 1.449.076 83.779 67.652 4.915 1.000 342.798 948.932 17.356 17.356 10.085 10.085 42.094 32.852 1.385 1.072 701 24 45 139 2 14 113 13 21 313 204 27 72 6 4 21.538 20.995 50 27 1.220 100 87 82 292 17.242 1.895 408 100 308 38 38 23 74 74 1.000 1.000 5.618 5.618 5.618 3.311 3.311 746 2.565 9.242 9.242 9.242 850 160 8.232 11.211 11.211 30.883 1.434.423 1.416.224 82.394 63.409 37.432 1.300 1.787 7.414 427 200 10.329 1.816 159 2.545 10 5 5 18.975 11.909 1.581 4.453 601 431 46.114 16.647 675 120 3.350 450 652 300 3.900 3.000 4.200 900 1.733 1.733 2.249 2.000 249 128 170 376 312 312 23.599 50 1.500 15.140 40 6.869 4.915 4.915 4.915 337.180 337.180 270.198 66.833 149 945.621 930.629 14.992 14.992 8.114 8.114 8.114 4.905 865 640 1.704 10.085 10.085 10.085 10.085 930.629 14.992 14.992 488.802 15.140 473.662 265.611 265.611 241.553 1.335 1.335 1.335 2.500 2.500 80.452 80.452 80.452 424 350 350 74 74 156.842 156.842 156.842 24.058 24.058 22.950 1.108 265.611 84.287 156.842 24.482
   +  Anexa 3/04/20/08     Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei                        NUMARUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZA                                               pe anul 2006                          (SUMELE ALOCATE PRIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ)
     
    - mii lei -
                       
      Salariul mediu de bază în luna decembrie 2005Număr maxim de posturi în anul 2006Nr. luni pt. influenţe pe funcţieFond aferent salariilor de bază în anul 2006
    Aprobat prin bugetActualizatInfluenţe (+/-)RectificatActualizatInfluenţeRectificat
    012345=3+4678=1*4*69=7+8
                       
    TOTAL:   3.4753.430   3.430   38.133   38.133
    din care:                  
    6504 Învăţământ - şomaj   115         701   701
    din care:                  
    V.A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004)   98         611   611
    2. Funcţii publice de conducere   10         92   92
    Director executiv1,325         46   46
    Director executiv adjunct1,325         46   46
    3. Funcţii publice de execuţie   88         519   519
    a. Clasa I - studii superioare   76         446   446
    Consilier superior treapta 11,327         65   65
    Consilier superior treapta 21,186         50   50
    Consilier superior treapta 31,076         45   45
    Inspector superior treapta 21,181         8   8
    Consilier principal treapta 10,962         13   13
    Consilier principal treapta 20,861         6   6
    Expert principal treapta 10,965         34   34
    Inspector principal treapta 10,963         20   20
    Inspector principal treapta 20,861         6   6
    Inspector principal treapta 30,805         28   28
    Expert asistent treapta 10,721         5   5
    Expert asistent treapta 30,627         30   30
    Inspector asistent treapta 10,721         5   5
    Inspector asistent treapta 20,673         14   14
    Inspector asistent treapta 30,6227         117   117
    b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată   8         53   53
    Referent de specialitate superior treapta 11,133         24   24
    Referent de specialitate superior treapta 20,921         6   6
    Referent de specialitate superior treapta 30,824         23   23
    c. Clasa III - studii medii   4         19   19
    Referent superior treapta 10,723         15   15
    Referent superior treapta 20,621         4   4
    VII. Personal cu contract de muncă                  
    a) Personal de specialitate   11         64   64
    Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA0,869         54   54
    Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul IV, economist, referent, inginer gradul III0,692         10   10
    VII. Personal cu contract de muncă                  
    b) care ocupă funcţii comune   6         26   26
    Şofer II0,626         26   26
    6804 Asigurări şi asistenţă socială - şomaj din care:   3.3603.430   3.430   37.432   37.432
    V.A. Funcţii publice generale (conform O.U. nr. 92/2004)   3.2913.359   3.359   36.985   36.985
    1. Înalţi funcţionari publici   11   1   46   46
    Director general executiv3,8711   1   46   46
    2. Funcţii publice de conducere   369469   469   7.190   7.190
    Director1,4199   9   152   152
    Şef serviciu1,411414   14   237   237
    Director executiv1,324242   42   665   665
    Director executiv adjunct1,328484   84   1.331   1.331
    Şef serviciu, şef administraţie financiară - nivel oraş1,3288188   188   2.714   2.714
    Şef birou, şef administraţie financiară - nivel comună1,32132132   132   2.091   2.091
    3. Funcţii publice de execuţie   2.9212.889   2.889   29.749   29.749
    a. Clasa I - studii superioare:   1.4731.440   1.440   17.652   17.652
    Consilier superior treapta 11,412838   38   615   615
    Consilier superior treapta 21,23413   13   170   170
    Consilier superior treapta 31,1198   8   109   109
    Consilier juridic superior treapta 11,4111   1   17   17
    Consilier principal treapta 11,0022   2   24   24
    Expert principal treapta 11,001516   16   190   190
    Expert principal treapta 20,9011   1   11   11
    Expert principal treapta 30,8314   4   35   35
    Inspector principal treapta 11,001014   14   160   160
    Inspector principal treapta 20,9042   2   25   25
    Inspector principal treapta 30,83210   10   86   86
    Consilier juridic principal treapta 11,0012   2   22   22
    Consilier juridic principal treapta 20,901         2   2
    Expert asistent treapta 10,7512   2   17   17
    Expert asistent treapta 20,7014   4   29   29
    Expert asistent treapta 30,654         5   5
    Inspector asistent treapta 10,7556   6   53   53
    Inspector asistent treapta 20,70112   12   85   85
    Inspector asistent treapta 30,652227   27   204   204
    Consilier juridic asistent treapta 10,7516   6   47   47
    Consilier juridic asistent treapta 20,705         7   7
    Consilier juridic asistent treapta 30,62   1   1   6   6
    Inspector debutant0,48124   4   31   31
    Consilier juridic debutant0,481         1   1
    Auditor superior treapta 11,97   1   1   20   20
    Auditor superior treapta 21,5611   1   19   19
    Auditor principal treapta 30,821         1   1
    Consilier superior treapta 11,32305409   409   6.204   6.204
    Consilier superior treapta 21,1821997   97   1.661   1.661
    Consilier superior treapta 31,0776         163   163
    Expert superior treapta 11,3211   1   16   16
    Expert superior treapta 21,18   1   1   12   12
    Expert superior treapta 31,071         2   2
    Consilier juridic superior treapta 11,32914   14   209   209
    Consilier juridic superior treapta 21,1855   5   71   71
    Consilier juridic superior treapta 31,075         11   11
    Consilier principal treapta 10,9659   9   96   96
    Consilier principal treapta 20,8644   4   41   41
    Consilier principal treapta 30,804         6   6
    Expert principal treapta 10,964353   53   591   591
    Expert principal treapta 20,861013   13   129   129
    Expert principal treapta 30,801312   12   117   117
    Inspector principal treapta 10,96121213   213   2.277   2.277
    Inspector principal treapta 20,8610021   21   353   353
    Inspector principal treapta 30,80298   8   110   110
    Consilier juridic principal treapta 10,961827   27   294   294
    Consilier juridic principal treapta 20,8696   6   67   67
    Consilier juridic principal treapta 30,806         10   10
    Consilier asistent treapta 30,6222   2   15   15
    Expert asistent treapta 10,7238   8   62   62
    Expert asistent treapta 20,67541   41   281   281
    Expert asistent treapta 30,62361   1   51   51
    Inspector asistent treapta 10,722540   40   324   324
    Inspector asistent treapta 20,6715124   124   851   851
    Inspector asistent treapta 30,6213948   48   470   470
    Consilier juridic asistent treapta 10,7236   6   48   48
    Consilier juridic asistent treapta 20,67339   39   265   265
    Consilier juridic asistent treapta 30,62382   2   60   60
    Expert debutant0,4895   5   33   33
    Inspector debutant0,48234   4   41   41
    Consilier juridic debutant0,4841   1   9   9
    Auditor superior treapta 11,32419   19   261   261
    Auditor superior treapta 21,181519   19   260   260
    Auditor superior treapta 31,07234   4   92   92
    Auditor principal treapta 10,9678   8   90   90
    Auditor principal treapta 20,8611   1   10   10
    Auditor principal treapta 30,801         1   1
    b. Clasa II - studii superioare de scurtă durată   169169   169   2.121   2.121
    Referent de specialitate superior treapta 11,1444   4   55   55
    Referent de specialitate principal treapta 10,7711   1   9   9
    Referent de specialitate asistent treapta 30,4322   2   10   10
    Referent de specialitate superior treapta 11,1373113   113   1.446   1.446
    Referent de specialitate superior treapta 20,924015   15   212   212
    Referent de specialitate superior treapta 30,8215         112   112
    Referent de specialitate principal treapta 10,761522   22   190   190
    Referent de specialitate principal treapta 20,7474   4   40   40
    Referent de specialitate principal treapta 30,574         5   5
    Referent de specialitate asistent treapta 10,4744   4   23   23
    Referent de specialitate asistent treapta 30,4344   4   21   21
    c. Clasa III - studii medii   1.2791.280   1.280   9.976   9.976
    Referent superior treapta 10,741921   21   184   184
    Referent superior treapta 20,6421   1   9   9
    Referent superior treapta 30,5711   1   7   7
    Referent principal treapta 10,5157   7   41   41
    Referent principal treapta 20,4824   4   21   21
    Referent principal treapta 30,474         3   3
    Referent asistent treapta 10,4522   2   11   11
    Referent asistent treapta 20,44   1   1   4   4
    Referent asistent treapta 30,4214   4   18   18
    Referent debutant0,414         3   3
    Referent superior treapta 10,72606827   827   6.827   6.827
    Referent superior treapta 20,62251108   108   981   981
    Referent superior treapta 30,558810   10   152   152
    Referent principal treapta 10,51134194   194   1.126   1.126
    Referent principal treapta 20,486414   14   129   129
    Referent principal treapta 30,46133   3   26   26
    Referent asistent treapta 10,45621   21   100   100
    Referent asistent treapta 20,441550   50   233   233
    Referent asistent treapta 30,425711   11   94   94
    Referent debutant0,4151   1   8   8
    VII. Personal cu contract de muncă                  
    a) Personal de specialitate   1012   12   98   98
    Consilier, expert, inspector de specialitate gradul I, inginer, economist specialist IA1,1911   1   14   14
    Referent de specialitate, inspector de specialitate gradul III, economist, referent, inginer gradul II0,9433   3   34   34
    Referent IA0,6124   4   27   27
    Referent I0,5322   2   13   13
    Referent III0,4322   2   10   10
    VII. Personal cu contract de muncă                  
    b) care ocupă funcţii comune   5959   59   348   348
    Stenodactilograf I0,4544   4   22   22
    Stenodactilograf II0,4111   1   5   5
    Administrator I0,5422   2   13   13
    Casier magaziner; I0,4733   3   17   17
    Funcţionar arhivar; I0,4699   9   50   50
    Funcţionar arhivar; II0,4311   1   5   5
    Şofer IA0,6222   2   15   15
    Şofer II0,512424   24   147   147
    Muncitor calificat I0,5144   4   24   24
    Muncitor calificat II0,4955   5   29   29
    Muncitor calificat III0,4544   4   22   2
   +  Anexa 3/04/20/09
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                                                   BUGETUL
            pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate,
                                                pe anul 2006
                                    (sumele alocate din credite externe)
                                                                                                  - mii lei -
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  5006 5006 01 10 20 70 71 79 80 6806 01 10 10 01 10 01 13 20 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 06 02 20 12 20 13 20 16 20 30 20 30 30 70 71 71 01 6806 71 01 03 6806 71 01 30 50 6806 50 03 8006 8006 01 20 20 30 20 30 30 02 8706 79 80 50 CREDITE EXTERNE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Indemnizatii de delegare TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferări Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Consultanţă şi expertiza Pregatire profesionala Studii şi cercetari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale Alte active fixe Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor şi asistentei sociale Alte cheltuieli de administrare fond ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii Acţiuni generale de muncă ALTE ACTIUNI ECONOMICE OPERAŢIUNI FINANCIARE TITLUL XII IMPRUMUTURI Alte acţiuni economice 37.412 17.241 156 17.085 8.807 8.807 11.364 11.364 23.207 14.400 156 156 156 14.244 5.710 5.710 465 295 170 853 824 284 6.108 6.108 8.807 8.807 8.807 1.705 7.102 23.207 23.207 2.841 2.841 2.841 2.841 2.841 2.841 11.364 11.364 11.364 11.364 -120 -120 -1.280 -1.280 1.400 1.400 -1.280 -1.280 -1.280 -1.280 -445 -835 -1.280 -1.280 -120 -120 -120 -120 -120 -120 1.400 1.400 1.400 1.400 37.412 17.121 156 16.965 7.527 7.527 12.764 12.764 21.927 14.400 156 156 156 14.244 5.710 5.710 465 295 170 853 824 284 6.108 6.108 7.527 7.527 7.527 1.260 6.267 21.927 21.927 2.721 2.721 2.721 2.721 2.721 2.721 12.764 12.764 12.764 12.764
   +  Anexa 3/04/20/118     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI                    PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII ŞI                                       SURSE DE FINANTARE
                         
    - mii lei -
    I - credite de angajamentTOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    II - credite bugetarePROGRAM 2006ESTIMĂRI
    CAPITOL/GRUPĂ/SURSĂ200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    TOTAL GENERAL (Tip: C. alte cheltuieli de investiţii)
    1.Total surse de finanţareI65.2042.67313.54517.35611.82712.2047.399200
      II72.7312.67313.54524.88311.82712.2047.399200
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I65.2042.67313.54517.35611.82712.2047.399200
        II65.2042.67313.54517.35611.82712.2047.399200
    1.3Credite ext.I                
        II7.527     7.527        
    1.4Buget de asig. soc. de statI                
      II                
    1.5Alte surseI                
        II                
    Capitol: 65.04 -- ÎNVĂŢĂMÂNT
    1.Total surse de finanţareI20.5152.6737.1009.242500500500  
      II20.5152.6737.1009.242500500500  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I20.5152.6737.1009.242500500500  
        II20.5152.6737.1009.242500500500  
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. soc. de statI                
      II                
    1.5Alte surseI                
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
    1.Total surse de finanţareI20.5152.6737.1009.242500500500  
      II20.5152.6737.1009.242500500500  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I20.5152.6737.1009.242500500500  
        II20.5152.6737.1009.242500500500  
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. soc. de statI                
      II                
    1.5Alte surseI                
        II                
    Capitol: 68.04 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ (Tip: C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII)
    1.Total surse de finanţareI44.689   6.4458.11411.32711.7046.699200
      II52.216   6.44515.64111.32711.7046.699200
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I44.689   6.4458.11411.32711.7046.899200
        II44.639   6.4458.11411.32711.7046.899200
    1.3Credite ext.I                
        II7.527     7.527        
    1.4Buget de asig. soc. de statI                
      II                
    1.5Alte surseI                
        II              
      Programul s─a obţinut din centralizarea a 5 fise.    Notă: Credite interne - Bugetul asigurări pentru şomaj
   +  Anexa 3/04/20/119     MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 65.04 ─ ─ INVATAMANT    Cod 20.65.04.0001b INV                                FISA             OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     b) dotari independente
                                 
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comună
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)2.673
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)7.100
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)2.510
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI12.2832.6737.1001.010500500500  
      II12.2832.6737.1001.010500500500  
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I12.2332.6737.1001.010500500500  
        II12.2832.6737.1001.010500500500  
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. soc. de statI                
      II                
    1.5Alte surseI                
        II                
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 65.04 ─ ─ INVATAMANT    Cod 20.65.04.0002 RK                                  FISA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                            e) alte cheltuieli asimilate investitiilor
                                   
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)8.232
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI8.232     8.232        
      II8.232     8.232        
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I8.232     8.232        
        II8.232     6.232        
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. soc. de statI                
      II                
    1.5Alte surseI                
        II                
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.04.0002 RK                                    FISA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII             e) alte cheltuieli asimilate investitiilor
                                 
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/Sector  
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3Amplasament  
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
        (în preţuri luna /anul )  
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)  
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)  
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)  
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)2.504
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI2.504     1.704200200200200
      II2.504     1.704200200200200
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I2.504     1.704200200200200
        II2.504     1.704200200200200
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig. soc. de statI                
      II                
    1.5Alte surseI                
        II                
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.04.001a ANOFM                                    FISA                    OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                     a) achizitii de imobile
                                 
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:
      1.1Judeţ/Sector
      1.2Municipiu/Oraş/Comună
      1.3Amplasament
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate
      2.1Numărul şi data Acordului MFP
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
        (în preţuri luna /anul )  
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)  
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)  
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)4.500
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)13.905
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse deI18.405   4.5004.9054.0005.000    
      finanţareII18.405   4.5004.9054.0005.000    
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I18.405   4.5004.9054.0005.000    
        II18.405   4.5004.9054.0005.000    
    1.3Credite ext.I                
        II                
    1.4Buget de asig.I                
      soc. de statII                
    1.5Alte surseI                
        II                
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE ŞI FAMILIEI    Capitol 68.04 ─ ─ ASIGURARI ŞI ASISTENŢA SOCIALA    Cod 20.68.04.001b ANOFM                                      FISA                  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII                              b) datorii independente
                                 
    Tipul cheltuielii: C - alte cheltuieli de investiţii
    A.DATE GENERALE
      1.Date geografice:  
      1.1Judeţ/Sector  
      1.2Municipiu/Oraş/ComunăBUCUREŞTI
      1.3Amplasament  
      2.Date referitoare la studiul de fezabilitate  
      2.1Numărul şi data Acordului MFP  
      2.2Numărul şi data aprobării studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)  
    B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI
      1.Valoarea totală aprobată (mii lei)
        (în preţuri luna /anul )
      2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)
      3.Durata de realizare aprobată (număr luni)
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
      1.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  
        (în preţuri luna /anul )  
      2.Durata de realizare contractată (număr luni)  
      3.Data începerii investiţiei (lună/an)  
      4.Data programată a terminării şi PIF (lună/an)  
      5.Valoarea decontată până la 31/12/2004 (mii lei)  
      6.Valoarea preliminată în anul 2005 (mii lei)1.945
      7.Valoarea rămasă de finanţat la 31/12/2005 (mii lei)29.362
    D.EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
      I - Credite de angajament
      II - Credite bugetare
      - mii lei -
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareI/IITOTALCHELTUIELI EFECTUATE până la 31.12.2004CHELTUIELI PRELIMINATE în 2005EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANŢAT
    PROGRAM 2006ESTIMĂRI
    200720082009anii ulteriori
    012=3+...+93456789
    1.Total surse de finanţareI23.780   1.9451.5057.1276.5046.699  
      II31.307   1.9459.0327.1276.5046.699  
      din care:                  
    1.1Surse propriiI                
        II                
    1.2Credite int.I23.780   1.9451.5057.1276.5046.699  
        II23.780   1.9451.5057.1276.5046.699  
    1.3Credite ext.I                
        II7.527     7.527        
    1.4Buget de asig. soc. de statI                
      II                
    1.5Alte surseI                
        II                
    2. Proiecţia cost. de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)
   +  Anexa 4/04/
      MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE
      ŞI FAMILIEI
                                                  BUGETUL
                        instituţiilor publice şi activităţilor finantate integral
                            sau parţial din venituri proprii pe anul 2006
                                                                                                   -mii lei-
  Ca- pi- tol Sub- ca- pi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Ti- tlu Ar- ti- col A- li- ne- at Denumire indicator Program 2006 Influente Program rectificat
  A B 1 2 3 = 1 + 2
  0002 10 2900 3300 3310 3310 50 4300 10 4310 09 5010 01 10 20 57 70 71 6510 01 10 10 01 10 01 01 10 01 02 10 01 03 10 01 04 10 01 06 10 01 07 10 01 08 10 01 13 10 01 30 10 03 10 03 01 6510 10 03 02 10 03 03 6510 10 03 06 6510 20 20 01 20 01 01 20 01 02 20 01 03 20 01 04 20 01 05 20 01 06 20 01 08 6510 20 01 09 6510 20 01 30 6510 20 05 20 05 30 20 06 20 06 01 20 11 6510 20 13 20 30 20 30 04 20 30 30 57 57 02 57 02 02 70 71 71 01 6510 71 01 30 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI ___________________ I. VENITURI CURENTE C.VENITURI NEFISCALE C2. VANZARI DE BUNURI ŞI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi IV SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Subventii pentru institutii publice VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI ___________________________________ CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Salarii de merit Indemnizatie de conducere Spor de vechime Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Contribuţii Contribuţii de asigurări sociale de stat Contribuţii de asigurări de şomaj Contribuţii de asigurări sociale de sănătate Contribuţii pentru concedii şi indemnizatii TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII Bunuri şi servicii Furnituri de birou Materiale pentru curăţenie Încălzit, iluminat şi forta motrica Apa canal şi salubritate Carburanti şi lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv internet Materiale şi prestări de servicii cu caracter functional Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Cărţi, publicatii şi materiale documentare Pregatire profesionala Alte cheltuieli Chirii Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii TITLUL VIII ASISTENŢA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe (inclusiv reparatii capitale) Alte active fixe 5.624 156 156 156 156 156 5.468 5.468 5.468 5.624 4.218 947 2.835 436 1.406 1.406 5.624 4.218 947 672 492 18 18 59 5 50 18 6 6 275 186 24 59 6 2.835 2.666 18 6 290 28 33 16 63 1.714 498 18 18 31 31 15 50 55 48 7 436 436 436 1.406 1.406 1.406 1.406 150 150 150 150 150 150 140 10 150 150 140 125 2 8 9 7 2 1 96 15 15 10 10 10 5.774 156 156 156 156 156 5.618 5.618 5.618 5.774 4.368 947 2.975 446 1.406 1.406 5.774 4.368 947 672 492 18 18 59 5 50 18 6 6 275 186 24 59 6 2.975 2.791 20 14