ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006pentru modificarea și completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum și unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006  Luând în considerare importanța asigurării cu fonduri publice naționale a cofinanțării fondurilor primite de România de la Uniunea Europeană în cadrul politicii de coeziune a acesteia,în vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Programul de guvernare cu privire la integrarea în Uniunea Europeană,transmiterea la Parlament a proiectului de buget pe anul 2007 pentru adoptarea acestuia în termenul prevăzut de legislația în domeniul finanțelor publice,ținând cont că deficitul bugetar este un element important al susținerii indicatorilor macroeconomici, acesta fiind influențat direct de variația cheltuielilor bugetare, iar nivelul de 2,8% din produsul intern brut stabilit pentru anul 2007 asigură atât echilibrul financiar, cât și pe cel monetar și valutar ale țării, în condițiile de stabilitate durabilă,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IArticolul 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 565/2004, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Începând cu anul 2008 pensionarii beneficiază de o compensare în bani pentru tichetele de călătorie pe calea ferată neutilizate.  +  Articolul IIArticolul 9 din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Prevederile prezentei legi intră în vigoare în anul 2008, la o dată stabilită prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIInstituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt definite prin Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și prin Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă în anul 2007.  +  Articolul IVLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După articolul 258 se introduce un nou articol, articolul 258^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 258^1(1) Cotele de contribuții prevăzute la art. 257 și 258 se pot modifica prin legea bugetului de stat.(2) Cota de contribuție prevăzută la art. 258 se stabilește pentru anul 2007 la 6%.(3) Cota prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.2. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se datorează și se calculează începând cu 1 ianuarie 2008.3. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) și i), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2008;  +  Articolul VAlineatul (3) al articolului 49 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Din fonduri publice se alocă sume pentru acțiuni finanțate pe bază de programe, precum și pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condițiile legii, asigurându-se anual o creștere a alocațiilor bugetare, astfel încât în anul 2010 să se atingă nivelul de 1% din produsul intern brut.  +  Articolul VIAplicarea prevederilor alineatului (1^1) al articolului 170 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2007.  +  Articolul VIIDupă articolul 7 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Se înființează funcția de reprezentant permanent al Camerei Deputaților pe lângă Parlamentul European, ca angajat contractual al Camerei Deputaților.(2) Salarizarea și celelalte drepturi bănești ale persoanei care are calitatea de reprezentant permanent al Camerei Deputaților, pe perioada misiunii sale în străinătate, se stabilesc de către Secretarul General al Camerei Deputaților, cu aprobarea Biroului Permanent al Camerei Deputaților, cu respectarea legislației în vigoare, ținându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea și importanța socială a funcției exercitate.(3) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului Camerei Deputaților pe anul 2007. (la 07-05-2007, Actul a fost completat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 120 din 4 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 04 mai 2007 )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul educației și cercetării,
  Mihail Hărdău
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 20 noiembrie 2006.Nr. 88.---------