LEGE nr. 304 din 4 iulie 2003 (*actualizată*)pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice(actualizată până la data de 6 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 31 iulie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006; RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte cadrul de reglementare a relaţiilor dintre furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe de o parte, şi utilizatorii finali, pe de altă parte. (2) Prezenta lege instituie reguli privind: a) serviciul universal; b) drepturile utilizatorilor finali; c) obligaţiile furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa; d) obligaţiile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii şi ale furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii, denumita în continuare ANRC, asigura promovarea concurentei, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor utilizatorilor finali, astfel încât aceştia să obţină un maximum de beneficii în condiţiile unei pieţe concurentiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) telefon public cu plata - telefonul pus la dispoziţie publicului, plata realizandu-se în numerar, prin cărţi de credit sau debit, cartele preplatite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare; b) reţea publică de telefonie - reţeaua de comunicaţii electronice folosită în vederea furnizarii de servicii de telefonie destinate publicului, permitand comunicarea vocala sau alta forma de comunicare, precum fax sau date, între punctele terminale ale reţelei; c) serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul destinat publicului care permite iniţierea şi primirea apelurilor naţionale şi internaţionale şi accesul la serviciile de urgenta, prin utilizarea unui număr sau unor numere din Planul naţional de numerotatie ori dintr-un plan internaţional de numerotatie. De asemenea, acesta poate include, după caz, unul sau mai multe dintre următoarele servicii: serviciul de relaţii cu clienţii, serviciul de informaţii privind abonatii, registrele abonatilor, telefoane publice cu plata, servicii furnizate în condiţii speciale, facilităţi pentru persoanele cu handicap sau cu nevoi sociale speciale ori servicii nongeografice;-------------Litera c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006. d) număr geografic - numărul stabilit conform planului naţional de numerotatie, în cuprinsul căruia una sau mai multe cifre servesc la identificarea din punct de vedere geografic a punctului terminal al reţelei; e) număr nongeografic - numărul stabilit conform planului naţional de numerotatie, care nu este număr geografic; constituie numere nongeografice, printre altele, numerele alocate serviciilor de telefonie mobila, numerele gratuite şi numerele cu tarif special; f) punct terminal al reţelei - punctul fizic la care unui abonat i se furnizează accesul la o reţea publică de comunicaţii; în cazul reţelelor care utilizează comutarea sau rutarea, punctul terminal este identificat prin intermediul unei adrese specifice de reţea, care poate fi asociata numărului sau numelui unui abonat; g) furnizor de serviciu universal - furnizorul de reţele sau servicii de comunicaţii electronice desemnat de ANRC sa presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal. (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 398/2002, cu modificările ulterioare, la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, denumita în continuare Ordonanţa privind accesul, şi la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa-cadru, şi la art. 2 din Legea nr. 506/2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare.---------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Capitolul II Serviciul universal  +  Articolul 3 (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul tuturor utilizatorilor finali de pe teritoriul României de a beneficia de serviciile din sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geografică şi la tarife accesibile. (2) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt: a) furnizarea accesului la reţeaua publică de telefonie, la un punct fix; b) serviciul de informaţii privind abonatii şi punerea la dispoziţie a registrelor abonatilor; c) accesul la telefoanele publice cu plata.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei stabileşte politica şi strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivitatii, proportionalitatii şi nediscriminarii; (2) În stabilirea politicii şi strategiei, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei va urmări reducerea la minimum a posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate în special de furnizarea serviciilor la tarife sau în condiţii diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, protejand în acelaşi timp interesul public.---------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Pe baza politicii şi strategiei stabilite potrivit alin. (1) şi (2), ANRC are obligaţia să asigure dreptul de acces la serviciul universal pe întreg teritoriul României. În acest scop ANRC va desemna unul sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care să presteze unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, în anumite zone sau pe întreg teritoriul României. (4) Condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal se stabilesc de către ANRC, cu respectarea principiilor eficientei, obiectivitatii, transparenţei şi nediscriminarii, niciun furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice nefiind a priori exclus.---------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Procedura de desemnare trebuie să asigure ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se efectuează într-o modalitate eficienta din punct de vedere al costurilor.  +  Articolul 5 (1) ANRC va lua toate măsurile necesare şi va stabili condiţiile, astfel încât cererile rezonabile ale utilizatorilor finali privind accesul şi conectarea la un punct fix la reţele publice de telefonie şi de acces la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului să fie acoperite de cel puţin un furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice. (2) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) au obligaţia sa rezolve cererile tuturor utilizatorilor finali, într-un termen determinat, în condiţiile impuse de ANRC. (3) Conexiunea furnizată trebuie să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a iniţia şi de a primi apeluri telefonice locale, naţionale şi internaţionale, comunicaţii prin fax şi comunicaţii de date, la o rata de transfer suficienta pentru a permite accesul funcţional la Internet, având în vedere tehnologiile utilizate preponderent de majoritatea abonatilor şi fezabilitatea tehnologică.  +  Articolul 6 (1) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligaţi sa pună la dispoziţie utilizatorilor finali cel puţin un registru complet al abonatilor, în forma tiparita, electronică sau în ambele forme. Registrul trebuie actualizat periodic, cel puţin o dată pe an, iar forma acestuia se aproba în prealabil de către ANRC. (2) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) sunt obligaţi sa pună la dispoziţie utilizatorilor finali, inclusiv utilizatorilor de telefoane publice cu plata, cel puţin un serviciu de informaţii privind abonatii. (3) Registrul abonatilor prevăzut la alin. (1) şi serviciul de informaţii privind abonatii prevăzut la alin. (2) vor conţine informaţii cu privire la numerele de telefon şi datele cu caracter personal ale tuturor abonatilor serviciilor de telefonie destinate publicului, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.---------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Furnizorii de serviciu universal care pun la dispoziţie utilizatorilor finali registrele abonatilor sau serviciile de informaţii privind abonatii, în condiţiile alin. (1)-(3), au obligaţia să aplice principiul nediscriminarii în tratamentul informaţiilor care le-au fost puse la dispoziţie de către furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sau de către alte persoane care deţin asemenea date.---------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 7 (1) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) obligaţii privind asigurarea unui număr suficient de telefoane publice cu plata, a unei acoperiri geografice corespunzătoare, a accesibilitatii acestor telefoane pentru persoanele cu handicap şi a unui anumit nivel de calitate a serviciilor, în vederea satisfacerii necesităţilor rezonabile ale utilizatorilor finali. (2) ANRC poate să nu impună obligaţiile prevăzute la alin. (1) cu privire la întreg teritoriul naţional sau la o parte a acestuia, în cazul în care considera ca serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) sau alte servicii comparabile sunt larg accesibile. În luarea acestei măsuri ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanţa-cadru. (3) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) au obligaţia să asigure utilizatorilor finali posibilitatea de a iniţia, în mod gratuit şi fără a folosi nici un mijloc de plată, apeluri de urgenta de la telefoanele publice cu plata, folosind numărul unic pentru apeluri de urgenta sau alte numere telefonice naţionale pentru anunţarea urgentelor.  +  Articolul 8 (1) ANRC va lua măsuri specifice, acolo unde este cazul, pentru a asigura accesul şi posibilitatea utilizatorilor finali cu handicap de a beneficia de serviciile de telefonie destinate publicului, inclusiv la serviciile de urgenta, la serviciile de informaţii privind abonatii şi la registrele abonatilor, în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori finali. (2) ANRC poate lua măsuri specifice pentru a asigura ca utilizatorii finali cu handicap pot beneficia de aceeaşi oferta de servicii disponibilă pentru majoritatea utilizatorilor finali.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 9 (1) ANRC monitorizează evoluţia şi nivelul tarifelor serviciilor din sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, în special în legătură cu nivelul general al preţurilor şi al veniturilor consumatorilor. (2) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să aplice tarife comune, inclusiv prin stabilirea unei medii pe zone geografice, pe teritoriul naţional, având în vedere condiţiile specifice, sau să respecte anumite plafoane tarifare sau formule de control al creşterii tarifelor. (3) ANRC poate obliga furnizorii de serviciu universal să ofere consumatorilor anumite optiuni tarifare sau pachete tarifare diferite de cele practicate în condiţii comerciale normale, în special pentru a asigura posibilitatea persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi sociale speciale de a avea acces la serviciile de telefonie destinate publicului şi de a utiliza aceste servicii. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate stabili categoriile de persoane care beneficiază de opţiunile tarifare sau pachetele tarifare oferite.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006. (4) Condiţiile în care utilizatorii finali beneficiază de tarifele prevăzute la alin. (2) şi (3) trebuie să fie transparente, se publică şi vor fi aplicate în mod nediscriminatoriu de către furnizorii de serviciu universal cărora li s-a impus obligaţia de a practica asemenea tarife. (5) ANRC poate impune modificarea sau renunţarea la anumite tarife sau scheme tarifare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa-cadru.  +  Articolul 10 (1) Prestarea de către furnizorii de serviciu universal a serviciilor în condiţiile prevăzute la art. 5-8 sau art. 9 alin. (3) nu poate fi condiţionată de oferirea unor facilităţi sau servicii suplimentare ce nu sunt necesare pentru furnizarea serviciului solicitat.---------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care serviciile sau facilităţile suplimentare au fost solicitate în mod expres de către abonati. (3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligaţi să asigure următoarele facilităţi, astfel încât abonatii să-şi poată monitoriza şi controla cheltuielile şi sa evite deconectarea nejustificată: a) facturarea detaliată; b) la cerere, restrictionarea selectiva, gratuita, a originarii de apeluri de un anumit tip sau către anumite tipuri de numere; c) modalităţi de plată în avans; d) plata esalonata a tarifelor de conectare la reţeaua publică de telefonie; e) măsuri specifice aplicabile în caz de neplata a facturilor.---------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) ANRC poate stabili, cu respectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare, informaţiile minime pe care trebuie să le conţină factura detaliată care va fi emisă de către furnizorii de serviciu universal în mod gratuit, astfel încât abonatii: a) să poată verifica şi controla tarifele de utilizare a reţelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului furnizate; b) să poată monitoriza în mod adecvat utilizarea şi cheltuielile, asigurându-se un control rezonabil asupra sumelor datorate.---------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Acolo unde este cazul, abonatilor le pot fi oferite informaţii suplimentare faţă de cele stabilite potrivit alin. (4), în mod gratuit sau la un tarif rezonabil, aprobat în prealabil de ANRC. Apelurile gratuite iniţiate de abonat, inclusiv apelurile de urgenta, nu vor fi cuprinse în factura detaliată.---------------Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (6) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităţi prin care consumatorii au posibilitatea de a plati în avans tariful de utilizare a reţelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului. (7) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal stabilirea unor modalităţi prin care consumatorii au posibilitatea de a plati eşalonat tariful de conectare la reţeaua publică de telefonie. (8) ANRC aproba măsurile specifice pe care furnizorii de serviciu universal le pot lua în cazul neplatii facturii telefonice pentru utilizarea la un punct fix a reţelei publice de telefonie. Aceste măsuri se publică, trebuie să fie proporţionale şi se aplică în mod nediscriminatoriu. (9) În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, măsurile prevăzute la alin. (8) trebuie să asigure ca orice suspendare a furnizarii serviciului este limitată la serviciul în cauza. Fac excepţie cazurile de frauda, de întârzieri repetate ale plăţii sau de persistenta în neplata facturii telefonice. (10) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei poate stabili anumite categorii de persoane care, datorită veniturilor reduse sau nevoilor sociale speciale, necesita o protecţie suplimentară. În acest caz ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal obligaţia de a oferi acestor persoane următoarele facilităţi, aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice, facilităţi care vor fi prevăzute expres în contractele încheiate cu utilizatorii finali care fac parte din aceste categorii: a) sumele datorate de abonat sa nu fie purtătoare de dobânzi, majorări sau penalităţi; b) deconectarea de la reţeaua publică de telefonie sa nu aibă loc mai devreme de expirarea termenului stabilit în prealabil de ANRC, calculat de la suspendarea furnizarii serviciului; c) pe toată durata cat serviciul este suspendat, abonatul să poată iniţia sau primi apeluri care nu presupun nici o plata din partea sa şi sa nu datoreze furnizorului nici un fel de tarife; d) reluarea furnizarii serviciului, indiferent dacă se realizează după suspendare sau după deconectare, să se facă în mod gratuit, după achitarea de către abonat a facturii a carei neplata a atras suspendarea. (11) În toate cazurile, suspendarea furnizarii, la un punct fix, a serviciului de telefonie destinat publicului sau deconectarea de la reţeaua publică de telefonie, în caz de neplata a facturii telefonice, se va realiza doar în urma notificării abonatului de către furnizor. Deconectarea de la reţeaua publică de telefonie nu va avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioada în care este permisă doar iniţierea sau primirea de apeluri care nu presupun nicio plata de către abonat.-------------Alin. (11) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006. (12) ANRC poate impune tuturor furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice obligaţia de a lua măsurile prevăzute la alin. (8) sau (11) în ceea ce priveşte deconectarea.---------------Alin. (12) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (13) ANRC poate retrage obligaţiile prevăzute la alin. (3) sau (10) pe întregul teritoriu naţional sau pe o parte a acestuia, în cazul în care aceste facilităţi sunt larg accesibile.---------------Alin. (13) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 11 (1) ANRC stabileşte parametrii de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi metodele de evaluare a respectării acestora. (2) ANRC poate stabili parametri de calitate suplimentari pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal către persoanele cu handicap. (3) Furnizorii de serviciu universal sunt obligaţi sa transmită ANRC şi sa publice informaţii corespunzătoare şi actualizate privind modul de respectare a parametrilor de calitate pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligaţi să le presteze. (4) ANRC stabileşte conţinutul, forma şi modul de transmitere şi publicare a informaţiilor prevăzute la alin. (3), pentru ca utilizatorii finali sa beneficieze de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile. (5) ANRC poate impune furnizorilor de serviciu universal îndeplinirea anumitor obiective de performanţă privind calitatea serviciilor din sfera serviciului universal pe care sunt obligaţi să le presteze. În stabilirea acestor obiective ANRC va respecta procedura de consultare prevăzută la art. 50 din Ordonanţa-cadru. (6) ANRC va monitoriza îndeplinirea de către furnizorii de serviciu universal a obiectivelor prevăzute la alin. (5). În acest sens ANRC poate dispune verificarea datelor privind realizarea obiectivelor de performanţă printr-un audit independent, pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal în cauza, pentru a asigura exactitatea şi comparabilitatea datelor furnizate de către acesta.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care estimeaza ca furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal în condiţiile art. 5-11 ar putea constitui o sarcina injusta pentru furnizorii de serviciu universal, ANRC va determina costul net al furnizarii acestor servicii. (2) În acest scop ANRC poate recurge la următoarele metode: a) calcularea costului net pe care îl presupune îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal, în conformitate cu procedura stabilită de ANRC, luând în considerare toate beneficiile comerciale ce pot fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze; b) utilizarea costului net rezultat în urma aplicării procedurii de desemnare a furnizorului de serviciu universal. (3) Informaţiile contabile şi orice alte informaţii utilizate pentru calcularea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, conform prevederilor alin. (2) lit. a), vor fi verificate de către ANRC sau de către un auditor independent, auditul fiind aprobat de ANRC. Rezultatele calculării costului şi concluziile auditului vor fi puse la dispoziţie publicului de către ANRC.  +  Articolul 13 (1) În cazul în care constata, pe baza determinării costului net în conformitate cu prevederile art. 12, ca prestarea serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal, ANRC va decide, la cererea furnizorului de serviciu universal, compensarea costului net astfel determinat. (2) ANRC va determina mecanismul de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, cu respectarea principiilor transparenţei, minimei atingeri aduse concurentei, nediscriminarii şi proportionalitatii. În acest scop ANRC va stabili furnizorii de reţele de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care au obligaţia să contribuie la compensare, cuantumul contribuţiilor datorate, modalitatea şi termenul de plată, precum şi orice alte elemente necesare în vederea funcţionarii acestui mecanism.  +  Articolul 14 (1) ANRC va face public şi va comunică Comisiei Europene mecanismul de compensare a costului net stabilit în conformitate cu prevederile art. 13.---------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea acestui alineat intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) În cazul în care s-a realizat compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal, ANRC va publică un raport anual privind acest cost, contribuţiile efectuate de către furnizorii de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice stabiliţi potrivit art. 13 alin. (2), precum şi avantajele comerciale care au putut fi realizate de furnizorul de serviciu universal în legătură cu serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze.  +  Capitolul III Obligaţii impuse furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa  +  Articolul 15 (1) Dacă în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru ANRC stabileşte ca pe o anumită piaţa la nivelul furnizarii serviciilor cu amănuntul nu exista concurenta efectivă, iar obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile art. 8 din Ordonanţa privind accesul sau ale art. 18 din prezenta lege nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru, ANRC poate impune furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţa respectiva, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), în scopul protejării intereselor utilizatorilor finali şi al promovării unei concurente efective.---------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Obligaţiile impuse de ANRC pot include:---------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 12 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) interzicerea practicării de preţuri excesive în raport cu costurile pe care le implica furnizarea serviciilor; b) interzicerea practicării unor preţuri de ruinare, având ca efect limitarea intrării pe piaţa sau restrangerea concurentei;---------------Litera b) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 12 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. c) interzicerea favorizării nejustificate a anumitor utilizatori finali în comparatie cu alţii; d) interzicerea condiţionarii furnizarii serviciului de acceptare de către utilizatorii finali a unor prestaţii suplimentare, fără legătură cu serviciul solicitat. (3) De asemenea, ANRC poate impune:---------------Partea introductivă a alin. (3) al art. 15 a fost modificată de pct. 13 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) plafoane tarifare sau formule de control al creşterii tarifelor la furnizarea serviciilor cu amănuntul;---------------Litera a) a alin. (3) al art. 15 a fost modificată de pct. 13 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. b) măsuri de control al tarifelor individuale; c) măsuri de orientare a tarifelor către costuri sau către preţurile ori tarifele practicate pe pieţe comparabile. (4) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) trebuie să fie corespunzătoare naturii problemei identificate, proporţionale şi necesare pentru atingerea obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru. (5) ANRC va impune acelor furnizori ale căror tarife sunt supuse controlului sau obligaţia de a implementa un sistem de evidenţiere contabila a costurilor, necesar în vederea exercitării controlului. ANRC poate stabili formatul şi metodologia contabila ce vor fi folosite. (6) Furnizorii menţionaţi la alin. (5) au obligaţia de a supune spre verificare unui auditor independent modul de implementare a sistemului de evidenţiere contabila a costurilor prevăzut la alin. (5), în condiţiile stabilite de ANRC. (7) De asemenea, furnizorii menţionaţi la alin. (5) vor publică anual, în condiţiile stabilite de ANRC, o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea sistemului de evidenţiere contabila a costurilor, prevăzut la alin. (5). (8) La cererea Comisiei Europene, ANRC va transmite informaţii privind obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), precum şi, dacă este cazul, sistemele de evidenţiere contabila a costurilor utilizate de furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa.---------------Alin. (8) al art. 15 a fost introdus de pct. 14 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 16 (1) Acolo unde, pe baza unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, ANRC stabileşte ca, în ceea ce priveşte furnizarea unei părţi sau a întregului set minim de linii închiriate, astfel cum acesta este identificat în lista de standarde publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene în conformitate cu prevederile art. 17 din Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, nu exista concurenta efectivă, va desemna furnizorii cu putere semnificativă şi le va impune acestora obligaţii de nediscriminare, fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri şi transparenta, în conformitate cu prevederile alin. (2)-(8).---------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea acestui alineat intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) ANRC va impune furnizorilor desemnaţi ca având putere semnificativă pe piaţa, potrivit alin. (1), să aplice condiţii similare în situaţii similare pentru furnizorii care prestează servicii similare şi sa furnizeze linii închiriate către terţi în aceleaşi condiţii şi la aceeaşi calitate cu cele folosite pentru furnizarea propriilor servicii sau ale filialelor ori ale altor societăţi din acelaşi grup, dacă este cazul.---------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 15 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Acolo unde este cazul, ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piaţa, potrivit alin. (1), obligaţia de a implementa un sistem adecvat de evidenţiere contabila a costurilor. ANRC va avea disponibile informaţii detaliate privind sistemul contabil utilizat, pe baza informaţiilor transmise de furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa, pe care le va transmite, la cerere, Comisiei Europene.---------------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de pct. 16 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea acestui alineat intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) ANRC va impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piaţa, potrivit alin. (1), obligaţia de a publică într-o formă uşor accesibila următoarele informaţii în legătură cu furnizarea de linii închiriate, stabilind totodată condiţiile în care se efectuează publicarea: a) caracteristicile tehnice, inclusiv caracteristicile fizice şi electrice, precum şi specificaţiile tehnice şi de performanţă detaliate care se aplică la punctul terminal al reţelei; b) tarifele practicate, incluzând tarifele iniţiale de conectare, tarifele de utilizare şi alte tarife, precizându-se, dacă este cazul, dacă tarifele sunt diferenţiate;---------------Litera b) a alin. (4) al art. 16 a fost modificată de pct. 17 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. c) condiţiile de furnizare. (5) Informaţiile privind condiţiile de furnizare a liniilor închiriate se vor referi cel puţin la: a) procedura de efectuare a comenzilor; b) termenul obişnuit de livrare, care reprezintă perioada în care 95% din liniile închiriate de acelaşi tip au fost puse la dispoziţie consumatorilor, calculată de la data efectuării unei comenzi ferme de către utilizator; c) durata contractului, incluzând durata stabilită în mod obişnuit în contract, precum şi durata minima pe care utilizatorii sunt obligaţi sa o accepte; d) termenul obişnuit de efectuare a reparaţiilor, care reprezintă perioada în care 80% din defecţiunile apărute la liniile închiriate de acelaşi tip au fost remediate, calculată de la momentul în care defectiunea a fost notificată departamentului responsabil cu remedierea defectiunilor până la momentul în care defectiunea a fost remediata şi, acolo unde este cazul, a fost transmisă o notificare către utilizator privind remedierea defectiunii. În cazurile în care pentru acelaşi tip de linii închiriate sunt oferite servicii de reparaţii de calităţi diferite, termenele diferite de efectuare a reparaţiilor vor fi publicate;-------------Litera d) a alin. (5) al art. 16 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 6 noiembrie 2006. e) cazurile şi procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor. (6) Termenul obişnuit de livrare, prevăzut la alin. (5) lit. b), se va stabili luându-se în considerare duratele în care liniile închiriate au fost puse la dispoziţie utilizatorilor, pe parcursul unui interval de timp de durata rezonabila, apropiat de momentul la care se efectuează aceasta determinare. La stabilirea termenului obişnuit de livrare nu se vor lua în calcul cazurile în care utilizatorii au solicitat livrarea într-un termen mai lung.---------------Alin. (6) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (7) Dacă, într-un caz concret, un furnizor identificat ca având putere semnificativă pe piaţa, potrivit alin. (1), considera ca furnizarea unei linii închiriate din setul minim prevăzut la art. 16 alin. (1) la tarifele şi în condiţiile publicate potrivit alin. (4) şi (5) este nerezonabila, acesta va putea solicita acordul ANRC pentru modificarea tarifelor sau condiţiilor în acel caz.---------------Alin. (7) al art. 16 a fost modificat de pct. 19 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (8) În cazul în care considera ca performanţele realizate în furnizarea setului minim de linii închiriate nu satisfac necesităţile utilizatorilor, ANRC poate impune furnizorilor identificati ca având putere semnificativă pe piaţa, potrivit alin. (1), obligaţia de a atinge anumite obiective de performanţă privind condiţiile de furnizare prevăzute la alin. (5) şi (6).  +  Articolul 17Dacă, în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, ANRC stabileşte ca pe piaţa furnizarii unei părţi sau a întregului set minim de linii închiriate prevăzut la art. 16 alin. (1) exista concurenta efectivă, va retrage obligaţiile impuse potrivit art. 16 alin. (2)-(8).---------------Art. 17 a fost modificat de pct. 20 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 18 (1) Dacă, în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, un furnizor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice este desemnat ca având putere semnificativă pe piaţa furnizarii conectarii la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi a utilizării la un punct fix a acestor reţele, ANRC va impune acestuia obligaţia de a oferi abonatilor săi posibilitatea de a utiliza serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului, cu care este interconectat, în următoarele moduri:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 21 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii care va efectua, fără a afecta conţinutul informatiei, transportul semnalului din reţeaua în care este initiat către reţeaua de destinaţie; b) prin preselectare, cu posibilitatea de a renunţa la opţiunea preselectata la fiecare apel, prin formarea unui cod de selectare a furnizorului de servicii prevăzut la lit. a). (2) Cererea utilizatorilor ca facilităţile prevăzute la alin. (1) să fie implementate şi pe alte reţele sau în alte moduri va fi evaluată de ANRC în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, iar obligaţiile necesare pentru satisfacerea acestei cereri vor fi impuse în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanţa privind accesul.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 21 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) ANRC asigura, prin impunerea de obligaţii specifice, ca tarifele de acces şi interconectare privind furnizarea facilităţilor prevăzute la alin. (1) sunt orientate către costuri şi ca eventualele sume plătite de abonati nu sunt prohibitive pentru utilizarea acestor facilităţi.  +  Capitolul IV Drepturile utilizatorilor finali  +  Articolul 19 (1) Contractele între utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului vor conţine următoarele clauze minime privitoare la:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 22 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. a) datele de identificare a furnizorului; b) serviciile furnizate, nivelurile de calitate oferite, precum şi termenul în care se realizează conectarea iniţială; c) tipurile de servicii de întreţinere şi reparaţii oferite; d) preţurile şi tarifele aferente fiecărui produs sau serviciu contractat, modul de aplicare a acestora, precum şi modalităţile prin care pot fi obţinute informaţii actualizate privind tarifele de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi a serviciilor de întreţinere şi reparaţii; e) durata contractului, condiţiile privind reînnoirea şi încetarea contractului, precum şi condiţiile în care operează suspendarea furnizarii serviciului; f) despăgubirile aplicabile şi procedura de acordare a acestora în cazul nerespectării nivelurilor de calitate convenite sau a celorlalte clauze contractuale; g) metoda de iniţiere a procedurii de soluţionare a litigiilor.(1^1) Contractele între utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, cu excepţia celor privind serviciile furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plată asimilate, vor fi încheiate în scris.-------------Alin. (1^1) al art. 19 a fost introdus de pct. 23 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.(1^2) La momentul achiziţionării serviciilor furnizate prin intermediul cartelelor preplatite sau al altor mijloace de plată asimilate, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului au obligaţia sa pună la dispoziţia utilizatorilor finali condiţiile generale privind furnizarea acestora, care vor conţine informaţiile corespunzătoare clauzelor minime prevăzute la alin. (1).-------------Alin. (1^2) al art. 19 a fost introdus de pct. 23 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) În cazul în care contractul încheiat prevede pentru furnizor posibilitatea modificării unilaterale, acesta este obligat să-i notifice utilizatorului final aceasta intenţie cu cel puţin 30 de zile înainte de operarea modificării. Orice abonat are dreptul de a denunta unilateral contractul în cazul în care nu este de acord cu modificările propuse, fără a plati nici o despăgubire. (3) În cuprinsul notificării se va prevedea expres dreptul abonatului de a denunta unilateral contractul în condiţiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 20 (1) Furnizorii de reţele publice de telefonie şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a pune la dispoziţie publicului informaţii clare, detaliate şi actualizate privind preţurile şi tarifele aplicabile, precum şi celelalte condiţii privind posibilitatea de obţinere şi utilizare a serviciilor de telefonie destinate publicului, pentru a asigura posibilitatea utilizatorilor finali de a decide în cunoştinţa de cauza. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor privi: a) datele de identificare a furnizorului; b) serviciile de telefonie destinate publicului, pe care le oferă furnizorul; c) procedura de soluţionare a reclamatiilor primite de la utilizatorii finali şi procedura de soluţionare a litigiilor dintre furnizori şi utilizatorii finali; d) drepturile privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, incluzând facilităţile prevăzute la art. 10 alin. (3)-(11). (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi detaliate în ceea ce priveşte: a) descrierea serviciilor oferite, cu precizarea serviciilor incluse în tariful iniţial de conectare şi a celor incluse în tariful periodic de utilizare;-------------Litera a) a alin. (3) al art. 20 a fost modificată de pct. 24 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. b) tarifele standard de conectare, utilizare, întreţinere şi reparaţii, precum şi facilităţile tarifare standard şi tarifele impuse potrivit art. 9 alin. (2) sau (3); c) cazurile şi procedura de acordare a despăgubirilor sau a sumelor de restituit utilizatorilor; d) tipurile de servicii de întreţinere şi reparaţii oferite; e) condiţiile contractuale standard, inclusiv durata minima a contractului, dacă este cazul. (4) ANRC va stabili modalitatea în care informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi puse la dispoziţie publicului. (5) ANRC va oferi, prin intermediul paginii sale de Internet sau prin alte mijloace, informaţii comparative privind tarifele şi condiţiile oferite de diferiţi furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, în vederea asigurării posibilităţii utilizatorilor finali de a face evaluări independente.  +  Articolul 21 (1) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa-cadru, obligaţia de a publică informaţii comparabile, adecvate şi actualizate privind calitatea serviciilor oferite. La cererea ANRC aceste informaţii îi vor fi furnizate înainte de a fi publicate. (2) ANRC poate stabili parametrii de calitate a serviciilor ce urmează să fie masurati şi orice alte elemente necesare pentru evaluarea calităţii serviciilor oferite, precum şi conţinutul, forma şi modalitatea în care informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura ca utilizatorii finali beneficiază de informaţii complete, comparabile şi uşor accesibile.  +  Articolul 22 (1) Furnizorii de reţele publice de telefonie şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligaţi sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura integritatea reţelei publice de telefonie la puncte fixe şi, în caz de perturbare grava a funcţionarii reţelei sau în caz de forta majoră, disponibilitatea reţelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte fixe.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 25 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe sunt obligaţi sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod neintrerupt posibilitatea efectuării de apeluri de urgenta. (3) ANRC poate să impună furnizorilor de reţele publice de telefonie şi furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului măsurile minime pe care aceştia trebuie să le ia în vederea îndeplinirii în mod corespunzător a obligaţiilor care le revin în temeiul alin. (1) şi (2).  +  Articolul 23 (1) Toţi abonatii serviciilor de telefonie destinate publicului au dreptul de a fi incluşi în registrul abonatilor prevăzut la art. 6 alin. (1). (2) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care atribuie numere de telefon abonatilor au obligaţia de a pune la dispoziţie furnizorilor de servicii de informaţii privind abonatii sau de registre ale abonatilor, la cererea rezonabila a acestora, toate informaţiile relevante, într-o formă convenită cu solicitantul, în condiţiile echitabile, obiective, orientate către costuri şi nediscriminatorii. (3) Toţi utilizatorii finali conectati la o reţea publică de telefonie au dreptul de acces la serviciile de informaţii privind abonatii, în conformitate cu art. 6 alin. (2), precum şi la serviciile de relaţii cu clienţii. (4) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.-------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 26 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 24 (1) Utilizatorii finali ai serviciilor de telefonie destinate publicului, inclusiv utilizatorii telefoanelor publice cu plata, au dreptul de a efectua în mod gratuit, indiferent de tipul reţelei sau al echipamentului terminal utilizat, apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgenta 112, în condiţiile stabilite prin reglementări speciale. (2) Furnizorii de reţele publice de telefonie au obligaţia de a pune la dispoziţia Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta informaţii privind localizarea apelantului, în măsura în care este tehnic posibil, pentru toate apelurile către numărul unic pentru apeluri de urgenta 112. (3) ANRC va lua toate măsurile necesare pentru a asigura informarea adecvată a publicului despre existenta şi modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgenta 112 în reţelele publice de telefonie.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 27 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 25 (1) Codul standard de acces internaţional este "00". Apelurile între puncte geografice apropiate, aflate de o parte şi de alta a frontierei de stat a României, pot fi efectuate pe baza unor acorduri speciale, furnizorii de servicii de comunicaţii electronice care oferă servicii pe baza acordurilor respective având obligaţia de a informa în mod prompt şi complet utilizatorii finali despre existenta şi conţinutul acestor acorduri. (2) Furnizorii de reţele publice de telefonie au obligaţia de a transmite la destinaţie toate apelurile efectuate către Spaţiul european de numerotatie telefonica (ETNS), fără a se aduce atingere dreptului acestora de a recupera costurile determinate de transportul apelurilor prin propriile reţele.-------------Alin. (2) al art. 25 a fost modificat de pct. 28 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea acestui alineat intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 26Furnizorii de reţele publice de telefonie şi de servicii de telefonie destinate publicului vor asigura, atunci când este tehnologic şi economic fezabil, receptionarea apelurilor internaţionale către numere nongeografice pe teritoriul României, cu excepţia cazurilor în care abonatul care receptioneaza astfel de apeluri a decis, din motive comerciale, restrictionarea apelurilor primite din anumite puncte geografice.  +  Articolul 27 (1) ANRC poate impune furnizorilor de reţele publice de telefonie obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali, acolo unde este tehnic fezabil şi economic viabil: a) servicii de semnalizare tip multifrecventa bitonala (DTMF), potrivit standardelor europene sau standardelor naţionale care implementeaza în statele membre ale Uniunii Europene acest standard; b) servicii de identificare a liniei care apelează, în condiţiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 506/2004, cu completările ulterioare.-------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 29 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.(1^1) În măsura în care este tehnic fezabil, furnizorii de reţele publice de telefonie vor furniza date şi semnale pentru a facilita furnizarea serviciilor prevăzute la alin. (1) între statele membre ale Uniunii Europene.-------------Alin. (1^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 30 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) ANRC poate retrage obligaţiile impuse potrivit alin. (1), cu privire la întreg teritoriul naţional sau la o parte a acestuia, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa-cadru, în cazul în care considera ca aceste servicii sunt disponibile la un nivel satisfăcător.  +  Articolul 28 (1) ANRC va impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, inclusiv furnizorilor de servicii de telefonie mobila destinate publicului, obligaţia de a asigura abonatilor lor, la cerere, posibilitatea de a-şi păstra numărul de telefon, indiferent de furnizorul serviciului, astfel: a) la un anumit punct geografic, în cazul numerelor geografice; b) la orice punct geografic, în cazul numerelor nongeografice. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul transferului numerelor între reţelele de comunicaţii electronice care sunt utilizate pentru furnizarea la un punct fix de servicii de telefonie şi reţelele de telefonie mobila. (3) ANRC va impune obligaţii specifice pentru ca tarifele de interconectare legate de furnizarea serviciului de portabilitate a numerelor să fie orientate către costuri şi sumele datorate de abonati pentru acest serviciu să fie accesibile. (4) ANRC poate impune furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului obligaţia de a publică informaţii detaliate referitoare la tarifele practicate pentru serviciul de portabilitate a numerelor. (5) ANRC nu va impune la furnizarea cu amănuntul a serviciului de portabilitate a numerelor tarife care să aducă atingere concurentei, precum tarife specifice sau tarife comune.  +  Articolul 30Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celorlalte acte normative cu incidenţa în domeniu se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul V Regimul sanctionator  +  Articolul 31 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:1. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5;2. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 6;3. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1);4. neasigurarea posibilităţii de iniţiere a apelurilor de urgenta, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (3);5. neimplementarea măsurilor specifice prevăzute la art. 8;6. neaplicarea tarifelor comune, nerespectarea plafoanelor tarifare sau a formulelor de control al creşterii tarifelor stabilite în condiţiile art. 9 alin. (2);7. neoferirea de optiuni tarifare sau de pachete tarifare speciale, în condiţiile art. 9 alin. (3);8. nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (4);9. nemodificarea sau nerenuntarea la anumite tarife sau scheme tarifare, în condiţiile art. 9 alin. (5);10. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1);11. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3);12. emiterea gratuita de facturi detaliate care nu conţin toate informaţiile stabilite în condiţiile art. 10 alin. (4) sau perceperea unui tarif pentru emiterea facturilor detaliate care conţin numai informaţiile stabilite în condiţiile art. 10 alin. (4);13. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (5);14. neoferirea către consumatori a posibilităţii de a plati în avans tariful de utilizare a reţelei publice de telefonie şi a serviciilor de telefonie destinate publicului, în condiţiile art. 10 alin. (6);15. neoferirea către consumatori a posibilităţii de a plati eşalonat tariful de conectare la reţeaua publică de telefonie, în condiţiile art. 10 alin. (7);16. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (8) şi (9);17. neincluderea în contractele încheiate cu utilizatorii finali a facilităţilor aplicabile în caz de neplata a facturii telefonice, în condiţiile art. 10 alin. (10);18. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (11);19. încălcarea de către un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a obligaţiei prevăzute la art. 10 alin. (12);20. încălcarea obligaţiilor de a transmite ANRC şi de a publică informaţiile prevăzute la art. 11 alin. (3), în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (4);21. neîndeplinirea obiectivelor de performanţă prevăzute la art. 11 alin. (5);22. refuzul de a se supune auditului privind realizarea obiectivelor de performanţă în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (6);23. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), (3) sau (5);24. refuzul de a se supune auditului prevăzut la art. 15 alin. (6);25. nepublicarea declaraţiei pe propria răspundere în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (7);26. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1)-(6) sau (8);27. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) sau (3);28. nerespectarea prevederilor art. 19;29. încălcarea obligaţiei de a pune la dispoziţie publicului informaţiile prevăzute la art. 20 alin. (1)-(3), în condiţiile prevăzute la art. 20 alin. (4);30. nepublicarea, în condiţiile art. 21, a informaţiilor privind calitatea serviciilor oferite;31. nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) şi ale art. 24 alin. (2);-------------Punctul 31 al alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 32 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.32. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (1);33. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2);34. nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (3);35. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (1);36. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 25 alin. (2);37. nerespectarea prevederilor art. 26;38. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1);39. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (1);40. încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 28 alin. (3);41. încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 28 alin. (4);-------------Punctul 42 al alin. (1) al art. 31 a fost abrogat de pct. 33 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta abrogare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 3.500.000 lei la 35.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 32, 33, 35 şi 38; b) cu amendă de la 35.000.000 lei la 350.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 13, 30, 31, 34, 36, 37 şi 39-42; c) prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 350.000.000 lei la 3.500.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 1-5, 8, 10-12, 14-16, 18-20, 22, 24, 25, 28 şi 29; d) prin derogare de la dispoziţiile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu amendă de la 3.500.000.000 lei la 35.000.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 6, 7, 9, 17, 21, 23, 26 şi 27.  +  Articolul 32 (1) Contribuţiile datorate de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice pentru compensarea costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal constituie creanţe bugetare, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 79/2003, cu modificările ulterioare, aplicându-li-se în mod corespunzător prevederile acesteia. (2) Dacă în termen de 90 de zile de la data scadentei furnizorul nu achită contribuţia şi accesoriile acesteia, ANRC îi poate suspenda sau retrage dreptul de a mai furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pe baza autorizaţiei generale.  +  Articolul 33 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 31 alin. (1) se realizează de către agenţii constatatori ai ANRC împuterniciţi în acest scop. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) pct. 1-27 se aplică prin decizie a preşedintelui ANRC.-------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 34 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) pct. 28-41 se aplică prin rezoluţie scrisă a preşedintelui ANRC, potrivit dispoziţiilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (3) al art. 33 a fost modificat de pct. 34 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Sancţiunile prevăzute la art. 32 alin. (2) se aplică de către preşedintele ANRC. (5) În măsura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 31 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.  +  Articolul 34Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 59 şi art. 59^1 din Ordonanţa-cadru.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 35 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 35 (1) ANRC va lua în considerare, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 50 din Ordonanţa-cadru, punctele de vedere ale utilizatorilor finali, inclusiv persoanele cu handicap, ale asociaţiilor acestora, ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ale producătorilor şi ale furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în legătură cu probleme privind drepturile utilizatorilor finali referitoare la serviciile de comunicaţii electronice destinate publicului, în special atunci când aceste probleme au un impact semnificativ pe piaţa. (2) Părţile interesate pot dezvolta, cu sprijinul ANRC, mecanisme care pot implica consumatori, grupuri de utilizatori şi furnizori de servicii, pentru a îmbunătăţi calitatea generală a serviciilor prin elaborarea de coduri de conduita şi standarde de operare, precum şi prin monitorizarea aplicării acestora.  +  Articolul 36ANRC stabileşte o procedură transparenta, simpla şi necostisitoare, în scopul soluţionării corecte şi prompte a litigiilor nerezolvate pe cale amiabila dintre utilizatorii finali şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, ocazionate de aplicarea prezentei legi, cu implicarea organismelor ce reprezintă interesele utilizatorilor finali, precum şi a altor entităţi relevante din domeniul protecţiei consumatorilor, după caz. ANRC poate stabili un sistem de rambursare a cheltuielilor făcute de utilizatorii finali sau de despăgubire pentru prejudiciile suferite de aceştia în raporturile cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice, aplicabil în cazuri întemeiate.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 36 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 36^1 (1) ANRC va notifica de îndată Comisiei Europene furnizorii de serviciu universal desemnaţi sa presteze serviciile prevăzute la art. 3 alin. (2). (2) ANRC va notifica Comisiei Europene furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice desemnaţi ca având putere semnificativă pe pieţele relevante cu amănuntul din sectorul comunicaţiilor electronice şi obligaţiile impuse acestora în conformitate cu prevederile cap. III, precum şi, în cel mai scurt timp, orice modificare a obligaţiilor impuse sau a furnizorilor cărora li se aplică aceste obligaţii.-------------Art. 36^1 a fost introdus de pct. 37 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta completare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 37Condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea echipamentelor de televiziune digitala ale consumatorilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38Până la adoptarea, în temeiul prezentei legi, a unor decizii ale preşedintelui ANRC privind nivelul tarifelor practicate pentru serviciile furnizate pe pieţele relevante cu amănuntul din sectorul comunicaţiilor electronice identificate, Societatea Comercială "Romtelecom" - S.A. nu va putea majoră tarifele serviciilor prevăzute la art. 61 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa-cadru, pentru care a deţinut drepturi exclusive până la data de 31 decembrie 2002, decât cu acordul ANRC.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 38 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Aceasta modificare intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: liniuţa a 5-a "Servicii telefonice de baza", liniuţa a 6-a "Servicii poştale de baza" şi liniuţa a 7-a "Servicii de radiocomunicatii şi telecomunicaţii" din anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare.Prezenta lege transpune Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice (Directiva privind serviciul universal), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.---------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 39 al art. IV din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 4 iulie 2003.Nr. 304.-----------