ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 29 iunie 2000 (*actualizata*)privind organizaţiile cooperatiste de credit(actualizata până la data de 13 decembrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 14 iulie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 decembrie 2003 cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 respinsa de Legea nr. 262 din 15 mai 2002; LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002; LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002; LEGEA nr. 485 din 18 noiembrie 2003În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Titlul I Dispozitii generale  +  Capitolul 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică cooperativelor de credit şi caselor centrale ale cooperativelor de credit, denumite în continuare organizaţii cooperatiste de credit.  +  Capitolul 2 Definitii  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonante de urgenta termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) institutie de credit - persoana juridica autorizata sa accepte depozite şi alte fonduri rambursabile de la public şi sa acorde credite în nume şi pe cont propriu; b) cooperativa de credit - institutia de credit constituita ca o asociaţie autonoma de persoane fizice unite voluntar în scopul indeplinirii nevoilor şi aspiratiilor lor comune de ordin economic, social şi cultural, a carei activitate se desfăşoară, cu precadere, pe principiul intrajutorarii membrilor cooperatori; c) casa centrala a cooperativelor de credit - institutia de credit constituita prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionarii intereselor lor comune, urmaririi centralizate a respectarii dispoziţiilor legale, a reglementarilor proprii, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii, pe baze individuale, a controlului administrativ, tehnic şi financiar asupra organizarii şi funcţionarii acestora, denumita în continuare casa centrala; d) organizaţii cooperatiste de credit - cooperativele de credit şi casele centrale autorizate sa functioneze în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă; e) retea cooperatista de credit - ansamblul format dintr-o casa centrala şi din cooperativele de credit afiliate la aceasta, în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, denumita în continuare retea; f) afiliata la o casa centrala - cooperativa de credit care a subscris şi a varsat la capitalul social al casei centrale cel puţin numărul de părţi sociale stabilit în actul constitutiv-cadru şi care se subordoneaza acesteia în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta şi potrivit condiţiilor de afiliere stabilite de casa centrala; g) membru cooperator - persoana fizica care a subscris şi a varsat la capitalul social al unei cooperative de credit cel puţin numărul de părţi sociale stabilite prin actul constitutiv-cadru; h) membru fondator - semnatar al actului constitutiv al unei organizaţii cooperatiste de credit; i) act constitutiv al unei organizaţii cooperatiste de credit - inscrisul unic purtând aceasta denumire, pe baza caruia se constituie organizaţia cooperatista de credit; j) act constitutiv-cadru - indrumarul cu caracter obligatoriu privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea cooperativelor de credit afiliate la o casa centrala, elaborat de aceasta şi aprobat de Banca Naţionala a României, care cuprinde prevederile minimale pentru intocmirea actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate, precum şi regulamentul de organizare şi functionare a retelei; k) activitate bancara - activităţile permise să fie desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit, în conformitate cu art. 21 şi 104; l) sintagmele: Banca Naţionala a României, banca, depozit, credit, acţionar semnificativ, societate aflata sub control efectiv, autorizatie, fonduri proprii au semnificatiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), f), g), i), l), m) şi r) din Legea bancara nr. 58/1998, cu modificările ulterioare; m) documentatie de credit - documentaţia care sta la baza unei conventii intervenite între o organizaţie cooperatista de credit şi o altă persoană fizica sau juridica pentru acordarea unui credit şi care cuprinde cel puţin:- situaţiile financiare curente ale solicitantului de credit şi ale oricărui garant al acestuia, inclusiv proiectia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului şi de plată a dobanzilor;- o descriere a modalitatilor de garantare pentru plata integrală a datoriei şi, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei;- o descriere a condiţiilor creditului, cuprinzand valoarea creditului, rata dobanzii, schema de rambursare şi obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul;- semnatura fiecarei persoane care a autorizat creditul în numele organizaţiei cooperatiste de credit; n) măsuri de remediere - măsuri de inlaturare a consecintelor uneia sau unora dintre faptele prevăzute la art. 189, care pot include:- stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii;- înfiinţarea de către consiliul de administratie al organizaţiei cooperatiste de credit a unor comitete pentru supravegherea administrarii creditului, gestiunea activelor şi pasivelor sau a controlului intern;- suspendarea administratorilor pe o perioadă care să nu depăşească 6 luni sau inlocuirea acestora;- inlocuirea cenzorilor;- îmbunătăţirea masurilor de control intern; o) un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice şi/sau juridice faţă de care organizaţia cooperatista de credit are o expunere şi care sunt legate economic între ele în sensul că:- una dintre persoane exercita asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;- nivelul cumulat al imprumuturilor acordate reprezinta un singur risc de credit pentru organizaţia cooperatista de credit, intrucat persoanele sunt legate intr-o asemenea măsura încât, dacă una sau unele dintre ele vor intampina dificultati de rambursare, alta sau celelalte vor intampina dificultati similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fără a fi limitative, urmatoarele situaţii:- sunt filialele aceleiasi persoane;- au aceeasi conducere;- garantii incrucisate;- interdependenta comerciala directa, care nu poate fi substituita într-un termen scurt; p) expunere - orice angajament asumat de o organizaţie cooperatista de credit faţă de un singur debitor, indiferent dacă este efectiv sau potenţial, evidentiat în bilantul contabil sau în afara bilantului contabil, incluzând, fără a se limita la acestea:- credite;- efecte de comert scontate;- investitii în acţiuni şi în alte valori mobiliare;- efecte de comert avalizate;- garantii emise;- acreditive deschise sau confirmate; q) persoana - persoana fizica, persoana juridica şi orice grup de persoane care acţionează împreună şi care constituie sau nu constituie o persoană juridica; r) grup de persoane care acţionează împreună - doua sau mai multe persoane care, prin natura relatiilor existente între ele, pot infaptui o politica comuna faţă de organizaţia cooperatista de credit.Se considera ca infaptuiesc o politica comuna:- sotii, rudele şi afinii până la gradul al doilea inclusiv, precum şi societăţile aflate sub controlul efectiv al acestora;- o societate, preşedintele consiliului de administratie şi administratorii acesteia;- o societate şi societăţile asupra cărora ea detine direct sau indirect puterea efectiva de control;- societăţile aflate sub controlul efectiv al aceleiasi sau al acelorasi persoane; s) capital agregat al retelei - parte a capitalului propriu al unei retele, reprezentand părţile sociale subscrise şi varsate de membrii cooperatori, precum şi alte elemente ale capitalurilor proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit din retea, calculată potrivit metodologiei stabilite de Banca Naţionala a României; t) reglementari - acte normative emise de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum şi alte acte normative emise de Banca Naţionala a României şi care sunt obligatorii pentru toate organizaţiile cooperatiste de credit; u) reglementari-cadru - regulamente, norme şi instrucţiuni emise de o casa centrala, obligatorii pentru întreaga retea, în vederea realizării unitare a activităţilor permise să fie desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit din retea.  +  Capitolul 3 Principii generale  +  Articolul 3Organizaţiile cooperatiste de credit sunt asociaţii autonome, apolitice şi neguvernamentale, al caror scop principal este desfăşurarea activităţii bancare în vederea intrajutorarii membrilor lor.Organizaţiile cooperatiste de credit vor desfăşura activitatea bancara în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea principiilor Legii nr. 58/1998, a reglementarilor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea acestora şi a celorlalte reglementari legale aplicabile.  +  Articolul 4Activitatea bancara în cadrul unei retele cooperatiste de credit se desfăşoară preponderent şi cu prioritate cu şi pentru membrii cooperatori şi organizaţiile cooperatiste de credit din retea.  +  Articolul 5Organizaţiile cooperatiste de credit au un numar variabil de membri cooperatori sau, după caz, de cooperative de credit afiliate, care nu poate fi mai mic decat numărul minim de membri cooperatori, respectiv de cooperative de credit afiliate, stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă.Capitalul social al unei organizaţii cooperatiste de credit este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egala. Este interzisa constituirea de organizaţii cooperatiste de credit cu capital fix.Părţile sociale ale organizaţiilor cooperatiste de credit din aceeasi retea sunt de valoare egala.---------Alin. 1 al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 1 al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 6Fiecare cooperativa de credit este obligata să se afilieze la o casa centrala a cooperativelor de credit.Casele centrale pot sa organizeze o asociaţie profesionala care să reprezinte interesele colective ale organizaţiilor cooperatiste de credit faţă de autorităţile publice, sa studieze problemele de interes comun şi sa elaboreze recomandarile aferente, sa informeze membrii asociaţiei profesionale şi publicul, sa favorizeze cooperarea între retele, precum şi organizarea şi gestionarea serviciilor de interes comun.  +  Articolul 7Casa centrala garanteaza în intregime oblibaţiile cooperativelor de credit afiliate. Pentru aceasta casa centrala va constitui rezerva mutuala de garantare pe baza cotizatiilor cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementarile emise de casa centrala în acest scop, şi a unei cote din profitul brut al casei centrale.Casa centrala poate cere cooperativelor de credit afiliate, în cazul în care se constata o deteriorare semnificativa a situaţiei financiare şi prudentiale a acesteia sau a unei cooperative de credit afiliate, să contribuie la majorarea resurselor sale financiare fie prin subscrierea de noi părţi sociale, fie prin constituirea unor depozite, rambursabile la termenele stabilite de casa centrala.  +  Titlul II Cooperativele de credit  +  Capitolul 1 Membrii cooperatori  +  Articolul 8Poate fi membru cooperator orice persoană fizica care are capacitate deplina de exercitiu, domiciliaza în raza teritoriala de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia şi a subscris şi a varsat cel puţin numărul de părţi sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru.Nu poate fi membru cooperator persoana fizica ale carei interese sunt contrare celor ale cooperativei de credit sau care îi face concurenta neloiala faţă de criteriile stabilite prin actul constitutiv-cadru.Prin actul constitutiv se pot reglementa şi alte condiţii pentru admiterea ca membru cooperator.  +  Articolul 9Pentru înscrierea în cooperativa de credit şi dobandirea calităţii de membru cooperator solicitantul completeaza şi semneaza o cerere de inscriere în cooperativa de credit, al carei model se stabileste de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata.Cererea de inscriere va cuprinde cel puţin urmatoarele elemente: numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal, domiciliul, numărul şi valoarea părţilor sociale pe care intenţionează să le subscrie şi data semnarii cererii. De asemenea, cererea de inscriere va include şi declaratia de acceptare a prevederilor actului constitutiv.O dată cu depunerea cererii de inscriere în cooperativa de credit solicitantul trebuie să achite o taxa de inscriere, al carei nivel va fi stabilit de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata.În cazul respingerii cererii de inscriere în cooperativa de credit taxa de inscriere va fi restituita solicitantului în termen de cel mult 5 zile de la data comunicarii acestei decizii.  +  Articolul 10Cererea de inscriere se aproba de consiliul de administratie al cooperativei de credit.Decizia consiliului de administratie se comunică solicitantului în scris, în termen de 15 zile de la data acesteia. În cazul respingerii cererii de inscriere decizia poate fi contestata la instanţa judecătorească competenţa în termen de 15 zile de la data comunicarii.Calitatea de membru cooperator se dobandeste la momentul subscrierii şi varsarii părţilor sociale.  +  Articolul 11Membrii cooperatori sunt raspunzatori pentru oblibaţiile cooperativei de credit la care sunt asociaţi, în limita părţilor sociale subscrise.  +  Articolul 12Drepturile şi indatoririle membrilor cooperatori se stabilesc de fiecare cooperativa de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru şi ale prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 13Calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit inceteaza prin retragere, prin schimbarea domiciliului în afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, prin excludere sau ca urmare a decesului. De asemenea, calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit poate inceta şi ca urmare a divizarii, fuziunii sau lichidarii cooperativei de credit.  +  Articolul 14Condiţiile şi procedura de retragere a membrilor cooperatori dintr-o cooperativa de credit vor fi stabilite prin actul constitutiv şi vor include cel puţin urmatoarele:- depunerea cererii de retragere la cooperativa de credit al carei membru cooperator este, cu cel puţin 3 luni inaintea datei pentru care se solicita retragerea;- retragerea din cooperativa de credit nu se poate face mai devreme de termenul limita stabilit prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mic de un an de la data dobândirii calităţii de membru cooperator;- retragerea din cooperativa de credit nu poate fi solicitata inaintea achitarii tuturor datoriilor faţă de aceasta, chiar dacă acestea nu sunt scadente;- în cazul aprobării cererii de retragere din cooperativa de credit restituirea părţilor sociale se va efectua la valoarea nominala şi nu se va putea face mai devreme de închiderea exercitiului financiar al anului în care s-a aprobat retragerea;- cererile de retragere din cooperativa de credit vor fi solutionate de consiliul de administratie al cooperativei de credit.  +  Articolul 15În cazul încetării calităţii de membru cooperator, acesta sau succesorii săi legali au dreptul doar la restituirea părţilor sociale subscrise şi a dividendelor cuvenite pentru perioada în care au detinut calitatea de membru cooperator.Condiţiile şi procedurile de stingere a obligaţiilor patrimoniale dintre cooperativa de credit şi membrul cooperator, respectiv succesorii legali ai acestuia, pentru cazurile de incetare a calităţii de membru cooperator ca urmare a schimbarii domiciliului în afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, a excluderii sau ca urmare a decesului se vor stabili prin actul constitutiv-cadru.-----------Alin. 1 al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 1 al art. 15 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 2 Capitalul social al cooperativei de credit  +  Articolul 16Capitalul social al unei cooperative de credit este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egala.Valoarea nominala a unei părţi sociale va fi stabilita prin actul constitutiv-cadru, dar nu poate fi mai mica de 100.000 lei. Numărul minim de părţi sociale care trebuie subscrise şi varsate pentru dobandirea calităţii de membru cooperator se stabileste prin actul constitutiv-cadru.Părţile sociale trebuie varsate integral şi în forma baneasca, în lei, la momentul subscrierii. Subscrierea părţilor sociale se va efectua după aprobarea cererii de inscriere în cooperativa de credit.La înfiinţarea unei cooperative de credit fiecare membru fondator va varsa integral şi în forma baneasca valoarea părţilor sociale subscrise, în momentul constituirii, într-un cont deschis la o institutie de credit autorizata de Banca Naţionala a României. Acest cont va fi blocat până la inmatricularea cooperativei de credit la registrul comerţului.  +  Articolul 17Părţile sociale pot fi vandute, cesionate sau gajate numai între membrii cooperatori. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori faţă de cooperativa de credit sau faţă de terti şi nu sunt purtătoare de dobanzi.Membrii cooperatori nu pot solicita restituirea parţială a contravalorii părţilor sociale subscrise.Părţile sociale sunt indivizibile.------------------Alin. 2 al art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 3 al art. 17 a fost introdus de pct. 4 art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 17 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 17^1În scopul intrajutorarii fiecare membru cooperator care solicită un împrumut trebuie să depună un fond social ce va reprezenta cel puţin a zecea parte din valoarea imprumutului solicitat.Pentru fondul social depus membrii cooperatori beneficiaza de o dobânda anuală care se aproba de adunarea generală o dată cu bilantul, în functie de rezultatele economico-financiare ale unităţii.Fondul social nu poate fi retras mai devreme de un an de la data achitarii ultimei rate de împrumut şi a dobanzii aferente, cu excepţia unor cazuri prevăzute în actul constitutiv.--------------------Art. 17^1 a fost introdus de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 18Cooperativele de credit repartizeaza anual 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, până când fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net. Pentru calculul repartizarilor la fondul de rezerva se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârşitul fiecarui exercitiu financiar.Cooperativele de credit repartizeaza din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Regularizarea nivelului acestei rezerve se va face la sfârşitul exercitiului financiar.Cooperativele de credit repartizeaza anual 25% din profitul net pentru constituirea unei rezerve de intrajutorare, destinata crearii condiţiilor necesare în vederea reducerii costurilor operaţiunilor bancare desfăşurate cu membrii cooperatori.-----------------Alin. 3 al art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 19Părţile sociale sunt purtătoare de dividende.Nu se vor putea distribui dividende decat din profitul real, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală.Dividendele se vor plati membrilor cooperatori din profitul net, proportional cu cota de participare a fiecaruia la capitalul social al cooperativei de credit şi corespunzător perioadei de detinere a părţilor sociale în cursul exercitiului financiar.  +  Articolul 20Cooperativele de credit vor cotiza pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale, potrivit reglementarilor emise de casa centrala în acest scop. Cotizatiile platite de cooperativele de credit constituie cheltuieli deductibile fiscal.  +  Capitolul 3 Activităţi permise cooperativelor de credit  +  Articolul 21Cooperativele de credit pot desfăşura, în limita autorizatiei acordate, urmatoarele activităţi: a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum şi de la persoane fizice, microintreprinderi, organizaţii obstesti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care domiciliaza/au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritoriala de operare a cooperativei de credit; b) acordarea de credite, inclusiv credite ipotecare, potrivit Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, membrilor cooperatori; c) acordarea de credite microintreprinderilor, organizaţiilor obstesti şi de cult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, cooperativelor, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritoriala de operare a cooperativei de credit; d) derularea de credite, în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie pentru membrii cooperatori, precum şi pentru microintreprinderi, organizaţii obstesti şi de cult, asociaţii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritoriala de operare a cooperativei de credit; e) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit; f) plati şi decontari; g) transferul de fonduri; h) contractarea de împrumuturi intercooperatiste şi de la bănci; i) operaţiuni de vanzare/cumparare de valuta contra monedei naţionale, efectuate în numerar, cu membrii cooperatori şi cu alte persoane fizice, în conformitate cu reglementarile valutare în vigoare; j) consultanţă privind activităţile desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit, acordată membrilor cooperatori, precum şi persoanelor fizice, microintreprinderilor, organizaţiilor obstesti şi de cult, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, cooperative, care domiciliaza/au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritoriala de operare a cooperativei de credit; k) operaţiuni de mandat, în conformitate cu reglementarile emise de Banca Naţionala a României.Operaţiunile corespunzătoare activităţilor permise cooperativelor de credit se vor desfăşura exclusiv în lei, cu excepţia celor menţionate la alin. 1 lit. i).------------------Lit. a), c), d) şi j) au fost modificate de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 4 Constituirea cooperativelor de credit  +  Articolul 22Cooperativele de credit se constituie prin asocierea libera a persoanelor fizice, fără nici un fel de discriminare pe criterii de naţionalitate, origine etnica, limba, religie, apartenenta politica, avere, condiţie sociala, rasa sau sex.  +  Articolul 23Cooperativele de credit se organizeaza pe o raza teritoriala de operare proprie, stabilita prin actul constitutiv.Raza teritoriala de operare a unei cooperative de credit va cuprinde o arie determinata din cadrul unui judet, care poate include localităţi urbane şi rurale invecinate sau neinvecinate.Razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceeasi casa centrala nu se pot intrepatrunde.Modificarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit trebuie supusă aprobării prealabile a casei centrale la care este afiliata.Cooperativele de credit pot înfiinţa pe raza lor teritoriala de operare puncte de lucru - sedii secundare, fără personalitate juridica.--------Alin. 2 al art. 23 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 2 al art. 23 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 24Cooperativele de credit se constituie pe baza actului constitutiv, cu un numar minim de membri cooperatori fondatori, stabilit prin actul constitutiv-cadru, care nu poate fi mai mic de 1.000, fiecare dintre acestia trebuind sa subscrie şi sa verse cel puţin numărul de părţi sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru. Dacă prin actul constitutiv-cadru se prevede aceasta posibilitate, se pot constitui cooperative de credit prin asocierea unui numar de cel puţin 100 de membri cooperatori fondatori, cu condiţia ca acestia sa subscrie şi sa verse un numar de cel puţin 1.000 de părţi sociale.Actul constitutiv va fi semnat de toţi membrii cooperatori fondatori şi se incheie în forma autentica.Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaboreaza pe baza actului constitutiv-cadru.------------------Alin. 3 al art. 24 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 3 al art. 24 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 25Actul constitutiv al cooperativei de credit va cuprinde cel puţin prevederi referitoare la: a) numele şi prenumele, locul şi data nasterii, domiciliul şi cetatenia membrilor cooperatori fondatori; b) firma, sediul social şi, după caz, emblema cooperativei de credit; c) obiectul de activitate al cooperativei de credit; d) durata cooperativei de credit; e) dizolvarea, lichidarea, fuziunea şi divizarea cooperativei de credit; f) valoarea nominala a unei părţi sociale; g) numărul părţilor sociale subscrise şi varsate în cazul membrilor fondatori; h) numele şi prenumele, locul şi data nasterii, domiciliul şi cetatenia administratorilor, conducătorilor şi cenzorilor desemnaţi; i) numele şi prenumele membrilor cooperatori mandataţi cu indeplinirea formalitatilor de constituire a cooperativei de credit; j) condiţiile şi procedurile de dobândire şi, respectiv, de incetare a calităţii de membru cooperator; k) drepturile şi oblibaţiile membrilor cooperatori; l) conducerea, administrarea, controlul gestiunii şi functionarea cooperativei de credit; m) raza teritoriala de operare a cooperativei de credit; n) condiţii privind înfiinţarea de puncte de lucru - sedii secundare, fără personalitate juridica; o) modul de distribuire a profitului şi de suportare a pierderilor.  +  Articolul 26Cooperativele de credit nu pot include în firma sau în emblema lor termenul "banca" sau derivate ale acestuia.Firma unei cooperative de credit trebuie să fie în limba română şi sa cuprindă o denumire proprie, de natura sa o deosebeasca de denumirea altor organizaţii cooperatiste de credit, la care se adauga în mod obligatoriu sintagma "cooperativa de credit" şi denumirea localităţii în care îşi stabileste sediul social.  +  Articolul 27În toate actele oficiale cooperativa de credit trebuie să se identifice în mod clar printr-un numar minim de date: firma sub care cooperativa de credit este inmatriculata în registrul comerţului, adresa sediului social, numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului, codul fiscal, numărul şi data înmatriculării în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit, firma casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata, precum şi menţiunea "capital social variabil".  +  Articolul 28Cooperativa de credit dobandeste personalitate juridica de la data înmatriculării ei în registrul comerţului, în temeiul incheierii irevocabile a judecatorului delegat acordate în baza actului constitutiv şi a aprobării de constituire emise de casa centrala la care cooperativa de credit urmeaza să se afilieze sau, după caz, a aprobării colective de constituire a retelei acordate de Banca Naţionala a României. Incheierea judecatorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Cooperativa de credit va obtine cod unic de înregistrare potrivit reglementarilor legale în vigoare.-----------------Alin. 1 al art. 28 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 28 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 29În afara celorlalte evidente prevăzute de lege, cooperativele de credit trebuie să tina:- un registru al membrilor cooperatori, care să cuprindă numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul şi valoarea părţilor sociale deţinute;- un registru al sedintelor şi deliberarilor adunarilor generale;- un registru al sedintelor şi deliberarilor consiliului de administratie;- un registru în care se vor consemna deliberarile şi constatarile facute de auditorul independent/cenzori în exercitarea mandatului lor.  +  Capitolul 5 Organizarea şi administrarea cooperativelor de credit  +  Articolul 30Organele de conducere ale cooperativei de credit sunt: a) adunarea generală; b) consiliul de administratie; c) conducătorii.Prin actul constitutiv se poate da consiliului de administratie dreptul de a delega o parte din competentele sale unui birou executiv format din cel mult 5 membri, desemnaţi dintre administratori, şi care va include, în mod obligatoriu, conducătorii cooperativei de credit.  +  Secţiunea 1 Adunarea generală  +  Articolul 31Adunarea generală este organul de conducere al cooperativei de credit, alcătuit din totalitatea membrilor cooperatori.Când actul constitutiv nu dispune altfel, adunarea generală se va tine la sediul cooperativei de credit sau la adresa ce va fi indicată în convocare.  +  Articolul 32Adunarea generală se intruneste cel puţin o dată pe an sau ori de cate ori este nevoie şi are urmatoarele atribuţii: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, după ce a ascultat raportul administratorilor şi al auditorului independent/cenzorilor; b) sa hotarasca asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor; c) să se pronunte asupra gestiunii administratorilor; d) sa stabileasca programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exercitiul financiar următor; e) sa aleaga administratorii şi cenzorii şi sa stabileasca mandatul acestora; f) sa hotarasca asupra casei centrale la care cooperativa de credit urmeaza să se afilieze; g) sa solutioneze contestaţiile legate de încetarea calităţii de membru cooperator; h) sa decida ipotecarea, gajarea, înfiinţarea sau desfiintarea unor puncte de lucru ale cooperativei de credit; i) sa desemneze din randul administratorilor reprezentantii în adunările generale ale casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata; j) abrogata; k) sa hotarasca intentarea actiunii în daune împotriva administratorilor; l) sa hotarasca remunerarea cenzorilor şi a administratorilor; m) sa hotarasca fuziunea cu alte cooperative de credit sau divizarea; n) sa hotarasca dizolvarea cooperativei de credit; o) sa hotarasca modificarea obiectului de activitate, cu aprobarea prealabila a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata; p) sa hotarasca mutarea sediului cooperativei de credit; r) sa decida retragerea mandatului membrilor consiliului de administratie sau al cenzorilor pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonante de urgenta sau ale actului constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora sau, după caz, rezilierea contractului incheiat cu auditorul independent; s) sa hotarasca asupra oricăror alte modificari ale actului constitutiv, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru; t) sa hotarasca asupra oricăror alte probleme pentru care în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actul constitutiv al cooperativei de credit sau în actul constitutiv-cadru este ceruta aprobarea adunarii generale.În vederea exercitarii atribuţiilor prevăzute la alin. 1 lit. a)-d) adunarea generală este obligata să se intruneasca în termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.-----------------Lit. j) a art. 32 a fost abrogata de pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 33Adunarea generală va putea delega consiliului de administratie, în condiţiile prevăzute de actul constitutiv al cooperativei de credit, exercitiul atribuţiilor sale menţionate la art. 32 alin. 1 lit. h), i), o) şi p).  +  Articolul 34Pentru validitatea hotărârilor adunarilor generale este necesară prezenta majorităţii membrilor cooperatori. Hotărârile se iau cu votul majorităţii celor prezenţi.Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neindeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va intruni după a doua convocare poate să decida asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai, dacă actul constitutiv nu dispune altfel, în prezenta a cel puţin unei treimi din numărul membrilor cooperatori şi cu votul majorităţii celor prezenţi.Fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul de părţi sociale deţinute.  +  Articolul 35În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentati prin delegaţi care vor fi desemnaţi numai din randul membrilor cooperatori care nu deţin calitatea de membru al consiliului de administratie, în baza unei delegaţii în forma autentica sau certificate de secretarul unităţii administrativ-teritoriale în care îşi au domiciliul cooperatorii respectivi.Delegatiile vor fi depuse în original la locul şi la termenul stabilite prin instiintarea de convocare şi vor fi menţionate în procesul-verbal.Un delegat la adunarea generală nu poate reprezenta mai mult de 20 de membri cooperatori.Delegaţii exercita dreptul de vot în adunarea generală proportional cu numărul de membri cooperatori reprezentati.---------Alin. 1 al art. 35 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 1 şi 2 ale art. 35 au fost modificate de pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 36Membrul cooperator, care are, intr-o anumita operaţiune, fie personal, fie ca delegat al unei alte persoane, un interes contrar cooperativei de credit, va trebui să se abtina de la deliberarile privind acea operaţiune.Membrul cooperator care contravine acestei dispozitii este răspunzător de daunele produse cooperativei de credit, dacă fără votul sau nu s-ar fi obţinut majoritatea ceruta.  +  Articolul 37Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice înţelegere privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nula.  +  Articolul 38Convocarea adunarii generale se face, de regula, cu cel puţin 15 zile calendaristice inaintea datei fixate pentru tinerea adunarii.Convocarea se face prin afisare la sediul cooperativei de credit şi prin scrisoare recomandata expediata pe adresa membrului cooperator cu cel puţin 15 zile înainte de data tinerii adunarii generale sau prin mijloace de comunicare în masa, dacă prin actul constitutiv se prevede aceasta posibilitate.Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Convocarea trebuie să cuprindă intotdeauna locul, data şi ora tinerii adunarii generale, precum şi ordinea de zi, cu prezentarea explicita a tuturor problemelor ce fac obiectul dezbaterii.Convocarea trebuie să prevada data şi locul la care ar urma să se tina cea de-a doua adunare generală, în situaţia în care aceasta nu s-ar putea tine la prima convocare.Între datele prevăzute pentru cele doua convocari nu poate fi un termen mai mic de 48 de ore şi nici mai mare de 15 zile.-------------Alin. 2 al art. 38 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 2 al art. 38 a fost modificat de pct. 12 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 39Adunarea generală se convoaca de consiliul de administratie prin preşedintele acestuia.Consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generală şi la cererea a cel puţin unei zecimi din numărul total al membrilor cooperatori.Adunarea generală mai poate fi convocata la cererea auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata, respectiv la cererea Băncii Naţionale a României.-----------------Alin. 3 al art. 39 a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 40Copii de pe bilantul contabil şi de pe raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor trebuie puse la dispoziţie membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de credit, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixata pentru tinerea adunarii generale.------------Art. 40 a fost modificat de pct. 14 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 41Hotărârile adunarii generale se iau prin vot secret sau prin vot deschis.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea administratorilor.Administratorii şi membrii cooperatori, salariati ai cooperativei de credit, nu pot vota descarcarea proprie de gestiune sau cu privire la orice problema în care persoana ori activitatea ce o desfăşoară în cadrul cooperativei de credit ar fi în discutie.  +  Articolul 42Hotărârile luate de adunarea generală sunt obligatorii şi pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva.  +  Articolul 43În procesul-verbal semnat de presedinte şi secretari se vor constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data şi locul adunarii generale, lista cuprinzand membrii cooperatori prezenţi, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor cooperatori, declaratiile facute de ei în sedinta.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a membrilor cooperatori. Procesul-verbal va fi scris în registrul adunarilor generale.Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunarii generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv, se va putea publică numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.  +  Articolul 44O hotărâre a adunarii generale poate fi atacata în justiţie în termen de 15 zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, dacă este contrara prevederilor legale în vigoare sau actului constitutiv, de către orice membru cooperator care nu a luat parte la adunarea generală sau care a votat împotriva şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal.În cazul în care hotărârea adunarii generale este atacata de toţi administratorii, cooperativa de credit va fi reprezentata în justiţie de o persoană desemnata din randul membrilor cooperatori de către preşedintele instanţei judecătorești.Cererea în anulare se va introduce la instanţa judecătorească competenţa, iar în cazul unei hotărâri judecătorești definitive de anulare, aceasta va fi mentionata în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 45Adunările generale sunt conduse de preşedintele consiliului de administratie sau de persoana delegata de consiliul de administratie sa îl inlocuiasca.  +  Articolul 46Unul sau mai mulţi secretari aleşi din randul membrilor cooperatori vor verifica lista de prezenta şi indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale şi vor întocmi procesul-verbal al sedintei.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul de administratie  +  Articolul 47Cooperativa de credit este administrata de un consiliu de administratie format din 3-5 membri, respectiv 5-7 membri, în cazul cooperativelor de credit care au un numar de cel puţin 5.000 de membri cooperatori, aleşi de adunarea generală din randul membrilor cooperatori.Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, sunt revocabili şi sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.Consiliul de administratie este condus de un presedinte sau de persoana delegata de consiliul de administratie sa îl inlocuiasca. În caz de vacanta consiliul de administratie va fi condus de vicepresedintele ales sau va numi din randul membrilor săi un presedinte interimar, până la data urmatoarei adunări generale.  +  Articolul 48O persoana nu poate fi aleasa în consiliul de administratie al unei cooperative de credit, iar dacă a fost aleasa, decade de drept din mandatul sau, dacă: a) a suferit condamnari penale pentru infractiuni în dauna avutului public sau privat; b) este salariat, administrator sau cenzor la o alta institutie de credit, cu excepţia cazurilor în care este aleasa administrator la casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata; c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea calităţii de conducator de către Banca Naţionala a României sau de către o casa centrala.Sotul/sotia, precum şi rudele şi afinii administratorilor, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi aleşi în consiliul de administratie al aceleiasi cooperative de credit.  +  Articolul 49Membrii consiliului de administratie pot fi recompensati, în baza hotărârii adunarii generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al caror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al presedintelui cooperativei de credit.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 10 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 49 a fost modificat de pct. 15 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 50Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat să depună înainte de preluarea functiei, la casieria cooperativei de credit, o garantie baneasca stabilita prin actul constitutiv, dar care nu poate fi mai mica decat contravaloarea a 10 părţi sociale.Pentru nedepunerea garantiei potrivit prevederilor alineatului precedent administratorul în cauza se considera revocat din functie.Garantia rămâne în contul cooperativei de credit şi nu poate fi restituita decat după eliberarea administratorului din aceasta functie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generală a aprobat bilantul ultimului exercitiu financiar în care administratorul a functionat şi după descarcarea de gestiune pentru exercitiul financiar respectiv.  +  Articolul 51Semnaturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comerţului o dată cu prezentarea documentului din care rezultă depunerea garantiei.  +  Articolul 52Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe luna, la cererea presedintelui, a cel puţin doi administratori, a auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata, respectiv la cererea Băncii Naţionale a României.Primul consiliu de administratie al cooperativei de credit, inclusiv preşedintele acestuia sunt numiti prin actul constitutiv.-------------------Alin. 1 al art. 52 a fost modificat de pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 53Convocarile pentru intrunirile consiliului de administratie vor cuprinde data şi ora la care se va tine sedinta, precum şi ordinea de zi, neputandu-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevazute decat în caz de urgenta şi cu condiţia ratificarii în sedinta urmatoare de către membrii absenti.Sedintele vor avea loc la sediul cooperativei de credit.La sedintele consiliului de administratie pot participa şi cenzorii sau, după caz, auditorul financiar.La fiecare sedinta se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunit şi opiniile separate.--------------------Alin. 3 al art. 53 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 54Pentru valabilitatea deliberarilor în consiliul de administratie este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul administratorilor.Deciziile se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate votul presedintelui este decisiv.  +  Articolul 55Administratorul care are intr-o anumita operaţiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale cooperativei de credit trebuie să instiinteze despre aceasta, în scris, consiliul de administratie şi sa nu ia parte la nici o deliberare cu privire la aceasta operaţiune. Aceeasi obligaţie o are administratorul şi în cazul în care, intr-o anumita operaţiune, stie ca sunt interesati sotul, sotia, rudele şi afinii săi până la gradul al doilea inclusiv.Administratorul care nu a respectat prevederile alin. 1 va raspunde de daunele ce au rezultat pentru cooperativa de credit.  +  Articolul 56Administratorii trebuie să ia parte la adunările generale ale cooperativei de credit.  +  Articolul 57Oblibaţiile şi raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat şi de cele prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 58Administratorii raspund solidar faţă de cooperativa de credit pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de membrii cooperatori; b) neluarea masurilor stabilite prin reglementarile emise de casa centrala pentru recuperarea imprumuturilor acordate şi neincasate la scadenta; c) existenta registrelor cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de actul constitutiv, precum şi tinerea lor corecta; d) organizarea şi tinerea contabilitatii potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi pentru existenta reala a profitului distribuit; e) gospodarirea eficienta a patrimoniului cooperativei de credit, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; f) executarea intocmai a hotărârilor adunarilor generale; g) aducerea la indeplinire a prevederilor actului constitutiv şi respectarea intocmai a normelor şi instructiunilor interne cu privire la acordarea creditelor şi la desfăşurarea tuturor operaţiunilor permise, potrivit obiectului de activitate al cooperativei de credit; h) indeplinirea celorlalte indatoriri pe care prezenta ordonanţă de urgenţă şi actul constitutiv le impun.  +  Articolul 59Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al cooperativei de credit, cu excepţia celor care sunt de competenţa exclusiva a adunarii generale şi a restrictiilor prevăzute în actul constitutiv.Consiliul de administratie are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) stabileste şi supune spre aprobare adunarii generale programul anual privind activitatea economica şi financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil; b) analizeaza activitatea economico-financiară şi incadrarea cooperativei de credit în indicatorii de prudenta bancara stabiliti prin reglementarile emise de Banca Naţionala a României sau de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata; c) aproba sau respinge cererile de inscriere în cooperativa de credit, precum şi retragerea şi excluderea membrilor cooperatori; cererile de inscriere în cooperativa de credit nu pot fi respinse decat dacă solicitantul nu indeplineste condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în actul constitutiv al cooperativei de credit; d) intreprinde masurile necesare pentru asigurarea nivelului minim de capital şi a numarului minim de membri cooperatori, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementarile emise de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata; e) elaboreaza regulamentul de organizare şi functionare a cooperativei de credit, care va stabili cel puţin: structura organizatorica a cooperativei de credit, atribuţiile fiecarui compartiment al cooperativei de credit şi relatiile dintre acestea, competentele şi raspunderea conducătorilor, sefilor punctelor de lucru şi ale salariatilor care se angajează în operaţiuni financiar-bancare în numele şi în contul cooperativei de credit, precum şi sistemul de control intern al cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru; f) stabileste drepturile şi oblibaţiile personalului; g) elaboreaza politica de creditare a cooperativei de credit, cu respectarea reglementarilor emise de casa centrala la care aceasta este afiliata şi aproba creditele acordate de cooperativa de credit; h) analizeaza rapoartele auditorului financiar sau, după caz, ale cenzorilor şi ia masurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea; i) supune spre aprobare adunarii generale revocarea unor membri ai consiliului de administratie, pentru abateri de la prevederile prezentei ordonante de urgenta sau ale actului constitutiv ori pentru inactivitate; j) alege, dintre membrii săi, conducătorii cooperativei de credit şi numeste contabilul-sef.Consiliul de administratie va putea decide incheierea de acte juridice prin care să se dobandeasca, să se instraineze, să se inchirieze, să se schimbe sau să se constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul cooperativei de credit, a caror valoare depăşeşte o cincime din valoarea contabila a activelor cooperativei de credit la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale şi a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata.--------------Lit. h) a art. 59 a fost modificata de pct. 18 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 60Consiliul de administratie va putea delega o parte din atribuţiile sale conducătorilor cooperativei de credit, în condiţiile prevăzute de actul constitutiv al cooperativei de credit.  +  Articolul 61Administratorii raspund solidar cu predecesorii lor imediati dacă, având cunoştinţa despre neregularitatile savarsite de acestia, nu le aduc la cunoştinţa organelor competente.Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde şi la administratorii care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administratie impotrivirea lor şi au incunostintat despre aceasta, în scris, auditorul financiar sau, după caz, cenzorii.Pentru deciziile luate în sedintele la care nu au asistat, administratorii rămân raspunzatori, dacă în termen de 30 de zile de când au luat cunoştinţa despre aceasta nu au facut impotrivirea în formele prezentate la alineatul precedent.-----------------Alin. 2 al art. 61 a fost modificat de pct. 19 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Secţiunea a 3-a Conducătorii cooperativei de credit  +  Articolul 62Conducerea activităţii curente a cooperativei de credit este asigurata de preşedintele consiliului de administratie şi de contabilul-sef, respectiv de preşedintele şi de vicepresedintii consiliului de administratie, în cazul cooperativelor de credit care au un numar de cel puţin 5.000 de membri cooperatori, care sunt investiti cu competenţa de a angaja raspunderea cooperativei de credit.Cooperativa de credit este angajata prin semnatura a cel puţin doi conducatori.Conducătorii nu pot transmite dreptul de a reprezenta cooperativa de credit decat dacă aceasta facultate li s-a acordat în mod expres prin actul constitutiv.Conducatorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană raspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse cooperativei de credit.  +  Articolul 63Conducătorii cooperativei de credit vor aduce la indeplinire hotărârile consiliului de administratie şi vor raporta acestuia despre activitatea desfăşurată.  +  Articolul 64Conducătorii cooperativei de credit angajează şi concediaza personalul cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 65Conducătorii cooperativei de credit trebuie să fie cetăţeni români şi să aibă, de preferinta, domiciliul pe raza teritoriala de operare a cooperativei de credit.  +  Articolul 66Conducătorii cooperativei de credit trebuie să indeplineasca cel puţin urmatoarele condiţii:- să aibă onorabilitatea corespunzătoare functiei;- sa nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;- sa fi promovat examenul de bacalaureat în situaţia în care sunt nelicentiati, dar cu obligaţia ca acestia să îşi completeze studiile superioare în termen de 4 ani;- să aibă o experienta de minimum 2 ani în unul dintre domeniile: financiar-contabil, bancar sau juridic ori sa fi administrat pe o perioadă de minimum 3 ani activitatea unui agent economic.În cazul cooperativelor de credit care au un numar de cel puţin 5.000 de membri cooperatori şi au raza teritoriala de operare în spatiul geografic al unui oras, pe lângă condiţiile prevăzute la alineatul precedent, conducătorii acestora trebuie să fie licentiati în stiinte economice sau sa fi promovat examenul de bacalaureat, în situaţia în care sunt nelicentiati, cu obligaţia ca acestia să îşi completeze studiile superioare economice în termen de 4 ani, iar condiţiile de experienta să se refere exclusiv la domeniul financiar-bancar.În cazul contabilului-sef condiţiile de experienta se referă exclusiv la domeniul financiar-contabil.Casa centrala va stabili reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate.-----------Alin. 4 al art. 66 a fost modificat de pct. 11 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Liniuţa a 3-a a alin. 1 şi alin. 2 şi 4 ale art. 66 au fost modificate de pct. 20 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 67Persoanele desemnate în calitate de conducator al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrala înainte de începerea exercitarii functiei, cu excepţia primilor conducatori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala.Banca Naţionala a României poate stabili şi alte reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor cooperativelor de credit.Banca Naţionala a României poate obliga casa centrala sa retraga aprobarea data unui conducator al cooperativei de credit atunci când se constată că numirea s-a facut cu incalcarea prevederilor art. 66 sau ca activitatea desfăşurată de acesta a condus la deteriorarea situaţiei financiare şi/sau prudentiale a cooperativei de credit.--------Alin. 1 al art. 67 a fost modificat de pct. 12 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 1 al art. 67 a fost modificat de pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Secţiunea a 4-a Auditorii financiari şi cenzorii cooperativelor de credit------------Titlul secţiunii a 4-a a capitolului 5 din titlul II a fost modificat de pct. 22 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 68Cooperativa de credit va numi un auditor financiar. Cooperativele de credit care au un numar de până la 5.000 de membri cooperatori vor putea numi în locul auditorului financiar 1-3 cenzori, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru.---------Art. 68 a fost modificat de pct. 23 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 69Prin actul constitutiv al cooperativei de credit se numesc cenzorii pentru primul mandat.Durata mandatului cenzorilor este stabilita prin actul constitutiv.Persoanele desemnate în calitate de cenzor trebuie să fie aprobate de casa centrala la care cooperativa de credit este afiliata, înainte de începerea exercitarii mandatului lor, cu excepţia primilor cenzori ai unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala.Cenzorii trebuie să îşi exercite personal mandatul.Cenzorii trebuie să fie contabili autorizati în condiţiile legii sau experti contabili şi sa indeplineasca condiţiile prevăzute de legislatia referitoare la activitatea de expertiza contabila şi a contabililor autorizati.Cenzorii trebuie să fie cetăţeni români.Auditorul financiar al unei cooperative de credit trebuie să fie persoana juridica română. Nu poate fi auditor financiar al unei cooperative de credit decat o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii.Auditorul financiar va fi supus aprobării prealabile a casei centrale, cu excepţia primului auditor financiar al unei cooperative de credit care se constituie şi se autorizeaza simultan cu casa centrala.-----------Alin. 3 şi 8 ale art. 69 au fost modificate de pct. 13 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 3, 7 şi 8 ale art. 69 au fost modificate de pct. 24 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 70Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv ori sotii administratorilor şi ai conducătorilor cooperativei de credit.Nu poate fi numita auditor financiar al unei cooperative de credit o persoană juridica aflata sub controlul efectiv al unui administrator, conducator sau al uneia dintre persoanele menţionate la alineatul precedent.----------------Alin. 2 al art. 70 a fost modificat de pct. 25 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 71Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie propusa de consiliul de administratie şi aprobata de adunarea generală a membrilor cooperatori care i-a numit.  +  Articolul 72În caz de vacanta consiliul de administratie al cooperativei de credit va numi altă persoană în locul cenzorului, sub rezerva validarii acestei numiri în prima adunare generală.  +  Articolul 73Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea cooperativei de credit, sa verifice dacă bilantul şi contul de profit şi pierderi sunt legal intocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt regulat tinute şi dacă evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.Despre toate acestea, precum şi cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil şi la repartizarea profitului, auditorul financiar sau, după caz, cenzorii vor prezenta adunarii generale a membrilor cooperatori un raport amanuntit.Adunarea generală a membrilor cooperatori nu va aproba bilantul contabil, dacă acesta nu este insotit de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor.------------------Art. 73 a fost modificat de pct. 26 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 74Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii au, de asemenea, urmatoarele atribuţii: a) sa faca verificări periodice asupra legalităţii, exactitatii şi realitatii înregistrării în contabilitatea cooperativei de credit a elementelor patrimoniale, precum şi asupra existentei titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea cooperativei de credit sau care au fost primite în gaj, cautiune ori depozit; b) sa convoace adunarea generală, în cazul în care constata încălcări grave ale dispoziţiilor legale şi/sau ale prevederilor actului constitutiv; c) sa ia parte la adunările generale, având dreptul de a insera în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; d) sa supravegheze modul în care administratorii îşi indeplinesc mandatul şi sa asiste lichidatorul în indeplinirea mandatului sau; e) sa verifice depunerea de către administratori a garantiei prevăzute de actul constitutiv; f) sa acorde asistenţa cooperativei de credit în tinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislatia contabila din România, cu reglementarile Băncii Naţionale a României şi, după caz, ale casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata; g) sa analizeze practicile şi procedurile controlului intern şi, dacă considera ca acestea nu sunt corespunzătoare, sa faca recomandari pentru remedierea lor.Adunarea generală va putea stabili şi alte sarcini ce vor trebui indeplinite pe baze contractuale de auditorul financiar desemnat.--------------Partea introductiva a alin. 1 şi alin. 2 ale art. 74 au fost modificate de pct. 27 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 75Constatarile facute de auditorul financiar sau, după caz, de cenzori în exercitiul mandatului lor se consemneaza într-un registru special.Auditorul financiar sau, după caz, cenzorii vor aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administratie şi incalcarile dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata.Orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care a adus prejudicii cooperativei de credit, trebuie sesizat organelor de cercetare penala. Despre aceasta se va aduce la cunoştinţa adunarii generale, casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata sau Băncii Naţionale a României, după caz.-----------------Alin. 1 şi alin. 2 ale art. 75 au fost modificate de pct. 28 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 76Intinderea şi efectele raspunderii cenzorilor sunt reglementate de regulile mandatului.  +  Capitolul 6 Autorizarea cooperativelor de credit  +  Articolul 77Cooperativele de credit funcţionează numai pe baza autorizatiei emise de Banca Naţionala a României.O cooperativa de credit va putea solicita autorizatia de functionare de la Banca Naţionala a României numai după ce a primit aprobarea de constituire de la o casa centrala, s-a înmatriculat în registrul comerţului şi s-a afiliat la respectiva casa centrala.Cooperativele de credit care se constituie simultan cu casa centrala vor fi autorizate în condiţiile prevăzute la titlul III cap. 5 <>.--------------Alin. 3 al art. 77 a fost introdus de pct. 14 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de Legea nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 3 al art. 77 a fost introdus de pct. 29 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 78Cererea de aprobare a constituirii va trebui să fie prezentată casei centrale în forma şi potrivit procedurilor stabilite de aceasta. Documentaţia care trebuie să insoteasca cererea va cuprinde cel puţin urmatoarele: a) proiectul actului constitutiv; b) procura prin care membrii cooperatori fondatori desemneaza una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu casa centrala; c) lista cuprinzand membrii cooperatori fondatori; d) indicarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, cu specificarea vecinatatilor; e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însoţită pentru fiecare dintre persoanele desemnate de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificarii şi experientei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizata de pe actul de studii şi de pe celelalte documente care atesta calificarea profesionala solicitata de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementarile date în aplicarea acesteia, recomandari în ceea ce priveste calitatile morale şi profesionale din partea a cel puţin două persoane; f) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administratie, însoţită de un curriculum vitae şi de certificatul de cazier judiciar; g) identitatea auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor, precum şi documentele ce atesta indeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; pentru cenzor se vor prezenta, de asemenea, un curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar, iar pentru auditorul financiar se va prezenta şi documentul ce atesta asigurarea profesionala; h) denumirea institutiei de credit la care se va deschide contul de colectare a capitalului social; i) studiul de fezabilitate, insusit de conducătorii propusi ai cooperativei de credit, care va cuprinde cel puţin o expunere a motivelor de ordin economic, financiar şi social ce justifica constituirea cooperativei de credit, tipul, denumirea şi descrierea principalelor produse şi servicii prevăzute să fie oferite de cooperativa de credit, proiectul structurii organizatorice a cooperativei de credit, estimari ale bilantului contabil pe primii 2 ani de activitate, precum şi obiectivele propuse să fie realizate în primii 2 ani de activitate.Casa centrala poate stabili prin reglementari proprii şi alte condiţii în vederea aprobării constituirii cooperativei de credit şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.Casa centrala va tine la dispoziţia publicului, la sediul sau central şi al sucursalelor acesteia, reglementarile proprii referitoare la aprobarea constituirii cooperativelor de credit.-----------Lit. e) a alin. 1 al art. 78 a fost modificata de pct. 15 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 3 al art. 78 a fost introdus de pct. 16 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit e) şi g) ale alin. 1 al art. 78 au fost modificate de pct. 30 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.Alin. 3 al art. 78 a fost introdus de pct. 31 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 79În termen de cel mult două luni de la primirea cererii de aprobare a constituirii casa centrala va aproba constituirea unei cooperative de credit sau va respinge cererea şi va comunică în scris hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii.  +  Articolul 80O dată cu comunicarea aprobării de constituire a cooperativei de credit casa centrala va transmite solicitantului reglementarile-cadru referitoare la operaţiunile incluse în obiectul de activitate al cooperativei de credit.  +  Articolul 81Cererea de aprobare a constituirii va fi respinsa dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori cu reglementarile emise în aplicarea acesteia; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă:- cooperativa de credit îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă;- onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesionala a conducătorilor şi administratorilor cooperativei de credit sunt corespunzătoare pentru indeplinirea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate şi pentru indeplinirea activităţilor bancare propuse să fie desfăşurate; c) din evaluarea studiului de fezabilitate se considera ca respectiva cooperativa de credit nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna functionare a respectivei retele şi cu regulile unei practici prudente, care să asigure clientelei o siguranţa satisfăcătoare, sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în raza teritoriala de operare propusa; d) raza teritoriala de operare propusa se intrepatrunde cu razele teritoriale de operare ale unor cooperative de credit afiliate la respectiva casa centrala; e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta sau reglementarile date în aplicarea acesteia de către Banca Naţionala a României şi de casa centrala.  +  Articolul 82O noua cerere de aprobare a constituirii poate fi adresata casei centrale numai după trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de aprobare a constituirii şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului initial.  +  Articolul 83În termen de doua luni de la comunicarea aprobării de constituire cooperativa de credit va prezenta casei centrale urmatoarele documente: a) copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comerţului, însoţită de documentul prin care s-a facut dovada efectuării varsamintelor la capitalul social al cooperativei de credit de către membrii cooperatori fondatori; b) dovada efectuării varsamintelor corespunzătoare părţilor sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii; c) dovada detinerii, cu titlu legal, a unui spatiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse a fi desfăşurate; d) copie legalizata de pe actul constitutiv; e) comunicare privind existenta reglementarilor referitoare la desfăşurarea activităţii.Casa centrala va verifica documentaţia prezentată. Aparitia unor modificari faţă de proiectul initial va determina o noua evaluare din partea casei centrale, putand atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau reglementarilor elaborate de casa centrala.Casa centrala va revoca hotărârea de aprobare a constituirii şi în situaţia în care cooperativa de credit nu s-a afiliat cu respectarea prevederilor legale şi a reglementarilor emise de casa centrala în aplicarea acestora.  +  Articolul 84În termen de 14 zile lucratoare de la data primirii documentatiei prevăzute la art. 83 alin. 1 casa centrala va inainta Băncii Naţionale a României, în numele cooperativei de credit, cererea de autorizare a funcţionarii.Cererea de autorizare a funcţionarii va fi însoţită de aprobarea de constituire a cooperativei de credit, de confirmarea casei centrale privind realizarea afilierii, precum şi de documentaţia prevăzută la art. 83.  +  Articolul 85Banca Naţionala a României decide cu privire la autorizarea funcţionarii unei cooperative de credit în termen de cel mult două luni de la data primirii documentelor.Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementari proprii şi alte condiţii în vederea acordarii autorizatiei de functionare cooperativelor de credit şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 86Cererea de autorizare a funcţionarii va fi respinsa dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; b) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta sau reglementarile date în aplicarea acesteia.  +  Articolul 87Cooperativa de credit va putea desfăşura activităţi bancare începând cu data eliberarii autorizatiei de functionare de către Banca Naţionala a României.În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare cooperativa de credit va notifica acest lucru casei centrale la care este afiliata.  +  Articolul 88Abrogat.----------Art. 88 a fost abrogat de pct. 17 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 88 a fost abrogat de pct. 32 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 89Banca Naţionala a României poate retrage autorizatia de functionare unei cooperative de credit în urmatoarele situaţii: a) la cererea casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliata, facuta în numele cooperativei de credit sau în nume propriu, pe baza unuia dintre urmatoarele motive:- cooperativa de credit nu a inceput operaţiunile pentru care a fost autorizata, în termen de un an de la primirea autorizatiei;- autorizatia a fost obtinuta pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;- membrii cooperatori au decis sa dizolve sau sa lichideze cooperativa de credit;- a avut loc o fuziune sau o divizare a cooperativei de credit;- cooperativa de credit nu a respectat cerinţele prudentiale şi de operare stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi/sau prin reglementarile emise de Banca Naţionala a României şi de casa centrala în aplicarea acestei ordonante de urgenta;- cooperativa de credit nu şi-a indeplinit oblibaţiile ce îi revin în calitate de afiliata la casa centrala; b) dacă s-a retras autorizatia casei centrale la care cooperativa de credit este afiliata; c) ca sanctiune, potrivit art. 189.  +  Articolul 90Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizatiei de functionare se comunică în scris cooperativei de credit şi casei centrale la care aceasta este afiliata, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi în doua publicatii de circulatie naţionala.Începând cu data intrarii în vigoare a hotărârii de retragere a autorizatiei de functionare activitatea cooperativei de credit respective se va limita exclusiv la operaţiunile determinate de lichidarea acesteia.  +  Titlul III Casele centrale ale cooperativelor de credit  +  Capitolul 1 Constituirea caselor centrale  +  Articolul 91O casa centrala se constituie prin asocierea de cooperative de credit. Condiţiile şi procedura de afiliere a cooperativelor de credit la o casa centrala vor fi stabilite prin actul constitutiv al casei centrale.  +  Articolul 92Raza teritoriala de operare a casei centrale este stabilita prin actul constitutiv şi reprezinta spatiul geografic în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Raza teritoriala de operare a casei centrale include cel puţin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta şi nu poate excede teritoriului României.Modificarea razei teritoriale de operare a unei case centrale trebuie supusă aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României, în conformitate cu reglementarile elaborate de aceasta.-------------Alin. 1 al art. 92 a fost modificat de pct. 18 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 1 al art. 92 a fost modificat de pct. 33 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 93În vederea exercitarii atribuţiilor conferite de prezenta ordonanţă de urgenţă casele centrale pot înfiinţa pe raza lor teritoriala de operare sedii secundare (sucursale, agentii) fără personalitate juridica, ale caror atribuţii vor fi stabilite prin hotărâre a adunarii generale privind înfiinţarea acestora.Deschiderea de sedii secundare va fi notificata Băncii Naţionale a României potrivit reglementarilor emise de aceasta.-------------Alin. 2 al art. 93 a fost modificat de pct. 19 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 2 al art. 93 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 94Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un numar de cel puţin 50 de cooperative de credit fondatoare şi cu un nivel minim al capitalului agregat al retelei, stabilit prin reglementari ale Băncii Naţionale a României.Fiecare dintre cooperativele de credit afiliate trebuie să subscrie şi sa verse părţi sociale în valoare de minimum 20% din capitalul lor social, dacă prin actul constitutiv-cadru sau prin celelalte reglementari ale casei centrale nu se prevede o valoare mai mare. În functie de valoarea capitalului social înregistrat la sfârşitul exercitiului financiar de către fiecare cooperativa de credit se va recalcula valoarea participatiei la capitalul casei centrale la care este afiliata. Diferentele constatate se regularizeaza în termen de 90 de zile de la sfârşitul exercitiului financiar.Actul constitutiv va fi semnat de reprezentantii cooperativelor de credit fondatoare şi se incheie în forma autentica.-----------Alin. 1 al art. 94 a fost modificat de pct. 20 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 1 al art. 94 a fost modificat de pct. 35 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 95Actul constitutiv al casei centrale va cuprinde cel puţin prevederi referitoare la: a) firma, sediul social şi numărul de inmatriculare în registrul comerţului ale cooperativelor de credit fondatoare; b) firma, emblema şi sediul social ale casei centrale; c) obiectul de activitate al casei centrale; d) durata de functionare a casei centrale; e) dizolvarea, lichidarea, fuziunea şi divizarea casei centrale; f) valoarea nominala a unei părţi sociale; g) numărul părţilor sociale subscrise şi varsate de cooperativele de credit fondatoare; h) numele şi prenumele administratorilor şi ale conducătorilor desemnaţi; i) numele şi prenumele persoanelor mandatate cu indeplinirea formalitatilor de constituire a casei centrale; j) condiţiile şi procedura de afiliere şi retragere a cooperativelor de credit; k) drepturile şi oblibaţiile cooperativelor de credit afiliate; l) conducerea, administrarea, controlul gestiunii şi functionarea casei centrale; m) raza teritoriala de operare a casei centrale; n) condiţiile privind înfiinţarea de sedii secundare, fără personalitate juridica; o) modul de distribuire a profitului şi de suportare a pierderilor; p) atribuţiile de reprezentare, indrumare, reglementare, supraveghere şi control şi informare în cadrul retelei.  +  Articolul 96Casele centrale nu pot include în firma sau în emblema lor termenul "banca" sau derivate ale acestuia.Firma unei case centrale trebuie să fie în limba română şi sa cuprindă o denumire proprie, de natura sa o deosebeasca de denumirea altor organizaţii cooperatiste de credit, la care se adauga în mod obligatoriu sintagma "casa centrala".  +  Articolul 97În toate actele oficiale casa centrala trebuie să se identifice în mod clar printr-un numar minim de date: firma sub care casa centrala este inmatriculata în registrul comerţului, adresa sediului social, numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului, codul fiscal, numărul şi data înmatriculării în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit, precum şi menţiunea "capital social variabil".  +  Articolul 98Casa centrala dobandeste personalitate juridica de la data înmatriculării ei în registrul comerţului, în temeiul incheierii irevocabile a judecatorului delegat acordate în baza actului constitutiv şi a aprobării de constituire emise de Banca Naţionala a României. Incheierea judecatorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Casa centrala va obtine cod unic de înregistrare potrivit reglementarilor legale în vigoare.---------------------Alin. 2 al art. 98 a fost modificat de pct. 36 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 2 Capitalul social al casei centrale  +  Articolul 99Capitalul social al unei case centrale este variabil şi este format din părţi sociale de valoare egala.Valoarea nominala minima a unei părţi sociale va fi stabilita prin actul constitutiv, dar nu poate fi mai mica de 100.000 lei.Părţile sociale trebuie varsate integral şi în forma baneasca, în lei, la momentul subscrierii.La înfiinţarea unei case centrale fiecare cooperativa de credit fondatoare va varsa integral şi în forma baneasca valoarea părţilor sociale subscrise în momentul constituirii, într-un cont deschis la o banca autorizata sa functioneze pe teritoriul României. Acest cont va fi blocat până la inmatricularea casei centrale în registrul comerţului.  +  Articolul 100Părţile sociale pot fi vandute, cesionate sau gajate numai între cooperativele de credit asociate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părţile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor faţă de terti şi nu sunt purtătoare de dobanzi.Cooperativele de credit afiliate la o casa centrala sunt răspunzătoare pentru oblibaţiile acesteia, în limita părţilor sociale subscrise.--------------Alin. 1 al art. 100 a fost modificat de pct. 37 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 101Prevederile art. 19 se aplică în mod corespunzător şi caselor centrale, cu menţiunea ca în loc de "cooperativele de credit" se va citi "casa centrala" şi în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".  +  Articolul 102Casele centrale repartizeaza anual 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, până când fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net. Pentru calculul repartizarilor la fondul de rezerva se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârşitul fiecarui exercitiu financiar.Casele centrale repartizeaza din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Regularizarea nivelului acestei rezerve se va face la sfârşitul exercitiului financiar.Casele centrale repartizeaza anual o cota din profitul brut pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, care va fi utilizata în scopul garantarii obligaţiilor cooperativelor de credit afiliate. Modul de constituire şi nivelul rezervei mutuale de garantare vor fi stabilite prin reglementari ale caselor centrale. Casele centrale sunt obligate sa menţină, pe lângă rezerva minima obligatorie, un nivel al activelor cu grad mare de lichiditate cel puţin egal cu cel al rezervei mutuale de garantare.  +  Articolul 103În afara evidentelor prevăzute la art. 29 liniutele 2-4 casele centrale trebuie să tina şi un registru de evidenta a cooperativelor de credit afiliate, care să cuprindă: numărul şi data înmatriculării acestora în registrul de evidenta, firma cooperativei de credit, adresa sediului social şi raza teritoriala de operare, numărul şi data înmatriculării în registrul comerţului, numărul şi valoarea părţilor sociale deţinute, numărul şi data autorizatiei de functionare emise de Banca Naţionala a României.  +  Capitolul 3 Activităţi permise caselor centrale  +  Articolul 104Casele centrale pot desfăşura, în limita autorizatiei de functionare acordate, urmatoarele activităţi: a) acceptarea de depozite; b) acordarea de credite persoanelor juridice care au sediul social şi care îşi desfăşoară activitatea în raza teritoriala de operare a casei centrale; c) operaţiuni de factoring şi scontarea efectelor de comert, inclusiv forfetare; d) acordarea de credite în numele şi în contul statului, din surse puse la dispoziţie, cooperativelor de credit afiliate; e) efectuarea de plasamente pe piaţa interbancara; f) emiterea şi gestiunea instrumentelor de plată şi de credit; g) plati şi decontari, inclusiv decontarea operaţiunilor de încasări şi plati desfăşurate între cooperativele de credit afiliate; h) transferul de fonduri; i) emiterea de garantii şi asumarea de angajamente; j) primirea de împrumuturi; k) tranzactii în cont propriu sau în contul clientilor, în conformitate cu reglementarile în vigoare, cu:- valuta;- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);- titluri de stat;- titluri de valoare emise de autorităţi ale administraţiei publice locale; l) Abrogat m) consultanţă privind activităţile desfăşurate de organizaţiile cooperatiste de credit; n) operaţiuni de mandat, în conformitate cu reglementarile emise de Banca Naţionala a României.----------Lit. c), j) şi k) ale art. 104 au fost modificate de pct. 21 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit. l) a art. 104 a fost abrogata de pct. 22 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit. c), j) şi k) ale art. 104 au fost modificate de pct. 38 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.Lit. l) a art. 104 a fost abrogata de pct. 39 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 105Casele centrale au urmatoarele atribuţii principale: a) reprezinta interesele economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit afiliate, în faţa Băncii Naţionale a României, a instituţiilor publice şi a instanţelor judecătorești; b) centralizeaza şi analizeaza bilanturile contabile, precum şi situaţiile financiar-contabile periodice ale cooperativelor de credit afiliate şi elaboreaza situaţia financiară consolidata a retelei; c) emit actul constitutiv-cadru, precum şi alte reglementari-cadru pentru desfăşurarea activităţii bancare în cadrul retelei, cu caracter obligatoriu pentru cooperativele de credit afiliate; actul constitutiv-cadru va fi tinut la dispoziţia persoanelor interesate, la sediul casei centrale; d) aproba constituirea cooperativelor de credit şi supraveghează pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce priveste respectarea de către acestea a dispoziţiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementarilor-cadru, precum şi a celor emise de Banca Naţionala a României şi aplica sancţiuni în limita competentelor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi a celor delegate de Banca Naţionala a României; e) exercita, potrivit legii, controlul financiar şi de gestiune la cooperativele de credit afiliate; f) raporteaza, în conformitate cu reglementarile în vigoare, datele şi informaţiile solicitate de Banca Naţionala a României; g) informeaza cooperativele de credit afiliate despre reglementarile emise de Banca Naţionala a României şi emite norme şi instrucţiuni în aplicarea acestora; h) asigura gestionarea resurselor disponibile din retea; i) urmaresc şi asigura coeziunea şi buna functionare a retelei, scop în care iau toate masurile necesare, inclusiv acordarea de asistenţa financiară cooperativelor de credit afiliate, pentru a garanta lichiditatea şi solvabilitatea fiecarei organizaţii cooperatiste de credit din retea, precum şi a retelei în ansamblul sau; j) asigura decontarea operaţiunilor de încasări şi plati desfăşurate între cooperativele de credit afiliate; k) deschid un cont curent la Banca Naţionala a României, în conformitate cu reglementarile emise de aceasta, pentru operaţiunile de încasări şi plati ale propriei retele în relaţia cu trezoreria statului şi cu celelalte institutii de credit; l) asigura pentru cooperativele de credit afiliate instruirea personalului şi organizeaza acţiuni cu caracter social-cultural de interes comun.------------Lit. d) a art. 105 a fost modificata de pct. 23 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit. b) şi d) ale art. 105 au fost modificate de pct. 40 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 4 Organizarea şi administrarea caselor centrale  +  Articolul 106Organele de conducere ale casei centrale sunt: a) adunarea generală; b) consiliul de administratie; c) conducătorii.Prin actul constitutiv se poate da consiliului de administratie dreptul de a delega o parte din competentele sale unui birou executiv, format din cel mult 5 membri desemnaţi dintre administratori, şi care va include în mod obligatoriu conducătorii casei centrale.  +  Secţiunea 1 Adunarea generală  +  Articolul 107Adunarea generală este organul de conducere al casei centrale alcătuit din cooperativele de credit afiliate.Fiecare cooperativa de credit afiliata are dreptul la un numar de voturi în adunarea generală a casei centrale egal cu numărul persoanelor evidentiate în registrul membrilor cooperatori la sfârşitul lunii precedente datei tinerii adunarii generale.Modalitatile de reprezentare a cooperativelor de credit afiliate vor fi stabilite prin actul constitutiv.Când actul constitutiv nu dispune altfel, adunarea generală se va tine în localitatea în care casa centrala îşi are sediul, la adresa indicată în convocare.  +  Articolul 108Adunarea generală se intruneste ori de cate ori este nevoie şi are urmatoarele obligaţii: a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil al casei centrale, precum şi situaţia financiară consolidata a retelei, după ce a ascultat raportul administratorilor şi al auditorului financiar; b) sa hotarasca asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor; c) să se pronunte asupra gestiunii administratorilor; d) sa stabileasca programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exercitiul financiar următor; e) sa aleaga administratorii şi sa stabileasca mandatul acestora; f) sa stabileasca numărul minim de părţi sociale ce trebuie subscrise de cooperativele de credit afiliate; g) sa hotarasca intentarea actiunii în daune împotriva administratorilor; h) sa hotarasca fuziunea cu alte case centrale sau divizarea; i) sa hotarasca dizolvarea casei centrale; j) sa hotarasca modificarea obiectului de activitate; k) sa hotarasca mutarea sediului casei centrale; l) sa hotarasca retragerea mandatului membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonante de urgenta sau de la actul constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora sau, după caz, rezilierea contractului cu auditorul financiar. m) sa decida ipotecarea, gajarea, înfiinţarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale casei centrale; n) sa hotarasca asupra oricarei alte modificari a actului constitutiv; o) sa hotarasca asupra oricarei alte probleme pentru care în prezenta ordonanţă de urgenţă sau în actul constitutiv al casei centrale este ceruta aprobarea adunarii generale.În vederea exercitarii atribuţiilor prevăzute la lit. a)-d) adunarea generală este obligata să se intruneasca în termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.----------------------Lit. a) şi l) ale alin. 1 al art. 108 au fost modificate de pct. 41 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 109Adunarea generală va putea delega consiliului de administratie, în condiţiile prevăzute de actul constitutiv al casei centrale, exercitiul atribuţiilor sale menţionate la art. 108 lit. j) şi k).  +  Articolul 110Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale a casei centrale este necesară prezenta reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel puţin jumătate din numărul de voturi exprimabile, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor reprezentate, dacă în actul constitutiv nu se prevede o majoritate mai mare.Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neindeplinirii condiţiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va intruni după a doua convocare poate să decida asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintai, dacă sunt prezenţi reprezentanti ai cooperativelor de credit afiliate, care reprezinta cel puţin o treime din numărul de voturi exprimabile, cu majoritatea voturilor reprezentate.  +  Articolul 111Cooperativa de credit afiliata, care intr-o anumita operaţiune are un interes contrar casei centrale, va trebui să se abtina de la deliberarile privind acea operaţiune.Cooperativa de credit afiliata care contravine acestei dispozitii raspunde de daunele produse casei centrale, dacă fără votul sau nu s-ar fi obţinut majoritatea ceruta.  +  Articolul 112Prevederile art. 37, 38, 40-42, ale art. 45 şi 46 se aplică corespunzător caselor centrale, cu menţiunea ca în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrala" şi în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".  +  Articolul 113Procesul-verbal semnat de presedinte şi de secretari va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data şi locul adunarii generale, lista cuprinzand reprezentantii prezenţi ai cooperativelor de credit afiliate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, declaratiile facute de ei în sedinta.La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarilor generale.Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunarii generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv se va putea publică numai actul aditional cuprinzand textul integral al clauzelor modificate.Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la indeplinire a acestor formalitati.  +  Articolul 114O hotărâre a adunarii generale poate fi atacata în justiţie în termen de 15 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă este contrara prevederilor legale în vigoare sau actului constitutiv, de către orice cooperativa de credit afiliata, care nu a avut nici un reprezentant la adunarea generală sau ai carei reprezentanti au votat împotriva şi au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal.În cazul în care hotărârea este atacata de toţi administratorii, casa centrala va fi reprezentata în justiţie de o persoană desemnata din randul reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, de către preşedintele instanţei judecătorești.Cererea în anulare se va introduce la instanţa judecătorească competenţa, iar în cazul unei hotărâri judecătorești definitive de anulare, aceasta va fi mentionata în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 115Adunarea generală se convoaca de către consiliul de administratie prin preşedintele acestuia.Consiliul de administratie este obligat sa convoace adunarea generală şi la cererea reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel puţin o zecime din numărul de voturi exprimabile.Adunarea generală mai poate fi convocata la cererea auditorului financiar sau a Băncii Naţionale a României.----------------------Alin. 3 al art. 115 a fost modificat de pct. 42 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 116Casa centrala este administrata de un consiliu de administratie format din 5 până la 17 membri aleşi de adunarea generală din randul reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate şi al salariatilor casei centrale. Administratorii trebuie să fie cetăţeni români, sunt revocabili şi sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.Administratorii trebuie să aibă experienta de cel puţin 1 an în domeniul financiar-bancar.Consiliul de administratie este condus de un presedinte sau de persoana delegata de consiliul de administratie sa îl inlocuiasca. În caz de vacanta, până la data urmatoarei adunări generale consiliul de administratie va fi condus de vicepresedintele ales.-------------------Art. 116 a fost modificat de pct. 43 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 117O persoana nu poate fi aleasa în consiliul de administratie al unei case centrale, iar dacă a fost aleasa, decade de drept din mandatul sau, dacă: a) a suferit condamnari penale pentru infractiuni în dauna avutului public sau privat; b) este salariata, administrator sau cenzor la o alta institutie de credit, cu excepţia cazului în care este aleasa administrator la o cooperativa de credit afiliata; c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea calităţii de conducator de către Banca Naţionala a României.Sotul/sotia, precum şi rudele şi afinii administratorilor, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi aleşi în consiliul de administratie al aceleiasi case centrale.  +  Articolul 118Membrii consiliului de administratie pot fi recompensati, pe baza hotărârii adunarii generale, pentru activitatea desfăşurată, cu jetoane al caror cuantum lunar nu poate depăşi 20% din salariul brut al presedintelui casei centrale.----------------Art. 118 a fost modificat de pct. 24 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 118 a fost modificat de pct. 44 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 119Prevederile art. 50-57 şi ale art. 61 se aplică corespunzător caselor centrale, cu menţiunea ca în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrala" şi în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".  +  Articolul 120Administratorii raspund solidar faţă de casa centrala pentru: a) realitatea varsamintelor efectuate de cooperativele de credit afiliate; b) indeplinirea masurilor stabilite prin reglementarile proprii, emise pentru recuperarea imprumuturilor acordate şi neincasate la scadenta; c) existenta registrelor cerute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de actul constitutiv, precum şi pentru tinerea lor corecta; d) organizarea şi tinerea contabilitatii potrivit prevederilor legale în vigoare, precum şi pentru existenta reala a profitului distribuit; e) gospodarirea eficienta a patrimoniului casei centrale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; f) executarea intocmai a hotărârilor adunarilor generale; g) aducerea la indeplinire a prevederilor actului constitutiv şi respectarea intocmai a normelor şi instructiunilor interne cu privire la acordarea creditelor şi la desfăşurarea tuturor operaţiunilor permise, potrivit obiectului de activitate al casei centrale; h) indeplinirea celorlalte indatoriri pe care prezenta ordonanţă de urgenţă şi actul constitutiv le impun.  +  Articolul 121Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al casei centrale, cu excepţia celor care sunt de competenţa exclusiva a adunarii generale şi a restrictiilor prevăzute în actul constitutiv.Consiliul de administratie are, în principal, urmatoarele atribuţii:1. În ceea ce priveste activitatea proprie:---------------------------------------- a) stabileste şi supune spre aprobare adunarii generale programul anual privind activitatea economica şi financiară, bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilantul contabil; b) analizeaza activitatea economico-financiară şi incadrarea casei centrale în indicatorii de prudenta bancara stabiliti prin reglementarile emise de Banca Naţionala a României; c) aproba sau respinge constituirea şi afilierea cooperativelor de credit; d) aproba, în prealabil, modificările în situaţia cooperativelor de credit din retea, referitoare la: denumire, sediul social, obiectul de activitate, conducatori, auditor independent, raza teritoriala de operare, precum şi orice alte modificari pentru care casa centrala stabileste obligativitatea aprobării prealabile; e) intreprinde masurile necesare pentru asigurarea nivelului minim de capital şi a numarului minim de cooperative de credit afiliate, stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementarile emise de Banca Naţionala a României sau, după caz, prin reglementari proprii; f) elaboreaza regulamentul de organizare şi functionare a casei centrale, care va stabili cel puţin: structura organizatorica a casei centrale, atribuţiile fiecarui compartiment şi relatiile dintre acestea, competentele şi raspunderea conducătorilor şi ale salariatilor care se angajează în operaţiuni financiar-bancare în numele şi în contul casei centrale, precum şi sistemul de control intern al casei centrale; g) stabileste drepturile şi oblibaţiile personalului; h) elaboreaza politica de creditare a casei centrale, cu respectarea reglementarilor în materie, şi aproba creditele acordate de casa centrala; i) analizeaza rapoartele auditorului financiar şi ia masurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea; j) supune aprobării adunarii generale revocarea unor membri ai consiliului de administratie pentru abateri de la prevederile prezentei ordonante de urgenta sau ale actului constitutiv ori pentru inactivitate; k) aproba reglementarile şi normele interne de lucru privind desfăşurarea operaţiunilor casei centrale; l) alege dintre membrii săi preşedintele şi vicepresedintii casei centrale.Consiliul de administratie va putea decide incheierea de acte juridice prin care să se dobandeasca, să se instraineze, să se inchirieze, să se schimbe sau să se constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul casei centrale, a caror valoare depăşeşte o cincime din valoarea contabila a activelor casei centrale la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale.2. În ceea ce priveste activitatea retelei:---------------------------------------- a) analizeaza activitatea economico-financiară, situaţia financiară consolidata a retelei, precum şi incadrarea cooperativelor de credit afiliate şi a intregii retele în indicatorii de performanţă financiară şi de prudenta bancara stabiliti de Banca Naţionala a României sau prin reglementari proprii; b) elaboreaza şi supune spre aprobare adunarii generale orientarile generale privind activitatea retelei, pe baza cărora cooperativele de credit afiliate îşi stabilesc planurile de activitate anuale; c) stabileste şi supune spre aprobare adunarii generale situaţia financiară consolidata a retelei; d) adopta masurile necesare în vederea respectarii, la nivelul fiecarei cooperative de credit afiliate, precum şi al intregii retele, a cerințelor prudentiale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de reglementarile Băncii Naţionale a României; e) stabileste şi aproba actul constitutiv-cadru, precum şi alte reglementari-cadru pentru desfăşurarea activităţii bancare în cadrul retelei; f) stabileste şi aproba reglementarile pentru exercitarea atribuţiilor pe linia supravegherii cooperativelor de credit afiliate, precum şi pentru constatarea şi aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi a reglementarilor emise de casa centrala în aplicarea acesteia; g) aproba aplicarea de sancţiuni cooperativelor de credit afiliate, pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi a reglementarilor date în aplicarea acesteia; h) decide dizolvarea fără lichidare a cooperativelor de credit afiliate, în situaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------------Lit. i) a pct. 1 al alin. 2 din art. 121 a fost modificata de pct. 45 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.Lit. a) şi c) ale pct. 2 al alin. 2 din art. 121 a fost modificata de pct. 46 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 122Consiliul de administratie va putea delega o parte din atribuţiile sale conducătorilor şi/sau biroului executiv, în condiţiile prevăzute de actul constitutiv al casei centrale.  +  Secţiunea a 3-a Conducătorii casei centrale  +  Articolul 123Conducerea activităţii curente a casei centrale este asigurata de presedinte şi de vicepresedintii consiliului de administratie, care sunt investiti cu competenţa de a angaja raspunderea casei centrale.Casa centrala este angajata prin semnatura a cel puţin doi conducatori având competentele stabilite prin actul constitutiv sau a cel puţin două persoane imputernicite de către acestia, în conformitate cu regulamentele proprii ale casei centrale şi cu reglementarile emise de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 124Prevederile art. 62 alin. 3 şi 4, ale art. 63 şi 64 se aplică corespunzător caselor centrale, cu menţiunea ca în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrala".  +  Articolul 125Conducătorii casei centrale trebuie să fie cetăţeni români şi să aibă pe perioada exercitarii functiei reşedinţa în localitatea în care îşi are sediul casa centrala.  +  Articolul 126Conducătorii casei centrale trebuie să indeplineasca cel puţin urmatoarele condiţii:- să aibă onorabilitatea corespunzătoare functiei;- sa nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic;- sa exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti;- să fie licentiati în stiinte economice;- să aibă o experienta de minimum 5 ani intr-o functie de conducere în domeniul financiar-bancar.Banca Naţionala a României va stabili şi alte reguli şi norme etice şi profesionale pentru calitatea, experienta şi activitatea conducătorilor caselor centrale.Persoanele desemnate în calitate de conducatori ai casei centrale trebuie să fie aprobate de Banca Naţionala a României înainte de începerea exercitarii functiei.Banca Naţionala a României poate să retraga aprobarea data unui conducator al casei centrale când se constată că activitatea desfăşurată de acesta a condus la deteriorarea situaţiei financiare şi/sau prudentiale a casei centrale.----------------------Liniuţa a 4-a a art. 126 a fost modificata de pct. 47 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Secţiunea a 4-a Auditorul casei centrale  +  Articolul 127Casa centrala va numi un auditor financiar.-------------Art. 127 a fost modificat de pct. 48 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 128Auditorul financiar al unei case centrale trebuie să fie persoana juridica română. Nu poate fi auditor financiar al unei case centrale decat o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii. Auditorul financiar va fi validat de adunarea generală şi supus aprobării Băncii Naţionale a României conform reglementarilor emise de aceasta.--------------Art. 128 a fost modificat de pct. 25 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 128 a fost modificat de pct. 49 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 129Nu poate fi numita auditor financiar al unei case centrale o persoană juridica aflata sub controlul efectiv al administratorilor, al sotului/sotiei acestora sau al unei rude ori afin al acestora până la gradul al doilea inclusiv.-----------------Art. 129 a fost modificat de pct. 50 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 130Auditorul financiar este obligat sa supravegheze gestiunea casei centrale, sa verifice dacă situaţia financiară şi contul de profit şi pierdere ale casei centrale, precum şi situaţia financiară consolidata a retelei sunt legal intocmite şi în concordanta cu registrele, dacă acestea din urma sunt tinute regulat şi dacă evaluarea patrimoniului s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea situaţiei financiare. Despre toate acestea, precum şi cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil şi la repartizarea profitului, auditorul financiar va prezenta adunarii generale un raport amanuntit.Adunarea generală nu va aproba situaţia financiară a casei centrale, respectiv situaţia financiară consolidata a retelei, dacă aceasta nu este însoţită de raportul auditorului financiar.----------------Art. 130 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 131Auditorul financiar este obligat, de asemenea: a) sa faca verificări periodice asupra legalităţii, exactitatii şi realitatii înregistrării în contabilitatea casei centrale a elementelor patrimoniale, precum şi asupra existentei titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea casei centrale sau care au fost primite în gaj, cautiune ori depozit; b) sa convoace adunarea generală în cazul în care constata încălcări grave ale dispoziţiilor legale şi/sau ale prevederilor actului constitutiv; c) sa ia parte la toate adunările generale, având dreptul de a insera în ordinea de zi propunerile pe care le va considera necesare; d) sa supravegheze modul în care administratorii îşi indeplinesc mandatul şi sa asiste lichidatorul în indeplinirea mandatului sau; e) sa verifice depunerea de către administratori a garantiei prevăzute de actul constitutiv; f) sa acorde asistenţa casei centrale în tinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislatia contabila din România şi cu reglementarile Băncii Naţionale a României; g) sa certifice situaţiile financiare consolidate ale retelei, potrivit legii, şi sa elaboreze un raport amanuntit în legătură cu acestea, pe care să îl prezinte adunarii generale; h) sa analizeze practicile şi procedurile controlului intern şi, dacă considera ca acestea nu sunt corespunzătoare, sa faca recomandari pentru remedierea lor.Adunarea generală va putea stabili şi alte sarcini ce vor trebui indeplinite pe baze contractuale de auditorul financiar desemnat.----------------Partea introductiva a alin. 1 şi lit. g) ale art. 131 au fost modificate de pct. 52 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.Alin. 2 al art. 131 a fost modificat de pct. 53 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 132Constatarile facute de auditorul financiar se consemneaza într-un registru special.Auditorul financiar va aduce la cunoştinţa administratorilor neregulile în administratie şi incalcarile dispoziţiilor legale şi ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata.Orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care a adus prejudicii casei centrale, trebuie sesizat organelor de cercetare penala. Despre acestea se va aduce la cunoştinţa adunarii generale sau Băncii Naţionale a României, după caz.----------------Alin. 1 şi 2 ale art. 132 au fost modificate de pct. 54 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 5 Autorizarea caselor centrale  +  Articolul 133Casele centrale funcţionează numai pe baza autorizatiei emise de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 134Procesul de autorizare a caselor centrale de către Banca Naţionala a României cuprinde trei etape: a) avizul prealabil de constituire a retelei; b) aprobarea colectiva a constituirii retelei; c) autorizarea funcţionarii casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.  +  Articolul 135Iniţiativa privind înfiinţarea unei retele va trebui sa apartina unui grup format din cel puţin 100 de persoane fizice care au capacitate deplina de exercitiu.  +  Articolul 136În vederea obtinerii avizului prealabil de constituire a retelei grupul de iniţiativa format în acest scop va prezenta Băncii Naţionale a României, prin persoanele imputernicite, urmatoarea documentatie: a) cererea de avizare prealabila a constituirii; b) procura autentica prin care grupul de iniţiativa imputerniceste una sau mai multe persoane sa îl reprezinte în relaţia cu Banca Naţionala a României pe perioada derularii procesului de autorizare; aceste persoane vor reprezenta şi membrii fondatori ai organizaţiilor cooperatiste de credit care urmeaza să se infiinteze; c) proiectul actului constitutiv-cadru şi proiectul actului constitutiv al casei centrale; d) studiul de fezabilitate pentru reteaua propusa a se constitui, care va cuprinde cel puţin:- o expunere a motivelor de ordin economic, financiar şi social, ce justifica constituirea retelei, precum şi a obiectivelor propuse a fi realizate în primii 2 ani de activitate;- raza teritoriala de operare a casei centrale;- numărul initial de cooperative de credit, cu menţionarea razelor teritoriale de operare, precum şi a numarului estimat de membri cooperatori, fondatori ai acestora;- capitalul agregat estimat al retelei, cu defalcare pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit componente;- estimari ale situaţiei financiare consolidate a retelei, pe primii 2 ani de activitate, întocmită potrivit reglementarilor emise de Banca Naţionala a României;- descrierea principalelor produse şi servicii propuse a fi oferite în primii 2 ani de activitate de fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit ale retelei; e) curriculum vitae şi certificatul eliberat de autorităţile competente, în original sau în copie legalizata, pentru fiecare dintre membrii grupului de iniţiativa, care să ateste ca persoanele în cauza nu au cazier judiciar.-----------------------Liniuţa a 5-a a literei d) a art. 136 a fost modificata de pct. 55 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 137În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii de avizare prealabila a constituirii Banca Naţionala a României va aviza constituirea retelei sau va respinge cererea şi va comunică în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza respingerii cererii.  +  Articolul 138Cererea de avizare prealabila a constituirii retelei va fi respinsa dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau cu reglementarile date în aplicarea acesteia; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă organizaţiile cooperatiste de credit din retea îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă; c) din evaluarea studiului de fezabilitate se considera ca respectiva retea nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în raza teritoriala de operare propusa; d) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta sau reglementarile date în aplicarea acesteia de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 139În termen de cel mult 4 luni de la data acordarii avizului prealabil de constituire a retelei reprezentantii grupului de iniţiativa vor prezenta Băncii Naţionale a României, în vederea obtinerii aprobării colective de constituire a retelei, urmatoarele:1. pentru cooperativele de credit: documentaţia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. b), precum şi procura autentica prin care membrii cooperatori fondatori desemneaza persoanele prevăzute la art. 136 lit. b) pentru a-i reprezenta în procesul de autorizare în relaţia cu Banca Naţionala a României;2. pentru casa centrala: a) proiectul actului constitutiv; b) lista cuprinzand cooperativele de credit fondatoare; c) indicarea razei teritoriale de operare a casei centrale; d) comunicare privind identitatea conducătorilor casei centrale, însoţită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitatii, calificarii şi experientei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizata de pe actul de studii şi de pe celelalte documente care atesta calificarea profesionala, potrivit prezentei ordonante de urgenta şi reglementarilor date în aplicarea acesteia, recomandari în ceea ce priveste calitatile morale şi profesionale din partea a cel puţin două persoane; e) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administratie, însoţită de un curriculum vitae şi de certificatul de cazier judiciar; f) identitatea auditorului financiar şi documentele ce atesta indeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, inclusiv asigurarea profesionala a acestuia; g) denumirea băncii la care se va deschide contul de colectare a capitalului social; h) studiul de fezabilitate, insusit de conducătorii propusi ai casei centrale, care va cuprinde cel puţin o expunere a motivelor de ordin economic, financiar şi social ce justifica constituirea casei centrale, precum şi obiectivele propuse a fi realizate, tipul, denumirea şi descrierea principalelor produse şi servicii prevăzute a fi oferite de către casa centrala, proiectul structurii organizatorice a casei centrale, estimari ale bilantului contabil pe primii 2 ani de activitate, precum şi obiectivele propuse a fi realizate în primii 2 ani de activitate.În afara documentatiei prevăzute la alin. 1, a carei forma va fi stabilita de Banca Naţionala a României prin reglementari, se vor prezenta Băncii Naţionale a României şi urmatoarele documente: a) cerere pentru aprobarea colectiva a constituirii retelei; b) proiectul actului constitutiv-cadru şi studiul de fezabilitate pentru retea, în cazul în care acestea au suferit modificari faţă de formele prezentate pentru obtinerea avizului prealabil de constituire a retelei; c) situaţia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din retea.Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementari şi alte condiţii în vederea aprobării constituirii colective a retelei şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.------------------Lit. f) a pct. 2 al alin. 1 din art. 139 a fost modificat de pct. 56 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 140În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii de aprobare colectiva a constituirii retelei, Banca Naţionala a României va aproba constituirea colectiva a retelei sau va respinge cererea şi va comunică în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii.  +  Articolul 141Cererea de aprobare colectiva a constituirii retelei va fi respinsa, dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau cu reglementarile emise în aplicarea acesteia; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă:- organizaţiile cooperatiste de credit din retea îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;- onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesionala a conducătorilor organizaţiilor cooperatiste de credit din retea sunt corespunzătoare pentru indeplinirea obiectivelor prevăzute în studiile de fezabilitate şi pentru desfăşurarea activităţilor propuse; c) din evaluarea studiilor de fezabilitate se considera ca atât organizaţiile cooperatiste de credit, cat şi reteaua în ansamblul ei nu pot asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna functionare a acestora şi cu regulile unei practici prudente, care să asigure clientelei o siguranţa satisfăcătoare, sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în raza teritoriala de operare propusa; d) actele constitutive ale organizaţiilor cooperatiste de credit nu sunt intocmite în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru; e) nu sunt indeplinite condiţiile privind realizarea nivelului minim al capitalului agregat al retelei, stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementarile date de Banca Naţionala a României în aplicarea acesteia; f) documentaţia prezentată cuprinde modificari faţă de cea pe baza careia a fost acordat avizul prealabil de constituire a retelei şi care sunt contrare prevederilor ordonantei de urgenta ori reglementarilor date în aplicarea acesteia; g) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta sau reglementarile date în aplicarea acesteia de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 142În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire a retelei casa centrala va prezenta Băncii Naţionale a României, în vederea obtinerii autorizaţiilor de functionare, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din retea, urmatoarele documente: a) copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, însoţită de documentul prin care s-a facut dovada efectuării varsamintelor la capitalul social; b) dovada detinerii, cu titlu legal, a unui spatiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse să fie desfăşurate; c) copie legalizata de pe actul constitutiv; d) comunicare privind existenta reglementarilor proprii, precum şi a reglementarilor-cadru, în cazul casei centrale; e) situaţia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit existente; f) confirmarea casei centrale privind indeplinirea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate.-------------------Art. 142 a fost modificat de pct. 26 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit. f) a art. 142 a fost introdusa de pct. 27 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 142 a fost modificat de pct. 57 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 143Banca Naţionala a României decide cu privire la autorizarea funcţionarii organizaţiilor cooperatiste de credit din retea în termen de 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la art. 142.Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementari proprii şi alte condiţii în vederea acordarii autorizatiei de functionare organizaţiilor cooperatiste de credit şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 144Aparitia unor modificari faţă de proiectul prezentat în vederea obtinerii aprobării colective de constituire a retelei va determina o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României, putand atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii retelei, în cazul în care aceste modificari sunt contrare prevederilor legale sau reglementarilor date în aplicarea acestora.  +  Articolul 145Cererea de autorizare a funcţionarii va fi respinsa dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; b) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta sau reglementarile date în aplicarea acesteia.  +  Articolul 146Respingerea cererii de autorizare a funcţionarii casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire şi a aprobării colective de constituire a retelei, cu excepţia prezentarii unei noi cereri de autorizare, caz în care revocarea are loc în situaţia respingerii acesteia din urma.O noua cerere de autorizare poate fi adresata Băncii Naţionale a României o singură dată, în termen de cel mult 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare şi numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a cererii initiale.În situaţia în care, din evaluarea documentatiei prezentate în oricare dintre etapele procesului de autorizare, se constată că una sau mai multe dintre cooperativele de credit din retea nu indeplinesc condiţiile stabilite, Banca Naţionala a României va putea acorda avizul prealabil sau aprobarea colectiva a constituirii retelei ori va putea elibera autorizatiile de functionare, numai în condiţiile în care sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta şi ale normelor emise în aplicarea acesteia, pentru reteaua formata din organizaţiile cooperatiste de credit care indeplinesc condiţiile de autorizare.-----------Art. 146 a fost modificat de pct. 28 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 146 a fost modificat de pct. 58 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 147Organizaţiile cooperatiste de credit din retea vor putea desfăşura activităţi bancare începând cu data eliberarii autorizaţiilor de functionare de către Banca Naţionala a României.În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare casa centrala va notifica acest lucru Băncii Naţionale a României. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare fiecare cooperativa de credit va notifica aceasta casei centrale la care este afiliata.  +  Articolul 148Abrogat.---------Art. 148 a fost abrogat de pct. 29 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 148 a fost abrogat de pct. 59 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 149Banca Naţionala a României poate retrage autorizatia de functionare unei case centrale în urmatoarele situaţii: a) la cererea casei centrale, ca urmare a hotărârii adunarii generale de dizolvare sau de lichidare a casei centrale; b) ca sanctiune, potrivit art. 189; c) pe baza unuia dintre urmatoarele motive:- casa centrala nu a inceput operaţiunile pentru care a fost autorizata, în termen de 4 luni de la primirea autorizatiei de functionare;- autorizatia de functionare a fost obtinuta pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;- a avut loc o fuziune sau o divizare a casei centrale.  +  Articolul 150Hotărârea Băncii Naţionale a României de retragere a autorizatiei de functionare se comunică în scris casei centrale, precum şi cooperativelor de credit afiliate la respectiva casa centrala, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi în doua publicatii de circulatie naţionala.Începând cu data intrarii în vigoare a hotărârii de retragere a autorizatiei de functionare, activitatea casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate se va limita exclusiv la operaţiunile determinate de lichidarea acestora.  +  Titlul IV Dispozitii comune  +  Capitolul 1 Tranzactii interzise  +  Articolul 151Organizaţiile cooperatiste de credit nu pot desfăşura urmatoarele operaţiuni: a) angajarea în tranzactii cu bunuri mobile şi imobile. Se exceptează tranzactiile cu astfel de bunuri, necesare pentru desfăşurarea activităţii, precum şi tranzactiile cu bunuri mobile şi imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creanţelor organizaţiilor cooperatiste de credit.Bunurile mobile şi imobile, dobandite ca urmare a executarii silite a creanţelor, altele decat cele necesare pentru desfăşurarea activităţii, se vand de către organizaţia cooperatista de credit în termen de un an de la data dobândirii lor. Pentru bunurile imobile termenul poate fi prelungit cu inca un an, cu aprobarea casei centrale sau, după caz, a Băncii Naţionale a României; b) rascumpararea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor de restituire a contravalorii părţilor sociale prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) acordarea de credite garantate cu părţile sociale emise; d) acceptarea de depozite, titluri sau alte valori atunci când nivelul indicatorilor de solvabilitate se situeaza sub limitele stabilite în acest sens prin reglementarile Băncii Naţionale a României; interdictia se aplică şi în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit aflate în incetare de plati.--------------Lit. b) a art. 151 a fost modificata de pct. 30 al alin. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit. b) a art. 151 a fost modificata de pct. 60 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 2 Conflictul de interese  +  Articolul 152Conducătorii şi administratorii organizaţiilor cooperatiste de credit comunică în scris adunarii generale care i-a numit natura şi intinderea interesului sau a relatiei lor materiale, dacă: a) sunt parte a unui contract cu organizaţia cooperatista de credit; b) sunt administratori ai unei persoane juridice care este parte a unui contract cu organizaţia cooperatista de credit; c) au un interes material sau o relaţie materiala cu o persoană care este parte a unui contract cu organizaţia cooperatista de credit, cu excepţia contractelor de depozit sau de pastrare de valori.Obligaţia prevăzută la alin. 1 revine conducătorilor şi/sau administratorilor atunci când au cunoscut sau trebuia sa cunoasca faptul ca a fost incheiat sau ca este în curs de a fi incheiat un astfel de contract.  +  Articolul 153Conducătorii şi administratorii sunt obligati ca ori de cate ori este necesar, dar nu mai puţin de o dată pe an, să prezinte în scris adunarii generale care i-a numit o declaratie din care să rezulte numele, prenumele şi adresa asociatilor lor şi date referitoare la interesele lor materiale de natura economico-financiară, precum şi ale familiilor acestora.  +  Articolul 154Un conducator sau un administrator care are un interes ori o relaţie materiala în sensul art. 152 şi 153 nu va participa la dezbaterile asupra contractului şi se va abtine de la vot asupra oricarei probleme legate de acest contract.Un interes este considerat material în sensul art. 152 şi 153, dacă se referă la averea, afacerea sau interesele sotului/sotiei, rudelor şi afinilor până la gradul al doilea inclusiv, ale persoanei care are un interes.În scopul realizării cvorumului necesar pentru luarea unei decizii asupra contractului în cauza, conducatorul sau administratorul va fi considerat prezent. Deciziile în ceea ce priveste incheierea unor astfel de contracte se iau cu unanimitatea voturilor exprimabile.  +  Articolul 155Când un conducator sau un administrator nu declara un conflict de interese în conformitate cu prevederile prezentului capitol: a) cooperativa de credit în cauza, casa centrala la care aceasta este afiliata sau Banca Naţionala a României poate cere instanţei judecătorești anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute în prezentul capitol; b) Banca Naţionala a României sau casa centrala poate cere organizaţiei cooperatiste de credit respective inlocuirea acestuia.  +  Capitolul 3 Secretul profesional  +  Articolul 156Organizaţiile cooperatiste de credit vor pastra confidentialitatea tuturor tranzactiilor şi serviciilor pe care le ofera, inclusiv cu privire la identitatea titularilor conturilor.  +  Articolul 157Personalul unei organizaţii cooperatiste de credit supuse prevederilor prezentei ordonante de urgenta nu are dreptul sa foloseasca sau sa dezvaluie nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului unei organizaţii cooperatiste de credit sau vreunui client al acesteia.Prevederile de mai sus se aplică şi persoanelor care obtin informaţii de natura celor aratate din rapoarte ori din alte documente ale organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 158Orice conducator sau membru al consiliului de administratie al unei organizaţii cooperatiste de credit, precum şi toate persoanele care participa la activitatea acesteia sunt obligate sa pastreze secretul profesional. Informaţii privind sumele depuse şi operaţiunile efectuate pe numele persoanelor fizice şi juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar în cazurile de urmărire penala sau în cazul în care s-a pus în miscare actiunea penala împotriva titularului, la cererea scrisa a organelor abilitate, cu aprobarea consiliului de administratie.Informaţii de natura secretului profesional pot fi divulgate şi în alte cazuri expres prevăzute de lege, în condiţiile stabilite prin aceasta.Personalul organizaţiei cooperatiste de credit nu poate uza în folos personal de informaţiile bancare pe care le detine sau de care a luat cunoştinţa în orice mod.Prevederile alin. 1 se aplică şi persoanelor care obtin din activitatea de control şi supraveghere sau din rapoarte ori documente ale organizaţiei cooperatiste de credit informaţii de natura celor aratate mai sus, cu excepţia cazurilor pentru care legea prevede altfel.----------------Art. 158 a fost completat cu un nou alineat după alin. 1 de pct. 31 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 158 a fost completat cu un nou alineat după alin. 1 de pct. 61 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 4 Transferul de fonduri  +  Articolul 159În vederea funcţionarii, în termen de 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei de functionare fiecare organizaţie cooperatista de credit este obligata sa deschidă conturi curente, după cum urmeaza: a) casele centrale, la Banca Naţionala a României, conform reglementarilor emise de aceasta; b) cooperativele de credit, la casa centrala la care acestea sunt afiliate, conform reglementarilor emise de aceasta.Transferurile banesti operate de organizaţiile cooperatiste de credit prin inscrieri în conturile curente deschise în evidentele Băncii Naţionale a României sau, după caz, ale caselor centrale sunt irevocabile şi neconditionate.Organizaţiile cooperatiste de credit pot deschide şi alte conturi, în condiţiile stabilite prin reglementarile Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 160Fiecare casa centrala va elabora, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, reglementari privind desfăşurarea transferului de fonduri între cooperativele de credit afiliate.Organizaţiile cooperatiste de credit raspund pentru legalitatea şi disciplina transferului de fonduri efectuat în cadrul retelei, conform reglementarilor emise de casa centrala, cu aprobarea Băncii Naţionale a României.Abrogat.--------------Alin. 3 al art. 160 a fost abrogat de art. XII al LEGII nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 161Abrogat.--------------Art. 161 a fost abrogat de art. XII al LEGII nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 162Abrogat.Pentru prevenirea şi limitarea riscurilor de neplata organizaţiile cooperatiste de credit se supun reglementarilor Băncii Naţionale a României privind incidentele de plati.---------Alin. 1 al art. 162 a fost abrogat de art. XII al LEGII nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Articolul 163Abrogat.---------------Art. 163 a fost abrogat de art. XII al LEGII nr. 485 din 18 noiembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 10 decembrie 2003.  +  Capitolul 5 Cerinţe operationale  +  Articolul 164În activitatea lor organizaţiile cooperatiste de credit se supun reglementarilor şi ordinelor emise de Banca Naţionala a României, date în aplicarea legislaţiei privind politica monetara, de credit, valutara, de plati, de asigurare a prudentei bancare şi de supraveghere bancara.Organizaţiile cooperatiste de credit îşi organizeaza întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sanatoase, cu cerinţele reglementarilor legale în vigoare, precum şi cu reglementarile-cadru emise de casa centrala.  +  Articolul 165Modificările în situaţia cooperativelor de credit sunt supuse aprobării prealabile a casei centrale la care acestea sunt afiliate, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementarile emise de Banca Naţionala a României şi de casa centrala în acest sens. Modificările actului constitutiv-cadru sau modificările în situaţia casei centrale sunt supuse aprobării Băncii Naţionale a României, în condiţiile stabilite prin reglementari ale acesteia.Inregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor privind modificările în situaţia organizaţiilor cooperatiste de credit se va face numai după obtinerea aprobării Băncii Naţionale a României sau a casei centrale, după caz.  +  Secţiunea 1 Cerinţe de capital  +  Articolul 166Capitalul social al unei organizaţii cooperatiste de credit trebuie varsat integral şi în forma baneasca la momentul subscrierii.Capitalul agregat minim al unei retele este stabilit de Banca Naţionala a României.La constituire aportul de capital va fi varsat într-un cont cu dobânda la vedere sau la termen, deschis la o institutie de credit autorizata de Banca Naţionala a României sa functioneze pe teritoriul României. Contul de colectare a capitalului social va fi blocat până la inmatricularea organizaţiei cooperatiste de credit în registrul comerţului.Cooperativele de credit din cadrul unei retele trebuie să menţină permanent un nivel minim al capitalului lor social, în conformitate cu reglementarile emise de casa centrala la care sunt afiliate. La nivelul unei retele trebuie mentinut în permanenta un nivel minim al capitalului agregat, în conformitate cu reglementarile Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 167Organizaţiile cooperatiste de credit îşi pot majoră capitalul social numai prin subscrierea de noi părţi sociale.  +  Secţiunea a 2-a Cerinţe prudentiale  +  Articolul 168La acordarea creditelor organizaţiile cooperatiste de credit urmaresc ca solicitanţii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. Casa centrala va acorda credite cooperativelor de credit afiliate, în condiţiile stabilite prin reglementarile de creditare proprii, elaborate în acest sens.Organizaţiile cooperatiste de credit cer solicitantilor garantarea în condiţiile stabilite prin reglementarile de creditare proprii, elaborate pe baza reglementarilor-cadru emise de casa centrala.  +  Articolul 169Contractele de credit incheiate de organizaţiile cooperatiste de credit, precum şi garantiile reale şi personale, constituite în scopul garantarii creditelor acordate de acestea, constituie titluri executorii.De la data investirii cu formula executorie a contractului de credit, dobanzile se vor calcula în continuare şi se vor evidentia de către organizaţia cooperatista de credit în afara bilantului contabil, împreună cu creditele respective.  +  Articolul 170Creditele acordate de o cooperativa de credit microintreprinderilor, organizaţiilor obstesti şi de cult, asociaţiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritoriala de operare a acesteia, nu pot depăşi 25% din activele acesteia.Creditele acordate de o casa centrala persoanelor juridice care au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea în raza teritoriala de operare a acesteia, altele decat cooperativele de credit afiliate, nu pot depăşi 20% din activele acesteia.-----------Alin. 1 al art. 170 a fost modificat de pct. 62 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 171La nivelul unei retele cooperatiste de credit trebuie respectate urmatoarele cerinţe prudentiale, în conformitate cu reglementarile emise de Banca Naţionala a României: a) nivelul minim al capitalului agregat; b) nivelul minim de solvabilitate; c) expunerea maxima faţă de un singur debitor; d) expunerea maxima agregata; e) nivelul minim de lichiditate; f) clasificarea creditelor acordate şi a dobanzilor neincasate aferente acestora şi constituirea provizioanelor specifice de risc; g) pozitia valutara; h) administrarea resurselor şi a plasamentelor; i) extinderea retelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizaţiilor cooperatiste de credit.Fiecare organizaţie cooperatista de credit trebuie să respecte cerinţele prudentiale prevăzute la alin. 1 lit. b)-i), în conformitate cu reglementarile emise de Banca Naţionala a României şi, după caz, cu cele emise de casele centrale la care sunt afiliate.Fiecare casa centrala trebuie să menţină în permanenta un nivel minim al capitalului, în conformitate cu reglementarile emise de Banca Naţionala a României.-------------Art. 171 a fost modificat de pct. 32 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 171 a fost modificat de pct. 63 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 172O organizaţie cooperatista de credit nu poate efectua repartizari din profit pentru dividende, dacă în urma acestei repartizari aceasta înregistrează un nivel de solvabilitate sub nivelul minim prevăzut de reglementarile Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 173Organizaţiile cooperatiste de credit nu se pot angaja în contracte de asociere în participatiune cu terti.Cooperativele de credit nu pot participa la capitalul social al unei societăţi comerciale şi nici nu pot efectua investitii în valori mobiliare sau în titluri emise de fonduri de investitii, fonduri de pensii şi altele asemenea.  +  Articolul 174Cooperativele de credit nu pot emite obligaţiuni.Casele centrale pot emite obligaţiuni în condiţiile ce vor fi stabilite de Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare prin reglementari.  +  Articolul 175Valoarea totala a investitiilor pe termen lung ale unei case centrale, în valori mobiliare emise de o societate comerciala care nu este angajata în una sau mai multe dintre activităţile permise a fi desfăşurate de instituţiile de credit sau în activităţi desfăşurate în interesul funcţionarii retelei, nu poate depăşi: a) 20% din capitalul social al societatii comerciale respective; şi b) 10% din fondurile proprii ale casei centrale.Valoarea totala a investitiilor pe termen lung ale casei centrale, în valori mobiliare emise de asemenea societăţi comerciale, nu poate depăşi 50% din fondurile proprii ale casei centrale.Valoarea totala a investitiilor unei case centrale, în valori mobiliare efectuate în nume şi în cont propriu, nu poate depăşi nivelul de 100% din fondurile proprii, cu excepţia celor în titluri de stat.  +  Articolul 176Imprumuturile acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu organizaţiile cooperatiste de credit sau personalului acestora, inclusiv familiilor lor, pot fi permise numai în condiţiile stabilite de reglementarile Băncii Naţionale a României.  +  Secţiunea a 3-a Documente contractuale, registre şi evidente  +  Articolul 177Fiecare organizaţie cooperatista de credit întocmeşte şi păstrează la sediul sau principal documente şi evidente în limba română, cuprinzand: a) actul constitutiv, precum şi toate actele aditionale prin care acesta a fost modificat; b) registrele şi inregistrarile contabile care evidentiaza clar şi corect situaţia activităţii sale, explicarea tranzactiilor şi a situaţiei sale financiare, astfel încât să permită Băncii Naţionale a României sau, după caz, casei centrale la care este afiliata sa determine dacă organizaţia cooperatista de credit s-a conformat prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi reglementarilor date în aplicarea acesteia; c) reglementarile referitoare la desfăşurarea activităţii, precum şi toate amendamentele la acestea; d) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentei ordonante de urgenta ori reglementarilor Băncii Naţionale a României sau, după caz, ale casei centrale la care este afiliata.Documentele prevăzute la lit. a) şi c) se transmit casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliata, iar în cazul caselor centrale acestea se transmit Băncii Naţionale a României, împreună cu reglementarile-cadru.Documentele reprezentand evidentierea zilnica a înregistrărilor pentru fiecare client al organizaţiei cooperatiste de credit, precum şi caracteristicile tranzactiilor sale cu acel client şi soldurile rezultate se păstrează la sediul principal al acesteia sau la punctele sale de lucru - sedii secundare.  +  Articolul 178Fiecare organizaţie cooperatista de credit întocmeşte şi păstrează la sediul principal sau la sediile sale secundare un exemplar al documentatiei de credit adecvate şi orice informaţii privitoare la relatiile sale de afaceri cu clientii şi cu alte persoane, pe care Banca Naţionala a României sau casa centrala la care este afiliata le poate prevedea prin reglementari şi care se pun la dispoziţie personalului autorizat al acestora, la cerere.  +  Articolul 179Toate operaţiunile de credit şi garantie ale organizaţiilor cooperatiste de credit trebuie consemnate în documente contractuale, din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzactii. Aceste documente trebuie pastrate de organizaţiile cooperatiste de credit şi puse la dispoziţie personalului autorizat al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale la care este afiliata, la cererea acestuia.  +  Secţiunea a 4-a Conturi, situaţii financiare şi controlul acestora  +  Articolul 180Organizaţiile cooperatiste de credit trebuie să tina permanent evidenţa contabilă, în concordanta cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementarilor specifice date în aplicarea acesteia, şi sa intocmeasca situaţii financiare adecvate, în scopul reflectarii în mod corespunzător a operaţiunilor şi situaţiei lor financiare.Evidenta contabila şi situaţiile financiare ale unei organizaţii cooperatiste de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operaţiunile şi situaţia financiară ale sediilor lor secundare.Pe lângă situaţiile financiare prevăzute la alin. 1 casa centrala va întocmi situaţii financiare care să reflecte operaţiunile şi situaţia financiară ale tuturor cooperativelor de credit afiliate şi va întocmi situaţia financiară consolidata a retelei, potrivit prevederilor legale.----------------Alin. 3 al art. 180 a fost modificat de pct. 64 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 181Banca Naţionala a României stabileste reguli privind tinerea contabilitatii şi intocmirea bilantului contabil pentru organizaţiile cooperatiste de credit, precum şi a bilantului contabil consolidat al retelei, care trebuie aprobate în prealabil de Ministerul Finanţelor.Organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să prezinte Băncii Naţionale a României situaţiile lor financiare constand în elemente ale bilantului contabil, precum şi alte date cerute de Banca Naţionala a României, la termenele şi în forma stabilite prin reglementari. În acest scop cooperativele de credit sunt obligate să prezinte casei centrale la care sunt afiliate situaţiile lor financiare constand în elemente ale bilantului contabil, precum şi alte date şi informaţii cerute de casa centrala, la termenele şi în forma stabilite prin reglementari emise de casa centrala.  +  Articolul 182Bilantul contabil al organizaţiilor cooperatiste de credit nu va fi acceptat ca având valabilitate legala de către autorităţile în drept fără sa fi fost verificat şi semnat de auditorul financiar sau, după caz, de cenzorii organizaţiei cooperatiste de credit.Situaţia financiară consolidata a retelei nu va fi acceptata ca având valabilitate legala de către autorităţile în drept fără sa fi fost verificata şi semnata de auditorul financiar al casei centrale.-------------Art. 182 a fost modificat de pct. 65 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 183Fiecare organizaţie cooperatista de credit publică bilantul contabil după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia asupra acestuia a auditorului financiar sau, după caz, a cenzorilor, în forma şi la termenele stabilite de Banca Naţionala a României şi de Ministerul Finanţelor Publice.Fiecare casa centrala publică situaţia financiară consolidata a retelei, după aprobarea ei de către adunarea generală, împreună cu opinia auditorului financiar asupra acesteia, în forma şi la termenele stabilite de Banca Naţionala a României şi de Ministerul Finanţelor Publice.-------------Art. 183 a fost modificat de pct. 66 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 184Raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor trebuie să conţină, printre altele, opinia acestora, din care să rezulte dacă situaţiile financiare prezinta o imagine fidela a condiţiei organizaţiei cooperatiste de credit, referiri în ceea ce priveste practicile şi procedurile controlului intern, precum şi recomandarile facute organizaţiei cooperatiste de credit pentru remedierea eventualelor practici şi proceduri necorespunzatoare.-----------Art. 184 a fost modificat de pct. 67 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 6 Supravegherea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 185Banca Naţionala a României supraveghează activitatea organizaţiilor cooperatiste de credit, pe baza raportarilor facute potrivit prezentei ordonante de urgenta şi reglementarilor Băncii Naţionale a României date în aplicarea acesteia, precum şi prin inspecţii la sediile caselor centrale şi la sediile secundare ale acestora. Banca Naţionala a României poate efectua, atunci când considera necesar, inspecţii la sediile cooperativelor de credit.Banca Naţionala a României efectueaza supravegherea organizaţiilor cooperatiste de credit din cadrul unei retele pe baze consolidate, precum şi supravegherea caselor centrale pe baze individuale, potrivit reglementarilor emise de aceasta în acest scop.  +  Articolul 186Fără a prejudicia puterile conferite Băncii Naţionale a României în ceea ce priveste exercitarea supravegherii organizaţiilor cooperatiste de credit, casele centrale vor supraveghea, pe baze individuale, activitatea cooperativelor de credit afiliate.Casele centrale supraveghează activitatea cooperativelor de credit afiliate, pe baza raportarilor facute potrivit prezentei ordonante de urgenta, a reglementarilor emise de Banca Naţionala a României şi a propriilor reglementari date în aplicarea acestora.  +  Articolul 187Inspecţiile la sediul organizaţiilor cooperatiste de credit se efectueaza de către personalul Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale, imputernicit în acest sens, ori de către auditori financiari numiti de Banca Naţionala a României.-------------Art. 187 a fost modificat de pct. 68 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 188Organizaţiile cooperatiste de credit sunt obligate să permită personalului imputernicit potrivit prevederilor art. 187, precum şi auditorilor financiari numiti de Banca Naţionala a României, care efectueaza inspecţia, să le examineze evidentele, conturile şi operaţiunile şi sa furnizeze toate documentele şi informaţiile legate de administrarea, controlul intern şi operaţiunile organizaţiilor cooperatiste de credit, astfel cum vor fi solicitate de către acestia.------------Art. 188 a fost modificat de pct. 69 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 7 Măsuri de remediere şi sancţiuni  +  Articolul 189În situaţia în care Banca Naţionala a României constata ca o organizaţie cooperatista de credit şi/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul financiar al acesteia se fac vinovati de: a) incalcarea unei prevederi a prezentei ordonante de urgenta ori a reglementarilor emise de Banca Naţionala a României sau, după caz, de casa centrala în aplicarea prezentei ordonante de urgenta; b) incalcarea oricarei condiţii sau restrictii prevăzute în autorizatia de functionare emisa organizaţiei cooperatiste de credit; c) efectuarea de operaţiuni fictive şi fără acoperire reala; d) neraportarea, raportarea cu intarziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudenta bancara ori alti indicatori prevăzuţi în reglementarile Băncii Naţionale a României sau, după caz, ale casei centrale; e) nerespectarea masurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora; f) periclitarea credibilitatii şi viabilitatii organizaţiei cooperatiste de credit prin administrarea necorespunzatoare a fondurilor ce i-au fost încredinţate; g) neindeplinirea de către casele centrale a atribuţiilor de supraveghere şi de control ale cooperativelor de credit afiliate, conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin reglementarile Băncii Naţionale a României date în aplicarea acesteia.Banca Naţionala a României poate aplica urmatoarele sancţiuni: a) avertisment scris dat organizaţiei cooperatiste de credit; b) limitarea operaţiunilor organizaţiei cooperatiste de credit; c) amenda aplicabila organizaţiei cooperatiste de credit sau, după caz, auditorului financiar, între 0,1% şi 1% din capitalul social, ori administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedenta, la data constatarii faptei; amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat; d) retragerea aprobării date conducătorilor, cenzorilor şi auditorului financiar ai organizaţiei cooperatiste de credit; e) retragerea autorizatiei de functionare organizaţiei cooperatiste de credit.----------------Lit. d) a alin. 2 al art. 189 a fost modificata de pct. 33 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Partea introductiva a alin. 1 al art. 189 a fost modificata de pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.Lit. c) şi d) ale alin. 2 au fost modificate de pct. 71 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 190În cazul în care casa centrala constata ca o cooperativa de credit afiliata şi/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul financiar al acesteia se fac vinovati potrivit prevederilor art. 189 alin. 1 lit. a)-f), aceasta va aplica sanctiunile prevăzute la art. 189 alin. 2 lit. a)-d) sau poate propune Băncii Naţionale a României retragerea autorizatiei de functionare.Prin reglementari proprii emise de casele centrale şi aprobate de Banca Naţionala a României, casele centrale pot aplica sancţiuni cooperativelor de credit afiliate pentru neindeplinirea obligaţiilor ce le revin în calitate de afiliate la respectivele case centrale.Casa centrala va notifica Băncii Naţionale a României orice sanctiune aplicata, în termen de 5 zile de la data aplicarii acesteia.-----------Alin. 3 al art. 190 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 1 şi 3 ale art. 190 au fost modificate de pct. 72 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 191Banca Naţionala a României, respectiv casa centrala, în urma constatarilor, poate lua urmatoarele măsuri: a) incheierea unui acord scris cu consiliul de administratie al organizaţiei cooperatiste de credit, care să cuprindă un program de măsuri de remediere; b) obligarea organizaţiei cooperatiste de credit aflate în culpa sa ia măsuri de remediere a consecintelor faptelor constatate; c) suspendarea pe o perioadă determinata de timp, care nu poate depăşi 6 luni, a conducătorului organizaţiei cooperatiste de credit, dacă se considera ca acesta, prin activitatea desfăşurată, se face vinovat potrivit art. 189 alin. 1 lit. a)-g); pe perioada aplicarii acestei măsuri se suspenda aplicarea prevederilor art. 62 alin. 2 şi ale art. 123 alin. 2; d) instituirea masurilor de supraveghere speciala şi de administrare speciala, potrivit dispoziţiilor cuprinse în titlul V cap. 1 şi 2.  +  Articolul 192Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către persoanele prevăzute la art. 187.Actele de aplicare a masurilor şi sanctiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernator sau viceguvernatori, respectiv de către conducătorii casei centrale, potrivit reglementarilor emise în acest sens de Banca Naţionala a României şi de casa centrala.  +  Articolul 193Aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 189 şi 190 se prescrie în termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.Aplicarea sanctiunilor nu inlatura raspunderea materiala, civila, administrativa sau penala, după caz.  +  Titlul V Supravegherea speciala şi administrarea speciala a organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 194Banca Naţionala a României poate hotari măsuri de instituire a supravegherii speciale şi de administrare speciala a caselor centrale. Banca Naţionala a României poate dispune casei centrale sa instituie măsuri de supraveghere şi de administrare speciala a cooperativelor de credit afiliate.Casa centrala va putea hotari măsuri de instituire a supravegherii speciale şi a administrarii speciale a cooperativelor de credit afiliate. Instituirea acestor măsuri împreună cu obiectivele vizate vor fi notificate Băncii Naţionale a României în termen de 3 zile de la data hotărârii.  +  Capitolul 1 Măsuri de instituire a supravegherii speciale a organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 195Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale poate hotari măsuri de instituire a supravegherii speciale a organizaţiilor cooperatiste de credit pentru incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta sau a reglementarilor emise în aplicarea acesteia, precum şi în cazul constatarii unei situaţii financiare precare, constatate în urma efectuării inspecţiilor şi/sau analizei raportarilor organizaţiilor cooperatiste de credit.Supravegherea speciala se asigura printr-o comisie instituita în acest scop, formata din 3-5 specialisti din cadrul Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale, dintre care unul va îndeplini functia de presedinte şi unul, pe cea de vicepresedinte.În cazul cooperativelor de credit, membrii comisiei de supraveghere speciala vor fi numiti din randul personalului propriu al casei centrale la care acestea sunt afiliate.  +  Articolul 196Atribuţiile acestei comisii se stabilesc de Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale şi se referă, în principal, la: a) urmarirea modului în care conducerea organizaţiei cooperatiste de credit acţionează pentru stabilirea şi aplicarea masurilor necesare pentru remedierea deficientelor inscrise în actul de control întocmit de organele de inspecţie ale Băncii Naţionale a României sau, după caz, ale casei centrale; b) monitorizarea actelor de decizie ale organelor statutare ale organizaţiei cooperatiste de credit, referitoare la situaţia financiară şi la incadrarea în reglementarile prudentiale, precum şi obligarea de a suspenda sau de a desfiinta asemenea acte; c) modificarea reglementarilor proprii ale organizaţiilor cooperatiste de credit; d) limitarea şi/sau suspendarea unor activităţi şi operaţiuni bancare pe o anumita perioada; e) orice alte măsuri care sunt considerate necesare pentru remedierea situaţiei organizaţiei cooperatiste de credit.Comisia de supraveghere speciala nu se substituie conducerii organizaţiei cooperatiste de credit. În perioada exercitarii supravegherii speciale organele statutare de conducere ale organizaţiei cooperatiste de credit nu pot hotari măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere speciala.Membrii comisiei de supraveghere speciala au acces la toate documentele şi registrele organizaţiei cooperatiste de credit, fiind obligati sa pastreze secretul privind operaţiunile bancare.  +  Articolul 197Comisia de supraveghere speciala prezinta rapoarte periodice Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale asupra situaţiei organizaţiei cooperatiste de credit. Casa centrala va transmite Băncii Naţionale a României rapoartele intocmite de comisiile de supraveghere speciala, în termen de 5 zile de la data prezentarii lor.În functie de concluziile rezultate din aceste rapoarte Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale hotaraste asupra încetării sau continuarii supravegherii speciale, fără a se depăşi însă o perioadă mai mare de 120 de zile de la instituirea masurii de supraveghere speciala.În cazul în care în activitatea organizaţiei cooperatiste de credit se constata în continuare deficiente grave, Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României sau, după caz, al casei centrale poate hotari trecerea la măsuri de administrare speciala a acesteia.Casa centrala va notifica Băncii Naţionale a României hotărârea privind încetarea/continuarea supravegherii speciale sau trecerea la măsuri de administrare speciala, în termen de 5 zile de la data luării acestei hotărâri.  +  Capitolul 2 Măsuri de administrare speciala a organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 198Masurile de administrare speciala a organizaţiei cooperatiste de credit pot fi dispuse în situaţia în care Banca Naţionala a României sau, după caz, casa centrala la care este afiliata constata sau este sesizata cu privire la urmatoarele situaţii: a) exista date certe care conduc la concluzia ca organizaţia cooperatista de credit va deveni insolvabila în urmatoarele 90 de zile; b) masurile de supraveghere speciala nu au dat rezultate într-o perioadă de până la 120 de zile; sau c) nivelul indicatorului de solvabilitate se situeaza sub limita stabilita de Banca Naţionala a României prin reglementari emise în acest scop.Pentru estimarea valorii activului net al unei organizaţii cooperatiste de credit la o dată ulterioară se vor lua în considerare şi veniturile şi cheltuielile anticipate ale acesteia până la data respectiva.  +  Articolul 199Activitatea de administrare speciala este efectuata de un comitet de administrare speciala, format din cel mult 3 membri, sau de un administrator special stabilit de Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României ori, după caz, al casei centrale. Administratorul special poate fi şi o persoană juridica specializata.  +  Articolul 200Comitetul de administrare speciala, respectiv administratorul special preia integral atribuţiile consiliului de administratie al organizaţiei cooperatiste de credit supuse regimului de administrare speciala.Pe perioada aplicarii administrarii speciale se suspenda activitatea adunarii generale a organizaţiei cooperatiste de credit, a consiliului de administratie, a conducătorilor sau, după caz, a biroului executiv, a auditorului financiar sau a cenzorilor - care va fi preluata de comitetul de administrare speciala, respectiv de administratorul special -, dreptul la dividende, precum şi dreptul la remuneratie ale administratorilor, conducătorilor şi auditorului financiar sau, după caz, ale cenzorilor.Comitetul de administrare speciala sau, după caz, administratorul special instiinteaza de îndată compartimentele din cadrul organizaţiei cooperatiste de credit, precum şi sediile secundare ale acesteia cu privire la luarea unor astfel de măsuri.Comitetul de administrare speciala sau, după caz, administratorul special administreaza organizaţia cooperatista de credit, stabilind condiţiile optime pentru conservarea activelor şi incasarea creanţelor în interesul deponentilor, al altor creditori şi al retelei din care aceasta face parte.Un anunt privind instituirea administrarii speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în mai multe ziare de circulatie naţionala.-------------Alin. 2 al art. 200 a fost modificat de pct. 73 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 201În termen de 45 de zile de la numire comitetul de administrare speciala sau, după caz, administratorul special prezinta un raport scris atât Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României, cat şi celui al casei centrale, după caz, cu privire la starea financiară a organizaţiei cooperatiste de credit şi la posibilitatea redresarii situaţiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, anexand documente referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor organizaţiei cooperatiste de credit, la situaţia recuperării activelor, la costul mentinerii activelor şi la situaţia lichidarii debitelor.În termen de 15 zile de la primirea raportului comitetului de administrare speciala sau, după caz, al administratorului special, raport care, în cazul cooperativelor de credit, va cuprinde şi avizul casei centrale, Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României decide asupra prelungirii activităţii acestuia pe o perioadă limitata sau retrage autorizatia şi cere organelor competente declanşarea procedurii de lichidare a organizaţiei cooperatiste de credit.Comitetul de administrare speciala, respectiv administratorul special, a cărui activitate a fost prelungita, prezinta periodic evaluarea situaţiei financiare a organizaţiei cooperatiste de credit Băncii Naţionale a României, precum şi după caz, casei centrale.Dacă Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României constata, pe baza informărilor comitetului de administrare speciala sau, după caz, ale administratorului special, ca organizaţia cooperatista de credit s-a redresat din punct de vedere financiar şi se încadrează în parametrii de supraveghere prudentiala stabiliti prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin reglementarile Băncii Naţionale a României, masurile de administrare speciala vor inceta şi organizaţia cooperatista de credit îşi va relua activitatea sub controlul organelor sale statutare.  +  Titlul VI Cai de contestare  +  Articolul 202Actele emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicarea acestora la Consiliul de administratie al Băncii Naţionale a României, care se pronunţă prin hotărâre în termen de 30 de zile de la data sesizarii.Hotărârea consiliului de administratie poate fi atacata la Curtea Suprema de Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Titlul VII Garantarea depozitelor în sistemul organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 203Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul, garanteaza restituirea sub forma de compensatii a depozitelor constituite pe numele persoanelor fizice la cooperativele de credit şi la casele centrale ale cooperativelor de credit care accepta astfel de depozite, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare.------------------Art. 203 a fost modificat de pct. 35 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 203 a fost modificat de pct. 74 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 204Restituirea depozitelor potrivit art. 203 se efectueaza în cazul falimentului caselor centrale.------------Art. 204 a fost modificat de pct. 36 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 204 a fost modificat de pct. 75 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 205Abrogat----------Art. 205 a fost abrogat de pct. 37 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 205 a fost abrogat de pct. 76 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Titlul VIII Rezervele minime obligatorii în sistemul organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 206Organizaţiile cooperatiste de credit trebuie să menţină rezerve minime obligatorii, în condiţiile stabilite prin reglementarile emise de Banca Naţionala a României în acest scop.  +  Titlul IX Dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea şi falimentul organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Capitolul 1 Dizolvarea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 207Organizaţia cooperatista de credit se dizolva în urmatoarele situaţii: a) expirarea duratei de functionare a organizaţiei cooperatiste de credit; b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia; c) declararea nulitatii organizaţiei cooperatiste de credit; d) ca urmare a hotărârii adunarii generale; e) ca urmare a dizolvarii casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliata; f) reducerea numarului de membri cooperatori, respectiv al cooperativelor de credit afiliate sub nivelul minim stabilit prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau prin actul constitutiv, în cazul în care în termen de un an de la data constatarii acestei reduceri, acesta nu a fost completat; g) din dispoziţie a casei centrale la care respectiva cooperativa de credit este afiliata; h) prin retragerea autorizatiei de functionare de către Banca Naţionala a României; i) alte cauze prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sau de actul constitutiv al organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 208Casa centrala poate dispune dizolvarea fără lichidare a unei cooperative de credit afiliate în cazul în care respectiva cooperativa de credit se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) cooperativa de credit nu a onorat integral creantele certe, lichide şi exigibile, de cel puţin 30 de zile; b) valoarea indicatorului de solvabilitate al cooperativei de credit este mai mica de 2%.Valoarea indicatorului de solvabilitate al cooperativei de credit se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Naţionala a României în acest sens.În acest caz cooperativa de credit îşi inceteaza existenta; cu privire la patrimoniul acesteia adunarea generală a casei centrale va lua hotărârile corespunzătoare, în condiţiile art. 108 lit. o).  +  Articolul 209Dizolvarea organizaţiilor cooperatiste de credit trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în afara cazului prevăzut la art. 207 lit. a).  +  Articolul 210Dizolvarea organizaţiei cooperatiste de credit are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizarii totale a organizaţiei cooperatiste de credit sau în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.Din momentul dizolvarii administratorii nu mai pot intreprinde noi operaţiuni; în caz contrar ei sunt personal şi solidar raspunzatori pentru operaţiunile pe care le-au intreprins.Interdictia prevăzută la alin. 2 se aplică de la data expirarii termenului fixat pentru durata de functionare a organizaţiei cooperatiste de credit ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generală sau declarata prin sentinta judecătorească.  +  Articolul 211Organizaţia cooperatista de credit îşi păstrează personalitatea juridica pentru operaţiunile lichidarii până la terminarea acesteia.  +  Articolul 212Dizolvarea organizaţiei cooperatiste de credit înainte de expirarea duratei sale de functionare are efect faţă de terti numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 2 Fuziunea şi divizarea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 213Fuziunea se face prin absorbirea unei organizaţii cooperatiste de credit de către o alta organizaţie cooperatista de credit sau prin contopirea a doua ori mai multe organizaţii cooperatiste de credit, ale caror raze teritoriale de operare se intrepatrund sau sunt limitrofe, pentru a alcatui una noua.Divizarea se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei organizaţii cooperatiste de credit care îşi inceteaza existenta între doua sau mai multe organizaţii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiinta.Organizaţia cooperatista de credit nu îşi inceteaza existenta, în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde şi se transmite către una sau mai multe organizaţii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiinta.Fuziunea sau divizarea se pot face numai între cooperative de credit sau între case centrale.Organizaţiile cooperatiste de credit în lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai dacă nu a inceput repartitia între asociaţi a părţilor sociale ce li s-ar cuveni din lichidare.  +  Articolul 214Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare organizaţie cooperatista de credit, în condiţiile stabilite în actul constitutiv al acesteia şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta şi ale reglementarilor date în aplicarea acesteia.Fuziunea sau divizarea cooperativelor de credit se supune aprobării prealabile a caselor centrale la care sunt afiliate şi a Băncii Naţionale a României. Fuziunea sau divizarea caselor centrale se supune aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României.Dacă prin fuziune sau divizare se infiinteaza o noua organizaţie cooperatista de credit, aceasta se constituie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi nu va putea functiona înainte de obtinerea autorizatiei Băncii Naţionale a României. Procedura de autorizare şi documentaţia necesară pentru acordarea autorizatiei se vor stabili prin reglementari emise de Banca Naţionala a României.-------------Alin. 3 al art. 214 a fost modificat de pct. 38 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 3 al art. 214 a fost modificat de pct. 77 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 215Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a organizaţiei cooperatiste de credit care îşi inceteaza existenta şi transmiterea universala a patrimoniului sau către organizaţia sau organizaţiile cooperatiste de credit beneficiare, în starea în care se afla la data fuziunii sau a divizarii, în schimbul atribuirii de părţi sociale ale acestora către asociaţii organizaţiei cooperatiste de credit care inceteaza şi, eventual, a unei sume în bani care nu poate depăşi 10% din valoarea nominala a părţilor sociale atribuite.  +  Articolul 216În baza hotărârii adunarii generale a fiecarei organizaţii cooperatiste de credit care participa la fuziune sau la divizare, administratorii acesteia intocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde: a) forma, denumirea şi sediul social ale organizaţiilor cooperatiste de credit participante la operaţiune; b) fundamentarea şi condiţiile fuziunii sau ale divizarii; c) stabilirea şi evaluarea activului şi pasivului care se transmit organizaţiilor cooperatiste de credit beneficiare; d) modalitatile de atribuire a părţilor sociale şi data de la care acestea dau dreptul la dividende; e) raportul de schimb al părţilor sociale şi, dacă este cazul, cuantumul sultei; f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare; g) data bilantului contabil de fuziune sau a bilantului contabil de divizare, data care va fi aceeasi pentru toate organizaţiile cooperatiste de credit participante; h) modul de predare, respectiv de preluare a activelor şi pasivelor, cu reglementarea corespunzătoare a sistemului de transmitere a disponibilitatilor şi depozitelor clientilor; i) stabilirea raspunderii organizaţiilor cooperatiste de credit rezultate din operaţiunea de divizare pentru oblibaţiile organizaţiei cooperatiste de credit care şi-a incetat existenta; j) orice alte date care prezinta interes pentru operaţiune.  +  Articolul 217Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii organizaţiilor cooperatiste de credit participante şi aprobat, în cazul cooperativelor de credit, de casa centrala şi de Banca Naţionala a României, iar în cazul caselor centrale, de Banca Naţionala a României, se depune la oficiul registrului comerţului la care este inmatriculata fiecare organizaţie cooperatista de credit, insotit de o declaratie a organizaţiei cooperatiste de credit care inceteaza sa existe în urma fuziunii sau divizarii despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau.Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părţilor, integral sau în extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii părţilor.  +  Articolul 218Oricare creditor al organizaţiei cooperatiste de credit care fuzioneaza sau se divide, având o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie în condiţiile art. 245.Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii până la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabila, în afară de cazul în care organizaţia cooperatista de credit debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor. În aceasta situaţie se aplică dispozitiile art. 245.  +  Articolul 219Administratorii organizaţiilor cooperatiste de credit care fuzioneaza sau se divid vor pune la dispoziţie membrilor cooperatori sau, după caz, cooperativelor de credit afiliate: a) proiectul de fuziune sau de divizare; b) darea de seama a administratorilor, în care se va preciza şi raportul de schimb al părţilor sociale; c) raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor. d) bilantul contabil de fuziune sau bilantul contabil de divizare; e) evidenta contractelor a caror valoare depăşeşte 3% din valoarea activului înregistrat la data întocmirii bilantului prevăzut la lit. d), în curs de executare, şi repartizarea lor între organizaţiile cooperatiste de credit beneficiare.--------------Lit. c) a art. 219 a fost modificata de pct. 78 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 220În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 245 sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabila, adunarea generală a fiecarei organizaţii cooperatiste de credit participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.Actele constitutive ale organizaţiilor cooperatiste de credit nou-înfiinţate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generală a organizaţiei sau a organizaţiilor cooperatiste de credit care îşi inceteaza existenta.  +  Articolul 221Actul modificator al actului constitutiv al organizaţiei cooperatiste de credit absorbante, în forma autentica, se înregistrează în registrul comerţului şi, vizat de judecatorul delegat, se transmite din oficiu la Regia Autonoma "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala organizaţiei cooperatiste de credit în cauza.  +  Articolul 222Fuziunea sau divizarea are loc la data înmatriculării în registrul comerţului a noii organizaţii cooperatiste de credit sau a ultimei organizaţii cooperatiste de credit rezultate ori la data inscrierii în registrul comerţului a radierii organizaţiei cooperatiste de credit care se dizolva, respectiv a ultimei dintre ele.  +  Articolul 223În cazul fuziunii prin absorbtie, organizaţia cooperatista de credit absorbanta dobandeste drepturile şi este ţinuta de oblibaţiile organizaţiei cooperatiste de credit pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile şi oblibaţiile organizaţiilor cooperatiste de credit care îşi inceteaza existenta trec asupra noii organizaţii cooperatiste de credit astfel înfiinţate.  +  Articolul 224Organizaţiile cooperatiste de credit care dobândesc bunuri prin efectul divizarii raspund faţă de creditori pentru oblibaţiile organizaţiei cooperatiste de credit care şi-a incetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, în afara cazului în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.Dacă nu se poate stabili organizaţia cooperatista de credit răspunzătoare pentru o obligaţie, organizaţiile cooperatiste de credit care au dobândit bunuri prin divizare raspund solidar.Aportul unei părţi din activul patrimoniului unei organizaţii cooperatiste de credit la una sau mai multe organizaţii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiinta, în schimbul părţilor sociale ce se atribuie membrilor cooperatori ori, după caz, organizaţiilor cooperatiste de credit afiliate la organizaţia cooperatista de credit beneficiara este supus în mod corespunzător dispoziţiilor legale privind divizarea, dacă are loc prin desprindere, potrivit art. 213 alin. 3.  +  Capitolul 3 Lichidarea organizaţiilor cooperatiste de credit  +  Articolul 225Lichidarea unei cooperative de credit se va face de casa centrala la care aceasta este afiliata sau de un lichidator numit de aceasta.În cazul dizolvarii unei case centrale, lichidarea acesteia şi a cooperativelor de credit afiliate se va face de Fond sau de un lichidator numit de acesta.În cazul lichidatorilor numiti de casa centrala, respectiv de Fond, acestia vor fi persoane fizice sau societăţi lichidatoare. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti, persoane fizice, ai societatii lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizati în condiţiile legii.  +  Articolul 226Până la preluarea functiei de către reprezentantii lichidatorului administratorii îşi continua mandatul, cu excepţia prevederilor art. 210.  +  Articolul 227Lichidatorul unei organizaţii cooperatiste de credit va desemna reprezentantii săi insarcinati cu indeplinirea operaţiunilor de lichidare.Actul de numire a reprezentantilor lichidatorului, precum şi orice act ulterior care aduce schimbari în persoana acestora vor fi depuse la oficiul registrului comerţului, împreună cu semnaturile acestora, pentru a fi inscrise de îndată şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Numai după indeplinirea formalitatilor prevăzute la alin. 2 reprezentantii lichidatorului vor putea începe operaţiunile de lichidare.În urma efectuării publicarii prevăzute la alin. 2 nici o actiune nu se poate exercita pentru organizaţia cooperatista de credit sau împotriva acesteia decat în numele lichidatorului ori împotriva lui.Toate actele emanand de la o organizaţie cooperatista de credit trebuie să precizeze ca aceasta este în lichidare.  +  Articolul 228Lichidatorul are aceeasi raspundere ca şi administratorii.  +  Articolul 229Administratorii vor prezenta lichidatorului o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilant contabil aprobat şi până la începerea lichidarii.Lichidatorul are dreptul sa aprobe darea de seama şi sa faca ori sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta.  +  Articolul 230Când gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la primul bilant contabil pe care lichidatorul îl prezinta adunarii generale.Orice asociat poate face opozitie, în condiţiile art. 245, în termen de 15 zile de la publicare.Toate opozitiile facute vor fi conexate pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta judecătorească.Orice asociat are dreptul sa intervina în instanţa, iar hotărârea va fi opozabila şi asociatilor neintervenienti.  +  Articolul 231Lichidatorul este dator, îndată după preluarea functiei, ca împreună cu administratorii organizaţiei cooperatiste de credit sa faca un inventar şi sa incheie un bilant contabil, care să constate situaţia exacta a activului şi pasivului organizaţiei cooperatiste de credit şi să le semneze.Lichidatorul este obligat sa primeasca şi sa pastreze patrimoniul organizaţiei cooperatiste de credit, registrele ce i s-au încredinţat de administratori şi actele acesteia. De asemenea, el va tine un registru cu toate operaţiunile lichidarii, în ordinea datei lor.Lichidatorul va fi asistat în indeplinirea mandatului sau de auditorul financiar sau, după caz, de cenzorii organizaţiei cooperatiste de credit în lichidare.-------------------Alin. 3 al art. 231 a fost modificat de pct. 79 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 232Dacă termenul prevăzut la art. 230 alin. 2 a expirat fără să se faca vreo opozitie, bilantul contabil se considera aprobat de toţi membrii cooperatori sau, după caz, cooperativele de credit afiliate, iar lichidatorul este liberat.  +  Articolul 233Lichidatorul va putea: a) sa stea în judecata şi să fie actionat în interesul lichidarii; b) să execute şi sa termine operaţiunile referitoare la lichidare; c) sa vanda prin licitaţie publică imobilele şi orice avere mobiliara a organizaţiei cooperatiste de credit; vanzarea bunurilor nu se va putea face în bloc; d) sa faca tranzactii; e) sa lichideze şi sa incaseze creantele organizaţiei cooperatiste de credit, chiar în caz de faliment al debitorilor, dand chitanta; f) sa contracteze obligaţii cambiale, sa faca împrumuturi neipotecare şi sa indeplineasca orice alte acte necesare.Lichidatorul care intreprinde operaţiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii este răspunzător personal de executarea lor.Împotriva deciziilor lichidatorului creditorii organizaţiei cooperatiste de credit pot face opozitie în condiţiile art. 245.  +  Articolul 234La lichidarea unei organizaţii cooperatiste de credit, după plata datoriilor acesteia, din activul net ramas se vor distribui membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, sumele reprezentand contravaloarea părţilor sociale subscrise şi varsate, precum şi dividendele cuvenite pentru exercitiul financiar în curs. Diferenţa rămasă va fi preluata, în cazul lichidarii cooperativelor de credit, de casa centrala la care sunt afiliate, iar în cazul lichidarii caselor centrale şi a cooperativelor de credit afiliate, de către Fond.În cazul în care activul net ramas nu acopera valoarea totala aferenta părţilor sociale, acesta va fi distribuit proportional cu părţile sociale deţinute de fiecare membru al organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 235Creditorii organizaţiei cooperatiste de credit au dreptul sa exercite împotriva lichidatorului actiunile care decurg din creantele ajunse la termen.  +  Articolul 236Dacă lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorul este obligat sa intocmeasca bilantul contabil anual, conformandu-se dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 237Lichidarea organizaţiei cooperatiste de credit trebuie terminata în cel mult 3 ani de la data dizolvarii.  +  Articolul 238La terminarea lichidarii lichidatorul întocmeşte bilantul contabil final.Bilantul contabil semnat de lichidator şi insotit de raportul auditorului financiar sau, după caz, al cenzorilor va fi depus, pentru a fi mentionat, la oficiul registrului comerţului şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.Orice membru al organizaţiei cooperatiste de credit poate face opozitie, în condiţiile art. 245.După terminarea lichidarii, lichidatorul trebuie să ceara radierea organizaţiei cooperatiste de credit din registrul comerţului.------------Alin. 2 al art. 238 a fost modificat de pct. 80 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 239După aprobarea socotelilor şi terminarea repartitiei, registrele şi actele organizaţiei cooperatiste de credit vor fi pastrate de lichidator, la care orice parte interesata va putea avea acces.Registrele tuturor organizaţiilor cooperatiste de credit vor fi pastrate timp de 5 ani.  +  Capitolul 4 Falimentul caselor centrale  +  Articolul 240O casa centrala este considerata în stare de faliment dacă se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) nu a onorat integral creantele certe, lichide şi exigibile, proprii sau garantate de aceasta, de cel puţin 30 de zile; b) valoarea indicatorului de solvabilitate al retelei este mai mica de 2%.Valoarea indicatorului de solvabilitate al retelei cooperatiste de credit se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Naţionala a României în acest sens.  +  Articolul 241Procedura falimentului unei case centrale va începe pe baza unei cereri introduse de Banca Naţionala a României, de creditorii casei centrale sau de cei ai organizaţiilor cooperatiste de credit afiliate ori de casa centrala insasi.Tribunalul competent sa solutioneze cererea este cel în a cărui jurisdictie se afla sediul social al casei centrale.  +  Articolul 242Caselor centrale constituite în baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta, aflate în stare de faliment, precum şi cooperativelor de credit afiliate lor, care urmeaza să se lichideze, li se aplică procedura falimentului, ce va fi reglementata prin lege speciala.  +  Capitolul 5 Dispozitii procedurale  +  Articolul 243Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comerţului sunt supuse numai recursului.Termenul de recurs este de 15 zile de la data pronuntarii incheierii.Recursul se depune şi se menţionează în registrul comerţului unde s-a facut inregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comerţului inainteaza recursul tribunalului sediului organizaţiei cooperatiste de credit.Motivele recursului se pot depune cu cel puţin două zile inaintea termenului de judecată.  +  Articolul 244Hotărârile organelor statutare privitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate de creditorii sociali şi de alte persoane prejudiciate prin aceste hotărâri.  +  Articolul 245Opozitia se face în termen de 30 de zile de la data publicarii hotărârii sau a actului aditional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comerţului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va inainta tribunalului sediului organizaţiei cooperatiste de credit.Opozitia suspenda faţă de oponenti executarea hotărârii organelor statutare până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești, în afară de cazul în care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede altfel. Opozitia se judeca în camera de consiliu a tribunalului, cu citarea părţilor.Hotărârea judecătorească pronunţată asupra opozitiei este supusă numai recursului.  +  Titlul X Dispozitii tranzitorii  +  Articolul 246Cooperativele de credit - bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, precum şi celelalte organizaţii ale cooperatiei de credit care sunt organizate şi funcţionează pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi functionarea cooperatiei de consum şi a cooperatiei de credit, denumite în continuare organizaţiile cooperatiei de credit - vor putea opta pentru: a) reorganizarea ca organizaţii cooperatiste de credit, conform dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta, şi autorizarea de către Banca Naţionala a României; b) schimbarea formei juridice în societate comerciala pe acţiuni şi autorizarea acestora, de către Banca Naţionala a României, ca bănci, potrivit prevederilor Legii bancare nr. 58/1998 şi ale prezentei ordonante de urgenta.Organizaţiile cooperatiei de credit care nu solicita în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta autorizarea de către Banca Naţionala a României în condiţiile prevederilor secţiunii 1 sau a 2-a din cap. 1 al prezentului titlu se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi functionarea cooperatiei de consum şi a cooperatiei de credit.----------------Alin. 2 al art. 246 a fost modificat de pct. 39 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 2 al art. 246 a fost modificat de pct. 81 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 246^1Până la data depunerii la Banca Naţionala a României a documentatiei prevăzute la art. 252 organizaţiile cooperatiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. a) vor intreprinde masurile necesare în vederea reorganizarii lor conform dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta, inclusiv prin acceptarea de noi membri, prin operaţiuni de divizare sau fuziune şi inregistrarea la oficiul registrului comerţului a menţiunilor corespunzătoare sau, după caz, a entitatilor rezultate.Organizaţiile cooperatiei de credit care au optat potrivit art. 246 alin. 1 lit. b) se pot diviza sau pot fuziona anterior schimbarii formei juridice în societate comerciala pe acţiuni, în vederea autorizarii ca banca în condiţiile Legii bancare nr. 58/1998.------------Art. 246^1 a fost introdus de pct. 40 al art. 1 din din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 246^1 a fost introdus de pct. 82 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 246^2Operaţiunile bancare aflate în derulare cu persoanele fizice sau juridice, care în urma reorganizarii organizaţiilor cooperatiei de credit nu mai pot detine calitatea de membru cooperator sau de cooperativa de credit asociata, şi alte activităţi sau, după caz, investitii ori contracte, care, potrivit prezentei ordonante de urgenta, nu pot fi desfăşurate sau, după caz, deţinute ori derulate de organizaţiile cooperatiste de credit, vor fi lichidate prin vanzare, cesiune, transfer ori prin alta modalitate permisa de lege, până la data prezentarii la Banca Naţionala a României a documentatiei prevăzute la art. 257.------------Art. 246^2 a fost introdus de pct. 40 al art. 1 din din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 246^2 a fost introdus de pct. 82 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 246^3Entitatile rezultate în urma reorganizarii, sau, după caz, a schimbarii formei juridice a organizaţiilor cooperatiei de credit vor prelua drepturile şi oblibaţiile organizaţiilor din care au rezultat.Varsamintele efectuate la capitalul social al organizaţiilor cooperatiei de credit se asimileaza aporturilor în forma baneasca la capitalul social al entitatilor rezultate.------------Art. 246^3 a fost introdus de pct. 40 al art. 1 din din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 246^3 a fost introdus de pct. 82 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 247În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta organizaţiile cooperatiei de credit vor remite Băncii Naţionale a României o declaratie semnata de reprezentantii lor legali, însoţită de copia legalizata de pe certificatul de inmatriculare în registrul comerţului, care va cuprinde cel puţin informaţii referitoare la: a) denumirea, adresa sediului social, situaţia juridica, raza teritoriala pe care acestea sunt organizate, precum şi eventuala asociere la o casa teritoriala a cooperativelor de credit, la Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP sau, după caz, la o alta organizaţie a cooperatiei de credit; b) numărul de asociaţi, valoarea părţilor sociale subscrise şi varsate, valoarea totala a activelor; c) numele presedintelui consiliului de administratie, adresa şi numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.Informaţiile solicitate la alin. 1 lit. b) se vor referi la situaţia existenta la sfârşitul lunii anterioare celei intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.Banca Naţionala a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. 1 cu cel mult 30 de zile, în cazul unor cereri intemeiate.  +  Articolul 248Pe baza declaratiilor prevăzute la art. 247 Banca Naţionala a României va întocmi o lista cuprinzand organizaţiile cooperatiei de credit, care va fi ţinuta la dispoziţia acestora, prin unitatile sale teritoriale, şi va fi publicată în doua cotidiene de circulatie naţionala, în scopul facilitarii diligentelor de reorganizare în baza prezentei ordonante de urgenta.Organizaţiile cooperatiei de credit care nu remit, în forma şi la termenele specificate, declaratia prevăzută la art. 247 pierd dreptul de a solicita autorizarea de către Banca Naţionala a României, se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi functionarea cooperatiei de consum şi a cooperatiei de credit.------------Alin. 2 al art. 248 a fost modificat de pct. 41 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 2 al art. 248 a fost modificat de pct. 83 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Capitolul 1 Autorizarea funcţionarii organizaţiilor cooperatiei de credit care, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sunt organizate şi funcţionează potrivit Legii nr. 109/1996  +  Secţiunea 1 Autorizarea organizaţiilor cooperatiei de credit care au hotarat sa functioneze în cadrul unei retele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta  +  Articolul 249În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta organizaţiile cooperatiei de credit care sunt organizate şi funcţionează potrivit Legii nr. 109/1996 şi care au hotarat sa functioneze în cadrul unei retele în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta vor depune la Banca Naţionala a României o cerere colectiva în conformitate cu prevederile art. 252.---------------Art. 249 a fost modificat de pct. 42 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 249 a fost modificat de pct. 84 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 250Procesul de autorizare de către Banca Naţionala a României a organizaţiilor cooperatiei de credit care au hotarat sa functioneze în cadrul unei retele în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta cuprinde trei etape: a) avizul prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei; b) aprobarea constituirii colective sau, după caz, a reorganizarii retelei; c) autorizarea funcţionarii casei centrale şi a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.Pe parcursul intregului proces de autorizare fiecare organizaţie a cooperatiei de credit trebuie să nu se afle în situaţia de a nu-şi fi onorat integral oblibaţiile scadente şi sa nu inregistreze un nivel negativ al activului net. În acest sens, pentru fiecare dintre organizaţiile cooperatiei de credit existente se va prezenta în fiecare etapa a procesului de autorizare cate o declaratie în forma autentica, semnata de reprezentantii lor legali, din care să rezulte ca organizaţia respectiva are toate oblibaţiile scadente onorate şi că nu înregistrează un nivel negativ al activului net.------------Alin. 2 al art. 250 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Alin. 2 al art. 250 a fost introdus de pct. 85 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 251Iniţiativa privind înfiinţarea unei retele aparţine organizaţiilor cooperatiei de credit.  +  Articolul 252În vederea obtinerii avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare, organizaţiile cooperatiei de credit care au hotarat sa functioneze în cadrul unei retele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, vor prezenta Băncii Naţionale a României, prin persoanele imputernicite, urmatoarea documentatie: a) cererea de avizare prealabila a constituirii sau, după caz, de reorganizare a retelei; b) procura autentica prin care organizaţiile cooperatiei de credit desemneaza una sau mai multe persoane să le reprezinte în relaţia cu Banca Naţionala a României pe perioada derularii procesului de autorizare; aceste persoane îi vor reprezenta şi pe membrii fondatori ai organizaţiilor cooperatiste de credit care urmeaza să se infiinteze; c) proiectul actului constitutiv-cadru şi proiectul actului constitutiv al casei centrale; d) studiul de fezabilitate pentru reteaua propusa să se constituie sau, după caz, să se reorganizeze, care va cuprinde, cel puţin:- o expunere a motivelor de ordin economic, financiar şi social, ce justifica constituirea sau, după caz, reorganizarea retelei, precum şi a obiectivelor propuse să fie realizate în primii 2 ani de activitate;- raza teritoriala de operare a casei centrale;- numărul propus de cooperative de credit din retea, cu indicarea organizaţiilor cooperatiei de credit existente, ce urmeaza să se reorganizeze în baza prezentei ordonante de urgenta sub forma de cooperative de credit, şi a cooperativelor de credit propuse să se infiinteze, cu menţionarea razelor teritoriale de operare şi a numarului existent sau estimat de membri cooperatori ori, după caz, de membri cooperatori fondatori ai acestora;- capitalul agregat existent, precum şi cel estimat al retelei, cu defalcare pe fiecare organizaţie cooperatista de credit componenta, existenta sau propusa să se infiinteze;- bilantul contabil întocmit pentru exercitiul financiar anterior anului intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, respectiv bilantul de fuziune sau de divizare în cazul organizaţiilor cooperatiei de credit rezultate în urma fuziunii sau divizarii realizate în baza prevederilor Legii nr. 109/1996, intocmite potrivit reglementarilor legale în vigoare pentru organizaţiile cooperatiei de credit existente;- estimari ale situaţiei financiare consolidate a retelei pe primii 2 ani de activitate, intocmite potrivit reglementarilor emise de Banca Naţionala a României;- descrierea principalelor produse şi servicii propuse să fie oferite în primii 2 ani de activitate de fiecare organizaţie cooperatista de credit a retelei. e) declaratie din partea fiecarei organizaţii a cooperatiei de credit existente, din care să rezulte ca aceasta este organizata şi funcţionează în baza Legii nr. 109/1996.Banca Naţionala a României poate stabili, prin reglementari, şi alte condiţii în vederea avizarii prealabile de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.-------------Liniuţa a 5-a de la litera d) a alin. 1 al art. 252 a fost modificata de pct. 44 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit. e) a alin. 1 al art. 252 a fost introdusa de pct. 45 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Liniutele 5 şi 6 ale alin. 1 al art. 252 au fost modificate de pct. 86 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.Lit. e) a alin. 1 al art. 252 a fost introdusa de pct. 87 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 253În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii Banca Naţionala a României va aviza constituirea sau, după caz, reorganizarea ori va respinge cererea şi va comunică în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.  +  Articolul 254Cererea de avizare prealabila a constituirii sau, după caz, a reorganizarii retelei va fi respinsa dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori cu reglementarile date în aplicarea acesteia; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă organizaţiile cooperatiste de credit din retea îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă; c) una sau mai multe organizaţii ale cooperatiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilantului contabil prevăzut la art. 252 alin. 1 lit. d) liniuţa a 5-a, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 146 alin. (3). d) din evaluarea studiului de fezabilitate se considera ca respectiva retea nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse sau ca aceste obiective nu corespund condiţiilor existente în raza teritoriala de operare propusa; e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta sau reglementarile date în aplicarea acesteia de către Banca Naţionala a României.------------Lit. c) a art. 254 a fost modificata de pct. 46 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit. c) a art. 254 a fost modificata de pct. 88 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 255În termen de cel mult 3 luni de la data acordarii avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei, reprezentantii organizaţiilor cooperatiei de credit care au hotarat sa functioneze în cadrul unei retele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta, vor prezenta Băncii Naţionale a României, în vederea obtinerii aprobării de constituire sau, după caz, de reorganizare, urmatoarele:1. pentru cooperativele de credit:1.1. care urmeaza să se infiinteze: documentaţia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. b), precum şi procura autentica prin care membrii cooperatori fondatori desemneaza persoanele menţionate la art. 252 lit. b), pentru a-i reprezenta în procesul de autorizare în relaţia cu Banca Naţionala a României;1.2. care provin din reorganizarea cooperativelor de credit sau a caselor teritoriale existente: documentaţia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. a), b), c) şi h), precum şi proiectul actului constitutiv rezultat din modificarea documentelor constitutive elaborate în baza Legii nr. 109/1996, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru, şi lista cuprinzand membrii cooperatori;2. pentru casa centrala;2.1. care urmeaza să se infiinteze: documentaţia prevăzută la art. 139 pct. 2, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. b);2.2. care urmeaza să se reorganizeze: documentaţia prevăzută la art. 139 pct. 2, cu excepţia documentelor prevăzute la lit. a) şi b), precum şi proiectul actului constitutiv rezultat din modificarea documentelor constitutive potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi lista cuprinzand cooperativele de credit care urmeaza să se afilieze.În afara documentatiei prevăzute la alin. 1, a carei forma va fi stabilita de Banca Naţionala a României prin reglementari, se vor prezenta Băncii Naţionale a României şi urmatoarele documente: a) cerere pentru aprobarea colectiva a constituirii sau, după caz, a reorganizarii retelei; b) proiectul actului constitutiv-cadru şi studiul de fezabilitate pentru retea, în cazul în care acestea au suferit modificari faţă de formele prezentate pentru obtinerea avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei; c) situaţia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare dintre organizaţiile cooperatiste de credit din retea.Banca Naţionala a României poate stabili prin reglementari şi alte condiţii în vederea aprobării colective a constituirii sau, după caz, a reorganizarii retelei şi, de asemenea, poate solicita orice informaţii şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 256Prevederile art. 140 şi 141 se aplică în mod corespunzător şi în cazul aprobării colective a constituirii sau, după caz, a reorganizarii retelei.  +  Articolul 257În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei casa centrala va prezenta Băncii Naţionale a României, pentru fiecare organizaţie cooperatista de credit din retea, urmatoarele documente: a) copie legalizata de pe certificatul de inmatriculare în registrul comerţului, însoţită, în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit nou-înfiinţate, de documentul prin care s-a facut dovada efectuării varsamintelor la capitalul social, respectiv de situaţia patrimoniului întocmită pentru data actului constitutiv al casei centrale, în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit reorganizate; b) dovada detinerii, cu titlu legal, a unui spatiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafaţa şi condiţii de securitate activităţilor propuse să fie desfăşurate; c) copie legalizata de pe actul constitutiv; d) comunicare privind existenta reglementarilor proprii, precum şi a reglementarilor-cadru, în cazul casei centrale; e) situaţia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare organizaţie cooperatista de credit din retea. f) confirmarea casei centrale privind indeplinirea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea razelor teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate; g) declaratiile prevăzute la art. 250 alin. 2, certificate de o societate de audit financiar, în condiţiile legii.----------------Lit. f) şi g) au fost introduse de pct. 47 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Lit. f) şi g) au fost introduse de pct. 89 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 258Banca Naţionala a României va putea autoriza organizaţiile cooperatiste de credit care au hotarat sa functioneze în cadrul unei retele în condiţiile prezentei secţiuni, al caror nivel al capitalului agregat este inferior celui stabilit în conformitate cu art. 94. În aceste cazuri:- capitalul agregat initial al retelei nu va putea fi mai mic decat jumătate din nivelul minim al capitalului agregat stabilit în conformitate cu art. 94;- în termen de un an de la data acordarii autorizatiei de functionare a casei centrale capitalul agregat al retelei trebuie să atinga nivelul stabilit în conformitate cu art. 94.  +  Articolul 259Pe perioada derularii procesului de autorizare a organizaţiilor cooperatiste de credit care au hotarat sa functioneze în cadrul unei retele în condiţiile prezentei secţiuni este interzisa retragerea asociatilor, care vor rămâne raspunzatori de pagubele astfel cauzate.Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cooperatiste de credit autorizate în condiţiile art. 258, până la atingerea nivelului capitalului agregat al retelei, stabilit în conformitate cu art. 94.  +  Articolul 260Prevederile art. 143-145 şi ale art. 146 alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi în cazul autorizarii de functionare a organizaţiilor cooperatiste de credit, în conformitate cu dispozitiile prezentei secţiuni.  +  Articolul 261Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi până la data obtinerii autorizatiei de functionare, organizaţiile cooperatiei de credit vor putea initia doar acele activităţi cuprinse în documentele lor constitutive, intocmite în conformitate cu Legea nr. 109/1996 şi permise să fie desfăşurate în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă.Organizaţiile cooperatiste de credit din retea vor putea desfăşura activităţile bancare prevăzute în actele constitutive intocmite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă începând cu data eliberarii autorizaţiilor de functionare de către Banca Naţionala a României şi în condiţiile prevăzute de acestea.În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare, cooperativele de credit nou-înfiinţate vor notifica acest lucru casei centrale la care sunt afiliate. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operaţiuni bancare, casele centrale nou-înfiinţate vor notifica acest lucru Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 262Organizaţiile cooperatiei de credit care nu au obţinut autorizatia de functionare potrivit prezentei secţiuni sau au fost respinse în oricare dintre etapele procesului de autorizare se dizolva prin efectul legii şi vor intra imediat în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996.------------Art. 262 a fost modificat de pct. 48 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 262 a fost modificat de pct. 90 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 262^1Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica şi se va completa în termen de un an de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 203 şi 204 din prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Art. 262^1 a fost introdus de pct. 49 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 262^1 a fost introdus de pct. 91 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea organizaţiilor cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998  +  Articolul 263Organizaţiile cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998 trebuie să obţină autorizarea Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 264Cererea de autorizare va fi inaintata Băncii Naţionale a României în termen de cel mult 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, în forma stabilita de aceasta. Documentaţia care trebuie să insoteasca cererea, termenele şi procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementarile Băncii Naţionale a României.-------------Art. 264 a fost modificat de pct. 50 art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 264 a fost modificat de pct. 92 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 265Condiţiile în care autorizatia poate fi acordată vor fi reglementate de Banca Naţionala a României şi se vor referi, fără a fi limitative, la: a) capitalul social subscris şi varsat; b) calificarea şi experienta profesionala a conducătorilor; c) studiul de fezabilitate; d) actionarii semnificativi; e) structura actionariatului; f) sediul; g) auditorul financiar; h) hotărârea adunarii generale privind schimbarea formei juridice în societate comerciala pe acţiuni şi functionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998; i) actul constitutiv, incheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, care să ateste forma juridica de societate comerciala pe acţiuni; j) bilantul contabil întocmit în calitate de societate comerciala pe acţiuni, potrivit modelelor situaţiilor financiar-contabile pentru bănci şi normelor metodologice pentru intocmirea şi utilizarea acestora, insotit de raportul auditorului independent, care va cuprinde opinia acestuia asupra bilantului contabil, precum şi calculul indicatorilor prudentiali stabiliti prin reglementarile Băncii Naţionale a României.----------------Lit. g) a art. 265 a fost modificata de pct. 93 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 266Banca Naţionala a României poate cere unui solicitant să prezinte orice informatie şi documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.  +  Articolul 267Organizaţiile cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998 trebuie să deţină la autorizare un capital social subscris şi varsat cel puţin la nivelul capitalului social stabilit pentru bănci.  +  Articolul 268În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii Banca Naţionala a României va decide cu privire la autorizarea funcţionarii sau va respinge cererea şi va comunică în scris solicitantului hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.Respingerea cererii de autorizare a funcţionarii are ca efect dizolvarea şi lichidarea solicitantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 269Cererea de autorizare a funcţionarii va fi respinsa dacă: a) documentaţia prezentată este incompleta sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare; b) documentaţia prezentată este insuficienta pentru a determina dacă:- banca va desfăşura o activitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998;- onorabilitatea, pregătirea şi experienta profesionala a conducătorilor băncii şi calitatea acţionarilor semnificativi sunt corespunzătoare pentru indeplinirea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate şi a activităţilor bancare propuse să fie desfăşurate; c) capitalul social este mai mic decat nivelul minim stabilit de Banca Naţionala a României în conformitate cu art. 267; d) forma juridica este alta decat cea prevăzută la art. 265 lit. i); e) din evaluarea studiului de fezabilitate rezultă ca banca nu poate asigură realizarea obiectivelor propuse în condiţii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar şi cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure clientelei o siguranţa satisfăcătoare, sau ca acestea nu corespund condiţiilor existente în cadrul segmentului de piaţa ce urmeaza să fie acoperit de serviciile oferite de banca; f) conducătorii băncii, administratorii sau cenzorii acesteia nu au onorabilitatea necesară, calificarea şi experienta profesionala adecvate functiei lor, potrivit art. 25 din Legea nr. 58/1998, sau dacă cu privire la acestia a fost luata una dintre masurile prevăzute la art. 69 sau 70 din aceeasi lege; g) calitatea acţionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantarii unei gestiuni sanatoase şi prudente a băncii, pentru cauze cum ar fi:- puterea financiară a acestora nu este suficienta pentru a evita dependenta de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea obtine de la banca, în vederea satisfacerii obligaţiilor lor financiare în primii 3 ani de activitate a băncii;- sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei este un credit intern;- condamnari penale;- persoanele juridice care au calitatea de acţionar semnificativ sunt în functiune de mai puţin de 3 ani; se exceptează persoanele juridice rezultate în urma unei fuziuni sau divizari, în cazul în care una dintre participantele la fuziune, respectiv persoana juridica supusă divizarii, este în functiune de cel puţin 3 ani; h) nivelul indicatorilor prudentiali prevăzuţi la art. 265 lit. j) nu se inscrie în limitele stabilite de Banca Naţionala a României pentru bănci; i) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta, ale Legii nr. 58/1998 sau reglementarile date în aplicarea acestora.  +  Titlul XI Infractiuni  +  Articolul 270Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amendă cuprinsa între 5.000.000 lei şi 25.000.000 lei administratorul, conducatorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit care, înainte de expirarea termenelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, indeplineste hotărârile adunarii generale referitoare la schimbarea formei juridice, la fuziunea ori la divizarea organizaţiei cooperatiste de credit.  +  Articolul 271Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amendă cuprinsa între 5.000.000 lei şi 25.000.000 lei conducatorul, administratorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 55;2. nu convoaca adunarea generală în cazul în care avea aceasta obligaţie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;3. începe operaţiuni bancare în numele unei organizaţii cooperatiste de credit înainte de eliberarea, de către Banca Naţionala a României, a autorizatiei de functionare sau desfăşoară activităţi cu incalcarea prevederilor art. 261, în cazul organizaţiilor cooperatiste de credit care au functionat pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996 şi care au optat pentru reorganizarea prevăzută la art. 246 lit. a);4. emite titluri negociabile reprezentand părţi sociale ale unei organizaţii cooperatiste de credit.Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se sancţionează şi conducătorii care îşi exercită functia în care au fost numiti înainte de obtinerea aprobarilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi membrul cooperator care încalcă dispozitiile art. 36.  +  Articolul 272Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amendă cuprinsa între 5.000.000 lei şi 25.000.000 lei cenzorul care nu convoaca adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.Se pedepseste cu amendă cuprinsa între 10.000.000 lei şi 50.000.000 lei auditorul financiar care nu convoaca adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sau care nu aduce la cunoştinţa organelor de cercetare penala, adunarii generale, casei centrale, Băncii Naţionale a României actele frauduloase ale unui administrator sau angajat care a adus prejudicii organizaţiei cooperatiste de credit.-----------------Alin. 2 al art. 272 a fost modificat de pct. 94 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 273Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an şi cu amendă cuprinsa între 20.000.000 lei şi 50.000.000 lei orice conducator al unei organizaţii cooperatiste de credit care încalcă prevederile art. 188, care obstructioneaza în orice mod exercitarea inspecţiilor sau care, în mod intentionat, comunică informaţii inexacte personalului care efectueaza inspecţia.Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepseste şi administratorul sau conducatorul care nu face demersurile necesare în vederea dizolvarii şi lichidarii organizaţiilor cooperatiei de credit aflate în situaţia prevăzută la art. 262.  +  Articolul 274Nerespectarea dispoziţiilor art. 70 se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani.Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau auditor financiar numit cu incalcarea dispoziţiilor art. 70 nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acel articol.Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepsesc şi membrul cooperator, administratorul, conducatorul şi cenzorul care exercită functiile sau insarcinarile lor cu incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la incompatibilitate.--------------Alin. 2 al art. 274 a fost modificat de pct. 95 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 275Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsa între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei membrul cooperator sau reprezentantul cooperativei de credit care îşi ia, în schimbul unui avantaj material, obligaţia de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot, precum şi persoana care determina un membru cooperator sau un reprezentant al unei cooperative de credit ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze într-un anumit sens în adunările generale ori sa nu ia parte la vot.Nerespectarea prevederilor alin. 1 de către cooperativele de credit se pedepseste cu amendă cuprinsa între 50.000.000 lei şi 200.000.000 lei.  +  Articolul 276Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsa între 50.000.000 lei şi 100.000.000 lei membrul cooperator, administratorul, conducatorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care a impiedicat desemnarea cenzorului sau, după caz, a auditorului financiar ori nu l-a convocat la adunările generale.Aceleasi pedepse se aplică şi în cazul în care acestia împiedica în mod intentionat verificările sau controalele cenzorilor ori ale auditorului financiar sau refuza sa comunice documentele necesare în vederea exercitarii misiunii de control, în special contracte, registre, documente contabile şi registrele de procese-verbale.--------------Art. 276 a fost modificat de pct. 96 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 277Se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani administratorul, conducatorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:1. achizitioneaza, în contul organizaţiei cooperatiste de credit, valori mobiliare la un pret pe care îl stie vadit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizaţiei cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le detine, la preţuri despre care are cunoştinţa ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, în scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba organizaţiei cooperatiste de credit;2. foloseşte cu rea-credinta bunuri sau creditul de care se bucura organizaţia cooperatista de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridica la care are interese direct sau indirect;3. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase referitoare la organizaţia cooperatista de credit, în scopul obtinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba organizaţiei respective;4. încasează sau plateste dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsa bilantului contabil ori contrare celor rezultate din acesta;5. încalcă dispozitiile art. 18 şi 102.-----------------Art. 277 a fost modificat de pct. 51 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de Legea nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Partea introductiva a art. 277 a fost modificata de pct. 97 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 278Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani membrul cooperator, administratorul, conducatorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care:1. prezinta cu rea-credinta în prospectele, rapoartele şi în comunicarile adresate persoanelor interesate date neadevarate referitoare la constituirea organizaţiei ori la condiţiile economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credinta, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecinte juridice;2. prezinta cu rea-credinta membrilor cooperatori, organizaţiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Naţionale a României un bilant contabil inexact sau date inexacte asupra condiţiilor economice ale organizaţiei cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situaţiei ei reale.  +  Articolul 279Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducatorul sau reprezentantul legal al organizaţiei cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispoziţiilor art. 151.Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează şi nerespectarea prevederilor art. 177-179.  +  Articolul 280Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasa, constand în una dintre urmatoarele fapte: a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizaţiei cooperatiste de credit ori ascunderea unei părţi din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizaţiei cooperatiste de credit, în alt act ori în bilantul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsita în vederea diminuarii aparente a valorii activelor; b) înstrăinarea, în frauda creditorilor şi a retelei cooperatiste de credit, în caz de faliment, a unei părţi din active.  +  Articolul 281Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, constituie infractiuni mai grave, se pedepsesc în condiţiile şi cu sanctiunile prevăzute acolo.  +  Titlul XII Dispozitii finale  +  Articolul 282Toate autorizatiile emise potrivit prezentei ordonante de urgenta se evidentiaza de Banca Naţionala a României în registrul organizaţiilor cooperatiste de credit, care este permanent accesibil publicului, cu excepţia celor acordate potrivit prevederilor titlului X secţiunea a 2-a - Autorizarea organizaţiilor cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca banca în condiţiile Legii nr. 58/1998, care se evidentiaza în registrul bancar.  +  Articolul 283Se interzice oricarei persoane care nu are autorizatie de functionare emisa de Banca Naţionala a României sa utilizeze sintagmele "organizaţie cooperatista de credit", "cooperativa de credit", "casa centrala a cooperativelor de credit" sau derivate ale acestora în legătură cu denumirea, emblema, o activitate, un produs sau un serviciu, cu excepţia cazului în care aceasta utilizare este stabilita sau recunoscută prin lege ori printr-un acord international.Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă cuprinsa între 30.000.000 lei şi 60.000.000 lei savarsirea de către persoanele fizice a faptelor prevăzute la alin. 1.  +  Articolul 284Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanţă de urgenţă se completeaza cu dispozitiile legale aplicabile băncilor, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acesteia.În mod corespunzător, se vor adapta prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 285Banca Naţionala a României va elabora reglementari şi ordine în aplicarea prezentei ordonante de urgenta, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 286La 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: titlul III - Cooperativa de credit - banca populara; titlul IV - Casa teritoriala a cooperativelor de credit; titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum şi celelalte dispozitii referitoare la organizaţiile cooperatiei de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi functionarea cooperatiei de consum şi a cooperatiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzătoare a titlului acesteia, precum şi orice alte dispozitii contrare.Prevederile Legii nr. 109/1996 rămân aplicabile în cazurile aratate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2, art. 262 şi 287 din prezenta ordonanţă de urgenţă, până la obtinerea de către organizaţiile cooperatiei de credit a autorizatiei de functionare din partea Băncii Naţionale a României sau, după caz, până la lichidarea acestora.---------------Art. 286 a fost modificat de pct. 52 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 272 din 7 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 19 decembrie 2000, respinsa de LEGEA nr. 262 din 15 mai 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 20 mai 2002.Art. 286 a fost modificat de pct. 98 al art. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 200 din 16 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 8 mai 2002.  +  Articolul 287Organizaţiilor cooperatiei de credit care au optat pentru autorizarea de către Banca Naţionala a României în condiţiile prezentei ordonante de urgenta le rămân aplicabile, până la data obtinerii autorizatiei de functionare, prevederile Legii nr. 109/1996, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta.p. PRIM-MINISTRU,MIRCEA CIUMARAContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mihai BogzaMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul agriculturii şi alimentatiei,Ioan Avram Muresanp. Ministrul functiei publice,Marian Parjol,secretar de stat--------