ORDONANŢĂ nr. 7 din 19 ianuarie 2006 (*actualizată*)privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural(actualizată până la data de 20 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 27 ianuarie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 20 octombrie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanţă se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, denumit în continuare Programul.  +  Articolul 2Scopul Programului este îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele rurale vizate.  +  Articolul 3Obiectivele generale sunt dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor, satele aparţinând oraşelor şi municipiilor, precum şi zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la reţeaua de drumuri publice comunale, judeţene şi naţionale prin poduri, podeţe şi punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, precum şi prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 octombrie 2006.  +  Articolul 4Obiectivele specifice sunt: creşterea pieţei agricole şi a investiţiilor locale, îmbunătăţirea stării de sănătate prin creşterea frecvenţei controalelor şi intervenţiilor medicale, creşterea frecvenţei şcolare şi scăderea abandonului şcolar.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarii direcţi ai Programului sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural, care utilizează obiectivele de investiţii realizate: podeţe, punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, sisteme de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare. (2) Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii întregii comunităţi rurale al cărei consiliu local a înaintat cererea de finanţare.  +  Articolul 6Programul se aplică începând cu anul 2006 şi se va desfăşura pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 octombrie 2006.  +  Articolul 7 (1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunităţii proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din: a) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului; b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; c) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor; d) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor; e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; g) doi reprezentanţi ai Primului-Ministru; h) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România. (2) Reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi desemnaţi la nivel de secretar de stat. (3) Preşedinţia Comisiei va fi asigurată de unul dintre reprezentanţii Primului-Ministru. (4) Componenţa nominală şi preşedintele Comisiei se stabilesc prin decizie a primului-ministru. (5) Comisia va elabora Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilităţii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obţine finanţare în cadrul Programului. (6) Comisia va primi cererile de finanţare adresate de consiliile locale şi va selecta proiectele pe baza criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate. (7) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat format din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care va asigura şi monitorizarea derulării Programului.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 octombrie 2006.  +  Articolul 8 (1) Pentru finanţarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanţe se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 octombrie 2006. (3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2009, aferentă desfăşurării Programului, nu va depăşi suma de 3.000.000.000 lei.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 octombrie 2006. (4) Valoarea minimă a unei cereri de finanţare va fi de 40.000 lei, iar valoarea maximă de 4.000.000 lei.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 octombrie 2006. (5) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finanţarea lucrărilor aferente Programului.  +  Articolul 9Lucrările de investiţii aprobate de Comisie conform cererilor de finanţare se vor contracta cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în materia achiziţiilor publice.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 20 octombrie 2006.  +  Articolul 10În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 11Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 ianuarie 2006.Nr. 7.----------