ORDONANŢĂ nr. 128 din 31 august 2000 (*actualizată*)privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor**)(actualizată până la data de 22 decembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.

  Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.

  ──────────
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţa.  +  Articolul 1 (1) Pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi/sau juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile sale, se instituie taxele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. (2) Prestarea în regim de urgenţă a serviciilor prevăzute la alin. (1) se face la solicitarea expresă a persoanelor fizice şi/sau juridice. (3) Taxele prevăzute la alin. (1) constituie venituri la bugetul de stat şi se achită la unităţile Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. (4) În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexă, taxele se restituie de către unităţile de trezorerie în baza cererilor persoanelor în cauză, însoţite de documentele prin care s-a efectuat plata, pe care unităţile prestatoare vor consemna prin semnătură autorizată şi ştampilă că serviciile nu au fost efectuate. (5) Cuantumul taxelor prevăzute în anexă se actualizează în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005.  +  Articolul 2În nota din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc punctele 3 şi 4 cu următorul cuprins:3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A pct. 2-4 şi la lit. C, D şi E, prestate în regim de urgenţă, se percep tarife suplimentare de 10 lei, care se achită anticipat la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi, pe bază de chitanţă.În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenţă, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.4. Prin regim de urgenţă, în sensul pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISĂRESCUContrasemnează:---------------Ministru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  AnexăLISTAcuprinzând serviciile prestate către persoanele fizice şi juridice de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin unităţile sale, şi taxele percepute pentru desfăşurarea acestor activităţi*Font 8*─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  Termenul de Cuantumul taxei Actele normativeNr. Denumirea efectuare a (lei) în baza căroracrt. prestaţiei prestaţiei ──────────────────── se efectueaza                               ───────────────── În regim În regim prestaţiile                              În regim În regim normal de reglementate                              normal de ur- urgenţă                                        genta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Avizarea efectuării 30 zile 5 zile 20 50 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    lucrărilor şi a nr. 195/2002 privind circulaţia pe    amplasării drumurile publice, cu modificările şi    obiectivelor social- completările ulterioare - art. 2 şi 5    economice în zona b) Regulamentul de aplicare a Ordonanţei    drumului public de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002                                                                       privind circulaţia pe drumurile                                                                       publice, cu modificările şi comple-                                                                       tările ulterioare,                                                                       aprobat prin Hotărârea Guvernului                                                                       nr. 85/2003 - art. 3                                                                    c) Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997                                                                       privind regimul drumurilor,                                                                       republicată, cu modificările şi                                                                       completările ulterioare                                                                       - art. 33, 44 şi 52───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Eliberarea autorizaţiei 45 zile 30 zile 100 300 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    pentru procurarea armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    armei letale rile ulterioare - art. 12                                                                    b) Normele metodologice de aplicare a                                                                       Legii nr. 295/2004 privind regimul                                                                       armelor şi al muniţiilor, aprobate                                                                       prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                       - art. 5 alin. (1) lit. h)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Abrogat. 4. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 10 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    pentru procurarea armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    armei titularului de rile ulterioare - art. 12    permis (a doua armă şi b) Normele metodologice de aplicare a    următoarele) Legii nr. 295/2004 privind regimul                                                                       armelor şi al muniţiilor, aprobate                                                                       prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                       - art. 5 alin. (3)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Acordarea atestatului 30 zile 15 zile 20 50 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    de colecţionar armelor şi al muniţiilor, cu modifică-                                                                       rile ulterioare - art. 12                                                                    b) Normele metodologice de aplicare a                                                                       Legii nr. 295/2004 privind regimul                                                                       armelor şi al muniţiilor, aprobate                                                                       prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                       - art. 22 alin. (2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Eliberarea cărţii de 15 zile 10 zile 10 20 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    identitate a armei armelor şi al muniţiilor, cu modifică-                                                                       rile ulterioare - art. 98                                                                    b) Normele metodologice de aplicare a                                                                       Legii nr. 295/2004 privind regimul                                                                       armelor şi al muniţiilor, aprobate                                                                       prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                       - art. 97 alin. (1)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Eliberarea unui nou 15 zile 5 zile 10 20 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    permis de armă armelor şi al muniţiilor, cu modifică-                                                                       rile ulterioare - art. 51───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Eliberarea unei noi 15 zile 5 zile 10 20 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    cărţi de identitate a armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    armei rile ulterioare - art. 100 alin. (2)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Înscrierea armei în 10 zile 5 zile - 10 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    permisul de armă la armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    titularul de permis rile ulterioare - art. 13    după procurarea b) Normele metodologice de aplicare a    acesteia sau radierea Legii nr. 295/2004 privind regimul    armei din permisul de armelor şi al muniţiilor, aprobate    armă după înstrăinarea prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005    acesteia - art. 12 alin. (2)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 15 zile 200 500 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul    de deţinere a materiilor explozive, cu modificările    materiilor explozive şi completările ulterioare                                                                       - art. 8 şi 11─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Avizări artificieri 30 zile 15 zile 5 10 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul                                                                       materiilor explozive, cu modificările                                                                       şi completările ulterioare                                                                       - art. 25 şi 27─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Autorizarea 15 zile 10 zile 300 500 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    desfăşurării armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    operaţiunilor cu arme rile ulterioare - art. 108    şi muniţii de către b) Normele metodologice de aplicare a    persoanele juridice Legii nr. 295/2004 privind regimul    constituite ca armelor şi al muniţiilor, aprobate    armurieri prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                       - art. 108 alin. (2) lit. g)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Avizarea societăţilor 15 zile 10 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    comerciale în vederea armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    constituirii ca rile ulterioare - art. 106    armurieri şi includerea b) Normele metodologice de aplicare a    în obiectul de Legii nr. 295/2004 privind regimul    activitate a armelor şi al muniţiilor, aprobate    operaţiunilor cu arme prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005    şi muniţii - art. 106 alin. (2) lit. c)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────14. Acordarea avizului 30 zile 10 zile 100 200 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    pentru desfăşurarea armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    operaţiunilor rilor ulterioare - art. 110 alin. (3)    comerciale de import b) Normele metodologice de aplicare a    şi export cu arme şi Legii nr. 295/2004 privind regimul    muniţii de către armelor şi al muniţiilor, aprobate    armurierii autorizaţi prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                       - art. 121 alin. (1)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────15. Abrogat.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────16. Eliberarea unui 10 zile 3 zile 0,8 5 a) Legea nr. 290/2004 privind cazierul    certificat de cazier judiciar, - art. 21    judiciar─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────17. Abrogat.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────18. Aviz pentru 15 zile 2 zile 5 10 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    desfăşurarea nr. 105/2001 privind frontiera de stat    activităţilor de pescuit a României, aprobată prin Legea    industrial şi sportiv, nr. 243/2002, cu modificările şi    organizate pe adâncimea completările ulterioare - art. 40    de 500 m de la fâşia    de protecţie a frontierei    de stat, la frontiera externă    sau de la culoarul de    frontieră la frontiera    internă, către interior─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. Aviz pentru 15 zile 2 zile 5 20 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    desfăşurarea unor nr. 105/2001 privind frontiera de stat    activităţi de agrement a României, aprobată prin Legea    şi sportive, organizate nr. 243/2002, cu modificările şi    pe adâncimea de 500 m completările ulterioare    de la fâşia de protecţie - art. 42 alin. (1)    a frontierei de stat,    la frontiera externă sau    de la culoarul de frontieră    la frontiera internă, către    interior─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. Aviz pentru 30 zile 5 zile 20 30 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    desfăşurarea activităţii nr. 105/2001 privind frontiera de stat    de vânătoare a României, aprobată prin Legea    organizată pe nr. 243/2002, cu modificările şi    adâncimea de 500 m completările ulterioare    de la fâşia de protecţie - art. 44 alin. (2)    a frontierei de stat, la    frontiera externă sau    la culoarul de frontieră    la frontiera internă,    către interior─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────21. Aviz pentru 30 zile 15 zile 50 100 a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului    desfăşurarea, în nr. 105/2001 privind frontiera de stat    punctele de trecere a a României, aprobată prin Legea    frontierei de stat, a nr. 243/2002, cu modificările şi    altor activităţi decât completările ulterioare    efectuarea controlului - art. 45 alin. (1)    de frontieră─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────22. Activitatea de 7 zile 2 zile 10 12,5 a) Legea nr. 100/1998 privind asistenţa     examinare psihologică de sănătate publică, cu completările     desfăşurată de Centrul ulterioare - art. 26 şi 34     de Psihologie al     Ministerului     Administraţiei şi     Internelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────23. Autorizare societăţi 30 zile 15 zile 100 300 a) Legea nr. 333/2003 privind paza    specializate de pază obiectivelor, bunurilor, valorilor şi                                                                        protecţia persoanelor, cu modifică-                                                                        rile şi completările ulterioare,                                                                        - art. 20, 22 şi 23 alin. (1)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────24. Autorizare persoane 30 zile 15 zile 100 300 a) Legea nr. 333/2003 privind paza    fizice şi juridice obiectivelor, bunurilor, valorilor şi    specializate în protecţia persoanelor, cu modificările    proiectarea, şi completările ulterioare, - art. 34    producerea, instalarea    şi întreţinerea    mijloacelor tehnice de    alarmă─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 10 zile 300 500 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    de deţinere arme letale armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    şi muniţii de către rile ulterioare - art. 80    persoanele juridice b) Normele metodologice de aplicare a                                                                        Legii nr. 295/2004 privind regimul                                                                        armelor şi al muniţiilor, aprobate                                                                        prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                        - art. 56 alin. (2) lit. i)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────26. Eliberarea 30 zile 10 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    certificatului de armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    deţinător pentru arme rile ulterioare - art. 82    şi muniţii neletale b) Normele metodologice de aplicare a    către persoanele Legii nr. 295/2004 privind regimul    juridice care şi-au armelor şi al muniţiilor, aprobate    notificat intenţia prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                        - art. 65 alin. (2)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────27. Preschimbarea 10 zile - 100 - a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    autorizaţiei de armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    deţinere arme letale şi rile ulterioare - art. 75    muniţii de către    persoane juridice, de    folosire a acestora,    de efectuare a    operaţiunilor cu arme    letale şi muniţii─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────28. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 10 zile 300 500 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul     de funcţionare a armelor şi al muniţiilor, cu modifică-     poligonului de tragere rile ulterioare - art. 85                                                                     b) Normele metodologice de aplicare a                                                                        Legii nr. 295/2004 privind regimul                                                                        armelor şi al muniţiilor, aprobate                                                                        prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                        - art. 74 alin. (1) lit. h)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────29. Preschimbarea 10 zile - 100 - a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    autorizaţiei de armelor şi al muniţiilor, cu modifică-    funcţionare pentru rile ulterioare - art. 75    poligoanele de    tragere autorizate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30. Eliberarea autorizaţiei 15 zile 10 zile 300 500 a) Normele metodologice de aplicare a    pentru organizarea şi Legii nr. 295/2004 privind regimul    desfăşurarea cursului armelor şi al muniţiilor, aprobate    de iniţiere şi pregătire prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005    teoretică şi practică - art. 79    pentru cunoaşterea    legislaţiei şi a    modului de folosire    a armelor şi    muniţiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31. Eliberarea atestatului 15 zile 10 zile 50 100 a) Legea nr. 295/2004 privind regimul    de instructor în armelor şi al muniţiilor, cu modifică    poligonul de tragere rile ulterioare - art. 72 alin. (3)                                                                     b) Normele metodologice de aplicare a                                                                        Legii nr. 295/2004 privind regimul                                                                        armelor şi al muniţiilor, aprobate                                                                        prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005                                                                        - art. 85 alin. (2) lit. g)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32. Eliberarea unei noi 30 zile 15 zile 5 10 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul    autorizaţii de deţinere materiilor explozive, cu modificările    a materiilor explozive şi completările ulterioare - art. 11─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. Eliberarea autorizaţiei 30 zile 15 zile 100 200 a) Legea nr. 126/1995 privind regimul     pentru depozite de materiilor explozive, cu modificările     materii explozive şi completările ulterioare - art. 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa a fost înlocuită cu anexa din ORDONANŢA nr. 29 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 20 iulie 2005, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.Nr. crt. 3 din anexă a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.Nr. crt. 4 din anexă a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.Nr. crt. 15 şi 17 din anexă au fost abrogate de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.Nr. crt. 18 din anexă a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.Nr. crt. 19 din anexă a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 370 din 13 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.143 din 19 decembrie 2005.-------