ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 200 din 9 noiembrie 2000 (*actualizată*)privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase(actualizată până la data de 3 septembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 22 noiembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001; LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005**); ORDONANTA nr. 53 din 30 august 2006.----------------**) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Conform art. 2 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005, în tot cuprinsul Ordonanţei, următoarele sintagme se înlocuiesc după cum urmează: a) "Ministerul Industriei şi Comerţului" se înlocuieşte cu "Ministerul Economiei şi Comerţului"; b) "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" se înlocuieşte cu "Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor"; c) "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu "Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei".În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul legal pentru clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase pentru om şi mediu, în vederea introducerii pe piaţa.-------------Art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 2Principiile pe care se bazează prezenta ordonanţă de urgenţă sunt, în principal, următoarele: a) principiul asigurării unui nivel de protecţie adecvat pentru om şi mediu; b) principiul liberei circulatii a bunurilor; c) principiul progresului tehnic.-------------Lit. a) a art. 2 a fost modificată prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 4Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele substanţe şi preparate chimice în forma finita, destinate utilizatorului final: a) produsele medicamentoase de uz uman sau veterinar; b) produsele cosmetice; c) amestecurile de substanţe devenite deşeuri; d) produsele alimentare; e) alimentele pentru animale; f) pesticidele, destinate utilizatorului final; g) substantele radioactive; h) munitiile şi explozivii comercializati în scopul obţinerii unui efect practic prin explozie sau a unui efect pirotehnic; i) substantele chimice periculoase pentru care sunt prevăzute proceduri de autorizare şi aprobare prin alte reglementări legale în vigoare şi pentru care cerinţele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.-------------Lit. a) a art. 4 a fost modificată prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Lit. a) a art. 4 a fost modificată prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică în cazul: a) transportului substanţelor periculoase pe calea ferată, cai rutiere, aeriene sau pe apa; b) substanţelor în tranzit supuse unui control vamal, dacă ele nu fac obiectul unui tratament sau al unei transformări.  +  Capitolul 2 Abrogat-------------Titlul Cap. 2 a fost abrogat prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 6Termenii folosiţi în prezenta ordonanţă de urgenţă au următoarele înţelesuri: a) substanţa - element chimic şi compusii săi în stare naturala sau obţinuţi printr-un proces de producţie, conţinând orice aditiv necesar pentru protejarea stabilitatii produsului şi orice impuritate care deriva din procedeul utilizat, exceptând orice solvent care poate fi separat fără a afecta stabilitatea substanţei şi fără a-i modifica compozitia; b) preparat - amestecuri sau soluţii de doua sau mai multe substanţe; c) polimer - o substanţa constituită din molecule care se caracterizează printr-o secventa a unuia sau mai multor tipuri de unităţi moleculare şi care conţin o simpla majoritate ponderala de molecule şi au cel puţin 3 unităţi monomere legate printr-o legătură covalenta la cel puţin o alta unitate monomera sau la o alta substanţa reactiva şi constituită cel puţin dintr-o simpla majoritate ponderala de molecule de aceeaşi greutate moleculara. Aceste molecule trebuie să formeze o gama de greutate moleculara, în mijlocul căreia diferenţele de greutate moleculara sunt esenţial atribuite diferenţei în numărul de unităţi monomere. În sensul prezentei definiţii, prin unitate monomera se înţelege forma reactionata a unui monomer într-un polimer; d) introducere pe piaţa - punerea la dispoziţia terţilor, inclusiv importul pe teritoriul României, care este considerat introducere pe piaţa în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă; e) IESCE - inventarul european al substanţelor existente puse pe piaţa. Acest inventar conţine lista definitivă cuprinzând toate substantele considerate ca se aflau pe piaţa comunitara la data de 18 septembrie 1981.-------------Lit. d) a art. 6 a fost modificată prin pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Lit. d) a art. 6 a fost modificată prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 7Substantele şi preparatele periculoase în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt următoarele: a) substanţe şi preparate explozive: substantele şi preparatele solide, lichide, pastoase sau gelatinoase, care pot sa reactioneze exoterm în absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, şi care, în condiţii de proba determinate, detoneaza, produc o deflagratie rapida sau sub efectul caldurii explodeaza când sunt parţial închise; b) substanţe şi preparate oxidante: substantele şi preparatele care în contact cu alte substanţe, în special cu cele inflamabile, prezintă o reactie puternic exoterma; c) substanţe şi preparate extrem de inflamabile: substantele şi preparatele chimice lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut şi cu un punct de fierbere scăzut, precum şi substantele şi preparatele gazoase care sunt inflamabile în contact cu aerul la temperatura şi la presiunea mediului ambiant; d) substanţe şi preparate foarte inflamabile:- substantele şi preparatele care pot să se incalzeasca şi apoi să se aprinda în contact cu aerul la temperatura ambianta, fără aport de energie; sau- substantele şi preparatele solide care se pot aprinde cu usurinta după un scurt contact cu o sursa de aprindere şi care continua sa arda sau să se consume şi după îndepărtarea sursei; sau- substantele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scăzut; sau- substantele şi preparatele care în contact cu apa sau cu aerul umed emana gaze foarte inflamabile în cantităţi periculoase; e) substanţe şi preparate inflamabile - substantele şi preparatele lichide cu un punct de aprindere scăzut; f) substanţe şi preparate foarte toxice - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata în cantităţi foarte mici pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; g) substanţe şi preparate toxice - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata în cantităţi reduse pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; h) substanţe şi preparate nocive - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza moartea sau afecţiuni cronice ori acute ale sănătăţii; i) substanţe şi preparate corosive - substantele şi preparatele care în contact cu tesuturile vii exercita o acţiune distructiva asupra acestora din urma; j) substanţe şi preparate iritante - substantele şi preparatele necorozive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea ori cu mucoasele pot cauza o reactie inflamatorie; k) substanţe şi preparate sensibilizante - substantele şi preparatele care prin inhalare sau penetrare cutanata pot da naştere unei reactii de hipersensibilizare, iar în cazul expunerii prelungite produc efecte adverse caracteristice; l) substanţe şi preparate cancerigene - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot determina apariţia afectiunilor cancerigene ori pot creşte incidenţa acestora; m) substanţe şi preparate mutagene - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot cauza anomalii genetice ereditare sau pot creşte frecventa acestora; n) substanţe şi preparate toxice pentru reproducere - substantele şi preparatele care prin inhalare, ingestie sau penetrare cutanata pot produce ori pot creşte frecventa efectelor nocive neereditare asupra produsului de conceptie sau care pot dăuna funcţiilor ori capacităţilor reproductive masculine sau feminine; o) substanţe şi preparate periculoase pentru mediu - substantele şi preparatele care, folosite în mediu, ar putea prezenta sau prezintă un risc imediat ori întârziat pentru unul sau mai multe componente ale mediului.-------------Lit. n) şi o) ale art. 7 au fost modificate prin pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Lit. k) şi m) ale art. 7 au fost modificate prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Capitolul 3 Clasificarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 8Substantele se clasifica în baza proprietăţilor lor, în conformitate cu categoriile stipulate la art. 7.-------------Art. 8 a fost modificat prin pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 9Clasificarea preparatelor chimice în funcţie de gradul de pericol şi de natura specifică a riscurilor apărute se face potrivit prevederilor art. 7.  +  Articolul 10Procedura privind clasificarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se stabileşte în conformitate cu normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia cazului în care prevederi contrare sunt specificate în alte reglementări legale privind anumite preparate periculoase.-------------Art. 10 a fost modificat prin pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 11Testarea substanţelor şi preparatelor chimice, respectiv a proprietăţilor fizico-chimice, a toxicitatii şi a ecotoxicitatii, se efectuează potrivit metodelor stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 12În cazul în care unele dintre substantele chimice cuprinse în IESCE au fost clasificate în baza rezultatelor testarilor efectuate cu alte metode decât cu cele stabilite în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, se va decide de la caz la caz refacerea testelor.  +  Articolul 13Testele de laborator se realizează în conformitate cu principiile bunei practici de laborator şi de către laboratoare recunoscute şi desemnate, conform normelor legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 14Introducerea pe piaţa a substanţelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje: a) să fie proiectate şi realizate astfel încât sa împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare; b) materialele din care sunt fabricate ambalajele şi dispozitivele de etansare să fie rezistente la atacul conţinutului sau sa nu formeze compuşi periculosi cu acesta; c) ambalajele şi sistemele de etansare să fie solide şi rezistente, pentru a se evita orice pierdere şi pentru a îndeplini criteriile de siguranţă în condiţiile unei manipulari normale; d) ambalajele şi sistemele de închidere care se reinchid vor fi proiectate astfel încât să se poată reinchide în mod repetat fără pierderi de conţinut; e) orice recipient, indiferent de capacitate, care conţine substanţe destinate comercializării sau punerii la dispoziţie persoanelor fizice, pentru anumite categorii de pericol care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, trebuie să fie prevăzut cu dispozitiv de securitate pentru protecţia copiilor şi să fie inscripţionat cu însemne tactile de avertizare a pericolului; f) ambalajul trebuie să fie închis iniţial cu un sigiliu a cărui violare să fie vizibila în momentul deschiderii ambalajului, iar sigiliul să fie ireparabil distrus o dată cu prima deschidere.-------------Partea introductivă şi lit. a) ale art. 14 au fost modificate prin pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Partea introductivă a art. 14 a fost modificată prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 15Introducerea pe piaţa a preparatelor periculoase este permisă numai dacă sunt respectate următoarele cerinţe pentru ambalaje: a) cerinţele prevăzute la art. 14 lit. a)-d), în ceea ce priveşte integritatea, evitarea pierderilor şi sistemele de închidere; b) recipientele care conţin preparatele periculoase destinate comercializării sau puse la dispoziţie publicului trebuie să nu aibă:1. forma şi/sau prezentare grafica care să atragă ori sa stimuleze curiozitatea copiilor sau sa însele consumatorii;2. forma şi/sau design ca cele utilizate pentru alimentele umane şi animale, pentru produsele cosmetice şi medicinale, pentru a nu fi confundate; c) recipientele conţinând anumite categorii de preparate chimice periculoase destinate comercializării sau puse la dispoziţie persoanelor fizice, care sunt specificate în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, vor fi prevăzute cu:1. sisteme de închidere de siguranţă pentru copii;2. însemne tactile de avertizare a pericolului.-------------Partea introductivă a art. 15 a fost modificată prin pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Liniutele de la lit. b), respectiv lit. c) a art. 15 au devenit pct. 1 şi 2 prin pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Partea introductivă a art. 15 a fost modificată prin pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Capitolul 5 Etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  +  Articolul 16Substantele periculoase pot fi introduse pe piaţa numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse: a) numele substanţei, sub una dintre denumirile care figurează în normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul în care substanţa nu este clar specificată, se va utiliza o denumire recunoscută internaţional; b) numele şi adresa completa, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de introducerea pe piaţa a substanţei sau preparatului chimic periculos, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul; c) simbolurile referitoare la pericol şi, dacă este cazul, indicaţii despre pericolele rezultate din folosirea substanţei; d) fraze-tip specifice utilizării substanţelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea substanţei periculoase (fraze R); e) fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudenta cu care trebuie utilizata substanţa periculoasa (fraze S); f) atribuirea numărului Comunităţii Economice Europene din IESCE, dacă acesta este alocat.-------------Partea introductivă şi lit. b) ale art. 16 au fost modificate prin pct. 13 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Partea introductivă şi lit. b) ale art. 16 au fost modificate prin pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 17Preparatele periculoase pot fi introduse pe piaţa numai dacă eticheta ambalajelor include următoarele indicaţii lizibile, care nu pot fi şterse: a) denumirea comercială sau destinaţia preparatului; b) numele şi adresa completa, inclusiv numărul de telefon, ale celui care răspunde de introducerea pe piaţa, respectiv producătorul, importatorul sau distribuitorul; c) denumirea chimica a componentelor clasificate ca substanţe periculoase; d) simbolurile referitoare la pericol şi, dacă este cazul, indicaţii despre pericolele rezultate din folosirea preparatului; e) fraze-tip specifice utilizării preparatelor periculoase, referitoare la riscurile care pot aparea la utilizarea preparatului periculos (fraze R); f) una sau mai multe fraze-tip indicând recomandări referitoare la prudenta cu care trebuie utilizat preparatul periculos (fraze S); g) cantitatea nominală (masa nominală sau volumul nominal) a conţinutului, în cazul preparatelor chimice periculoase comercializate către persoanele fizice.-------------Partea introductivă şi lit. g) ale art. 17 au fost modificate prin pct. 14 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Partea introductivă a art. 17 a fost modificată prin pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 18Normele metodologice pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se emit potrivit prevederilor art. 16 şi 17.-------------Art. 18 a fost modificat prin pct. 15 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 19Eticheta va fi redactată în limba română, cu excepţia prevederilor art. 17 lit. c), caz în care se va putea utiliza limbajul internaţional recunoscut pentru componente.  +  Articolul 19^1 (1) Producătorii, distribuitorii şi importatorii substanţelor periculoase incluse în IESCE, dar neincluse în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, au obligaţia de a efectua cercetări/desfăşura investigaţii pentru a lua cunoştinţa despre informaţiile accesibile relevante privind proprietăţile acestor substanţe. (2) Pe baza informaţiilor prevăzute la alin. (1), producătorii, distribuitorii şi importatorii trebuie să ambaleze substantele periculoase şi să le eticheteze conform prevederilor art. 14, 16 şi ale anexei nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002.-------------Art. 19^1 a fost introdus prin pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Capitolul 6 Publicitatea şi fişele de securitate  +  Articolul 20Se admite orice formă de publicitate pentru substantele chimice care aparţin uneia sau mai multor categorii de pericol, cu condiţia mentionarii categoriei/categoriilor respective.  +  Articolul 21Pentru a permite utilizatorilor profesionali şi celor industriali sa ia toate măsurile necesare pentru a asigura sănătatea şi protecţia mediului şi pentru asigurarea securităţii la locul de muncă, la prima livrare a substanţelor şi preparatelor periculoase sau chiar înainte de aceasta livrare orice producător, importator sau distribuitor va trimite destinatarului o fişa tehnica de securitate. Aceasta fişa trebuie să conţină toate informaţiile reale disponibile, necesare pentru a se asigura protecţia omului şi a mediului.-------------Art. 21 a fost modificat prin pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 22Fişa tehnica de securitate va fi comunicată destinatarului. Ulterior producătorul, importatorul sau distribuitorul trebuie să aducă la cunoştinţa destinatarului fisei tehnice de securitate orice informaţii noi de care acesta a luat cunoştinţa.  +  Capitolul 7 Atribuţii şi raspunderi  +  Articolul 23 (1) Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase - ANSPCP, aflată în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului, trece în subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor ca persoana juridică de interes public şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi are următoarele atribuţii şi raspunderi principale: a) solicita şi primeşte informaţii despre proprietăţile substanţelor sau ale preparatelor chimice periculoase, inclusiv despre compozitia lor chimica, care vor fi utilizate numai în scopul satisfacerii oricărei cerinţe medicale impuse de elaborarea măsurilor preventive şi curative, în mod special a urgentelor; b) coordonează în colaborare cu ministerele interesate pregătirea şi perfecţionarea personalului atestat pentru controlul şi supravegherea produselor chimice şi pentru instruirea organismelor responsabile; c) monitorizează producătorii şi importatorii de substanţe şi preparate chimice periculoase; d) coordonează şi furnizează suportul informaţional în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase; e) autorizeaza inspectorii de specialitate pentru controlul respectării prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase; f) furnizează informaţii specifice şi detaliate tuturor agentiilor şi organismelor guvernamentale care au atribuţii în domeniul substanţelor şi al preparatelor periculoase, cum ar fi autorităţile vamale, inspectoratele de protecţie a muncii, direcţiile de sănătate publică, agenţiile de protecţie a mediului; g) constata şi sancţionează încălcarea prevederilor reglementărilor în domeniul substanţelor şi al preparatelor chimice periculoase şi stabileşte măsurile de remediere şi termenele pentru îndeplinirea acestora. (2) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se asigura din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (4) Prevederile alin. (3) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.-------------Partea introductivă a alin. (1) şi lit. e) ale art. 23 au fost modificate prin pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Alin. (2) al art. 23 a fost modificat prin pct. 18 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Lit. b^1) a alin. (1) al art. 23 a fost introdusă prin pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.Alin. (2) al art. 23 a fost modificat prin pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.Alin. (3) şi (4) ale art. 23 au fost introduse prin pct. 12 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.Alin. (1) al art. 23 a fost modificat prin pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 53 din 30 august 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 24Producătorii şi importatorii au următoarele atribuţii şi raspunderi: a) efectuează testări ale proprietăţilor substanţelor şi preparatelor chimice, în vederea încadrării în clasele de pericol prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) clasifica, eticheteaza şi ambaleaza substantele şi preparatele chimice periculoase în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; c) elaborează fise tehnice de securitate pentru substantele şi preparatele chimice periculoase, pe care le vor face disponibile gratuit destinatarului cel târziu în momentul livrării; d) furnizează Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor care pot pune în pericol sănătatea sau mediul.-------------Lit. d) a art. 24 a fost modificată prin pct. 19 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Capitolul 8 Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 25Constituie contravenţie următoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice autorizate sa desfăşoare activităţi comerciale cu substanţe şi preparate chimice periculoase, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate infracţiuni conform Codului penal: a) declararea de date nereale, incomplete sau gresite despre substantele şi preparatele chimice periculoase care pot cauza vătămări grave ale sănătăţii sau mediului; b) neprezentarea fişelor tehnice de securitate sau prezentarea lor cu date incomplete ori gresite; c) clasificarea, ambalarea şi etichetarea gresita a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;c^1) netransmiterea informaţiilor solicitate de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, potrivit dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. a); d) încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă prin orice alt mod decât cele prevăzute la lit. a), b) şi c).-------------Lit. a) a art. 28 a fost modificată prin pct. 20 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Lit. c^1) a art. 25 a fost introdusă prin pct. 13 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 26 (1) Fapta prevăzută la art. 25 lit. a) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), precum şi cu retragerea autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor comerciale. (2) Faptele prevăzute la art. 25 lit. b), c) şi c^1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON). (3) Fapta prevăzută la art. 25 lit. d) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON).-------------Art. 26 a fost modificat prin pct. 14 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 27 (1) Săvârşirea repetată a vreuneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 25 sau neîndeplinirea măsurilor de remediere stabilite de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase se sancţionează cu dublul amenzii contravenţionale maxime prevăzute. (2) Cuantumul amenzilor se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28Aplicarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 25 se face de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 29 (1) Plata amenzii se face în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării obligaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Abrogat. (3) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 30 de zile de la data comunicării. (4) Plângerile se soluţionează de judecătoria competenţa.-------------Alin. (2) al art. 29 a fost abrogat prin pct. 21 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 30Încălcarea repetată sau nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage interdicţia temporară sau definitivă a desfăşurării activităţii, conform prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată.  +  Articolul 31Amenzile se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 32Orice fapta a persoanei fizice sau juridice săvârşită în legătură cu activităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, care întruneşte elementele unei infracţiuni, se sancţionează potrivit Codului penal.  +  Articolul 33Constatarea nerespectării obligaţiilor şi a săvârşirii contravenţiilor, precum şi aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal încheiat de personalul împuternicit al Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.  +  Articolul 34În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi constatarea contravenţiilor*).-------------Art. 34 a fost modificat prin pct. 22 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.-------------*) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin alin. (2) al art. 51 din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001, a fost abrogată în întregime Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 148 din 14 noiembrie 1968, cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 48 din OG 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare, "ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispoziţiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă."  +  Capitolul 9 Dispoziţii tranzitorii şi finale-------------Titlul Cap. 9 a fost modificat prin pct. 23 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 35Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor elaborează, pe baza propunerilor transmise de către ANSPCP, actele normative necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în condiţiile legii.-------------Art. 35 a fost modificat prin pct. 24 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Art. 35 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 53 din 30 august 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 36Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor iniţiază şi promovează, după caz, împreună cu alte autorităţi publice centrale, proiecte de acte normative în domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase.-------------Partea introductivă a art. 36 a fost modificată prin pct. 25 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.Art. 36 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 53 din 30 august 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 37Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 6 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Art. 37 a fost modificat prin pct. 26 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.  +  Articolul 37^1Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. P196 din 16 august 1967, cu modificările şi completările ulterioare, până la al saptelea amendament, şi ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 200 din 30 iulie 1999.-------------Art. 37^1 a fost introdus prin pct. 15 al art. 1 din LEGEA nr. 324 din 10 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005.  +  Articolul 38Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga pct. 18 din anexa nr. 2 <> la Decretul Consiliului de Stat nr. 466/1979 privind regimul produselor şi substanţelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980.-------------Art. 38 a fost modificat prin pct. 27 al art. 1 din LEGEA nr. 451 din 18 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 416 din 26 iulie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:──────────────Ministrul industrieişi comerţului,Radu BerceanuMinistrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica TomescuMinistru de stat, ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul funcţiei publice,Marian Parjol,secretar de statOficiul pentru Protecţia ConsumatorilorEliade Corneliu Mihailescu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes───────────────