DECRET-LEGE nr. 122 din 24 aprilie 1990 (*actualizat*)privind autorizarea şi functionarea în România a reprezentantelor societatilor comerciale şi organizaţiilor economice straine(actualizat pînă la data de 1 ianuarie 1997*)
EMITENT
  • CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALA
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 aprilie 1990. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pînă la data de 1 ianuarie 1997, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 24 din 26 iulie 1996.Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Societăţile comerciale şi organizaţiile economice straine pot avea reprezentante în România pe bază de autorizatie eliberata, în acest scop, în condiţiile prezentului decret-lege.De asemenea, societăţile comerciale sau organizaţiile economice straine pot fi reprezentate în România, pe bază de contract, şi de birouri româneşti specializate, inclusiv cele înfiinţate din iniţiativa proprie.  +  Articolul 2Autorizatiile pentru functionarea reprezentantelor societatilor comerciale şi organizaţiilor economice straine se elibereaza, la cererea acestora, de Ministerul Comerţului Exterior.  +  Articolul 3Societăţile comerciale şi organizaţiile economice straine reprezentate raspund, în condiţiile legii, pentru actele şi activitatea reprezentantelor lor în România.  +  Articolul 4Societatea comerciala sau organizaţia economica străină care solicită eliberarea unei autorizaţii de reprezentanta va menţiona în cererea adresata Ministerului Comerţului Exterior urmatoarele: a) sediul social; b) obiectul activităţii reprezentantei, în concordanta cu obiectul de activitate al societatii comerciale sau organizaţiei economice solicitante; c) durata de functionare a reprezentantei; d) numărul şi functiile persoanelor propuse a se incadra la reprezentanta, iar dacă sînt straini, numele, prenumele şi domiciliul lor în strainatate, cu menţionarea functiilor pe care le au la societatea comerciala sau la organizaţia economica şi la reprezentanta.Serviciile privind intocmirea şi indeplinirea formalitatilor necesare infiintarii şi funcţionarii reprezentantelor din România pot fi prestate, la cererea societatii comerciale sau organizaţiei economice straine, şi de Camera de Comert şi Industrie a României sau de alte organisme autorizate.  +  Articolul 5La cererea de eliberare a autorizatiei se vor anexa urmatoarele acte: a) o atestare, în original, din partea camerei de comert sau a altui organ competent din tara în care îşi are sediul societatea comerciala sau organizaţia economica străină care să confirme existenta sa legala, obiectul activităţii şi capitalul sau social; b) o confirmare asupra bonitatii din partea băncii prin care societatea sau organizaţia îşi desfăşoară principalele operaţiuni financiare; c) statutul sau alte acte dovedind forma de organizare şi modul de functionare a societatii sau organizaţiei; d) imputernicirea autentificata privind reprezentantii desemnaţi sa angajeze valabil societatea, respectiv organizaţia ce a solicitat autorizatia.  +  Articolul 6Ministerul Comerţului Exterior este obligat ca, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, sa emita autorizatia sau, motivat, sa o respinga.Prin autorizatia pentru functionare se vor stabili obiectul, condiţiile de exercitare a activităţii, durata şi sediul reprezentantei.  +  Articolul 7În termen de cel mult 15 zile de la data eliberarii autorizatiei, reprezentanta se înregistrează la Camera de Comert şi Industrie a României şi la administratia financiară în a carei raza teritoriala îşi are sediul.  +  Articolul 8Reprezentanta efectueaza în numele societatii comerciale sau al organizaţiei economice straine numai acte juridice şi activităţi conforme cu obiectul de activitate stabilit prin autorizatia de functionare. Reprezentantele şi personalul acestora îşi desfăşoară activitatea cu respectarea dispoziţiilor legale din România.  +  Articolul 9Societăţile comerciale şi organizaţiile economice raspund solidar cu angajatii incadrati în reprezentante pentru daunele rezultate din faptele ilicite comise de angajatii lor în exercitarea activităţii sau în legătură cu exercitarea acesteia.  +  Articolul 10Societăţile comerciale sau organizaţiile economice straine reprezentate în România au obligaţia sa comunice Ministerului Comerţului Exterior în termen de cel mult 30 de zile, eventualele modificari intervenite în statutul lor juridic, în special în legătură cu obiectul de activitate, capitalul social sau sediul, şi să solicite modificarea autorizatiei de functionare. În acest sens, Ministerul Comerţului Exterior poate modifica autorizatia de functionare.  +  Articolul 11Autorizatia de functionare poate fi retrasa de Ministerul Comerţului Exterior, înainte de expirarea valabilităţii, pentru urmatoarele motive: a) incalcarea de către personalul reprezentantei a dispoziţiilor legale din România privind ordinea publică; b) depăşirea obiectului de activitate stabilit prin autorizatie; c) nerespectarea obligaţiilor fiscale.Ministerul Comerţului Exterior va notifica societatii comerciale sau organizaţiei economice straine şi reprezentantei din România retragerea autorizatiei, acordind un termen de 90 de zile pentru lichidarea activităţii.  +  Articolul 12Functionarea reprezentantei inceteaza de drept atunci cînd societatea comerciala sau organizaţia economica inceteaza de a mai functiona.În cazul în care societatea comerciala sau organizaţia economica străină dispune încetarea activităţii reprezentantei, va instiinta despre aceasta Ministerul Comerţului Exterior. Lichidarea activităţii se va efectua în termen de 90 de zile de la instiintare.  +  Articolul 13La cererea de eliberare şi la eliberarea autorizaţiilor, societăţile comerciale şi organizaţiile economice straine vor achita taxele prevăzute de lege.  +  Articolul 14Pentru activitatea desfăşurată în România reprezentantele sînt obligate sa plateasca impozitele şi taxele stabilite în condiţiile legi.  +  Articolul 15Operaţiunile financiar-bancare ale reprezentantelor se efectueaza prin conturi în valută, deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 16Personalul reprezentantei poate fi format din cetăţeni români cu domiciliul în România sau în strainatate şi din cetăţeni straini.Cetatenii straini ca şi cetatenii români cu domiciliul în strainatate, pot fi angajaţi numai pe bază de permis de muncă eliberat de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale.Alegerea personalului român pentru a fi angajat la reprezentanta aparţine societatii comerciale sau organizaţiei economice straine.Contractele de muncă se vor negocia şi incheia direct de către cetatenii români cu firma comerciala sau organizaţia economica străină.Abrogat.Abrogat.----------------Alin. 5 şi 6 ale art. 16 au fost abrogate de art. 12 din ORDONANTA nr. 24 din 26 iulie 1996, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 5 august 1996.  +  Articolul 17Personalul reprezentantelor poate contacta în mod direct orice intreprindere productiva sau de comert exterior, institutii sau autorităţi, pentru discutarea problemelor legate de obiectul lor de activitate, cu respectarea reglementarilor legale în vigoare la data respectiva.  +  Articolul 18Pe perioada în care un cetatean român lucreaza în cadrul unei reprezentante nu poate cumula o alta functie intr-o unitate de stat cu sediul în România.  +  Articolul 19În cazul în care, prin conventii sau acorduri internationale la care România este parte, se stabilesc alte condiţii de autorizare şi functionare a reprezentantelor decit cele prevăzute în prezentul decret-lege, se vor aplica dispozitiile cuprinse în acele conventii sau acorduri.  +  Articolul 20Decretul nr. 15/1971 privind autorizarea şi functionarea în România a reprezentantelor firmelor comerciale şi organizaţiilor economice straine, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentului decret-lege, se abroga.PRESEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU----------------