ORDIN nr. 754 din 16 octombrie 2006pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 31 octombrie 2006  Având în vedere:- art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;- art. 36 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;- Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte modul de constituire a comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, denumite în continuare comisii de abilitare şi avizare teritoriale, în cadrul direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale.  +  Articolul 2Comisiile de abilitare şi avizare teritoriale au următoarea componenţă:
    PreşedinteDirectorul executivDirecţia de muncă, solidaritate socială şi familie teritorială, respectiv a municipiului Bucureşti
    MembriInspectorul şef adjunct cu atribuţii de securitate şi sănătate în muncăInspectoratul teritorial de muncă
      Conducătorul structurii asigurătorului pentru accidente de muncă şi boli profesionaleCasa judeţeană de pensii şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru municipiul Bucureşti
      Reprezentant nominalizatComisia de autorizare judeţeană înfiinţată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
   +  Articolul 3 (1) Comisiile de abilitare şi avizare teritoriale întocmesc, la fiecare întrunire, un raport al şedinţei pe care îl transmit, în termen de 5 zile de la data întrunirii, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Serviciul sănătate şi securitate în muncă. (2) Conţinutul raportului este prezentat în anexa nr. 1.  +  Articolul 4În prima şedinţă, comisiile de abilitare şi avizare teritoriale au obligaţia de a elabora şi de a aproba regulamentul de funcţionare propriu, elaborat pe baza Regulamentului-cadru prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Secretariatul comisiei de abilitare şi avizare teritoriale este asigurat de funcţionari din cadrul direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale respective. (2) Secretariatul comisiei de abilitare şi avizare teritoriale este numit prin decizie a directorului executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale.  +  Articolul 6Secretariatul comisiei de abilitare şi avizare teritoriale are următoarele limite de competenţă:1. ţine evidenţa solicitanţilor care depun dosare de abilitare şi/sau avizare;2. analizează dacă dosarele sunt complete, conform prevederilor art. 37, respectiv art. 187 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006;3. restituie prin poştă, cu confirmare de primire, dosarele incomplete şi/sau respinse de comisie, însoţite de motivaţia restituirii, conform legii;4. propune membrilor comisiei data întrunirii pentru analiza solicitărilor, cu cel puţin 45 de zile înainte;5. afişează la sediul direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie, cu cel puţin o lună înainte, data întrunirii comisiei;6. întocmeşte certificatele de abilitare şi/sau avizele, conform deciziilor luate de comisie, conform prevederilor prezentului ordin;7. transmite în termenele prevăzute la art. 39, respectiv la art. 188 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, prin poştă, cu confirmare de primire, certificatele de abilitare şi/sau avizele emise de comisie;8. participă la întrunirile comisiei şi întocmeşte procesul-verbal de şedinţă;9. răspunde de corectitudinea întocmirii documentelor şi pentru gestionarea acestora.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 167/2004 privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 7 mai 2004.  +  Articolul 9Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 16 octombrie 2006.Nr. 754.  +  Anexa 1 Comisia de abilitare a serviciilor externede prevenire şi protecţie şi de avizare adocumentaţiilor cu caracter tehnic deinformare şi instruire în domeniulsecurităţii şi sănătăţii în muncă ajudeţului ................................RAPORTÎn şedinţa din data ............... au fost supuse analizei dosareleurmătoarelor persoane, prin care se solicită:A. Abilitarea ca serviciu extern de prevenire şi protecţie:1. ........................................................2. ........................................................3. ........................................................4. ........................................................5. ........................................................În urma analizei, membrii comisiei au decis:1. Emiterea certificatelor de abilitare pentru următorii titulari:
    Nr. crt.Titularul, adresa, CUI, nr. de înregistrare în registrul comerţuluiCertificatul de abilitare nr./dataPersonalul din cadrul serviciului extern
    Numele şi prenumeleCodul numeric personalFuncţiaNivelul de pregătireCursul/furnizorul
           
     
     
           
     
     
           
     
     
  2. Respingerea solicitării de abilitare pentru:
    Nr. crt.Titularul, adresa, CUI, nr. de înregistrare în registrul comerţuluiMotivul
     
  B. Avizarea documentaţiei cu caracter tehnic de informare şi instruire îndomeniul securităţii şi sănătăţii în muncă realizată:1. ........................................................2. ........................................................3. ........................................................4. ........................................................5. ........................................................În urma analizei, membrii comisiei au decis:1. Emiterea avizelor pentru următoarele documentaţii:
    Nr. crt.Titularul, adresa, CUI, nr. de înregistrare în registrul comerţuluiAvizul nr./dataTipul documentaţieiTitlul documentaţiei
       
     
     
       
     
     
       
     
     
  2. Emiterea următoarelor decizii de respingere:
    Nr. crt.Titularul, adresa, CUI, nr. de înregistrare în registrul comerţuluiDecizia nr./dataTipul documentaţieiTitlul documentaţieiMotivul
       
     
     
       
     
     
       
     
     
  Preşedinte,.........................
   +  Anexa 2 REGULAMENT-CADRU  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte componenţa şi regulile generale după care funcţionează Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire din judeţul ......................., denumită în continuare comisie, constituită în baza Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 754/2006.  +  Articolul 2Componenţa comisiei este următoarea:
    FuncţiaNumele şi prenumeleInstituţia
    Preşedinte   Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie
    Membri   Inspectoratul teritorial de muncă
        Casa judeţeană de pensii - structura asigurătorului
        Comisia de autorizare judeţeană înfiinţată de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
    Secretar   Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie
   +  Articolul 3Preşedintele comisiei este directorul executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale.  +  Articolul 4Secretarul comisiei este numit prin decizie a directorului executiv al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale.  +  Articolul 5 (1) Comisia îşi desfăşoară lucrările numai în prezenţa tuturor membrilor. (2) Deciziile comisiei se iau prin vot majoritar. Deciziile comisiei sunt puse în aplicare de către preşedinte. (3) Preşedintele comisiei asistă la vot, dar nu participă la acesta. (4) Secretarul comisiei nu are drept de vot.  +  Articolul 6 (1) Comisia se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru, data întrunirii fiind convenită prin acord între membri şi preşedinte. (2) Data întrunirii se stabileşte cu cel puţin 30 de zile înainte, se afişează la sediul direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie teritoriale şi se face publică prin ............*1). (3) Secretarul comisiei participă la întruniri._____________*1) Se vor preciza alte mijloace prin care se face publică data întrunirii.  +  Articolul 7 (1) Lucrările comisiei vor fi consemnate într-un proces-verbal de şedinţă, în care se va preciza votul acordat de fiecare membru. (2) Procesul-verbal de şedinţă este întocmit de secretar.  +  Articolul 8Preşedintele comisiei are următoarele atribuţii: a) asigură conducerea comisiei în intervalul dintre şedinţe; b) convoacă şedinţele comisiei şi propune ordinea de zi; c) conduce şedinţele comisiei şi moderează discuţiile, dând cuvântul participanţilor în ordinea înscrierilor, sintetizează şi supune la vot hotărârile, comunicând rezultatele votului; d) răspunde de îndeplinirea hotărârilor luate de plenul comisiei şi dispune luarea măsurilor necesare în acest sens de către secretar; e) poate dispune controlul activităţii secretarului; f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de plenul comisiei.  +  Articolul 9Preşedintele semnează certificatele de abilitare pentru servicii externe de prevenire şi protecţie, avizele/deciziile de respingere a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă emise ca urmare a hotărârilor comisiei, rapoartele către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - Serviciul sănătate şi securitate în muncă, hotărârile comisiei pentru reglementarea unor măsuri cu caracter administrativ, precum şi alte documente rezultate din exercitarea atribuţiilor sale.  +  Articolul 10Alte prevederi specifice*2)._____________*2) În funcţie de condiţiile specifice fiecărei comisii teritoriale, se vor introduce alte prevederi referitoare la funcţionarea acesteia şi la modul de desfăşurare a lucrărilor.-------