HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 1991 (*actualizată*)privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA(actualizată pînă la data de 27 noiembrie 1992*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 29 ianuarie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ pâna la data de 27 noiembrie 1992, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 731 din 11 noiembrie 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA (Romanian Air Trafic Services Administration), cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti, km 16,5, ca persoana juridică, functionînd pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, putind beneficia de subvenţii de la bugetul de stat.Administraţia română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA se constituie prin preluarea subunitatilor, formatiilor şi obiectivelor prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu baza materială şi personalul aferent acestora.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate administrarea şi exploatarea spaţiului aerian al României, repartizat aviaţiei civile, organizarea şi asigurarea tehnica a acestora, dirijarea şi controlul circulaţiei şi traficului aerian pentru aeronavele româneşti şi străine, organizarea şi realizarea informării aeronautice şi meteorologice a transportatorilor aerieni români şi străini, asigurarea legăturilor permanente ale căilor aeriene naţionale cu cele ale statelor vecine şi cu aeroporturile din ţara, precum şi organizarea şi realizarea serviciului de telecomunicaţii aeronautice.-------------Art. 2 a fost modificat prin art. 2 din HOTĂRÎREA nr. 731 din 11 noiembrie 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 27 noiembrie 1992.  +  Articolul 3Administraţia română a serviciilor de trafic aerian este imputernicita sa elaboreze programul de perfecţionare a pregătirii de specialitate a întregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protecţie a navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice.  +  Articolul 4Patrimoniul Administraţie române a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA este de 1.004.229 mii lei, conform datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 30 iunie 1990, constituit prin preluarea patrimoniilor subunitatilor prevăzute în anexa nr. 1 şi va fi definitivat pe baza reevaluarii acestuia, în condiţiile prevăzute de lege, pînă la data de 1 martie 1991.  +  Articolul 5Administraţia română a serviciilor de trafic aerian poate coopera în domeniul sau de activitate cu organele similare din statele cu care se întreţin relaţii aviatice civile şi cu organizaţiile internaţionale specializate în acest domeniu.  +  Articolul 6Pentru realizarea activităţii proprii, Administraţia română a serviciilor de trafic aerian poate încheia contracte de import-export şi de asigurare de asistenţa tehnica sau servicii cu parteneri din ţara sau străinătate.  +  Articolul 7Tarifele şi taxele, în lei şi în valută, pentru serviciile asigurate transportatorilor români sau străini se stabilesc de consiliul de administraţie al ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale şi înţelegerilor internaţionale încheiate în acest domeniu.În vederea dezvoltării şi modernizării rapide impuse de standardele internaţionale, ROMATSA poate utiliza fondurile valutare realizate din încasări, conform legii.  +  Articolul 8Organizarea şi funcţionarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se fac în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9Personalul care trece la Administraţia română a serviciilor de trafic aerian ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărîre se considera transferat în interesul serviciului, iar în cazul în care este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.  +  Articolul 10Salarizarea personalului din aparatul central al ROMATSA se face potrivit prevederilor anexei VI, lit. A din Legea nr. 57/1974*), iar a personalului din unităţile componente conform dispoziţiilor din anexele IV, V şi VII din aceeaşi lege, pînă la apariţia noilor reglementări din acest domeniu de activitate.--------------*) Legea nr. 57/1974 a fost abrogată de anexa 1 din LEGEA nr. 14 din 8 februarie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 9 februarie 1991, cu excepţia art. 75, 193 alin. 1, art. 196 şi art. 197.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.  +  Articolul 12Pe data prezentei hotărîri orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1Subunităţile, formatiile, obiectivele din compunerea Regiei autonome"Administraţia serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA--------------------------------------------------------------------------------Nr. Denumirea subunitatilor Unităţile economice din carecrt. componente ale regiei se preiau părţi din patrimoniuROMATSA şi personal--------------------------------------------------------------------------------1. Formatia NOTAM (NOTICE TO AIRMAN) Departamentul aviaţiei civile2. Centrul regional de dirijare Bucureşti Aeroportul Bucureşti-Otopeni3. Centrul naţional de protecţie meteorolo-gica a navigaţiei aeriene Aeroportul Bucureşti-Otopeni4. Radiofar de ruta Floreşti Aeroportul Bucureşti-Otopeni5. Radiofar de ruta Strejnic Aeroportul Bucureşti-Otopeni6. Radiofar de ruta Urziceni Aeroportul Bucureşti-Otopeni7. Radiofar de ruta Mizil Aeroportul Bucureşti-Otopeni8. Radiofar de ruta Ţăndarei Aeroportul Bucureşti-Otopeni9. Radiofar de ruta Curtea de Argeş Aeroportul Bucureşti-Otopeni10. Centrul regional de dirijare Cluj Aeroportul Cluj11. Centrul regional de dirijare Arad Aeroportul Arad12. Centrul regional de dirijare Bacău Aeroportul Bacău13. Radiofar de ruta Galaţi Aeroportul Bacău14. Centrul de dirijare Constanta Aeroportul ConstantaM. Kogălniceanu M. Kogălniceanu15. Radiofar de ruta Braşov Aeroportul Sibiu16. Radiofar de ruta Deva Aeroportul Sibiu17. Radiofar de ruta Tîrgu Jiu Aeroportul Craiova18. Centrul naţional de telecomunicaţii Baza de deservire tehnica şiaeronautice reparaţii aeroportuare--------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 2REGULAMENT 26/01/1991