ORDONANTA nr. 34 din 30 ianuarie 2002 (*actualizată*)privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora**)(actualizată până la data de 14 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 octombrie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 13 iunie 2002; LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006; LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul IDispoziţii generale--------------Capitolul I a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul de reglementare a relaţiilor între operatorii de reţele, între furnizorii de servicii şi între operatorii de reţele şi furnizorii de servicii privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora. (2) Prezenta ordonanţă stabileşte drepturile şi obligaţiile operatorilor şi ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la reţelele instalate, operate, controlate sau puse la dispoziţie de către aceştia sau la infrastructura asociata acestor reţele. (3) Obiectivele cadrului de reglementare stabilit în condiţiile prezentei ordonanţe sunt promovarea concurentei, asigurarea interconectarii şi a interoperabilitatii serviciilor de comunicaţii electronice şi protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor. (4) Prevederile prezentei ordonanţe nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, următorii termeni se definesc astfel: a) reţea de comunicaţii electronice - sistemele de transmisie şi, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare şi alte resurse care permit transportul semnalelor prin cablu, pe cale radio, prin mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, incluzând reţelele de comunicaţii prin satelit, reţelele terestre fixe, cu comutare de circuite şi cu comutare de pachete, inclusiv internet, şi mobile, reţelele electrice, în măsura în care sunt utilizate pentru transmiterea de semnale, reţelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale şi reţelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informaţie transmisă;------------Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. b) serviciu de comunicaţii electronice - un serviciu, furnizat de regula cu titlu oneros, care consta, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice, incluzând serviciile de telecomunicaţii şi serviciile de transmisie prin reţelele utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conţinutul informatiei transmise prin intermediul reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice sau se exercită controlul editorial asupra acestui conţinut; de asemenea, nu se includ serviciile societăţii informationale, definite prin art. 1 pct. 1 din Legea nr. 365/2002privind comerţul electronic, cu modificările şi completările ulterioare, care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin reţelele de comunicaţii electronice;------------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. c) reţea publică de comunicaţii - o reţea de comunicaţii electronice care este utilizata, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; d) infrastructura asociata - acele resurse asociate unei reţele de comunicaţii electronice sau unui serviciu de comunicaţii electronice, care permit sau susţin furnizarea de servicii prin intermediul reţelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces condiţionat şi ghidurile electronice de programe; e) sistem de acces condiţionat - orice modalitate tehnica sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibila la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restrictionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă; f) operator - o persoană care instaleaza, operează, controlează sau pune la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizata sa instaleze, sa opereze, sa controleze sau sa pună la dispoziţie terţilor o reţea publică de comunicaţii; g) utilizator - orice persoană fizica sau juridică care utilizează sau solicita un serviciu de comunicaţii electronice destinat publicului; h) abonat - orice persoană fizica sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului;------------Litera i) a art. 2 a fost abrogată de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. j) acces - punerea la dispoziţie unui terţ de spaţii, echipamente sau servicii, în condiţii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, necesare în scopul furnizarii de servicii de comunicaţii electronice; accesul cuprinde, printre altele:- accesul la elemente ale reţelei şi la infrastructura asociata, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau nonfixe, incluzând accesul la bucla locală şi la infrastructura şi serviciile necesare furnizarii de servicii prin bucla locală;- accesul la infrastructura fizica, inclusiv clădiri, conducte şi piloni;- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistenţa operationala;- accesul la sisteme de conversie a numerelor sau la sistemele care au o funcţionalitate echivalenta;- accesul la reţele fixe şi mobile, în special pentru roaming;- accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitala;- accesul la serviciile de reţele virtuale; k) acces necondiţionat - furnizarea de acces la spaţii, echipamente sau servicii, după caz, care nu este condiţionată de:- achiziţia concomitenta de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat;- achiziţia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizarii tipului de acces solicitat;- impunerea oricăror condiţii comerciale, tehnice sau de alta natura, care nu sunt necesare furnizarii tipului de acces solicitat; l) interconectare - legătură fizica şi logica realizată între reţele publice de comunicaţii pentru a permite comunicarea între utilizatorii reţelelor sau accesul la servicii; serviciile pot fi furnizate de către părţile implicate sau de către alte părţi care au acces la reţeaua respectiva; interconectarea este o formă specifică de acces realizată de operatorii de reţele publice de comunicaţii; m) serviciu de televiziune pe ecran lat - un serviciu de televiziune care consta, în totalitate sau parţial, în programe produse şi editate pentru a fi afişate pe ecranul lat; formatul 16:9 este formatul de referinţa pentru serviciile de televiziune pe ecran lat; n) bucla locală - circuitul fizic dintre punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenta al abonatului şi repartitorul principal dintr-o reţea publică de telefonie fixa sau un element echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, prin fire metalice, cablu coaxial, fibra optica; o) subbucla locală - porţiunea din bucla locală care conecteaza punctul terminal al reţelei aflat la punctul de prezenta al abonatului cu un punct de acces intermediar; p) acces partajat la bucla locală - utilizarea de către unul sau mai mulţi beneficiari a capacităţii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală sau subbucla locală conform solicitării, fără a fi perturbat serviciul oferit iniţial de titularul autorizat; q) colocare - furnizarea spaţiului fizic şi a resurselor tehnice necesare instalării şi conectarii, în scopul unei funcţionari corespunzătoare a echipamentului relevant aparţinând beneficiarului acestei forme de acces; r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate printr-o reţea publică de comunicaţii de a primi şi de a transmite apeluri sau de a avea acces la servicii de comunicaţii electronice atunci când aceştia nu se afla în aria de acoperire a reţelei respective, prin intermediul unei alte reţele, în baza unui acord comercial încheiat în acest sens; s) oferta de referinţa - oferta comercială, realizată în condiţiile prezentei ordonanţe, prin intermediul căreia un operator îşi asuma obligaţia de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligaţii în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia; t) servicii paneuropene - servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde şi practici comerciale comune. (2) În cuprinsul prezentei ordonanţe sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Ordonanţa-cadru.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 3Încheierea acordurilor de acces şi interconectare se realizează potrivit principiilor libertăţii contractuale şi negocierii cu buna-credinţa a condiţiilor tehnice şi comerciale ale acestora, cu respectarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 4 (1) Pentru a se asigura furnizarea şi interoperabilitatea serviciilor de comunicaţii electronice destinate publicului orice operator al unei reţele publice de comunicaţii are: a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei reţele publice de comunicaţii, în vederea furnizarii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii interconectate cu reţeaua oricăruia dintre cei doi operatori; b) obligaţia, la cererea unui terţ autorizat în condiţiile legii, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauza, în vederea furnizarii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicaţii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte reţele publice de comunicaţii interconectate cu reţeaua oricăreia dintre părţi. (2) Operatorii vor oferi acces şi interconectare în conformitate cu obligaţiile stabilite de autoritatea de reglementare potrivit dispoziţiilor art. 5 sau 8.------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Reţelele publice de comunicaţii instalate în vederea furnizarii de servicii de televiziune digitala trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice necesare în vederea furnizarii serviciilor sau programelor de televiziune pe ecran lat.--------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (4) Operatorii care receptioneaza şi retransmit servicii sau programe de televiziune pe ecran lat au obligaţia de a păstra formatul respectiv.--------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (5) Informaţiile obţinute înaintea, în timpul sau după finalizarea negocierilor unui acord de acces sau de interconectare trebuie utilizate numai în scopul în care au fost furnizate, iar confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate va fi respectata în toate cazurile. Aceste informaţii nu pot fi divulgate către niciun terţ, în special către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului sau ai furnizorului de servicii de comunicaţii electronice, care ar obţine astfel un avantaj de ordin competitiv, cu excepţia informaţiilor solicitate de autoritatea de reglementare, potrivit dispoziţiilor legale.------------Alin. (5) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea de reglementare va lua toate măsurile necesare pentru a incuraja şi, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, accesul şi interconectarea în condiţii adecvate, precum şi interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovării concurentei şi ale maximizării beneficiului utilizatorului final. (2) Măsurile adoptate potrivit alin. (1) pot viza, în special, impunerea următoarelor obligaţii, fără a aduce atingere măsurilor ce ar putea fi luate în conformitate cu prevederile art. 8 faţă de operatorii cu putere semnificativă pe piaţa: a) obligaţii în sarcina operatorilor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligaţia de a asigura interconectarea reţelelor acestora, dacă impunerea acestor obligaţii este necesară pentru asigurarea conectivitatii între utilizatorii finali; b) obligaţia operatorilor de a furniza accesul la anumite elemente ale infrastructurii asociate, stabilite prin dispoziţiile legale adoptate potrivit art. 6, în condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligaţii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Autoritatea de reglementare poate stabili condiţii tehnice sau operationale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau beneficiarii accesului, în cazul în care impune unui operator obligaţii de furnizare a accesului în condiţiile art. 12, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea funcţionarii normale a reţelei.--------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (4) Obligaţiile şi condiţiile impuse potrivit prevederilor alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proporţionale şi nediscriminatorii, iar impunerea lor trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50 din Ordonanţa-cadru.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea facuta de art. II pct. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 în ceea ce priveşte trimiterea la procedura prevăzută la art. 34^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 din cuprinsul alin. (4) şi (5) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 va intra în vigoare începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. (5) Autoritatea de reglementare are dreptul sa stabilească, din proprie iniţiativă, acolo unde este justificat, sau, în cazul în care în urma negocierilor nu se poate ajunge la încheierea unui acord, la cererea oricăreia dintre părţile implicate, condiţiile în care se realizează accesul sau interconectarea, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe şi cu respectarea procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 34^1, 36 şi 50 din Ordonanţa-cadru.------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea facuta de art. II pct. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006 în ceea ce priveşte trimiterea la procedura prevăzută la art. 34^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 din cuprinsul alin. (4) şi (5) ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 va intra în vigoare începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. (6) În luarea unei decizii în conformitate cu prezentul articol, autoritatea de reglementare va avea în vedere asigurarea unor condiţii de acces şi interconectare echivalente în situaţii echivalente, precum şi imposibilitatea condiţionarii încheierii acordului de acces sau de interconectare de acceptarea unor clauze care nu au legătură cu acesta.------------Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Capitolul IIObligaţiile operatorilor şi procedurile de analiza a pieţei--------------Capitolul II a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 6Condiţiile generale referitoare la sistemele de acces restrictionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio şi televiziune, indiferent de mijloacele de comunicaţie utilizate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 7Obligaţiile legate de acces sau interconectare în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe îşi produc în continuare efectele, până la adoptarea de către autoritatea de reglementare a unei decizii contrare, conform prevederilor art. 8.  +  Articolul 8 (1) Dacă, în urma unei analize de piaţa realizate în conformitate cu prevederile cap. V din Ordonanţa-cadru, un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o piaţa relevanta, autoritatea de reglementare va impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 9-13. (2) În măsura în care legea nu dispune altfel şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 5, dispoziţiilor legale adoptate potrivit art. 6, prevederilor art. 17 alin. (2) lit. h), art. 25 sau 35 din Ordonanţa-cadru, ale art. 25, 26 sau 28 din Legea nr. 304/2003pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, prevederilor relevante ale Legii nr. 506/2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completările ulterioare, sau obligaţiilor rezultate din acordurile internaţionale la care România este parte, autoritatea de reglementare poate impune obligaţiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnaţi ca având putere semnificativă pe piaţa potrivit alin. (1). (3) În cazuri excepţionale, dacă autoritatea de reglementare intenţionează sa impună în sarcina unui operator desemnat ca având putere semnificativă pe piaţa potrivit alin. (1) alte obligaţii în legătură cu accesul şi interconectarea decât cele prevăzute la art. 9-13, aceasta va transmite Comisiei Europene o solicitare în acest sens. Comisia Europeană va lua o decizie de autorizare sau de respingere a măsurii propuse, care se publică pe pagina de internet a autorităţii de reglementare. (4) Obligaţiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) trebuie să se bazeze pe natura problemei identificate, să fie proporţionale şi justificate, având în vedere obiectivele autorităţii de reglementare prevăzute la art. 45 din Ordonanţa-cadru, iar impunerea acestora trebuie să se realizeze în urma parcurgerii procedurilor prevăzute la art. 34^1 şi 50 din Ordonanţa-cadru. (5) Măsurile prin care se impun, se modifica sau se retrag obligaţii în legătură cu accesul sau interconectarea în conformitate cu acordurile internaţionale la care România este parte se notifica Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 34^1 din Ordonanţa-cadru.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea alin. (3)-(5) ale art. 8 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii de transparenta în legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociata. Aceste obligaţii pot viza aducerea la cunoştinţa publicului a anumitor informaţii, precum specificăţiile tehnice, caracteristicile reţelei, modalităţile şi condiţiile de furnizare şi utilizare, informaţiile contabile şi tarifele practicate. (2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligaţii de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligaţia de a publică o ofertă de referinţa care trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura ca solicitanţii nu vor trebui sa plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat. (3) Oferta de referinţa va cuprinde o descriere detaliată a ofertelor pentru fiecare dintre elementele reţelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesităţilor pieţei, precum şi condiţiile tehnice şi comerciale, inclusiv de preţ, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente. (4) Autoritatea de reglementare poate impune modificări ale ofertei de referinţa, pentru a asigura implementarea corespunzătoare a obligaţiilor impuse în conformitate cu dispoziţiile prezentei ordonanţe.------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informaţii trebuie aduse la cunoştinţa publicului, nivelul de detaliu cerut şi modalitatea de publicare. (6) În cazul în care unui operator i s-au impus obligaţii potrivit art. 12, în legătură cu furnizarea accesului necondiţionat la bucla locală, autoritatea de reglementare va impune acestuia obligaţia de a publică o ofertă de referinţa care va conţine cel puţin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.------------Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 10 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 10Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii de nediscriminare în legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociata, prin care să se asigure, în special, ca operatorii: a) aplica condiţii echivalente în circumstanţe echivalente altor persoane care furnizează servicii echivalente;------------Litera a) a art. 10 a fost modificată de pct. 11 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. b) pun la dispoziţie terţilor servicii şi informaţii în aceleaşi condiţii, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor lor.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţii privind evidenţa contabilă separată, în cadrul contabilităţii interne de gestiune, pentru anumite activităţi care au legătură cu interconectarea reţelelor de comunicaţii ori cu accesul la aceste reţele sau la infrastructura asociata. (2) Autoritatea de reglementare poate, în special, sa impună unui operator integrat pe verticala sa urmărească distinct în evidenta corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros şi tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligaţiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subvenţionarea incrucisata. Autoritatea de reglementare poate stabili formatul şi metodologia contabila ce trebuie utilizate în vederea respectării acestei obligaţii.------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 12 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligaţiilor de transparenta şi de nediscriminare autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligaţia de a furniza, la cerere, înregistrări contabile, inclusiv date provenind de la terţi privitoare la venituri. (4) În scopul promovării unei pieţe deschise şi concurentiale autoritatea de reglementare poate publică informaţiile contabile obţinute, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligaţia de a permite accesul şi utilizarea unor elemente specifice ale reţelei şi a infrastructurii asociate, în special în cazul în care se considera ca refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei pieţe concurentiale, la nivelul vânzării cu amănuntul, sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali. (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele: a) acordarea către un terţ a dreptului de acces la elemente specifice ale reţelei sau la infrastructura asociata, inclusiv a accesului necondiţionat la bucla locală;--------------Litera a) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. b) negocierea, cu buna-credinţa, cu orice terţ care solicită accesul; c) neretragerea dreptului de acces deja acordat; d) furnizarea către terţi a anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzării; e) acordarea accesului liber la interfetele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esenţiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de reţele virtuale; f) furnizarea colocarii sau a altor forme de utilizare partajata a spaţiilor ori echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor şi pilonilor;--------------Litera f) a alin. (2) al art. 12 a fost modificată de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilitatii serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de reţele inteligente sau a serviciului de roaming în reţelele mobile; h) acordarea accesului la sistemele de asistenţa operationala sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurente loiale în furnizarea serviciilor; i) interconectarea reţelelor sau a elementelor reţelelor. (3) Autoritatea de reglementare poate ataşa obligaţiilor prevăzute la alin. (1) condiţii referitoare la echitatea, rezonabilitatea şi celeritatea îndeplinirii acestora. (4) La impunerea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va lua în considerare, în special: a) viabilitatea tehnica şi economică a utilizării sau instalării unor infrastructuri alternative, în condiţiile dezvoltării pieţei, pe baza naturii şi tipului interconectarii sau accesului în cauza; b) fezabilitatea furnizarii accesului solicitat, în funcţie de capacitatea disponibilă; c) investiţia iniţială realizată de proprietarul infrastructurii, pe baza riscurilor implicate în angajarea unei asemenea investiţii; d) necesitatea promovării concurentei pe termen lung; e) existenta anumitor drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul; f) furnizarea de servicii paneuropene.  +  Articolul 13 (1) Dacă o analiza de piaţa realizată în condiţiile legii indica absenta concurentei efective, care presupune ca operatorul în cauza este capabil sa menţină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau ca diferenţa dintre tarifele pentru serviciile cu amănuntul şi tarifele de gros percepute furnizorilor care oferă servicii cu amănuntul similare este de asa natura încât produce efecte anticoncurentiale, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, sa impună obligaţii referitoare la recuperarea costurilor şi controlul tarifelor, inclusiv obligaţii de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri şi obligaţii privind evidenţa contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau de interconectare. La impunerea obligaţiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investiţia facuta de operatorul în cauza şi va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, ţinând seama de riscurile asociate acestei investiţii.------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impuse în condiţiile alin. (1) trebuie să promoveze eficienta economică şi concurenta şi sa maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe pieţele concurentiale comparabile. (3) În cazul în care un operator are obligaţia să îşi fundamenteze tarifele în funcţie de costuri, atunci proba faptului ca tarifele respective sunt determinate prin adăugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investiţiei se afla în sarcina operatorului în cauza. În vederea calculării costului furnizarii eficiente a serviciilor autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator sa furnizeze toate informaţiile care au stat la baza determinării unor tarife şi poate impune, dacă este cazul, ajustari ale acestor tarife. (4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementarii unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie facuta publică, indicandu-se cel puţin principalele categorii în care sunt grupate costurile şi regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligaţiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditata anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate în condiţiile stabilite de autoritatea de reglementare.------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 14 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 15Autoritatea de reglementare va notifica Comisiei Europene operatorii desemnaţi ca având putere semnificativă pe piaţa şi obligaţiile impuse acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe, precum şi, în cel mai scurt timp, orice modificare în ceea ce priveşte obligaţiile sau operatorii cărora li se aplică aceste obligaţii.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. Modificarea art. 15 intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană, conform lit. c) a art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 16 (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe revine, în condiţiile legii, autorităţii de reglementare, care acţionează prin personalul de control împuternicit în acest scop. (2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul comunicaţiilor.  +  Articolul 17 (1) În exercitarea atribuţiilor de control, personalul împuternicit în acest scop al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii sau operatorilor de reţele informaţiile care îi sunt necesare, menţionând baza legală şi scopul solicitării, şi pot stabili termene proporţionale cu durata necesară furnizarii informaţiilor solicitate, până la care aceste informaţii să fie transmise, sub sancţiunea prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a).-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 370 din 5 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 11 octombrie 2006. (2) Personalul de control, împuternicit în acest scop, al autorităţii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, sa ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări.  +  Capitolul IIIContravenţii şi sancţiuni--------------Capitolul III a fost introdus de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 18 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii: a) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) şi (4); b) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2);--------------Litera b) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. c) încălcarea obligaţiei de negociere prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b); d) încălcarea obligaţiei de nedivulgare prevăzute la art. 4 alin. (5); e) nerespectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3); f) nerespectarea condiţiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5); g) încălcarea obligaţiilor de nediscriminare prevăzute la art. 10; h) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (2);--------------Litera h) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. i) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3); j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispoziţiilor de control al tarifelor date în aplicarea art. 13; k) încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (1);------------Litera l) a alin. (1) al art. 18 a fost abrogată de pct. 16 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.------------Alin. (1^1) al art. 18 a fost abrogat de pct. 16 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a) şi b); b) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei, iar pentru furnizorii sau operatorii cu o cifra de afaceri de peste 2.000.000 lei, cu amendă în suma de până la 5% din cifra de afaceri, pentru faptele prevăzute la lit. c)-k)."------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (4) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face ţinându-se seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei.--------------Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată. (6) În cazul repetarii abaterii semnalate autoritatea de reglementare poate decide suspendarea temporară sau retragerea autorizării.--------------Alin. (6) al art. 18 a fost introdus de pct. 20 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 19 (1) Autoritatea de reglementare poate obliga, prin decizie, operatorii la plata unor amenzi administrative în suma de până la 30.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. a) sa furnizeze în mod complet şi corect, în conformitate cu solicitarea scrisă a autorităţii de reglementare, informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3), art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum şi orice alte informaţii cerute în mod neechivoc de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe;--------------Litera a) a alin. (1) al art. 19 a fost modificată de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. b) să se supună controlului prevăzut la art. 16 şi la art. 17 alin. (2); c) să se conformeze măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 16 alin. (2), în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora;--------------Litera d) a alin. (1) al art. 19 a fost abrogată de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. e) să respecte obligaţiile de transparenta prevăzute la art. 9. (2) Valoarea maxima a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei. (3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispoziţia autorităţii de reglementare şi vor fi folosite pentru asigurarea condiţiilor privind îndeplinirea atribuţiilor de supraveghere şi control.--------------Alin. (3) al art. 19 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 20 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 16. (2) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către personalul de control prevăzut la art. 16. (3) Sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)-k) şi amenzile administrative prevăzute la art. 19 se aplică prin decizie a preşedintelui autorităţii de reglementare.------------Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 18 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006. (4) Actul prin care se aplică sancţiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 sau amenzile administrative prevăzute la art. 19, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate. (5) Contravenţiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. (6) Orice decizie a autorităţii de reglementare poate fi atacată în contencios administrativ, în condiţiile legii.--------------Alin. (6) al art. 20 a fost introdus de pct. 24 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002. (7) Regimul sanctionator instituit prin prezentul capitol se completează în mod corespunzător cu prevederile art. 59 şi 59^1 din Ordonanţa-cadru.------------Alin. (7) al art. 20 a fost introdus de pct. 19 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.  +  Articolul 21Orice persoană care divulga sau utilizează, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă, documente sau informaţii cu caracter de secret de serviciu, primite sau de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii, putând fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 25 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Capitolul IVDispoziţii finale--------------Capitolul IV a fost introdus de pct. 26 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 22Autoritatea de reglementare, în sensul prezentei ordonanţe, este Autoritatea Naţionala de Reglementare în Comunicaţii.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 27 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.  +  Articolul 23La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga art. 38-40 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 23 a fost modificat de pct. 28 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.Prezenta ordonanţă transpune Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora (Directiva privind accesul), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002.--------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 20 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  AnexăELEMENTELE MINIMEcare trebuie incluse într-o ofertă de referinţa pentru accesul necondiţionat la bucla locală--------------Titlul anexei a fost modificat de pct. 29 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.A. Condiţii asociate accesului necondiţionat la bucla locală1. Elemente ale reţelei la care se oferă accesul, cuprinzând în principal următoarele: a) accesul la bucla locală; b) utilizarea capacităţii disponibile a circuitului fizic care formează bucla locală, în cazul accesului partajat la bucla locală.--------------Litera b) a punctului 1, litera A din anexa a fost modificată de pct. 30 al articolului unic din LEGEA nr. 527 din 17 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 14 august 2002.2. Informaţii referitoare la amplasarea punctelor fizice de acces şi la disponibilitatea buclei locale în părţi determinate ale reţelei de acces; difuzarea acestor informaţii poate fi limitată la sfera părţilor interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.3. Condiţii tehnice referitoare la accesul şi utilizarea buclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii de fire metalice torsadate în bucla locală.4. Proceduri de comanda şi de aprovizionare, eventuale restrictii de utilizare.B. Servicii de colocare1. Informaţii referitoare la situarea sediilor operatorului unde se poate realiza colocarea; difuzarea acestor informaţii poate fi limitată la sfera părţilor interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.2. Posibilităţile de colocare în sediile menţionate la pct. 1, incluzând posibilităţile de colocare fizica şi, dacă este cazul, colocarea la distanta şi colocarea virtuala.3. Caracteristicile echipamentului şi, dacă este cazul, restrictii privind colocarea anumitor echipamente.4. Măsuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea sediilor sale.5. Condiţii de acces în incinte pentru personalul beneficiarului.6. Norme tehnice şi standarde de siguranţă.7. Reguli de alocare a spaţiului acolo unde spaţiul disponibil pentru colocare este limitat.8. Condiţii în care beneficiarii pot sa inspecteze sediile unde se poate realiza o colocare fizica şi sediile unde colocarea a fost refuzată pe motiv de capacitate insuficienta.C. Sisteme informationaleCondiţii de acces la anumite sisteme ale operatorului: sisteme de asistenţa operationala, sisteme informationale sau baze de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, comanda, întreţinere, solicitări de reparaţii şi facturare.------------Litera C din anexa a fost modificată de pct. 21 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 30 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 810 din 2 octombrie 2006.D. Condiţii de furnizare1. Termenul sau termenele în care operatorul trebuie să răspundă la cererile de furnizare a serviciilor şi a elementelor infrastructurii asociate; acorduri asupra nivelului serviciului, rezolvarea problemelor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului şi parametri de calitate a serviciilor.2. Clauze contractuale standard, inclusiv, dacă este cazul, despăgubirile datorate în caz de nerespectare a termenului sau termenelor stabilite în conformitate cu prevederile pct. 1.3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu, funcţie şi element al infrastructurii asociate, prevăzut în prezenta anexa.────────────────