HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (*republicată*)privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici*)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 29 iulie 2021  *) Republicată în temeiul art. IV alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 2 martie 2021, dându-se textelor o nouă numerotare;Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 octombrie 2006 și ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2012;– Hotărârea Guvernului nr. 359/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015;– Hotărârea Guvernului nr. 584/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 17 august 2018;– Hotărârea Guvernului nr. 157/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 4 martie 2020.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Obiectul de reglementare și domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, care provin sau pot proveni din efectele agenților chimici prezenți la locul de muncă ori ca rezultat al oricărei activități profesionale care implică agenți chimici.  +  Articolul 2Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Pentru substanțele cancerigene și mutagene prezente la locul de muncă, prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a prejudicia prevederile mai favorabile securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă și/sau specifice din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, republicată.  +  Articolul 4(1) Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă prevăzute de prezenta hotărâre se aplică în cazul în care agenții chimici periculoși sunt prezenți sau pot fi prezenți la locul de muncă, cu respectarea dispozițiilor privind măsurile de protecție împotriva radiațiilor aplicabile agenților chimici, potrivit prevederilor legislației naționale care transpun directivele adoptate în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.(2) La transportul agenților chimici periculoși, prevederile prezentei hotărâri se aplică cu respectarea dispozițiilor mai favorabile protecției sănătății și securității lucrătorilor în muncă din legislația națională armonizată cu:a) Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 260 din 30 septembrie 2008; din Ordonanța Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001; Hotărârea Guvernului nr. 323/2000 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și regulamentului de organizare și funcționare ale Comitetului interministerial pentru transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 891/2003 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.224/2004 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată; Ordonanța Guvernului nr. 7/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România, , republicată, cu modificările ulterioare; și Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată;b) Directiva 2002/59 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficului navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene seria L nr. 208 din 5 august 2002; din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 926/2020 privind inspecțiile obligatorii la navele de pasageri de tip Ro-Ro, precum și la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat; c) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002 și prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;d) codul IMDG - codul maritim internațional al mărfurilor periculoase în vigoare, Codul IBC - lista internațională a Organizației Maritime Internaționale, denumită în continuare OMI, cu reglementările referitoare la construcția și echipamentul navelor care transportă produse chimice periculoase în vrac și Codul IGC - lista internațională a OMI, cu reglementările referitoare la construcția și echipamentul navelor care transportă gaze lichefiate în vrac;e) Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare și Regulamentul privind transportul intern al substanțelor periculoase pe Rin, astfel cum sunt incluse în dreptul comunitar;f) instrucțiunile tehnice pentru transportul mărfurilor periculoase în condiții de siguranță, emise de Organizația Internațională a Aviației Civile.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 5În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. agent chimic - orice element sau compus chimic, singur ori în amestec, în stare naturală sau fabricat, utilizat ori eliberat, inclusiv sub formă de deșeuri, prin orice activitate profesională, fie că este produs intenționat sau nu, fie că este introdus pe piață ori nu;2. agent chimic periculos:a) orice agent chimic care întrunește criteriile pentru clasificarea ca periculos în oricare dintre clasele de pericol fizic și/sau pentru sănătate prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, așa cum a fost modificat de amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.272/2008, indiferent dacă agentul chimic în cauză este clasificat sau nu în conformitate cu regulamentul respectiv;b) orice agent chimic care, deși nu întrunește criteriile de clasificare ca fiind periculos în conformitate cu prevederile lit. a), poate prezenta un risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor din cauza proprietăților sale fizico-chimice, chimice sau toxicologice și a modului în care este utilizat sau este prezent la locul de muncă, inclusiv orice agent chimic căruia i sa atribuit o valoare-limită de expunere profesională potrivit secțiunii a 3-a din prezentul capitol;3. activitate care implică agenți chimici - orice proces de muncă în care sunt utilizați sau se intenționează să se utilizeze agenți chimici, în orice proces, inclusiv producerea, manipularea, depozitarea, transportul ori eliminarea și tratarea, sau orice asemenea proces de muncă din care rezultă agenți chimici;4. valoare-limită de expunere profesională - dacă nu se specifică altfel, limita mediei ponderate în funcție de timp a concentrației unui agent chimic în aerul zonei în care respiră un lucrător, pentru o perioadă de referință specificată, pentru 8 ore sau pentru un termen scurt de maximum 15 minute;5. valoare-limită biologică - limita concentrației, în mediul biologic corespunzător, a agentului chimic și/sau a metabolitului/metaboliților săi și/sau a unui indicator de efect;6. supraveghere a sănătății - evaluarea medicală a unui lucrător pentru a se determina starea sănătății acelui individ, în relație cu expunerea la agenți chimici specifici în muncă;7. pericol - proprietatea intrinsecă, cu potențial de a dăuna, a unui agent chimic;8. risc - probabilitatea ca potențialul de a dăuna să producă efecte în condițiile utilizării și/sau expunerii;9. zonă de respirație a lucrătorului - zonă de formă emisferică, situată la nivelul feței lucrătorului, având raza de 0,3 m, măsurați de la mijlocul unei linii imaginare ce unește urechile;10. fracție inhalabilă = fracțiunea inhalabilă - fracțiunea masică din totalul de particule în suspensie din aer care este inhalată pe nas și pe gură, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 100 micrometri;11. fracție respirabilă = fracțiune respirabilă - fracțiunea masică a particulelor inhalate care pătrunde până la căile neciliate - alveole, particule cu diametrul aerodinamic mai mic de 15 micrometri.  +  Articolul 6Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează organizațiile lucrătorilor și ale angajatorilor cu privire la valorile-limită de referință privind expunerea profesională, care sunt stabilite la nivelul Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 3-a Valori-limită de expunere profesională și valori-limită biologice  +  Articolul 7(1) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene o valoare-limită de referință privind expunerea profesională, această valoare devine valoare de referință obligatorie națională.(2) Pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivel comunitar o valoare-limită obligatorie de expunere profesională, această valoare devine valoare-limită obligatorie națională de expunere profesională.(3) Valorile-limită obligatorii naționale de expunere profesională ale agenților chimici, prevăzute la alin. (1) și (2), reflectă factorii de utilitate pentru a asigura sănătatea lucrătorilor la locul de muncă și sunt prevăzute în anexa nr. 1 sau 4.  +  Articolul 8Pentru orice agent chimic pentru care se stabilește o valoare-limită biologică obligatorie la nivel comunitar, această valoare devine valoare-limită obligatorie națională.  +  Articolul 9Metode standardizate de măsurare și evaluare a concentrațiilor din aer la locul de muncă în legătură cu valorilelimită de expunere profesională se stabilesc în conformitate cu recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.  +  Capitolul II Obligațiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Determinarea și evaluarea riscului implicat de agenții chimici periculoși  +  Articolul 10(1) În îndeplinirea obligației sale de a asigura sănătatea și securitatea lucrătorilor în cadrul oricărei activități care implică agenți chimici periculoși, angajatorul ia măsurile preventive necesare, prevăzute la art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și include măsurile prevăzute în prezenta hotărâre.(2) Angajatorul trebuie să se asigure că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă indus de un agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum. Este obligatorie respectarea valorilor-limită de expunere profesională la agenți chimici în mediul de muncă, prevăzute în anexele nr. 1 și 4, după caz, respectiv a valorilorlimită biologice tolerabile de lucrători, prevăzute în anexa nr. 2, cu menținerea concentrațiilor agenților chimici la cel mai scăzut nivel posibil.(3) Valorile-limită prevăzute la alin. (2) reprezintă valori maxime admise.  +  Articolul 11(1) Angajatorul, în îndeplinirea obligațiilor stabilite la art. 7 alin. (4) și la art. 12 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să determine existența oricărui agent chimic periculos la locul de muncă.(2) Angajatorul trebuie să mențină un inventar/registru al agenților chimici periculoși manipulați în unitate, care să conțină referințe la fișele cu date de securitate aferente substanțelor și amestecurilor periculoase respective.(3) În cazul în care se constată prezența agenților chimici periculoși la locul de muncă, angajatorul trebuie să evalueze orice risc referitor la securitatea și sănătatea lucrătorilor care decurge din prezența respectivilor agenți chimici, luând în considerare:a) proprietățile lor periculoase;b) informațiile referitoare la securitate și sănătate care sunt puse la dispoziție de furnizor, de exemplu, fișa cu date de securitate corespunzătoare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE,93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 396 din 30 decembrie 2006, așa cum a fost modificat prin amendamentele sale, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.907/2006;c) nivelul, tipul și durata expunerii, luând în considerare toate rutele posibile de expunere;d) condițiile în care se desfășoară lucrul în prezența unor astfel de agenți, inclusiv cantitățile acestora;e) valorile-limită de expunere profesională sau valorile-limită biologice naționale;f) efectul măsurilor preventive luate sau care urmează să fie luate;g) concluziile care rezultă în urma supravegherii stării de sănătate deja efectuate, atunci când sunt disponibile.(4) Angajatorul trebuie să obțină informații suplimentare necesare pentru evaluarea riscului de la furnizorul agenților chimici periculoși sau din alte surse disponibile. Dacă este cazul, aceste informații trebuie să conțină evaluarea specifică privind riscul pentru utilizatori, stabilit pe baza prevederilor legislației naționale aplicabile, armonizată cu legislația comunitară cu privire la agenții chimici.  +  Articolul 12Angajatorul trebuie să se afle în posesia unei evaluări a riscului, în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și să identifice ce măsuri au fost luate potrivit art. 10 și 16-23 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 13(1) Evaluarea riscului trebuie însoțită de documente prezentate într-o formă adecvată, în conformitate cu legislația și practica națională, și poate include o justificare a angajatorului referitoare la faptul că natura și amploarea riscurilor datorate agenților chimici nu necesită o altă evaluare detaliată a riscului.(2) Evaluarea riscului se actualizează, în special, dacă s-au produs schimbări semnificative din cauza cărora evaluarea ar fi depășită sau atunci când rezultatele supravegherii stării de sănătate fac necesar acest lucru.(3) În evaluarea riscului trebuie incluse și anumite activități în cadrul întreprinderii sau al unității, cum ar fi întreținerea, în timpul cărora este previzibilă apariția unui risc de expunere semnificativ sau care, din alte cauze, pot avea efecte vătămătoare pentru securitate și sănătate, chiar după ce au fost luate toate măsurile tehnice.(4) În cazul activităților care implică expunerea la mai mulți agenți chimici periculoși, riscul trebuie evaluat pe baza riscului prezentat de toți acești agenți chimici în combinație.  +  Articolul 14În cazul unei activități noi care implică agenți chimici periculoși, procesul de muncă trebuie să înceapă numai după ce a fost realizată o evaluare a riscului acelei activități și după luarea măsurilor de prevenire identificate ca necesare.  +  Articolul 15Ghidurile practice care detaliază prevederile referitoare la evaluarea riscurilor și la aplicarea măsurilor de prevenire pentru diminuarea acestora vor fi elaborate în conformitate cu recomandările practice ale Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 2-a Principii pentru prevenirea riscurilor asociate cu agenții chimici periculoși și pentru aplicarea prezentei hotărâri potrivit evaluării de risc  +  Articolul 16Angajatorul este obligat să ia măsuri de eliminare sau de reducere la minimum a riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesele de muncă în care sunt implicați agenți chimici periculoși, prin:a) proiectarea și organizarea sistemelor de lucru la locul de muncă;b) dotarea cu echipament corespunzător pentru lucrul cu agenții chimici, elaborarea și implementarea procedurilor de întreținere, care să asigure securitatea și sănătatea lucrătorilor în procesul de muncă;c) reducerea la minimum a numărului de lucrători expuși sau care pot fi expuși;d) reducerea la minimum a duratei și intensității de expunere;e) măsuri corespunzătoare de igienă;f) reducerea cantității de agenți chimici prezenți la locul de muncă la nivelul minim necesar pentru tipul de activitate respectivă;g) proceduri de lucru adecvate care includ măsuri privind manipularea, depozitarea și transportul, toate în condiții de siguranță, la locul de muncă, ale agenților chimici periculoși și ale deșeurilor care conțin asemenea agenți chimici.  +  Articolul 17(1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor prevăzute la art. 11 indică prezența unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, se aplică măsurile specifice de protecție, prevenire și supraveghere prevăzute la art. 18-28 și la art. 35-39 din prezenta hotărâre.(2) Dacă rezultatele evaluării riscurilor, conform art. 11, arată că datorită cantității de agent chimic periculos prezent la locul de muncă există doar un risc redus pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, iar măsurile luate în conformitate cu art. 10 alin. (1), art. 16 și art. 19 alin. (4) sunt suficiente pentru a diminua acel risc, atunci prevederile art. 18-28 și 35-39 nu se aplică.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri specifice de protecție și prevenire  +  Articolul 18Angajatorul va asigura că riscul pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor cauzat de prezența la locul de muncă a unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.  +  Articolul 19(1) În aplicarea art. 18 se recurge, de regulă, la substituire, prin care angajatorul evită utilizarea unui agent chimic periculos, înlocuindu-l cu un agent sau proces chimic care, în condițiile utilizării, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, după caz.(2) Atunci când tipul activității nu permite eliminarea riscului prin substituire, ținând cont de activitatea și evaluarea riscului prevăzute la art. 11-15, angajatorul asigură reducerea la minimum a riscului prin aplicarea măsurilor de protecție și prevenire.(3) În ordinea priorității, măsurile prevăzute la alin. (2) includ:a) proiectarea unor procese de muncă și control tehnic adecvate și utilizarea echipamentelor și materialelor potrivite, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum emiterea de agenți chimici periculoși care pot prezenta un risc pentru siguranța și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;b) aplicarea unor măsuri de protecție colectivă la sursa riscului, cum ar fi ventilația adecvată și măsurile potrivite de organizare;c) aplicarea unor măsuri de protecție individuală, inclusiv asigurarea echipamentului individual de protecție, dacă expunerea nu poate fi prevenită prin alte mijloace.(4) Ghidurile practice pentru aplicarea măsurilor de protecție și prevenire în vederea reducerii riscului sunt elaborate de către autoritățile naționale competente.  +  Articolul 20Măsurile prevăzute la art. 19 sunt completate cu cele de supraveghere a stării de sănătate, conform art. 35-39, dacă natura riscului o cere.  +  Articolul 21Angajatorul efectuează măsurările necesare ale agenților chimici care pot prezenta un risc pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în mod regulat și ori de câte ori se produce vreo schimbare a condițiilor care pot afecta expunerea lucrătorilor la agenți chimici, în special cu privire la valorile-limită de expunere profesională, cu excepția cazului în care demonstrează prin alte mijloace de evaluare că, în conformitate cu art. 19, au fost luate măsuri adecvate de prevenire și protecție.  +  Articolul 22(1) În îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 11-15 sau care decurg, pe cale de consecință, din acestea, angajatorul ține seama de rezultatele procedurilor prevăzute la art. 21.(2) În situația în care o valoare limită de expunere profesională stabilită efectiv la nivel național a fost depășită, angajatorul ia măsuri imediat, ținând cont de natura acelei limite, pentru a remedia situația prin aplicarea măsurilor preventive și de protecție.  +  Articolul 23(1) Pe baza evaluării globale și a principiilor generale pentru prevenirea riscurilor prevăzute la art. 10 alin. (1), art. 11-17 și la art. 19 alin. (4) angajatorul ia măsuri tehnice și/sau organizatorice potrivite cu natura operațiunii, inclusiv depozitarea, manipularea și separarea agenților chimici incompatibili, asigurând protecția lucrătorilor împotriva riscurilor care decurg din proprietățile fizico-chimice ale agenților chimici.(2) Măsurile prevăzute la alin. (1) sunt luate, în ordinea priorității, în special, pentru:a) a preveni prezența la locul de muncă a concentrațiilor periculoase ale substanțelor inflamabile sau a cantităților periculoase de substanțe chimice instabile, în cazul în care natura muncii permite acest lucru;b) a evita prezența surselor de aprindere care pot da naștere unor incendii și explozii sau a condițiilor nefavorabile care pot determina ca substanțele chimice instabile ori amestecurile de substanțe să genereze efecte fizice dăunătoare; șic) a diminua efectele negative pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor în caz de incendiu sau explozie, din cauza aprinderii substanțelor inflamabile, ori efectele fizice dăunătoare care decurg din prezența substanțelor chimice instabile sau a amestecurilor de substanțe.(3) Echipamentele de muncă și sistemele de protecție asigurate de angajator pentru protecția lucrătorilor trebuie să fie conforme cu prevederile legislației naționale și ale Uniunii Europene în vigoare cu privire la proiectare, producție și livrare, avându-se în vedere asigurarea sănătății și securității.(4) Măsurile tehnice și/sau organizatorice luate de angajator trebuie să fie conforme cu clasificarea grupelor de echipamente în categorii, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor și sistemelor de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive.(5) Angajatorul ia măsuri pentru a asigura un control adecvat al instalațiilor, echipamentelor și mașinilor sau pentru a pune la dispoziție echipamentele de suprimare a exploziilor ori de descărcare a presiunii de explozie.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri aplicabile în cazul producerii de accidente, incidente sau urgențe  +  Articolul 24În vederea protejării securității și sănătății lucrătorilor împotriva accidentelor, incidentelor și urgențelor legate de prezența unor agenți chimici periculoși la locul de muncă, cu respectarea obligațiilor prevăzute la art. 10 și 11 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul stabilește măsuri sau planuri de acțiune care pot fi aplicate atunci când se produce un asemenea eveniment, astfel încât să fie luate măsurile adecvate. Aceste măsuri sau planuri de acțiune trebuie să includă orice exerciții de protecție adecvate, care vor fi efectuate la intervale regulate, precum și asigurarea mijloacelor adecvate de prim ajutor.  +  Articolul 25(1) În cazul în care are loc unul dintre evenimentele prevăzute la art. 24, angajatorul ia imediat măsuri pentru a reduce efectele evenimentului și a informa lucrătorii interesați.(2) Pentru a readuce situația la normal, angajatorul trebuie:a) să aplice măsurile necesare pentru remedierea situației cât mai rapid posibil;b) să permită să lucreze în zona afectată numai lucrătorilor care sunt indispensabili pentru efectuarea reparațiilor și a altor operațiuni necesare.  +  Articolul 26(1) Lucrătorilor cărora li se permite să lucreze în zona afectată li se asigură îmbrăcăminte de protecție potrivită, echipament individual de protecție, echipament special de securitate și instalațiile pe care trebuie să le utilizeze, atât timp cât situația se menține.(2) Situația prevăzută la art. 24 nu trebuie să devină permanentă.(3) Persoanelor neprotejate nu li se permite să rămână în zona afectată.  +  Articolul 27Cu respectarea prevederilor art. 10 și 11 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul ia măsurile necesare pentru a asigura sistemul de avertizare și alte sisteme de comunicare necesare pentru a semnala existența unui risc crescut pentru securitate și sănătate, pentru a permite o reacție adecvată și pentru a întreprinde imediat acțiuni de remediere, precum și operațiuni de asistență, evacuare și salvare, dacă este nevoie.  +  Articolul 28(1) Angajatorul asigură disponibilitatea informațiilor cu privire la măsurile aplicabile în caz de urgență, care implică agenți chimici periculoși.(2) Serviciile interne și externe competente în caz de accident și urgență au acces la informațiile prevăzute la alin. (1).(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) includ:a) notificarea prealabilă a pericolelor legate de activitatea profesională;b) măsurile de identificare a pericolelor;c) măsurile de precauție și procedurile pertinente, astfel încât serviciile de urgență să își poată pregăti propriile proceduri de intervenție și măsuri de precauție; șid) toate informațiile disponibile cu privire la pericolele concrete care apar sau pot apărea atunci când se produce un accident ori o situație de urgență;e) informații despre măsurile de aplicare a acestui articol.  +  Secţiunea a 5-a Informarea, instruirea și consultarea lucrătorilor  +  Articolul 29(1) Cu respectarea prevederilor art. 16, 17, 20 și 21 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul se asigură că lucrătorilor sau reprezentanților acestora li se furnizează:a) datele obținute în baza prevederilor art. 11-15 și informații suplimentare ori de câte ori schimbări majore la locul de muncă determină o modificare a acestor date;b) informații despre agenții chimici periculoși prezenți la locul de muncă, cum ar fi denumirea acestor agenți, riscurile pentru securitate și sănătate, valorile-limită de expunere profesională, și prevederi legale;c) instruire și informare privind precauțiile necesare și acțiunile ce trebuie întreprinse pentru a se proteja pe ei înșiși și pe alți lucrători la locul de muncă;d) acces la fișa cu date de securitate pusă la dispoziție de către furnizor în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul nr. 1.907/2006.(2) Angajatorul se asigură că informația transmisă lucrătorilor sau reprezentanților acestora este:a) furnizată într-un mod potrivit cu rezultatul evaluării de risc prevăzute la art. 11-15. Acesta poate merge de la comunicare orală până la instruirea și pregătirea individuală susținute cu informații scrise, în funcție de natura și gradul de risc indicate de evaluarea cerută de dispozițiile alin. (1);b) actualizată astfel încât să țină cont de modificarea condițiilor.  +  Articolul 30În cazul în care containerele și conductele conțin agenți chimici periculoși pentru care legislația națională și europeană aplicabilă privind etichetarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase și cea privind semnalizarea de securitate la locul de muncă nu impun etichetarea și semnalizarea, angajatorul, cu respectarea derogărilor prevăzute de legislația menționată, trebuie să se asigure că se pot identifica ușor conținutul, natura și riscurile asociate conținutului containerelor și conductelor.  +  Articolul 31(1) Angajatorii pot să solicite, de preferință de la producător sau furnizor, toate informațiile despre agenții chimici periculoși care sunt necesare pentru aplicarea art. 11, în măsura în care nici Regulamentul nr. 1.907/2006, nici Regulamentul nr. 1.272/2008 nu prevăd obligația de a furniza informații.(2) Persoanele cărora li s-au solicitat informațiile prevăzute la alin. (1) au obligația să le furnizeze, conform solicitării, cu excepția datelor considerate confidențiale, potrivit legii.  +  Articolul 32Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora privind problemele reglementate de prezenta hotărâre se realizează potrivit art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Interdicții. Supravegherea stării de sănătate  +  Secţiunea 1 Interdicții  +  Articolul 33Este interzisă producerea, fabricarea sau utilizarea la locul de muncă a agenților chimici prevăzuți în anexa nr. 3, în condițiile prevăzute în această anexă pentru a preveni expunerea lucrătorilor la riscurile pentru sănătate pe care le pot prezenta anumiți agenți chimici și/sau anumite activități care implică agenți chimici.  +  Articolul 34Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Sănătății pot fi inițiatori ai hotărârii care urmează să modifice lista interdicțiilor prevăzute la art. 33, pentru a include și alți agenți chimici sau alte activități, pe baza modificărilor aduse listei de interdicții stabilite de Consiliul Uniunii Europene.  +  Secţiunea a 2-a Supravegherea stării de sănătate  +  Articolul 35(1) Cu respectarea prevederilor art. 24 și 25 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății introduce măsurile necesare pentru realizarea supravegherii adecvate a stării de sănătate a lucrărilor pentru care rezultatele evaluării, prevăzute la art. 11-15, indică un risc pentru sănătate. Aceste măsuri, inclusiv cerințele specificate pentru dosarele medicale și expuneri, precum și disponibilitatea acestora sunt introduse în conformitate cu prevederile legislației și practicii naționale.(2) Supravegherea stării de sănătate, de ale cărei rezultate se va ține seama la aplicarea măsurilor de prevenire la respectivul loc de muncă, se efectuează acolo unde se îndeplinesc simultan următoarele condiții:a) expunerea lucrătorului la agentul chimic periculos este de așa natură încât se poate stabili o legătură între o boală identificabilă sau un efect negativ al expunerii asupra sănătății și respectiva expunere;b) atunci când există posibilitatea ca boala sau efectul să apară în condițiile specifice activității/muncii lucrătorului;c) tehnica de investigare prezintă un risc scăzut pentru lucrători.(3) Suplimentar față de prevederile alin. (1) și (2), pentru supravegherea stării de sănătate trebuie aplicate tehnici adecvate de detectare a semnelor bolii sau a efectului negativ al expunerii lucrătorului la agentul chimic periculos.(4) În situația în care este stabilită o valoare-limită biologică obligatorie, astfel cum se prevede în anexa nr. 2, supravegherea stării de sănătate, potrivit metodelor din anexa respectivă, este o cerință obligatorie în cazul desfășurării unei activități cu respectivul agent chimic periculos.(5) Lucrătorii trebuie să fie informați în legătură cu cerința prevăzută la alin. (4) înainte de a li se atribui sarcina care implică riscul de expunere la agentul chimic periculos indicat.  +  Articolul 36(1) Întrebuințarea carbonatului bazic de plumb - ceruză, a sulfatului de plumb și a tuturor produselor conținând acești pigmenți este interzisă în orice lucrare de vopsitorie, cu excepția vopsirii vagoanelor de cale ferată, a podurilor de cale ferată, a fundului dublu al vapoarelor, a picturii decorative. În aceste cazuri, carbonatul bazic de plumb, sulfatul de plumb și produsele care conțin acești pigmenți vor fi utilizate sub formă de pastă sau de vopsea gata preparată.(2) Este interzisă vopsirea prin pulverizare cu oxid (miniu) de plumb.(3) Este interzisă munca tinerilor sub 18 ani sau a femeilor la lucrările de vopsit care comportă utilizarea carbonatului bazic de plumb, a sulfatului de plumb sau miniului de plumb și a tuturor produselor care conțin acești pigmenți.  +  Articolul 37Ministerul Sănătății stabilește măsurile necesare pentru a se ține permanent evidența actualizată a fiecărui lucrător a cărui stare de sănătate este supravegheată potrivit cerințelor art. 35.  +  Articolul 38(1) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere trebuie să conțină concluziile examenului clinic și de specialitate al supravegherii stării de sănătate și al tuturor datelor reprezentative obținute prin monitorizarea expunerii persoanei respective la agentul chimic periculos.(2) Monitorizarea biologică și cerințele conexe pot face parte din supravegherea stării de sănătate.(3) Dosarele medicale cu privire la starea de sănătate și expunere se păstrează la structura de medicină a muncii pe durata derulării contractului cu angajatorul, într-o formă corespunzătoare care să permită consultarea lor ulterioară, respectându-se cerința confidențialității.(4) Copii ale dosarelor medicale sunt furnizate, la cerere, direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.(5) Lucrătorul are acces, la cerere, la dosarele medicale de sănătate și expunere care îl privesc personal.(6) Angajatorii în procedură de faliment vor informa structura de medicină a muncii cu care au avut contract în vederea supravegherii stării de sănătate a lucrătorilor.(7) La schimbarea locului de muncă în altă unitate, lucrătorului i se vor înmâna, la solicitare, copii ale dosarului său medical și ale fișei de identificare a factorilor de risc profesional, pentru a fi predate la structura de medicină a muncii a unității respective.  +  Articolul 39(1) Lucrătorul este informat de medic sau de altă persoană cu calificarea necesară în legătură cu rezultatul care îl privește personal, furnizându-i-se și informații și recomandări cu privire la orice acțiune de supraveghere a stării de sănătate care trebuie să i se aplice după încetarea expunerii, dacă în urma supravegherii stării de sănătate se constată că:a) un lucrător suferă de o boală identificabilă sau de pe urma unui efect negativ asupra sănătății, pe care un medic specialist în medicina muncii o/îl consideră rezultatul expunerii la un agent chimic periculos la locul de muncă; saub) a fost depășită o valoare-limită biologică obligatorie.(2) În cazurile prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (1), angajatorul realizează, simultan, următoarele:a) revizuiește evaluarea riscului efectuată în baza art. 11;b) revizuiește măsurile luate pentru eliminarea sau reducerea riscului conform art. 10 alin. (1) și art. 16-23;c) ține seama de sfaturile specialistului în medicina muncii, ale altei persoane cu calificarea necesară sau ale direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, autoritate competentă în aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru a elimina sau reduce riscul conform art. 18-23, inclusiv de posibilitatea de a repartiza lucrătorul respectiv la un post de muncă în care nu există riscul expunerii în continuare;d) continuă supravegherea stării de sănătate și revizuirea stării de sănătate a oricărui alt lucrător care a fost expus în același mod. În astfel de cazuri, medicul specialist în medicina muncii ori direcția de sănătate publică implicată poate propune ca persoanele expuse să fie supuse unui examen medical.  +  Articolul 40La elaborarea politicilor naționale de securitate și sănătate a lucrătorilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Sănătății țin cont de recomandările practice elaborate de Comisia Europeană.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 41Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Ministerul Sănătății, asigură elaborarea reglementărilor și dispozițiilor administrative necesare pentru respectarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 42Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune următoarele directive:a) Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici în muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 131 din 5 mai 1998;b) Directiva 91/322/CEE a Comisiei din 29 mai 1991 privind stabilirea valorilor-limită cu caracter orientativ prin aplicarea Directivei 80/1.107/CEE a Consiliului privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți chimici, fizici și biologici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 177 din 5 iulie 1991;c) Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000 de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului privind protecția sănătății și securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 142 din 16 iunie 2000;d) Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a doua liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006;e) anexa III a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene, seria L, nr. 158 din 30 aprilie 2004;f) Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 338 din 19 decembrie 2009;g) articolul 4 din Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 65 din 5 martie 2014; h) anexa Directivei (UE) 2017/164 a Comisiei din 31 ianuarie 2017 de stabilire a unei a patra liste de valori-limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE, 2000/39/CE și 2009/161/UE ale Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 27 din 1 februarie 2017.  +  Anexa nr. 1
  Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici
  Nr. crt.CAS(^1)EC(^2)(EINECS)Denumirea agentului chimicAcțiunea cutanată(^3)Valoare-limită de expunere profesionalăMențiuni(^8)
  8 ore(^4)Termen scurt(^5) (15 min.)
  mg/mc(^6)ppm(^7)mg/mc(^6)ppm(^7)
  1.75-07-0200-836-8Acetaldehidă/Etanal9050180100
  2.140-11-4205-399-7Acetat de benzil5088013
  3.112-07-2203-933-3Acetat de 2-Butoxietil P1332033350Dir. 2000/39
  4.123-86-4204-658-1Acetat de n-butil24150723150Dir. 2019/1.831
  5.105-46-4203-300-1Acetat de sec-butil24150723150Dir. 2019/1.831
  6.108-84-9203-621-7Acetat de 1,3 dimetilbutil/Acetat de hexil secundar1502525042
  7.625-16-1-Acetat de 1,1 dimetilpropil/Acetat de terț pentil 27050540100Dir. 2000/39 Amilacetat, terț
  8.141-78-6205-500-4Acetat de etil7342001468400Dir. 2017/164
  9.111-15-9203-839-2Acetat de 2-etoxietil/Acetat de etilglicolP112--R1B Dir. 2009/161
  10.110-19-0203-745-1Acetat de izobutil24150723150Dir. 2019/1.831
  11.123-92-2204-662-3Acetat de izopentil27050540100Dir. 2000/39
  12.108-21-4203-561-1Acetat de izopropil40096600144
  13.79-20-9201-185-2Acetat de metil20063600188
  14.626-38-0210-946-8Acetat de 1-metilbutil27050540100Dir. 2000/39
  15.110-49-6203-772-9Acetat de 2-metoxietilP4,81--R1BDir. 2009/161
  16.108-65-6203-603-9Acetat de 2-metoxi-1-metiletilP27550550100Dir. 2000/39
  17.628-63-7211-047-3Acetat de pentil27050540100Dir. 2000/39
  18.620-11-1-Acetat de 3-pentil27050540100Dir. 2000/39
  19.109-60-4203-686-1Acetat de propil 40096600144
  20.108-05-4203-545-4Acetat de vinil17,6535,210Dir. 2009/161
  21.141-97-9205-516-1Aceto-acetat de etil/Acetil-acetat de etil1001920038
  22.67-64-1200-662-2Acetonă 1210500--Dir. 2000/39
  23.64-19-7200-580-7Acid acetic25105020 Dir. 2017/164
  24.79-10-7201-177-9Acid acrilic291059^(9)20^(9)Dir. 2017/164
  25.10035-10-6233-113-0Acid bromhidric/Bromură de hidrogen--6,72Dir. 2000/39
  26.107-92-6203-532-3Acid butiric154308
  27.74-90-8200-821-6Acid cianhidric (exprimat în CN)P10,954,5Dir. 2017/164Cianură de hidrogen
  28.79-11-8201-178-4Acid cloracetic--1-
  29.7647-01-0231-595-7Acid clorhidric/Clorură de hidrogen851510Dir. 2000/39
  30.598-78-7209-952-3Acid 2-cloropropionic10,220,4
  31.75-99-0200-923-0Acid 2,2-dicloropropionic20,3101,7
  32.756-80-9212-053-9Acid O,O dimetilditiofosforic 10-15-
  33.7664-39-3231-634-8Acid fluorhidric/Fluorură de hidrogen1,51,82,53Dir. 2000/39
  34.64-18-6200-579-1Acid formic95--Dir. 2006/15
  35.7782-79-8231-965-8Acid hidrazoic1-2-
  36.79-41-4201-204-4Acid metacrilic308,54513
  37.7697-37-2231-714-2Acid nitric/Acid azotic--2,61Dir. 2006/15
  38.7664-38-2231-633-2Acid ortofosforic1-2-Dir. 2000/39
  39.144-62-7205-634-3Acid oxalic1---Dir. 2006/15
  40.88-89-1201-865-9Acid picric0,1---Dir. 91/322
  41.79-09-4201-176-3Acid propionic31106220Dir. 2000/39
  42.7664-93-9231-639-5Acid sulfuric^(10) 0,05---Particule lichide pulverizate^(11)Dir. 2009/161
  43.107-02-8203-453-4Acrilaldehidă/Acroleină0,050,020,120,05Dir. 2017/164
  44.79-06-1201-173-7AcrilamidăP0,1---C1B; M1B; R2Dir. 2017/2.398
  45.141-32-2205-480-7Acrilat de n-butil1125310Dir. 2000/39
  46.140-88-5205-438-8Acrilat de etil/Etilacrilat2154210Dir. 2009/161
  47.96-33-3202-500-6Acrilat de metil/Metilacrilat1853610Dir. 2009/161
  48.107-13-1203-466-5Acrilonitril P52,3104,6C1B
  49.15972-60-8240-110-8Alaclor/2-cloro-2’,6’-dietil-N- (metoximetil) acetanilidă20-30-
  50.107-18-6203-470-7Alcool alilicP4,8212,15Dir. 2000/39
  51.64-17-5200-578-6Alcool etilic/Etanol1900100095005000
  52.98-00-0202-626-1Alcool furfurilic5012,510025
  53.111-70-6203-897-9Alcool heptilic/1-Heptanol15031,525053
  54.111-27-3203-852-3Alcool hexilic/1-Hexanol1503625060
  55.123-96-6204-667-0Alcool izooctilic/2-OctanolP1502825047
  56.67-63-0200-661-7Alcool izopropilic/2-Propanol20081500203
  57.71-23-8200-746-9Alcool propilic/1-Propanol20081500203
  58.123-72-8204-646-6Aldehidă butirică--259
  59.107-20-0203-472-8Aldehidă cloracetică--31
  60.123-73-9204-647-1Aldehidă crotonică/2-Butenal--259
  61.309-00-2206-215-8Aldrin sau izodrin/1, 2, 3, 4, 10, 10-hexaclor 1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahidro-1,4,5,8-diendodimetilen naftalinăP0,2-0,25-
  62.107-11-9203-463-9Alilamină 0,1-0,4-
  63.--Aluminiu și oxizi 3-10-(Pulberi)
  64.--Aluminiu și oxizi 1-3-(Fumuri)
  65.92-67-1202-177-14 aminodifenil ----Fp
  66.141-43-5205-483-32-aminoetanol/Etanolamină P2,517,63Dir. 2006/15
  67.75-31-0200-860-92-aminopropan/Izopropilamină73104
  68.61-82-5200-521-5Amitrol0,2---Dir. 2017/164
  69.7664-41-7231-635-3Amoniac 14203650Dir. 2000/39
  70.108-24-7203-564-8Anhidridă acetică153,6256
  71.106-31-0203-383-4Anhidridă butirică1-5-
  72.85-44-9201-607-5Anhidridă ftalică 20,350,8(Vapori și aerosoli de condensare)
  73.108-31-6203-571-6Anhidridă maleică10,2530,75
  74.62-53-3200-539-3Anilină^(12)P7,74219,355Dir. 2019/1.831
  75.90-04-0201-963-1o-AnisidinăP0,30,060,50,1C1B; M2
  76.536-90-3208-651-4m-AnisidinăP0,30,060,50,1
  77.104-94-9203-254-2p-AnisidinăP0,30,060,50,1
  78.7440-36-0231-146-5Antimoniu/Stibiu0,2-0,5-
  79.86-88-4201-706-3Antu/1-(1-naftil)-2-tiouree0,2-0,6-
  80.7440-22-4231-131-3Argint 0,1---(Metalic); Dir. 2000/39
  81.-231-131-3Argint (compuși solubili exprimați în Ag)0,01---Dir. 2006/15
  82.--Acid arsenic și sărurile acestuia, precum și compușii anorganici ai arsenului 0,01---Fracție inhalabilă C1A Dir. 2019/983 Pentru sectorul topirii cuprului, valoarea-limită se aplică de la 11 iulie 2023.
  83.8052-42-4232-490-9Asfalt 5---(Fumuri)
  84.1912-24-9217-617-8Atrazină 1-2-
  85.26628-22-8247-852-1Azidă de sodiuP0,1-0,3-Dir. 2000/39
  86.--Bariu (compuși solubili exprimați în Ba)0,5---Dir. 2006/15
  87.71-43-2200-753-7Benzen P3,251--C1A; M1B; Dir. 2004/37
  88.50-32-8200-028-53,4-benzpiren/Benzo[a]piren----Fp; C1B;M1B; R1B
  89.92-87-5202-199-1Benzidină P----Fp; C1A
  90.--Benzine (carburanți)300-500-
  91.93-89-0202-284-3Benzoat de etil2003330049
  92.106-51-4203-405-2p-Benzochinonă/Chinonă0,3-0,4-
  93.--Beriliu și compușii anorganici ai beriliuluiP^(13)0,0002---Fracțiune inhalabilăC1BDir. 2019/983Valoare-limită de 0,0006 mg/mc până la 11 iulie 2026
  94.111-44-4203-870-1Bis(2-cloroetil)eter/2,2’ Dicloro dietil eterP406,86010,3
  95.542-88-1208-832-8Bis (clorometil) eter----Fp; C1A
  96.14324-55-1238-270-9Bis (dietilditiocarbamat ) de zinc3-5-
  97.80-05-7201-245-8Bisfenol A/4,4’-Isopropilidendifenol2 ---Fracțiune inhalabilăR2; Dir. 2017/164
  98.7726-95-6231-778-1Brom0,70,1--Dir. 2006/15
  99.74-96-4200-825-8Brometan/Bromura de etil40090500112C2
  100.74-83-9200-813-2Brommetan/Bromura de metilP205307,5M2
  101.593-60-2209-800-6Bromura de etilenă;brometilenă4,41--C1B; Dir. 2017/2.398
  102.106-99-0203-450-81,3 Butadiena2,21--C1A; M1BDir. 2017/2.398
  103.71-36-3200-751-6n-Butanol 1003320066
  104.78-93-3201-159-02 Butanonă/Etil metil cetonă/Butanonă 600200900300Dir. 2000/39
  105.110-65-6203-788-62-butină-1,4-diol0,5---Dir. 2017/164
  106.109-73-9203-699-2Butilamină P--155
  107.106-35-4203-388-1Butil etil cetonă/Heptan-3-onă/3-heptanonă9520--Dir. 2000/39
  108.111-76-2203-905-02-Butoxietanol/Etilenglicol monobutileterP982024650Dir. 2000/39
  109.112-34-5203-961-62-(2-Butoxietoxi)-etanol/Dowanol DB67,510101,215Dir. 2006/15
  110.2426-08-6219-376-4Butil glicidil eter1001920038C2; M2
  111.--Cadmiu și compușii anorganici ai acestuia0,001---Fracțiune inhalabilă^(14) C1B; M2; R2Dir. 2019/983valoare-limită de 0,004 mg/mc până la 11 iulie 2027
  112.76-22-2200-945-0Camfor16318
  113.105-60-2203-313-2ε-Caprolactamă/Ciclohexanon-iso-oximă10-40-(Pulberi, vapori)Dir. 2000/39
  114.63-25-2200-555-0Carbaril/1-naftil metilcarbamat2-5-C2
  115.105-58-8203-311-1Carbonat de dietil7001451000207
  116.497-19-8207-838-8Carbonat de sodiu1-3-
  117.12070-12-1235-123-0Carbura de tungsten2-6-
  118.463-51-4207-336-9Cetenă 0,5-1,5-
  119.420-04-2206-992-3Cianamidă P10,58--Dir. 2006/15
  120.75-05-8200-835-2Cianometan/AcetonitrilP7040--Dir. 2006/15
  121.151-50-8205-792-3Cianură de potasiu (exprimată în CN) P1-5-Dir. 2017/164
  122.143-33-9205-599-4Cianură de sodiu (exprimată în CN)P1-5-Dir. 2017/164
  123.--Cianuri (altele decât cele de la pozițiile 121 și 122) și cianogeni (exprimare în CN)P0,5-1-
  124.110-82-7203-806-2Ciclohexan 700200--Dir. 2006/15
  125.108-93-0203-630-6Ciclohexanol P1002520050
  126.108-94-1203-631-1Ciclohexanonă P40,81081,620Dir. 2000/39
  127.110-83-8203-807-8Ciclohexenă 7002081200357
  128.108-91-8203-629-0Ciclohexilamină 2054010R2
  129.542-92-7208-835-4Ciclopentadienă 10035,520075
  130.12079-65-1235-142-4Ciclopentadienil tricarbonil mangan0,1-0,3-
  131.75-19-4200-847-8Ciclopropan 500290700407
  132.7782-50-5231-959-5Clor --1,50,5Dir. 2006/15
  133.108-90-7203-628-5Clorbenzen/monoclorbenzen2357015Dir. 2006/15
  134.74-97-5200-826-3Clor brom metan7001321000189
  135.506-77-4208-052-8Clorcian --10,4
  136.57-74-9200-349-0Clordan/1,2,4,5,6,7,8,8-octaclor- 3a, 4, 7, 7a-tetrahidro-4,7-metanoindan0,3-0,6-C2
  137.106-89-8203-439-81-clor-2,3-epoxipropan/EpiclorhidrinaP1,9---C1BDir. 2019/130
  138.95-57-8202-433-22-Clorfenol--10-
  139.74-87-3200-817-4Clormetan/clorura de metil4220C2Dir. 2019/1831
  140.100-00-5202-809-61-Clor-4 nitrobenzenP--10,16C2; M2
  141.600-25-9209-990-01-Clor -1 nitropropan50107515
  142.532-27-4208-531-12-Cloroacetofenonă--0,30,05
  143.106-47-8203-401-04- CloroanilinăP2-5-C1B
  144.75-00-3200-830-5Cloretan 268100--C2 Dir. 2006/15
  145.40507-94-6254-947-16-Cloro-3-(clorometil)-1,3 benzoxazolonă15-20-
  146.53469-21-9-Clorodifenil (42% clor)P--1-
  147.11097-69-1-Clorodifenil (54% clor)P--0,5-
  148.75-45-6200-871-9Clorodifluorometan 36001000--Dir. 2000/39
  149.107-07-3203-459-72 Cloroetanol/EtilenclorhidrinăP31103
  150.67-66-3200-663-8Cloroform/TriclormetanP102--C2 Dir. 2000/39
  151.96-30-0202-497-12-cloro-N-metilacetamidă 10-14-
  152.563-47-3209-251-23 Cloro-2metil propenă/Clorură de metalil802215041
  153.97-00-7202-551-41-Clor 2,4 dinitrobenzen--1-
  154.126-99-8204-818-0Cloropren/2 Clor-1,3 butadienăP3085014C1B
  155.75-29-6200-858-82-clorpropan/clorură de izopropil400125500156
  156.96-24-2202-492-43-cloro-1,2-propandiol/Monoclorhidrină5-10-
  157.107-05-1203-457-63-clorpropenă/clorură de alil3162C2; M2
  158.2039-87-4218-026-8o-Clorstiren50910018
  159.95-49-8202-424-32-clortoluen1503025050
  160.106-43-4203-397-04-clortoluen1503025050
  161.100-44-7202-853-6α Clor toluen/clorură de benzil5181,5C1B
  162.75-36-5200-865-6Clorură de acetil20,651,6
  163.12125-02-9235-186-4Clorură de amoniu5-10-
  164.98-88-4202-710-8Clorură de benzoil50,9101,8
  165.79-04-9201-171-6Clorură de cloracetil102204
  166.79-36-7201-199-9Clorură de dicloracetil30,550,8
  167.10545-99-0234-129-0Clorură de sulf20,450,9
  168.7791-25-5232-245-6Clorură de sulfuril20,450,9
  169.7719-09-7231-748-8Clorură de tionil153255
  170.75-01-4200-831-0Clorură de vinil (monomer)2,61--C1A; Dir. 2004/37Dir. 2017/2.398
  171.7440-48-4231-158-0Cobalt 0,05-0,1-
  172.8050-09-7232-475-7Colofoniu (produși de descompunere la lipire cu fludor, exprimați în formaldehidă)0,1---
  173.1319-77-3215-293-2Cresoli (toți izomerii) P225--Dir. 91/322
  174.--Compușii de crom (VI) care sunt substanțe cancerigene în sensul art. 5 pct. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006, cu modificările și completările ulterioare(ca crom)0,005---C1A/C1B; M1B; R2Dir. 2017/2.398Valoare-limită 0,010 mg/mc până la 17 ianuarie 2025Valoare-limită: 0,025 mg/mc pentru procedeele de sudură și de tăiere cu plasmă sau procesele de muncă similare care generează fumuri până la 17 ianuarie 2025
  175.--Crom metalic, compuși anorganici ai Cr(II) și compuși anorganici insolubili ai Cr(III)2---Dir. 2006/15
  176.--Crom trivalent (compuși solubili)0,5---
  177.98-82-8202-704-5Cumen ^(12)/Izopropilbenzen ^(12)(2-Fenilpropan)P501025050Dir. 2019/1.831
  178.7440-50-8231-159-6Cupru --0,2-(Fumuri)
  179.7440-50-8231-159-6Cupru 0,5-1,5-(Pulberi)
  180.94-75-7202-361-12,4 D/acid 2,4-diclor-fenoxiacetic5-10-
  181.1596-84-5216-485-9Daminozidă/Alar1-3-
  182.533-74-4208-576-7Dazomet/tetrahidro-3,5-dimetil-2H-1,3,5-triadiazin-2-tionă--3-
  183.50-29-3200-024-3DDT/p,p’-diclorodifenil-tricloretanP0,5-1-C2
  184.95828-55-0-DDVP/o,o’-dimetil-2,2diclordivinil- fosfatP0,5-1,5-
  185.17702-41-9241-711-8Decaboran P0,10,0160,30,05
  186.91-17-8202-046-9Decahidronaftalină/Decalină1001820036
  187.112-30-1203-956-91-Decanol 1001520030
  188.8065-48-3-Demeton/SistoxP0,05-0,15-
  189.8022-00-2-Demeton metilP0,2-0,5-
  190.431-03-8207-069-8Diacetil/Butandionă0,070,020,360,1Dir. 2017/164
  191.124-02-7204-671-2Dialilamină 0,50,120,5
  192.37764-25-3253-658-8N,N dialil 2,2 dicloroacetamidă7-10-
  193.999-21-3213-658-0Dialil maleat1-5-
  194.334-88-3206-382-7Diazometan 0,30,20,50,3C1B
  195.19287-45-7242-940-6Diboran 0,10,111
  196.106-93-4203-444-51,2 Dibrometan/Dibromură de etilenăP0,80,1--C1BDir. 2019/130
  197.74-95-3200-824-2Dibrommetan/Bromură de metilen101,4507
  198.111-92-2203-921-8Di-n-butilamină--61,1
  199.142-96-1205-575-3Di-n-butil eter/Dibutil eterP306509
  200.107-66-4203-509-8Dibutilfosfat 2-5-
  201.84-74-2201-557-4Dibutilftalat 2-5-R1B
  202.95-50-1202-425-91,2-diclorbenzen/o-DiclorbenzenP1222030650Dir. 2000/39
  203.106-46-7203-400-51,4-diclorbenzen/p-DiclorbenzenP12 26010C2; Dir. 2017/164
  204.22591-21-5245-111-71,1 Diclor-3,3 dimetil -2-butanonă/Diclorpinacolonă--10-
  205.75-34-3200-863-51,1-dicloretan P412100--Dir. 2000/39
  206.107-06-2203-458-11,2 Dicloretan/Diclorură de etilenăP8,22--C1BDir. 2019/130
  207.75-35-4200-864-01,1 Dicloretilenă/Clorură de viniliden82205C2; Dir. 2017/164
  208.540-59-0208-750-21,2 Dicloretilenă2005030076
  209.75-09-2200-838-9Diclormetan/Clorură de metilenP353100706200C2; Dir. 2017/164
  210.594-72-9209-854-01,1 Diclor -1-nitroetan101,7407
  211.78-87-5201-152-21,2 Diclorpropan/clorură de propilen1002220044
  212.96-23-1202-491-91,3 Diclor-2-propanol/1,3 DiclorhidrinăP50,95101,9C1B
  213.18671-97-1-2,6-diclorchinoxalină50-100-
  214.75-71-8200-893-9Diclor-difluor metan/Freon 1220004943000741
  215.75-43-4200-869-8Diclormonofluor metan/Freon 214210--
  216.6607-45-0-1,2 Diclorvinil-benzen/α,β Diclorstiren30-50-
  217.76-14-2200-937-71,1 Diclor-tetrafluoretan/Freon 11430004305000715
  218.60-57-1200-484-5DieldrinP0,2-0,25-C2
  219.109-89-7203-716-3Dietilamină 1553010Dir. 2006/15
  220.100-37-8202-845-22-DietilaminoetanolP306459
  221.91-66-7202-088-8N,N Dietilanilină101,6203,2
  222.91-65-6202-087-2N,N Dietilciclohexilamină15-30-
  223.122-39-4204-539-4Difenilamină 4-6-
  224.80-10-4201-251-0Difenildiclorsilan 50570,7
  225.25167-94-6246-696-1Difenilpropan 10-15-
  226.8004-13-5-Difil/dinil/dowterm/amestec de difenil și oxid de difenil)2-4-
  227.75-61-6200-885-5Difluordibrom-metan6007080093
  228.120-80-9204-427-51,2 Dihidroxibenzen/Pirocatecol10-20-
  229.123-31-9204-617-81,4-dihidroxibenzen/Hidrochinonă1-2-C2; M2
  230.25167-70-8246-690-9Diizobutilenă 2000-2500-
  231.27205-99-8248-322-2O,O Diizopropil ditiofosfat de sodiu--20-
  232.127-19-5204-826-4N,N-dimetilacetamidăP36107220R1B; Dir. 2000/39
  233.124-40-3204-697-4Dimetilamină 3,829,45Dir. 2000/39
  234.121-69-7204-493-5N,N DimetilanilinăP2554910C2
  235.103-83-3203-149-1Dimetil-benzilamină50,9101,8
  236.75-97-8200-920-43,3 Dimetil-2-butanonă/Pinacolonă601515037
  237.75-78-5200-901-0Dimetil-diclorsilan 30,661,2
  238.1331-15-3-2,5 Dimetil 1,4 dioxan50-100-
  239.115-10-6204-065-8Dimetil eter/Oxid de dimetil 19201000--Dir. 2000/39
  240.68-12-2200-679-5N,N DimetilformamidăP1553010R1B; Dir. 2009/161
  241.868-85-9212-783-8Dimetilfosfit 12---(Distilat)
  242.108-83-8203-620-12,6 Dimetil 4 heptanonă/Diizobutil cetonă1502625043
  243.57-14-7200-316-0N,N DimetilhidrazinăP0,70,31,50,6C1B
  244.77-78-1201-058-1Dimetilsulfat P0,50,1--C1B; M2
  245.120-61-6204-411-8Dimetiltereftalat2-5-
  246.60-51-5200-480-3Dimetoat 7-10-
  247.109-87-5203-714-2Dimetoximetan/Metilal15005312500885
  248.628-96-6211-063-0Dinitrat de etilenglicolP0,30,0510,2
  249.25154-54-5246-673-6Dinitrobenzen (toți izomerii)P10,151,50,2
  250.51-28-5200-087-72,4 DinitrofenolP0,7-1-
  251.534-52-1208-601-14,6 Dinitro-o-cresol/DNOCP0,05-0,2-
  252.25321-14-6246-836-1Dinitrotoluen P1-1,5-C1B; M2; R2
  253.88-85-7201-861-7Dinoseb/6 sec butil 2,4 dinitrofenol0,1-0,5-R1B
  254.2813-95-8220-560-1Dinosebacetat 0,7-1-
  255.117-84-0204-214-7Dioctilftalat/Dietil-hexil 2-ftalat20,150,3
  256.123-91-1204-661-81,4 DioxanP7320--C2; Dir. 2009/161
  257.10102-44-0233-272-6Dioxid de azot0,960,51,911Dir. 2017/164 Valorile-limită pentru dioxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. II din Hotărârea Guvernului nr. 584/2018^*).
  258.124-38-9204-696-9Dioxid de carbon90005000--Dir. 2006/15
  259.10049-04-4233-162-8Dioxid de clor0,10,040,30,11
  260.7446-09-5231-195-2Dioxid de sulf/Anhidridă sulfuroasă1,30,52,71Dir. 2017/164
  261.13463-67-7236-675-5Dioxid de titan10-15-
  262.142-84-7205-565-9Dipropilamină 1,70,420,5
  263.298-04-4206-054-3Disulfoton/O,O-dietil-S-2-(etiltio) etil-fosforditionat0,1-0,2-
  264.2179-59-1218-550-7Disulfură de alil-propil101,7203,4
  265.72-20-8200-775-7Endrin/1,2,3,4,10,10 Hexaclor-6,7- epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidro- 1,4,5,8 dimetanonaftalinăP0,03-0,1-
  266.106-87-6203-437-71,2 epoxi-4-epoxietil ciclohexan/diepoxid 4-vinil ciclohexenăP5710--C2
  267.4016-14-2223-672-92,3 Epoxipropil izopropil eter/Izopropil glicidil eter5010,510021
  268.111-43-3203-869-6Eter n-propilic/Dipropil eter1000-1500-
  269.108-20-3203-560-6Eter izopropilic/Diizopropil eter1000-1500-
  270.75-04-7200-834-7Etilamină 9,45--Dir. 2000/39
  271.100-41-4202-849-4Etilbenzen P442100884200Dir. 2000/39
  272.5459-93-8226-733-8N–etilciclohexil amină152,9305,8
  273.107-15-3203-468-6Etilendiamină/1,2 Diaminoetan2083012
  274.3566-10-7222-651-1Etilen-bis-ditiocarbamat de amoniu20-25-
  275.107-21-1203-473-3Etilenglicol/EtandiolP522010440Dir. 2000/39
  276.109-86-4203-713-7Etilenglicol monometil eter/2-MetoxietanolP3,21--R1B; Dir. 2009/161
  277.151-56-4205-793-9Etilenimină P0,50,310,5C1B; M1B
  278.104-76-7203-234-32-etilhexan-1-ol5,41--Dir. 2017/164
  279.577-11-7209-406-42 Etilhexil-sulfo-succinat de sodiu--20-
  280.75-08-1200-837-3Etil mercaptan/Etan tiol--1-
  281.622-96-8210-761-24-Etil toluen3006140081
  282.110-80-5203-804-12-Etoxietanol/Etilenglicol monoetil eterP82--R1B; Dir. 2009/161
  283.2370-63-0219-135-32 Etoxi-etil-metacrilat100-200-
  284.101-84-8202-981-2Fenileter/Difenileter 71142Dir. 2017/164
  285.122-60-1204-557-2Fenil glicidil eter/PGE/2,3-epoxipropil fenil eter/ 1,2-epoxi-fenoxipropan61102C1B; M2
  286.100-63-0202-873-5Fenil hidrazinăP153256C1B; M2
  287.98-86-2202-708-7Fenil metil cetonă/Acetofenonă1002020041
  288.106-50-3203-404-7p-FenilendiaminăP0,070,010,10,02
  289.95-54-5202-430-6o-Fenilendiamină--10-C2; M2
  290.108-95-2203-632-7Fenol P82164M2; Dir. 2009/161
  291.12604-58-9603-118-6Ferovanadiu 0,5-1,5-(Pulberi)
  292.7782-41-4231-954-8Fluor 1,5813,162Dir. 2000/39
  293.62-74-8200-548-2Fluoroacetat de sodiuP0,020,0040,050,01
  294.7789-75-5232-188-7Fluorură de calciu1-2-
  295.2699-79-8220-281-5Fluorură de sulfuril15-20-
  296.--Fluoruri anorganice2,5---Dir. 2000/39
  297.50-00-0200-001-8Formaldehidă P^(15)0,370,30,740,6C2 Dir. 2019/983 Valoare-limită de 0,62 mg/mc sau 0,5 ppm pentru sectorul asistenței medicale, sectorul serviciilor funerare și de îmbălsămare până la 11 iulie 2024
  298.75-12-7200-842-0Formamidă 20113016R1B
  299.109-94-4203-721-0Formiat de etil2006630099
  300.107-31-3203-481-7Formiat de metilP125 50250100Dir. 2017/164
  301.7803-51-2232-260-8Fosfină/Hidrogen fosforat0,140,10,280,2Dir. 2006/15
  302.7723-14-0231-768-7Fosfor roșu 0,05-0,15-
  303.75-44-5200-870-3Fosgen/clorură de carbonil0,080,020,40,1Dir. 2000/39
  304.732-11-6211-987-4Fosmet/Imidan/Ortadox1,5-3-
  305.98-01-1202-627-72-Furaldehidă102,5154C2
  306.--Gaze lichefiate (în principal C3-C4)1200-1500-
  307.7440-56-4231-164-3Germaniu2-5-
  308.556-52-5209-128-3Glicidol/2,3-epoxi-1-propanol5016,510033C1B; M2; R1B
  309.7440-58-6231-166-4Hafniu 0,2-0,5-
  310.151-67-7205-796-5Halotan/2-Brom-2-clor-1,1,1-trifluoroetan40050--
  311.76-44-8200-962-3Heptaclor/1,4,5,6,7,8,8-heptaclor 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindan0,3-0,6-C2
  312.142-82-5205-563-8Heptan/n-Heptan2085500--Dir. 2000/39
  313.110-43-0203-767-12-heptanonă/Metil amil cetonăP23850475100Dir. 2000/39
  314.110-54-3203-777-6n-Hexan 7220--R2; Dir. 2006/15
  315.118-74-1204-273-9Hexaclorbenzen 0,5-1-C1B
  316.87-68-3201-765-5Hexaclor-1,3-butadienă P--0,20,02
  317.67-72-1200-666-4Hexacloretan 50,580,8
  318.124-09-4204-679-6Hexametilendiamină1-5-
  319.822-06-0212-485-8Hexametilen-diizocianat0,050,00710,14
  320.302-01-2206-114-9HidrazinăP0,0130,01--C1B;Dir. 2017/2.398
  321.--Hidrocarburi alifatice (white spirit, solvent nafta, ligroină, petrol lampant, motorină)700-1000-
  322.--Hidrocarburi policiclice aromatice (fracția extractibilă în ciclohexan)0,2---C1B
  323.7783-07-5231-978-9Hidrogen seleniat0,070,020,170,05Dir. 2000/39
  324.7803-52-3-Hidrogen stibiat0,2-0,5-
  325.7783-06-4231-977-3Hidrogen sulfurat/Sulfură de hidrogen751410Dir. 2009/161
  326.1305-62-0215-137-3Hidroxid de calciu/Dihidroxid de calciu1-4-Fracțiune respirabilă Dir. 2017/164
  327.118-29-6204-241-4N-Hidroximetilftalimidă5077510
  328.123-42-2204-626-74-Hidroxi-4metil2pentanonă/Diaceton-alcool1503225053
  329.75-86-5200-909-42-hidroxi-2-metilpropionitril/AcetoncianhidrinăP20,6102,9
  330.--Hidroxizi alcalini (exprimați în hidroxid de sodiu)1-3-
  331.7580-67-8231-484-3Hidrură de litiu--0,02-Fracțiune inhalabilă Dir. 2017/164
  332.111-40-0203-865-42,2’-iminodietilamină/DietilentriaminăP20,541
  333.7553-56-2231-442-4Iod0,50,0910,2
  334.74-88-4200-819-5Iodură de metilP152,5254,2C2
  335.78-83-1201-148-0Izobutanol/2-metil 1-propanol1003320066
  336.624-83-9210-866-3Izocianat de metan/Metilizocianat0,020,0080,050,02R2;Dir. 2009/161
  337.78-59-1201-126-0Izoforonă/3,5,5-trimetil2ciclohexen-1-onă254,42508,84C2
  338.58-89-9200-401-2Lindan/γHCHP0,3-0,5-
  339.8018-01-7-Mancozeb/Etilen-bis-ditiocarbamat de zinc și mangan100-200-
  340.--Mangan și compuși anorganici de mangan (exprimați în Mn)0,2---Fracțiune inhalabilă Dir. 2017/164
  0,05---Fracțiune respirabilă Dir. 2017/164
  341.121-75-5204-497-7Malation/1,2-bis (etoxicarbonil) etil O,O-dimetil fosforoditioat7-10-
  342.--Mercur și compușii anorganici bivalenți ai mercurului, inclusiv oxidul de mercur și clorura mercurică (măsurați ca mercur)^(16)0,02---R1B Dir. 2009/161
  343.--Mercur (compuși organici)P--0,01-
  344.67-56-1200-659-6Metanol/Alcool metilicP260200--Dir. 2006/15
  345.108-67-8203-604-4Mesitilenă/1,3,5-trimetilbenzen10020--Dir. 2000/39
  346.97-88-1202-615-1Metacrilat de N-butil1502525043
  347.97-63-2202-597-5Metacrilat de etil1503225054
  348.80-62-6201-297-1Metacrilat de metil/Metil 2-metilpropenoat20550410100Dir. 2009/161
  349.74-82-8200-812-7Metan1200183415002292
  350.74-99-7200-828-4Metil-acetilenă/Propină13007931500915
  351.100-61-8202-870-9N-MetilanilinăP7161023
  352.75-55-8200-878-72-Metilaziridină/PropileniminăP3-5-C1B
  353.78-78-4201-142-82-metilbutan/Izopentan30001000--Dir. 2006/15
  354.123-51-3204-633-53-metil1-butanol/alcool izoamilic1853710Dir. 2019/1.831
  355.591-78-6209-731-1Metil butil cetonă/2-hexanonă2004930080R2
  356.108-87-2203-624-3Metil ciclohexan12003001500375
  357.25639-42-3247-152-6Metil ciclohexanol2004230064
  358.583-60-8209-513-62-Metil ciclohexanonăP25054,535076
  359.96-34-4202-501-1Metil cloracetat5-10-
  360.80-63-7201-298-7Metil alfa cloracrilat2-5-
  361.101-14-4202-918-94,4’Metilen-bis-(2clor-anilină)P0,01---C1B Dir. 2019/983
  362.101-68-8202-966-04,4’Metilendifenil diizocianat--0,15-C2
  363.101-77-9202-974-44,4’Metilen dianilinăP0,08---C1B; M2 Dir. 2019/130
  364.27137-41-3248-253-8Metil furan/Silvan10-20-
  365.541-85-5208-793-75-metilheptan-3-onă531010720Dir. 2000/39
  366.110-12-3203-737-85-metilhexan-2-onă9520--Dir. 2000/39
  367.60-34-4200-471-4Metil hidrazinăP0,37---
  368.74-93-1200-822-1Metil mercaptan/Metantiol--1-
  369.109-02-4203-640-04-metilmorfolină/N-metilmorfolină--70-
  370.108-11-2203-551-74-metil2-pentanol/Metil izobutil carbinolP60-100-
  371.141-79-7205-502-54Metil-3-penten-2-onă/Oxid de mesitil501210024
  372.108-10-1203-550-14-metilpentan-2-onă832020850Dir. 2000/39
  373.872-50-4212-828-1n-metil-2-pirolidonăP40108020R1B;Dir. 2009/161
  374.107-87-9203-528-1Metil propil cetonă/2-pentanonă2507130085
  375.98-83-9202-705-0α-metilstiren/2-fenilpropenă24650492100Dir. 2000/39
  376.100-80-1202-889-23-Metilstiren2505135072
  377.23564-05-8245-740-7Metil tiofanat--10-M2
  378.75-79-6200-902-6Metil triclorsilan1-3-
  379.124-70-9204-710-3Metil vinil diclorsilan3-5-
  380.2554-06-5219-863-14-Metil-4-vinilsiloxanP30-50-
  381.72-43-5200-779-9Metoxiclor [1,1,1-triclor-2,2di (p-metoxi-fenil) etan]P10-15-
  382.111-77-3203-906-62-(2-metoxietoxi)-etanolP50,110--R2; Dir. 2006/15
  383.34590-94-8252-104-2(2-metoximetiletoxi)-propanol/Dipropilenglicol monometileter/Eter metilic al dipropilenglicoluluiP30850--Dir. 2000/39
  384.107-98-2203-539-11-Metoxi-2-propanol/1-metoxipropan-2-olP375100568150Dir. 2000/39
  385.21087-64-9244-209-7Metribuzin/4-amino-4,5-dihidro-6-(1,1-dimetiletil)-3-metiltio-1,2,4-triazin-5-onă1-2-
  386.7786-34-7232-095-1Mevinfos/2-metoxicarbonil-1-metilvinil dimetil fosfat/Fosdrin0,05-0,15-
  387.--Molibden (compuși insolubili)5-10-
  388.--Molibden (compuși solubili)2-5-
  389.2212-67-1218-661-0Molinat/S-etil perhidroazepină-1-carbotioat--0,5-C2; R2
  390.10102-43-9233-271-0Monoxid de azot2,52--Dir. 2017/164Valorile-limită pentru monoxidul de azot se aplică în condițiile prevăzute la art. IIdin Hotărârea Guvernului nr. 584/2018*).
  391.630-08-0211-128-3Monoxid de carbon2320117100R1ADir. 2017/164Valorile-limită pentru monoxidul de carbon se aplică în condițiile prevăzute la art. IIdin Hotărârea Guvernului nr. 584/2018*).
  392.74-89-5200-820-0Mono-metilamină1081512
  393.110-91-8203-815-1Morfolină36107220Dir. 2006/15
  394.8030-30-6232-443-2Nafta/Gudron de huilăP100-200-C1B; M1B
  395.91-20-3202-049-5Naftalină5010--C2; Dir. 91/322
  396.91-59-8202-080-42-NaftilaminăP----Fp; C1A
  397.135-88-6205-223-9N-2-naftilanilină/N-fenil-2-naftilamină----Fp; C2
  398.135-64-8205-208-7Naftol AS-SW/3-hidroxi-N-2-naftil-2-naftamidă500-1000-
  399.90-15-3201-969-41-NaftolP10-15-
  400.463-82-1207-343-7Neopentan30001000--Dir. 2006/15
  401.--Nichel și compuși (exprimați în Ni)0,1-0,5-C2
  402.13463-39-3236-669-2Nichel tetracarbonil0,05-0,1-C2; R1B
  403.54-11-5200-193-3Nicotină/3-(N-metil-2-pirolidinil) piridinăP0,5---Dir. 2006/15
  404.1712-64-7216-983-6Nitrat de izopropil205257
  405.627-13-4210-985-0Nitrat de n-propil7517,510023
  406.100-01-6202-810-1p-NitroanilinăP30,550,9
  407.100-17-4202-825-3p-Nitroanisol5-10-
  408.98-95-3202-716-0NitrobenzenP10,2--C2; R2; Dir. 2006/15
  409.627-05-4210-980-31-Nitrobutan50-75-
  410.92-93-3202-204-74-NitrodifenilP----Fp; C1B
  411.79-24-3201-188-9NitroetanP6220312100Dir. 2017/164
  412.100-12-9202-821-14-NitroetilbenzenP152203
  413.55-63-0200-240-8Nitroglicerină/Trinitrat de glicerolP0,0950,010,190,02Dir. 2017/164
  414.75-52-5200-876-6Nitrometan1004015060
  415.86-57-7201-684-51-Nitronaftalină203304
  416.79-46-9201-209-12-Nitropropan185--C1B; Dir. 2017/2.398
  417.88-72-2201-853-32-NitrotoluenP101,8305,3C1B; M1B; R2
  418.99-08-1202-728-63-NitrotoluenP101,8305,3
  419.99-99-0202-808-04-NitrotoluenP101,8305,3
  420.62-75-9200-549-8N-NitrozodimetilaminăP----Fp; C1B
  421.143-08-8205-583-71-nonanol/Alcool nonilic1502525042
  422.111-65-9203-892-1Octan15003222000429
  423.127-90-2204-870-4Octaclor dipropil eter10-15-
  424.152-16-9205-801-0Octametil pirofosforamidă/SchradanP0,3-0,6-
  425.111-87-5203-917-61-Octanol/Alcool octilicP1502825047
  426.111-13-7203-837-12-Octanonă/Metil hexil cetonă1001920038
  427.2809-67-8-2-Octină500-700-
  428.111-46-6203-872-22,2’ oxibisetanol/Dietilenglicol500115800184
  429.2238-07-5218-802-62,2’-[oxibis(metilen)]-bis oxiran/Diglicidil eter0,50,120,4
  430.47110-30-5-Oxichinolat de cupru5-9-
  431.1344-28-1215-691-6Oxid de aluminiu2-5-(Aerosoli)
  432.1303-86-2215-125-8Oxid boric10-15-R1B
  433.1306-19-0215-146-2Oxid de cadmiu0,05-0,1-(Fumuri)C1B; M2; R2
  434.1305-78-8215-138-9Oxid de calciu1-4-Fracțiune respirabilăDir. 2017/164
  435.1307-96-6215-154-6Oxid de cobalt (II)0,05-0,1-
  436.60-29-7200-467-2Oxid de dietil/Dietil eter/Eter etilic308100616200Dir. 2000/39
  437.55720-99-5-Oxid de difenilclorat/Hexaclor difenil eterP0,5-1,5-
  438.75-21-8200-849-9Oxid de etilenăP1,81--C1B; M1BDir. 2017/2.398
  439.1309-37-1215-168-2Oxid feric5-10-(Fumuri, pulberi)
  440.20619-16-3243-922-0Oxid de germaniu2-5-
  441.1309-48-4215-171-9Oxid de magneziu5-15-(Fumuri)
  442.1003-73-2213-714-4N-Oxid 3-metil piridină2-3-
  443.75-56-9200-879-2Oxid de propilenă; 1,2-Epoxipropan2,41--C1B; M1B;Dir. 2017/2.398
  444.1314-61-0215-238-2Oxid de tantal5-10-
  445.1314-13-2215-222-5Oxid de zinc5-10-(Fumuri)
  446.--Oxizi de azot, cu excepția celor prevăzuți la pct. 257 și 39058
  447.10028-15-6233-069-2Ozon0,10,050,20,1
  448.8002-74-2232-315-6Parafină2-6-(Fumuri)
  449.56-38-2200-271-7Parathion (ISO)/O,O-dietil O-4-nitrofenil fosforotioatP0,05-0,15-
  450.298-00-0206-050-1Parathion-metil (ISO)/O,O-dimetil O-4-nitrofenil fosforotioat/Tiofosfat de di-O-metil și O-p-nitrofenil/Metil-parathionP0,1-0,3-
  451.19624-22-7243-194-4Pentaboran0,050,020,150,06
  452.76-01-7200-925-1Pentacloretan40-60-C2
  453.87-86-5201-778-6PentaclorfenolP0,50,0410,09C2
  454.117-97-5204-224-1Pentaclortiofenat de zinc5-10-
  455.10026-13-8233-060-3Pentaclorură de fosfor1---Dir. 2006/15
  456.5714-22-7227-204-4Pentafluorură de sulf0,1-0,3-
  457.109-66-0203-692-4Pentan30001000--Dir. 2006/15
  458.71-41-0200-752-11-Pentanol100-200-
  459.1314-56-3215-236-1Pentaoxid de difosfor1---Dir. 2006/15
  460.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu0,05-0,1-(Fumuri)M2; R2
  461.1314-62-1215-239-8Pentaoxid de vanadiu0,1---(Pulberi de V_2O_5)M2; R2
  462.1314-80-3215-242-4Pentasulfură de difosfor1---Dir. 2006/15
  463.594-42-3209-840-4Perclorometil mercaptan0,5-1,5-
  464.8003-34-7232-319-8Piretru1---După eliminarea lactonelor sensibilizanteDir. 2006/15
  465.110-86-1203-809-9Piridină 155--Dir. 91/322
  466.29232-93-7249-528-5Pirimifos-metil/Orafon0,5-2-
  467.110-85-0203-808-3Piperazină 0,1-0,3-R2; Dir. 2000/39
  468.7440-06-4231-116-1Platină1---(Metalică)Dir. 91/322
  469.--Plumb și compușii săi anorganici (exprimați în Pb)0,15---Dir. 98/24
  470.8050-81-5-Polidimetilsiloxan60-80-
  471.74-98-6200-827-9Propan 140077818001000
  472.107-10-8203-462-3N-propilamină/Monopropilamină0,50,20,80,3
  473.3126-95-2221-509-6N-Propil glicidil eter100-200-
  474.57-57-8200-340-11,3-Propiolactonă1,5---C1B
  475.107-12-0203-464-4Propionitril/Cianură de etil0,10,040,30,13
  476.108-46-3203-585-2Rezorcinol/1,3-benzendiolP4510--Dir. 2006/15
  477.70281-37-7 -Rodamină de tetrametil70---
  478.--Seleniu și compuși (exprimați în Se)0,1-0,2-
  479.78-10-4201-083-8Silicat de etil/Ortosilicat de tetraetil445--Dir. 2017/164
  480.--Staniu (compuși anorganici exprimați în Sn)2---Dir. 91/322
  481.--Staniu (compuși organici)0,05-0,15
  482.100-42-5202-815-5Stiren501215035
  483.7704-34-9231-722-6Sulf--15-(Pulberi)
  484.7773-06-0231-871-7Sulfanat de amoniu10-15-
  485.3689-24-5222-995-2Sulfotep/O,O,O,O tetra etil-ditio-pirofosfatP0,1---Dir. 2000/39
  486.75-15-0200-843-6Sulfură de carbonP155--R2;Dir. 2009/161
  487.93-76-5202-273-32,4,5T/Acid 2,4,5 triclorfenoxi acetic5-10-
  488.7440-25-7231-135-5Tantal5-10-
  489.13494-80-9236-813-4Telur0,05-0,15-
  490.61788-32-7262-967-7Trifenil hidrogenat192485Dir. 2017/164
  491.107-49-3203-495-3TEPP/Tetraetil-pirofosfatP0,05-0,1-
  492.33693-04-8251-637-8Terbumeton0,5-1-
  493.8006-64-2232-350-7Terebentină P400-500-
  494.1634-04-4216-653-1Terț-butil metil eter/2-metoxi-2-metilpropan183,550367100 Dir. 2009/161
  495.98-51-1202-675-94-terț butil toluen457,56010
  496.79-27-6201-191-51,1,2,2 Tetrabrometan/Tetra bromură de acetilenă10-15-
  497.76-11-9200-934-01,1,1,2 Tetraclor-2,2-difluor etan30003034000404
  498.76-12-0200-935-61,1,2,2 Tetraclor-1,2-difluor etan30003034000404
  499.79-34-5201-197-81,1,2,2 TetracloretanP203304
  500.630-20-6211-135-11,1,1,2 TetracloretanP203304
  501.