ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 78 din 16 iunie 2000 (*actualizată*)privind regimul deşeurilor(actualizată până la data de 19 septembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 22 iunie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 19 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001; LEGEa nr. 101 din 25 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României şi ale art. 89 lit. a) şi b) din Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie reglementarea activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor din categoriile prevăzute în anexa nr. I B, cu asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabila a societăţii. (2) Listele de deşeuri corespunzătoare fiecărei categorii de deşeuri stabilite la nivel comunitar se aproba prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.---------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică efluentilor gazosi emisi în atmosfera, precum şi următoarelor categorii de deşeuri, în măsura în care acestea se supun unor reglementări speciale: a) deşeurilor radioactive; b) deşeurilor rezultate din prospectari, extracţie, tratare şi depozitare a resurselor minerale şi celor rezultate din exploatări în cariere; c) cadavrelor de animale şi materiilor fecale sau altor substanţe naturale nepericuloase utilizate în agricultura; d) apelor uzate, cu excepţia deşeurilor lichide; e) explozibililor expirati.---------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 3 (1) Obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor sunt: a) prevenirea sau reducerea producerii de deşeuri şi a gradului de periculozitate al acestora prin:1. dezvoltarea de tehnologii curate, cu consum redus de resurse naturale;2. dezvoltarea tehnologiei şi comercializarea de produse care prin modul de fabricare, utilizare sau eliminare nu au impact sau au cel mai mic impact posibil asupra creşterii volumului sau periculozitatii deşeurilor ori asupra riscului de poluare;3. dezvoltarea de tehnologii adecvate pentru eliminarea finala a substanţelor periculoase din deşeurile destinate valorificării; b) reutilizarea, valorificarea deşeurilor prin reciclare, recuperare sau orice alt proces prin care se obţin materii prime secundare ori utilizarea deşeurilor ca sursa de energie. (2) România va informa Comisia Europeană conform procedurilor comunitare stabilite pentru furnizarea de informaţii cu privire la măsurile luate pentru atingerea obiectivelor stabilite la alin. (1).---------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 4Semnificatia termenilor specifici utilizaţi în prezenta ordonanţă de urgenţă este prezentată în anexa nr. I A.  +  Capitolul IIAdministrarea deşeurilor--------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1 Condiţii generale privind gestionarea deşeurilor  +  Articolul 5 (1) Procesele şi metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populaţiei şi a mediului şi în mod deosebit: a) sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetaţie; b) sa nu producă poluare fonica sau miros neplacut; c) sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special. (2) Se interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolata a deşeurilor.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.---------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului colaborează cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor şi cu autorităţile competente din statele membre pentru crearea unei reţele integrate adecvate de instalaţii de eliminare a deşeurilor, ţinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea cerinţelor prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Aceasta reţea trebuie să asigure Comunităţii Europene în ansamblu eliminarea integrală a deşeurilor sale, iar României, îndeplinirea aceluiaşi obiectiv în mod individual, ţinând cont de condiţiile geografice sau de necesitatea de instalaţii specializate pentru anumite tipuri de deşeuri. (2) Reţeaua integrată prevăzută la alin. (1) asigura eliminarea deşeurilor în instalaţiile conforme cele mai apropiate, prin intermediul celor mai adecvate metode şi tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului.---------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8 (1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă se elaborează planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, regional, judeţean, inclusiv al municipiului Bucureşti. (2) Planurile prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină informaţii referitoare la: a) tipurile, cantităţile, originea deşeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate; b) cerinţele tehnice generale; c) prevederi speciale pentru anumite categorii de deşeuri; d) amplasamente şi instalaţii adecvate pentru valorificarea, eliminarea sau depozitarea finala a deşeurilor. (3) Planurile prevăzute la alin. (1) pot include şi: a) persoanele fizice şi juridice autorizate sa gestioneze deşeuri; b) estimarea costurilor pentru operaţiile de valorificare şi eliminare; c) măsurile de încurajare a eficientizarii operaţiilor de colectare, sortare şi tratare a deşeurilor.---------------Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^1 (1) Planul naţional de gestionare a deşeurilor se elaborează de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului. (2) La elaborarea planului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului colaborează cu autorităţile competente din statele membre şi cu Comisia Europeană. (3) Planul prevăzut la alin. (1) se aproba prin hotărâre a Guvernului şi se notifica Comisiei Europene.---------------Art. 8^1 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^2 (1) În baza Planului naţional de gestionare a deşeurilor se elaborează în comun planurile regionale de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PRGD, de către consiliile judeţene ale judeţelor din raza de competenţa a fiecărei agenţii regionale pentru protecţia mediului, denumite în continuare ARPM, în colaborare cu acestea, sub coordonarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumita în continuare ANPM. (2) PRGD se aproba prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi al conducătorului autorităţii publice centrale pentru dezvoltare regionala.---------------Art. 8^2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^3 (1) În baza Planului regional de gestionare a deşeurilor se elaborează planurile judeţene de gestionare a deşeurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judeţean, în colaborare cu agenţia judeteana pentru protecţia mediului, denumita în continuare APM, sub coordonarea ARPM, şi Planul de gestionare a deşeurilor pentru municipiul Bucureşti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu APM Bucureşti, sub coordonarea ARPM Bucureşti. (2) PJGD se aproba prin hotărâre a consiliului judeţean, iar PMGD, prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.---------------Art. 8^3 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 8^4 (1) Elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor poate fi încredinţată unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. (2) Elaborarea şi avizarea planurilor de gestionare a deşeurilor se face cu respectarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. (3) Autorităţile publice şi operatorii economici au obligaţia furnizarii datelor necesare elaborării planurilor, conform prevederilor legale.---------------Art. 8^4 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1^1 Autorizarea activităţilor legate de deşeuri--------------Secţiunea 1^1 din Cap. II a fost introdusă de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 9^1 (1) Persoanele fizice sau juridice care desfăşoară operaţiile prevăzute în anexele nr. II A şi II B au obligaţia solicitării şi obţinerii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu de la autoritatea competentă pentru protecţia mediului. (2) Autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu cuprinde: a) tipul şi cantitatea de deşeuri; b) cerinţele tehnice; c) măsuri de precautie; d) locul de desfăşurare a activităţii; e) metoda de tratare. (3) Autorizaţia/autorizaţia integrată de mediu se emite pe o perioadă determinata, poate fi refuzată, poate cuprinde condiţii de conformare sau obligaţii de mediu şi poate fi refuzată în cazul în care metoda folosită pentru valorificarea sau eliminarea deşeurilor este inacceptabila din punctul de vedere al protecţiei mediului. (4) Se exceptează de la obligaţia prevăzută la alin. (1), în măsura în care deşeurile nu sunt deşeuri periculoase, activităţile desfăşurate de persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care elimina propriile lor deşeuri la locul de producere, precum şi cele care desfăşoară operaţii de valorificare, dacă: a) autorităţile competente au adoptat reglementări generale pentru fiecare tip de activitate, prin care se stabilesc tipurile şi cantităţile de deşeuri şi condiţiile impuse pentru ca activitatea respectiva să poată fi exceptată de la autorizare; şi b) tipurile sau cantităţile de deşeuri şi metodele de eliminare sau valorificare sunt în conformitate cu condiţiile prevăzute la art. 5. (5) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice prevăzute la alin. (4) se supun procedurii de înregistrare stabilite de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului. (6) Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice care asigura, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deşeurilor, precum şi cele care intermediaza eliminarea sau valorificarea deşeurilor pentru terţi se supun procedurii de autorizare conform legislaţiei în vigoare.---------------Art. 9^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 13^1 (1) În conformitate cu principiul "poluatorul plăteşte", costurile operaţiilor de eliminare se suporta de către: a) deţinătorul de deşeuri care încredinţează deşeurile unui colector sau unui operator economic prevăzut la art. 9^1; şi/sau b) deţinătorul anterior al deşeurilor sau producătorul produsului din care a rezultat deseul. (2) În situaţia în care producătorul/deţinătorul de deşeuri este necunoscut, cheltuielile legate de curatarea şi refacerea mediului sunt suportate de către autoritatea administraţiei publice locale. După identificarea făptuitorului, acesta urmează sa suporte atât cheltuielile efectuate de autoritatea administraţiei publice locale, cat şi pe cele legate de acţiunile întreprinse pentru identificare.--------------Art. 13^1 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Secţiunea 1^2 Controlul activităţilor legate de deşeuri--------------Secţiunea 1^2 din Cap. II a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14Persoanele fizice autorizate/persoanele juridice sau instalaţiile care efectuează operaţiile prevăzute la art. 9^1 alin. (1), (4) şi (6) se supun inspecţiilor periodice ale autorităţii publice pentru protecţia mediului în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.--------------Art. 14 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 14^1 (1) Primării unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele autorizate de aceştia vor controla: a) generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora; b) eliminarea deşeurilor de producţie şi a celor periculoase şi implementarea planului local de gestiune a acestora; c) facilităţile şi instalaţiile pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi de construcţie şi cele pentru eliminarea deşeurilor industriale şi periculoase. (2) Autorităţile teritoriale de protecţie a mediului inspecteaza şi iau măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii, ţin evidenta şi comunică celor interesaţi informaţiile legate de deşeuri. (3) Autoritatea centrala de protecţie a mediului inspecteaza şi ia măsuri pentru respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii pentru investiţiile şi activităţile ce se desfăşoară pe un teritoriu mai mare decât un judeţ. (4) Autorităţile publice teritoriale pentru sănătate exercita controlul sanitar al activităţilor din domeniul gestiunii deşeurilor cu impact asupra sănătăţii populaţiei.-------------Alin. (4) al art. 14^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. (5) Autorităţile vamale, cele de control al frontierei şi reprezentanţi ai autorităţii de protecţie a mediului controlează împreună cu alte autorităţi publice centrale şi locale şi iau măsuri pentru asigurarea conformitatii incarcaturilor cu documentele insotitoare şi pentru respectarea prevederilor legale referitoare la îndeplinirea condiţiilor de import, export şi tranzit ale deşeurilor.--------------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul II^1Gestionarea deşeurilor--------------Cap. II^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea 1 Colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor--------------Secţiunea 1 din Cap. II^1 a fost introdusă de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 14^2În funcţie de proprietăţi, compoziţie, valoare şi de alte calităţi deşeurile sunt tratate şi transportate astfel încât sa nu împiedice utilizarea lor ulterioară şi raţională.--------------Art. 14^2 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 14^3 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^4 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^5 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^6 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^7 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 14^8 (1) Deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care executa lucrările de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract. (2) Primăria indica amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1), modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.--------------Art. 14^8 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.--------------Art. 14^9 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 14^10 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.--------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Secţiunea a 2-a Gestionarea deşeurilor periculoase--------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 17 (1) În termen de 90 de zile de la aprobarea listei cuprinzând deşeurile periculoase autorităţile competente adopta norme corespunzătoare pentru ambalarea şi etichetarea deşeurilor periculoase, în cursul colectării, transportului şi depozitarii temporare, conform normelor internaţionale în vigoare. (2) Controlul privind colectarea şi operaţiunile de transport în cazul deşeurilor periculoase se efectuează de către organismele abilitate prin lege şi are în vedere, în mod deosebit, originea şi destinaţia unor astfel de deşeuri. (3) În cazul în care deşeurile periculoase sunt transportate dintr-un loc în altul transportul trebuie să fie însoţit de un formular de identificare tipizat. Modelul acestui formular se aproba prin ordin comun al autorităţii centrale pentru transporturi şi al autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 18În cadrul planurilor de gestionare a deşeurilor, stabilite conform prevederilor art. 8, autorităţile competente stabilesc secţiuni speciale pentru gestionarea deşeurilor periculoase.  +  Capitolul III Obligaţii în domeniul gestionării deşeurilor  +  Secţiunea 1 Obligaţiile producătorilor de deşeuri  +  Articolul 18^1 (1) Autorităţile competente întocmesc lista cuprinzând deşeurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Lista se elaborează pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi a constituentilor acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E. Lista cuprinzând deşeurile periculoase, precum şi actualizarea periodică a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Deşeurile periculoase se identifica şi se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare. (3) Unităţile care produc, valorifica, colectează sau transporta deşeuri periculoase trebuie să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilitati şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase, cu excepţia situaţiilor menţionate la alin. (4). (4) În scopul îmbunătăţirii securităţii operaţiunilor de valorificare şi eliminare, amestecul de deşeuri periculoase cu alte deşeuri, substanţe sau materiale se poate face numai cu acordul autorităţilor competente şi doar în situaţiile în care sunt respectate condiţiile precizate la art. 5. (5) În situaţiile în care deşeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deşeuri, substanţe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată dacă este fezabila din punct de vedere tehnic şi economic şi dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5.--------------Art. 18^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 19 (1) Deţinătorii/producătorii de deşeuri au obligaţia: a) sa predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni cuprinse în anexa nr. II A ori nr. II B sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii; b) sa desemneze o persoană, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; c) să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control la metodele, tehnologiile şi instalaţiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deşeuri; d) sa prevadă şi sa realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încheierea activităţilor şi închiderea amplasamentelor; e) sa nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase; f) sa separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora. (2) Producătorii de produse şi cei care efectuează activităţi care generează deşeuri sunt obligaţi: a) sa adopte, încă de la faza de conceptie şi proiectare a unui produs, soluţiile şi tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deşeurilor; b) sa ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităţilor de deşeuri rezultate din activităţile existente; c) sa nu introducă pe piaţa produse, dacă nu exista posibilitatea eliminării acestora ca deşeuri, în condiţiile respectării prevederilor art. 5; d) sa conceapa şi sa proiecteze tehnologiile şi activităţile specifice, astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deşeuri generata de aceste tehnologii; e) sa ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea şi transformarea acestora în deşeuri; f) sa valorifice subprodusele rezultate din procesele tehnologice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic şi economic.----------------Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 19^1Producătorii de deşeuri sunt obligaţi sa implementeze prevederile Planului naţional de gestionare a deşeurilor, ale planurilor regionale de gestionare a deşeurilor şi ale planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor.----------------Art. 19^1 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 20Producătorii şi deţinătorii de deşeuri periculoase au obligaţia sa elaboreze, în condiţiile legii, planuri de intervenţie pentru situaţii accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora.  +  Articolul 21 (1) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să asigure valorificarea sau eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deşeurilor proprii unor unităţi autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora; livrarea şi primirea deşeurilor de producţie, deşeurilor menajere, deşeurilor de construcţie şi de la demolări şi deşeurilor periculoase, în vederea eliminării lor, trebuie să se efectueze numai pe bază de contract.--------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. (2) Producătorii şi deţinătorii de deşeuri îşi organizează sistemul propriu de eliminare a deşeurilor, dacă deşeurile nu pot fi preluate de unităţi specializate din sistemul organizat în acest scop, conform prevederilor art. 7. (3) Persoanele juridice/persoanele fizice autorizate prevăzute la art. 9^1 alin. (1) şi (4), precum şi producătorii de deşeuri cuprinse în anexa nr. I B sunt obligaţi sa ţină evidenta cantităţii, a naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, frecvenţei, modului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiilor cuprinse în anexa nr. II A, respectiv nr. II B, şi sa o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.----------------Alin. (3) al art. 21 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Obligaţiile transportatorilor de deşeuri  +  Articolul 22 (1) Operatorii de transport specializaţi pentru transportul urban de deşeuri trebuie să fie autorizaţi de autorităţile de protecţie a mediului, după notificarea activităţii de transport, de către autorităţile administraţiei publice locale. În cazul în care se efectuează transporturi interurbane sau internaţionale de deşeuri operatorul de transport rutier trebuie să deţină şi licenta de transport pentru mărfuri periculoase, emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.--------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. (2) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deşeurilor operatorii de transport trebuie să respecte reglementările emise de Ministerul Transporturilor şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 23Operatorii de transport de deşeuri au următoarele obligaţii: a) sa utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deşeurilor transportate, care să nu permită împrăştierea deşeurilor şi emanatii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populaţiei şi a mediului înconjurător; b) să asigure instruirea personalului pentru încărcarea, transportul şi descărcarea deşeurilor în condiţii de siguranţă şi pentru intervenţie în cazul unor defectiuni sau accidente;--------------Litera b) a art. 23 a fost modificată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) să deţină toate documentele necesare de însoţire a deşeurilor transportate, din care să rezulte deţinătorul, destinatarul, tipurile de deşeuri, locul de încărcare, locul de destinaţie şi, după caz, cantitatea de deşeuri transportate şi codificarea acestora conform legii; d) sa nu abandoneze deşeurile pe traseu; e) să respecte pentru transportul deşeurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleaşi caracteristici; f) sa folosească traseele cele mai scurte şi/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populaţiei şi a mediului şi care au fost aprobate de autorităţile competente; g) sa posede dotarea tehnica necesară pentru intervenţie în cazul unor accidente sau defectiuni apărute în timpul transportării deşeurilor periculoase sau, în cazul în care nu deţin dotarea tehnica şi de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unităţi specializate; h) sa anunţe autorităţile pentru protecţia mediului despre orice transport de deşeuri periculoase, înaintea efectuării acestuia, precum şi unităţile de pompieri, în cazul transportului deşeurilor cu pericol de incendiu sau explozie. i) sa valorifice deşeurile rezultate din activitatea proprie, iar pe cele nevalorificabile să le depoziteze în depozitele conforme de deşeuri sau în cele care au perioada de tranzitie, prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.-------------Litera i) a art. 23 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 24Transporturile internaţionale de deşeuri se fac cu respectarea convenţiilor internaţionale la care România este parte.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile operatorilor în domeniul valorificării şi eliminării deşeurilor  +  Articolul 25Unităţile care valorifica deşeurile au următoarele obligaţii: a) să deţină spaţii special amenajate pentru depozitarea temporară a deşeurilor, în condiţiile prevăzute la art. 5; b) sa evite formarea de stocuri de deşeuri ce urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu faţă de vecinătăţi; c) sa folosească cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu implica costuri excesive pentru valorificarea deşeurilor;-------------Litera c) a art. 25 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. d) sa supună eliminării finale reziduurile rezultate din valorificarea deşeurilor.  +  Articolul 26Unităţile care elimina deşeurile au următoarele obligaţii: a) să asigure eliminarea, în totalitate şi în timp util, a deşeurilor care le sunt încredinţate; b) sa folosească cele mai bune tehnologii disponibile şi care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deşeurilor;-------------Litera b) a art. 26 a fost modificată de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. c) sa amplaseze şi sa amenajeze depozitul final de deşeuri într-un spaţiu şi în condiţii corespunzătoare, conform prevederilor art. 5 şi numai cu acordul autorităţilor competente; d) sa introducă în depozitul final numai deşeurile permise de autorităţile competente şi să respecte tehnologia de depozitare aprobată de acestea; e) sa supravegheze permanent modul de depozitare finala a deşeurilor sub aspectul stabilitatii şi etanseitatii şi să efectueze măsurătorile necesare stabilite de autorităţile competente pentru exploatarea în condiţii de siguranţă a depozitelor respective; f) sa exploateze la parametrii proiectati instalaţiile de depoluare cu care sunt dotate şi să se doteze cu instalaţii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc; g) să execute lucrările de reconstrucţie ecologica şi de încadrare în peisajul zonei, impuse de autorităţile competente, şi sa organizeze supravegherea în continuare a depozitelor după sistarea depunerii deşeurilor; h) sa supravegheze activităţile de eliminare a deşeurilor şi să execute controlul şi monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate de autorităţile competente.  +  Secţiunea a 4-a Alte obligaţii ale persoanelor fizice, ale persoanelor fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi ale persoanelor juridice  +  Articolul 27Persoanele fizice au următoarele obligaţii: a) să depună separat deşeurile şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista recipiente special destinate acestui scop;--------------Litera a) a art. 27 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) sa nu abandoneze şi sa nu depoziteze deşeurile în afară locurilor destinate acestui scop;--------------Litera c) a art. 27 a fost abrogată de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 28Persoanele fizice autorizate sa desfăşoare activităţi independente şi persoanele juridice din a căror activitate rezultă deşeuri, precum şi cele care transporta, elimina, importa, exporta şi executa tranzit de deşeuri, pe lângă obligaţiile menţionate în cuprinsul secţiunilor 1-3 din prezentul capitol mai au şi următoarele obligaţii:--------------Partea introductivă a art. 28 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) să execute lucrările şi sa desfăşoare activităţile numai după obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă şi cu respectarea stricta a acestora; b) sa returneze în ţara exportatoare deşeurile introduse ilegal în ţara. Deşeurile importate, pierdute ori abandonate în timpul transportului pe teritoriul României, precum şi produsele importate care au devenit deşeuri în timpul transportului sau vamuirii prin depăşirea termenului de valabilitate, se returnează în ţara exportatoare, iar costul operaţiunii se suporta de cei vinovaţi; c) să se asigure la exportul de deşeuri ca s-au respectat toate obligaţiile internaţionale şi ca ţara destinatara accepta deşeurile exportate din România; costul returnarii deşeurilor exportate se suporta de cei vinovaţi; d) să asigure colectarea, transportul şi eliminarea produselor proprii sau achiziţionate care au devenit deşeuri prin depăşirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionari defectuoase a produselor şi sa suporte costurile aferente; e) sa realizeze lucrările de refacere a mediului deteriorat de deşeuri, impuse de autorităţile competente; f) sa suporte costul pagubelor aduse populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor prin gestionarea defectuoasă a deşeurilor; g) sa ţină o evidenta stricta a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (3);----------------Litera g) a art. 28 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. h) sa anunţe autorităţile sanitare, pe cele de protecţia mediului şi consiliile locale, ori de câte ori intervin modificări în producerea, transportul şi eliminarea deşeurilor.  +  Capitolul IV Comerţul internaţional şi tranzitul cu deşeuri  +  Articolul 29Până la data aderării la Uniunea Europeană, introducerea în România a deşeurilor de orice natura, în stare bruta sau prelucrata, este interzisă, cu excepţia anumitor categorii de deşeuri ce constituie resurse secundare de materii prime utile, în conformitate cu prevederile actelor normative propuse de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.----------------Art. 29 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 30 (1) După data aderării la Uniunea Europeană, transportul deşeurilor peste frontiera României se face în conformitate cu prevederile comunitare referitoare la transportul deşeurilor în, înspre şi dinspre Uniunea Europeană. (2) La controlul şi supravegherea transporturilor deşeurilor peste frontiera României se iau în considerare, după data aderării, perioadele de tranzitie prevăzute în Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.----------------Art. 30 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 31Transportul deşeurilor periculoase peste frontiera României se realizează cu respectarea prevederilor Convenţiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificările ulterioare.----------------Art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 32Se interzice introducerea pe teritoriul României a oricăror tipuri de deşeuri în vederea eliminării până la finalizarea perioadelor de tranzitie obţinute pentru depozitarea deşeurilor prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.----------------Art. 32 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 33În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă autorităţile competente elaborează norme privind regimul de import, export şi tranzit al deşeurilor, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul V Facilităţi  +  Articolul 34 (1) În scopul stimulării investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor, al extinderii activităţilor de gestionare a deşeurilor, prin utilizarea instrumentelor economice şi a parghiilor specifice economiei de piaţa, Guvernul poate stabili facilităţi fiscale pentru cei care gestionează deşeuri şi, în mod deosebit, pentru cei care valorifica deşeuri. (2) La propunerea autorităţii centrale de protecţie a mediului se vor aloca anual, prin legea bugetului de stat, resurse destinate pentru construirea şi funcţionarea unor instalaţii şi aplicarea de tehnologii destinate tratarii şi eliminării deşeurilor pentru care procesarea în sistem centralizat este avantajoasă economic şi rezolva probleme de mediu la nivel regional sau chiar naţional. (3) Prin hotărâre a Guvernului se pot nominaliza agenţi economici care fac dovada ca au astfel de facilităţi cu echipamente adecvate şi care nu mai reclama costuri excesive pentru import.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 35Consiliile locale hotărăsc, în condiţiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri, în vederea realizării depozitelor şi instalaţiilor de valorificare şi eliminare a deşeurilor pentru localităţi, ce constituie cauza de utilitate publică.--------------Art. 35 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 36Autorităţile competente asigura, în condiţiile legii, accesul investitorilor şi al întreprinzătorilor în domeniul gestionării deşeurilor la informaţiile disponibile din acest domeniu.  +  Articolul 37Guvernul analizează şi garantează, prin Ministerul Finanţelor Publice, în limita plafonului de îndatorare publică externa aprobat şi a prevederilor legii bugetului de stat, împrumuturile şi finantarile externe destinate realizării unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionării deşeurilor.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul VIAtribuţii şi raspunderi ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale--------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 38 (1) Autoritatea competenţa de decizie şi control în domeniul gestiunii deşeurilor este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor. Alte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul gestionării deşeurilor sunt: Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Apărării, consiliile locale şi consiliile judeţene.----------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006. (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor privind regimul deşeurilor autorităţile competente menţionate la alin. (1) vor constitui, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, structuri proprii cu atribuţii în acest sens.  +  Articolul 39Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor are următoarele atribuţii: a) elaborează Strategia naţionala de gestionare a deşeurilor şi Planul naţional de gestionare a deşeurilor; b) iniţiază şi propune spre adoptare proiecte de acte normative care privesc gestionarea deşeurilor; c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deşeurilor, elaborate de celelalte autorităţi publice; d) monitorizează impactul activităţilor de producere şi gestionare a deşeurilor asupra factorilor de mediu; e) controlează şi reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege; f) autorizeaza, prin unităţile sale subordonate, activităţile cuprinse în anexa nr. II A sau nr. II B; g) prezintă anual Guvernului rapoarte privind gestionarea deşeurilor; h) organizează împreună cu celelalte autorităţi publice centrale şi locale şi cu organizaţiile neguvernamentale programe de instruire şi educare a populaţiei în domeniul gestionării deşeurilor; i) reglementează împreună cu celelalte autorităţi publice activitatea de import, export şi tranzit al deşeurilor; j) aplica sancţiuni titularilor de activităţi pentru nerespectarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor şi pentru neconformarea la condiţiile impuse prin actele de reglementare; k) informează Comisia Europeană asupra măsurilor preconizate pentru încurajarea realizării obiectivelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu excepţia standardelor şi reglementărilor tehnice prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informationale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană*); l) informează Comisia Europeană despre reglementările generale adoptate conform dispoziţiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (4) lit. a)*); m) raportează Comisiei Europene, la intervale de 3 ani începând cu data aderării, informaţii privind stadiul implementarii prezentei ordonanţe de urgenţă, în forma solicitată de aceasta*).----------------Art. 39 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.*) Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 30 referitor la dispoziţiile art. 39 lit. k)-m) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, care intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 40Ministerul Sănătăţii Publice are următoarele atribuţii: a) evalueaza impactul produs de deşeuri asupra sănătăţii populaţiei; b) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor rezultate de la unităţile sanitare de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi învăţământ medical de stat şi privat şi asigura condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora; c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deşeurilor provenite de la unităţile sanitare, de asistenţa medicală, de cercetare medicală şi de învăţământ medical, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; d) controlează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege; e) coordonează implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activitatea medicală; f) aproba fonduri autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală la nivel local; g) gestionează baza de date a deşeurilor rezultate din activitatea medicală.----------------Art. 40 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 41 (1) Ministerul Industriei şi Resurselor are următoarele atribuţii:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor industriale, de reconstrucţie ecologica şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a acestora de către agenţii economici;------------Litera a) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) participa la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deşeuri industriale, precum şi pentru operaţiunile de reciclare şi de valorificare a acestor deşeuri, cu avizul autorităţii publice centrale de protecţie a mediului;------------Litera b) a alin. (1) al art. 41 a fost modificată de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) coordonează şi supraveghează, prin Comisia Naţionala de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deşeurilor industriale şi autorizeaza activităţile de reciclare a materialelor şi deşeurilor recuperabile;-------------Litera d) a alin. (1) al art. 41 a fost abrogată de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.-------------Alin. (2) al art. 41 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 42Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are următoarele atribuţii:------------Partea introductivă a art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează, împreună cu administraţia publică locală, strategii şi programe sectoriale de de gestionare a deşeurilor*); b) participa, împreună cu alte autorităţi publice, la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deşeurilor menajere;------------Litera b) a art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) organizează şi realizează, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, sisteme de gestionare a deşeurilor menajere, integrate în planurile de urbanism general şi amenajare a teritoriului, şi urmăreşte realizarea proiectelor din acest domeniu;------------Litera c) a art. 42 a fost modificată de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. d) elaborează reglementări specifice privind obligaţiile consiliilor locale legate de gestionarea deşeurilor*). e) participa la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare şi urmăreşte realizarea acestora de către agenţii economici aflaţi în subordinea sau în coordonarea sa;------------Litera e) a art. 42 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. f) participa la elaborarea reglementărilor specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile de transport şi auxiliare;------------Litera f) a art. 42 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. g) participa la elaborarea de reglementări specifice pentru controlarea activităţii de transport al deşeurilor.------------Litera g) a art. 42 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.------------*) Literele a) şi d) ale art. 42 vor fi abrogate începând cu data de 8 mai 2007, de art. 37 din LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 8 mai 2006.  +  Articolul 43Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor are următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 43 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează strategii şi programe sectoriale de gestionare a deşeurilor rezultate din agricultura şi din industria alimentara şi urmăreşte realizarea acestora de către societăţile comerciale şi alţi agenţi economici din aceste sectoare economice; b) participa la elaborarea de reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor provenite din agricultura şi din industria alimentara.--------------Litera b) a art. 43 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. c) avizează propunerile de amplasamente pentru instalaţii, rampe, depozite etc., privind deşeurile, pe terenurile cu destinaţie agricolă; d) aproba şi controlează modul de utilizare a deşeurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor.--------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Articolul 45Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale are următoarele atribuţii:--------------Partea introductivă a art. 45 a fost modificată de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. a) elaborează reglementări specifice privind securitatea şi protecţia muncii în domeniul gestionării deşeurilor; b) controlează şi reglementează activităţile de gestionare a deşeurilor în conformitate cu atribuţiile şi competentele stabilite prin lege.-------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 47Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii şi raspunderi: a) elaborează strategia şi programul de gestionare a deşeurilor provenite din domeniul militar şi asigura condiţiile necesare pentru realizarea acestora;--------------Litera a) a art. 47 a fost modificat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001. b) elaborează reglementări specifice privind gestionarea deşeurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; c) supraveghează şi controlează respectarea de către unităţile din subordine a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale altor reglementări privind deşeurile.  +  Articolul 48Ministerul Administraţiei şi Internelor are următoarele atribuţii: a) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală şi asigura condiţiile de ducere la îndeplinire a acestora; b) urmăreşte îndeplinirea obiectivelor din Planul naţional de gestionare a deşeurilor, planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor şi sprijină administraţiile publice locale pentru aplicarea acestora; c) sprijină administraţiile publice locale în îndeplinirea atribuţiilor şi raspunderilor ce le revin pentru aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi a altor prevederi legale referitoare la deşeuri.---------------Art. 48 a fost modificat de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 49Primării şi consiliile locale au următoarele obligaţii: a) asigura implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană; b) urmăresc şi asigura îndeplinirea prevederilor din planurile regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor; c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor; d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în condiţiile prevăzute de lege; e) asigura colectarea selectiva, transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finala a deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) asigura spaţiile necesare pentru colectarea selectiva a deşeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deseu, precum şi functionalitatea acestora; g) asigura informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor; h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 49^1Consiliile judeţene au următoarele atribuţii: a) elaborează şi adopta planurile judeţene de gestionare a deşeurilor şi participa la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor; b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean privind gestionarea deşeurilor; c) acorda consiliilor locale sprijin şi asistenţa tehnica în implementarea planurilor judeţene şi regionale de gestionare a deşeurilor; d) hotărăsc asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice judeţene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor; e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea şi protecţia mediului; f) urmăresc şi asigura respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.---------------Art. 49^1 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 50În scopul îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor în domeniul gestionării deşeurilor, pentru coordonarea activităţilor şi promovarea unor acţiuni eficiente în acest domeniu, precum şi pentru realizarea unei bune colaborări între autorităţile competente responsabile de gestionarea deşeurilor, în cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului se constituie Direcţia generală de deşeuri şi substanţe chimice periculoase.--------------Art. 50 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 51 (1) Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:A. Cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru: a) abandonarea deşeurilor urbane şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căile de comunicaţie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise; b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deşeurilor; c) necontractarea cu unităţi specializate a colectării, reutilizarii, reciclarii, transportului şi eliminării deşeurilor, în situaţia în care aceste activităţi nu se pot executa prin mijloace proprii; d) producerea de deşeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse şi ambalaje, care depăşesc necesităţile de producţie, de consum şi de desfacere; e) transportul şi eliminarea deşeurilor fără asigurarea măsurilor de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului; f) acceptarea la depozitare a deşeurilor urbane şi periculoase, fără a fi supuse unor operaţiuni de tratare; g) refuzul furnizarii datelor necesare elaborării planurilor privind gestionarea deşeurilor, conform prevederilor legale; h) lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor.B. Cu amenda de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce revin consilierilor locali, consilierilor judeţeni, primarilor, viceprimarilor, primarului general al municipiului Bucureşti, primarilor şi viceprimarilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preşedinţilor consiliilor judeţene, conform art. 49 şi 49^1. (2) Cuantumul amenzilor contravenţionale se reactualizează prin hotărâre a Guvernului. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se realizează de comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, conform atribuţiilor stabilite prin lege. (4) Contravenientul poate achită pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (5) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere la instanţa competenţa, în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenţie.----------------Art. 51 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 52Dispoziţiile art. 51 referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.----------------Art. 52 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006.  +  Articolul 53 (1) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 1 la 5 ani următoarele fapte: a) importul de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, din categoria deşeurilor interzise la import; b) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare şi eliminare a deşeurilor periculoase; c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deşeurilor pe durata şi pe parcursul tranzitarii teritoriului României; d) refuzul de returnare în ţara de origine a deşeurilor introduse în ţara în alte scopuri decât cel al eliminării şi pentru care s-a dispus măsura returnarii de către autoritatea competentă; e) introducerea în ţara a deşeurilor în scopul eliminării şi/sau neutilizarea acestora în scopul pentru care au fost introduse; f) acceptarea de către operatorii de depozite/incineratoare, în vederea eliminării, a deşeurilor introduse ilegal în ţara şi/sau a deşeurilor introduse în ţara în alte scopuri decât cel al eliminării şi care nu au putut fi utilizate în scopul pentru care au fost introduse. (2) Tentativa se pedepseşte. (3) Constatarea şi cercetarea infracţiunilor se fac din oficiu de organele de urmărire penală, conform competentelor legale.--------------Art. 53 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 54Prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, se reglementează: a) modalităţile de gestionare pentru categoriile de deşeuri prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; b) condiţiile de funcţionare a instalaţiilor de tratare şi eliminare a deşeurilor; c) condiţiile pentru transportul deşeurilor; d) condiţiile pentru importul şi exportul deşeurilor, precum şi tranzitul acestora pe teritoriul României; e) alte aspecte care pot interveni în activitatea de gestionare a deşeurilor.--------------Art. 54 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006  +  Articolul 55Administraţiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă în zonele pe care le administrează.  +  Articolul 56Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investiţii, precum şi a planurilor naţionale, judeţene şi sectoriale privind gestionarea deşeurilor se face în condiţiile legii.  +  Articolul 57 (1) Anexele nr. I A - I E şi II A - II B fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă pot fi completate şi actualizate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 58Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune în legislaţia naţionala Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/12/CE privind deşeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006.--------------Aceasta menţiune a fost introdusă de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statp. Ministrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Lazslo Borbely,secretar de statMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul funcţiei publice,Vlad Roscap. Ministrul industriei şicomerţului,Ioan Roman,secretar de statp. Ministrul agriculturii şialimentaţiei,Ştefan Pete,secretar de statp. Ministrul transporturilor,Aleodor Francu,secretar de statMinistrul apărării naţionale,Sorin FrunzaverdeMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa IASEMNIFICATIILEunor termeni în sensul ordonanţei de urgenta a) colectare - strângerea, sortarea şi/sau amestecarea deşeurilor, în vederea transportării lor; b) deseu - orice substanţa sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, de care deţinătorul se debaraseaza, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa; c) deşeuri menajere - deşeurile provenite din activităţi casnice şi care fac parte din categoriile 15.01 şi 20 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; d) deşeuri asimilabile cu deşeuri menajere - deşeurile provenite din industrie, din comerţ, din sectorul public sau administrativ, care prezintă compoziţie şi proprietăţi similare cu deşeurile menajere şi care sunt colectate, transportate, prelucrate şi depozitate împreună cu acestea; e) deşeuri industriale - deşeurile de producţie ce fac parte din categoriile 03-14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002; f) deşeuri industriale reciclabile - deşeurile industriale care pot fi supuse unei operaţii de reciclare; g) deşeuri periculoase - deşeurile menţionate la art. 18 1 alin. (1), care se încadrează la categoriile sau tipurile generice de deşeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, şi constituentii acestor deşeuri, prezentaţi în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E; h) deţinător - producătorul de deşeuri ori persoana fizica sau juridică ce are deşeuri în posesie; i) eliminare - orice operaţiune prevăzută în anexa nr. II A; j) gestionare - colectarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora; k) producător - orice persoană din a carei activitate rezultă deşeuri (producător iniţial) şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri; l) reciclare - operaţiunea de reprelucrare într-un proces de producţie a deşeurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri; m) reutilizare - orice operaţiune prin care un produs care a fost conceput şi proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit pentru acelaşi scop pentru care a fost conceput; n) tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimba caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitand manipularea sau valorificarea lor; o) valorificare - orice operaţiune menţionată în anexa nr. II B.----------------Anexa IA a fost înlocuită cu anexa 1 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acest act normativ.  +  Anexa IBCATEGORII DE DEŞEURIQ1 Reziduuri de producţie sau consum nespecificate în continuareQ2 Produse în afară standardelorQ3 Produse cu valabilitate expiratăQ4 Materiale deversate accidental, pierdute sau care au suferit alte incidente, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat ca rezultat al unui incidentQ5 Materiale contaminate sau impurificate ca rezultat al unei acţiuni voluntare (de exemplu, reziduuri de la operaţiile de curatare, materiale de ambalare, containere şi altele asemenea)Q6 Elemente neutilizabile (de exemplu, baterii consumate, catalizatori epuizati - terminati şi altele asemenea)Q7 Substanţe devenite improprii utilizării (de exemplu, acizi contaminati, solventi contaminati, saruri de amestec epuizate)Q8 Reziduuri de la procese industriale (de exemplu, zguri, blazuri de distilare şi altele asemenea)Q9 Reziduuri de la procese de combatere a poluarii (de exemplu, namol de la instalaţii de purificare a gazelor, pulberi din filtrele de aer, filtre uzate şi altele asemenea)Q10 Reziduuri de prelucrare/finisare (de exemplu, span provenit de la operaţiile de strunjire sau frezare şi altele asemenea)Q11 Reziduuri provenite de la extractia şi procesarea materiilor prime (de exemplu, reziduuri de la exploatările miniere sau petroliere şi altele asemenea)Q12 Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB şi altele asemenea)Q13 Toate materialele, substantele sau produsele a căror utilizare este interzisă de legeQ14 Produse de care deţinătorul nu mai are trebuinta (de exemplu, reziduuri inlaturate/indepartate din agricultura, birouri, magazine, din sfera menajera, din circuitul comercial şi altele asemenea)Q15 Materiale, substanţe sau produse contaminate ce rezultă din acţiunea de refacere a soluluiQ16 Toate materialele, substantele sau produsele neincluse în categoriile de mai sus.----------------Anexa IB a fost înlocuită cu anexa 3 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acest act normativ.  +  Anexa I CCATEGORII SAU TIPURI GENERICEde deşeuri periculoaseA. Deşeuri care prezintă una dintre proprietăţile descrise în anexa nr. I E şi care constau în:1. deşeuri anatomice, deşeuri spitaliceşti sau alte deşeuri clinice;2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;3. conservanti pentru lemn;4. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;5. reziduuri de substanţe refolosite ca solventi;6. substanţe organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu excepţia materialelor polimerizate inerte;7. amestecuri de saruri ce conţin cianuri;8. uleiuri minerale şi substanţe uleioase;9. amestecuri sau emulsii de uleiuri şi hidrocarburi, cu/în apa;10. substanţe conţinând PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;12. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;13. rasini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;14. substanţe chimice rezultate din activităţi de cercetare, dezvoltare sau învăţământ, care nu sunt identificate sau/şi sunt noi şi ale căror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase;15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;16. substanţe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.B. Deşeuri care conţin unul dintre constituentii cuprinşi în anexa nr. I D şi care au proprietăţile descrise în anexa nr. I E, constând în:19. sapun, grăsimi, ceara de natura animala sau vegetala;20. substanţe organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;21. substanţe anorganice, fără metale sau compuşi metalici;22. cenusa şi/sau zgura;23. sol, nisip, argila, inclusiv material din dragare;24. amestecuri de saruri fără cianuri;25. prafuri şi pulberi metalice;26. catalizatori uzati;27. lichide sau namoluri conţinând metale ori compuşi metalici;28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluarii (praful reţinut în sacii filtrelor de aer), cu excepţia celor prevăzute la pct. 29, 30 şi 33;29. namoluri de la scrubere;30. namoluri de la staţiile de tratare a apei;31. reziduuri de decarbonatare;32. reziduuri de schimbatori de ioni;33. namoluri de la staţiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosinţă agricolă;34. reziduuri de la spalarea/curatarea rezervoarelor şi/sau a echipamentelor;35. echipamente contaminate;36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror conţinut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;38. uleiuri vegetale;39. materiale rezultate din colectarea selectiva a deşeurilor menajere şi care prezintă una dintre caracteristicile menţionate în anexa nr. I E;40. orice alte deşeuri care conţin unul dintre constituentii cuprinşi în anexa nr. I D şi oricare dintre proprietăţile înscrise în anexa nr. I E.------------Anexa IC a fost înlocuită cu Anexa IC prevăzută la pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa I DCONSTITUENTIai deşeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deşeuri să fie periculoase atunci când au proprietăţile descrise în anexa nr. I E1. beriliu; compuşi ai beriliului;2. compuşi ai vanadiului;3. compuşi ai cromului hexavalent;4. compuşi ai cobaltului;5. compuşi ai nichelului;6. compuşi ai cuprului;7. compuşi ai zincului;8. arseniu; compuşi ai arseniului;9. seleniu; compuşi ai seleniului;10. compuşi ai argintului;11. cadmiu; compuşi ai cadmiului;12. compuşi ai staniului;13. antimoniu; compuşi ai antimoniului;14. teluriu; compuşi ai teluriului;15. compuşi ai bariului, cu excepţia sulfatului de bariu;16. mercur; compuşi ai mercurului;17. taliu; compuşi ai taliului;18. plumb; compuşi ai plumbului;19. sulfuri anorganice;20. compuşi anorganici ai fluorului, cu excepţia fluorurii de calciu;21. cianuri anorganice;22. următoarele metale alcaline sau alcalino-pamantoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în forma necombinata;23. soluţii acide sau acizi în forma solida;24. soluţii bazice sau baze în forma solida;25. azbest (praf şi fibre);26. fosfor; compuşi ai fosforului, cu excepţia fosfatilor minerali;27. carbonili ai metalelor;28. peroxizi;29. clorati;30. perclorati;31. azide;32. PCB (bifenilpoliclorurati) şi/sau PCT (trifenilpoliclorurati);33. compuşi farmaceutici sau veterinari;34. biocide şi substanţe fitofarmaceutice;35. substanţe infectioase;36. crezoturi ;37. izocianati; tiocianati;38. cianuri organice;39. fenoli; compuşi ai fenolului;40. solventi halogenati;41. solventi organici, cu excepţia solventilor halogenati;42. compuşi organohalogenati, cu excepţia materialelor polimerizate inerte şi a altor substanţe care sunt cuprinse în prezenta anexa;43. compuşi aromatici; compuşi organici policiclici şi heterociclici;44. amine alifatice;45. amine aromatice;46. eteri;47. substanţe cu caracter exploziv, cu excepţia celor cuprinse în alt punct din anexa;48. compuşi organici cu sulf;49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;51. hidrocarburi şi compuşi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinşi la alt punct din prezenta anexa.------------Anexa ID a fost înlocuită cu Anexa ID prevăzută la pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa IEPROPRIETĂŢIale deşeurilor care fac ca acestea să fie periculoaseH1. explozive - substanţe şi preparate care pot exploda sub efectul unei scantei sau care sunt mai sensibile la foc ori la frecare decât dinitrobenzenul;H2. oxidante - substanţe şi preparate care produc reactii puternic exoterme în contact cu alte substanţe, mai ales cu cele inflamabile;H3.A. foarte inflamabile:- substanţe lichide şi preparate care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);- substanţe şi preparate care se pot incalzi şi apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant, fără adaos de energie suplimentară;- substanţe solide şi preparate care iau foc cu usurinta la contactul cu o sursa de aprindere şi care continua sa arda sau să se consume şi după îndepărtarea sursei de aprindere;- substanţe gazoase şi preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normală;- substanţe şi preparate care, în contact cu apa sau cu aerul umed, produc gaze uşor inflamabile în cantităţi periculoase;H3.B. inflamabile - substanţe şi preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C şi mai mic sau egal cu 55°C;H4. iritante - substanţe şi preparate necorozive care, prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele, pot cauza inflamatii;H5. nocive - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot constitui riscuri limitate pentru sănătate;H6. toxice - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetreaza pielea, pot provoca vătămări serioase, acute sau cronice ale sănătăţii şi chiar moartea;H7. cancerigene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot induce cancer sau un risc crescut de incidenţa a acestuia;H8. corosive - substanţe şi preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;H9. infectioase - substanţe cu conţinut de microorganisme viabile sau toxinele acestora, care sunt cunoscute ca producand boli omului sau altor organisme vii;H10. teratogene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau creşterea incidentei acestora;H11. mutagene - substanţe şi preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetreaza pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creşterea incidentei acestora;H12. substanţe şi preparate care, în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid, produc gaze toxice sau foarte toxice;H13. substanţe şi preparate capabile ca, după depozitare, sa producă pe diferite cai alta substanţa (de exemplu, levigat), care poseda una dintre caracteristicile prezentate mai sus;H14. ecotoxice - substanţe şi preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului.------------Anexa IE a fost înlocuită cu Anexa IE prevăzută la pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 426 din 18 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 25 iulie 2001.  +  Anexa II AOPERAŢII DE ELIMINARENOTĂ:Prezenta anexa are scopul de a enumera operaţiile de eliminare care sunt efectuate în practica. Conform art. 5, deşeurile trebuie să fie eliminate fără a pune în pericol sănătatea populaţiei şi fără utilizarea procedeelor sau metodelor susceptibile de a prejudicia mediul.D1 Depozitarea pe sol şi în sol (de exemplu, depozite şi altele asemenea)D2 Tratarea în contact cu solul (de exemplu, biodegradarea în sol a deşeurilor lichide sau a namolurilor şi altele asemenea)D3 Injectarea la adancime (de exemplu, injectarea deşeurilor pompabile în puţuri, saline sau cavitati naturale şi altele asemenea)D4 Reţinerea pe suprafaţa delimitata (de exemplu, deversarea de deşeuri lichide sau de namoluri în batale, iazuri ori lagune şi altele asemenea)D5 Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanse separate, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediu şi altele asemenea)D6 Evacuarea deşeurilor într-un corp de apa, cu excepţia marilor/oceanelorD7 Evacuarea în mari/oceane, inclusiv introducerea în subsolul marinD8 Tratamentul biologic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexa, din care rezultă compuşi sau amestecuri finale care sunt eliminate prin intermediul oricărei operaţii numerotate de la D1 la D7 şi de la D9 la D12D9 Tratamentul fizico-chimic nespecificat la celelalte operaţii din prezenta anexa, din care rezultă compuşi sau amestecuri finale care sunt inlaturate/indepartate prin intermediul oricărei operaţii numerotate de la D1 la D8 şi de la D10 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare şi altele asemenea)D10 Incinerarea pe solD11 Incinerarea pe mareD12 Stocarea permanenta (de exemplu, amplasarea de containere într-o mina şi altele asemenea)D13 Amestecarea/combinarea deşeurilor înainte de a fi supuse oricărei operaţii numerotate de la D1 la D12D14 Reambalarea deşeurilor înainte de a fi supuse oricărei operaţii numerotate de la D1 la D13D15 Stocarea înaintea oricărei operaţii numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.----------------Anexa II A a fost înlocuită cu anexa 2 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acest act normativ.  +  Anexa II BOPERAŢII DE VALORIFICARENOTĂ:Prezenta anexa are scopul de a enumera operaţiile de valorificare care sunt efectuate în practica. Conform art. 5, deşeurile trebuie să fie valorificate fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a utiliza metode sau procedee susceptibile de a prejudicia mediul.R1 Utilizarea în principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energieR2 Recuperarea sau regenerarea solventilorR3 Reciclarea/recuperarea de substanţe organice care nu sunt utilizate ca solventi (incluzând compostarea şi alte procese de transformare biologica)R4 Reciclarea/recuperarea metalelor şi a compusilor metaliciR5 Reciclarea/recuperarea altor materiale anorganiceR6 Regenerarea acizilor sau bazelorR7 Valorificarea componentelor folosite pentru reducerea poluariiR8 Valorificarea componentelor din catalizatoriR9 Rerafinarea uleiurilor sau alte reutilizari ale acestoraR10 Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitări ecologiceR11 Utilizarea deşeurilor obţinute din oricare dintre operaţiile numerotate de la R1 la R10R12 Schimb de deşeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R11R13 Stocarea de deşeuri înaintea efectuării oricăreia dintre operaţiile numerotate de la R1 la R12, excluzând stocarea temporară, până la colectare, la locul de producere.----------------Anexa II B a fost înlocuită cu anexa 4 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 septembrie 2006, conform pct. 41 al art. I din acest act normativ.---------