ORDIN nr. 190 din 25 septembrie 2006privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare Runda nr. 51/2006
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 12 octombrie 2006  În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările și completările ulterioare, Notă
  Reporducem mai jos prevederile art. II din ORDINUL nr. 230 din 20 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 decembrie 2006:
  ”Articolul II
  Termenul pentru depunerea ofertelor pentru concesionarea activităților miniere din perimetrele prevăzute la pct. 12 și 14 din anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 190/2006 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare Runda nr. 51/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 12 octombrie 2006, se prelungește cu 6 zile lucrătoare.”
  președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activități miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.  +  Articolul 2Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activități de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate și resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3(1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale din municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 4Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, următoarele documente și informații:I. plic exterior:A. în cazul persoanelor juridice române:a) declarație de participare, semnată și ștampilată de ofertant, fără ștersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a menține valabilitatea ofertei, menționarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, poziția din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 și coordonatele topogeodezice, așa cum au fost publicate, precum și asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor și declarațiilor din ofertă.Menționarea în cuprinsul declarației de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;b) date și informații privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociații/acționarii, precum și numele, funcția, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv și certificatul de înregistrare ale ofertantului;d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comerțului, în termenul de valabilitate;e) lista cuprinzând menționarea datelor și informațiilor incluse în Fondul geologic național (F.G.N.) și/sau în Fondul național de resurse/rezerve minerale (F.N.R./R.M.), utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date și informații publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;f) dovada privind deținerea legală a datelor și informațiilor incluse în F.G.N. și/sau în F.N.R./R.M., utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agenția Națională pentru Resurse Minerale și ordinul de plată sau chitanța corespunzătoare, precum și acordul de confidențialitate pentru utilizarea datelor și informațiilor geologice încheiat între ofertant și Agenția Națională pentru Resurse Minerale;g) scrisoare de bonitate cuprinzând situația lichidității globale, a solvabilității patrimoniale, a ratei profitului brut și a rentabilității financiare a ofertantului. Lipsa menționării situației oricărui indicator privind bonitatea financiară, precum și prezentarea altor indicatori decât cei prevăzuți la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, atrag depunctarea ofertei;h) certificate constatatoare/adeverințe emise de autoritățile/instituțiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și bugetele locale;i) - certificat de atestare privind capacitatea tehnică și memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților specializați și atestați de Agenția Națională pentru Resurse Minerale; sau– documentație privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel puțin informații privind instalațiile și utilajele specifice activităților miniere deținute de ofertant și titlul deținerii acestora, precum și personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activităților miniere, și un memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertanților cu dotare tehnică proprie, neatestați de Agenția Națională pentru Resurse Minerale; sau– copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitățile miniere, semnată și ștampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activităților miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum și actul juridic prin care s-a convenit obligația fermă de executare a activităților miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertanților fără capacitate tehnică proprie;B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele și informațiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) și i), precum și următoarele:a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuți la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003;b) raportul anual auditat;II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât și străine, conține oferta propriu-zisă, respectiv:a) programul de explorare propus;b) proiectul de refacere a mediului.Programul de explorare propus și proiectul de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, și valorile estimative corespunzătoare acestora.  +  Articolul 5În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.  +  Articolul 6(1) În vederea formulării ofertelor Agenția Națională pentru Resurse Minerale pune la dispoziție persoanelor juridice interesate date și informații geologice.(2) Accesul la datele și informațiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, în baza solicitării scrise, cu respectarea condițiilor impuse de legislația privind informațiile clasificate, a acordului de confidențialitate și în condițiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea și utilizarea de date și informații din Fondul geologic național referitoare la resurse minerale, cu excepția petrolului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.  +  Articolul 7Ofertele vor fi deschise la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.  +  Articolul 8(1) Organizarea și desfășurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activități de explorare se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacității financiare, capacității tehnice, ale programului de explorare și proiectului de refacere a mediului, precum și datele limită ale evaluării ofertelor și cea a declarării câștigătorului pot fi obținute gratuit de participanții la concursul public de ofertă de la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale.(3) Relații suplimentare pot fi obținute la sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 ori 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.
  Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
  Gheorghe Buliga
  București, 25 septembrie 2006.Nr. 190.  +  Anexă
  LISTA
  perimetrelor scoase la concurs public de oferte Runda nr. 51/2006 pentru concesionarea
  activităților miniere de exploatare
  NR. CRT.PERIMETRU COORDONATE SUPRAFAȚA PERIMETRULSUBSTANȚA
  XY
  1Gavojdia-Cireșu (zona A) 465.250464.850464.250464.240464.460464.520464.475464.600464.800465.000465.220267.520267.940268.180267.940267.760267.450267.220267.100267.400267.490267.460Total: 1,143Zona A: 0,452Timiș Nisip și pietriș
  (zona B)464.380464.340464.360464.230464.000463.450464.000267.000267.310267.590267.790267.840267.160266.600Zona B: 0,691TimișNisip și pietriș
  2Jena V 464.100460.000459.700459.400458.700458.880459.200459.400272.360273.000274.000274.800274.850274.140273.800273.3501,223Timiș Nisip și pietriș
  3Cireșu 465.000465.900465.700464.320463.750463.500463.650464.250464.850465.250465.450465.000266.450266.800267.800269.330268.550268.370267.830268.180267.940267.520267.000266.5502,179Timiș Nisip și pietriș
  4Criciova-Râul Timiș462.820463.080462.500461.420461.720461.720461.820462.000462.200462.600269.180269.620271.380270.700270.400270.050269.840269.900269.780269.6801,698Timiș Nisip și pietriș
  5Milova Terasă 515.270515.500514.780514.870514.900253.600254.200254.100253.950253.6600,272Arad Nisip și pietriș
  6Zăvoiu-Văcăreasa 351.110351.855351.063351.232351.235350.893349.538349.758349.892349.864349.249349.677349.810350.354532.666533.433533.910534.522535.062535.598535.278534.743534.535534.195533.783532.867533.252533.4423,992Dâmbovița Nisip și pietriș
  7Mănăstirea 348.821348.981348.721349.023348.685348.589347.765347.200348.137348.931349.227532.828533.026533.748534.275534.628535.080534.900534.500532.966532.024532.2362,857Dâmbovița Nisip și pietriș
  8Câmpul Bocioc-Giriș627.066625.864624.857626.512252.598254.157253.775252.0441,952Bihor Nisip și pietriș
  9Santăul Mic - Șura 631.330630.430629.780630.510260.290261.260260.650259.9900,970Bihor Nisip și pietriș
  10Orlat - Cristian 476.487476.099475.904475.691475.792475.682475.750475.650474.225475.518475.473475.689475.723475.790475.840475.984476.135476.015476.402476.430476.352424.101424.389424.343424.369424.140423.699423.500423.050420.192421.057421.146421.343421.475421.480421.556421.897422.122422.280422.782423.116423.3173,751Sibiu Nisip și pietriș
  11Borș - Santău 631.601630.985630.477630.685258.634259.247259.134258.3880,558Bihor Nisip și pietriș
  12Orlat - Vaieruga 474.449 474.652 475.244 475.625 475.862 474.596419.739 420.297 420.798 420.680 420.505 419.5720,752Sibiu Nisip și pietriș
  13Udeni - Zăvoi 370.000370.250370.250368.500367.700367.900369.350497.000497.000498.000501.400501.400500.200498.9003,170Argeș Nisip și pietriș
  14Petelea 582.077 582.388 581.792 581.492 581.565 581.400 581.201 580.790 581.169 581.258 581.522 581.709 581.707 581.918477.783 477.561 477.397 476.971 476.606 476.066 476.003 476.206 476.837 477.241 477.281 477.462 477.599 477.8480,764Mureș Nisip și pietriș
  15Bocșa Română 439.075439.400438.000437.100240.200241.175241.800240.9251,974Caraș Severin Granodiorit
  16Cerna - Bujorul Bulgăresc 405.886405.875405.690405.573405.557405.517405.419405.187405.107405.137405.266405.272405.260405.444405.690405.841405.821755.156755.032754.746754.731754.641754.699754.714755.181755.245755.320755.325755.359755.593755.630755.561755.453755.2770,481Tulcea Granit
  17Măgura - Dobrești 602.675603.820602.000600.925292.000293.000295.625294.5754,716Bihor Calcar
  18Valea Șesului 646.995646.996646.100646.100379.630380.280380.560378.7001,124Sălaj Calcar ornamental
  19Haida Petrila 438.245439.029438.814438.510438.225438.145373.628373.967374.257374.342374.027373.6230,350Hunedoara Produs rezidual minier
  Observație: Limită în adâncime – cotă max.+ 680m.
  20Lupoița Sud 374.180374.260374.580374.580374.432374.310374.328338.147338.100338.211338.721338.730338.449338.3290,148Gorj Lignit
  21Valea lui Ivan 371.200371.400371.000370.965370.725344.000345.075344.820345.250344.5000,399Gorj Lignit
  22Ocna Șugatag 697.800696.900698.800698.400697.800419.700419.800420.250420.250419.9500,438Maramureș Apă minerală terapeutică
  23Sânmihaiu German 476.000476.000475.000475.000191.250192.250192.250191.2501,000Timiș Apă geotermală
  (la 04-12-2006, Punctul 12 din anexă a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 230 din 20 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 04 decembrie 2006 ) (la 04-12-2006, Punctul 14 din anexă a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 230 din 20 noiembrie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 04 decembrie 2006 )
  ----