ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (**republicată**)(*actualizată*)privind circulaţia pe drumurile publice**)(actualizată până la data de 1 decembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • _____________**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006 şi rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006, dându-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:- Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenta a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 520/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.NOTĂ: Forma republicată a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, se aplică de la data intrării în vigoare a acesteia din urma, respectiv de la 20 septembrie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Dispoziţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă au ca scop asigurarea desfăşurării fluente şi în siguranţa a circulaţiei pe drumurile publice, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietăţii publice şi private, cat şi a mediului. (3) Autoritatea competenţa în domeniul circulaţiei pe drumurile publice privind iniţierea şi avizarea unor reglementări, precum şi aplicarea şi exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române. (4) Reglementările privind circulaţia pe drumurile publice se emit, după caz, de către autorităţile publice centrale sau locale cu atribuţii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (5) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică tuturor participanţilor la trafic, precum şi autorităţilor care au atribuţii în domeniul circulaţiei şi siguranţei pe drumurile publice şi în domeniul protecţiei mediului.  +  Articolul 2Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia sa ia măsurile legale în cazul în care constata încălcări ale acestora.  +  Articolul 3Circulaţia pe drumurile publice din zona de frontieră şi din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementărilor instituite pentru acele zone.  +  Articolul 4Controlul circulaţiei vehiculelor aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala se efectuează de către poliţia rutiera, precum şi de personalul desemnat de către aceste instituţii.  +  Articolul 5 (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare. (2) Administratorul drumului public sau, după caz, antreprenorul ori executantul lucrărilor este obligat sa semnalizeze corespunzător, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabilă, care stanjeneste sau pune în pericol siguranţa circulaţiei, şi sa ia toate măsurile de inlaturare a acestuia. (3) Autorităţile publice locale sunt obligate sa amenajeze staţiile mijloacelor de transport public de persoane, prevăzute cu alveole sau refugii, cu avizul poliţiei rutiere. (4) Se interzic amplasarea construcţiilor de orice fel şi practicarea actelor de comerţ pe trotuar sau pe acostament, în parcarile amenajate sau pe partea carosabilă, în condiţiile în care aceste construcţii ar afecta siguranţa circulaţiei pietonilor şi vehiculelor. (5) În perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spaţii: a) de asteptare pentru călători; b) pentru comercializarea legitimatiilor de călătorie. (6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a stării tehnice necorespunzătoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzătoare a acestuia, precum şi a obstacolelor ori lucrărilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor răspunde, după caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, în condiţiile legii. (7) Orice măsură de restrictie a circulaţiei pe drumurile publice se dispune de către administratorul drumului numai cu avizul poliţiei rutiere. (8) Prin excepţie de la alin. (7), în cazuri temeinic justificate, poliţia rutiera poate dispune, fără acordul administratorului drumului public, măsuri temporare de restrictie a circulaţiei pe drumurile publice. (9) În scopul asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, poliţia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, după caz, desfiinţarea de amenajări rutiere.  +  Articolul 6În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles:1. acordare a priorităţii - obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obliga pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori sa oprească;2. acostament - fasia laterala cuprinsă între limita părţii carosabile şi marginea platformei drumului;3. amenajări rutiere - totalitatea construcţiilor, dispozitivelor şi oricăror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public în scopul asigurării securităţii rutiere;4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circulă pe drum ca o unitate;5. autostrada - drumul naţional de mare capacitate şi viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulaţiei autovehiculelor, cu sau fără remorci, care nu serveşte proprietăţii riverane, prevăzut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, în mod excepţional, prin alte modalităţi, cu excepţia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel puţin două benzi de circulaţie pe sens şi banda de urgenta, intersectii denivelate şi accese limitate, intrarea şi ieşirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;7. banda de circulaţie - subdiviziunea longitudinala a părţii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, dacă are o latime corespunzătoare pentru circulaţia într-un sens a unui şir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentară, situata la extremitatea din partea dreaptă a autostrazii, în sensul de circulaţie, destinată exclusiv stationarii autovehiculelor în cazuri justificate, precum şi circulaţiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la intervenţii sau în misiuni cu caracter de urgenta;9. banda reversibila - banda de circulaţie, marcată şi semnalizata, situata lângă axa drumului, destinată circulaţiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în funcţie de intensitatea traficului;10. bicicleta - vehiculul prevăzut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;11. coloana oficială - unul sau mai multe vehicule care circulă pe drumul public şi sunt însoţite de unul sau mai multe autovehicule ale poliţiei rutiere, care au în funcţiune semnale speciale de avertizare sonore şi luminoase de culoare roşie;12. conducător - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tracţiune, animale izolate sau în turma, de povara ori de calarie;13. conducător de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizica posesoare a unui permis de conducere şi a unui certificat de atestare profesională, care conduce un autovehicul de o anumită categorie, cu sau fără remorca, pentru transportul de mărfuri, persoane sau alte servicii;13^1. constatare amiabila de accident - procedura prin care doi conducatori de vehicule încheie o înţelegere în forma scrisă prin care convin cu privire la circumstanţele producerii unui accident de circulaţie în care aceştia sunt implicaţi şi din care au rezultat numai pagube materiale, ce se înregistrează la societatea de asigurări care a emis poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a cărui titular este conducătorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sau, după caz, proprietarul ori deţinătorul acestuia;--------------Pct. 13^1 al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.14. drum public - orice cale de comunicaţie terestra, cu excepţia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile;15. unităţi de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens - unităţile sanitare cu personal calificat şi dotare corespunzătoare pentru examinarea medicală ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvai, autorizate de autorităţile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;---------------Pct. 15 al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.16. intersectie - orice incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spaţiile formate de acestea;17. localitate - catunul, satul, comuna, oraşul şi municipiul ale căror intrari şi iesiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;18. masa totală maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul încărcat, declarata admisibilă în urma omologării de către autoritatea competentă;19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeşte consumul de produse ori substanţe stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta în aerul expirat a alcoolului;20. mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic - dispozitivul care stabileşte concentraţia de alcool în aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulaţie;21. moped - vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a cărui viteză maxima prin construcţie nu depăşeşte 45 km/h şi care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau cu un alt motor cu ardere interna ori, după caz, electric, a cărui putere nominală este de cel mult 4 kW;22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fără atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrică mai mare de 50 cmc şi/sau a cărui viteză maxima, prin construcţie, depăşeşte 45 km/h;23. parte carosabilă - porţiunea din platforma drumului destinată circulaţiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe părţi carosabile complet separate una de cealaltă printr-o zona despartitoare sau prin diferenţa de nivel;24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizează, la un moment dat, drumul public;25. pista pentru biciclete - subdiviziunea părţii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separată de drum, special amenajată, semnalizata şi marcată corespunzător, destinată numai circulaţiei bicicletelor şi mopedelor;26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalţi participanţi la trafic cu care se intersectează, în conformitate cu prevederile legale privind circulaţia pe drumurile publice;27. remorca - vehiculul fără motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;28. remorca uşoară - remorca a carei masa totală maxima autorizata nu depăşeşte 750 kg;29. semiremorca - remorca a carei masa totală maxima autorizata este preluată în parte de către un autovehicul sau de către un tractor;30. tractor - vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a impinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatările agricole ori forestiere sau pentru alte lucrări, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public;31. tractor rutier - tractorul pe roti, cu cel puţin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri şi care se deplaseaza, de regula, pe drumul public;32. trecere la nivel - incrucisarea la nivel dintre un drum public şi o cale ferată sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;33. trotuar - spaţiul longitudinal situat în partea laterala a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabilă prin diferenţa sau fără diferenţa de nivel, destinat circulaţiei pietonilor;34. deţinător - persoana fizica sau juridică care foloseşte un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fără mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane şi/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări;36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite - vehiculul care, datorită dimensiunilor sale ori mărfurilor transportate, depăşeşte masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevăzute în reglementările legale;37. vehicul în circulaţie internationala sau în trafic internaţional - vehiculul care, prin deplasarea sa, depăşeşte cel puţin o frontieră de stat;38. zona drumului public cuprinde suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului, zona de protecţie şi zona de siguranţă. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe străzi rezervate circulaţiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplică reguli speciale de circulaţie, având intrările şi ieşirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul II VehiculeleVehiculele  +  Secţiunea 1 Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestoraCondiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora  +  Articolul 7Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.  +  Articolul 8Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele şi tramvaiele trebuie să fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante şi stingatoare de incendiu, omologate.  +  Articolul 9 (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, mopedele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii. (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaţie fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu avizul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General al Poliţiei Române, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata în condiţiile legii. (4) Pentru a fi menţinute în circulaţie, vehiculele înmatriculate se supun inspecţiei tehnice periodice. (5) Inspecţia tehnica periodică se efectuează în staţii autorizate, conform legislaţiei în vigoare. (6) Pentru autovehiculele aparţinând instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, inspecţia tehnica periodică se poate efectua şi în staţii proprii, autorizate potrivit legii.  +  Articolul 10 (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat, precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie. (2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliţia rutiera, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutiera, împreună cu instituţiile abilitate de lege.  +  Secţiunea a 2-a Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelorÎnmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor  +  Articolul 11 (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale. (2) Înmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea în circulaţia pe drumurile publice doar a vehiculelor omologate, potrivit legii, care corespund normelor privind siguranţa circulaţiei şi protecţiei mediului. (3) Înmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, şi presupune operaţiunea de: a) înscriere în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar; b) transcriere în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (4) Operaţiunile prevăzute la alin. (3) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului şi ale proprietarului şi se concretizează prin atribuirea unui număr de înmatriculare şi prin eliberarea de către autorităţile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare. (5) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. (6) Solicitanţii unei operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidentele autorităţilor competente, potrivit legii, trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Roman în cazurile şi condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul vehiculelor noi, pentru solicitanţii operaţiunii prevăzute la alin. (3) lit. a). (8) Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul, verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate face şi pe cale informatica, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenta şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Roman, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. (9) Autorităţile competente sa realizeze operaţiunile de înmatriculare a vehiculelor pot incasa toate taxele şi tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operaţiuni, cu excepţia primelor de asigurare, pe care le vor vira ulterior persoanelor juridice în drept în baza unor protocoale încheiate cu acestea. Aceste taxe şi tarife pot fi încasate de la solicitanţi de către persoanele juridice în drept, inclusiv prin mijloace electronice de plată în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu acestea de către autorităţile competente. (10) Societăţile abilitate sa comercializeze vehicule noi şi societăţile de leasing din România pot solicita, pe cale informatica, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulaţie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie, în condiţiile stabilite prin protocol, de către autoritatea competentă din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenta şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare. (11) Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 12 (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau impinse cu mana şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi sa poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare. (2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării pot circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute prin regulament.  +  Articolul 13 (1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a carei raza teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. (2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cele ale Serviciului Roman de Informaţii se înregistrează la aceste instituţii şi pot, după caz, să fie înmatriculate în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) Până la înmatriculare, vehiculele prevăzute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de autoritatea competentă. (4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizaţii şi numere pentru proba.--------------Alin. (4) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (5) Evidenta vehiculelor înmatriculate se tine la autoritatea competentă pe raza căreia proprietarul îşi are domiciliul, reşedinţa sau sediul.  +  Articolul 14 (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animala se înregistrează de către consiliile locale, care ţin şi evidenta acestora. (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum şi cele care nu se supun inspecţiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15 (1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare.--------------Alin. (1) al art. 15 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(1^1) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie şi o altă persoană decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie menţionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi a datelor de identificare a utilizatorului.--------------Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (2) Autovehiculele se încadrează în una dintre următoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori în una dintre subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, în categoria Tv, în condiţiile stabilite în regulament. (3) Pentru vehiculele prevăzute la art. 13 alin. (2) şi art. 14 alin. (1), autoritatea care le înregistrează eliberează proprietarilor acestora certificate şi plăcuţe cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective. (4) Forma, dimensiunile şi conţinutul certificatului de înmatriculare şi ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă ori dacă acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum şi în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada inlocuitoare a acestuia este eliberata fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat.  +  Articolul 16Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost incalcate normele legale referitoare la aceste operaţiuni.  +  Articolul 17 (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în urmatoarele cazuri: a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitarii acestuia într-un spaţiu adecvat, deţinut în condiţiile legii; b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casării sau predării vehiculului la unităţi specializate în vederea dezmembrarii; c) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; d) în cazul furtului vehiculului. (2) Radierea din evidenta a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii. (3) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta. (4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispoziţie a autorităţii administraţiei publice locale, fără stăpân sau abandonate se radiază din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispoziţiei respective.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 18În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui sau deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.  +  Articolul 19Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul III Conducătorii de vehiculeConducătorii de vehicule  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 20 (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să posede permis de conducere corespunzător şi să aibă vârsta minima de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 şi B1, care trebuie să aibă vârsta minima de 16 ani împliniţi. (2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevăzute în regulament. (3) Conducătorii de tramvaie sau vehicule care efectuează transport public de persoane, precum şi cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depăşite ori care transporta produse sau substanţe periculoase trebuie să aibă vârsta minima de 21 de ani împliniţi. (4) Condiţiile de obţinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 21*) (1) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi indemanarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical. (2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificaţi periodic din punct de vedere medical, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 22 (1) Examinarea medicală se realizează în scopul certificării stării de sănătate şi a calităţilor fizice necesare unui conducător de autovehicul sau tramvai*). (2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii Publice şi se aproba prin ordin al ministrului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Examinarea medicală se realizează în vederea: a) aprobării prezentării la examen pentru obţinerea permisului de conducere; b) obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie; c) verificării periodice, conform reglementărilor în vigoare*). (4) Examinarea medicală se realizează în unităţi de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens, cu obligaţia luării în evidenta a solicitantului sau a conducătorului de autovehicul sau tramvai de către medicul de familie. Certificarea stării de sănătate, asa cum rezultă în urma examinării medicale efectuate în unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens, poate fi realizată şi de către medicul de familie*). (5) Lista unităţilor de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Medicul de familie, atunci când constata ca o persoană din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunică aceasta imediat poliţiei rutiere pe raza căreia medicul îşi desfăşoară activitatea. (7) Verificarea medicală se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I*). (8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia rutiera şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat această măsură. (9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de instituţiile medico-legale, la solicitarea şi pe cheltuiala părţilor interesate.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Permisul de conducerePermisul de conducere  +  Articolul 23 (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie. (2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în condiţiile stabilite prin regulament, şi persoanele care urmează un curs de pregătire practica, în vederea obţinerii permisului de conducere, numai în prezenta şi sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat în acest sens, precum şi a examinatorului din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevăzute de lege. (3) Pe parcursul activităţii de pregătire practica sau de examinare în vederea obţinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, după caz, examinatorul împreună cu persoana pe care o supraveghează sau o examinează răspund pentru încălcarea de către aceasta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie.(3^1) Pregătirea teoretică şi practica a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere este precedată de o evaluare obligatorie a capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale carei concluzii vor fi incluse în programe de consiliere şi educaţie rutiera a candidaţilor şi în perfecţionarea modalităţilor de instruire a acestora. Evaluarea psihologică este obligatorie în vederea obţinerii certificatului de atestare profesională pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie*).--------------Alin. (3^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(3^2) Conducătorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluaţi periodic din punct de vedere al capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în condiţiile stabilite de reglementările în vigoare*).--------------Alin. (3^2) al art. 23 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(3^3) Evaluarea psihologică se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţiile legii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I*).--------------Alin. (3^3) al art. 23 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(3^4) Evaluarea psihologică se realizează în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul instituţiilor abilitate sau de către psihologi cu drept de libera practica, autorizaţi în condiţiile legii*).--------------Alin. (3^4) al art. 23 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(3^5) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate şi a psihologilor cu drept de libera practica, autorizaţi în condiţiile legii, se stabileşte prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I*).--------------Alin. (3^5) al art. 23 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (4) Persoanele care solicită prezentarea la examen pentru obţinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie să îndeplinească, potrivit legii, condiţiile de vârsta, să fie apte din punct de vedere medical şi să facă dovada pregătirii teoretice şi practice prin cursuri organizate de unităţi autorizate, potrivit legii*).--------------Alin. (4) al art. 23 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (5) Pregătirea teoretică şi practica a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere se efectuează de către profesori de legislaţie rutiera şi instructori auto atestaţi de autoritatea competentă, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (6) Pot fi atestaţi ca profesori de legislaţie sau instructori auto pentru pregătirea practica, fără şcolarizare şi susţinerea examenului de atestare, poliţiştii rutieri cu grad de ofiţer cărora le-au încetat raporturile de serviciu şi care şi-au desfăşurat activitatea neintrerupt în ultimii 10 ani în structurile poliţiei rutiere. (7) Poliţiştii rutieri care nu au grad de ofiţer pot fi atestaţi ca instructori auto pentru pregătirea practica, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (6). (8) Programa de învăţământ pe baza căreia se organizează cursuri de pregătire, precum şi metodologia de organizare şi desfăşurare a cursurilor în vederea obţinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesară obţinerea permisului de conducere, precum şi condiţiile concrete de obţinere a acestuia se stabilesc prin regulament. (10) Procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24 (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă unde solicitanţii îşi au domiciliul sau reşedinţa. (2) Forma şi conţinutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (3) În localităţile în care autoritatea competentă autorizeaza desfăşurarea cursurilor de pregătire şi susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, şi în limba minorităţii naţionale respective. (4) În cazul cetăţenilor străini care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România, examinarea la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internationala. (5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum şi la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fără susţinerea unui nou examen, în condiţiile stabilite prin regulament. (6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală grava, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepţia cazurilor când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1).  +  Articolul 25 (1) Pentru conducătorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obţinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulaţie. (2) Autovehiculele conduse de persoanele prevăzute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiţiile stabilite prin regulament.  +  Articolul 26Proprietarii sau deţinătorii mandataţi de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligaţi să asigure testarea anuală a conducătorilor de autovehicule atestaţi profesional, în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.  +  Articolul 27 (1) Persoanele care îşi stabilesc domiciliul ori reşedinţa în România pot solicita obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente pe a căror rază îşi au domiciliul sau reşedinţa, în condiţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (6). (2) Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot solicita în România obţinerea permisului de conducere la autorităţile competente pe a căror rază îşi au locuinta deţinută în proprietate sau închiriată. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, locuinta din România a cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate se considera reşedinţa.---------------Alin. (3) al art. 27 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (4) Se interzice deţinerea simultană a doua permise de conducere naţionale.  +  Articolul 28Evidenta permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de către poliţia rutiera pe a carei raza titularii îşi au domiciliul sau reşedinţa.---------------Art. 28 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Capitolul IV Semnalizarea rutieraSemnalizarea rutiera  +  Articolul 29 (1) Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de circulaţie şi cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele şi indicaţiile politistului rutier care dirijeaza circulaţia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară şi semnalele conducătorilor de vehicule. (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele politistilor de frontieră, ale indrumatorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării, agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.  +  Articolul 30 (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt: a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora; b) indicatoarele; c) marcajele; d) alte dispozitive speciale. (2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie într-un sistem unitar, se realizează şi se instaleaza astfel încât să fie observate cu usurinta şi de la o distanta adecvată, atât pe timp de zi, cat şi pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează şi trebuie să fie în deplina concordanta între ele, precum şi într-o stare tehnica de funcţionare corespunzătoare. (3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersectii au următoarele semnificatii: a) semnalul de culoare verde permite trecerea; b) semnalul de culoare roşie interzice trecerea; c) semnalul de culoare galbena împreună cu cel de culoare roşie interzic trecerea. (4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum şi alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza şi se întreţin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera şi a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al poliţiei rutiere. (5) Mijloacele de semnalizare şi presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza şi se întreţin de către administratorul fiecărui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulaţiei stabilit în nodul rutier respectiv. (6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de avertizare. (7) Se interzic: a) amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stânjenească participanţii la trafic sau să le distraga atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei; b) lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.  +  Articolul 31Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile politistului rutier, precum şi semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, în următoarea ordine de prioritate: a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile politistului rutier; b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b); c) semnalizarea temporară care modifica regimul normal de desfăşurare a circulaţiei; d) semnalele luminoase sau sonore; e) indicatoarele; f) marcajele; g) regulile de circulaţie.  +  Articolul 32 (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificatii: a) lumina roşie obliga participanţii la trafic sa oprească în direcţia de mers cat mai aproape de marginea drumului; b) lumina albastra obliga participanţii la trafic sa acorde prioritate de trecere; c) lumina galbena obliga participanţii la trafic sa circule cu atenţie. (2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: a) pentru lumina roşie - autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor; b) pentru lumina albastra - autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanta sau medicina legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării care însoţesc coloane militare, unităţilor speciale ale Serviciului Roman de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Paza, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, precum şi cele aparţinând Direcţiei Naţionale Anticoruptie, atunci când se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenta;--------------Litera b) a alin. (2) al art. 32 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite mărfuri sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, repararii ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului şi depanarii autovehiculelor rămase în până sau avariate, precum şi tractoarele care tracteaza utilajele agricole şi tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Poliţiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace speciale sonore de avertizare. (4) Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic. (5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competentă, potrivit legii. Condiţiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 33 (1) Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de către administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul poliţiei rutiere. (2) Semnalizarea lucrărilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie şi se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, astfel încât aceasta să asigure deplasarea în siguranţa a tuturor participanţilor la trafic, conform reglementărilor în vigoare. (3) Semnalizarea şi amenajările rutiere se definesc şi se realizează în condiţiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.  +  Articolul 34Condiţiile de circulaţie pe viaducte şi în tunele, precum şi semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.  +  Capitolul V Reguli de circulaţieReguli de circulaţie  +  Secţiunea 1 Obligaţiile participanţilor la traficObligaţiile participanţilor la trafic  +  Articolul 35 (1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenta şi siguranţa circulaţiei, sa nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi sa nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private. (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum şi alte documente prevăzute de lege. (3) În exercitarea atribuţiilor care îi revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum şi identitatea conducătorului sau a pasagerilor aflaţi în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre săvârşirea unei fapte de natura contravenţională sau penală. (4) În exercitarea atribuţiilor de dirijare a circulaţiei rutiere, poliţiştii rutieri sunt obligaţi sa poarte uniforma cu înscrisuri şi însemne distinctive. (5) Poliţiştii de frontieră, indrumatorii de circulaţie ai Ministerului Apărării, agenţii căilor ferate, personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice, precum şi membrii patrulelor şcolare de circulaţie sunt obligaţi ca, pe timpul exercitării atribuţiilor, sa poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant. (6) Conducătorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligaţi sa poarte echipament de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când executa intervenţii la vehiculul care se afla pe partea carosabilă a drumului public. (7) Nevazatorii sunt obligaţi sa poarte în deplasarea pe drumurile publice baston de culoare alba.  +  Articolul 36 (1) Conducătorii de autovehicule şi persoanele care ocupa locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament. (2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate pe acestea au obligaţia sa poarte casca de protecţie omologata. (3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceştia se afla în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere».  +  Articolul 37 (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritara care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare roşie şi sonore. (2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa reducă viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare şi sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritara care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra şi sonore. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), pietonilor le sunt interzise traversarea şi circulaţia pe carosabil până la trecerea vehiculelor respective.  +  Articolul 38Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau impinse cu mana, instructorii auto atestaţi să efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, sunt obligaţi să se supună testarii aerului expirat şi/sau recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier.  +  Articolul 39Proprietarul sau deţinătorul unui vehicul este obligat sa comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.  +  Articolul 40 (1) Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite ori care transporta mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de mărfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum şi conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depăşite sunt permise numai conducătorilor de autovehicule sau tramvaie atestaţi profesional de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Roman de Informaţii.--------------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (4) Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (5) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de conducere.  +  Secţiunea a 2-a Reguli pentru circulaţia vehiculelorReguli pentru circulaţia vehiculelor  +  § 1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi  +  Articolul 41 (1) Vehiculele şi animalele, atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulaţie, cat mai aproape de marginea părţii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere şi a regulilor de circulaţie. (2) Numerotarea benzilor de circulaţie pe fiecare sens se efectuează în ordine crescatoare de la marginea din partea dreaptă a drumului către axa acestuia. În cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intră în numerotarea benzilor de circulaţie. (3) Dacă un drum este prevăzut cu o pista specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea, precum şi mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva.  +  Articolul 42Când circulaţia se desfăşoară pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de către conducătorii de vehicule în funcţie de intensitatea traficului şi viteza de deplasare, având obligaţia sa revină pe prima banda ori de câte ori acest lucru este posibil, dacă aceasta nu este destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane.  +  Articolul 43 (1) Dacă un drum este prevăzut cu o bandă destinată vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva. (2) Conducătorul de vehicul care circulă pe banda situata lângă marginea părţii carosabile trebuie să acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectuează transport public de persoane numai atunci când conducătorii acestora semnalizeaza intenţia de a reintra în trafic din staţiile prevăzute cu alveole şi s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic.  +  § 2. Mijloacele de avertizare folosite de conducătorii de vehicule  +  Articolul 44 (1) În circulaţia pe drumurile publice conducătorii de vehicule pot folosi, în condiţiile prevăzute de regulament, mijloacele de avertizare sonora şi luminoasa aflate în dotare şi omologate. (2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii de autovehicule sunt obligaţi sa folosească şi în timpul zilei luminile de intalnire. (3) Conducătorii motocicletelor şi mopedelor sunt obligaţi sa folosească luminile de intalnire pe toată durata deplasarii acestora pe drumurile publice. (4) În circulaţia pe drumurile publice se interzice deţinerea la vedere, montarea şi folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora şi luminoasa pe şi în alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2), precum şi deţinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna funcţionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului. (5) Conducătorii de autovehicule pot fi avertizati de poliţia rutiera în legătură cu prezenta în trafic a dispozitivelor de măsurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducătorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de măsurare a vitezei.  +  § 3. Depăşirea  +  Articolul 45 (1) Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din sirul de vehicule în care s-a aflat iniţial. (2) Conducătorul vehiculului care se angajează în depasire trebuie să se asigure ca vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a initiat o asemenea manevră. (3) Atunci când prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul şi ca dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia sa revină după efectuarea manevrei de depasire. (4) Nu constituie depasire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe alta banda în acelaşi sens de circulaţie. (5) Depăşirea se efectuează numai pe partea stanga a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stanga se depăşeşte prin partea dreaptă. (6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depăşit şi pe partea stanga atunci când drumul este cu sens unic sau când între sina din dreapta şi marginea trotuarului nu exista spaţiu suficient.  +  Articolul 46Obligaţiile conducătorilor vehiculelor care efectuează depăşirea şi ale conducătorilor vehiculelor care sunt depăşite, precum şi cazurile în care depăşirea este interzisă se stabilesc prin regulament.  +  § 4. Trecerea pe lângă vehiculele care circulă din sens opus  +  Articolul 47Conducătorii vehiculelor care circulă din sensuri opuse trebuie să păstreze între vehicule o distanta laterala suficienta şi sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulaţie respective.  +  § 5. Viteza şi distanta dintre vehicule  +  Articolul 48Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteza şi sa o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă.  +  Articolul 49 (1) Limita maxima de viteza în localităţi este de 50 km/h. (2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A şi B, şi limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere. (3) Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de viteza inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele. (4) Limitele maxime de viteza în afară localităţilor sunt: a) pe autostrăzi - 130 km/h; b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) - 100 km/h; c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.  +  Articolul 50 (1) Vitezele maxime admise în afară localităţilor pentru categoriile şi subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 15 alin. (2) sunt: a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B şi BE; b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D şi DE şi subcategoriile D1 şi D1E; c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 şi C1E; d) 45 km/h, pentru tractoare şi mopede. (2) Viteza maxima admisă în afară localităţilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decât viteza maxima admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator. (3) Viteza maxima admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afară localităţilor de 70 km/h. (4) Viteza maxima admisă în afară localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducatori au mai puţin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practica în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decât viteza maxima admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.  +  Articolul 51Conducătorul unui vehicul care circulă în spatele altuia are obligaţia de a păstra o distanta suficienta faţă de acesta, pentru evitarea coliziunii.  +  Articolul 52 (1) Este interzisă desfăşurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu excepţia celor autorizate de administratorul drumului respectiv şi avizate de poliţia rutiera. (2) Organizatorii intrecerilor autorizate sunt obligaţi sa ia toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţa a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic. (3) În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (2), organizatorii acestora răspund administrativ, contraventional, civil sau penal, după caz.  +  Articolul 53Autorităţile publice locale, cu autorizaţia administratorului drumului public şi cu avizul poliţiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tracţiune animala şi calmarii traficului, semnalizate corespunzător, în apropierea unităţilor de învăţământ, pieţelor, targurilor, spitalelor, precum şi în zonele cu risc sporit de accidente.  +  § 6. Reguli referitoare la manevre  +  Articolul 54 (1) Conducătorul de vehicul care executa o manevră de schimbare a direcţiei de mers, de ieşire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o altă bandă de circulaţie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmează să efectueze o întoarcere ori sa meargă cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp şi să se asigure ca o poate face fără sa perturbe circulaţia sau sa pună în pericol siguranţa celorlalţi participanţi la trafic. (2) Semnalizarea schimbării direcţiei de mers trebuie să fie menţinută pe întreaga durata a manevrei.  +  § 7. Intersectii şi obligaţia de a ceda trecerea  +  Articolul 55Intersectiile sunt: a) cu circulaţie nedirijata; b) cu circulaţie dirijata. În această categorie sunt incluse şi intersectiile în care circulaţia se desfăşoară în sens giratoriu.  +  Articolul 56La apropierea de o intersectie conducătorul de vehicul trebuie să circule cu o viteză care să îi permită oprirea, pentru a acordă prioritate de trecere participanţilor la trafic care au acest drept.  +  Articolul 57 (1) La intersectiile cu circulaţie nedirijata, conducătorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreaptă. (2) La intersectiile cu circulaţie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de către politistul rutier, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificatia sau indicaţiile acestuia. (3) Pătrunderea unui vehicul într-o intersectie este interzisă dacă prin aceasta se produce blocarea intersectiei. (4) În intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează sa pătrundă în intersectie.  +  Articolul 58În cazul vehiculelor care patrund într-o intersectie dintre un drum închis circulaţiei publice şi un drum public, au prioritate acele vehicule care circulă pe drumul public.  +  Articolul 59 (1) În intersectiile cu circulaţie nedirijata, conducătorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circulă pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectuează virajul spre stanga sau când semnalizarea rutiera din acea zonă stabileşte o altă regulă de circulaţie. (2) În intersectii, conducătorii vehiculelor care virează spre stanga sunt obligaţi sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersectează şi care circulă din partea dreaptă. (3) În intersectiile cu circulaţie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula priorităţii de dreapta se respecta numai în cazul în care doua vehicule urmează să se intalneasca, fiecare intrand în intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeaşi semnificaţie de prioritate sau de pierdere a priorităţii. (4) Când un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentară, montata la acelaşi nivel cu lumina verde normală a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-şi continua drumul în direcţia indicată de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu condiţia acordării priorităţii de trecere vehiculelor şi pietonilor care au drept de circulaţie.  +  § 8. Trecerea la nivel cu calea ferată  +  Articolul 60 (1) Participanţii la trafic trebuie să dea dovadă de prudenta sporită la apropierea şi traversarea liniilor de cale ferată curenta sau industriala, după caz. (2) La trecerea la nivel cu o cale ferată curenta, prevăzută cu bariere sau semibariere, conducătorii de vehicule sunt obligaţi sa oprească în dreptul indicatorului ce obliga la oprire, dacă acestea sunt în curs de coborare ori în poziţie orizontala şi/sau semnalele sonore şi luminoase care anunta apropierea trenului sunt în funcţiune. (3) La trecerea la nivel cu o cale ferată industriala, semnalizata corespunzător, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferată.  +  § 9. Autovehicule cu regim de circulaţie prioritara  +  Articolul 61 (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), atunci când se deplaseaza în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenta, trebuie să aibă în funcţiune semnalele luminoase şi sonore. (2) Conducătorii autovehiculelor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) pot încalcă regimul legal de viteza sau alte reguli de circulaţie, cu excepţia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată. (3) Când pe drumul public circulaţia este dirijata de un poliţist rutier, conducătorii autovehiculelor prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile acestuia.  +  Articolul 62 (1) La intrarea în intersectiile unde lumina roşie a semaforului este în funcţiune ori indicatoarele obliga la acordarea priorităţii de trecere, conducătorii autovehiculelor prevăzute la art. 61 alin. (1) trebuie să reducă viteza şi sa circule cu atenţie sporită pentru evitarea producerii unor accidente de circulaţie, în caz contrar urmând sa răspundă potrivit legii. (2) Când doua autovehicule cu regim de circulaţie prioritara, care se deplaseaza în misiune având semnalele luminoase şi sonore în funcţiune, se apropie de o intersectie, venind din direcţii diferite, vehiculul care circulă din partea dreaptă are prioritate.  +  § 10. Oprirea, staţionarea şi parcarea  +  Articolul 63 (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durată de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare. (2) Nu se considera oprire: a) imobilizarea vehiculului atât timp cat este necesară pentru imbarcarea sau debarcarea unor persoane, dacă prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulaţia pe drumul public respectiv; b) imobilizarea autovehiculului având o masa totală maxima autorizata de până la 3,5 tone, atât timp cat este necesar pentru operaţiunea de distribuire a mărfurilor alimentare la unităţile comerciale. (3) Pentru autovehiculele care transporta mărfuri, altele decât cele prevăzute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul nopţii, în care oprirea sau staţionarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor. (4) Se considera parcare staţionarea vehiculelor în spaţii special amenajate sau stabilite şi semnalizate corespunzător. (5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabilă trebuie aşezat lângă şi în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fără atas, mopedele şi bicicletele pot fi oprite sau stationate şi câte doua, una lângă alta.  +  Articolul 64 (1) Poliţia rutiera poate dispune ridicarea şi depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabilă şi care constituie un obstacol pentru circulaţia publică. Ridicarea şi depozitarea vehiculelor se realizează de către administraţiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz. (2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul şi depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de către deţinătorul acestuia.  +  Articolul 65Cazurile şi condiţiile în care oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  § 11. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane  +  Articolul 66 (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducătorul autovehiculului care efectuează transport de mărfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze şi autobuze, transporturi agabaritice, precum şi pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circulă în trafic intern şi internaţional. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării şi Serviciului Roman de Informaţii.--------------Alin. (2) al art. 66 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (3) Condiţiile de obţinere a certificatului de atestare profesională se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Certificatul de atestare profesională care conferă titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însoţit de permisul de conducere corespunzător categoriei din care face parte vehiculul condus.  +  Articolul 67Se interzice transportul pe drumurile publice al mărfurilor şi produselor periculoase în vehicule care nu au dotările şi echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc condiţiile tehnice şi de agreere prevăzute în Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducătorul vehiculului nu deţine certificat A.D.R. corespunzător.  +  Articolul 68 (1) Autovehiculul care transporta mărfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare. (2) Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul prevăzute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 69Autovehiculele cu mase şi/sau gabarite depăşite, cele care transporta mărfuri sau produse periculoase, precum şi cele de însoţire trebuie să aibă montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducătorii acestora trebuie să le menţină în funcţiune pe toată perioada deplasarii pe drumul public.  +  Secţiunea a 3-a Reguli pentru alţi participanţi la traficReguli pentru alţi participanţi la trafic  +  Articolul 70 (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani. (2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani. (3) Bicicletele şi mopedele care circulă pe drumurile publice trebuie să fie echipate cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisă circulaţia acestora pe timp de noapte fără aceste mijloace şi dispozitive în stare de funcţionare.  +  Articolul 71 (1) Sunt interzise accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animala, a animalelor de povara, de tracţiune sau de calarie, precum şi a animalelor izolate sau în turma pe drumurile naţionale, în municipii şi pe drumurile la începutul cărora exista indicatoare de interzicere a accesului. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulaţiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege. (3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau impinse cu mana, animalele de povara, de tracţiune şi de calarie vor avea câte un conducător, iar vehiculele cu tracţiune animala vor fi echipate şi cu mijloace de iluminare şi dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.  +  Articolul 72 (1) Pietonii sunt obligaţi să se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, în direcţia lor de mers. Când şi acostamentul lipseşte, pietonii sunt obligaţi sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a părţii carosabile, în direcţia lor de mers. (2) Pietonii au prioritate de trecere faţă de conducătorii de vehicule numai atunci când sunt angajaţi în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate şi semnalizate corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. (3) Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la coltul strazii, numai după ce s-au asigurat ca o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic. (4) Pietonii surprinsi şi accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea roşie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectării altor obligaţii stabilite de normele rutiere poarta întreaga răspundere a accidentarii lor, în condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulaţia prin acel sector. (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcţie specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu mana, precum şi cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role. (6) Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier şi persoanele care se afla pe platforma drumului public şi sunt autorizate, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, sa îndrume sau sa dirijeze circulaţia rutiera, în condiţiile stabilite prin regulament. (7) Este interzisă ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisă, conform indicatoarelor sau marcajelor, lăţimea minima a trotuarului lăsat la dispoziţia pietonilor trebuie să fie de cel puţin un metru.  +  Articolul 73Regulile privind circulaţia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tracţiune animala, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum şi de animale se stabilesc prin regulament.  +  Secţiunea a 4-a Circulaţia pe autostrăziCirculaţia pe autostrăzi  +  Articolul 74 (1) Pe autostrăzi este interzisă circulaţia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depăşite, fără autorizaţie specială de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracţiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau impinse cu mana, a bicicletelor şi mopedelor, a tractoarelor şi maşinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum şi a vehiculelor care, prin construcţie sau din alte cauze, nu pot depăşi viteza de 50 km/h. (2) De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise invatarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de sasiuri şi de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele şi competitiile sportive de orice fel, precum şi cortegiile. (3) Se interzice circulaţia, oprirea sau staţionarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu excepţia cazurilor justificate, precum şi a autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritar. (4) Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se efectuează, de regula, numai pe banda marginala din partea dreaptă a autostrazii, în sensul de mers.  +  Secţiunea a 5-a Obligaţii în caz de accidentObligaţii în caz de accident  +  Articolul 75Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare; d) s-a produs ca urmare a încălcării unei reguli de circulaţie.  +  Articolul 76 (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animala, a remorcilor şi a mopedelor, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii. (2) Poliţia rutiera dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberand dovada fără drept de circulaţie. (3) Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), poliţia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.  +  Articolul 77 (1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat sa ia măsuri de anuntare imediata a poliţiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului şi sa nu părăsească locul faptei. (2) Orice persoană care este implicata sau are cunoştinţa de producerea unui accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, precum şi în situaţia în care în eveniment este implicat un vehicul care transporta mărfuri periculoase este obligată sa anunţe de îndată poliţia şi sa apeleze numărul naţional unic pentru apeluri de urgenta 112, existent în reţelele de telefonie din România. (3) Este interzis oricărei persoane sa schimbe poziţia vehiculului implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fără încuviinţarea poliţiei care cercetează accidentul.  +  Articolul 78 (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicaţi într-un accident de circulaţie, le este interzis consumul de alcool sau de substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora după producerea evenimentului şi până la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice. (2) În situaţia în care nu sunt respectate dispoziţiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducătorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.  +  Articolul 79 (1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoată imediat în afară părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, sa-l deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-l corespunzător. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte în termen de 24 de ore la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare şi eliberării autorizaţiei de reparatie.---------------Alin. (2) al art. 79 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(2^1) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care se încheie o constatare amiabila de accident, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) s-au produs pagube materiale a căror despăgubire este asigurata prin poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule; b) accidentul nu s-a produs ca urmare a săvârşirii faptelor pentru care se retine permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi c), după caz, precum şi a faptei prevăzute la art. 86 alin. (1); c) cel puţin unul dintre conducătorii vehiculelor implicate în accident şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie; d) conducătorul de vehicul care şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie deţine asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabilă; e) cei doi conducatori de vehicule implicate în accidentul de circulaţie au completat şi au semnat fără obiecţiuni formularul de constatare amiabila de accident.---------------Alin. (2^1) al art. 79 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(2^2) Societatea de asigurare verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. a)-e), precum şi corectitudinea întocmirii formularului de constatare amiabila de accident şi atesta, după caz, validitatea sau nulitatea constatării amiabile de accident.---------------Alin. (2^2) al art. 79 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(2^3) Societăţile de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sau reprezentanţii acestora, sesizati de producerea unui accident de circulaţie în baza formularului de constatare amiabila de accident, au obligaţia de a anunta imediat unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, precum şi de a aduce la cunoştinţa celui implicat obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie, dacă exista indicii cu privire la neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. b).---------------Alin. (2^3) al art. 79 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(2^4) În situaţia prevăzută la alin. (2^3), conducătorul de vehicul implicat în accidentul de circulaţie are obligaţia de a se prezenta la unitatea de poliţie în termen de 24 de ore de la data primirii invitatiei din partea acesteia, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulaţie şi eliberării autorizaţiei de reparatie.---------------Alin. (2^4) al art. 79 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.(2^5) Procedura atestării prevăzute la alin. (2^2), precum şi forma, conţinutul şi modul de distribuire a formularului de constatare amiabila de accident, prevăzut la alin. (2^1) lit. e), se stabilesc prin ordin al preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------------Alin. (2^5) al art. 79 a fost introdus de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.---------------Alin. (3) al art. 79 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 80Proprietarul sau deţinătorul al cărui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat sa anunţe imediat poliţia pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.  +  Articolul 80^1Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia sa comunice imediat, la solicitarea poliţiei rutiere, datele înregistrate, conform prevederilor legale, în evidentele proprii.--------------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 81 (1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor de asigurare, autoritatea care are în evidenta vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau utilizatorii vehiculelor.--------------Alin. (1) al art. 81 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (2) La solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurărilor sau a societăţilor de asigurare, poliţia rutiera comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire. (3) La solicitarea poliţiei rutiere, societăţile de asigurare comunică acesteia date referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidentele acestora.--------------Alin. (3) al art. 81 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Secţiunea a 6-a Circulaţia autovehiculelor în traficul internaţionalCirculaţia autovehiculelor în traficul internaţional  +  Articolul 82 (1) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internationala, iar conducătorii lor poseda permis de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste state pe bază de reciprocitate.---------------Alin. (1) al art. 82 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (2) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.---------------Alin. (2) al art. 82 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), trebuie să posede şi permis de conducere internaţional.---------------Alin. (3) al art. 82 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (4) Autovehiculele şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioadă de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în ţara, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie. (5) Persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România pot să îşi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă din zona de reşedinţa. (6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la alin. (2), sunt obligate sa poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.---------------Alin. (6) al art. 82 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 83 (1) Persoanele care domiciliază în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice dacă poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2), sau a cărui valabilitate este recunoscută pe bază de reciprocitate.---------------Alin. (1) al art. 83 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (2) Persoanele cu domiciliul în România care poseda permise de conducere naţionale eliberate de autorităţile statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere au dreptul sa conducă autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în ţara. (3) Persoanele care şi-au stabilit reşedinţa în România pot să îşi preschimbe permisul de conducere obţinut în alt stat semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere într-unul românesc, la autoritatea competentă din zona de reşedinţa. (4) Preschimbarea permiselor de conducere naţionale emise de autorităţile străine cu documente similare româneşti se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul VI Infracţiuni şi pedepseInfracţiuni şi pedepse  +  Articolul 84Nerespectarea dispoziţiilor privind circulaţia pe drumurile publice, care întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni, atrage răspunderea penală şi se sancţionează potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 85 (1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neinmatriculat sau neinregistrat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. (2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (3) Tractarea unei remorci neinmatriculate sau neinregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.  +  Articolul 86 (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de către o persoană care nu poseda permis de conducere se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană al carei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau al carei permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi persoana care încredinţează cu ştiinţa un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care suferă de o boala psihică ori se afla sub influenţa alcoolului sau a unor produse ori substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.  +  Articolul 87 (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai şi care se afla sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora. (3) Substantele sau produsele stupefiante, precum şi medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii Publice, iar lista acestora se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (4) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe sau produse periculoase ori se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani. (5) Refuzul, împotrivirea ori sustragerea conducătorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substanţe stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.  +  Articolul 88 (1) Recoltarea probelor biologice se face în unităţile de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens sau în instituţii medico-legale şi se efectuează numai în prezenta unui reprezentant al poliţiei rutiere.---------------Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei în organism de substanţe ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în instituţiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice. (3) Stabilirea prezentei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezentei în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de către poliţia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate. (4) Stabilirea concentratiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic. (5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat şi depistata ca având o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de către unităţile sau instituţiile medicale prevăzute la alin. (1), în vederea stabilirii imbibatiei de alcool în sânge.---------------Alin. (5) al art. 88 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic. (7) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, testati în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, în produsele biologice, a unor substanţe sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recolteaza obligatoriu probe biologice.  +  Articolul 89 (1) Părăsirea locului accidentului de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, sau de examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane ori dacă accidentul s-a produs ca urmare a unei infracţiuni, fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de cercetare la faţa locului. (3) Nu constituie infracţiune fapta conducătorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însuşi transporta persoanele ranite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsura sa acorde asistenţa medicală necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul accidentului. (4) Nu constituie infracţiunea de parasire a locului accidentului fapta conducătorului autovehiculului cu regim de circulaţie prioritara, dacă acesta anunta de îndată poliţia şi după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a carei raza de competenţa s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare. (5) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului, dacă victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiată unitate de poliţie.  +  Articolul 90 (1) Fapta conducătorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, după producerea unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice ori până la testarea cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic sau până la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora în aerul expirat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Nu constituie infracţiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substanţelor stupefiante, după producerea accidentului de circulaţie şi până la sosirea poliţiei la faţa locului, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.  +  Articolul 91Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (5)*) de către medicul de familie, în cazul producerii unui accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducătorului de vehicul, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.-----------------  +  Articolul 92 (1) Fapta săvârşită cu intenţie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuinţare indicatoarele, semafoarele, amenajările rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabilă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberata de autorităţile competente, de natura sa induca în eroare participanţii la trafic. (3) Organizarea sau participarea, în calitate de conducător de vehicul sau de animale, la intreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează blocarea cu intenţie a drumului public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic. (5) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani.  +  Articolul 93 (1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnica ori inspecţie tehnica periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulaţie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane, se pedepseşte conform legii penale. (2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fără autorizaţia eliberata de poliţie, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (3) Nu constituie infracţiunea prevăzută la alin. (2) repararea autovehiculelor având urme de accident, în baza atestării validităţii constatării amiabile de accident.--------------Alin. (3) al art. 93 a fost introdus de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 94 (1) Efectuarea unor lucrări de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public şi amplasarea unor construcţii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fără autorizaţie de construcţie eliberata în condiţiile legii, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi persoana care nu respecta condiţiile stabilite în autorizaţia de construcţie, eliberata în condiţiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul construcţiilor amplasate în zona acestuia. (3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi persoana autorizata de către administratorul unui drum public sau de către executantul unei lucrări pe partea carosabilă, care nu ia măsurile corespunzătoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrărilor pe drumurile publice, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat victime omeneşti sau pagube materiale.  +  Capitolul VII Răspunderea contravenţionalăRăspunderea contravenţională  +  Articolul 95 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principala şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2). (2) Avertismentul consta în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. (3) Avertismentul se aplică în cazul în care prin încălcarea normei rutiere nu se pune în pericol siguranţa circulaţiei. (4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se aplică contravenientilor, persoane fizice ori juridice.  +  Articolul 96 (1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principala a amenzii sau avertismentului. (2) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele: a) aplicarea punctelor de penalizare; b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat; c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop; d) imobilizarea vehiculului; e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculului, în cazurile prevăzute la art. 17 alin. (4);--------------Litera e) a alin. (2) al art. 96 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. f) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar. (3) Pentru încălcarea unor norme la regimul circulaţiei, pe lângă sancţiunea principala sau, după caz, una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la alin. (2) lit. c), d) şi f), în cazurile prevăzute la art. 108 alin. (1) se aplică şi un număr de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare. (4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti ori de inlocuitorul acestuia, pe raza căreia a fost săvârşită una dintre faptele prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3), sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de poliţiştii rutieri din subordine. În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa titularul permisului de conducere. (5) Confiscarea se dispune de către poliţia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, odată cu aplicarea sancţiunii amenzii. (6) Sunt supuse confiscării: a) mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore deţinute, montate şi folosite pe alte autovehicule decât cele prevăzute la art. 32 alin. (2) şi (3); b) dispozitivele care perturba funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului; c) placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare care nu corespund standardelor în vigoare şi care sunt montate pe vehicule; d) vehiculele cu tracţiune animala, când circulă pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decât cele stabilite de autorităţile publice locale. (7) Imobilizarea unui vehicul consta în scoaterea acestuia în afară părţii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, şi punerea lui în imposibilitate de mişcare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare. (8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către politistul rutier, ca urmare a săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre faptele prevăzute la art. 117 alin. (1).  +  Articolul 97 (1) Pe lângă sancţiunile contravenţionale, politistul rutier dispune, în cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative: a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii inlocuitoare a acestora; b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare; c) anularea permisului de conducere. (2) Reţinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către politistul rutier, odată cu constatarea faptei, eliberandu-se titularului o dovadă inlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. (3) Perioada în care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se considera suspendare, conform dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. b). (4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutiera dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de către o unitate de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizata în acest sens.---------------Alin. (4) al art. 97 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. (5) Anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutiera pe a carei raza de competenţa s-a produs una dintre faptele prevăzute la art. 114. (6) Procedura aplicării măsurilor administrative se stabileşte prin regulament.  +  Articolul 98 (1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amenda aplicate. (2) Un punct-amenda reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. (3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amenda, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă. (4) Clasele de sancţiuni sunt următoarele: a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda; b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda; c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda; d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda; e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda. (5) Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.  +  Articolul 99 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa I de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;2. nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de mers;3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile publice;4. neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurări decât în urma unui accident de circulaţie;5. nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către conducătorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi cortegiilor;6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulaţie reversibila;7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei;8. nerespectarea obligaţiei conducătorului de autovehicul şi a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranţă omologate;9. nerespectarea obligaţiei de către conducătorul de motocicleta sau moped de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protecţie omologata;10. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a lasă liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singura banda;11. nerespectarea regulilor de circulaţie de către conducătorii de animale;12. nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci când se afla în vehicule;15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaţa sau zapada de natura a împiedica identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de înmatriculare ori placutele nu corespund standardelor în vigoare;18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decât cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil. (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 100 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale indrumatorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării, ale agenţilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulaţiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrări de reabilitare a acestora, precum şi cele ale patrulelor şcolare de circulaţie şi ale nevazatorilor;2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de către conducătorii de vehicule, cu excepţia celor care conduc autovehicule prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b);3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor şi marcajelor de obligare;4. neîndeplinirea obligaţiei de a solicita autorităţii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei şi conţinutului celor în vigoare;5. lipsa dotărilor specifice la autovehiculele destinate învăţării conducerii auto, prevăzute în reglementările în vigoare;6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori sunt uzate peste limita admisă;7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisă;8. nerespectarea traseelor stabilite de poliţia rutiera pentru pregătirea practica sau susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere;9. nerespectarea obligaţiei de a circula pe un singur şir, indiferent de direcţia de deplasare, într-o intersectie în care circulă şi tramvaie şi de a lasă liber traseul tramvaiului atunci când spaţiul dintre sina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe doua siruri;10. efectuarea de către conducătorul unui vehicul a unor activităţi de natura a-i distrage atenţia de la conducere ori folosirea instalaţiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afectează deplasarea în siguranţa a lui şi a celorlalţi participanţi la trafic;11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicleta sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de intalnire în circulaţia pe drumurile publice;12. neutilizarea echipamentului de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant de către persoana care executa lucrări în zona drumului public sau de către agentul de cale ferată care asigura trecerea la nivel;13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicală, triunghiuri reflectorizante şi stingator pentru incendii, omologate. (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. b). (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: a) depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferată; b) neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului; c) neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept; d) nerespectarea semnificatiei culorii roşii a semaforului; e) nerespectarea regulilor privind depăşirea; f) nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor politistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu; g) nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (2).  +  Articolul 101 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat;2. conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu a preschimbat permisul de conducere naţional românesc la schimbarea domiciliului sau reşedinţei, în termenul prevăzut de lege;3. conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obţinut în alt stat, în termenul prevăzut de lege;4. neîndeplinirea obligaţiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;5. nepastrarea distantei laterale suficiente faţă de vehiculul care circulă din sens opus;6. nerespectarea de către conducătorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor şi marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu excepţia celor care interzic accesul sau depăşirea care se încadrează în altă clasă de sancţiuni;7. nerespectarea obligaţiei de a permite părăsirea intersectiei conducătorului vehiculului rămas în interiorul acesteia;8. nerespectarea normelor privind circulaţia bicicletelor şi mopedelor;9. nereducerea vitezei în cazurile prevăzute de regulament;10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificări neomologate;11. circulaţia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori când acestea lipsesc;12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizarii involuntare în pasaje subterane şi tuneluri;13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor şi al obiectelor în sau pe vehicule;14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu uşile deschise, circulaţia cu uşile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea uşilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau stationat, fără asigurarea că nu se pune în pericol siguranţa deplasarii celorlalţi participanţi la trafic;15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în staţiile semnalizate ca atare;16. nerespectarea regulilor privind circulaţia pe benzi;17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fără a se asigura contactul cu partea carosabilă pe ambele roti. (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 4 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. c). (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; b) nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum public; c) nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana; d) circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depasire.  +  Articolul 102 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat;2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montata una dintre placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;3. conducerea unui vehicul cu tracţiune animala neinregistrat;4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile şi termenele prevăzute de lege;5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri fără a deţine atestatul profesional;6. neefectuarea verificării medicale periodice;7. neîndeplinirea de către medicul de familie a obligaţiilor prevăzute la art. 22 alin. (5)*) în cazul implicarii, cu vinovăţie, a conducătorului de vehicul aflat în evidenta sa într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai pagube materiale;8. deţinerea simultană a doua permise de conducere naţionale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină;9. lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;10. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;11. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba funcţionarea normală a dispozitivelor de măsurare a vitezei;12. folosirea nejustificată a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de către conducătorii autovehiculelor care au regim de circulaţie prioritara;13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată la trecerea la nivel;14. necomunicarea de către proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul spre a fi condus;15. neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conducătorului de vehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri;16. nerespectarea obligaţiilor ce revin conducătorilor de vehicule cu tracţiune animala;17. nerespectarea dispoziţiilor art. 74 privind circulaţia pe autostrăzi;18. neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) în cazul implicarii conducătorului de autovehicul într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale;19. efectuarea transportului de mărfuri sau persoane cu autovehicule şi remorci care circulă în baza autorizaţiei pentru probe;20. conducerea unui autovehicul care circulă în baza autorizaţiei pentru probe în afară judeţului sau a municipiului Bucureşti în raza căruia îşi are sediul titularul autorizaţiei;21. nerespectarea semnificatiei luminii roşii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulaţie reversibila;22. săvârşirea de către conducătorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participanţilor la trafic;23. aruncarea, lăsarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substanţe sau vehicule, după caz;24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de poliţie rutiera la care au fost invitate pentru soluţionarea oricărei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;26. pătrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabilă ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pun în pericol siguranţa circulaţiei;27. transportul copiilor în vârsta de până la 12 ani sau al animalelor pe locurile din faţa ale vehiculelor;28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheaţa, zapada sau polei, fără a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;30. staţionarea neregulamentara pe drumurile publice în condiţii de vizibilitate redusă;31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferată;32. lovirea şi/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzător;33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durata a semnalului depăşeşte mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege;34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu excepţia celor omologate şi/sau certificate de către autoritatea competentă şi care sunt marcate corespunzător;36. aplicarea de afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisă ori împiedica sau diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasa ori citirea numărului de înmatriculare;37. încălcarea obligaţiilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau mărfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit.38. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.--------------Pct. 38 al alin. (1) al art. 102 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.----------------- (2) Amenda contravenţională prevăzută la alin. (1) se aplică şi conducătorului de autovehicul sau tramvai care săvârşeşte o faptă pentru care se aplică 6 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. d). (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune; b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de franare sau la mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutiera împreună cu specialiştii Registrului Auto Roman; c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborate ori în curs de coborare sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune; d) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 35 alin. (3); e) depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.  +  Articolul 103 (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune: a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare; b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce. (2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai săvârşeşte, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o noua faptă prevăzută la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3) şi art. 102 alin. (3), perioada de suspendare se majorează cu încă 30 de zile. (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) hotărârea de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se comunică titularului de către serviciul poliţiei rutiere, care are în evidenta contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatării ultimei contravenţii. (4) Punctele de penalizare se anulează la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatării contravenţiei. (5) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment. (6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de poliţie pe raza căreia domiciliază sau, după caz, are reşedinţa, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere. (7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b).  +  Articolul 104La cererea motivată a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere al judeţului sau al municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 de zile, în condiţiile prevăzute în regulament.  +  Articolul 105Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice:1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferată, conform standardelor în vigoare; neinlaturarea obstacolelor care împiedica vizibilitatea conducătorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferată;2. neîndeplinirea obligaţiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum şi a dispozitivelor speciale de acest fel;3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrărilor aflate în zona drumului public;4. neasigurarea stării de viabilitate a părţii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum şi neluarea măsurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabilă;5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalaţiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de construcţii sau instalaţii ori crearea de alte obstacole de natura să le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;6. instituirea de restrictii de circulaţie pe drumurile publice fără autorizaţia administratorului drumului şi avizul poliţiei rutiere;7. nerespectarea termenelor şi condiţiilor stabilite de administratorul drumului public şi de poliţia rutiera privind amplasarea şi executarea de lucrări în zona drumului public;8. nerespectarea obligaţiilor de către executant sau, după caz, beneficiar ca, după terminarea lucrărilor în partea carosabilă, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel puţin la starea iniţială;9. neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin, potrivit normelor legale, în legătură cu vehiculele şi conducătorii acestora;10. necomunicarea, în termen, la cererea poliţiei rutiere, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;11. lipsa dotărilor specifice obligatorii pentru admiterea şi menţinerea în circulaţie a vehiculelor;12. neasigurarea insotirii deplasarii vehiculelor care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, precum şi a celor cu mase sau gabarite depăşite;13. nerespectarea obligaţiei de a echipa personalul de execuţie a lucrărilor în zona drumului public cu echipamente de protecţie-avertizare fluorescent-reflectorizant;14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fără avizul poliţiei rutiere;15. nerespectarea obligaţiilor de a efectua orele de educaţie rutiera în unităţile de învăţământ;16. practicarea actelor de comerţ pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabilă, iar în afară localităţilor, în zona de siguranţă a drumului public;17. refuzul nejustificat de a inmatricula sau de a inregistra un vehicul ori de a elibera placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a menţiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;18. neîndeplinirea, de către proprietarul sau deţinătorul mandatat al vehiculului, a obligaţiei de a solicita autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;19. neîndeplinirea obligaţiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea în siguranţa a acestora, precum şi pentru protecţia celorlalţi participanţi la trafic;20. neîndeplinirea obligaţiei, de către autorităţile publice locale, de a efectua amenajări rutiere destinate circulaţiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tracţiune animala şi calmarii traficului, precum şi nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a acestora;21. încredinţarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de mărfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de către un conducător de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;22. dispunerea efectuării transportului de mărfuri şi produse periculoase sau a vehiculelor cu masa şi/sau gabaritul depăşit fără autorizaţie specială emisă în condiţiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competentă;23. neîndeplinirea obligaţiei de înştiinţare a poliţiei rutiere de pe a carei raza de competenţa pleacă transportul de mărfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit şi localitatea de destinaţie;24. neîndeplinirea obligaţiei de către autorităţile administraţiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în condiţiile art. 71 alin. (2);25. nerespectarea obligaţiei administratorului drumului public sau autorităţii publice locale de a executa sau, după caz, de a desfiinta amenajările rutiere, în termenul stabilit împreună cu poliţia rutiera;26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fără ca acestea să fie avizate în prealabil de către administratorul drumului public şi poliţia rutiera;27. încălcarea dispoziţiilor legale privind efectuarea de modificări şi completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum şi verificarea tehnica periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existenţei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;28. neîndeplinirea obligaţiei de întreţinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementărilor în vigoare.29. nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 80^1 sau comunicarea de date inexacte ori incomplete.---------------Pct. 29 al art. 105 a fost introdus de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 106 (1) În cazurile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi art. 107 conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie să se prezinte obligatoriu, conform convocării, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie. (2) În cazul nepromovării testului de cunoaştere a regulilor de circulaţie, perioada de suspendare se prelungeşte până la promovarea testului.  +  Articolul 107Sancţiunile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3), art. 103 alin. (2) şi la art. 106 se aplică şi instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practica a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, ori examinatorului aflat în timpul desfăşurării probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere.  +  Articolul 108 (1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum urmează: a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:1. folosirea incorectă a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul care circulă din sens opus;2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip "mâini libere";3. nerespectarea obligaţiei de a purta, în timpul circulaţiei pe drumurile publice, centura de siguranţă ori castile de protecţie omologate, după caz;4. depăşirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;5. circulaţia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers;7. nerespectarea obligaţiei de a folosi luminile de intalnire şi pe timpul zilei, pe autostrăzi, drumuri expres şi pe drumuri naţionale europene (E);8. staţionarea neregulamentara;9. refuzul inmanarii actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea politistului rutier, precum şi refuzul de a permite verificarea vehiculului; b) 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:1. oprirea nejustificată sau circulaţia pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabilă a drumurilor expres sau a drumurilor naţionale europene (E);2. depăşirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulaţie sau a direcţiei de mers, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;4. nepastrarea unei distanţe corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede, dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;5. nerespectarea semnificatiei indicatorului "ocolire", instalat pe refugiul statiilor de tramvai;6. pătrunderea într-o intersectie atunci când circulaţia în interiorul acesteia este blocata; c) 4 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:1. nerespectarea obligaţiilor care îi revin în cazul vehiculelor rămase în până sau avariate;2. nerespectarea semnificatiei indicatorului "STOP";3. depăşirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;4. circulaţia în timpul nopţii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fără lumini sau fără semnalizare corespunzătoare;5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada inlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberata fără drept de circulaţie sau durata acesteia a expirat; d) 6 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agenţilor de cale ferată care dirijeaza circulaţia la trecerile la nivel cu calea ferată;3. depăşirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic;4. conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montata una dintre placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;5. circulaţia sau staţionarea pe spaţiul interzis care separa sensurile de circulaţie pe autostrada;6. staţionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate;7. executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulaţia sau traversarea de pe un sens de circulaţie pe celălalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua părţi carosabile;8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simpla, fără bariere; Trecere la nivel cu o cale ferată dubla, fără bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată;9. schimbarea direcţiei de mers prin viraj spre stanga, dacă prin aceasta se încalcă marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulaţie;10. pătrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, dacă prin aceasta se produce blocarea circulaţiei în interiorul intersectiei. (2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabileşte prin regulament.  +  Articolul 109 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac direct de către politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României, de către poliţiştii de frontieră. (2) Constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2), procesul-verbal se poate încheia şi în lipsa contravenientului, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, menţionându-se aceasta în procesul-verbal, fără a fi necesară confirmarea faptelor de către martori. (4) Forma şi conţinutul procesului-verbal de constatare a contravenţiei se stabilesc prin regulament. (5) Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achită, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. (6) Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achită pe loc agentului constatator jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. (7) În cazul prevăzut la alin. (6), agentul constatator eliberează contravenientului chitanţa reprezentând contravaloarea amenzii, în care se menţionează data, numele şi prenumele contravenientului, fapta săvârşită, actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, numele, prenumele şi semnatura agentului constatator, nemaifiind necesară încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei dacă nu se dispune şi o sancţiune contravenţională complementara. (8) Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza funcţionează acestea, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţa se preda de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, în termenul prevăzut de lege. (9) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dacă prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se dispune altfel.  +  Articolul 110În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat măsura de siguranţă prevăzută la art. 112 lit. c) din Codul penal, suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioadă cat durează interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicul.  +  Articolul 111 (1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine în următoarele cazuri: a) la cumularea a cel puţin 15 puncte de penalizare; b) când titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) şi la art. 92 alin. (3) şi (5); c) la săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) şi la art. 115 alin. (1); d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie; e) când prezintă modificări, ştersături sau adaugari, este deteriorat ori se afla în mod nejustificat asupra altei persoane; f) când perioada de valabilitate a expirat. (2) La reţinerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă inlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi la art. 102 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulaţie. (4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală grava a unei persoane, se retine de către poliţia rutiera dacă autorul accidentului a încălcat o regulă de circulaţie dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3), eliberandu-se dovada inlocuitoare fără drept de circulaţie. Dacă regula de circulaţie incalcata este una dintre cele prevăzute la art. 100 alin. (3) şi la art. 101 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. (5) În situaţiile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) şi la art. 101 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulaţie pentru o perioadă de 15 zile. (6) Pentru cazurile prevăzute la alin. (4) teza a II-a şi alin. (5), dreptul de circulaţie se poate prelungi, din 30 în 30 de zile, pe toată perioada urmăririi penale de către şeful poliţiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale ori la propunerea instanţei de judecată care soluţionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti. (7) Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competenţa de orice persoană interesată. Procedura prealabilă nu este obligatorie.  +  Articolul 112 (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de către poliţia rutiera în următoarele cazuri: a) vehiculul nu are efectuată inspecţia tehnica periodică valabilă; b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase; c) vehiculul circula noaptea fără faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare şi semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevăzute în normele tehnice în vigoare; d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate; e) sistemul de franare de serviciu este defect; f) sistemul de franare de ajutor sau de stationare este defect; g) mecanismul de direcţie prezintă uzuri peste limitele admise; h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în cartea de identitate a vehiculului, prezintă taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisă; i) zgomotul în mers sau stationare depăşeşte limita legal admisă pentru tipul respectiv de vehicul; j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise; k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezintă uzuri pronunţate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului; l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afişe sau reclame publicitare, folii neomologate şi/sau nemarcate corespunzător ori accesorii care restrang sau estompeaza vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cat şi din exterior; m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala şi/sau posterioară a acestuia afişe, înscrisuri sau reclame care diminuează eficacitatea dispozitivelor de iluminare şi semnalizare luminoasa ori citirea numărului de înmatriculare; n) autovehiculul prezintă scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant; o) placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul ori au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate; p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului; r) vehiculul nu a fost radiat din circulaţie în cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; s) vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii; t) deţinătorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale; u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare; v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansată de degradare; x) lipsa dotărilor obligatorii pe autovehicule destinate învăţării conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, prevăzute de reglementările în vigoare. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, politistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă inlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă inlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile. (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare politistul rutier retrage şi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare. (4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutiera, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament.  +  Articolul 113 (1) Permisul de conducere se restituie titularului: a) la expirarea perioadei de suspendare; b) când, în condiţiile art. 96 alin. (4), s-a hotărât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda; c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal; d) în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale; e) în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat; f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condiţiile art. 97 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal. (2) Permisul de conducere se restituie de către poliţia rutiera în condiţiile stabilite în regulament.  +  Articolul 114 (1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri: a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie; b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 89 alin. (1) şi (2), art. 90 alin. (1) şi la art. 92 alin. (3);--------------Litera c) a alin. (1) al art. 114 a fost abrogată de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementara a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal; e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competenţa. (2) Permisul de conducere se anulează şi în cazul în care titularul acestuia a decedat. (3) Procedura anulării permisului de conducere se stabileşte prin regulament.  +  Articolul 115 (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotărât o astfel de măsura de către o autoritate străină competenţa pentru o faptă săvârşită pe teritoriul altui stat, în condiţiile stabilite prin Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptată la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificată de România prin Legea nr. 126/1997. (2) Hotărârea asupra suspendării exercitării dreptului de a conduce un vehicul sau anulării permisului de conducere se comunică titularului de către poliţia rutiera care a dispus măsura.  +  Articolul 116 (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:--------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 116 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă; b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere; c) a intervenit amnistia; d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată. (2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative. (3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să facă dovada ca: a) este apta din punct de vedere medical*);--------------Litera a) a alin. (3) al art. 116 a fost modificată de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. b) nu a fost condamnata prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art. 24 alin. (6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 117 (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de către politistul rutier în cazul săvârşirii de către conducătorul acestuia a uneia dintre următoarele fapte: a) conducerea unui vehicul neinmatriculat sau neinregistrat ori cu număr de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fără a avea montate placutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare; b) conducerea unui vehicul a cărui stare tehnica pune în pericol grav siguranţa circulaţiei, deteriorează drumul public sau afectează mediul; c) conducerea unui vehicul cu încălcarea regulilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase ori cu gabarite şi/sau mase depăşite; d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penală; e) refuza să se legitimeze; f) se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o altă persoană; g) nu respecta timpii de conducere şi de odihnă prevăzuţi de lege. (2) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi în cazul în care conducătorul acestuia ori unul dintre pasageri săvârşeşte o faptă de natura penală sau este urmărit pentru săvârşirea unei infracţiuni. (3) Pentru oprirea forţată sau imobilizarea în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate. (4) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin regulament.  +  Capitolul VIII Cai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţieiCai de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei  +  Articolul 118 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul poliţiei rutiere în a cărui raza de competenţa a fost constatată fapta. (2) Plângerea suspenda executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. (3) Când dovada inlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fără drept de circulaţie, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, şeful poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta menţionează pe dovada ca titularul permisului are drept de circulaţie pentru o perioadă de 30 de zile. (4) Prelungirea dreptului de circulaţie se face de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti ori inlocuitorul acestuia sau de către şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române ori adjunctul acestuia, pe a carei raza de competenţa a fost săvârşită contravenţia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanţa de judecată care confirma ca dosarul este în curs de soluţionare, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. (5) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit în termen instanţei de judecată pe raza căreia a fost săvârşită fapta.  +  Articolul 119În cazul în care fapta unui conducător de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie, instanţa de judecată investită cu soluţionarea cauzei va cita unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, părţile implicate în eveniment şi societatea de asigurare.  +  Articolul 120 (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo alta formalitate. (2) Procesele-verbale ale cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunică de către poliţia rutiera pe raza căreia s-a produs fapta, pentru executare, poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. (3) Poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române comunică în scris Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele şi prenumele contravenientului, numărul pasaportului şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiei, precum şi suma datorată, pentru a fi luate în evidenta şi a fi condiţionată intrarea pe teritoriul României a contravenientului.  +  Articolul 121 (1) În cazul în care instanţa investită cu soluţionarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, sancţiunea contravenţională, inclusiv cea complementara, îşi produce efectele după data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti şi expirarea valabilităţii dovezii inlocuitoare a permisului de conducere. (2) Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie sancţiunea contravenţională principala.  +  Capitolul IX Atribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publiceAtribuţii ale unor ministere şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice  +  Articolul 122Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii: a) ia măsuri pentru menţinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administrează; b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare; c) autorizeaza efectuarea lucrărilor în zonele de siguranţă şi protecţie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare şi respectarea termenelor stabilite; d) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare pentru vehicule; e) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea statiilor de inspecţie tehnica periodică, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectuează inspecţia tehnica periodică; f) stabileşte norme metodologice şi organizează pregătirea, examinarea şi atestarea profesională a instructorilor şi profesorilor de legislaţie în domeniul pregătirii candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, în condiţiile legii; g) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologice de omologare pentru circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspecţie tehnica periodică, de certificare a autenticităţii, de identificare, precum şi de verificare tehnica în trafic a vehiculelor; h) autorizeaza înfiinţarea şi funcţionarea şcolilor pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule şi tramvaie; i) stabileşte norme obligatorii privind organizarea şi desfăşurarea transporturilor rutiere şi controlează respectarea acestora; j) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere; k) omologheaza vehicule pentru circulaţie; l) certifica şi/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb şi materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în ţara sau importate; m) autorizeaza agenţii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii, de reglari, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor, precum şi de dezmembrare a acestora; n) asigura efectuarea certificării autenticităţii sau a identificarii vehiculelor rutiere, în vederea înmatriculării acestora; o) asigura eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere; p) stabileşte normele metodologice şi organizează pregătirea şi examinarea conducătorilor auto, în vederea obţinerii certificatelor de atestare profesională. q) elaborează, în condiţiile legii, norme privind evaluarea capacităţilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor.-------------Litera q) a art. 122 a fost introdusă de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.  +  Articolul 123Ministerul Apărării are următoarele atribuţii: a) îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor aparţinând acestui minister şi controlează respectarea de către conducătorii de vehicule din subordine a regulilor de circulaţie; b) cooperează cu poliţia rutiera pentru realizarea acţiunilor de însoţire a coloanelor oficiale militare, precum şi a vehiculelor din parcul propriu; c) înregistrează vehiculele din parcul propriu şi tine evidenta acestora; d) pregăteşte personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului şi autorizeaza personalul didactic din şcolile de pregătire a conducătorilor auto din sistemul propriu, în vederea obţinerii permisului de conducere; e) organizează şi executa inspecţia tehnica periodică a vehiculelor din unităţile aflate în subordinea sa; f) elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind condiţiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu; g) elaborează, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, norme privind controlul circulaţiei autovehiculelor aparţinând Ministerului Apărării şi insotirea coloanelor militare.  +  Articolul 124Ministerul Educaţiei şi Cercetării are următoarele atribuţii: a) asigura, prin programa şcolară, educaţia rutiera a prescolarilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar; b) asigura, în unităţile de învăţământ specializate, pregătirea cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere; c) îndrumă, coordonează şi controlează, prin inspectoratele şcolare, activitatea de educaţie rutiera în unităţile de învăţământ, inclusiv de pregătire şi de perfecţionare a cadrelor didactice desemnate să execute astfel de activităţi; d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educaţie rutiera şi parcurile-şcoala proprii de circulaţie.  +  Articolul 125Ministerul Sănătăţii Publice are următoarele atribuţii: a) elaborează norme referitoare la examinarea medicală a candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de vehicule; b) stabileşte măsurile ce trebuie luate de unităţile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie generate de cauze medicale; c) elaborează norme privind examinarea medicală a conducătorilor de autovehicule şi tramvaie, precum şi norme privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicatiei etilice şi a stării de influenţa a produselor şi substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducătorilor de autovehicule şi tramvaie;---------------Litera c) a art. 125 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. d) stabileşte semnul distinctiv ce se aplică pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor; e) stabileşte şi certifica conţinutul truselor medicale de prim ajutor.  +  Articolul 126Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor împreună cu poliţia rutiera întocmesc programe de preventie rutiera şi îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfăşurării acestor programe se asigura de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu societăţile de asigurare autorizate.  +  Articolul 127 (1) În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul siguranţei circulaţiei rutiere, în subordinea Guvernului funcţionează Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutiera*). (2) Atribuţiile Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera se stabilesc prin hotărâre a Guvernului._____________*) În prezent, potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 437/1995 privind înfiinţarea Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutiera, acesta este organ consultativ al Guvernului, care asigura conceptia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional a activităţilor privind îmbunătăţirea fluentei circulaţiei şi siguranţei rutiere.  +  Articolul 128 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) iau măsuri pentru menţinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii; b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutiera şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei, conform standardelor în vigoare, ţinând evidenta acestora; c) întocmesc şi actualizează planurile de organizare a circulaţiei pentru localităţile urbane şi iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluentei şi siguranţei traficului, precum şi a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul poliţiei rutiere; d) stabilesc reglementări referitoare la regimul de acces şi circulaţie, stationare şi parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul poliţiei rutiere; e) iau măsuri pentru amenajarea de trotuare şi drumuri laterale pentru circulaţia pietonilor, vehiculelor cu tracţiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum şi de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administrează, cu avizul poliţiei rutiere; f) înregistrează şi ţin evidenta vehiculelor nesupuse înmatriculării; g) iau măsuri pentru ridicarea şi depozitarea, în spaţii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau părăsite pe domeniul public; h) iau măsuri pentru asigurarea spaţiului şi depozitarii vehiculelor cu tracţiune animala, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul; i) sprijină activităţile organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru educaţia rutiera a elevilor. (2) Proiectele de sistematizare a localităţilor, de reglementare a circulaţiei, precum şi a drumurilor publice din interiorul şi din afară acestora, elaborate de autorităţile publice locale, vor fi avizate de şeful poliţiei rutiere a judeţului, municipiului Bucureşti sau, după caz, al poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române.  +  Articolul 129 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare. (2) În unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial obligatoriu se desfăşoară cel puţin o ora de educaţie rutiera pe săptămâna, pe parcursul anului şcolar. (3) Mass-media poate sprijini acţiunile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în legătură cu popularizarea regulilor de circulaţie pe drumurile publice. (4) Poliţia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se va implica în realizarea programelor de siguranţă rutiera, stabilite de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.  +  Articolul 130Orele de educaţie rutiera din instituţiile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial se desfăşoară potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Capitolul X Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 131În desfăşurarea activităţilor de prevenire a accidentelor rutiere, poliţia rutiera poate solicita sprijinul unor asociaţii profesionale şi al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.  +  Articolul 132Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate campaniilor şi activităţilor de educaţie rutiera.  +  Articolul 133 (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele politistilor rutieri sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului, pe baza modificărilor şi completărilor aduse convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.  +  Articolul 134 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În termen de 30 de zile de la data publicării Ministerul Administraţiei şi Internelor va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 135În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă*), la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, Guvernul va emite hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă, care se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I._____________*) Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 20 martie 2006.  +  Articolul 136În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministerele cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba şi vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 15 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) şi ale art. 83 alin. (4); b) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (3^3) şi (3^5) şi ale art. 40 alin. (4);--------------Litera b) a art. 136 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. c) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) şi ale art. 14 alin. (2); d) Ministerul Sănătăţii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) şi (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) şi ale art. 125 lit. a);--------------Litera d) a art. 136 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006.--------------Litera e) a art. 136 a fost abrogată de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 63 din 6 septembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 20 septembrie 2006. f) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) şi (8); g) Ministerul Apărării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 123 lit. f) şi g); h) Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, pentru prevederile art. 130.  +  Articolul 137Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.---------------NOTĂ:Reproducem mai jos textul art. II din Legea nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care nu a fost inclus în forma republicată a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002:"Art. IIPrezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I."  +  Anexă