ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 (*actualizată*)privind produsele agroalimentare ecologice(actualizată până la data de 18 septembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 aprilie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Producţia ecologica, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteza, în conformitate cu regulile şi principiile de producţie ecologica stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi care sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Producţia agroalimentara ecologica are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate şi echilibrate, care asigura protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. (3) Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia agroalimentara ecologica.  +  Articolul 2 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se referă la produsele obţinute şi etichetate astfel încât sa informeze cumpărătorul ca produsul şi/sau, după caz, ingredientele din produs au fost obţinute în conformitate cu metode de producţie ecologica, şi anume: a) produsele agricole vegetale neprocesate, animalele şi produsele animaliere neprocesate; b) produsele agricole vegetale şi animaliere procesate, destinate consumului uman, preparate din unul sau mai multe ingrediente de origine vegetala şi/sau de origine animala; c) furajele, furajele compuse şi materiile prime, care nu sunt cuprinse la lit. a). (2) Un produs este considerat ca purtând indicaţii referitoare la metoda de producţie ecologica în cazul în care pe etichetele, materialul publicitar, documentele cu caracter comercial, pe produsul şi pe ingredientele sale sau pe furaje sunt descrise prin inscriptionari indicaţiile utilizate în statele membre ale Uniunii Europene, sugerand cumpărătorului ca produsul, ingredientele sale sau furajele au fost obţinute conform regulilor de producţie prevăzute la art. 4 şi care cuprind termenii «bio», «eco», «organic» sau combinatiile acestora, cu excepţia cazurilor în care aceşti termeni nu se aplică produselor agroalimentare sau furajelor ori nu au clar nici o legătură cu metoda de producţie. În România termenul utilizat este «ecologic». (3) Autoritatea responsabilă pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate. (4) În calitate de autoritate responsabilă, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, are următoarele atribuţii principale: a) elaborează politici, strategii şi planuri în domeniu; b) iniţiază proiecte de acte normative naţionale privind agricultura ecologică; c) înregistrează, în fiecare an, solicitarile de înscriere a operatorilor, persoane fizice şi/sau juridice, care produc, prepara, depozitează, comercializează sau importa din terţe tari în Uniunea Europeană produsele prevăzute la alin. (1) şi elaborează în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologică; d) aproba organismele de inspecţie şi certificare din domeniu care fac dovada conformitatii cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; f) acorda derogări privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea organismelor de inspecţie şi certificare; g) elaborează şi administrează baza de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor şi acorda derogări pentru utilizarea de seminţe care nu provin din agricultura ecologică; h) autorizeaza importul produselor prevăzute la alin. (1) din terţe tari în Uniunea Europeană; i) aproba cererile solicitanţilor pentru utilizarea siglei «a e»; j) asigura legătură cu organismele interne şi internaţionale din domeniu; k) organizează programe de informare şi de pregătire cu părţile interesate în vederea promovării conceptului de agricultura ecologică.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul II Definirea termenilor de specialitate  +  Articolul 3Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă de urgenţă şi în reglementările adoptate în temeiul acesteia se definesc după cum urmează: a) producţie - operaţiile efectuate într-o unitate/ferma agricolă care privesc obţinerea, condiţionarea şi etichetarea primara a produselor agricole ca produse agroalimentare ecologice obţinute în cadrul unităţii/fermei respective; b) preparare - toate operaţiunile de conservare şi/sau procesare a produselor agricole, inclusiv sacrificarea şi taierea animalelor, ambalarea şi/sau modificările făcute pe etichetele de prezentare a metodei de producţie ecologica a produselor proaspete, conservate şi/sau procesate; c) etichetare - menţiunile, indicaţiile, mărcile de fabrica sau de comerţ, imaginile sau semnele reproduse pe ambalaj, documentul, înscrisul, inelul sau banda, care însoţesc produsele prevăzute la art. 2 alin. (1); d) operator - persoana fizica sau juridică care produce, prepara ori importa din terţe tari produsele prevăzute la art. 2 alin. (1) în vederea comercializării lor sau care comercializează aceste produse; e) comercializare - deţinerea sau expunerea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, vânzarea, livrarea sau alte modalităţi de punere pe piaţa a produselor agroalimentare ecologice; f) ingredient - orice substanţa, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi continuta şi de produsul finit ca atare sau într-o formă modificată; g) produse pentru protecţia plantelor - substanţe active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe active, care sunt prezentate în forma în care sunt livrate utilizatorului şi sunt destinate pentru protecţia plantelor; h) producţie animaliera - producţia de animale terestre domestice sau domesticite şi speciile acvatice crescute în apa dulce, sărată ori salmastra. Produsele din vanat şi din peste obţinute din specii sălbatice nu sunt cuprinse în modul de producţie ecologic; i) organism modificat genetic - orice organism, cu excepţia celui uman, al cărui material genetic a fost modificat altfel decât prin incrucisare şi/sau recombinare naturala; j) derivate din organisme modificate genetic - orice substanţa care este produsă din sau produsă de un organism modificat genetic, dar care nu conţine organisme modificate genetic; k) detergenti - substanţe sau preparate destinate spalarii, în a căror compoziţie intra constituenti esentiali şi, în general, constituenti aditionali; l) aliment preambalat - orice articol unic ce urmează a fi prezentat ca atare consumatorului final sau agenţilor care prepara şi furnizează hrana pentru populaţie; constituit dintr-un aliment şi ambalajul în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, care acoperă alimentul în întregime sau numai parţial, dar în asa fel încât conţinutul acestuia sa nu poată fi deteriorat fără deschiderea sau modificarea ambalajului; m) unitate/ferma în producţia vegetala şi/sau animaliera în agricultura ecologică - unitate/ferma în producţia vegetala şi/sau animaliera care respecta dispoziţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; n) materii prime pentru furaje - produse de origine vegetala sau animala, în stare naturala, proaspăta, conservată ori produsele derivate din prelucrarea industriala a acestora, precum şi substantele organice şi anorganice care conţin sau nu aditivi, utilizate în hrana animalelor; o) furaje compuse - amestecuri de materie prima furajera, conţinând sau nu aditivi, destinate furajarii animalelor; p) aditivi pentru furaje - substanţe sau preparate care intră în componenta furajelor; r) furaje sau materiale furajere produse ecologic - produse destinate furajarii animalelor, obţinute în conformitate cu regulile de producţie prevăzute la art. 4 şi 5; s) furaje în conversie şi materii prime în conversie pentru prepararea furajelor - furaje/materii prime pentru prepararea furajelor care respecta regulile de producţie prevăzute la art. 4 şi 5, cu excepţia perioadei de conversie către agricultura ecologică în cursul căreia aceste reguli se aplică pentru cel puţin un an înainte de recoltare; s) furaje şi materii prime convenţionale - furaje şi materii prime care nu se încadrează la lit. r) şi s); t) medicamente veterinare - substantele sau componentele prezentate ca având proprietăţi curative ori preventive, folosite pentru combaterea bolilor la animale în conformitate cu prevederile sanitare veterinare în vigoare; t) medicamente homeopatice veterinare - medicamentele veterinare obţinute plecand de la produse sau substanţe cu surse homeopatice descrise în farmacopeea europeană; u) organism de inspecţie şi certificare - persoana juridică din sectorul public sau privat, acreditata/aprobată în condiţiile legii, cu atributia de a verifica dacă un produs obţinut, procesat, ambalat, manipulat, comercializat, etichetat cu referire la metodele de producţie din agricultura ecologică este conform cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul III Reguli de producţie ecologica  +  Articolul 4 (1) Metodele de producţie ecologica utilizate în obţinerea produselor prevăzute la art. 2 alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să respecte principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apicultura şi produse apicole; b) sa utilizeze, ca produse pentru protecţia plantelor, fertilizatori şi amelioratori ai solului, furaje, materii prime pentru prepararea furajelor, furaje compuse, aditivi furajeri, anumite substanţe utilizate în alimentaţia animalelor, produse pentru curatarea şi dezinfectia adaposturilor şi instalaţiilor de creştere a animalelor, produse pentru lupta împotriva organismelor dăunătoare şi bolilor din adaposturi şi instalaţii de creştere a animalelor, numai produsele prevăzute în lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologică, cu respectarea condiţiilor specifice; c) sa utilizeze seminţe sau material vegetativ săditor obţinut prin metode de producţie ecologica; d) sa nu utilizeze organisme modificate genetic şi/sau produse derivate din astfel de organisme, cu excepţia medicamentelor de uz veterinar. (2) Principiile producţiei ecologice pentru plante şi produse din plante, animale şi produse animaliere, apicultura şi produse apicole se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (3) Lista produselor permise să fie utilizate în agricultura ecologică, precum şi condiţiile specifice de utilizare a acestora se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 5 (1) Metodele de producţie ecologica pentru seminţe şi material de înmulţire vegetativ, plante-mama pentru seminţe şi forme parentale pentru materialul de înmulţire vegetativ trebuie să respecte următoarele condiţii: a) sa nu utilizeze organisme modificate genetic şi/sau orice produse derivate din astfel de organisme; b) sa îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), pentru minimum o generaţie pentru culturile anuale şi minimum doua generaţii pentru culturile perene. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), utilizatorii pot folosi seminţe şi material de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute conform metodei de producţie ecologica, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autorităţii responsabile că nu au putut obţine de pe piaţa comunitara un material de reproducere care să satisfacă exigenţele prevăzute la alin. (1). (3) Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date pentru seminţele ecologice şi materialul de înmulţire vegetativ, precum şi acordarea de derogări pentru utilizarea de seminţe şi material de înmulţire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologică se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. (4) Metoda de producţie ecologica pentru rasaduri trebuie să respecte metodele de producţie prevăzute la art. 4. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), producătorii pot utiliza rasaduri care nu sunt obţinute din agricultura ecologică numai în următoarele condiţii: a) utilizarea lor să fie aprobată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate; b) să fie tratate de la semanat numai cu produsele cuprinse în lista produselor permise a fi utilizate în agricultura ecologică; c) sa provină de la un producător care s-a conformat regulilor de producţie prevăzute la art. 4, precum şi restrictiilor prevăzute la lit. b); d) eticheta oricărui produs care conţine ingrediente derivate din astfel de rasaduri sa nu cuprindă menţiunea prevăzută la art. 8 alin. (4); e) după plantare, rasadurile trebuie să fi fost cultivate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) pe o perioadă de cel puţin 6 săptămâni înainte de recoltare.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul IV Etichetarea  +  Articolul 6 (1) Etichetarea produselor ecologice se face în conformitate cu prevederile naţionale în vigoare privind etichetarea alimentelor. În plus, eticheta unui produs ecologic va cuprinde: a) denumirea produsului, inclusiv menţiunea ca provine din agricultura ecologică; b) denumirea şi/sau codul organismului de inspecţie şi certificare care a certificat produsul.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Etichetele vor cuprinde o sigla specifică produselor ecologice controlate, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând ca produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologica. (3) Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul V Sistemul de inspecţie şi certificare  +  Articolul 7 (1) Operatorii care produc, proceseaza, importa din terţe tari, depozitează sau distribuie produsele prevăzute la art. 2 alin. (1), în vederea comercializării, au obligaţia de a-şi inregistra aceasta activitate la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Înregistrarea operatorilor va cuprinde următoarele menţiuni: a) numele/denumirea şi adresa/sediul operatorului; b) amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile; c) natura operaţiunilor şi a produselor; d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor în conformitate cu prevederile art. 4, 5, 6 şi 9. În cazul unităţilor/fermelor de producţie, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 4 şi 5; e) denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare aprobat la care operatorul se înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 8 (1) Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice prevăzute la art. 2 alin. (1) se face de organisme de inspecţie şi certificare persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Regulile privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a retetelor şi a operaţiunilor efectuate de operatorii de produse agroalimentare. (4) Pe produsele care au fost supuse sistemului de inspecţie şi certificare se aplică menţiunea «RO Agricultura ecologica sistem de control CE» în următoarele condiţii: a) au fost obţinute prin metodele de producţie ecologica prevăzute la art. 4 şi sunt etichetate cu respectarea prevederilor art. 6; b) au făcut obiectul inspecţiei pe tot parcursul ciclului de producţie, preparare şi comercializare. Pentru producţia animaliera inspecţiile se vor efectua în toate stadiile de producţie, sacrificare, tăiere şi până la vânzarea către cumpărător; c) au fost produse sau preparate de operatori de produse agroalimentare care au fost supuşi controlului de către organisme de inspecţie şi certificare aprobate; d) sunt ambalate şi transportate la punctul de comercializare în ambalaje închise.-------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Alin. (5) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul VIImportul din terţe tari-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 9 (1) Produsele prevăzute la art. 2 alin. (1), importate din terţe tari, pot fi comercializate în România numai în următoarele condiţii: a) sunt originare dintr-o ţara terta care figurează pe lista stabilită de Comisia Europeană sau sunt obţinute într-o anumită regiune ori într-o unitate/ferma de producţie controlată de un organism de control specificat în aceeaşi lista; b) sunt însoţite de un certificat de control, eliberat de autoritatea sau de organismul competent din ţara terta, care atesta ca lotul la care se referă certificatul a fost obţinut în cadrul unui sistem de producţie cu reguli echivalente celor din Uniunea Europeană şi a fost supus unui sistem de control echivalent celui din Uniunea Europeană. (2) Regulile naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terţe tari se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 10 (1) Organismele de inspecţie şi certificare aprobate vor retrage operatorului care nu respecta prevederile art. 4 şi 6 dreptul de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (2). (2) În cazul nerespectării repetate de către operator a prevederilor alin. (1), organismul de inspecţie şi certificare îi va retrage operatorului dreptul de a utiliza menţiunea prevăzută la art. 8 alin. (4) pentru o perioadă stabilită de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.  +  Articolul 13În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministru de stat,ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor,Sebastian Vladescusecretar de stat──────────────