ORDIN nr. 1.288 din 14 iulie 2006pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LDOZ ”Licențierea dispecerilor operațiuni zbor”, ediția 01/2006
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 3 octombrie 2006  Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în scopul armonizării reglementărilor aeronautice civile naționale în domeniul licențierii dispecerilor operațiuni zbor cu standardele și practicile recomandate, emise de Organizația Aviației Civile Internaționale prin anexa nr. 1 și anexa nr. 6 (partea I) la Convenția de la Chicago privind aviația civilă internațională, ediția a IX-a, iulie 2001, respectiv ediția a 8-a iulie 2001, cu amendamentele ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 lit. b), e) și f), art. 62 și ale art. 66 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 pct. 4.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înființarea Autorității Aeronautice Civile Române, precum și ale art. 4 alin. (1) pct. 11-12 și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română RACR-LDOZ "Licențierea dispecerilor operațiuni zbor", ediția 01/2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2în termen de 3 luni de la publicarea prezentului ordin, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" va elabora și va aproba proceduri*) și instrucțiuni specifice de aplicare a prevederilor reglementării RACR-LDOZ. Notă
  *) Procedurile PIAC LDOZ se pun la dispoziția celor interesați de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".
   +  Articolul 3Direcția generală aviație civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" și operatorii aerieni deținători de certificat de operator aerian (AOC) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5(1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La aceeași dată orice altă dispoziție contrară își încetează aplicabilitatea.
  Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  București, 14 iulie 2006.Nr. 1.288.  +  AnexăREGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ RACR-LDOZLicențierea dispecerilor operațiuni zbor, ediția 01/2006