LEGE nr. 15 din 7 august 1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 8 august 1990  Notă
  **) ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 31 august 1994 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 12 martie 1997.
  ORDONANTA nr. 70 din 29 august 1994 republicată a fost abrogată de lit. a) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002 a fost abrogata de alin. (1) al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.
  ***) LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 16 august 2005.
   +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Unitățile economice de stat, indiferent de organul în subordinea căruia își desfășoară activitatea, se organizează și funcționează, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, sub formă de regii autonome sau societăți comerciale.De asemenea, unități economice, bunuri sau activități pot fi, după caz, concesionate sau inchiriate cu respectarea prevederilor prezentei legi.Regiile autonome și societățile comerciale pot, în condițiile prezentei legi, să se asocieze pentru realizarea în comun de activități productive și de comercializare.  +  Capitolul 2 Regiile autonome  +  Articolul 2Regiile autonome se organizează și funcționează în ramurile strategice ale economiei naționale - industria de armament, energetică, exploatarea minelor și a gazelor naturale, poștă și transporturi feroviare -, precum și unele domenii aparținând altor ramuri stabilite de guvern.  +  Articolul 3Regiile autonome sînt persoane juridice și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.Regii autonome se pot înființa prin hotărîre a guvernului, pentru cele de interes național, sau prin hotărîre a organelor judetene și municipale ale administrației de stat, pentru cele de interes local, din ramurile și domeniile stabilite potrivit art. 2.  +  Articolul 3^1(1) Regiile autonome pot fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local/hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau unitatea administrativ-teritorială. (la 02-11-2019, Alin. (1) al articolului 3^1 din Capitolul 2 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 195 din 29 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 30 octombrie 2019 ) (2) Dispozițiile de drept comun privind reorganizarea persoanei juridice rămân aplicabile. (la 02-07-2018, Capitolul 2 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 28 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 02 iulie 2018 )  +  Articolul 4Prin actul de înființare a regiei autonome se vor stabili obiectul său de activitate, patrimoniul, denumirea și sediul principal.Regiile autonome pot înființa în cadrul structurii lor: uzine, fabrici, ateliere, servicii, sucursale și alte asemenea subunități necesare realizării obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora și relatiile lor din cadrul regiei autonome și cu terții sînt stabilite prin regulamentul de organizare și functionare al regiei autonome, elaborat de consiliul de administrație și aprobat de organul care a înființat regia respectivă.  +  Articolul 5Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său.În exercitarea dreptului de proprietate, regia autonomă posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, sau le culege fructele, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.Înstrăinarea bunurilor imobile aparținînd regiei autonome sau încheierea de tranzacții în litigii cu o valoare de peste zece milioane de lei se face cu aprobarea ministerului de resort*).  +  Articolul 6Abrogat. (la 23-08-1993, Art. 6 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. )  +  Articolul 7Abrogat. (la 14-12-2011, Art. 7 a fost abrogat de alin. (1) al art. 65 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011. )  +  Articolul 8Abrogat. (la 23-08-1993, Art. 8 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. )  +  Articolul 9 (la 23-08-1993, Alin. 1 al art. 9 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. ) Pentru acoperirea eventualelor deficite, regiile autonome pot beneficia de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori pot contracta credite bancare.Subvențiile se acordă și se administrează de guvern sau de organele locale ale administrației de stat, după caz, în limitele fondurilor prevăzute în bugetele acestora și pot fi utilizate numai potrivit scopurilor pentru care au fost acordate.  +  Articolul 10Abrogat. (la 23-08-1993, Art. 10 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. )  +  Articolul 11Operațiunile de încasări și plăți ale regiei autonome se efectuează prin conturi deschise la bănci.În limitele celor stabilite de Banca Națională a României, pentru necesități curente, regia autonomă poate efectua operațiuni de încasări și plăți în lei și în valută prin casieria proprie.Operațiunile de încasări și plăți cu străinătatea se vor efectua prin unitățile Băncii Române de Comerț Exterior sau alte bănci.  +  Articolul 12Abrogat. (la 14-12-2011, Art. 12 a fost abrogat de alin. (1) al art. 65 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011. )  +  Articolul 13Abrogat. (la 14-12-2011, Art. 13 a fost abrogat de alin. (1) al art. 65 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011. )  +  Articolul 14Abrogat. (la 14-12-2011, Art. 14 a fost abrogat de alin. (1) al art. 65 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011. )  +  Articolul 15Abrogat. (la 23-08-1993, Art. 15 a fost abrogat de art. 20 din ORDONANTA nr. 15 din 9 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 august 1993. )  +  Capitolul 3 Societăți comerciale  +  Articolul 16Unitățile economice de stat, cu excepția celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub formă de societăți pe acțiuni sau societăți cu răspundere limitată, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17Unitățile economice de interes republican se organizează ca societăți comerciale prin hotărîre a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administrației locale de stat.  +  Articolul 18Prin actul de înființare se aprobă statutul societății comerciale și se vor stabili:a) forma juridică, obiectul de activitate, denumirea și sediul principal al societății;b) capitalul social subscris, structura și modalitatea de constituire a acestuia;c) modalitatea de prelucrare a activului și pasivului unității economice de stat care se constituie în societate comercială.În baza actului de înființare, societatea comercială se înscrie în registrul camerelor de comerț și industrie. Actul de înființare se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 19Inventarierea patrimoniului unităților economice de stat supuse transformării în societăți comerciale, precum și evaluarea și stabilirea capitalului societăților comerciale înființate pe această cale se fac în condițiile stabilite prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 20Inițial, capitalul social al societăților comerciale constituie potrivit art. 17 este deținut integral de statul român sub formă de acțiuni sau părți sociale, în raport cu forma juridică a societatii și va fi vărsat în întregime la data constituirii societății.Bunurile din patrimoniul societății comerciale sînt proprietatea acesteia, cu excepția celor dobîndite cu alt titlu.  +  Articolul 21Societățile comerciale înființate conform prezentei legi au un acționar, respectiv deținător de părți sociale, unic pînă la transferul total sau parțial al acțiunilor sau părților sociale către terțe părți din sectorul public sau privat, din țară sau din străinătate, în conformitate cu legislația specială.  +  Articolul 22În vederea pregătirii, organizării și coordonării activității de transfer a acțiunilor sau părților sociale se constituie Agenția națională pentru privatizare, în subordinea guvernului.Atribuțiile agenției sînt cele stabilite prin lege specială, precum și prin prezenta lege, iar structura organizatorică a acesteia se va stabili prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 23Societățile comerciale, constituite potrivit prezentei legi, vor transmite Agenției naționale pentru privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social stabilit, în termen de 30 de zile de la constituirea lor. (la 16-08-1991, Alin. 2 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. ) (la 16-08-1991, Alin. 3 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. ) (la 16-08-1991, Alin. 4 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. ) (la 16-08-1991, Alin. 5 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. ) (la 16-08-1991, Alin. 6 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. ) (la 16-08-1991, Alin. 7 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogata de alin. (1) al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. ) (la 16-08-1991, Alin. 8 al art. 23 a fost abrogat de art. 79 din LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991. LEGEA nr. 58 din 14 august 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 16 august 1991 a fost abrogată de alin. (1) al art. 44 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. )  +  Articolul 24Societățile comerciale cu capital de stat întocmesc anual buget de venituri și cheltuieli, bilanț contabil și cont de profit și pierderi, în condițiile prevăzute de lege.Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.  +  Capitolul 4 Concesionarea, inchirierea și locatia gestiunii  +  Articolul 25Abrogat. (la 29-01-1999, Art. 25 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998. )  +  Articolul 26Abrogat. (la 29-01-1999, Art. 26 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998. )  +  Articolul 27Abrogat. (la 29-01-1999, Art. 27 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998. )  +  Articolul 28Abrogat. (la 29-01-1999, Art. 28 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998. )  +  Articolul 29Abrogat. (la 29-01-1999, Art. 29 a fost abrogat de lit. a) a alin. (2) al art. 42 din LEGEA nr. 219 din 25 noiembrie 1998 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 30 noiembrie 1998. )  +  Articolul 30Bunuri din proprietatea statului pot face obiectul unui contract de închiriere, pe baza aprobării guvernului sau a organului administrației locale de stat, după caz.  +  Articolul 31Contractul de închiriere se incheie pe bază de licitație și va include clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia.Contractul de închiriere se poate încheia cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către organul de stat în evidența și administrarea căruia se află bunurile în cauză.  +  Articolul 32Regiile autonome sau societățile comerciale pot încheia cu persoane fizice ori juridice, române sau străine, contracte de locație a gestiunii, avînd ca obiect gestiunea secțiilor, uzinelor, fabricilor și a altor subunități economice din structura lor.Regulile generale privind încheierea acestor contracte se aprobă prin hotărîre a guvernului.  +  Capitolul 5 Asocierea și libera concurenta  +  Articolul 33Regiile autonome și societățile comerciale se pot asocia în vederea realizării de activități comune care prezintă interes pentru asociați. Prin această asociere nu se naște o nouă persoană juridică, iar raporturile dintre asociați se vor stabili prin contractul de asociere.  +  Articolul 34Contractul de asociere va cuprinde următoarele:a) părțile contractante;b) activitățile economice ce se vor realiza în comun;c) contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite;d) condițiile de administrare și conducere a asociației;e) modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate;f) cauzele de încetare a asocierii și modalitatea de împărțire a rezultatelor lichidării;g) orice alte clauze necesare activității asociației.  +  Articolul 35Regiile autonome și societățile comerciale cu capital parțial sau total de stat se pot asocia între ele sau cu terțe persoane juridice sau fizice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale.  +  Articolul 36Abrogat. (la 30-01-1997, Articolul 36 a fost abrogat de Alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. )  +  Articolul 37Abrogat. (la 30-01-1997, Articolul 37 a fost abrogat de Alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. )  +  Articolul 38Abrogat. (la 30-01-1997, Articolul 38 a fost abrogat de Alin. (2) al art. 73 din LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicată în Monitorul Oficial nr. 88 din 30 aprilie 1996. )  +  Articolul 39În aplicarea dispozițiilor prezentei legi, la constituirea societatilor comerciale, guvernul va proceda la restructurarea unităților economice de stat - întreprinderi, grupuri, combinate, trusturi și a altor asemenea - pe criteriul autonomiei funcționale și financiare, urmărindu-se reducerea dimensiunii marilor întreprinderi și multiplicarea agentțlor economici care produc același tip de bunuri, efectuează același tip de lucrări sau prestează același tip de servicii.Pentru unitățile economice de stat de interes local, prevederile alin. 1 se aplică de prefecturi și Primăria municipiului București.  +  Articolul 40Statul își poate rezerva activități economice pe care să le desfășoare în mod exclusiv cu titlu de monopoluri de stat. Asemenea monopoluri, precum și modul lor de administrare, se stabilesc prin legi speciale.  +  Capitolul 6 Dispozitii comune  +  Articolul 41Structura organizatorică și funcțională a regiilor autonome și a societăților comerciale se stabilesc de organele de conducere ale acestora.Personalul regiilor autonome și al societăților comerciale este angajat de directorul general, respectiv director. Nivelul de salarizare al personalului angajat se stabilește de organul de conducere al regiei sau societății comerciale, în functie de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.  +  Articolul 42Regiile autonome și societățile comerciale, precum și concesionarii și persoanele care exploatează bunuri închiriate în condițiile prezentei legi, sînt obligate să-și desfașoare activitatea cu respectarea dispozițiilor legale privind protecția mediului înconjurător și să realizeze din surse proprii mijloacele adecvate în acest scop.  +  Articolul 43Activitatea regiilor autonome și a societăților comerciale poate fi influențată de stat prin pîrghii economice cum sînt credite cu dobînzi preferențiale, comenzi de stat, subvenții, impozite și taxe.Societățile comerciale create pe baza prezentei legi pot fi subvenționate pe baza hotărîrii guvernului pe o perioadă de maximum 4 ani, cu reduceri anuale ale cuantumului subvenției cu rate de 20% din suma inițială.Nu se acordă subvenții în caz de bancrută.  +  Articolul 44Regiile autonome și societățile comerciale create în temeiul prezentei legi pot efectua direct operațiuni de comerț exterior. În acest scop ele urmează să își constituie compartimente specializate de export, import, marketing și conjunctură, cu consultarea prealabilă și obligatorie a Ministerului Comerțului și Turismului.  +  Articolul 45Abrogat. (la 23-12-1991, Articolul 45 a fost abrogat de conform art. 4 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991, potrivit căruia dispozițiile art. 45 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale sînt și rămîn abrogate de la data unificării cursurilor de schimb și introducerea convertibilității interne a leului. )  +  Articolul 46Sumele în valută cumpărate de la băncile autorizate, contra lei, la cursul de schimb al zilei, pentru plăți externe se păstrează în conturi speciale deschise pe numele agenților economici la băncile comerciale. (la 23-12-1991, Alin. 1 al art. 46 a fost modificat de art. 3 din LEGEA nr. 80 din 23 decembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 23 decembrie 1991. ) Ministerul Comerțului și Turismului poate refuza autorizația de import necesară utilizării acestor sume numai atunci cînd bunurile al căror import este urmărit se pot procura din țară în condiții competitive și numai dacă o asemenea măsură este necesară în scopul echilibrării balanței de plăți externe. Corespunzător, ministerul poate refuza și autorizația de export pentru bunurile strict necesare realizării producției interne.  +  Articolul 47Relațiile comerciale dintre regiile autonome, cele dintre societățile comerciale cu capital de stat, precum și relațiile dintre ele ori între ele și stat se vor desfășura pe baze contractuale.Contractele încheiate între agenții economici menționați la alin. 1 vor fi guvernate de principiul libertății contractuale și de reglementările cuprinse în Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile decurgind din prezenta lege.  +  Articolul 48Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat vor putea practica între ele și în raporturile cu terții, prețurile decurgînd din acțiunea conjugată a cererii și ofertei, cu excepția situației cînd pe piața românească nu există cel puțin trei agenți economici care să comercializeze același tip de bun, lucrare sau serviciu, precum și cu excepția cazurilor în care prețurile sînt subvenționate de stat potrivit hotărîrii guvernului. În aceste din urmă cazuri prețurile se vor stabili de către guvern prin negociere cu agenții economici.  +  Articolul 49Banca Română de Comerț Exterior poate organiza licitații valutare la cererea agenților economici care dețin, în condițiile legii, sume în valută pe care vor să le transfere altor agenți economici, contra lei.  +  Articolul 50Regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat pot să încheie contracte de vînzare, executare de lucrări sau prestări de servicii cu întreprinzători străini, cu plata în lei, dacă sumele în moneda românească deținute de acestia sînt rezultate din exploatarea unor investiții efectuate de ei în România.  +  Articolul 51Litigiile de orice fel în care sînt implicate regii autonome sau societăți comerciale cu capital de stat sînt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.Pentru soluționarea litigiilor dintre ele regiile autonome și societățile comerciale pot apela și la arbitraj.  +  Capitolul 7 Dispozitii tranzitorii și finale  +  Articolul 52Pînă la liberalizarea totală a schimburilor și eliminarea sistemului de repartiții prin balanțe materiale, regiile autonome și societățile comerciale cu capital de stat integral sînt obligate să execute sarcinile de livrare stabilite prin balanțele întocmite de Ministerul Resurselor și Industriei.În măsura în care beneficiarul de repartiție constată că deține un excedent de material din categoria celor dirijate, el poate proceda la vinzarea acelui excedent la prețuri ce pot depăși prețurile de cumpărare. Asemenea operațiuni vor fi notificate imediat Ministerului Resurselor și Industriei. În mod similar va putea proceda și furnizorul nominalizat prin repartiție dacă beneficiarul său îi notifică, înainte de încheierea contractului, că nu este interesat a-și prelua cota repartizată.Refuzul de încheiere a contractului, cu încălcarea prevederilor prezentului articol, atrage răspunderea civilă a regiei autonome sau a societății comerciale vinovate.  +  Articolul 53Bunurile care rămîn în proprietatea statului, cum ar fi clădiri guvernamentale, bunuri necesare desfășurării activităților administrației de stat, rezerve ale statului și altele asemenea, se înregistrează la Departamentul Rezervelor Statului și se administrează direct de instituțiile cărora le sînt date în folosință.Actele de decizie cu privire la aceste bunuri se aprobă de Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei, cu excepția situațiilor în care prin lege se dispune altfel.  +  Articolul 54Prevederile prezentei legi se aplică și companiilor, corporațiilor, trusturilor, grupurilor de întreprinderi și altora asemenea, înființate prin reorganizarea unor centrale sau altor unități economice de stat prin hotărîri ale guvernului, pînă la data publicării legii.  +  Articolul 55Actualele centrale și celelalte unități cu statut similar își încetează activitatea pe măsura înființării regiilor autonome și societăților comerciale potrivit prezentei legi.Patrimoniile acestora vor fi transmise entităților nou create în conformitate cu hotărîrile guvernului care se vor adopta pentru fiecare caz.  +  Articolul 56Personalul centralelor desființate, precum și personalul unităților economice de stat transformate în regii autonome și societăți comerciale, va fi preluat de acestea din urmă. Acest personal, în cazul în care este încadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferența pînă la salariul tarifar avut și la sporuri de vechime, după caz, timp de 3 luni. Diferența se suportă de la bugetul statului.  +  Articolul 57Înființarea regiilor autonome și a societăților comerciale potrivit prezentei legi se va face în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, cu excepția unităților agricole de stat, pentru care termenul este de 9 luni.Toate contractele, autorizțiile sau alte înscrisuri prin care întreprinderi, instituții, unități economice de stat sau parte din acestea au fost trecute în proprietate privată, concesionate sau închiriate după 22 decembrie 1989, se vor reexamina în conformitate cu prevederile prezentei legi de către Agenția națională pentru privatizare.  +  Articolul 58Prezenta lege intră în vigoare în 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.La împlinirea termenului prevăzut la art. 57 se abrogă Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea și conducerea unităților socialiste de stat, precum și la funcționarea acestora pe baza autoconducerii muncitorești și autogestiunii economico-financiare, Legea nr. 3/1988 privind încheierea și executarea contractelor economice, Legea nr. 14/1971 cu privire la gospodărirea fondurilor fixe, resurselor materiale și aprovizionarea tehnico-materială, precum și orice alte dispoziții contrare.De asemenea, pe data prezentei legi se abrogă hotărîrile guvernului privind constituirea, organizarea și funcționarea în comerțul interior a societăților comerciale pe acțiuni și a companiilor autonome și hotărîrea guvernului privind privatizarea unităților comerciale sau administrarea acestora în sistemul de comision ori de mandat.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința sa din ziua de 31 iulie 1990.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința sa din ziua de 31 iulie 1990.
  PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU