ORDONANŢA nr. 95 din 27 august 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei**)(actualizată la data de 30 iunie 2015*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 238 din 2 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 iunie 2003, care introduce art. II din ORDONANŢA nr. 21 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţă:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Feroviară Română - AFER, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Autoritatea Feroviară Română - AFER este organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, în domeniul feroviar şi de transport cu metroul.----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(2^1) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este organismul care îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii de siguranţă definite la art. 3 lit. g) şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 55/2006privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(2^2) Organismul Notificat Feroviar Român - ONFR este organismul care îndeplineşte toate atribuţiile unui organism notificat definit la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale organismului desemnat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 877/2010privind interoperabilitatea sistemului feroviar, cu modificările ulterioare.----------Alin. (2^2) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(2^3) Organismul de Licenţe Feroviare Român - OLFR este organismul care îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii responsabile cu acordarea licenţelor de transport feroviar din România, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (2^3) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(2^4) Autoritatea Feroviară Română - AFER asigură organismelor prevăzute la alin. (2^1)-(2^3) independenţa funcţională şi decizională, respectarea şi punerea în aplicare a deciziilor.----------Alin. (2^4) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(2^5) Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum şi organismele prevăzute la alin. (2^1)-(2^3) efectuează activităţi specifice, date în competenţa lor prin acte normative.----------Alin. (2^5) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.(2^6) Veniturile încasate de organismele prevăzute la alin. (2^1)-(2^3), conform prestaţiilor proprii, se evidenţiază la poziţii distincte în bugetul Autorităţii Feroviare Române - AFER şi se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale acestora.----------Alin. (2^6) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015. (3) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR asigură respectarea condiţiilor care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din România, referitoare la proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor acestui sistem, precum şi la calificarea profesională şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă ale personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa conform Legii nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare.----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.----------Art. 1 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 151 al art. 1 din LEGEA nr. 412 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 11 iulie 2002.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Autoritatea Rutieră Română - ARR, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, instituţie publică care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Rutier din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Autoritatea Rutieră Română - ARR este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi controlul, în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere şi remorcilor, precum şi al îndeplinirii condiţiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind condiţiile de siguranţa a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului, licenţierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice şi reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.----------Art. 3 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 4Instituţiile publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe pot desfăşura şi alte activităţi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Sediile instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 pot fi schimbate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi 3 se finanţează integral din venituri proprii obţinute din prestaţii şi servicii specifice, pe bază de tarife stabilite de consiliile de conducere ale acestora şi aprobate de Ministerul Transporturilor.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 7 (1) Conducerea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 revine unui consiliu de conducere, compus din 7-9 persoane, al cărui preşedinte este şi director general. (2) Membrii consiliului de conducere se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 8Salarizarea personalului instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 9Atribuţiile fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1-3, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi modalităţile de preluare a personalului se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili şi regimul juridic al bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", preluate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum şi cel al bunurilor aflate în administrarea instituţiilor publice care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 9^1 (1) Se înfiinţează Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, organ de specialitate în subordinea Ministerului Transporturilor, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, prin reorganizarea, prin divizarea parţială a Autorităţii Feroviare Române - AFER şi preluarea din cadrul AFER a activităţii, structurii de personal şi patrimoniu aferente Organismului de Investigare Feroviar Român. (2) AGIFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1. Sediul poate fi schimbat prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9^2AGIFER, în calitate de organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, îndeplineşte atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât accidentele şi incidentele feroviare.----------Art. 9^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9^3AGIFER este independentă din punct de vedere organizatoric, funcţional şi decizional de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, care funcţionează în cadrul Autorităţii Feroviare Române - AFER, de orice administrator de infrastructură, operator de transport feroviar, organism de tarifare, organism de repartizare, organism notificat, autoritate de reglementare a sistemului feroviar şi de orice entitate ale cărei interese ar putea intra în conflict cu atribuţiile încredinţate AGIFER.----------Art. 9^3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9^4 (1) Venitul propriu al AGIFER îl constituie tariful unic privind activităţile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, al cărui mod de calcul şi nivel tarifar, pe tip de activitate, se stabilesc de către consiliul de conducere şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor. (2) Modalitatea de tarifare este prevăzută în contractele încheiate de AGIFER în mod nediscriminatoriu şi transparent cu: a) administratorul/administratorii de infrastructură feroviară; b) gestionarii de infrastructură feroviară neinteroperabilă; c) operatorii de transport feroviar; d) operatorul economic care efectuează operaţiuni de transport cu metroul; e) operatorii economici care deţin, în proprietate sau sub altă formă, şi exploatează linii ferate industriale racordate la infrastructura feroviară publică şi/sau la infrastructura feroviară privată deschisă circulaţiei publice; f) operatorii economici care deţin, în proprietate sau sub altă formă, şi au dreptul de utilizare a vehiculelor feroviare care circulă pe infrastructura feroviară şi sunt înscrişi ca atare în Registrul naţional al vehiculelor - RNV; g) operatorii economici care desfăşoară activităţi conexe şi/sau adiacente transportului feroviar. (3) În cazul accidentelor feroviare grave ce implică expertize care depăşesc cheltuielile prevăzute în buget, AGIFER poate beneficia, în condiţiile legii, de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, sume care se alocă prin bugetul Ministerului Transporturilor de la o poziţie distinctă de transferuri, pentru efectuarea activităţilor de investigare. (4) Cheltuielile curente şi de capital necesare pe primele 6 luni de funcţionare ale AGIFER se virează de către Autoritatea Feroviară Română - AFER din sume provenite din excedentul anilor anteriori. (5) Modalitatea de transfer a acestor sume se stabileşte pe bază de protocol încheiat între Autoritatea Feroviară Română - AFER şi AGIFER, cu reflectarea în mod corespunzător în patrimoniul celor două entităţi.----------Art. 9^4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9^5 (1) Conducerea AGIFER este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 membri, al cărui preşedinte este directorul general al AGIFER. (2) Salarizarea directorului general se stabileşte în conformitate cu reglementările legale în vigoare. (3) Indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere AGIFER sunt în cuantum de 20% din venitul brut lunar al directorului general. (4) Membrii consiliului de conducere sunt desemnaţi din rândul specialiştilor din învăţământul superior acreditat, selectaţi cu respectarea prevederilor legale privind garanţiile de independenţă şi imparţialitate specifice AGIFER. (5) Conducerea executivă a AGIFER este exercitată de un director general selectat în baza unui concurs/examen, a cărui organizare şi desfăşurare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului. Până la finalizarea concursului/examenului, conducerea executivă va fi asigurată de directorul în funcţie al OIFR. (6) Criteriile şi modalitatea de selecţie, de desemnare şi de numire a directorului general şi a membrilor consiliului de conducere al AGIFER sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. (7) Durata mandatului directorului general şi a membrilor consiliului de conducere este de 4 ani. Mandatul directorului general poate fi prelungit o singură dată. (8) Mandatul de director general al AGIFER încetează la expirarea duratei, prin demisie, prin deces, în cazul apariţiei unui conflict de interese sau în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege.----------Art. 9^5 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9^6 (1) Personalul Organismului de Investigare Feroviar Român este preluat, cu menţinerea drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv cele salariale, avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Salarizarea personalului din AGIFER se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.----------Art. 9^6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9^7 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al AGIFER se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Patrimoniul aferent Organismului de Investigare Feroviar Român din cadrul AFER se preia de către AGIFER în termen de maximum 30 de zile pe bază de protocol de predare-preluare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.----------Art. 9^7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9^8Directorul general al AGIFER este selectat în urma concursului/examenului organizat cu respectarea prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9^5 şi 9^7 de către o persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, selectată cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege pentru achiziţiile publice.----------Art. 9^8 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 9^9 (1) Contractele prevăzute la art. 9^4 alin. (2) se încheie, în mod nediscriminatoriu şi transparent, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al AGIFER. (2) Operatorii economici care obţin statutul celor prevăzuţi la art. 9^4 alin. (2) după intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al AGIFER încheie contracte, în mod nediscriminatoriu şi transparent, în termen de 30 de zile de la data obţinerii documentelor specifice atestării calităţii respective.----------Art. 9^9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 33 din 30 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 30 iunie 2015.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţa intra în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Daniel Dăianu--------