ORDONANŢA nr. 95 din 27 august 1998 (*actualizată*)privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor(actualizată la data de 9 octombrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 pct. 12 lit. k) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Autoritatea Feroviară Română - AFER, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 393, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Feroviar din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Autoritatea Feroviară Română - AFER este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, desemnat să asigure, în principal, inspecţia de stat şi controlul de siguranţa a circulaţiei în transportul feroviar şi cu metroul, activitatea specifică de registru feroviar, licenţierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea şi supravegherea tehnica a furnizorilor interni de produse şi servicii în domeniul feroviar, organizarea examenelor şi emiterea atestatelor, certificatelor şi licenţelor, după caz, pentru personalul din siguranţa circulaţiei, cercetarea evenimentelor şi accidentelor feroviare.----------Art. 1 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2Abrogat.----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 151 al art. 1 din LEGEA nr. 412 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 11 iulie 2002.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Autoritatea Rutieră Română - ARR, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bdul Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Oficiului Rutier Central, instituţie publică care se desfiinţează, şi prin preluarea Inspectoratului Rutier din structura proprie a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) Autoritatea Rutieră Română - ARR este organismul tehnic specializat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, desemnat să asigure, în principal, inspecţia şi controlul, în trafic, al stării tehnice a autovehiculelor rutiere şi remorcilor, precum şi al îndeplinirii condiţiilor de operare a transporturilor rutiere, inspecţia şi controlul respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind condiţiile de siguranţa a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului, licenţierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice şi reglementărilor specifice transporturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.----------Art. 3 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 4Instituţiile publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe pot desfăşura şi alte activităţi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 5Sediile instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 pot fi schimbate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6Instituţiile publice prevăzute la art. 1-3 se finanţează integral din venituri extrabugetare obţinute din prestaţii şi servicii specifice, pe baza de tarife stabilite de consiliile de conducere ale acestor instituţii publice şi aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.----------Art. 6 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 7 (1) Conducerea instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 revine unui consiliu de conducere, compus din 7-9 persoane, al cărui preşedinte este şi director general. (2) Membrii consiliului de conducere se numesc şi se revoca prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme. (3) Salarizarea directorului general şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.----------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de art. 2 din LEGEA nr. 3 din 10 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 8Salarizarea personalului instituţiilor publice prevăzute la art. 1-3 se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.  +  Articolul 9Atribuţiile fiecărei instituţii publice prevăzute la art. 1-3, regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi modalităţile de preluare a personalului se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe. Prin aceeaşi hotărâre se va stabili şi regimul juridic al bunurilor din patrimoniul Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", preluate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum şi cel al bunurilor aflate în administrarea instituţiilor publice care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 10Prezenta ordonanţa intra în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BăsescuMinistrul finanţelor,Daniel Dăianu-----------