ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 13 septembrie 2006privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006    Situaţia extraordinară, prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a unui fond de locuinţe de închiriat la nivelul unor unităţi administrativ-teritoriale, destinat chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari, a căror situaţie locativă s-a acutizat datorită incapacităţii fondului locativ construit de a prelua solicitările de locuinţă formulate de aceştia, pe fondul celerităţii de desfăşurare a acţiunii de retrocedare a proprietăţilor. Neadoptarea acestei măsuri are consecinţe grave asupra stării sociale a chiriaşilor aflaţi deja în situaţia conjuncturală de a fi evacuaţi prin executare judecătorească şi care nu au posibilitatea să-şi achiziţioneze o locuinţă în condiţiile pieţei.De asemenea, această situaţie se motivează şi prin necesitatea urgentă de prevenire a intenţiilor de înstrăinare a caselor de locuit construite prin programe sau acţiuni ale Guvernului pentru persoane ori familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii ca urmare a producerii unor calamităţi naturale, după predarea acestora către beneficiari, ca măsuri necesare pentru protecţia banilor publici alocaţi de Guvern în cadrul programelor şi acţiunilor respective şi pentru evitarea denaturării scopului pentru care au fost construite aceste case prin efort naţional, materializat prin cheltuirea unor sume importante de la bugetul de stat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Fondul de locuinţe destinat închirierii, necesar pentru aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, se va constitui de către consiliile locale din acele unităţi administrativ-teritoriale care au înregistrat peste 10 cereri formulate de persoane evacuate ca urmare a aplicării legilor de restituire şi care au fost aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin: a) redistribuirea cu prioritate a unor locuinţe din fondul destinat închirierii, aflate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale şi devenite vacante pe perioada exploatării, inclusiv a unor astfel de locuinţe disponibile din fondul construit prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare; b) distribuirea cu această destinaţie a cel mult 20% din numărul de locuinţe nou-construite conform prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, prin Programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, la data finalizării şi punerii în funcţiune a acestora; c) construirea de locuinţe sociale prin programe de investiţii promovate pe plan local în conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2 (1) Casele de locuit construite prin programe sau acţiuni ale Guvernului pentru persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuinţelor proprii datorită unor calamităţi naturale se predau cu titlu gratuit beneficiarilor acestora, prin proces-verbal de predare-primire a caselor de locuit din zonele calamitate, încheiat de consiliile locale de care aparţin, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Procesul-verbal de predare-primire a caselor de locuit din zonele calamitate prevăzut la alin. (1) este actul care constituie titlul dreptului de proprietate asupra casei de locuit în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Casele de locuit prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani de la data predării acestora către beneficiari. Înstrăinarea casei de locuit prin acte între vii înainte de termenul de 5 ani se poate face numai după restituirea către bugetul de stat a contravalorii sumelor cheltuite pentru construirea acesteia, rezultată din actualizarea la zi a valorii casei de locuit consemnată în procesul-verbal prevăzut la alin. (2), prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (4) Beneficiarii caselor de locuit prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să-şi asigure imobilele pentru daune provocate de calamităţi naturale, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data primirii acestora. Neîndeplinirea acestei obligaţii exonerează statul cu privire la acordarea unui nou sprijin în reconstruirea sau reabilitarea respectivelor case de locuit, în cazul în care vor fi deteriorate ori distruse ca efect al unor calamităţi naturale ce se pot produce în perioada de 5 ani de la data primirii acestora. (5) Neîndeplinirea de către beneficiarii caselor de locuit a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor alin. (3) şi (4) reprezintă condiţii suspensive care afectează dreptul de proprietate la înscrierea acestuia în Cartea funciară, în condiţiile legii. (6) Consiliile locale au obligaţia să predea beneficiarilor casele de locuit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau, după caz, în termen de 15 zile de la data terminării şi recepţionării lucrărilor de construcţie, potrivit legii.  +  Articolul 3Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) În cazul chiriaşilor care au primit notificarea pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b), consiliile locale sunt obligate să le pună la dispoziţie, cu prioritate, o locuinţă din fondul destinat închirierii, inclusiv din fondul de locuinţe sociale, în termen de un an de la data cererii chiriaşului; locuinţele se pun la dispoziţie numai celor care îndeplinesc criteriile de acces stabilite în conformitate cu prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Chiriaşii ale căror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) şi b) au prioritate la acordarea tuturor înlesnirilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru dobândirea unei locuinţe proprietate personală."  +  Articolul 4Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea acesteia prin lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea Berceanup. Ministrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Ioan Andreica,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 septembrie 2006.Nr. 68.  +  Anexa PROCES-VERBALde predare-primire a caselor de locuit din zonele calamitateAvând în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional,în conformitate cu Protocolul de predare-primire nr. ......... din data de ............, încheiat de Consiliul Local al ................ cu Agenţia Naţională pentru Locuinţeîntre subscrişii: Consiliul Local al ............., judeţul ............., prin ............. - primar, şi ................ - secretar, în calitate de reprezentanţi legali ai statului, pe de o parte, şi ..................., născut/născută ........... în ..........., judeţul/sectorul ............, la data de .........., fiul/fiica lui .............. şi al/a ................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria ...... nr. ............., eliberat/eliberată de ............. la data de ............, domiciliat/domiciliată în localitatea .................., str. ................. nr. ...., bl. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ................., în calitate de beneficiar, pe de altă parte, s-a încheiat prezentul proces-verbal de predare-primire a casei de locuit, construită în zonele afectate de calamităţi naturale în baza prevederilor programului/acţiunii guvernamental/guvernamentale ....................., stabilit/stabilită prin .................... .Art. 1. - Casa de locuit, denumită în continuare locuinţă, situată în localitatea ..........................., str. ............... nr. ....., judeţul ................., identificată conform schiţei anexate la prezentul proces-verbal, compusă din ...... camere de locuit, cu o suprafaţă desfăşurată construită de ....... mý şi în valoare de .................. lei, se predă gratuit în proprietatea beneficiarului acesteia.Art. 2. - Locuinţa a fost construită prin Contractul de antrepriză generală nr. .... din data de ............, încheiat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu .............., în baza Autorizaţiei de construire nr. ........... din data de ..............., eliberată de ..............., şi a fost recepţionată la data terminării lucrărilor prin Procesul-verbal de recepţie nr. ..... din data de .............. .Art. 3. - Terenul aferent locuinţei este în suprafaţă de ..... mý...........................................................(se vor preciza situaţia juridică a terenuluişi actul prin care se consfinţeşte aceasta -proprietarul şi/sau modul de folosinţă, în condiţiile legii)Art. 4. - Beneficiarul locuinţei se obligă: a) să solicite înscrierea imobilului - construcţie şi teren aferent - în Cartea funciară; b) să declare locuinţa şi terenul, în vederea impunerii, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la data prezentului proces-verbal; c) să-şi asigure locuinţa pentru daune provocate de calamităţi naturale, pe o perioadă de minimum 5 ani de la data prezentului proces-verbal; d) să nu înstrăineze locuinţa prin acte între vii, pe o perioadă de 5 ani de la data prezentului proces-verbal; e) să utilizeze şi să păstreze în bune condiţii locuinţa şi instalaţiile acesteia şi să nu aducă modificări construcţiei predate prin prezentul proces-verbal în perioada de garanţie de 2 ani, sub rezerva pierderii acestei garanţii.Art. 5. - Neîndeplinirea de către beneficiarul locuinţei a obligaţiilor ce îi revin potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 reprezintă condiţii suspensive care afectează dreptul de proprietate asupra locuinţei, acesta urmând a fi înscris în Cartea funciară cu titlu provizoriu, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată. În partea a III-a a Cărţii funciare se vor consemna sarcinile cu privire la interdicţia de a înstrăina locuinţa prin acte între vii pe o perioadă de 5 ani şi obligativitatea asigurării acesteia pe aceeaşi perioadă. Înstrăinarea locuinţei prin acte între vii înainte de termenul de 5 ani se poate face numai după restituirea către bugetul de stat a contravalorii sumelor cheltuite pentru construirea acesteia, rezultată din actualizarea la zi a valorii casei de locuit prevăzute la art. 1 prin aplicarea indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Aceste clauze se sting prin împlinirea termenului de 5 ani de la data prezentului proces-verbal.Art. 6. - Consiliul local, prin reprezentanţii săi legali, se obligă: a) să predea beneficiarului locuinţei toate înscrisurile pe care le deţine şi care sunt necesare pentru înscrierea imobilului în registrul de Carte funciară; b) să predea beneficiarului locuinţei documentele care constituie Cartea tehnică a construcţiei.Art. 7. - Prezentul proces-verbal conţine ....... file şi o anexă^1) cu o filă, în total ..... file, şi a fost încheiat în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.Am predat. Am primit.Consiliul Local al ............. Beneficiar,Primar, ...................................Secretar,...............Întocmit................Data ..............două exemplare_____________^1) Anexa reprezintă o schiţă prin care se redau, la o scară convenabilă, suprafaţa construită a locuinţei şi suprafaţa terenului aferent, cu poziţionarea cardinală a acestora şi precizarea adresei şi a vecinătăţilor.-------