ORDIN nr. 397 din 6 septembrie 2006pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind exploatarea benzii de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii mobile în bandă largă
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006    În temeiul art. 3 alin. (1) pct. 1 şi al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Documentul de politică şi strategie privind exploatarea benzii de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii mobile în bandă largă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 6 septembrie 2006.Nr. 397.  +  Anexa DOCUMENTde politică şi strategie privind exploatarea benzii de frecvenţe410-415 MHz/420-425 MHz, în scopul furnizării de serviciide comunicaţii mobile în bandă largăAvând în vedere politica Guvernului României în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, precum şi rolul-cheie pe care îl au dezvoltarea şi utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale şi de telecomunicaţii pentru atingerea obiectivelor prevăzute în programul de guvernare, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare MCTI, a decis schimbarea statutului actual G(A)/NG al benzii de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz în bandă de frecvenţe cu statut neguvernamental, în scopul atribuirii acesteia spre exploatare comercială operatorilor de comunicaţii electronice.Obiectivul MCTI este consolidarea statutului actual de piaţă care are una dintre cele mai mari rate de creştere din regiune şi este dintre cele mai inovatoare în ceea ce priveşte noile tehnologii, precum şi creşterea rolului sectorului de comunicaţii în promovarea şi stimularea dezvoltării economice, a coeziunii sociale şi în reducerea decalajelor regionale de dezvoltare.Obiectivele specifice care se urmăresc prin promovarea acestei iniţiative sunt:- Promovarea concurenţei în sectorul comunicaţiilor electroniceIniţiativa de faţă se constituie într-un demers în direcţia încurajării investiţiilor eficiente în infrastructură, promovării inovaţiei, încurajării utilizării eficiente şi asigurării administrării eficace a resurselor limitate (frecvenţele radioelectrice, resursele de numerotaţie etc.), precum şi a luării tuturor măsurilor necesare pentru ca toţi utilizatorii să obţină un maxim de beneficii în condiţiile unei pieţe concurenţiale, în ceea ce priveşte diversitatea ofertei, tarifele şi calitatea serviciilor.- Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de utilizatori la infrastructura de comunicaţii electronice în bandă largă - premisă esenţială a trecerii la societatea informaţionalăAceastă iniţiativă va contribui la reducerea barierelor în calea dezvoltării comunicaţiilor electronice în bandă largă, asigurarea accesului de bandă largă în regiunile defavorizate, sărace sau îndepărtate, stimularea utilizării platformelor multiple pentru oferirea conţinutului informaţional, precum şi asigurarea disponibilităţii şi utilizării eficiente a spectrului de frecvenţe radioelectrice pentru servicii în bandă largă (voce, date şi servicii disponibile în sistem trunking).Această măsură de modificare a statutului benzii de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz este justificată de faptul că sectorul comunicaţiilor electronice înregistrează an de an o tendinţă ascendentă atât la nivelul numărului de furnizori activi, cât şi la nivelul utilizatorilor, atractivitatea fiind generată de pachetele de servicii pe care furnizorii au început să le ofere în urma implementării noilor tehnologii, în condiţiile în care resursele disponibile pentru implementarea noilor tehnologii nu satisfac cererea crescândă înregistrată în prezent.Iniţiativa care face obiectul acestui document se înscrie în cadrul mai larg al activităţii de îndeplinire a obiectivelor strategice din cadrul programului de guvernare, respectiv creşterea competitivităţii economiei româneşti, prin încurajarea utilizării celor mai noi tehnologii informaţionale, asigurarea accesului la servicii în bandă largă, precum şi realizarea unor facilităţi extinse de informare, care să ofere cetăţeanului posibilităţi superioare de interacţiune şi integrare în societate, acţionând punctual asupra priorităţilor stabilite pentru atingerea acestora, respectiv extinderea gradului de acces la servicii la nivel naţional şi dezvoltarea comunicaţiilor în bandă largă.Măsura de schimbare a statutului benzii de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz şi oferirea ei spre exploatare comercială constituie practic un element al Programului de planificare strategică a MCTI pentru perioada 2007-2010, care contribuie la realizarea politicilor publice de dezvoltare la nivel naţional a accesului la servicii în bandă largă şi de dezvoltare a infrastructurii de comunicaţii în vederea reducerii decalajului utilizării serviciilor digitale dintre zona urbană şi cea rurală.Luând în considerare cele menţionate, MCTI a iniţiat demersuri în vederea eliberării de către Ministerul Apărării a benzii de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz şi schimbării statutului actual al acesteia în bandă de frecvenţe cu statut neguvernamental, astfel încât în acest moment există posibilitatea demarării procedurii de atribuire a unei licenţe naţionale de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în această bandă în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii mobile în bandă largă.Operatorii de comunicaţii electronice care deţin licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în această bandă îşi menţin dreptul de utilizare a frecvenţelor radioelectrice prin reasignarea frecvenţelor în bandă, până la expirarea valabilităţii licenţelor.Pentru considerentele de mai sus urmează ca strategia adoptată în conformitate cu prevederile legale în vigoare să fie susţinută şi de o politică tarifară adecvată pentru utilizarea spectrului de frecvenţe radioelectrice, în conformitate şi cu prevederile art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia "tarifele [...] trebuie să asigure utilizarea optimă a frecvenţelor radioelectrice [...] şi să fie obiectiv justificate, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale cu scopul pentru care sunt destinate".Având în vedere cele de mai sus şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, cu modificările ulterioare, banda de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz va fi atribuită spre exploatare comercială prin intermediul unei proceduri de selecţie comparative, cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii.-------