ORDIN nr. 1.091 din 7 septembrie 2006privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 13 septembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 102 alin. (3) din titlul IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. EN. 3.849/2006,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1În înţelesul prezentului ordin, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:1. pacient critic - pacient cu funcţiile vitale instabile sau cu afecţiuni care pot avea complicaţii ireversibile necesitând investigaţii, intervenţii şi/sau îngrijiri medicale speciale acordate de către o echipă complexă, pluridisciplinară, într-o clinică sau secţie de terapie intensivă generală sau specializată;2. transfer interclinic - transferul unui pacient între două unităţi sanitare, din care unitatea sanitară care primeşte pacientul este de un nivel de competenţă şi/sau dotare mai mare decât unitatea sanitară care trimite pacientul;3. spital sau unitate sanitară trimiţătoare - oricare unitate sanitară cu paturi al cărei personal medical decide transferul unui pacient către o altă unitate sanitară cu paturi în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de grad mai înalt de complexitate decât cele care sunt asigurate în acea unitate din cauza lipsei de competenţă şi/sau dotare necesară;4. spital sau unitate sanitară primitoare - spital regional, spital judeţean sau o clinică universitară care poate asigura îngrijirile complexe şi complete unui pacient transferat pentru o anumită patologie;5. medic responsabil de organizarea transferului - medic care răspunde, prin funcţia şi competenţa pe care le deţine, de organizarea transferului la nivelul unităţii care solicită transferul sau la nivelul unităţii primitoare;6. acord de colaborare - acord care se semnează între unităţile potenţial trimiţătoare şi unităţile potenţial primitoare, prin care se stabilesc regulile de transfer, procedurile de lucru şi datele de contact în vederea aplicării prevederilor acestui ordin;7. pacient critic internat - pacient critic pentru care s-au completat şi înregistrat actele de internare într-o unitate sanitară cu paturi, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind preluată de o secţie sau clinică din cadrul spitalului sau unităţii sanitare;8. pacient critic neinternat - pacient critic pentru care nu s-au înregistrat actele de internare, aflându-se în unitatea de primiri urgenţe sau compartimentul de primiri urgenţe al unităţii sanitare respective, responsabilitatea asupra acestui pacient fiind a medicului din cadrul unităţii de primiri urgenţe, al compartimentului de primiri urgenţe sau, în lipsa unei structuri de primire a urgenţelor cu personal propriu, a medicului care asigură gardă de urgenţă în unitatea sanitară respectivă;9. serviciul care efectuează transferul - serviciul care efectuează transferul cu mijloacele aflate în dotare şi personal propriu sau serviciul care asigură personalul de transfer, utilizând mijloacele puse la dispoziţie de un serviciu de urgenţă prespitalicească sau de o altă instituţie care deţine mijloacele necesare;10. unitate de terapie intensivă mobilă - o ambulanţă tip C dotată complet cu echipamentele, medicamentele şi materialele necesare acordării îngrijirilor la nivel de terapie intensivă de către personal competent şi experimentat în domeniu;11. echipaj de urgenţă - echipaj de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească condus de un medic sau, după caz, de un asistent medical cu pregătire specifică, care deţine în dotare echipamentele, materialele şi medicamentele necesare îngrijirii corecte, pe durata transferului unui pacient critic, în condiţiile minime necesare de siguranţă, precum şi competenţele şi experienţa necesare îngrijirii pe durata transferului pacientului respectiv;12. persoanele responsabile de evaluarea pacienţilor şi organizarea transferului - persoanele din ambele unităţi sanitare, unitatea trimiţătoare şi unitatea primitoare, precum şi persoanele din alte instituţii implicate în organizarea transferului interclinic şi efectuarea acestuia. Aceste persoane sunt desemnate, în prealabil, de conducerile unităţilor implicate după funcţiile şi competenţele necesare organizării unui transfer interclinic al unui pacient critic. Persoane care deţin funcţiile şi competenţele necesare organizării transferului se află în permanenţă în spital [de exemplu: medic şef de gardă din cadrul unităţii de primire a urgenţelor (UPU), chirurg de gardă, internist de gardă etc.], ele neputând fi limitate la persoane cu funcţii unice (şef de secţie, director de spital etc.);13. pacient critic netransportabil - pacientul aflat în stop cardiorespirator sau pacientul care se află într-o stare critică care necesită investigare, intervenţie imediată cu scopul salvării vieţii şi/sau îngrijiri complexe într-o secţie de terapie intensivă, fără de care nu va supravieţui sau va suferi complicaţii ireversibile, cu condiţia ca unitatea sanitară în care se află să aibă posibilitatea din punct de vedere al resurselor tehnico-materiale, precum şi al resurselor umane de a acorda îngrijirile necesare. Dacă transportul unui pacient critic către o altă unitate reprezintă unica şansă de diagnosticare şi/sau rezolvare definitivă în vederea salvării vieţii acestuia, pacientul este considerat transportabil indiferent de starea acestuia şi riscurile posibil a apărea pe durata transportului, cu condiţia asigurării condiţiilor adecvate de transport din punct de vedere tehnic, precum şi din punct de vedere al resurselor umane necesare.  +  Articolul 2Se aprobă protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic, prevăzute în anexa nr. I.  +  Articolul 3Protocoalele de transfer interclinic al pacientului critic sunt aplicabile în cazul transferului unui pacient critic între două unităţi sanitare, când transferul are loc către o unitate cu capacitate terapeutică mai mare decât unitatea care solicită transferul.  +  Articolul 4Toate unităţile sanitare arondate unui spital regional de urgenţă încheie un acord de colaborare cu spitalul respectiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. II, în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 5Toate unităţile sanitare dintr-un judeţ încheie un acord de colaborare cu spitalul judeţean din judeţul respectiv, pe baza prevederilor prezentului ordin, în termen de cel mult 30 de zile de la publicare.  +  Articolul 6Copiile acordurilor semnate sunt trimise, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, către autorităţile de sănătate publică, care trimit o listă cu toate acordurile semnate Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 7Acordurile de colaborare sunt multiplicate la nivelul fiecărui spital şi distribuite secţiilor, clinicilor, unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, precum şi personalului serviciilor de urgenţă prespitalicească. Persoanele implicate care fac parte din structurile instituţiilor semnatare au obligaţia legală de a respecta cele stabilite prin acord.  +  Articolul 8Acorduri de colaborare pot fi încheiate de către un spital sau o unitate sanitară de nivel IV, III sau II cu mai multe spitale regionale şi/sau clinici de specialitate, fiind obligatorie încheierea a cel puţin un acord cu cel mai apropiat spital regional la care spitalul sau unitatea sanitară respectivă este arondată.  +  Articolul 9Spitalele regionale pot încheia între ele acorduri de colaborare care să asigure complementaritatea mai ales în cazul lipsei de locuri pentru internare la clinicile de terapie intensivă sau în cazul defecţiunii unor echipamente de investigaţii ori al lipsei temporare de personal calificat într-un anumit domeniu.  +  Articolul 10Organizarea unui transfer interclinic al unui pacient critic către un spital regional sau judeţean se face, după caz, în colaborare cu serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, serviciile mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD) şi/sau cu echipajele de transport neonatal sau alte servicii de transport sanitar, abilitate prin lege, care deţin competenţele necesare pentru efectuarea acestuia.  +  Articolul 11Medicii din spitalele care urmează să transfere pacientul critic sunt obligaţi să se consulte, înainte de efectuarea transferului, cu echipajele aeriene de salvare, în situaţia în care cazul face parte din cele prevăzute în acest ordin sau în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004, şi ale Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii nr. 277/777/2004.  +  Articolul 12În cazul pacienţilor critici care necesită intervenţie de urgenţă cu scopul salvării vieţii la un spital judeţean sau regional, medicul din spitalul care solicită transferul are dreptul de a solicita echipajul aerian de salvare sau, după caz, un echipaj mobil de terapie intensivă, un echipaj de transfer neonatal ori un echipaj de urgenţă, fără obţinerea acordului în prealabil al spitalului care urmează să primească pacientul respectiv, cu condiţia informării în cel mai scurt timp posibil a medicilor din spitalul primitor.  +  Articolul 13Medicul care efectuează transferul pe cale aeriană sau cu ambulanţă are dreptul de a modifica destinaţia iniţială şi de a transfera pacientul către o altă unitate, în oricare din următoarele situaţii: a) starea clinică a pacientului impune acest lucru; b) condiţiile de zbor sau de drum nu permit sosirea la destinaţia iniţială; c) există un spital mai apropiat, de acelaşi nivel sau cu aceleaşi competenţe ca şi spitalul la care a fost trimis pacientul, distanţa între cele două spitale fiind mai mare de 15 minute de deplasare, starea clinică a pacientului deteriorându-se brusc şi necesitând investigaţii şi/sau intervenţie medicală specializată în regim de urgenţă.  +  Articolul 14În cazul în care medicul care efectuează transferul decide schimbarea destinaţiei, acesta informează spitalul la care va fi transferat pacientul, precum şi spitalul care a solicitat transferul, telefonic, radiotelefonic sau prin dispeceratul medical, prezentând şi motivele care stau la baza deciziei sale.  +  Articolul 15În cazurile în care, din motive obiective, lipseşte un mijloc adecvat de transfer interclinic al unui pacient critic care necesită un transfer de urgenţă sau în cazul în care pacientul necesită un mijloc special de transfer interclinic, cum ar fi unitatea de terapie intensivă mobilă pentru nou-născuţi, elicopter sau o unitate mobilă de terapie intensivă, medicul din spitalul care organizează transferul, în colaborare cu serviciul de urgenţă prespitalicească, va solicita acest mijloc de transfer de la un spital regional sau de la un alt serviciu de urgenţă apropiat, care deţine asemenea mijloace de transfer.  +  Articolul 16În lipsa unui personal medical adecvat, instruit pentru transferul unui pacient critic, spitalul care organizează transferul asigură personalul de însoţire sau solicită intervenţia unui echipaj adecvat de la un alt spital sau serviciu de urgenţă.  +  Articolul 17Serviciile de urgenţă prespitalicească au obligaţia să informeze, prin medicul coordonator al dispeceratului medical, medicul care organizează transferul despre nivelul de competenţă al echipajului pe care îl pot asigura şi nivelul de dotare al acestuia, cu respectarea nivelului de competenţă şi dotării echipajului solicitat de medicul care cere transferul.  +  Articolul 18Echipajul de transfer interclinic are obligaţia de a solicita sprijinul altui echipaj la întâlnire, în cazul în care starea pacientului se agravează, iar personalul din echipajul respectiv nu deţine competenţele şi/sau echipamentele şi medicamentele necesare stabilizării pacientului. În astfel de situaţii echipajul de sprijin va fi solicitat de la cel mai apropiat serviciu de urgenţă prespitalicească, prin apelarea 112 sau prin apelarea radiotelefonică, dacă este posibil. În lipsa unui echipaj terestru în apropiere se solicită intervenţia unui echipaj de salvare aeriană, apelând la dispeceratul regional prin 112 sau, dacă este posibil, radiotelefonic.  +  Articolul 19Pentru transferul interclinic al pacientului critic se aplică şi prevederile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii nr. 277/777/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004, cu excepţia anexei privind recomandările pentru transferul interclinic, care va fi înlocuită de prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 20Fiecare unitate sanitară potenţial trimiţătoare sau primitoare asigură accesul personalului medical la un fax funcţional 24 de ore din 24, 7 zile din 7, preferabil în cadrul unităţilor de primire a urgenţelor sau, în lipsa acestora, într-o încăpere cu supraveghere permanentă.  +  Articolul 21Toate sediile dispeceratelor medicale sau ale dispeceratelor integrate, precum şi sediile centrale ale serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, inclusiv toate bazele aeriene de salvare, vor fi dotate cu aparate fax funcţionale şi accesibile personalului 24 de ore din 24, 7 zile din 7.  +  Articolul 22Transferul interclinic al pacientului critic este considerat, din punctul de vedere al serviciilor de urgenţă prespitalicească, intervenţie de urgenţă şi este finanţat/decontat ca atare, fiind eligibile în vederea decontării următoarele: costul/km şi costul/solicitare la tarifele contractate pentru intervenţii la urgenţele majore sau orice altă modalitate de finanţare a intervenţiilor la urgenţele majore, în conformitate cu prevederile în vigoare.  +  Articolul 23Materialele sanitare şi medicamentele necesare pe durata transferului pacientului, inclusiv produsele sanguine, dacă este cazul, sunt asigurate, pentru toată durata transferului, de către unitatea sanitară care solicită transferul, urmând ca echipajul de transfer să predea materialele şi medicamentele rămase neutilizate medicului din unitatea care primeşte pacientul, acestea fiind trecute în fişa pacientului.  +  Articolul 24Transferul interclinic al nou-născuţilor aflaţi în stare critică este finanţat/decontat ca o intervenţie de urgenţă, la tarifele stabilite pentru finanţarea unităţilor de terapie intensivă mobilă. În acest sens, casele de asigurări de sănătate semnează contracte de prestări servicii cu spitalele sau serviciile de urgenţă prespitalicească care asigură transferul interclinic al nou-născuţilor aflaţi în stare critică.  +  Articolul 25 (1) În cazul pacienţilor consideraţi netransportabili din cauza stării lor clinice, dar al căror transfer către o altă unitate sanitară reprezintă unica şansă de salvare a vieţii lor, decizia asupra efectuării transferului se ia de către medicii din spitalul în care se află pacientul la momentul respectiv, de comun acord cu medicii din spitalul la care urmează a fi trimis pacientul şi cu serviciul care urmează să efectueze transferul. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), medicul sau medicii care decid transferul în beneficiul pacientului explică situaţia şi riscurile acestui transfer familiei, care îşi va da acordul. În lipsa familiei, aceasta va fi reprezentată de medicii din spitalul în care se află pacientul.  +  Articolul 26Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea administrativă, civilă sau, după caz, penală, în condiţiile legii.  +  Articolul 27Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 28Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.  +  Articolul 29Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare şi personalul medical implicat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 30Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 7 septembrie 2006.Nr. 1.091.  +  Anexa I PROTOCOALE DE TRANSFERinterclinic al pacientului critic1. Principii generale1. Scopul principal al transferului este asigurarea asistenţei medicale optime pentru pacient.2. Înaintea efectuării transferului unitatea sanitară în care se află pacientul are obligaţia să îl evalueze şi să îi asigure tratamentul necesar stabilizării în vederea transferului, evitând întârzierile nejustificate care pot influenţa negativ tratamentul definitiv în centrul de specialitate. Examinările şi manevrele efectuate vor fi consemnate în fişa pacientului. Originalul sau o copie a acestei fişe însoţeşte pacientul la unitatea unde acesta este transferat.3. Medicul din unitatea sanitară în care se află pacientul are obligaţia să îl informeze pe acesta sau pe aparţinătorii acestuia asupra riscurilor şi a posibilelor beneficii ale transferului, consemnând această informare. Acceptul pacientului sau al aparţinătorilor se obţine, dacă este posibil, înaintea începerii transferului, fără ca aceasta să ducă la întârzieri ce ar fi în detrimentul pacientului. În cazul în care acceptul pacientului sau al aparţinătorilor nu poate fi obţinut, acest lucru este documentat şi motivele sunt explicate în fişa pacientului.4. Spitalele vor avea un protocol prestabilit, prin care se vor numi persoanele responsabile de evaluarea pacienţilor şi organizarea transferului. Spitalele care primesc pacienţi pentru tratament de specialitate stabilesc persoanele responsabile de acceptarea transferurilor şi organizarea acestora, în colaborare cu spitalele ce doresc să transfere pacienţi.5. Medicul responsabil din spitalul care transferă pacientul evaluează starea acestuia, necesitatea transferului, momentul transferului, modalitatea transportului, nivelul asistenţei medicale pe durata transferului (competenţele echipajului şi dotarea necesară) şi destinaţia transferului, având ca scop final asigurarea îngrijirilor medicale optime pacientului transferat, fără întârziere nejustificată. În situaţia în care spitalul la care se solicită transferul pacientului refuză să accepte din lipsa locurilor, acestuia îi revine obligaţia de a găsi un loc într-un spital care deţine competenţe şi condiţii de investigaţii şi tratament cel puţin egale cu nivelul propriu.6. Acceptul pentru transfer se obţine de la spitalul care primeşte pacientul, înaintea începerii transferului, cu excepţia cazurilor în care pacientul necesită un transfer de urgenţă, fiind instabil hemodinamic sau în pericol vital eminent. În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau cu potenţial de agravare, în lipsa îngrijirilor adecvate şi care necesită asistenţă medicală de specialitate ce nu poate fi asigurată de spitalul în care acesta se află, un spital care poate asigura acest nivel de îngrijiri medicale nu are dreptul de a refuza transferurile.7. Documentaţia ce cuprinde starea pacientului, investigaţiile efectuate şi rezultatele acestora, medicaţia administrată, cu specificaţia dozelor şi a orelor de administrare, consulturile de specialitate etc. este copiată sau trimisă în original spitalului care primeşte pacientul. În situaţia în care este posibil, documentaţia poate fi trimisă şi prin poştă electronică. Investigaţiile imagistice efectuate (CT, RX, RMN, angiografii etc.), precum şi alte teste vor fi trimise cu documentaţia medicală a pacientului.2. Organizarea transferului1. Responsabilităţile medicului din centrul care cere transferul pacientului: a) identifică pacientul cu indicaţie pentru transfer; b) iniţiază procesul de transfer, prin contactul direct cu medicul din unitatea primitoare; c) asigură stabilizarea maximă posibilă a pacientului, în limita posibilităţilor din instituţia în care se află pacientul; d) determină modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectuează transferul; e) evită întârzierile nejustificate din punct de vedere medical; f) asigură păstrarea unui nivel adecvat şi constant de îngrijire pe durata transferului, până la preluarea pacientului de către medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competenţelor echipajului şi a nivelului de dotare necesară pentru realizarea în cele mai bune condiţii a transferului; g) transferă documentaţia şi rezultatele investigaţiilor pacientului către unitatea primitoare.2. Responsabilităţile medicului din centrul care urmează să primească pacientul: a) asigură din timp resursele necesare (materiale şi umane) pentru primirea cazului transferat; b) recomandă soluţiile optime de transfer şi măsurile terapeutice de resuscitare înaintea începerii transportului şi pe durata transportului, dacă este necesar.3. Înaintea efectuării transferului pacientul este reanimat şi stabilizat în limita posibilităţilor unităţii în care este internat, evitând întârzierile nejustificate. Se efectuează următoarele manevre de stabilizare, atunci când există indicaţie: a) Căile respiratorii:1. se utilizează un adjuvant simplu de cale aeriană sau se intubează pacientul, dacă este necesar;2. se aspiră căile respiratorii şi se eliberează;3. se introduce o sondă nazogastrică (orogastrică în cazul traumatismelor craniene şi faciale grave) în vederea reducerii riscului de aspiraţie. b) Respiraţia:4. se stabilizează frecvenţa şi se administrează oxigen;5. se asigură ventilaţia mecanică, dacă este necesar;6. se efectuează drenajul toracic, dacă este nevoie. (Se acordă atenţie sporită pacienţilor intubaţi, cu traumatism toracic închis, mai ales dacă transferul se efectuează pe calea aerului.) c) Circulaţia:7. se controlează hemoragiile externe;8. se asigură două linii intravenoase (i.v.) groase (minimum 18-16 G) şi se administrează cristaloide;9. se reumple patul vascular utilizând cristaloide sau sânge integral, dacă este indicat, pe toată durata transferului, în conformitate cu protocoalele medicale în vigoare;10. se introduce un cateter urinar, dacă nu este contraindicaţie în acest sens, în vederea monitorizării debitului urinar;11. se monitorizează ritmul cardiac şi frecvenţa cardiacă;12. se administrează medicamente inotrope şi vasoactive la pacienţii la care se indică (şoc cardiogen, insuficienţă cardiacă stângă etc.), utilizând un injectomat sau o altă modalitate sigură de control al dozelor. d) Sistemul nervos central:13. se asistă ventilaţia în cazul pacientului comatos;14. se administrează Manitol sau diuretice, dacă sunt indicate;15. se imobilizează capul, gâtul, toracele şi coloana vertebrală la pacientul traumatizat. e) Examinările diagnostice:(Când acestea sunt indicate, ele nu trebuie să ducă la întârzierea transferului. Ele pot fi efectuate şi la centrul care primeşte pacientul.)16. Rx coloană cervicală, torace, bazin şi extremităţi;17. examinările de înaltă performanţă, cum ar fi: CT, angiografie etc., nu sunt indicate dacă vor duce la întârzierea transferului. Ele se efectuează doar dacă pacientul este stabil şi dacă întârzierea transferului nu afectează pacientul în mod negativ;18. hemoglobinemie, hematocrit, grup sanguin şi gaze arteriale;19. test de sarcină pentru toate pacientele traumatizate, aflate în intervale de vârstă în care sarcina este posibilă;20. monitorizarea ritmului cardiac şi a pulsoximetriei, cu notarea periodică a valorilor în documentaţia pacientului;21. monitorizarea TA şi documentarea periodică. f) Plăgile:(Efectuarea manevrelor de mai jos nu trebuie să ducă la întârzierea efectuării transferului.)22. se efectuează toaleta plăgilor şi pansamentul;23. se efectuează seroprofilaxia antitetanică şi se documentează acest lucru în scris;24. se administrează antibiotice, dacă se indică în cazul respectiv. g) Fracturile:(Nu se întârzie transferul pentru efectuarea radiografiilor, mai ales dacă pacientul suferă de alte leziuni grave în afara fracturilor.)25. se efectuează imobilizarea în atele;26. se folosesc atele de tracţiune, dacă există, acolo unde este nevoie;27. se verifică circulaţia periferică şi se documentează în scris.4. Asigurarea îngrijirilor pe durata transferului medicul care solicită transferul, precum şi unitatea care realizează transferul au obligaţia de a se asigura că: a) transferul se efectuează de personal calificat care deţine echipamentele şi medicamentele necesare pentru a face faţă eventualelor complicaţii; b) există materiale şi medicamente suficiente pentru realizarea transferului. Acestea se asigură de unitatea care solicită transferul, pentru toată durata acestuia (inclusiv produse sanguine, dacă este cazul). În lipsa unor materiale sau medicamente speciale de la unitatea care solicită transferul, în cazul în care transferul este asigurat de personal din cadrul unităţii sanitare care primeşte pacientul, materialele şi medicamentele pot fi asigurate de această unitate sanitară primitoare; c) se asigură permanent monitorizarea funcţiilor vitale ale pacientului pe durata transferului; d) există capacitatea de a asigura funcţiile vitale, în caz de necesitate, pe timpul transferului (ventilaţie, aspiraţie, IOT, suport hemodinamic, imobilizare coloană etc.); e) există capacitatea de a documenta starea pacientului şi modificările ce apar pe durata transferului; f) există posibilitatea de a comunică cu centrul de specialitate la care se transferă pacientul pentru consult şi cu medicul care a solicitat transferul, dacă va fi cazul, pe durata transportului; g) în lipsa personalului calificat pentru efectuarea transferului, spitalul care transferă pacientul asigură personal de însoţire sau solicită efectuarea transferului de către un serviciu specializat pe cale aeriană sau rutieră, după caz; h) în cazul efectuării transferului de către servicii specializate care nu fac parte din structura spitalelor care transferă sau care primesc pacientul respectiv, aceste servicii au obligaţia să asigure personalul calificat sau să solicite personalul din partea uneia dintre instituţiile implicate. Medicul care solicită transferul are obligaţia de a menţiona competenţele echipajului care să asigure transferul şi dotarea necesară în acest scop; i) echipajul care efectuează transferul are dreptul de a recomanda şi de a utiliza mijlocul de transfer cel mai adecvat cazului respectiv, de comun acord cu medicul din unitatea sanitară care solicită transferul; j) şeful echipajului de urgenţă desemnat să efectueze transferul are dreptul de a refuza efectuarea transferului în cazul în care dotarea ambulanţei sau competenţa echipajului nu permite îngrijirile corespunzătoare pe durata transportului, caz în care va solicita medicului coordonator din dispeceratul medical sau responsabilului din serviciul din care face parte trimiterea unui mijloc de transport corespunzător; k) în situaţii excepţionale, când viaţa pacientului depinde de transferul de urgenţă al acestuia, medicul coordonator din dispecerat poate ordona echipajului disponibil să efectueze transferul chiar în situaţia în care echipajul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentul ordin, cu condiţia asigurării unui echipaj adecvat la întâlnirea cu acesta, dacă distanţa şi durata transferului impun o asemenea măsură. Astfel de situaţii trebuie să rămână excepţii, fiind obligatorie documentarea lor la nivelul dispeceratului, precum şi la nivelul echipajului care efectuează transferul, descriind situaţia, circumstanţele şi motivele care au stat la baza deciziei.5. Informaţiile minime ce trebuie să însoţească pacientul: a) numele pacientului, dacă este posibil, cu adresa şi datele despre persoanele de contact şi numerele de telefon; b) istoricul afecţiunii pentru care pacientul este transferat; c) în caz de traumă, mecanismul leziunii, data şi ora la care a avut loc accidentul; d) afecţiunile/leziunile identificate; e) antecedentele medicale ale pacientului; f) medicaţia administrată şi medicaţia curentă; g) medicul curant al pacientului şi datele de contact; h) semnele vitale la sosirea pacientului în spitalul care solicită transferul, scorul Glasgow (GCS) şi, în cazul pacientului traumatizat, scorul revizuit de traumă (RTS), prevăzut în anexa nr. 1 sau, după caz, scorul pediatric de traumă, prevăzut în anexa nr. 2; i) măsurile terapeutice efectuate şi rezultatul obţinut; j) rezultatele testelor diagnostice şi ale analizelor de laborator; k) soluţiile intravenoase administrate (tipul, inclusiv produsele sanguine şi cantitatea); l) semnele vitale, inclusiv GCS, măsurate şi documentate periodic în spitalul care cere transferul; m) fişa medicală din prespital, dacă pacientul a ajuns în spital cu ambulanţa; n) fişa medicală de transfer interclinic al pacientului critic, prevăzută în anexa nr. 3, cu funcţiile vitale măsurate şi documentate periodic pe durata transferului, inclusiv GCS, medicamentele şi soluţiile administrate pe durata transferului. Manevrele efectuate pe durata transferului vor fi de asemenea documentate; o) numele şi datele de contact ale medicului care a cerut transferul; p) numele şi datele de contact ale medicului care a acceptat transferul; q) numele şi datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul.6. Criteriile, indicaţiile şi contraindicaţiile transferului pe calea aerului:(Transferul pe calea aerului se utilizează în cazul în care nu se poate asigura un transfer potrivit pe cale terestră sau în cazul în care timpul de transfer pe cale terestră este mai lung decât permite starea pacientului, ducând la agravarea acesteia sau la instalarea unor complicaţii ireversibile. Pacientul traumatizat sau netraumatizat, instabil ori cu potenţial ridicat de agravare pe durata transportului, care necesită transfer interclinic la o unitate specializată, trebuie să beneficieze de o modalitate de transport optimă care să asigure transferul în siguranţă şi în timp util.) a) oricare dintre criteriile de transfer menţionate mai jos poate fi o indicaţie pentru transfer pe calea aerului; b) în situaţiile în care timpul are o importanţă majoră(pacient traumatizat instabil, cu suspiciune de hematom epidural, cu IMA, necesitând tromboliză sau angioplastie etc.), transferul pe cale aerului este soluţia optimă, dacă transferul terestru necesită un timp mai îndelungat, cu condiţia disponibilităţii unui mijloc de transfer aerian în timp util; c) este preferabil în unele situaţii (fracturi instabile de coloană, pacienţi instabili care nu suportă transfer de lungă durată pe cale rutieră, lipsa de mijloc de transport rutier adecvat sau de echipaj competent etc.) ca pacientul care urmează a fi transferat să rămână sub observaţie medicală în unitatea care a cerut transferul, până la sosirea unui mijloc de transport aerian cu personal calificat. Decizia se ia de comun acord între medicul care organizează transferul şi şeful echipajului aerian de salvare care urmează să efectueze transferul; d) în cazul în care transferul pacientului critic pe cale aeriană nu poate fi efectuat din motive obiective (condiţii meteo, lipsă mijloc aerian etc.), transferul trebuie efectuat în condiţii optime, utilizând, în limita posibilităţilor, unităţi de terapie intensivă mobilă cu personal calificat; e) contraindicaţiile transferului pe calea aerului includ:1. pacient în stop cardiac;2. pacient în stare terminală;3. boală contagioasă activă, netratată, ce poate periclita viaţa echipajului;4. pacient combativ, necontrolat (eventual necesită anestezie);5. pacient conştient, coerent, care refuză transferul pe calea aerului;6. pacient instabil ce necesită o procedură (de exemplu, laparotomie) ce poate fi efectuată în spitalul în care se află;7. pacient stabil, care poate fi transportat cu alt mijloc medicalizat, factorul timp nefiind de importanţă majoră.3. Criteriile de transfer al pacientului adult netraumatizat1. Criterii generale: a) pacientul se află în stare critică şi necesită investigaţii/îngrijiri de specialitate într-o unitate terţiară; b) spitalul în care se află pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia. Un astfel de caz este reprezentat de, dar nu se rezumă la, pacienţii cu IMA ce necesită tromboliză sau angioplastie, care nu poate fi realizată în spitalul în care se află pacientul.2. Criterii specifice: a) pacient cu starea de conştienţă alterată, necesitând investigaţii/terapie intensivă/IOT/ ventilaţie mecanică; b) anevrism disecant de aortă; c) hemoragie cerebrală (hemoragie subarahnoidă); d) hipotermie/hipotermie severă; e) pacient care necesită intervenţie cardiacă de urgenţă (ruptură valvulară etc.); f) pacient cu disritmii maligne; g) pacient cu IMA, necesitând tromboliză sau angioplastie; h) pacient cu IMA la care tromboliza este contraindicată, necesitând angioplastie; i) pacient în şoc, necesitând IOT/ventilaţie mecanică şi/sau medicaţie inotropă (cum ar fi şocul septic); j) pacient instabil care necesită investigaţii avansate ce nu pot fi efectuate în unitatea în care se află, cum ar fi: CT, angiografie etc.; k) intoxicaţii severe; l) insuficienţă renală acută care necesită dializă de urgenţă; m) status epilepticus ce nu poate fi controlat; n) pacient cu indicaţii de terapie hiperbară de urgenţă.4. Criteriile de transfer al pacientului adult traumatizat1. Sistem nervos central: a) traumă craniocerebrală:1. plăgi craniene penetrante (plăgi craniocerebrale), cu sau fără pierdere de LCR sau substanţă cerebrală;2. fracturi cu înfundare;3. GCS sub 14 sau în curs de deteriorare;4. pacienţi care necesită IOT/ventilaţie; b) leziuni majore ale coloanei şi/sau leziuni medulare.2. Torace: a) mediastin lărgit sau alte semne ce sugerează leziuni ale vaselor mari; b) leziuni grave ale peretelui toracic (volet costal, torace moale etc.); c) contuzie pulmonară; d) leziune cardiacă; e) pacienţi care necesită IOT/ventilaţie; f) pacienţi care necesită ventilaţie prelungită şi îngrijiri speciale.3. Bazin/abdomen: a) fracturi instabile ale bazinului; b) fracturi de bazin cu şoc şi hemoragie continuă; c) leziuni/fracturi deschise ale bazinului.4. Extremităţi: a) fracturi deschise grave; b) amputaţie traumatică cu potenţial de reimplantare; c) fracturi articulare complexe; d) leziune majoră prin strivire; e) ischemia unei extremităţi.5. Politrauma: a) traumatism craniocerebral asociat cu traumatism al feţei, toracelui, abdomenului sau al bazinului; b) orice traumatism simultan a mai mult de două regiuni corporale care pun în pericol viaţa pacientului; c) arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave.6. Factori agravanţi: a) vârsta > 55 de ani; b) copii; c) afecţiuni cardiace sau pulmonare preexistente; d) diabet insulinodependent, obezitate morbidă; e) sarcină; f) imunodepresie.7. Agravare secundară (sechele tardive): a) necesitatea ventilaţiei mecanice; b) sepsis; c) insuficienţă organică sau pluriorganică(deteriorarea la nivel SNC, cardiac, pulmonar, hepatic, renal sau a sistemului de coagulare); d) necroza tisulară majoră.5. Criteriile de transfer al pacientului pediatric netraumatizat1. Criterii fiziologice/fiziopatologice: a) status neurologic alterat sau în curs de agravare; b) insuficienţă respiratorie; c) detresă respiratorie care nu răspunde la tratamentul efectuat, asociată cu una dintre următoarele condiţii:1. cianoză;2. retracţii musculare (moderate/severe);3. apnee;4. stridor (moderat/sever);5. respiraţii patologice (gasping, respiraţie acidotică etc.);6. status astmaticus; d) copii necesitând intubaţie endotraheală şi/sau protezare ventilatorie; e) disritmii grave; f) insuficienţă cardiacă; g) şoc care nu răspunde corespunzător la tratamentul instituit; h) copii care necesită oricare dintre următoarele:1. monitorizarea presiunii intracraniene;2. monitorizarea presiunii venoase centrale, a presiunii arteriale invazive sau a presiunii în artera pulmonară;3. administrarea de medicamente vasoactive; i) hipotermie sau hipertermie severă; j) insuficienţă hepatică; k) insuficienţă renală, acută sau cronică, care necesită dializă imediată.2. Alte criterii: a) înec incomplet, cu pierderea stării de conştienţă, semne vitale instabile sau probleme respiratorii; b) status epilepticus; c) muşcătură de şarpe; d) ingestie sau expunere la substanţe toxice cu potenţial pericol vital; e) tulburări electrolitice severe; f) tulburări metabolice severe; g) deshidratare severă; h) infecţii cu potenţial pericol vital, sepsis; i) copii a căror stare generală necesită măsuri de terapie intensivă; j) orice copil al cărui medic consideră că există beneficiu posibil în cazul transferului de urgenţă la un centru specializat în terapie intensivă pediatrică.6. Criteriile de transfer al pacientului pediatric traumatizat1. Criterii fiziologice/fiziopatologice: a) status neurologic alterat sau în curs de agravare; b) detresă sau insuficienţă respiratorie; c) copii care necesită intubaţie endotraheală şi/sau suport ventilator; d) şoc, compensat sau necompensat; e) leziuni care necesită transfuzii sanguine; f) copii care necesită oricare dintre următoarele:1. monitorizarea presiunii intracraniene;2. monitorizarea presiunii venoase centrale, a presiunii arteriale invazive sau a presiunii în artera pulmonară;3. administrare de medicaţie vasoactivă.2. Criterii anatomice: a) fracturi şi plăgi penetrante profunde la nivelul extremităţilor, complicate prin leziuni neurovasculare sau sindrom de compartiment; b) fracturi a două sau mai multe oase lungi (femur, humerus); c) fracturi ale scheletului axial; d) suspiciune de fractură a coloanei vertebrale, mielică sau amielică; e) amputaţii traumatice cu potenţial pentru reimplantare; f) traumatism craniocerebral asociat cu oricare dintre următoarele:1. scurgere de lichid cefalorahidian;2. fracturi deschise ale extremităţii cefalice;3. fracturi cu înfundare ale extremităţii cefalice;4. indicaţii pentru monitorizarea presiunii intracraniene; g) plăgi penetrante la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului sau al bazinului; h) fracturi majore la nivelul bazinului; i) traumatism închis semnificativ la nivelul toracelui sau al abdomenului.3. Alte criterii: a) copii care necesită terapie intensivă; b) copii care necesită intervenţii chirurgicale complexe; c) orice copil al cărui medic consideră că există beneficiu posibil în cazul transferului de urgenţă la un centru specializat în traumă sau/şi în terapie intensivă pediatrică.4. Criterii în cazul arsurilor (termice sau chimice): Copilul trebuie transferat la un centru cu capacitate de a trata copiii cu arsuri, inclus fiind în criteriile care urmează: a) arsuri de gradele II şi III ale unei suprafeţe mai mari de 10% din suprafaţa corporală la copii cu vârsta sub 10 ani; b) arsuri de gradele II şi III ale unei suprafeţe mai mari de 20% din suprafaţa corporală la copii cu vârstă de peste 10 ani; c) arsuri de gradul III ale unei suprafeţe mai mari de 5% din suprafaţa corporală, indiferent de vârsta copilului; d) arsuri ce implică următoarele:1. semne sau simptome de leziuni de inhalare;2. detresă respiratorie;3. faţa;4. urechile (arsuri ce implică grosimea completă a urechii, canalul auditiv sau timpanul);5. cavitatea bucală şi faringele;6. arsuri profunde sau excesive ale mâinilor, picioarelor, organelor genitale, articulaţiilor majore sau perineului; e) leziuni sau arsuri prin curent electric (inclusiv fulgerare); f) arsuri asociate cu traumatisme sau alte condiţii medicale ce pot complica starea copilului.7. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele protocoale de transfer.  +  Anexa 1 SCORUL REVIZUIT DE TRAUMĂRevised Trauma Score (RTS)A. Frecvenţa respiratoriei. 10-29 4îi. > 29 3iii. 6-9 2iv. 1 - 5 1V. 0 0B. Presiunea arterială sistolicăi. >89 4îi. 76-89 3iii. 50-75 2iv. 01-49 1v. 0 0C. GCS (C pt. adult = D+Ei+F) (C pt. pediatric = D+Eii+F)i. 13-15 4îi. 09-12 3iii. 06-08 2iv. 04-05 1V. 3 0D. Deschiderea ochilor Spontana 4La apel 3La stimul dureros 2Nu deschide 1E. Răspuns verbali. Adult Orientat 5Confuz 4Cuvinte fără sens 3Zgomote 2Fără răspuns 1îi. Pediatric Potrivit 5Plânge, consolabil 4Iritat în continuare 3Neliniştit, agitat 2Fără 1F. Răspuns motor La comandă 6Localizează la stimul 5Retrage la stimul 4Flexie la stimul 3Extensie la stimul 2Abseat 1Glasgow Coma Score(GCS)C = D+(Ei sau Eii)+FScorul Revizuit de Trauma (RTS) = A+B+C  +  Anexa 2 SCORUL PEDIATRIC DE TRAUMĂ┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐│ │ │ │ ││Componenta de │ +2 │ +1 │ -1 ││ evaluat │ │ │ │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ Greutatea │ > 20 kg │ 10-20 kg │ < 10kg │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│Calea aeriană │ Normală │ Cale aeriană orală│ Intubat, ││ │ │ sau nazală şi │ cricotiroidotomie ││ │ │ oxigen │ sau traheostomie │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│Presiunea │ > 90 mmhg │ 50-90 mmHg │ < 50 mmHg ││arteriala │Puls periferic şi │ Puls carotidian/ │ Puls slab sau ││sistolica │perfuzie periferi-│ femural palpabil │ nepalpabil ││ │ ca adecvate │ │ │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│ │ │ Obnubilat sau cu │ Coma ││Nivelul de │ Treaz │istoric de pierdere│ Nu reacţionează ││conştientă │ │ a stării de │ ││ │ │ conştientă │ │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│Fracturi │Fără fracturi │O singură fractură │ Mai multe fracturi ││ │vizibile sau │ închisă │ sau una deschisă ││ │suspicionate │ │ │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│Tegumente │Nimic vizibil │ Contuzie, │ Pierdere tisulară ││ │ │abraziuni; lacera- │ Fascia penetrată ││ │ │tii sub 7cm; fascia│ ││ │ │ neafectată │ │├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤│Total │ │ │ │└──────────────┴──────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘  +  Anexa 3 FIŞA MEDICALĂde transfer interclinic al pacientului critic(această fişă se completează de către medicul care solicită transferul şise trimite serviciului de urgenţă care urmează să efectueze transferul,precum şi spitalul care urmează sa primeasca pacientul la numere de faxprestabilite şi/sau la adresa de e-mail prestabilita. În caz de urgentamedicul solicitant poate inmâna fişa echipajului care efectuează transferulla predarea pacientului, el fiind obligat să trimită o copie spitaluluiprimitor înaintea sosirii pacientului la destinaţie). O copie a acesteifişe rămâne în serviciul care solicită transferul.Spitalul care solicită transferul:_______________________________________Secţia______________ Medicul_____________________________________________Date de contact ale medicului: tel fix______ int.______ tel mobil________Pacientul:Nume____________ prenume____________ sex________________vârsta___________Domiciliu în judeţul_______ localitatea___________ str._________________nr.____________ apt.________________ etaj________ tel.___________________Persoana de contact din partea pacientului:Nume_____________________ prenume____________________în calitate de___________________ tel___________Data la care se realizează transferul (zi/luna/an)Ora la care s-a solicitat autorizarea transferului de către unitateaprimitoare___________________________(ora-minut)Modalitatea de solicitare : ■ telefonic ■ faxSpitalul /Clinica la care este trimis pacientul: ________________________■ Transferul a fost autorizat la spitalul primitorSecţia______________________ Medicul_________________Date de contact ale medicului: tel fix_________ int._______ tel mobil______Ora la care s-a primit autorizarea transferului de către unitateaprimitoare (ora-minut)■ Transferul încă nu a fost autorizat de spitalul primitor, însă cazulconstituie o urgenta majoră ce nu poate aştepta autorizarea transferului.(În aceasta situaţie medicul din spitalul care trimite pacientul areobligaţia de a informa spitalul primitor în cel mai scurt timp posibil,înaintea sosirii pacientului la destinatie, fie prin informarea unităţiide primire a urgentelor sau direct a medicului de gardă la secţia la careeste trimis pacientului).Istoric / anamneză:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Diagnostic / diagnostic prezumptiv:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Motivele solicitării de transfer interclinic:Pacient instabil, transferat la o unitate sanitară cu nivel de competenţăşi/sau dotare mai mare decat unitate sanitară care trimite pacientul.Transfer după stabilizare, în vederea asigurării unor îngrijiri medicale deun grad mai complex decât cel care poate fi asigurat în aceea unitatesanitară din cauza lipsei de competenţă şi/sau dotare necesară.Alte__________________________________________________________________________________Starea actuala a pacientului (înaintea efectuării transferului):■ Conştient:■ GCS _____(M______ V ______ O ____)■ Inconştient:■ GCS _____(M______ V ______ O ____)■ Intubat endo-traheal:■ Sondă mărime______■ Cu balonaş;■ Fără balonaş;■ Fixata la ______ cm la nivelul comisurii bucale;■ Balonaşul umplut cu____ml. aer;■ Balonaşul umplut cu____ ml ser fiziologic/apa (pentru transportaerian le mare înălţime);■ Are crico-tirotomie;■ Are traheostomie;■ Ventilat mecanic:■ Ventilator (controlat_____asistat______VM____FR____VT_____FiO2____);■ Balon;■ Este stabil hemodinamic:(Puls____ TA_____/_____ Temperatura centrala _____ )■ Este instabil hemodinamic:(Puls____ TA_____/_____ Temp centrala __________)■ Arc drenaj toracic:■ Drept cu valva Heimlich ________ fără valva Heimlich ____;■ Stâng cii valva Heimlich _____ fără valva Heimlich ______;■ Imobilizat;■ Guler cervical;■ Back-board;■ Saltea vacuum;■ Altele;■ Altele_________________________________________________;■ Are acces IV periferic:■ Membru. sup. stg.canule utilizate ____ G._____G.■ Membru. sup. dr. canule utilizate ____ G._____G.■ Membru. inf. stg. canule utilizate ____G._____G.■ Membru. inf. dr. canula utilizate____ G._____G.■ Are acces IV central:■ Subclavicular;■ Jugular intern;■ Jugular extern;■ Are acces intra-osos:■ Membru. inf. stg;■ Membru. inf. dr.■ Are sondă nazo/oro - gastrică;■ Are sondă urinară;■ Medicaţie anestezică:1. ____________________ cale admin. ______ doza___________2. ____________________ cale admin. ______ doza___________3. ____________________ cale admin. ______ doza___________4. ____________________ cale admin. ______ doza___________■ Medicaţie inotropă:1. ____________________ cale admin. ______ doza___________2. ____________________ cale admin. ______ doza___________3. ____________________ cale admin. ______ doza___________4. ____________________ cale admin. ______ doza___________■ Medicaţie sedativă:1. ____________________ cale admin. ______ doza___________2. ____________________ cale admin. ______ doza___________3. ____________________ cale admin. ______ doza___________4. ____________________ cale admin. ______ doza___________■ Medicaţie analgetică:1. ____________________ cale admin. ______ doza___________2. ____________________ cale admin. ______ doza___________3. ____________________ cale admin. ______ doza___________4. ____________________ cale admin. ______ doza___________■ Soluţii perfuzabile:1. ____________________________________ ml/ora______2. ____________________________________ ml/ora______3. ____________________________________ ml/ora______4. ____________________________________ ml/ora______■ Sânge şi derivate izogrup: Grupa sanguină _______ Rh_______1. ____________________________________ ml/ora______2. ____________________________________ ml/ora______3. ____________________________________ ml/ora______4. Sange zero negativ__________________ ml/ora______■ Alte medicamente:1. ____________________ cale admin. ______ doza___________2. ____________________ cale admin. ______ doza___________3. ____________________ cale admin. ______ doza___________4. ____________________ cale admin. ______ doza___________■ Ora la care s'ada efectuat ultima evaluare înaintea transferului de către1. medic _____________________(ora-minut)2. asistent____________________(ora-minut)Calea de transfer: Aer: Terestru: AltOra la care s-a solicitat efectuarea transferului de către serviciul deambulanta/unitatea SMURD______________(ora/minut)Tipul de echipaj: Terapie Intensivă Mobilă: Urgenţă cu medic:Urgenţă cu asistent:Echipajul medical care efectuează transferul:Medic: Asistent:Alt personal:Date contact echipaj:Tel mobil 1: Tel mobil 2: Ind. radio: Dispecerat:Mijlocul de transport:■ Ambulanţă tip C;■ Ambulanţă tip B;■ Elicopter;■ Avion;■ Altul _________Ora la care echipajul şi pacientul părăsesc unitatea trimiţatoare_________(ora-minut)Documente anexate:■ Copie/original (se taie ceea ce nu corespunde) foaia de observaţie,inclusiv fişa prespitalicească;■ Radiografiile pacientului;■ CT (inclusiv filme sau CD cu imaginile);■ RMN (inclusiv filme sau CD cu imaginile);■ Angiografie (inclusiv filme sau CD cu imaginile);■ Test sarcină;■ Rezultate examene biochimice/hematologice/raport toxicologic;■ Acordul pacientului/aparţinătorilor (Nu este obligatoriu în cazurilede urgenţă!)■ Alte documente, se menţionează______________________________________________________________________________________________________________________________________________  +  Anexa II ACORD DE COLABORAREpentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publicenr. 1.091/2006 privind aprobareaprotocoalelor de transfer interclinic al pacientului criticÎncheiat între ......, cu sediul în ......, str. ......, nr. ....., în calitate de unitate sanitară trimiţătoare, reprezentată prin ......., în calitate de ....., şi ......, cu sediul în ......, str. ........., nr. ........., în calitate de unitate sanitară primitoare, reprezentată prin ......., în calitate de..................................... .Prin prezentul acord de colaborare, unităţile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa aplicarea protocoalelor de transfer interclinic:  +  Articolul 1În cazul transferului interclinic al unui pacient sau mai multor pacienţi aflaţi în stare critică, personalul din ambele unităţi aplică protocoalele de transfer interclinic prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.091/2006, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003, aprobată prin Legea nr. 40/2004, şi normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului sănătăţii publice nr. 277/777/2004.  +  Articolul 2Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient neinternat aflat în stare critică, medicul de gardă din cadrul unităţii de primire a urgenţelor (UPU), al compartimentului de primire a urgenţelor (CPU) sau din cadrul secţiei care răspunde de pacientul respectiv contactează medicul de gardă din cadrul unităţii de primire a urgenţelor din spitalul la care urmează a fi transferat pacientul în vederea informării acestuia despre caz şi în vederea luării deciziei asupra modalităţii de transfer şi a mijlocului de transport necesar.  +  Articolul 3La rândul său, medicul de gardă din cadrul UPU de la spitalul care urmează să primească pacientul respectiv are obligaţia de a informa prompt toate serviciile şi secţiile care urmează a fi implicate în investigarea, evaluarea şi tratamentul acestuia.  +  Articolul 4Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient internat aflat în stare critică, medicul curant sau medicul aflat de gardă la secţia unde este internat pacientul contactează şeful secţiei sau al clinicii la care se doreşte transferul pacientului ori medicul de gardă din secţia respectivă, în vederea organizării transferului şi luării unei decizii comune asupra oportunităţii transferului şi modalităţii de transfer.  +  Articolul 5Medicul de gardă din secţia unde urmează să fie primit pacientul are obligaţia de a informa prompt toate serviciile şi secţiile care urmează a fi implicate în investigarea, evaluarea şi tratamentul pacientului transferat, inclusiv UPU.  +  Articolul 6Numerele de telefon la care se va suna la spitalul primitor în vederea organizării unui transfer interclinic sunt: ... (numerele de telefon trebuie să fie uşor accesibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7, incluzând numărul de telefon direct al UPU.  +  Articolul 7Medicul din spitalul care cere transferul solicită echipajul care va efectua transferul pacientului critic prin numărul de telefon unic pentru apel de urgenţă 112, solicitând conectarea la medicul coordonator al dispeceratului, dacă transferul urmează a fi efectuat cu ambulanţă, sau la dispeceratul regional pentru salvare aeriană, în cazul în care pacientul necesită transferul cu elicopterul.  +  Articolul 8La cererea transferului, medicul solicitant furnizează următoarele informaţii:1. numele şi datele de contact personale;2. datele personale ale pacientului, dacă acestea sunt cunoscute;3. diagnosticul prezumtiv sau cert;4. investigaţiile efectuate până la momentul cererii transferului şi rezultatele acestora;5. starea în care se află pacientul la momentul cererii transferului: a) Este pacientul conştient? b) Glasgow Coma Score? c) Când a fost pacientul adus sau internat la spitalul respectiv? d) Funcţiile vitale (pulsul, respiraţia, pulsoximetria, tensiunea arterială, temperatura). e) Este pacientul intubat la momentul respectiv? f) Va fi pacientul intubat înaintea efectuării transferului? g) Se administrează medicaţie inotropă pacientului? Cum? Ce anume?6. spitalul şi secţia la care urmează a fi transferat pacientul;7. numele şi datele de contact ale medicului care a acceptat transferul;8. ce fel de echipaj este necesar;9. dacă există medic care să însoţească pacientul în cazul în care nu există personal competent la serviciul de urgenţă prespitalicească ce urmează să efectueze transferul;10. dacă este necesară chemarea unui echipaj specializat pentru acest transfer (echipaj aerian de salvare/transport sanitar sau echipaj de transport neonatal).  +  Articolul 9În cazul în care nu este disponibil un echipaj cu personal competent pentru efectuarea transferului, spitalul solicitant va organiza trimiterea unui echipaj competent de însoţire sau va solicita, direct sau prin intermediul serviciului de urgenţă prespitalicească judeţean, intervenţia unui echipaj competent pentru cazul respectiv, dintr-un centru regional sau alt centru care deţine un asemenea echipaj.  +  Articolul 10Medicul care organizează transferul este obligat să ia în considerare toate condiţiile ce privesc transferul în cel mai scurt timp, în deplină siguranţă, al pacientului aflat în stare critică şi care necesită investigaţii şi/sau îngrijiri de un nivel mai complex decât cele ce pot fi asigurate în spitalul în care se află pacientul.  +  Articolul 11Medicul din cadrul UPU sau al CPU din spitalul în care se află pacientul ori medicul din secţia în care se află pacientul are dreptul şi obligaţia de a începe procedurile de transfer imediat ce sesizează necesitatea acestuia. În cazul în care pacientul este instabil şi necesită transferul, în cel mai scurt timp posibil, medicul din spitalul în care se află pacientul are dreptul de a începe procedurile de transfer, fără a avea avizul prealabil al spitalului primitor. El are obligaţia de a organiza primirea simultan cu începerea procedurilor de transfer sau după ce pacientul a plecat către spitalul primitor.  +  Articolul 12Toţi medicii de la unităţile sanitare semnatare au obligaţia de a lua cunoştinţă de prezentul acord, pe bază de semnătură.Părţi semnatare:Directorul spitalului potenţial trimiţător, Directorul spitalului primitor,.......................................... ...............................Medicul şef al serviciului judeţean de ambulanţă, Medicul şef al serviciului judeţean de ambulanţă,................................................. .................................................Medicul şef din cadrul SMURD, în cazul în care Medicul şef din cadrul SMURD, în cazul în careexista, există,................................................ .................................................Medicul şef din cadrul UPU/CPU, dacă există, sau Medicul şef din cadrul UPUmedicul care răspunde de primirea urgenţelor,................................................ ..........................-----------