CERINȚE MINIME din 30 august 2006de securitate și sănătate pentru navele de pescuit existente
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006    Notă
    Conținute de HOTĂRÂREA nr. 1.135 din 30 august 2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 772 din 12 septembrie 2006.
     +  Observație preliminarăObligațiile stabilite în prezenta anexă se aplică în măsura în care caracteristicile structurale ale navei existente permit, de fiecare dată când caracteristicile locului de muncă, activitatea, circumstanțele sau existența unui risc la bordul unei nave de pescuit existente necesită acest lucru.1. Navigabilitate și stabilitate1.1. Nava trebuie menținută în stare bună de navigabilitate și dotată cu echipament care să fie corespunzător destinației și utilizării sale.1.2. Informațiile privind caracteristicile de stabilitate a navei, atunci când acestea există, trebuie să fie disponibile la bord și accesibile oamenilor/personalului de cart.1.3. Toate navele trebuie să-și păstreze stabilitatea intactă în condițiile de exploatare prevăzute.1.4. Comandantul trebuie să ia măsurile necesare pentru a menține nava în stare de stabilitate intactă.1.5. Instrucțiunile referitoare la stabilitatea navei trebuie să fie respectate cu rigurozitate.2. Instalația mecanică și electrică2.1. Instalația electrică trebuie să fie proiectată și realizată astfel încât să nu reprezinte un pericol și să asigure:a) protecția echipajului și a navei împotriva riscurilor electrice;b) buna funcționare, fără să se recurgă la o sursă de energie de avarie, a tuturor echipamentelor necesare pentru a menține nava în condiții normale de exploatare și de locuire corespunzătoare;c) funcționarea, în situații de urgență, a aparatelor electrice esențiale pentru securitate.2.2. Trebuie prevăzută o sursă de energie electrică de avarie. Cu excepția navelor deschise, această sursă trebuie să fie situată în afara sălii mașinilor și, în toate cazurile, trebuie să fie realizată astfel încât să asigure, în caz de incendiu sau de defecțiune a instalației electrice principale, funcționarea simultană, pe o perioadă de cel puțin trei ore, a:a) sistemului de comunicații intern, a detectoarelor de incendiu și a semnalelor necesare în caz de urgență;b) luminilor de navigație și a iluminatului de avarie;c) sistemului de radiocomunicații;d) pompei de incendiu de avarie, dacă nava este echipată cu aceasta.2.3. Când sursa de energie electrică de avarie este un acumulator și când sursa de energie electrică principală este defectă, acumulatorul trebuie să fie conectat în mod automat la tabloul de distribuție a energiei electrice de avarie și trebuie să asigure alimentarea neîntreruptă timp de trei ore a sistemelor menționate la pct. 2.2 lit. a), b) și c).2.4. Tabloul principal de distribuție a electricității și tabloul de avarie trebuie, în măsura în care este posibil, să fie instalate astfel încât să nu fie expuse simultan la apă și la foc.2.5. Tablourile trebuie prevăzute cu indicații clare; tablourile de siguranțe și portsiguranțele trebuie controlate periodic pentru a se asigura că se folosesc siguranțe calibrate corect.2.6. Compartimentele în care sunt amplasate acumulatoarele electrice trebuie să fie ventilate corespunzător.2.7. Instalațiile electronice de navigație trebuie să fie bine întreținute și testate frecvent.2.8. Toate echipamentele de ridicat trebuie să fie testate și verificate periodic.2.9. Toate piesele echipamentelor de tracțiune, de ridicat, precum și alte echipamente de acest tip trebuie menținute în stare corespunzătoare de funcționare.2.10. Când există la bord instalații de răcire și sisteme cu aer comprimat, acestea trebuie să fie bine întreținute și verificate periodic.2.11. Cuptoarele și aparatele casnice care utilizează gaze grele trebuie folosite numai în încăperi bine ventilate, iar acumulările periculoase de gaze trebuie evitate cu grijă.2.12. Buteliile metalice care conțin gaze inflamabile și alte gaze periculoase trebuie să fie marcate clar, precizându-li-se conținutul, și să fie aranjate pe punți deschise.2.13. Toate supapele, regulatoarele de presiune și conductele care pleacă de la butelii trebuie să fie protejate împotriva deteriorării.3. Instalație de radiocomunicațiiInstalația de radiocomunicații trebuie să permită în orice moment stabilirea legăturii cu cel puțin o stație de pe uscat, ținându-se seama de condițiile normale de propagare a undelor radioelectrice.4. Căi și ieșiri de evacuare4.1. Pentru a permite evacuarea de către lucrători a locurilor de muncă și a încăperilor de locuit rapid și în condiții de securitate maximă, căile și ieșirile care pot fi utilizate ca ieșiri și căi de evacuare trebuie să fie totdeauna degajate și ușor accesibile și să conducă pe cât posibil direct la puntea deschisă sau cu o zonă de securitate și, de aici, către ambarcațiunile de salvare.4.2. Numărul, distribuția și dimensiunile căilor și ieșirilor care pot fi utilizate ca ieșiri și căi de evacuare trebuie adaptate la utilizarea, la echipamentul și la dimensiunile locurilor de muncă și a încăperilor de locuit și la numărul maxim posibil de persoane prezente.4.3. Ieșirile care pot fi utilizate ca ieșiri și căi de evacuare și care sunt închise trebuie să poată fi ușor și imediat deschise de către lucrători sau de către echipele de salvare, în caz de urgență.4.4. Căile și ieșirile de evacuare trebuie să fie semnalizate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă. Aceste semnalizări trebuie să fie plasate în locuri corespunzătoare și să fie durabile.4.5. Căile, mijloacele de evacuare și ieșirile de evacuare care necesită iluminat artificial trebuie să fie prevăzute cu iluminat de avarie de intensitate suficientă, în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie electrică.5. Detectarea și stingerea incendiilor5.1. În funcție de dimensiunile și de folosirea navei, de echipamentele existente, de caracteristicile fizice și chimice ale substanțelor existente, precum și de numărul maxim posibil de persoane prezente, încăperile de locuit, locurile de muncă închise, inclusiv încăperile de mașini, precum și cala de pește, dacă e necesar, trebuie să fie echipate cu dispozitive corespunzătoare pentru stingerea incendiilor și, în măsura în care este nevoie, cu detectoare de incendiu și cu sisteme de alarmă.5.2. Materialul de stingere a incendiului trebuie să se găsească întotdeauna la locul special amenajat pentru aceasta, să fie menținut în stare bună și să poată fi utilizat imediat.5.3. Lucrătorii trebuie să cunoască bine amplasamentul echipamentului de stingere a incendiului, funcționarea și utilizarea sa.5.4. Prezența extinctoarelor și a celorlalte echipamente portabile de stingere a incendiului trebuie verificată înainte de plecarea navei.5.5. Echipamentele manuale de stingere a incendiilor trebuie să fie ușor accesibile și ușor de manipulat și să fie marcate în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 971/2006. Aceste marcaje trebuie să fie durabile și aplicate în locuri corespunzătoare.5.6. Sistemele de detectare și de alarmare a incendiului trebuie să fie testate periodic și menținute în stare bună de funcționare.5.7. Exercițiile de stingere a incendiilor trebuie să fie efectuate în mod periodic.6. Ventilarea locurilor de muncă închise6.1. Trebuie luate măsuri pentru ca în locurile de muncă închise să existe suficient aer proaspăt, în funcție de metodele de muncă și de cerințele fizice impuse lucrătorilor.6.2. Dacă se folosește o instalație de ventilație mecanică, aceasta trebuie să fie păstrată în stare bună.7. Temperatura în încăperi7.1. Temperatura în încăperile de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman în timpul lucrului, în funcție de metodele de lucru aplicate, de cerințele fizice impuse lucrătorilor și de condițiile meteorologice specifice zonei sau care pot apărea în regiunea unde operează nava.7.2. Temperatura în încăperile de locuit, grupuri sanitare, cantine și în încăperile de prim ajutor, dacă aceste încăperi există, trebuie să fie conformă destinației specifice acestor încăperi.8. Iluminat natural și artificial al locurilor de muncă8.1. În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să dispună de lumină naturală suficientă și să fie echipate cu dispozitive care să permită un iluminat artificial corespunzător condițiilor de pescuit, fără să pună în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și navigația altor nave.8.2. Instalațiile de iluminat ale încăperilor de lucru, scărilor și culoarelor trebuie să fie plasate astfel încât tipul de iluminat prevăzut să nu prezinte risc de accidentare pentru lucrători sau să împiedice navigația navei.8.3. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt expuși riscurilor, în caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, trebuie să fie prevăzute cu un iluminat de siguranță de intensitate suficientă.8.4. Luminile de avarie trebuie menținute în stare corespunzătoare de funcționare și testate periodic.9. Pardoseli, pereți și tavane9.1. Locurile accesibile lucrătorilor trebuie să fie nealunecoase și antiderapante sau să fie prevăzute cu dispozitive împotriva căderii și, în măsura în care este posibil, să fie degajate.9.2. În măsura în care este posibil, locurile unde sunt instalate posturi de lucru trebuie să fie suficient izolate din punct de vedere fonic și termic, în funcție de sarcinile și activitatea fizică a lucrătorilor.9.3. Suprafețele pardoselilor, pereților și tavanelor din încăperi trebuie să poată fi curățate și renovate pentru a se obține condiții de igienă corespunzătoare.10. Uși10.1. Ușile trebuie întotdeauna să poată fi deschise din interior, fără echipament special.Când locurile de muncă sunt ocupate, ușile trebuie să poată fi deschise de ambele părți.10.2. Ușile, în special ușile culisante, când acestea sunt necesare, trebuie să funcționeze în condiții de siguranță pentru lucrători, în special pe timp nefavorabil sau pe furtună pe mare.11. Căi de circulație - zone de pericol11.1. Căile de trecere, tambuchiurile, părțile exterioare ale punților și, în general, toate căile de circulație trebuie să fie prevăzute cu balustrade, saulă "țin-te bine" și atârnător de gruie sau cu alte mijloace care să asigure securitatea lucrătorilor în timpul activităților care se execută la bord.11.2. Dacă există riscul căderii unui lucrător în deschiderea punții sau de pe o punte pe alta, se va asigura o protecție adecvată acolo unde este posibil.11.3. Accesul la instalațiile de pe punte în vederea utilizării și întreținerii instalațiilor trebuie să garanteze securitatea lucrătorilor. Se vor amplasa balustrade sau dispozitive de protecție similare, cu o înălțime corespunzătoare, pentru a împiedica căderea.11.4. Parapeții și alte mijloace de protecție împotriva căderii peste bord trebuie să fie menținute în stare bună. În parapeți trebuie prevăzute saborduri de furtună sau alte dispozitive similare pentru scurgerea rapidă a apei.11.5. La navele de pescuit prevăzute cu rampă în pupă, partea superioară trebuie să aibă o ușă sau un alt mijloc care să oprească accesul și care să fie de aceeași înălțime cu parapetul sau cu alte mijloace adiacente pentru a proteja lucrătorii împotriva riscurilor de a cădea în rampă. Această ușă sau orice alt dispozitiv trebuie să fie ușor de deschis și de închis și nu trebuie deschise decât pentru întinderea și strângerea plasei.12. Amenajarea posturilor de lucru12.1. Zonele de lucru trebuie să fie degajate și, în măsura în care este posibil, ferite de apele mării și să ofere o protecție adecvată împotriva căderii lucrătorilor pe vas sau peste bord. Zonele de prelucrare a peștelui trebuie să fie suficient de spațioase atât ca înălțime, cât și ca suprafață.12.2. Când controlul motoarelor este efectuat din compartimentul motoarelor, acesta trebuie făcut dintr-o zonă separată, izolată fonic și termic de acest compartiment și accesibilă fără a-l traversa. Puntea de comandă este considerată ca o încăpere care satisface exigențele prevăzute la primul paragraf.12.3. Comenzile echipamentelor de tracțiune trebuie instalate într-o zonă suficient de mare pentru a permite operatorilor să lucreze comod. În plus, echipamentele de tracțiune trebuie prevăzute cu dispozitive de securitate pentru cazuri de urgență, inclusiv dispozitive de oprire de urgență.12.4. Operatorul comenzilor echipamentelor de tracțiune trebuie să aibă în câmpul vizual atât echipamentele, cât și oamenii la lucru. Când echipamentele de tracțiune sunt comandate de la pasarelă, operatorul trebuie să aibă, de asemenea, o vedere clară a oamenilor la lucru fie direct, fie prin intermediul unor mijloace corespunzătoare.12.5. Între puntea de comandă și puntea de lucru trebuie utilizat un sistem de comunicații fiabil.12.6. Trebuie păstrat un grad ridicat de vigilență, iar echipajul trebuie avertizat de pericolul iminent al mării agitate în timpul pescuitului sau al altor lucrări efectuate pe punte.12.7. Contactul cu frânghiile, odgoanele și piesele mobile ale echipamentelor trebuie să fie redus la minimum prin prevederea unor dispozitive de protecție.12.8. Trebuie să fie instalate sisteme de control al maselor în deplasare, în special pe vasele de pescuit:a) dispozitive de blocaj al panourilor divergente;b) dispozitive de control al balansului fundului plasei de pescuit.13. Încăperi de locuit13.1. În încăperile de locuit ale lucrătorilor, dacă acestea există, trebuie minimizate zgomotul, vibrațiile, efectele mișcărilor și ale accelerațiilor, precum și mirosurile neplăcute care emană din alte încăperi. În încăperile de locuit trebuie să fie instalat un iluminat corespunzător.13.2. Bucătăria și sala de mese, dacă există, trebuie să aibă dimensiuni corespunzătoare, să fie bine iluminate și ventilate și ușor de curățat. Trebuie să fie prevăzute frigidere și alte mijloace de conservare a alimentelor la temperatură scăzută.14. Echipamente sanitarePe navele care au încăperi de locuit trebuie să fie instalate toalete, chiuvete și, dacă este posibil, un duș, iar încăperile respective trebuie să fie ventilate.15. Prim ajutorToate navele trebuie să dispună de materiale de prim ajutor, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistența medicală la bordul navelor.16. Scări și pasarele de îmbarcareTrebuie să existe o scară, o pasarelă de îmbarcare sau un alt dispozitiv similar care să asigure accesul corespunzător la bord.-----