HOTĂRÂRE nr. 1.135 din 30 august 2006privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca la bordul navelor de pescuit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime de securitate și sănătate în munca la bordul navelor de pescuit definite la art. 2.(2) Prevederile Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la alin. (1), fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive și/sau specifice conținute în Directiva nr. 93/103/CEE transpusa prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:a) nava de pescuit - orice nava care arboreaza pavilion român aflată în proprietate publică ori privată și care este folosită în scopuri comerciale fie pentru prinderea, fie pentru prinderea și prelucrarea peștelui sau a altor resurse vii ale marii;b) nava de pescuit existenta - orice nava de pescuit a carei lungime între perpendiculare este mai mare sau egala cu 18 m și care nu este o nava de pescuit noua;c) nava - orice nava de pescuit noua sau existenta;d) lucrator - orice persoană, membru al echipajului, care desfășoară o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii și ucenicii, cu excepția piloților portuari și a personalului de la uscat care exercită o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;e) armator - proprietarul navei, cu excepția cazului în care nava a fost închiriată fără echipaj și materiale sau al carei management este asigurat, în totalitate sau parțial, de către o persoană fizica sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri, persoana care a închiriat nava fără echipaj și materiale sau cea care asigura managementul navei este considerată armator;f) comandantul navei - lucrătorul care deține comanda navei sau are responsabilitatea acesteia.(2) Nava de pescuit noua este orice nava de pescuit a carei lungime între perpendiculare este de 15 m sau mai mare și:a) pentru care contractul de construcție sau de transformare majoră s-a încheiat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau după această dată;b) pentru care contractul de construcție sau de transformare majoră s-a încheiat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și aceasta este livrata la 3 sau mai mulți ani după această dată; oric) la care, în lipsa unui contract de construcție încheiat la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau după această dată, a fost pusă chila sau construcția începe să fie identificata cu o nava specifică ori asamblarea navei respective a început, cuprinzând cel puțin 50 de tone sau 1% din masa totală estimată a întregului material structural, luându-se în considerare valoarea cea mai mica dintre acestea.  +  Articolul 3Armatorii trebuie să se asigure ca navele pot fi utilizate fără a pune în pericol securitatea și sănătatea lucrătorilor, în special în condiții meteorologice previzibile, fără a aduce atingere responsabilității comandantului navei.  +  Articolul 4Armatorii trebuie să țină seama de eventualele riscuri la care pot fi supuși lucrătorii de la bordul navelor de pescuit în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 319/2006.  +  Articolul 5(1) Orice eveniment care are loc pe mare și care are efect sau ar putea să aibă un efect asupra securității și sănătății lucrătorilor de la bord va fi menționat în detaliu într-un raport care este transmis Autorității Navale Române și va fi, de asemenea, menționat în detaliu în jurnalul de bord sau, în lipsa acestuia, într-un document similar.(2) Verificarea respectării de către navele de pescuit a prevederilor prezentei hotărâri se face de către Autoritatea Navala Română și Inspecția Muncii.(3) Unele controale privind respectarea prezentei hotărâri pot fi efectuate pe mare.  +  Capitolul II Nave de pescuit noi și existente  +  Articolul 6Navele de pescuit noi trebuie să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 7Navele de pescuit existente trebuie să îndeplinească cerințele minime de securitate și sănătate prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 8Când navele sunt supuse transformărilor, modificărilor sau reparațiilor capitale, aceste transformări, modificări sau reparații capitale trebuie să fie conforme cu cerințele minime prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul III Echipamente de întreținere  +  Articolul 9În vederea asigurării securității și sănătății lucrătorilor, fără a aduce atingere responsabilității comandantului navei, armatorul este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca:a) să asigure întreținerea tehnica a navelor, instalațiilor și dispozitivelor și în special a celor prevăzute în anexele nr. 1 și 2, iar defecțiunile constatate, dacă acestea ar putea sa afecteze securitatea și sănătatea lucrătorilor, să fie remediate cat mai curând posibil;b) sa ia măsuri pentru a asigura curatarea periodică a navelor și a ansamblului instalațiilor și dispozitivelor pentru a menține condiții adecvate de igiena;c) să aibă la bordul navei o cantitate suficienta de echipament de salvare și supravietuire, în stare corespunzătoare de funcționare;d) sa țină seama de cerințele minime de securitate și sănătate privind echipamentul de salvare și supravietuire prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 10Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, armatorul trebuie să țină seama de cerințele minime de securitate și sănătate privind echipamentele individuale de protecție, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 11În vederea asigurării securității și sănătății lucrătorilor, armatorul trebuie să pună la dispoziția comandantului navei mijloacele de care acesta are nevoie pentru a îndeplini obligațiile stabilite prin prezenta hotărâre.  +  Capitolul IV Informarea, pregătirea, consultarea și participarea lucrătorilor  +  Articolul 12(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 și 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora trebuie să fie informati asupra măsurilor care urmează a fi luate cu privire la securitatea și sănătatea la bordul navelor.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor de la bordul navelor.  +  Articolul 13(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 și 21 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii trebuie să primească o pregătire corespunzătoare, în special instrucțiuni precise și ușor de înțeles în ceea ce privește securitatea și sănătatea la bordul navelor, în mod deosebit pentru prevenirea accidentelor.(2) Pregătirea prevăzută la alin. (1) se referă, în particular, la stingerea incendiilor, utilizarea echipamentelor de salvare și supravietuire și, pentru lucrătorii respectivi, la utilizarea instalațiilor de pescuit și a echipamentelor de tracțiune, precum și a diferitelor metode de semnalizare, în special prin gestica.(3) Pregătirea prevăzută la alin. (1) și (2) se actualizează în raport cu schimbările intervenite în activitatea de la bordul navei.  +  Articolul 14Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistența medicală la bordul navelor, persoanele care pot comanda o nava trebuie să primească o pregătire detaliată privind:a) prevenirea bolilor și a accidentelor de muncă la bord și măsurile ce trebuie luate în caz de accidente;b) stabilitatea și mentenanta navei în condițiile previzibile de încărcare și în timpul operațiunilor de pescuit;c) navigația și comunicațiile prin radio, inclusiv procedurile.  +  Articolul 15Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau reprezentanților acestora la activitățile care au ca obiect prevederile prezentei hotărâri se fac conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 16Anexele se adapteaza numai din punct de vedere tehnic, în funcție de:a) elaborarea de reglementări în materie de armonizare tehnica și standardizare privind anumite aspecte din domeniul securității și sănătății de la bordul navelor; și/saub) progresul tehnic, evoluția reglementărilor sau a specificatiilor internaționale și cunoștințele în domeniul securității și sănătății la bordul navelor de pescuit.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.  +  Articolul 19Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, la fiecare 4 ani, raportează Comisiei Europene despre aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.
  *
  Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 93/103/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca la bordul navelor de pescuit, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 307/1993.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Nicolae Flaviu Lazin,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocanea,
  secretar de stat
  București, 30 august 2006.Nr. 1.135.  +  Anexa nr. 1CERINȚE MINIMEde securitate și sănătate pentru navele de pescuit noi  +  Anexa nr. 2CERINȚE MINIMEde securitate și sănătate pentru navele de pescuit existente  +  Anexa nr. 3CERINȚE MINIMEde securitate și sănătate privind echipamentul de salvare și supraviețuire  +  Anexa nr. 4CERINȚE MINIMEde securitate și sănătate privind echipamentele individuale de protecție-----