HOTĂRÂRE nr. 1.092 din 16 august 2006privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în munca
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 7 septembrie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre are ca obiect protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea și sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenți biologici în cursul activității, precum și prevenirea acestor riscuri.(2) Prevederile prezentei hotărâri reprezintă cerințe minime în acest domeniu.  +  Articolul 2Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu prevăzut la art. 1 alin. (1), fiind completată cu dispozițiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se aplică fără a aduce atingere prevederilor actelor normative subsecvente domeniului reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2002, armonizate cu Directiva Consiliului 90/219/CEE din 23 aprilie 1990 privind utilizarea limitată a microorganismelor modificate genetic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 117 din 8 mai 1990.  +  Capitolul II Definiții și clasificare  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc după cum urmează:a) agenți biologici - microorganisme, inclusiv microorganismele modificate genetic, culturile celulare și endoparazitii umani, care sunt susceptibile sa provoace infectie, alergie sau intoxicatie;b) cultura celulara - creșterea în vitro a celulelor izolate din organisme multicelulare;c) microorganism - o entitate microbiologica, celulara sau nu, capabilă să se reproduca sau sa transfere material genetic.  +  Articolul 5Agenții biologici sunt clasificati în 4 grupe de risc, în funcție de importanța riscului de infectie pe care îl prezintă, astfel cum se prevede în anexa nr. 3:a) grupa 1 - agenți biologici care nu sunt susceptibili sa provoace o boala la om;b) grupa 2 - agenți biologici care pot provoca o boala omului și constituie un pericol pentru lucrători; propagarea lor în colectivitate este improbabila; exista, în general, o profilaxie sau un tratament eficace;c) grupa 3 - agenți biologici care pot provoca îmbolnăviri grave la om și constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot prezenta un risc de propagare în colectivitate, dar exista în general o profilaxie sau un tratament eficace;d) grupa 4 - agenți biologici care pot provoca boli grave omului și constituie un pericol serios pentru lucrători; ei pot să prezinte un risc ridicat de propagare în colectivitate și nu exista în general o profilaxie sau un tratament eficace.  +  Articolul 6Dacă agentul biologic evaluat de către angajator, conform prevederilor prezentei hotărâri, nu poate fi clasificat clar în una dintre grupele definite la art. 5, angajatorul clasifică agentul biologic în grupa cu riscul cel mai ridicat dintre grupele posibile. (la 28-12-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )  +  Capitolul III Domeniul de aplicare. Identificarea și evaluarea riscurilor  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri se aplică pentru toate activitățile în care lucrătorii, datorită activității profesionale, sunt expusi sau risca să fie expusi la agenți biologici.  +  Articolul 8(1) Pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la agenți biologici, angajatorul trebuie să determine natura, nivelul și durata de expunere, pentru a se putea evalua orice risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor și pentru a se putea stabili măsurile ce trebuie luate.(2) Pentru toate activitățile susceptibile de a prezenta un risc de expunere la agenți biologici aparținând mai multor grupe, riscurile sunt evaluate pe baza pericolelor reprezentate de către toți agenții biologici periculosi prezenți.(3) Angajatorul trebuie să reînnoiască periodic evaluarea riscurilor și, în orice caz, la orice modificare a condițiilor de lucru care pot sa determine expunerea lucrătorilor la agenți biologici, precum și atunci când crește numărul bolilor profesionale pe care le-a înregistrat.(4) Angajatorul trebuie să furnizeze autorității de sănătate publică sau Inspecției Muncii, la cererea acestora, elementele care au stat la baza evaluării riscurilor profesionale.  +  Secţiunea a 2-a Identificarea și evaluarea riscurilor  +  Articolul 9Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 7 se efectuează pe baza tuturor informațiilor existente și, mai ales, pe baza:a) clasificarii agenților biologici, prevăzută la art. 5 și 6, care constituie sau pot constitui un pericol pentru sănătate;b) recomandărilor emise de inspectorii de muncă și/sau de inspectorii autorităților de sănătate publică, ce indica necesitatea ca agentul biologic să fie controlat în scopul de a proteja sănătatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expusi acestui agent biologic, în cursul activității lor;c) informațiilor asupra bolilor ce pot fi contractate datorită unei activități profesionale a lucrătorilor;d) efectelor alergice și toxicogene ce pot să rezulte ca urmare a activității lucrătorilor;e) faptului ca un lucrator suferă de o boala legată direct de muncă sa.  +  Articolul 10(1) Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale, prevăzută la art. 8 și 9, pentru activitățile care implica o expunere la agenți biologici arata ca expunerea și/sau potențiala expunere se raportează la un agent biologic din grupa 1 fără risc identificabil pentru sănătatea lucrătorilor, atunci prevederile art. 11-34 nu se aplică, iar angajatorul trebuie să respecte doar prevederile generale de securitate, sănătate și de igiena la locul de muncă.(2) În cazul prevăzut la alin. (1) trebuie aplicat pct. 1 din anexa nr. 6.(3) Dacă rezultatele evaluării riscurilor arata ca activitatea nu implica o intenție deliberata de a lucra cu un agent biologic sau de a-l utiliza, dar poate să conducă la expunerea lucrătorilor la un agent biologic în cursul unor activități a căror lista figurează în anexa nr. 1, atunci se aplică prevederile art. 11, 13-18 și 21-31.  +  Capitolul IV Obligațiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Înlocuirea și reducerea riscurilor  +  Articolul 11Dacă natura activității o permite, angajatorul trebuie să evite utilizarea unui agent biologic periculos, inlocuindu-l printr-un agent biologic care, în funcție de condițiile de utilizare și de stadiul actual al cunoștințelor, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea lucrătorilor.  +  Articolul 12(1) Dacă rezultatele evaluării releva existenta unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să ia măsurile necesare pentru ca expunerea acestora să fie evitata.(2) Când acest lucru nu este tehnic posibil, ținând seama de activitate și de evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să reducă riscul de expunere profesională la un nivel suficient de scăzut pentru a proteja adecvat sănătatea și securitatea lucrătorilor respectivi, prin aplicarea următoarelor măsuri:a) limitarea, la un nivel cat mai scăzut posibil, a numărului de lucrători expusi sau care pot fi expusi;b) conceperea proceselor de muncă și a măsurilor de control tehnic, astfel încât să se evite sau să se reducă la minimum diseminarea agenților biologici la locul de muncă;c) măsuri de protecție colectivă și/sau măsuri de protecție individuală, atunci când expunerea nu poate fi evitata prin alte mijloace;d) măsuri de igiena adecvate obiectivului de prevenire sau reducere a transferului ori diseminarii accidentale a unui agent biologic în afară locului de muncă;e) utilizarea panourilor care semnalizeaza pericolul biologic, conform anexei nr. 2, și a altor semne de avertizare relevante;f) elaborarea unor planuri care să fie puse în aplicare în caz de accidente ce implica prezenta agenților biologici;g) dacă este necesar și tehnic posibil, detectarea în afară izolarii fizice primare a prezentei agenților biologici utilizați în procesul de muncă;h) utilizarea de mijloace ce permit colectarea, depozitarea și eliminarea deșeurilor în deplina securitate de către lucrători, dacă este cazul, după tratarea acestora, inclusiv utilizarea unor recipiente sigure, ușor identificabile;i) măsuri care să permită manipularea și transportul fără risc ale agenților biologici la locul de muncă.  +  Secţiunea a 2-a Informațiile care trebuie furnizate autorităților competente  +  Articolul 13Dacă rezultatele evaluării riscurilor profesionale releva existenta unui risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorul trebuie să pună la dispoziția inspectorului de muncă și a medicului de medicina muncii, la cererea acestora, informații privind:a) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;b) activitățile în cursul cărora lucrătorii au fost sau pot fi expusi la agenți biologici;c) numărul de lucrători expusi;d) numele și competența persoanei responsabile cu sănătatea și securitatea la locul de muncă;e) măsurile de protecție și de prevenire luate, inclusiv procedeele și metodele de lucru;f) un plan de urgenta pentru protecția lucrătorilor împotriva expunerii la un agent biologic din grupa 3 sau 4, în cazul unei defectari a izolarii fizice.  +  Articolul 14(1) Angajatorul trebuie să informeze imediat autoritatea de sănătate publică judeteana sau a municipiului București și medicul de medicina muncii cu care are relație contractuală despre orice accident sau incident care ar putea sa provoace diseminarea unui agent biologic care ar putea provoca lucrătorilor o infectie și/sau o boala grava.(2) Lista lucrătorilor expusi la agenți biologici, menționată în art. 22 alin. (1), precum și dosarul medical al fiecărui lucrator sunt puse la dispoziția autorității de sănătate publică județene și/sau a municipiului București, atunci când întreprinderea își încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri de igiena și protecție individuală  +  Articolul 15Pentru toate activitățile în care se utilizează agenți biologici ce constituie un risc pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor, angajatorul este obligat sa ia următoarele măsuri:a) să asigure condițiile corespunzătoare ca lucrătorii sa nu servească masa și sa nu bea în zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenți biologici;b) sa furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecție adecvată sau alte tipuri de îmbrăcăminte specială adecvată;c) să asigure lucrătorilor spații dotate cu instalații igienico-sanitare adecvate, care pot include soluții/picaturi pentru ochi și/sau substanțe antiseptice pentru piele;d) să aibă în vedere ca echipamentul individual de protecție să fie:1. așezat corect într-un loc stabilit separat de celelalte haine;2. verificat și curatat, dacă este posibil, înainte și, în orice caz, după fiecare utilizare;3. reparat sau schimbat înaintea unei noi utilizări, în cazul în care prezintă defectiuni;e) sa stabilească proceduri privind prelevarea, manipularea și tratarea esantioanelor de origine umană sau animala.  +  Articolul 16(1) Îmbrăcămintea de lucru și echipamentele de protecție, inclusiv îmbrăcămintea de protecție prevăzută la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenți biologici, trebuie să fie scoase atunci când lucrătorul părăsește zona de lucru și trebuie păstrate separat de alta îmbrăcăminte.(2) Angajatorul trebuie să aibă grija ca îmbrăcămintea prevăzută la alin. (1) și echipamentul de protecție să fie dezinfectate și curatate sau, la nevoie, distruse.  +  Articolul 17Costurile pentru măsurile ce trebuie aplicate conform art. 16 se suporta de angajator.  +  Secţiunea a 4-a Informarea, pregătirea și consultarea lucrătorilor  +  Articolul 18Angajatorul trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru ca lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sa primească, sub forma de informări și instructaj, o instruire suficienta și adecvată, bazată pe toate informațiile disponibile privind:a) eventualele riscuri pentru sănătate;b) măsurile care trebuie luate pentru a evita expunerea;c) prescripții aplicabile din domeniul igienei;d) purtarea și utilizarea echipamentelor și imbracamintei de protecție;e) măsurile pe care lucrătorii trebuie să le ia în caz de evenimente și/sau incidente periculoase, precum și măsurile de prevenire a acestora.  +  Articolul 19Instruirea lucrătorului trebuie efectuată înainte de începerea unei activități care implica contactul cu agenți biologici, adaptată la apariția unor noi riscuri sau în cazul evoluției riscurilor și repetată periodic dacă este necesar.  +  Articolul 20(1) Angajatorul trebuie să asigure la locul de muncă instrucțiuni de securitate scrise și, după caz, afișe privind procedura de urmat în caz de:a) accident sau incident grav datorat manipulării unui agent biologic;b) manipularea unui agent biologic din grupa 4.(2) Lucrătorii trebuie să semnaleze imediat superiorului lor sau persoanei responsabile cu securitatea și sănătatea la locul de muncă orice accident sau incident ce implica manipularea unui agent biologic.(3) Angajatorul trebuie să informeze imediat lucrătorii și/sau reprezentanții lor cu raspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în munca despre orice accident sau incident care ar fi putut conduce la diseminarea unui agent biologic și care este susceptibil sa producă la om infectii și/sau boli grave. De asemenea, trebuie să îi informeze, cat mai repede posibil, despre cauzele accidentelor sau incidentelor grave, precum și despre măsurile care au fost luate ori care trebuie luate pentru a remedia situația.(4) Fiecare lucrator trebuie să aibă acces la informațiile conținute în lista lucrătorilor expusi la agenți biologici prevăzută la art. 22 și care îl privesc personal.(5) Lucrătorii și/sau reprezentanții lor trebuie să aibă acces la informațiile colective anonime.(6) Angajatorul trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor și/sau reprezentanților lor, la cererea acestora, informațiile prevăzute la art. 13.  +  Articolul 21Angajatorul trebuie să asigure consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților lor la rezolvarea tuturor problemelor legate de sănătate și securitate în munca în cazul expunerii la agenți biologici în timpul activității, în conformitate cu prevederile secțiunii a 6-a a cap. III din Legea nr. 319/2006.  +  Secţiunea a 5-a Lista lucrătorilor expusi și notificarea activităților care implica agenți biologici  +  Articolul 22(1) Angajatorul trebuie să aibă lista lucrătorilor expusi la agenți biologici din grupele 3 și/sau 4 care indica activitatea efectuată și, atunci când este posibil, agentul biologic la care lucrătorii au fost expusi și, după caz, datele referitoare la expuneri, la accidente și incidente.(2) Lista lucrătorilor expusi la agenți biologici din grupele 3 și/sau 4 este păstrată timp de cel puțin 10 ani de la terminarea expunerii, conform prevederilor legislației în vigoare.(3) Lista este păstrată pe o perioadă mai îndelungată, care poate atinge 40 de ani de la ultima expunere cunoscută, în cazul expunerilor susceptibile sa antreneze infectii:a) produse de agenți biologici despre care se știe ca pot provoca infectii persistente sau latente;b) care, ținând seama de stadiul actual al cunoștințelor, nu pot fi diagnosticate înainte ca boala să se declanseze, mulți ani mai târziu;c) a căror perioada de incubație prealabilă declanșării bolii este deosebit de lungă;d) care produc boli ce pot prezenta recrudescenta după un timp îndelungat, în ciuda tratamentului aplicat;e) care pot lasă sechele grave pe termen lung.(4) Medicul de medicina muncii, inspectorul de muncă pe domeniul securității și sănătății în munca, precum și orice altă persoană responsabilă cu sănătatea și securitatea la locul de muncă trebuie să aibă acces la lista prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 23(1) Angajatorul trebuie să notifice în prealabil autorității de sănătate publică județene și inspectoratului teritorial de muncă utilizarea pentru prima data a agenților biologici din grupele 2, 3 și 4, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității. Sub rezerva alin. (2), se notifica, de asemenea, în prealabil utilizarea pentru prima data a oricărui alt agent biologic din grupa 4, precum și utilizarea oricărui alt agent biologic nou din grupa 3, care este clasificat provizoriu astfel chiar de către angajator.(2) Laboratoarele care furnizează servicii de diagnostic pentru agenții biologici din grupa 4 trebuie doar sa notifice intenția lor.(3) De fiecare data când procedeele și/sau procedurile suferă modificări importante din punctul de vedere al securității și sănătății la locul de muncă, trebuie efectuată o noua notificare.(4) Notificarea prevăzută la alin. (1)-(3) va conține:a) denumirea și adresa întreprinderii și/sau unității;b) numele și competentele lucrătorului desemnat cu securitatea și sănătatea la locul de muncă;c) rezultatele evaluării riscurilor profesionale;d) specia agentului biologic;e) măsurile de protecție și de prevenire avute în vedere.  +  Secţiunea a 6-a Supravegherea medicală a lucrătorilor  +  Articolul 24(1) Ministerul Sănătății Publice elaborează măsurile necesare pentru desfășurarea supravegherii medicale a lucrătorilor pentru care evaluarea prevăzută la art. 8 și 9 releva un risc pentru sănătatea sau securitatea lor.(2) Aceste măsuri trebuie să asigure ca fiecare lucrator să fie supravegheat medical corespunzător înainte de expunere profesională și, în continuare, periodic, făcând astfel posibila aplicarea directa a măsurilor de medicina generală și de medicina muncii.(3) Evaluarea riscurilor profesionale prevăzută la art. 8 și 9 trebuie să identifice lucrătorii pentru care sunt necesare măsurile de protecție speciale.(4) Dacă este cazul, angajatorii trebuie să pună la dispoziția lucrătorilor vaccinuri eficace, dacă aceștia nu sunt încă imunizati împotriva agentului biologic la care ei sunt sau pot fi expusi. Atunci când angajatorii pun la dispoziția lucrătorilor vaccinuri, ei trebuie să țină seama de Codul de conduita recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 25În cazul în care se confirma ca un lucrator prezintă o infectie și/sau o boala care ar fi putut rezultă din expunerea la agenți biologici, medicul de medicina muncii sau serviciul de medicina muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul trebuie să propună și celorlalți lucrători care au fost expusi în mod similar să se supună supravegherii medicale; în acest caz angajatorul efectuează o reevaluare a riscului de expunere.  +  Articolul 26Toate datele obținute în cursul supravegherii medicale a fiecărui lucrator trebuie ținute și/sau consemnate într-un dosar medical individual, care va fi păstrat de către serviciul de medicina muncii cel puțin 10 ani după încetarea expunerii.  +  Articolul 27În cazurile prevăzute la art. 22 alin. (3), dosarul medical individual trebuie păstrat o perioadă mai mare de 10 ani, care poate ajunge până la 40 de ani de la ultima expunere cunoscută. În cazul în care unitatea se desființează sau lucrătorul își schimba locul de muncă, dosarul medical individual va fi preluat de autoritatea teritorială de sănătate publică pe raza căreia se afla întreprinderea și/sau unitatea respectiva sau de serviciul de medicina muncii de la noul loc de muncă.  +  Articolul 28Serviciul sau medicul de medicina muncii aflat într-o relație contractuală cu angajatorul trebuie:a) sa propună măsuri de protecție sau de prevenire utile individual, pentru fiecare lucrator;b) sa dea informații și sfaturi medicale lucrătorilor privind supravegherea medicală la care ei vor fi supuși după ce a încetat expunerea la agenți biologici.  +  Articolul 29(1) Lucrătorii în cauza trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal și pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.(1) Lucrătorii în cauza trebuie să aibă acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal și pot solicita o reexaminare a rezultatelor acesteia.(3) Costul reexaminarilor rezultatelor prevăzute la alin. (1) și (2) se suporta de către solicitant.  +  Articolul 30(1) Recomandările practice pentru supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa nr. 4.(2) Toate cazurile de boala sau de deces care au fost confirmate ca fiind cauzate de o expunere profesională la agenți biologici se declara, se înregistrează și/sau se notifica conform normelor metodologice referitoare la bolile profesionale, elaborate în aplicarea Legii nr. 319/2006.  +  Capitolul V Dispoziții pentru locuri de muncă în care exista un risc crescut de contaminare  +  Secţiunea 1 Servicii medicale și veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic  +  Articolul 31(1) Serviciile medicale și veterinare, altele decât laboratoarele de diagnostic, în vederea evaluării riscurilor profesionale, trebuie să aibă în vedere în mod deosebit:a) incertitudinile legate de prezenta agenților biologici în organismul pacientilor sau al animalelor, precum și în probele sau produsele biologice care rezultă de la aceștia;b) pericolul pe care îl constituie agenții biologici care sunt sau ar putea fi prezenți în organismul pacientilor ori la animale, precum și în probele prelevate de la aceștia;c) riscurile inerente datorate naturii activității.(2) În serviciile medicale și veterinare angajatorii trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura protecția sanitară și securitatea lucrătorilor respectivi.(3) Măsurile care trebuie luate în serviciile medicale și veterinare cuprind:a) specificarea procedeelor corespunzătoare de decontaminare și de dezinfecție;b) punerea în practica a procedeelor care permit manipularea și eliminarea fără riscuri a deșeurilor contaminate.  +  Articolul 32În serviciile de izolare sau în secțiile de carantina unde se găsesc pacienti umani ori animale care sunt sau ar putea fi contaminati cu agenți biologici din grupele 3 și 4 angajatorul trebuie să aleagă măsuri de izolare dintre cele prezentate în coloana A din anexa nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscului de infectie.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri speciale aplicabile procedeelor industriale, laboratoarelor și încăperilor pentru animale  +  Articolul 33(1) În laboratoare, inclusiv în laboratoarele de diagnostic și în încăperile destinate animalelor de laborator contaminate deliberat cu agenți biologici din grupele 2, 3 și 4, care sunt sau ar putea fi purtători ai acestor agenți, angajatorul trebuie să ia următoarele măsuri speciale:a) în laboratoarele care efectuează activități ce implica manipularea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4 în scopuri de cercetare, de dezvoltare, învățământ, diagnostic, trebuie să stabilească măsuri de izolare conform anexei nr. 5, în scopul reducerii la minimum a riscurilor de infectie;b) în urma evaluării riscurilor profesionale, după fixarea nivelului de izolare fizica necesară pentru agenții biologici, în funcție de gradul de risc pe care aceștia îl prezintă, stabilește măsurile necesare conform anexei nr. 5, iar activitățile care implica manipularea unui agent biologic trebuie efectuate:1. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 2, pentru un agent biologic din grupa 2;2. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 3, pentru un agent biologic din grupa 3;3. numai în zonele de lucru corespunzătoare cel puțin nivelului de izolare nr. 4, pentru un agent biologic din grupa 4;c) în laboratoarele în care se manipuleaza materiale despre care exista incertitudini legate de absenta agenților biologici patogeni pentru om, dar care nu au ca obiect de activitate lucrul cu agenții biologici ca atare, și anume cultivarea sau concentrarea acestora, trebuie să se adopte cel puțin nivelul de izolare nr. 2. Nivelurile de izolare nr. 3 sau 4 trebuie utilizate, dacă este cazul, când se știe sau se presupune ca ele sunt necesare, în afară situațiilor în care recomandările formulate de autoritatea de sănătate publică și/sau inspectoratul teritorial de muncă indica, pentru anumite cazuri, un nivel de izolare mai scăzut.(2) Angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri speciale privind procedeele industriale care utilizează agenți biologici din grupele 2, 3 și 4:a) principiile de izolare expuse în alin. (1) lit. b) trebuie să se aplice, de asemenea, procedeelor industriale pe baza măsurilor practice prevăzute în anexa nr. 6;b) în funcție de evaluarea riscului legat de utilizarea agenților biologici din grupele 2, 3 și 4, autoritatea de sănătate publică judeteana și/sau inspectoratul teritorial de muncă pot sa decidă măsuri corespunzătoare care trebuie să fie luate la folosirea industriala a agenților biologici.  +  Articolul 34Toate activitățile menționate la art. 33, la care nu a fost posibil să se facă o evaluare concludenta a unui agent biologic, dar se presupune ca utilizarea acestuia ar putea sa reprezinte un risc grav pentru sănătatea lucrătorilor, trebuie să se desfășoare doar în spații de lucru în care nivelul de izolare corespunde cel puțin nivelului nr. 3.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 35Studiile efectuate de instituțiile cu atribuții în domeniu, pe baza informațiilor prevăzute în art. 30 alin. (2), vor fi transmise Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru a fi puse la dispoziția Comisiei Europene.  +  Articolul 36(1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Abrogat. (la 28-12-2020, Alineatul (2) din Articolul 36 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )  +  Articolul 37Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.*Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 2000/54/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor la agenți biologici în munca (a șaptea directiva specifică în sensul art. 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE ), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 262 din 17 octombrie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 16 august 2006.Nr. 1.092.  +  ANEXA nr. 1
  LISTA ORIENTATIVĂ
  a tipurilor de activități profesionale
  1. Activități în fabricile de producție alimentară2. Activități în agricultură3. Activități profesionale în care există contact cu animale și/sau produse de origine animală4. Activități în serviciile de sănătate, inclusiv în unitățile de izolare și unitățile de examinare postmortem5. Activități în laboratoare clinice, veterinare și de diagnostic, excluzând laboratoarele de diagnostic microbiologic6. Activități în instalațiile de eliminare a deșeurilor7. Activități în instalațiile de epurare a apelor uzateÎn cazul în care rezultatul evaluării riscurilor, efectuat în conformitate cu art. 8, 9 și art. 10 alin. (3) din hotărâre, indică o expunere neintenționată a lucrătorilor la agenți biologici, pot exista alte activități profesionale, neincluse în prezenta anexă, care vor fi luate în considerare de către angajatori. (la 28-12-2020, ANEXA nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )
   +  ANEXA nr. 2  +  ANEXA nr. 3
  CLASIFICAREA AGENȚILOR BIOLOGICI
  Notă introductivă1. Conform domeniului de aplicare a hotărârii, sunt incluși în clasificare numai agenții despre care este cunoscut că pot infesta ființele umane.Dacă este cazul, se adaugă indicații asupra riscului toxic și alergic potențial al agenților.Nu au fost luați în considerare agenții patogeni pentru animale și plante cunoscuți ca neavând efect asupra omului.La stabilirea prezentei liste de agenți biologici clasificați nu au fost luate în considerare microorganismele modificate genetic.2. Clasificarea agenților biologici se bazează pe efectele acestor agenți asupra lucrătorilor sănătoși.Efectele particulare asupra lucrătorilor a căror sensibilitate ar putea fi modificată pentru unul sau mai multe motive, cum ar fi patologia preexistentă, administrarea de medicamente, imunitatea deficitară, sarcina sau alăptarea, nu sunt luate în considerare în mod specific.Riscul suplimentar la care sunt expuși acești lucrători trebuie să fie considerat ca parte a evaluării riscului prevăzute de hotărâre.Orice măsură de precauție tehnică, luată în cadrul anumitor procese industriale, anumitor lucrări de laborator sau al anumitor activități cu animale care implică sau ar putea să implice o expunere a lucrătorilor la agenți biologici din grupa 3 sau 4 trebuie să fie conformă cu art. 33 din hotărâre.3. Agenții biologici care nu au fost clasificați în grupele 2-4 din listă nu se clasifică în mod implicit în grupa 1.În cazul genurilor care cuprind mai multe specii al căror efect patogen asupra omului este cunoscut, lista include speciile cel mai frecvent implicate în boli și o referire de ordin mai general arată că alte specii aparținând aceluiași gen pot afecta sănătatea.Atunci când în clasificarea agenților biologici se menționează un gen în totalitate, este implicit că speciile și tulpinile (sușele) definite ca nepatogene sunt excluse din clasificare.4. Atunci când o tulpină (sușă) este atenuată sau când și-a pierdut genele de virulență, izolarea cerută prin clasificarea sușei sale parentale nu trebuie să fie aplicată în mod necesar, sub rezerva unei evaluări corespunzătoare a riscului potențial al acesteia la locul de muncă; de exemplu, când o astfel de sușă trebuie utilizată ca produs sau component al unui produs de destinație profilactică ori terapeutică.5. Nomenclatorul agenților care servește la stabilirea prezentei clasificări reflectă și respectă ultimele consensuri internaționale privind taxonomia și nomenclatura agenților în vigoare în momentul elaborării sale.6. Lista agenților biologici clasificați reflectă stadiul cunoștințelor în momentul conceperii sale. Ea va fi reactualizată imediat ce nu mai reflectă ultimul stadiu al cunoștințelor.7. Toate virusurile care au fost deja izolate la om și care nu au fost evaluate și clasificate în această anexă se clasifică de către autoritățile competente prevăzute la art. 45 alin. (1) și art. 46 alin. (1) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, cel puțin în grupa 2, cu excepția situațiilor în care există dovada că aceste virusuri nu sunt susceptibile să provoace o boală la om.8. Anumiți agenți biologici clasificați în grupa 3 și marcați în lista prevăzută mai jos prin (**) pot prezenta un risc de infecție limitat pentru lucrători, deoarece acești agenți nu sunt în mod normal infecțioși pe cale aerogenă.Autoritățile competente prevăzute la art. 33 alin. (2) lit. b) din hotărâre evaluează măsurile de izolare care urmează să fie aplicate față de acești agenți biologici, luându-se în considerare natura activităților specifice în discuție și cantitatea agentului biologic respectiv, în scopul de a determina dacă în anumite circumstanțe se poate renunța la unele dintre aceste măsuri.9. Cerințele privind izolarea, care decurg din clasificarea paraziților, se aplică numai la diferite stadii ale ciclului de viață al parazitului care sunt susceptibile de a fi infecțioase pentru om la locul de muncă.10. Lista conține indicații separate pentru agenții biologici care sunt susceptibili să provoace reacții alergice sau toxice, atunci când este disponibil un vaccin eficace sau când este oportun să se păstreze mai mult de 10 ani lista lucrătorilor care sunt expuși.Aceste indicații sunt arătate prin următoarele litere:– A: posibile reacții alergice;– D: lista lucrătorilor expuși acestui agent biologic trebuie să fie păstrată mai mult de 10 ani după încetarea ultimei lor expuneri cunoscute;– T: producere de toxine;– V: vaccin eficient disponibil și înregistrat în Uniunea Europeană.Vaccinările preventive trebuie să fie efectuate ținându-se seama de Codul de conduită recomandat pentru vaccinare, prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.11. Clasificarea bacteriilor și a organismelor similareNB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu mențiunea „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.
  Agent biologicClasificareNote
  Actinomadura madurae2
  Actinomadura pelletieri2
  Actinomyces gerencseriae2
  Actinomyces israelii2
  Actinomyces spp.2
  Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Actinobacillus actinomycetemcomitans)2
  Anaplasma spp.2
  Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haenolyticum)2
  Arcobacter butzleri2
  Bacillus anthracis3T
  Bacteroides fragilis2
  Bacteroides spp.2
  Bartonella bacilliformis2
  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana)2
  Bartonella (Rochalimaea) spp.2
  Bordetella bronchiseptica2
  Bordetella parapertussis2
  Bordetella pertussis2T, V
  Bordetella spp.2
  Borrelia burgdorferi2
  Borrelia duttonii2
  Borrelia recurrentis2
  Borrelia spp.2
  Brachyspira spp.2
  Brucella abortus3
  Brucella canis3
  Brucella inopinata3
  Bruceloză3
  Brucella suis3
  Burkholderia cepacia2
  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)3
  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)3D
  Campylobacter fetus subsp. fetus2
  Campylobacter fetus subsp. venerealis2
  Campylobacter jejuni subsp. doylei2
  Campylobacter jejuni subsp. jejuni2
  Campylobacter spp.2
  Cardiobacterium hominis2
  Cardiobacterium valvarum2
  Chlamydia abortus (Chlamydophila abortus)2
  Chlamydia caviae (Chlamydophila caviae)2
  Chlamydia felis (Chlamydophila felis)2
  Chlamydia pneumoniae (Chlamydophila pneumoniae)2
  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (tulpini aviare)3
  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (alte tulpini)2
  Chlamydia trachomatis (Chlamydophila trachomatis)2
  Clostridium botulinum2T
  Clostridium difficile2T
  Clostridium perfringens2T
  Clostridium tetani2T, V
  Clostridium spp.2
  Corynebacterium diphtheriae2T, V
  Corynebacterium minutissimum2
  Corynebacterium pseudotuberculosis2T
  Corynebacterium ulcerans2T
  Corynebacterium spp.2
  Coxiella burnetii3
  Edwardsiella tarda2
  Ehrlichia spp.2
  Eikenella corrodens2
  Elizabethkingia meningoseptica (Flavobacterium meningosepticum)2
  Enterobacter aerogenes (Klebsiella mobilis)2
  Enterobacter cloacae subsp. cloacae (Enterobacter cloacae)2
  Enterobacter spp.2
  Enterococcus spp.2
  Erysipelothrix rhusiopathiae2
  Escherichia coli (cu excepția tulpinilor nepatogene)2
  Escherichia coli, verocytotoxigenic strains (de exemplu, O157:H7 sau O103)3 ^(**^)T
  Fluoribacter bozemanae (Legionella)2
  Francisella hispaniensis2
  Francisella tularensis subsp. holarctica2
  Francisella tularensis subsp. mediasiatica2
  Francisella tularensis subsp. novicida2
  Francisella tularensis subsp. tularensis3
  Fusobacterium necrophorum subsp. funduliforme2
  Fusobacterium necrophorum subsp. necrophorum2
  Gardnerella vaginalis2
  Haemophilus ducreyi2
  Haemophilus influenzae2V
  Haemophilus spp.2
  Helicobacter pylori2
  Helicobacter spp.2
  Klebsiella oxytoca2
  Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae2
  Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae2
  Klebsiella pneumoniae subsp. rhinoscleromatis2
  Klebsiella spp.2
  Legionella pneumophila subsp. fraseri2
  Legionella pneumophila subsp. pascullei2
  Legionella pneumophila subsp. pneumophila2
  Legionella spp.2
  Leptospira interrogans (toate serotipurile)2
  Leptospira interrogans spp.2
  Listeria monocytogenes2
  Listeria ivanovii subsp. ivanovii2
  Listeria invanovii subsp. londoniensis2
  Morganella morganii subsp. morganii (Proteus morganii)2
  Morganella morganii subsp. sibonii2
  Mycobacterium abscessus subsp. abscessus2
  Mycobacterium africanum3V
  Mycobacterium avium subsp. avium (Mycobacterium avium)2
  Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (Mycobacterium paratuberculosis)2
  Mycobacterium avium subsp. silvaticum2
  Mycobacterium bovis3V
  Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae)3
  Mycobacterium chelonae2
  Mycobacterium chimaera2
  Mycobacterium fortuitum2
  Mycobacterium intracellulare2
  Mycobacterium kansasii2
  Mycobacterium leprae3
  Mycobacterium malmoense2
  Mycobacterium marinum2
  Mycobacterium microti3 ^(**^)
  Mycobacterium pinnipedii3
  Mycobacterium scrofulaceum2
  Mycobacterium simiae2
  Mycobacterium szulgai2
  Mycobacterium tuberculosis3V
  Mycobacterium ulcerans3 ^(**^)
  Mycobacterium xenopi2
  Mycoplasma hominis2
  Mycoplasma pneumoniae2
  Mycoplasma spp.2
  Neisseria gonorrhoeae2
  Neisseria meningitidis2V
  Neorickettsia sennetsu (Rickettsia sennetsu, Ehrlichia sennetsu)2
  Nocardia asteroides2
  Nocardia brasiliensis2
  Nocardia farcinica2
  Nocardia nova2
  Nocardia otitidiscaviarum2
  Nocardia spp.2
  Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)3
  Pasteurella multocida subsp. gallicida (Pasteurella gallicida)2
  Pasteurella multocida subsp. multocida2
  Pasteurella multocida subsp. septica2
  Pasteurella spp.2
  Peptostreptococcus anaerobius2
  Plesiomonas shigelloides2
  Porphyromonas spp.2
  Prevotella spp.2
  Proteus mirabilis2
  Proteus penneri2
  Proteus vulgaris2
  Providencia alcalifaciens (Proteus inconstans)2
  Providencia rettgeri (Proteus rettgeri)2
  Providencia spp.2
  Pseudomonas aeruginosa2T
  Rhodococcus hoagii (Corynebacterium equii)2
  Rickettsia africa3
  Rickettsia akari3 ^(**^)
  Rickettsia australis3
  Rickettsia canadensis2
  Rickettsia conorii3
  Rickettsia heilongjiangensis3 ^(**^)
  Rickettsia japonica3
  Rickettsia montanensis2
  Rickettsia typhi3
  Rickettsia prowazekii3
  Rickettsia rickettsii3
  Rickettsia sibirica3
  Rickettsia spp.2
  Salmonella enterica (choleraesuis) subsp. arizonae2
  Salmonella Enteritidis2
  Salmonella Paratyphi A, B, C2V
  Salmonella Typhi3 ^(**^)V
  Salmonella Typhimurium2
  Salmonella (alte serotipuri)2
  Shigella boydii2
  Shigella dysenteriae (tip 1)3 ^(**^)T
  Shigella dysenteriae, alte tipuri decât tipul 12
  Shigella flexneri2
  Shigella sonnei2
  Staphylococcus aureus2T
  Streptobacillus moniliformis2
  Streptococcus agalactiae2
  Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis2
  Streptococcus pneumoniae2T, V
  Streptococcus pyogenes2T
  Streptococcus suis2
  Streptococcus spp.2
  Treponema carateum2
  Treponema pallidum2
  Treponema pertenue2
  Treponema spp.2
  Trueperella pyogenes2
  Ureaplasma parvum2
  Ureaplasma urealyticum2
  Vibrio cholerae (inclusiv El Tor)2T, V
  Vibrio parahaemolyticus (Benecka parahaemolytica)2
  Vibrio spp.2
  Yersinia enterocolitica subsp. enterolitica2
  Yersinia enterocolitica subsp. palearctica2
  Yersinia pestis3
  Yersinia pseudotuberculosis2
  Yersinia spp.2
  (**) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
  12. Clasificarea virusurilor (*)(*) A se vedea pct. 7 din nota introductivă.NB: Virusurile au fost enumerate în funcție de ordin (O), familie (F) și gen (G).
  Agent biologic (specii de virusuri sau ordin de taxonomie indicat)ClasificareNote
  Bunyavirusuri (O)
  Hantaviridae (F)
  Ortohantavirus (G)
  Ortohantavirus Andes (specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus [HPS])3
  Ortohantavirus Bayou3
  Ortohantavirus Black Creek Canal3
  Ortohantavirus Cano Delgadito3
  Ortohantavirus Choclo3
  Ortohantavirus Dobrava-Belgrade [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS - Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome)]3
  Ortohantavirus El Moro Canyon3
  Ortohantavirus Hantaan [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)]3
  Ortohantavirus Laguna Negra3
  Ortohantavirus Prospect Hill2
  Ortohantavirus Puumala [specia de hantavirus care provoacă nefropatia epidemică (NE)]2
  Ortohantavirus Seul [specia de hantavirus care provoacă febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS)]3
  Ortohantavirus Sin Nombre [specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus (HPS)]3
  Alte hantavirusuri cunoscute ca fiind patogene2
  Nairoviridae (F)
  Ortonairovirus (G)
  Ortonairovirus Crimeea-Congo febră hemoragică4
  Ortonairovirus Dugbe2
  Ortonairovirus Hazara2
  Ortonairovirus care provoacă boala ovinelor de Nairobi2
  Alte nairovirusuri cunoscute ca fiind patogene2
  Peribunyaviridae (F)
  Ortobunyavirus (G)
  Ortobunyavirus Bunyamwera (virus Germiston)2
  Ortobunyavirus care provoacă encefalita California2
  Ortobunyavirus Oropouche3
  Alte ortobunyavirusuri cunoscute ca fiind patogene2
  Phenuiviridae (F)
  Phlebovirus (G)
  Phlebovirus Bhanja2
  Phlebovirus Punta Toro2
  Phlebovirus care provoacă febra Rift Valley3
  Phlebovirus Naples care provoacă febra flebotomului (virus Toscana)2
  Phlebovirus SFB (virusul care provoacă febra severă cu sindromul de trombocitopenie)3
  Alte phlebovirusuri cunoscute a fi patogene2
  Herpesvirusuri (O)
  Herpesviridae (F)
  Citomegalovirus (G)
  Virus betaherpes uman 5 (citomegalovirus)2
  Lymphocryptovirus (G)
  Virus gama herpes uman 4 (virus Epstein-Barr)2
  Rhadinoovirus (G)
  Virus gamaherpes uman 82D
  Roseolovirus (G)
  Virus betaherpes uman 6A (virus B-limfotropic uman)2
  Virus betaherpes uman 6B2
  Virus betaherpes uman 72
  Virus herpes simplex (G)
  Alfaherpesvirus Macacine 1 (Herpesvirus simiae, virus Herpes B)3
  Virus alfaherpes uman 1 (virus herpes uman 1, virus Herpes simplex tip 1)2
  Virus alfaherpes uman 2 (virus herpes uman 2, virus Herpes simplex tip 2)2
  Varicellovirus (G)
  Virus alfaherpes uman 3 (virus herpes varicelă-zoster)2V
  Mononegavirales (O)
  Filoviridae (F)
  Ebolavirus (G)4
  Marburgvirus (G)
  Marburgvirus Marburg4
  Paramyxoviridae (F)
  Avulavirus (G)
  Virusul bolii de Newcastle2
  Henipavirus (G)
  Henipavirus Hendra4
  Henipavirus Nipah4
  Morbillivirus (G)
  Morbilivirus rujeolă2V
  Respirovirus (G)
  Respirovirus uman 1 (virus paragripal 1)2
  Respirovirus uman 3 (virus paragripal 3)2
  Rubulavirus (G)
  Rubulavirus Mumps2V
  Rubulavirus uman 2 (virus paragripal 2)2
  Rubulavirus uman 4 (virus paragripal 4)2
  Pneumoviridae (F)
  Metapneumovirus (G)
  Ortopneumovirus (G)
  Ortopneumovirus uman (virus sincițial respirator)2
  Rhabdoviridae (F)
  Lyssavirus (G)
  Lyssavirusul liliacului australian3 ^(**^)V
  Lyssavirus Duvenhage3 ^(**^)V
  Lyssavirusul liliacului european 13 ^(**^)V
  Lyssavirusul liliacului european 23 ^(**^)V
  Lyssavirusul liliacului Lago3 ^(**^)
  Lysavirus Mokola3
  Lyssavirus de rabie3 ^(**^)V
  Vesiculovirus (G)
  Virus stomatită veziculară, veziculovirus Alagoas2
  Virus stomatită veziculară, veziculovirus Indiana2
  Virus stomatită veziculară, veziculovirus New Jersey2
  Veziculovirus Piry (virus Piry)2
  Nidovirales (O)
  Coronaviridae (F)
  Betacoronavirus (G)
  Coronavirusul asociat sindromului respirator acut sever (virusul SARS)3
  Coronavirusul 2 care cauzează sindromul respirator acut sever (SARS-CoV-2) ^(1)3
  Coronavirus asociat sindromului respirator din Orientul Mijlociu (virusul MERS)3
  Alte Coronaviridae cunoscute a fi patogene2
  Picornavirusuri (O)
  Picornaviridae (F)
  Cardiovirus (G)
  Virus Saffold2
  Cosavirus (G)
  Cosavirus A2
  Enterovirus (G)
  Enterovirus A2
  Enterovirus2
  Enterovirus C2
  Enterovirus D, enterovirus tip 70 uman (virusul conjunctivitei hemoragice acute)2
  Rinovirusuri2
  Poliovirus, tip 1 și 32V
  Poliovirus, tip 2^(2)3V
  Hepatovirus (G)
  Hepatovirus A (virus hepatită A, entrovirus uman tip 72)2V
  Kobuvirus (G)
  Aichivirus A (Aichi virus 1)2
  Parechovirus (G)
  Parechovirusuri A2
  Parechovirusuri B (virus Ljungan)2
  Alte Picornaviridae cunoscute a fi patogene2
  Neatribuit (O)
  Adenoviridae (F)2
  Astroviridae (F)2
  Arenaviridae (F)
  Virus Mammarena (G)
  Virus Mammarena brazilian4
  Virus Mammarena Chapare4
  Virus Mammarena Flexal3
  Virus Mammarena Guanarito4
  Virus Mammarena Junín4
  Virus Mammarena Lassa4
  Virus Mammarena Lujo4
  Virus Mammarena coriomeningită limfocitară, tulpini neurotropice2
  Virus Mammarena coriomeningită limfocitară (alte tulpini)2
  Virus Mammarena Machupo4
  Virus Mammarena Mobala2
  Virus Mammarena Mopeia2
  Virus Mammarena Tacaribe2
  Virus Mammarena Whitewater Arroyo3
  Caliciviridae (F)
  Norovirus (G)
  Norovirus (virus Norwalk)2
  Alte Caliciviridae cunoscute a fi patogene2
  Hepadnaviridae (F)
  Ortohepadnavirus (G)
  Virus hepatita B sau C3^(**^)V, D
  Hepeviridae (F)
  Ortohepevirus (G)
  Ortohepevirus A (virus hepatită E)2
  Flaviviridae (F)
  Flavivirus (G)
  Virus Denga3
  Virus encefalită japoneză3V
  Virus boala pădurii Kyasanur3V
  Virus boala Louping3^(**^)
  Virus encefalită Valea Murray (virus encefalită Australia)3
  Virus febră hemoragică Omsk3
  Virus Powassan3
  Virus Rocio3
  Virus encefalită St. Louis3
  Virus encefalită transmisă de căpușe
  Virus Absettarov3
  Virus Hanzalova3
  Virus Hypr3
  Virus Kumlinge3
  Virus Negishi3
  Encefalită rusă de primăvară-vară^(a)3V
  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip din Europa Centrală)3^(**^)V
  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip din Extremul Orient)3
  Virus encefalită transmisă de căpușe (subtip siberian)3V
  Virus Wesselsbron3^(**^)
  Virus febră Nil de Vest3
  Virus febră galbenă3V
  Virus Zika2
  Alte flavivirusuri cunoscute a fi patogene2
  Hepacivirus (G)
  Hepacivirus C (virus hepatită C)3^(**^)D
  Orthomyxoviridae (F)
  Gammainfluenzavirus (G)
  Virusul gripei de tip C2V^(c)
  Virusul gripei de tip A (G)
  Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H5), de exemplu H5N13
  Virusuri ale gripei aviare înalt patogene HPAIV (H7), de exemplu H7N7, H7N93
  Virusul gripei de tip A2V^(c)
  Virusul gripei de tip A/New York/1/18 (H1N1) (gripă spaniolă 1918)3
  Virusul gripei de tip A/Singapore/1/57 (H2N2)3
  Virusul gripei aviare slab patogene (LPAI) H7N93
  Virusul gripei B (G)
  Virusul gripei de tip B2V^(c)
  Virus Thogoto (G)
  Virus Dhori (orthomyxoviridae transmis de căpușe: Dhori)2
  Virus Thogoto (orthomyxoviridae transmis de căpușe: Thogoto)2
  Papillomaviridae (F)2D^(d)
  Parvoviridae (F)
  Eritroparvovirus (G)
  Eritroparvovirus primate 1 (parvovirus uman, virus B 19)2
  Polyomaviridae (F)
  Betapolyomavirus (G)
  Poliomavirus uman 1 (virus BK)2D^(d)
  Poliomavirus uman 2 (virus JC)2D^(d)
  Poxviridae (F)
  Molluscipoxvirus (G)
  Virus Molluscum contagiosum2
  Ortopoxvirus (G)
  Virus Cowpox2
  Virus Monkeypox3V
  Virus Vaccinia [incl. virusul variolei bubalinelor^(e), virusul variolei elefanților^(f), virusul variolei iepurilor^(g)]2
  Virus variolă (majoră și minoră)4V
  Parapoxvirus (G)
  Virus Orf2
  Virus pseudo variola vacii (virus nodulul mulgătorilor, Parapoxvirus bovis)2
  Yatapoxvirus (G)
  Virus Tanapox2
  Virus maimuța Yaba2
  Reoviridae (F)
  Seadornavirus (G)
  Virus Banna2
  Coltivirus (G)2
  Rotavirus (G)2
  Orbivirus (G)2
  Retroviridae (F)
  Deltaretrovirus (G)
  Virus T limfotropic 1 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 1)3^(**^)D
  Virus T limfotropic 2 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 2)3^(**^)D
  Lentivirus (G)
  Virusul imunodeficienței dobândite umane 13^(**^)D
  Virusul imunodeficienței dobândite umane 23^(**^)D
  Virusul imunodeficienței dobândite simiene (SIV)^(h)2
  Togaviridae (F)
  Alphavirus (G)
  Virus Cabassou3
  Virusul encefalitei ecvine de est3V
  Virus Bebaru2
  Virus Chikungunya3^(**^)
  Virus Everglades3^(**^)
  Virus Mayaro3
  Virus Mucambo3^(**^)
  Virus Ndumu3^(**^)
  Virus O’nyong-nyong2
  Virus Ross River2
  Virus Pădurea Semliki2
  Virus Sindbis2
  Virus Tonate3^(**^)
  Virus encefalomielită ecvină venezueleană3V
  Virus encefalomielită ecvină vest-americană3V
  Alte alfavirusuri cunoscute a fi patogene2
  Rubivirus (G)
  Virus rubeolă2V
  Neatribuit (F)
  Deltavirus (G)
  Virus hepatită delta^(b)2V, D
  ^(1) În conformitate cu art. 33 alin. (1) lit. c) din hotărâre, activitățile de laborator cu rol de diagnostic care nu au risc de propagare a SARS-CoV-2 trebuie să se desfășoare într-o unitate care utilizează proceduri echivalente cu cel puțin nivelul 2 de biosecuritate. Activitățile de laborator cu risc de propagare a SARSCoV-2 trebuie să se desfășoare într-un laborator acreditat cu nivelul 3 de biosecuritate, cu presiunea aerului inferioară față de presiunea atmosferică.^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.^(a) Encefalită transmisă de căpușe.^(b) Virusul hepatitei delta este patogen la lucrători numai în prezența unei infecții simultane sau secundare cauzate de virusul hepatitei B. Vaccinarea împotriva virusului hepatitei B îi va proteja, prin urmare, pe lucrătorii neafectați de virusul hepatitei B împotriva virusului hepatitei delta.^(c) Doar pentru tipurile A și B.^(d) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu acești agenți.^(e) Sunt identificați doi viruși: unul de tipul virusului variolei bubalinelor, iar celălalt o variantă a virusului Vaccinia.^(f) Variantă a virusului variolei vacii.^(g) Variantă a virusului Vaccinia.^(h) În prezent, nu există nicio dovadă de boală la oameni provocată de alte retrovirusuri de origine simiană. Ca măsură de precauție, se recomandă nivelul 3 pentru lucrul cu aceste retrovirusuri.^(2) Clasificarea conform planului global de acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății pentru reducerea la minimum a riscului de poliovirus asociat instalației, după eradicarea specifică a poliovirusurilor sălbatice și încetarea secvențială a utilizării vaccinului polio oral.
  13. Clasificarea agenților bolii prionice
  Agent biologicClasificareNote
  Agent al bolii Creutzfeldt-Jakob3^(**^)D^(a)
  Variantă de agent al bolii Creutzfeldt-Jakob3^(**^)D^(a)
  Agent al encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) și al altor EST legate de animale3^(**^)D^(a)
  Agent al sindromului Gerstmann-Sträussler-Scheinker3^(**^)D^(a)
  Agent al Kuru3^(**^)D^(a)
  Agent al scrapiei2
  ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă. ^(a) Recomandat pentru lucrări care implică contact direct cu acești agenți.
  14. Clasificarea parazițilorNB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.
  Agent biologicClasificareNote
  Acanthamoeba castellani2
  Ancylostoma duodenale2
  Angiostrongylus cantonensis2
  Angiostrongylus costaricensis2
  Anisakis simplex2A
  Ascaris lumbricoides2A
  Ascaris suum2A
  Babesia divergens2
  Babesia microti2
  Balamuthia mandrillaris3
  Balantidium coli2
  Brugia malayi2
  Brugia pahangi2
  Brugia timori2
  Capillaria philippinensis2
  Capillaria spp.2
  Clonorchis sinensis (Opisthorchis sinensis)2
  Clonorchis viverrini (Opisthirchis viverrini)2
  Cryptosporidium hominis2
  Cryptosporidium parvum2
  Cyclospora cayetanensis2
  Dicrocoelium dentriticum2
  Dipetalonema streptocerca2
  Diphyllobothrium latum2
  Dracunculus medinensis2
  Echinococcus granulosus3^(**^)
  Echinococcus multilocularis3^(**^)
  Echinococcus oligarthrus3^(**^)
  Echinococcus vogeli3^(**^)
  Entamoeba histolytica2
  Enterobius vermicularis2
  Enterocytozoon bieneusi2
  Fasciola gigantica2
  Fasciola hepatica2
  Fasciolopsis buski2
  Giardia lamblia (Giardia duodenalis, Giardia intestinalis)2
  Heterophyes spp.2
  Hymenolepis diminuta2
  Hymenolepis nana2
  Leishmania aethiopica2
  Leishmania braziliensis3^(*^)
  Leishmania donovani3^(*^)
  Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis)3^(*^)
  Leishmania infantum (Leishmania chagasi)3^(*^)
  Leishmania major2
  Leishmania mexicana2
  Leishmania panamensis (Viannia panamensis)3^(*^)
  Leishmania peruviana2
  Leishmania tropica2
  Leishmania spp.2
  Loa loa2
  Mansonella ozzardi2
  Mansonella perstans2
  Mansonella streptocerca2
  Metagonimus spp.2
  Naegleria fowleri3
  Necator americanus2
  Onchocerca volvulus2
  Opisthorchis felineus2
  Opisthorchis spp.2
  Paragonimus westermani2
  Paragonimus spp.2
  Plasmodium falciparum3^(**^)
  Plasmodium knowlesi3^(**^)
  Plasmodium spp. (uman și simian)2
  Sarcocystis suihominis2
  Schistosoma haematobium2
  Schistosoma intercalatum2
  Schistosoma japonicum2
  Schistosoma mansoni2
  Schistosoma mekongi2
  Strongyloides stercoralis2
  Strongyloides spp.2
  Taenia saginata2
  Taenia solium3^(**^)
  Toxocara canis2
  Toxocara cati2
  Toxoplasma gondii2
  Trichinella nativa2
  Trichinella nelsoni2
  Trichinella pseudospiralis2
  Trichinella spiralis2
  Trichomonas vaginalis2
  Trichostrongylus orientalis2
  Trichostrongylus spp.2
  Trichuris trichiura2
  Trypanosoma brucei brucei2
  Trypanosoma brucei gambiense2
  Trypanosoma brucei rhodesiense3^(**^)
  Trypanosoma cruzi3^(**^)
  Wuchereria bancrofti2
  ^(**^) A se vedea pct. 8 din nota introductivă.
  15. Clasificarea ciupercilorNB: Pentru agenții biologici care figurează pe această listă, introducerea întregului gen cu adăugarea de „spp.“ se referă la alte specii care aparțin acestui gen și care nu au fost incluse în mod specific în listă, dar care sunt specii cunoscute ca fiind patogene la oameni. A se vedea pct. 3 din nota introductivă pentru alte detalii.
  Agent biologicClasificareNote
  Aspergillus flavus2A
  Aspergillus fumigatus2A
  Aspergillus spp.2
  Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis)3
  Blastomyces gilchristii3
  Candida albicans2A
  Candida dubliniensis2
  Candida glabrata2
  Candida parapsilosis2
  Candida tropicalis2
  Cladophialophora bantiana (Xylohypha bantiana, Cladosporium bantianum, trichoides)3
  Cladophialophora modesta3
  Cladophialophora spp.2
  Coccidioides immitis3A
  Coccidioides posadasii3A
  Cryptococcus gattii (Filobasidiella neoformans var. bacillispora)2A
  Cryptococcus neoformans (Filobasidiella neoformans var. neoformans)2A
  Emmonsia parva var. parva2
  Emmonsia parva var. crescens2
  Epidermophyton floccosum2A
  Epidermophyton spp.2
  Fonsecaea pedrosoi2
  Histoplasma capsulatum3
  Histoplasma capsulatum var. farciminosum3
  Histoplasma duboisii3
  Madurella grisea2
  Madurella mycetomatis2
  Microsporum spp.2A
  Nannizzia spp.2
  Neotestudina rosatii2
  Paracoccidioides brasiliensis3A
  Paracoccidioides lutzii3
  Paraphyton spp.2
  Rhinocladiella mackenziei3
  Scedosporium apiospermum2
  Scedosporium prolificans (inflatum)2
  Sporothrix schenckii2
  Talaromyces marneffei (Penicillium marneffei)2A
  Trichophyton rubrum2A
  Trichophyton tonsurans2A
  Trichophyton spp.2
  (la 28-12-2020, ANEXA nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )
   +  ANEXA nr. 4
  RECOMANDĂRI PRACTICE
  pentru supravegherea medicală a lucrătorilor
  1. Medicul și/sau serviciul de medicina muncii responsabil cu supravegherea medicală a lucrătorilor expusi la agenți biologici trebuie să cunoască bine condițiile sau circumstanțele de expunere a fiecărui lucrator.2. Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie să fie asigurată conform practicilor și principiilor medicinei muncii; ea trebuie să includă cel puțin următoarele măsuri:a) înregistrarea antecedentelor medicale și profesionale ale fiecărui lucrator;b) o evaluare personalizata a stării de sănătate a lucrătorilor;c) dacă este cazul, o supraveghere biologica pentru depistarea efectelor precoce și reversibile.Se pot dispune și alte teste pentru fiecare lucrator supus unei supravegheri medicale, în lumina celor mai recente cunoștințe ale medicinei muncii.
   +  ANEXA nr. 5
  INDICAȚII PRIVIND MĂSURILE ȘI NIVELURILE DE IZOLARE
   +  Notă preliminarăMăsurile conținute în prezenta anexă trebuie să fie aplicate în funcție de natura activităților, evaluarea riscurilor pentru lucrător și natura agentului biologic implicat.În tabel, „Recomandat“ înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepția situației în care rezultatele evaluării menționate la art. 8 din hotărâre indică altfel.
  A. Măsuri de izolareB. Niveluri de izolare
  234
  Loc de muncă
  1. Locul de muncă trebuie să fie separat de orice altă activitate din aceeași clădire.NuRecomandatDa
  2. Locul de muncă trebuie să poată fi etanșat pentru a permite fumigații.NuRecomandatDa
  Facilități
  3. Materialul infectat, inclusiv orice animal, trebuie să fie manipulat într-o incintă de securitate sau de izolare sau orice spațiu izolat adecvat.Dacă este cazulDa, în cazul în care infectarea se produce pe calea aeruluiDa
  Echipament
  4. Filtrarea admisiei și evacuarea aerului la locul de muncă prin filtre absolute [HEPA^(1)] sau dispozitive analogeNuDa, la evacuareDa, la admisie și evacuare
  5. Presiunea la locul de muncă trebuie să rămână inferioară celei atmosferice.NuRecomandatDa
  6. Impermeabilitatea suprafețelor la apă: curățare ușoarăDa, pentru banc și podeaDa, pentru banc, podea și alte suprafețe determinate prin evaluarea risculuiDa, pentru banc, pereți, podea și plafon
  7. Rezistența suprafețelor la acizi, alcali, solvenți, dezinfectanțiRecomandatDaDa
  Sistemul de muncă
  8. Accesul trebuie să fie restricționat și permis numai lucrătorilor special nominalizați.RecomandatDaDa, printr-un SAS^(2)
  9. Control eficient al vectorilor, de exemplu pentru rozătoare și insecteRecomandatDaDa
  10. Specificarea procedeelor de dezinfecțieDaDaDa
  11. Depozitarea agenților biologici în loc sigurDaDaDa, depozitare sigură
  12. Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona izolată.NuRecomandatRecomandat
  Deșeuri
  13. Procesul de inactivare validat pentru eliminarea în siguranță a carcaselor de animaleRecomandatDa, la fața locului sau în afara acestuiaDa, la fața locului
  Alte măsuri
  14. Laboratorul trebuie să își izoleze propriile echipamente.NuRecomandatDa
  15. Existența unei ferestre de observare sau a unui sistem echivalent, care să permită vizualizarea ocupanțilorRecomandatRecomandatDa
  ^(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficiență pentru particule din aer].^(2) SAS: Security Airlock System - cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată.
  (la 28-12-2020, ANEXA nr. 5 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )
   +  ANEXA nr. 6
  IZOLAREA PROCEDEELOR INDUSTRIALE
  Notă preliminarăÎn tabel, „Recomandat“ înseamnă că măsurile trebuie, în principiu, să fie puse în aplicare, cu excepția situației în care rezultatele evaluării menționate la art. 8 din hotărâre indică altfel.Agenți biologici din grupa 1Pentru activitățile care implică utilizarea de agenți biologici din grupa 1, inclusiv vaccinurile vii atenuate, trebuie respectate principiile de bună siguranță și igienă a muncii.Agenți biologici din grupele 2, 3 și 4Ar putea fi oportun să se selecteze și să se combine cerințele de izolare din diferitele categorii prevăzute mai jos, pe baza unei evaluări a riscurilor implicate de un procedeu special sau o parte a acestuia.
  A. Măsuri de izolareB. Niveluri de izolare
  234
  Considerații generale
  1. Microorganismele viabile trebuie să fie manipulate într-un sistem care separă fizic procesul de mediul înconjurător.DaDaDa
  2. Gazele de evacuare din sistemul închis trebuie să fie tratate astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
  3. Prelevarea de probe, adăugarea de materiale la un sistem închis și transferul organismelor viabile într-un un alt sistem închis trebuie să se facă astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
  4. Fluidele de cultură nu trebuie să fie îndepărtate din sistemul închis, cu excepția cazurilor în care microorganismele viabile nu au fost:inactivate prin mijloace chimice sau fizice validateinactivate prin mijloace chimice sau fizice validateinactivate prin mijloace chimice sau fizice validate
  5. Închiderile ermetice trebuie să fie proiectate astfel încât:să se reducă la minimum răspândireasă se împiedice răspândireasă se împiedice răspândirea
  6. Zona controlată trebuie proiectată astfel încât întreg conținutul sistemului închis să poată fi reținut în caz de deversare.NuRecomandatDa
  7. Zona controlată trebuie să poată fi închisă ermetic pentru a permite fumigații.NuRecomandatDa
  Facilități
  8. Personalul trebuie să aibă acces la instalații de decontaminare și instalații sanitare.DaDaDa
  Echipament
  9. Aerul care intră și cel care iese din zona controlată trebuie să fie filtrat cu ajutorul unui filtru HEPA^(1).NuRecomandatDa
  10. Zona controlată trebuie să fie menținută la o presiune a aerului inferioară presiunii atmosferice.NuRecomandatDa
  11. Zona controlată trebuie să fie ventilată corespunzător pentru a reduce la minim contaminarea aerului.RecomandatRecomandatDa
  Sistemul de lucru
  12. Sistemele închise^(2) trebuie să se afle într-o zonă controlată.RecomandatRecomandatDa, și construită special în acest scop
  13. Trebuie amplasate avertismente privind riscurile biologice.RecomandatDaDa
  14. Accesul trebuie restricționat și permis numai personalului nominalizat în mod special.RecomandatDaDa, printr-un SAS^(3)
  15. Personalul trebuie să facă duș înainte de a părăsi zona controlată.NuRecomandatDa
  16. Personalul trebuie să poarte îmbrăcăminte de protecție.Da, îmbrăcăminte de lucruDaDa, schimbare completă
  Deșeuri
  17. Efluenții de la chiuvete și dușuri trebuie colectați și inactivați înainte de evacuare.NuRecomandatDa
  18. Tratamentul efluenților înainte de evacuarea finală:inactivare prin mijloace chimice sau fizice validateinactivare prin mijloace chimice sau fizice validateinactivare prin mijloace chimice sau validate
  ^(1) HEPA: High-Efficiency Particulate Air [(filtru) de înaltă eficiență pentru particule din aer].^(2) Sistem închis: un sistem care separă fizic procesul de mediul ambiant (de exemplu, incubatoarele, rezervoarele etc.).^(3) SAS: cameră-filtru cu aer sub presiune negativă: intrarea trebuie să se facă printr-o cameră-filtru cu aer sub presiune negativă, adică printr-o cameră izolată de laborator. Zona curată a camerei-filtru trebuie separată de zona restricționată prin vestiare sau cabine de duș și este preferabil să fie prevăzută cu uși cu blocare automată. (la 28-12-2020, ANEXA nr. 6 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 11 decembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1295 din 28 decembrie 2020 )
   +  ANEXA nr. 7
  COD DE CONDUITA
  recomandat pentru vaccinare
  1. Dacă evaluarea releva existenta unui risc pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, cauzat de expunerea la agenți biologici contra cărora exista vaccinuri eficace, angajatorul trebuie să le asigure vaccinarea.2. Vaccinarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății Publice. Lucrătorii trebuie să fie informati despre avantajele și inconvenientele atât ale vaccinarii, cat și ale absentei acesteia.3. Vaccinarea nu trebuie să implice costuri financiare pentru lucrători.4. Poate fi întocmit un certificat de vaccinare care trebuie să fie eliberat lucrătorului respectiv și, la cerere, autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București.
  ----