LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*)privind permisele de muncă(actualizată până la data de 3 septembrie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 17 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005; ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006.**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 130/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, dându-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 203/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999 şi a mai fost modificată şi completată prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 550/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 32/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 25 iunie 2003.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează încadrarea în munca a străinilor pe teritoriul României şi condiţiile de eliberare a permiselor de muncă.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) străin - persoana care nu are cetăţenie română; b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în condiţiile legii, care da dreptul titularului să fie încadrat în munca sau detaşat în România la un singur angajator; c) lucrătorul stagiar - strainul încadrat în munca, a cărui prezenta pe teritoriul României este strict determinata în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale; d) lucrătorul sezonier - strainul încadrat în munca pe teritoriul României, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioada determinata, care nu poate depăşi 6 luni într-un interval de 12 luni; e) lucrătorul transfrontalier - strainul încadrat în munca în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se întoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămâna în zona de frontieră a unui stat care are frontiera comuna cu România, în care îşi are domiciliul şi al cărui cetăţean este. f) lucrătorul detaşat - strainul calificat, angajat al unei persoane juridice străine, care poate să desfăşoare activitate pe teritoriul României de maximum un an de zile la un interval de minimum 5 ani, în următoarele situaţii: i) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României pe o perioadă de până la un an de zile, la o persoană juridică din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii încheiat între persoana juridică din România şi angajatorul străin al lucrătorului detaşat; îi) îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a deciziei de schimbare temporară a locului de muncă emise de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflată pe teritoriul României;iii) îşi desfăşoară activitatea la o societate comercială, persoana juridică română, al carei asociat/acţionar este compania străină, cu acelaşi obiect de activitate, dacă nu este în raporturi de muncă cu o altă persoană juridică română. g) personal înalt calificat - profesori universitari, cercetători şi personal ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academica sau o activitate de cercetare în cadrul universitatilor, instituţiilor de educaţie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale.--------------Literele b) şi d) ale art. 2 au fost modificate de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Literele f) şi g) ale art. 2 au fost introduse de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 3 (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, străinilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia română cu privire la încadrarea în munca şi care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza de lungă şedere pentru angajare în munca.(1^1) Viza de lungă şedere pentru angajare în munca se acordă strainului în baza avizului favorabil al Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă şi al Autorităţii pentru străini. (2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementărilor în vigoare, fără a fi necesară obţinerea vizei de lungă şedere pentru angajare în munca, străinilor aflaţi în una dintre următoarele situaţii: a) provin din state cu care România are încheiate acorduri, convenţii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renunţat unilateral la obligativitatea vizelor; b) beneficiază de drept de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, acordat în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor în România; c) beneficiază de drept de şedere temporară în scop de studii şi solicita încadrarea în munca în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi; d) sunt membri de familie - soţ, sotie, copii - ai cetăţenilor români cu domiciliul în România. e) sunt detasati pe teritoriul României în baza vizei de lungă şedere pentru alte scopuri.--------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Litera e) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 3^1 (1) În situaţia în care un angajator persoana juridică cu sediul în România ori o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate face dovada realizării unor investiţii directe cu impact semnificativ în economie, în sensul prevederilor Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare, în care lucrătorul detaşat are o implicare directa şi necesară, perioada pentru care acesta desfăşoară activitatea pe teritoriul României poate fi prelungită până la 3 ani. (2) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte, perioada pentru care lucrătorul detaşat desfăşoară activitatea pe teritoriul României poate fi prelungită în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de acestea. (3) Prevederile art. 2 lit. f) referitoare la perioada pentru care lucrătorul detaşat poate să desfăşoare activitate pe teritoriul României nu se aplică în cazul cetăţenilor străini angajaţi ai persoanelor juridice stabilite în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau în unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European.--------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Articolul 4 (1) Permisul de muncă se eliberează de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Tipurile de permise de muncă ce pot fi acordate străinilor sunt următoarele: a) Permis de muncă de tip A (lucrători permanenţi) - da dreptul titularului să fie încadrat în munca pe baza contractului individual de muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni, la o singura persoana fizica sau juridică din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate; b) Permis de muncă de tip B (lucrători detasati) - da dreptul titularului sa presteze munca, în condiţiile legii, în baza deciziei de detaşare de la un angajator persoana juridică străină la un angajator persoana juridică din România ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate; c) Permis de muncă de tip C (lucrători sezonieri) - da dreptul titularului să fie încadrat în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni, neputând fi prelungit în vederea ocupării unui loc de muncă de alta natura; d) Permis de muncă de tip D (lucrători stagiari) - da dreptul titularului să fie încadrat în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de cel mult 12 luni, cu posibilitatea de prelungire până la obţinerea calificării profesionale pentru care s-a organizat stagiul; e) Permis de muncă de tip E (sportivi) - da dreptul sportivilor profesionisti să fie încadraţi în munca la un singur angajator român, al cărui obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive, pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni. f) Permis de muncă de tip F (nominal) - se eliberează pentru activităţi sezoniere strainului care a desfăşurat anterior activităţi în baza unui permis de muncă de tip C, la acelaşi angajator de pe teritoriul României, şi care a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României la expirarea duratei contractului individual de muncă anterior, potrivit condiţiilor impuse prin lege; g) Permis de muncă de tip G (lucrători transfrontalieri) - da dreptul titularului să fie încadrat în munca pe baza contractului individual de muncă pe o perioadă de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de până la 12 luni la o singura persoana fizica sau juridică din România, ori la o reprezentanta, sucursala sau filiala din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, în condiţiile art. 2 lit. e). (3) La data aderării României la Uniunea Europeană cetăţenii străini angajaţi ai persoanelor juridice stabilite într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau într-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European pot fi detasati în România fără a fi necesară obţinerea permisului de muncă. (4) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internaţionale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de către acestea. (5) Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, cu avizul ministrului administraţiei şi internelor, poate decide eliberarea în procedura specială a permisului de muncă pentru persoanele care urmează sa desfăşoare în România, în baza unui contract individual de muncă, activităţi cu influente majore asupra dezvoltării economice a tarii, în condiţiile achitării de către angajator a unui tarif de 2.000 euro, dacă acele persoane fac dovada deţinerii unei calificări, ce presupune studii superioare de lungă durata, în domeniul de interes, precum şi lipsa antecedentelor penale. (6) Prevederile alin. (5) sunt aplicabile cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European până la data aderării României la Uniunea Europeană. (7) Litigiile în legătură cu refuzul acordării avizului prevăzut la art. 3 alin. (1^1) şi a permisului de muncă, respectiv a prelungirii acestuia din urma, se soluţionează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Lit. b) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Articolul 5 (1) Abrogat. (2) Prevederile art. 80 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, prin care se limitează posibilitatea prelungirii contractelor individuale de muncă pe durata determinata, nu sunt aplicabile străinilor.--------------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 6Pot fi încadraţi în munca sau, după caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, următoarele categorii de persoane: a) străinii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România; b) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi membrii de familie ai acestora; c) străinii al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state; d) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România; e) abrogată; f) abrogată; g) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate din România, în baza unor acorduri bilaterale, şi personalul înalt calificat, în baza ordinului ministrului educaţiei şi cercetării, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultura din România, în baza ordinului ministrului culturii şi cultelor; h) străinii care urmează sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome. i) străinii care sunt numiţi şef de filiala sau de reprezentanta pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română în acest sens. j) străinii membri de familie ai cetăţenilor români.--------------Lit. e) şi f) ale art. 6 au fost abrogate de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Lit. g) a art. 6 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Lit. i) a art. 6 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Lit. j) a art. 6 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Articolul 6^1Străinii care lucrează pe teritoriul României vor depune la Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, în termen de maximum 30 de zile de la începerea activităţii, copia contractului individual de muncă, copia actului de detaşare, precum şi a înscrisurilor eliberate de autorităţile prevăzute la art. 6 lit. g) şi h), după caz.--------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 6^2Pot fi încadraţi cu permis de muncă de tip A străinii a căror perioada de detaşare încetează, în conformitate cu prevederile legale, în baza dreptului de şedere pentru alte scopuri, la angajatorul la care a fost detaşat.--------------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 7 (1) La propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în concordanta cu politica privind migratia forţei de muncă şi luând în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileşte numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate străinilor. (2) În vederea elaborării hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1): a) Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă transmite trimestrial Departamentului pentru munca în străinătate din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei situaţia statistica a permiselor de muncă; b) Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă va pune la dispoziţie departamentului prevăzut la lit. a) indicatorii statistici specifici domeniului sau de activitate.--------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 8 (1) Străinii pot fi încadraţi în munca pe teritoriul României la angajatori care funcţionează în mod legal, în următoarele condiţii îndeplinite cumulativ: a) locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român; b) îndeplinesc condiţiile speciale de pregătire profesională, experienta în activitate şi autorizare, solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare. c) fac dovada faptului ca sunt apţi din punct de vedere medical sa desfăşoare activitatea respectiva şi nu au antecedente penale, în cazul funcţiilor pentru a căror ocupare legislaţia din România prevede aceasta condiţie; d) angajatorii au achitate la zi obligaţiile către bugetul public naţional; e) se încadrează în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului; f) deţin un nivel minim de cunoaştere a limbii române; g) locurile de muncă nu pot fi ocupate de cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European şi de membrii acestora de familie. (2) Abrogat. (3) Prevederile alin. (1) lit. a), b), d) şi f) nu se aplică cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European, celorlalte categorii de străini prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi străinilor prevăzuţi în legi speciale. (4) Prevederile alin. (1) lit. g) se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană, sub rezerva aplicării măsurilor tranzitorii prevăzute de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. (5) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplică nici străinilor care îndeplinesc funcţia de administrator într-o societate comercială cu participare străină, în situaţia în care este o singura persoana numita în aceasta funcţie, dacă strainul desfăşoară activitatea în calitate de sportiv profesionist, în condiţiile existenţei unei recunoasteri internaţionale sau a unei dovezi ca a desfăşurat activitate similară în alta ţara, precum şi pentru solicitanţii permisului de muncă de tip F.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 din LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 2 martie 2005.Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 2 martie 2005.Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Literele c), d), e), f) şi g) ale alin. (1) al art. 8 au fost introduse de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (4) şi (5) ale art. 8 au fost introduse de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Lit. c) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Articolul 9Accesul lucrătorilor străini stagiari şi sezonieri pe piaţa muncii este reglementat şi prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale, încheiate de România cu alte state.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 10 (1) La eliberarea avizului şi a permisului de muncă, inclusiv la prelungirea acestuia din urma, titularul va plati un tarif în lei, al cărui cuantum va fi stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, aprobate prin hotărâre a Guvernului, urmând a fi actualizat anual. (2) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea avizului şi a permisului de muncă, inclusiv de prelungirea acestuia, Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1).------------Art. 10 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 11 (1) Încadrarea fără permis de muncă sau menţinerea în munca a unui străin care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridică din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei (RON). (2) Împiedicarea, în orice mod, de către angajator, persoana fizica sau juridică, a organelor competente de a-şi exercită atribuţiile de control, în limitele competentelor, precum şi refuzul acestuia de a prezenta documentaţia solicitată constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 4.500 la 9.000 lei (RON).------------Art. 11 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 12 (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la art. 11 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către salariaţii Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, desemnaţi prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Prevederile alin. (1) şi ale art. 11 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Sumele provenite din tarifele plătite conform prevederilor art. 4 alin. (5), art. 10 alin. (1) şi (2), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 11 se fac venit la bugetul de stat.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.  +  Articolul 14Procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)-----------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.HOTĂRÂREA nr. 434 din 25 mai 2000 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.145 din 23 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 3 august 2004.  +  Articolul 15 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 6 lit. b) intră în vigoare de la data aderării României al Uniunea Europeană, sub rezerva aplicării măsurilor tranzitorii prevăzute de Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. (3) Prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) şi e) se vor aplica cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi ai statelor semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European până la data aderării României la Uniunea Europeană. (4) Prevederile art. 6 lit. j) se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 5 octombrie 2005.Alin. (4) al art. 15 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 49 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 31 august 2006.  +  Articolul 16Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligaţia cetăţenilor străini şi a apatrizilor de a obţine permis de muncă în vederea încheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum şi orice alte dispoziţii contrare.----------