ORDIN nr. 199 din 24 august 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizarii în cresterea animalelor de ferma a unor substante cu actiune hormonala sau tireostatica şi a celor betaagoniste(actualizat până la data de 17 februarie 2009*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 1 septembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 8 din 29 ianuarie 2009.Vazand Referatul de aprobare nr. 80.184 din 15 august 2006, întocmit de Directia de control şi coordonare a activităţii farmaceutice veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitara veterinara privind interzicerea utilizarii în cresterea animalelor de ferma a unor substante cu actiune hormonala sau tireostatica şi a celor betaagoniste, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi directiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judetene şi a municipiului Bucureşti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizarii în cresterea animalelor de ferma a unor substante cu actiune hormonala sau tireostatica şi a celor betaagoniste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 20 septembrie 2005.------------Alin. (2) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 8 din 29 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 17 februarie 2009.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 96/22/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 125 din 23 mai 1996, aşa cum a fost modificată ultima dată de Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2008/97/CE de modificare a Directivei Consiliului 96/22/CE privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 318 din 28 noiembrie 2008.------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 8 din 29 ianuarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 17 februarie 2009.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 1 octombrie 2006.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 24 august 2006.Nr. 199.  +  AnexăNORMA 24/08/2006