ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 27 noiembrie 2002 (*actualizată*)privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor blocuri de locuinţe-condominii***)(actualizată până la data de 7 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 7 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005; LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, sintagma "clădiri de locuit multietajate" se înlocuieşte cu sintagma "clădiri de locuit".Pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, în sensul următor:"În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, sintagma «clădiri de locuit multietajate» se înlocuieşte cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»."În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, în vederea creşterii performanţei energetice a acestora. (2) Reabilitarea termică a unei clădiri de locuit, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă operaţiunile realizate în scopul creşterii eficienţei energetice a clădirii, prin reducerea consumurilor şi a pierderilor energetice.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 2 (1) Blocurile de locuinţe-condominii se includ în programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică, denumite în continuare programe anuale. (2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în baza propunerilor stabilite de consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi se aprobă prin ordin al ministrului, în limita resurselor bugetare alocate în acest scop. (3) Condiţiile de eligibilitate luate în considerare la stabilirea programelor anuale sunt următoarele: a) existenţa hotărârii consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de includere a blocurilor de locuinţe-condominii în programele anuale; b) existenţa convenţiei încheiate de autoritatea administraţiei publice locale cu asociaţia de proprietari, întocmită în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă; c) alte criterii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Principalele criterii avute în vedere la includerea în programele anuale sunt următoarele: a) vechimea construcţiei, prioritate având clădirile cu o vechime mai mare; b) sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate având clădirile realizate din prefabricate din beton armat; c) pierderile termice ale construcţiei în raport cu un consum specific de energie maxim acceptabil, stabilit prin normele metodologice; d) zona climatică de amplasare; e) numărul de apartamente, prioritate având clădirile cu un număr mai mare de apartamente; f) alte criterii stabilite prin normele metodologice. (5) Pentru locuinţele din blocurile de locuinţe-condominii, aflate în proprietatea/administrarea consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, opţiunea privind reabilitarea termică aparţine proprietarului. (6) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt obligate, după caz: a) să constituie comisii pentru eficienţă energetică care coordonează activităţile ce decurg din obligaţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; b) să inventarieze toate clădirile care vor fi incluse în programele anuale de reabilitare termică; c) să execute expertiza şi auditul energetic al clădirilor inventariate; d) să notifice asociaţiilor de proprietari condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie, etapele de intervenţie, costul estimat al reabilitării termice, condiţiile de rambursare a costurilor care revin asociaţiei şi modul de finanţare a lucrărilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă; e) să obţină din partea asociaţiei de proprietari hotărârea adunării generale privind acceptul de a include clădirea în programul de reabilitare termică şi dovada existenţei resurselor financiare pentru începerea lucrărilor; f) să pună la dispoziţia Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului datele şi documentele necesare fundamentării programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (7) În vederea fundamentării soluţiilor tehnico-economice privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului iniţiază studii, audit şi realizarea de prototipuri, finanţate din fondul constituit potrivit prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi din alte surse constituite în condiţiile legii.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă măsurile speciale pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii cuprind următoarele: a) izolarea termică a pereţilor exteriori, terasei, planşeului peste subsol, realizarea şarpantelor şi acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea acestora, înlocuirea sau dublarea ferestrelor şi uşilor exterioare, repararea, consolidarea şi zugrăvirea pereţilor exteriori şi alte elemente structurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirilor; b) intervenţii la conductele şi armăturile cu pierderi din subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviză a asociaţiei de proprietari. (2) Măsurile speciale de reabilitare termică se fundamentează prin expertiză şi audit energetic şi se realizează cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare şi a reglementărilor tehnice în domeniu.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.  +  Articolul 4 (1) Coordonarea unitară a programelor privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii se realizează prin Unitatea de management al proiectului, constituită prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, şi conform prevederilor anexei nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006pentru aprobarea programului "Termoficare 2006-2009, calitate şi eficienţă" şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului. (2) Unitatea de management al proiectului va coordona: a) programele anuale de acţiuni pentru reabilitarea termică; b) Programul operaţional pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare; c) programul de reabilitare termică a anvelopei clădirilor, respectiv a faţadelor, teraselor şi a tâmplăriei exterioare, cuprins în programul "Termoficare 2006-2009, calitate şi eficienţă".-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.  +  Articolul 5Asociaţiile de proprietari vor acţiona pentru: a) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor a solicitării privind includerea clădirii în programul de reabilitare termică şi pentru a primi documentaţia prevăzută la art. 2 alin. (6) lit. d); b) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor a demarării lucrărilor de reabilitare termică a clădirii; c) încheierea convenţiei cu autoritatea administraţiei publice locale privind includerea în programele anuale; d) participarea, la solicitarea autorităţii administraţiei publice locale, în comisiile de recepţie a lucrărilor de reabilitare termică, stabilite prin hotărâre a consiliului local.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 6 (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucureşti.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006. (2) Coordonatorii programelor anuale iau măsurile necesare pentru efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii şi pentru încheierea convenţiilor cu asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe-condominii nominalizate în programele anuale pentru continuarea acţiunilor privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe-condominii.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului. (3) Conţinutul-cadru al convenţiilor prevăzute la alin. (2), etapele de derulare a acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Contractarea expertizării şi auditului energetic, a proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.  +  Articolul 7Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termica a blocurilor de locuinţe-condominii nominalizate în programele anuale se asigura din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.  +  Articolul 8Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii nominalizate în programele anuale se asigură astfel: a) 34% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) 33% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene; c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Partea introductivă a art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.  +  Articolul 9Asociaţiile de proprietari din blocurile de locuinţe-condominii incluse în programele anuale beneficiază de finanţarea cheltuielilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică, potrivit art. 7 şi 8, în condiţiile în care aprobă, cu votul majorităţii membrilor adunării generale a proprietarilor, decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu coordonatorul programului anual pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.  +  Articolul 9^1Prin excepţie de la prevederile art. 8 lit. b) şi c), fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a locuinţelor/blocurilor de locuinţe-condominii aflate în proprietatea/ administrarea autorităţilor publice, nominalizate în programele anuale, se asigură astfel: a) 34% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) 66% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.-------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Partea introductivă a art. 9^1 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.  +  Articolul 9^2Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în afară de cuantumul prevăzut la art. 8 lit. b), pot hotărî şi preluarea finanţării cheltuielilor ce revin în sarcina asociaţiilor de proprietari, în funcţie de starea tehnică a clădirii şi de situaţia materială a proprietarilor.-------------Art. 9^2 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.  +  Articolul 9^3Autorizaţia de construire pentru execuţia lucrărilor de reabilitare termică la blocurile de locuinţe-condominii nominalizate în programele anuale se eliberează, prin exceptare de la prevederile legale, cu scutire de taxă.-------------Art. 9^3 a fost introdus de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006.Art. 9^3 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, prin înlocuirea sintagmei «clădiri de locuit» cu sintagma «blocuri de locuinţe-condominii»." A se vedea Nota C.T.C.E. **) de la începutul actului.-------------Art. 10 este menţinut ca abrogat şi de către pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 260 din 23 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 4 iulie 2006, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 11 (1) Costurile reabilitării termice pe care le suportă asociaţia de proprietari sunt cele stabilite prin prevederile art. 8 lit. c), din care se scad: a) costul reabilitării termice a teraselor, dacă pe acestea se construiesc locuinţe prin mansardare odată cu lucrările de reabilitare termică, aceste costuri fiind incluse în costul mansardelor respective; b) costul reabilitării termice a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuit, deţinute de operatori economici, instituţii sau alte organisme. (2) Costurile reabilitării termice pe care le suportă asociaţia de proprietari, conform alin. (1), se repartizează pe fiecare proprietar, care va suporta: a) costul lucrărilor de reabilitare termică aferente locuinţei proprii; b) cotă-parte din costul celorlalte lucrări de reabilitare termică corespunzătoare proprietăţii indivize, proporţional cu suprafaţa deţinută în proprietate. (3) Costurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) vor fi suportate de către proprietarii locuinţelor sau spaţiilor respective. (4) Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor realizate prin mansardare de către autoritatea administraţiei publice locale se constituie venit la bugetul local.-------------Art. 11 a fost reintrodus în această formă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 12În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 174.-----------