ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 (*actualizata*)privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare(actualizata până la data de 23 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002; ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003; LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004; LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006**.--------------**) A se vedea şi prevederile art. II şi art. III din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Principii şi definitii  +  Articolul 1 (1) În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme şi sunt garantate lege. (2) Principiul egalitatii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminarii sunt garantate în special în exercitarea urmatoarelor drepturi: a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătorești şi a oricărui alt organ jurisdictional; b) dreptul la securitatea persoanei şi la obtinerea protectiei statului împotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricărui individ, grup sau institutie; c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la functii şi demnitati publice; d) drepturile civile, în special:(i) dreptul la libera circulatie şi la alegerea resedintei;(îi) dreptul de a părăsi tara şi de a se intoarce în tara;(iii) dreptul de a obtine şi de a renunta la cetatenia română;(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;(v) dreptul de proprietate;(vi) dreptul la mostenire;(vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta şi religie;(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;(ix) dreptul la libertatea de intrunire şi de asociere;(x) dreptul de petitionare; e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protectia împotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila şi satisfăcătoare;(îi) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;(iii) dreptul la locuinta;(iv) dreptul la sănătate, la ingrijire medicală, la securitate sociala şi la servicii sociale;(v) dreptul la educatie şi la pregatire profesionala;(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive; f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice. (3) Exercitarea drepturilor enuntate în cuprinsul prezentului articol priveste persoanele aflate în situaţii comparabile. (4) Orice persoană fizica sau juridica are obligaţia să respecte principiile enuntate la alin. (2).-------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 2 (1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe bază de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, înlăturarea recunoasterii, folosinţei sau exercitarii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vietii publice.(1^1) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerata discriminare în înţelesul prezentei ordonante. (2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonante, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. (3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, dacă nu intra sub incidenţa legii penale.(3^1) Constituie hartuire şi se sancţionează contraventional orice comportament pe criteriu de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata, vârsta, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv. (4) Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazata pe doua sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanta agravanta la stabilirea raspunderii contraventionale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intra sub incidenţa legii penale. (5) Constituie victimizare şi se sancţionează contraventional conform prezentei ordonante orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau actiune în justiţie cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminarii. (6) Prevederile prezentei ordonante nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie şi a dreptului la informatie. (7) Masurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunitati, vizand asigurarea dezvoltării lor firesti şi realizarea efectiva a egalitatii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, precum şi masurile pozitive ce vizeaza protectia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonante. (8) În înţelesul prezentei ordonante eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin: a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor acţiuni afirmative, în vederea protectiei persoanelor defavorizate care nu se bucura de egalitatea sanselor; b) mediere prin solutionarea pe cale amiabila a conflictelor aparute în urma savarsirii unor acte/fapte de discriminare; c) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispozitiile alin. (1)-(5). (9) Comportamentul discriminatoriu prevăzut la alin. (1)-(5) atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, după caz, în condiţiile legii.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Literele a) şi b) ale alin. (5) al art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 2 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (5) al art. 2 a fost modificat prin pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (1) al art. 2 a fost modificat prin pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.Alin. (9) al art. 2 a fost introdus prin pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 3Dispozitiile prezentei ordonante se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveste: a) condiţiile de încadrare în munca, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfectionare profesionala; b) protectia şi securitatea sociala; c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; d) sistemul educational; e) asigurarea libertatii de circulatie; f) asigurarea linistii şi ordinii publice; g) alte domenii ale vietii sociale.-------------Literele a) şi b) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Litera g) a art. 3 a fost introdusa de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei ordonante, categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate în raport cu majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare faţă de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare.-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Capitolul II Dispozitii speciale  +  Secţiunea I Egalitatea în activitatea economica şi în materie de angajare şi profesie  +  Articolul 5Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, condiţionarea participării la o activitate economica a unei persoane ori a alegerii sau exercitarii libere a unei profesii de apartenenta sa la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuala, de vârsta sau de apartenenta sa la o categorie defavorizata.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 6Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea unei persoane pentru motivul ca aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie sociala, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestata în urmatoarele domenii: a) incheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; c) acordarea altor drepturi sociale decat cele reprezentand salariul; d) formarea, perfectionarea, reconversia şi promovarea profesionala; e) aplicarea masurilor disciplinare; f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilitatile acordate de acesta; g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.-------------Partea introductiva şi litera c) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 7 (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în munca o persoană pentru motivul ca aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. (2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, condiţionarea ocuparii unui post prin anunt sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenta la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuala, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4). (3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în munca vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati în cautarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţă cu privire la posibilitatile de ocupare a unui loc de muncă şi de obtinere a unei calificari şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatilor. Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă.--------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 8Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea angajatilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din cauza apartenentei angajatilor la o anumita rasa, naţionalitate, origine etnica, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori pe baza varstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor promovate de ei.--------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 9Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerințelor ocupationale în domeniul respectiv, atât timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonante, iar aceste măsuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim şi metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.-------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi  +  Articolul 10Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei acestora ori a persoanelor care administreaza persoana juridica la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: a) refuzarea acordarii serviciilor publice administrative şi juridice; b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenţa medicală, asigurarile de sănătate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sănătate; c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinatie de locuinta, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a incheia orice alt tip de contract, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expozitii, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alti prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; h) refuzarea acordarii pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi.-------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Literele c), d), e), f), g) ale art. 10 au fost modificate de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 14-------------Art. 14 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a III-a Accesul la educatie  +  Articolul 15 (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educatie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul educational, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unitatile ori instituţiile de invatamant şi la evaluarea ori examinarea cunoştinţelor. (3) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, solicitarea unor declaratii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la o anumita etnie, care să condiţioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educatie în limba materna. Excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal şi universitar candidatii concureaza pe locuri special acordate pentru o anumita minoritate şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a minoritatii respective, a apartenentei la aceasta minoritate. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului unităţii ori institutiei de invatamant de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale carei cunoştinţe ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de inscriere cerute pentru accesul în institutia respectiva, atât timp cat refuzul nu este determinat de apartenenta persoanei în cauza la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia. (5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului unităţii ori institutiei de invatamant pentru pregătirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane al carei statut confesional nu corespunde condiţiilor stabilite pentru accesul în institutia respectiva. (6) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice ingradiri pe criterii de apartenenta la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor de invatamant înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare.-------------Alin. (1), (3), (4) şi (6) ale art. 15 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a IV-a Libertatea de circulatie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice  +  Articolul 16 (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice acţiuni constand în amenintari, constrangeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de asimilare, stramutare sau colonizare de persoane, în scopul modificarii compozitiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a tarii sau a unei localităţi. (2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament constand în determinarea parasirii domiciliului, în deportare sau în ingreunarea condiţiilor de viaţa şi de trai cu scopul de a se ajunge la renuntarea la domiciliul traditional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei anumite rase, naţionalitati, etnii sau religii, respectiv al unei comunitati, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonante atât obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieste, cat şi obligarea unui grup de persoane aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populatie aparţinând minoritatilor naţionale.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 17 (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretata în sensul restrangerii dreptului autorităţilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare şi amenajare a teritoriului, atât timp cat mutarea se face în condiţiile legii, iar măsura luata nu este determinata de apartenenta persoanei sau a grupului de persoane în cauza la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acestora.-------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 18Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la oricare alta categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.-------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personala  +  Articolul 19Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naţionalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau naţionala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati şi legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia.--------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a VI-a Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii--------------Secţiunea a VI-a a fost introdusa de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^1Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, denumit în continuare Consiliul, este autoritatea de stat în domeniul discriminarii, autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub control parlamentar şi totodata garant al respectarii şi aplicarii principiului nediscriminarii, în conformitate cu legislatia interna în vigoare şi cu documentele internationale la care România este parte.--------------Art. 19^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Art. 19^1 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19^2În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie ingradita sau influentata de către alte institutii ori autorităţi publice.--------------Art. 19^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^3 (1) Consiliul este responsabil cu aplicarea şi controlul respectarii prevederilor prezentei legi în domeniul sau de activitate, precum şi în ceea ce priveste armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminarii. (2) Consiliul elaboreaza şi aplica politici publice în materia nediscriminarii. În acest sens, Consiliul va consulta autorităţile publice, organizaţiile neguvernamentale, sindicatele şi alte entităţi legale care urmaresc protectia drepturilor omului sau care au un interes legitim în combaterea discriminarii.--------------Art. 19^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Art. 19^3 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19^4 (1) În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii îşi exercită atribuţiile în urmatoarele domenii: a) prevenirea faptelor de discriminare; b) medierea faptelor de discriminare; c) investigarea, constatarea şi sanctionarea faptelor de discriminare; d) monitorizarea cazurilor de discriminare; e) acordarea de asistenţa de specialitate victimelor discriminarii. (2) Consiliul îşi exercită competentele la sesizarea unei persoane fizice sau juridice ori din oficiu.--------------Art. 19^4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (2) al art. 19^4 a fost introdus prin pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19^5 (1) Persoana care se considera discriminata poate sesiza Consiliul în termen de un an de la data savarsirii faptei sau de la data la care putea sa ia cunoştinţa de savarsirea ei. (2) Consiliul solutioneaza sesizarea prin hotărâre a Colegiului director prevăzut la art. 19^8 alin. (1). (3) Prin cererea introdusa potrivit alin. (1), persoana care se considera discriminata are dreptul să solicite înlăturarea consecintelor faptelor discriminatorii şi restabilirea situaţiei anterioare discriminarii. (4) Colegiul director al Consiliului dispune masurile specifice constatarii existentei discriminarii, cu citarea obligatorie a părţilor. Citarea se poate face prin orice mijloc care asigura confirmarea primirii. Neprezentarea părţilor nu împiedica solutionarea sesizarii. (5) Actiunea de investigare intreprinsa de Colegiul director se desfăşoară la sediul institutiei sau în alt loc stabilit de acesta. (6) Persoana interesata are obligaţia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei împotriva careia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. În faţa Colegiului director se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice. (7) Hotărârea Colegiului director de solutionare a unei sesizari se adoptă în termen de 90 de zile de la data sesizarii şi cuprinde: numele membrilor Colegiului director care au emis hotărârea, numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor, obiectul sesizarii şi sustinerile părţilor, descrierea faptei de discriminare, motivele de fapt şi de drept care au stat la baza hotărârii Colegiului director, modalitatea de plată a amenzii, dacă este cazul, calea de atac şi termenul în care aceasta se poate exercita. (8) Hotărârea se comunică părţilor în termen de 15 zile de la adoptare şi produce efecte de la data comunicarii. (9) Hotărârea Colegiului director poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii. (10) Hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) şi care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.-------------Art. 19^5 a fost introdus prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19^6Prevederile art. 19^5 se aplică în mod corespunzător în cazul în care Consiliul investigheaza din oficiu fapte sau acte de discriminare.-------------Art. 19^6 a fost introdus prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19^7 (1) Consiliul este condus de un presedinte cu rang de secretar de stat, ales de membrii Colegiului director din randul acestora, pentru un mandat de 5 ani. Preşedintele este ordonator principal de credite. Preşedintele este ajutat în activitatea sa de un vicepresedinte, ales de Colegiul director dintre membrii acestuia, pentru un mandat de 2 ani şi jumătate. (2) Raportul anual de activitate al Consiliului se dezbate şi se aproba de Parlament. Raportul de activitate se depune la birourile permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului până la data de 15 aprilie a anului următor.-------------Art. 19^7 a fost introdus prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19^8 (1) Colegiul director al Consiliului este organ colegial, deliberativ şi decizional, responsabil pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Colegiul director este compus din 9 membri cu rang de secretar de stat, propusi şi numiti, în sedinta comuna, de cele două Camere ale Parlamentului. (3) Poate fi numit membru al Colegiului director orice cetatean român care indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii: a) are capacitate deplina de exercitiu; b) are studii superioare absolvite cu diploma de licenţă; c) nu are antecedente penale şi se bucura de o buna reputatie; d) are o activitate recunoscută în domeniul apararii drepturilor omului şi combaterii discriminarii; e) nu a fost agent sau colaborator al politiei politice comuniste; f) nu a colaborat cu organele de securitate şi nu a apartinut acestora. (4) La numirea membrilor Colegiului director se va urmări ca minimum două treimi dintre acestia să fie licentiati în stiinte juridice. (5) Membrii Colegiului director pot fi revocati sau eliberati din functie numai în urmatoarele cazuri: a) demisie; b) expirarea duratei mandatului; c) incapacitate de muncă, potrivit legii; d) dacă au fost condamnati definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penala; e) dacă nu mai indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3); f) la propunerea fundamentata a cel puţin două treimi din numărul acestora. (6) În situaţia în care împotriva unui membru al Colegiului director se pune în miscare actiunea penala, acesta se considera suspendat de drept din functie până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești. Dacă prin hotărâre se constata nevinovatia persoanei în cauza, suspendarea ei din functie inceteaza, este repusa în toate drepturile avute anterior suspendarii şi i se achită drepturile banesti de care a fost lipsita. (7) În situaţia prevăzută la alin. (5) lit. d) calitatea de membru al Colegiului director inceteaza de drept la data ramanerii definitive a hotărârii de condamnare.-------------Art. 19^8 a fost introdus prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19^9 (1) Propunerile nominale pentru Colegiul director se inainteaza birourilor permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului în cel mult 30 de zile de la data la care mandatele au devenit vacante. Propunerile vor fi insotite de: curriculum vitae, cazier judiciar şi declaratii pe propria raspundere ale candidaţilor, din care să reiasă că nu se încadrează în prevederile art. 19^8 alin. (3) lit. e) şi f). (2) Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului publică pe paginile lor de internet candidaturile depuse şi inainteaza propunerile comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii candidaţilor în sedinta comuna. În termen de 15 zile de la publicarea candidaturilor se pot depune la comisiile permanente de specialitate obiectiuni în scris, argumentate, cu privire la candidaturile depuse. (3) În urma audierii candidaţilor, comisiile permanente de specialitate intocmesc un aviz comun pe care îl prezinta în sedinta comuna a Camerei Deputatilor şi Senatului. (4) Candidaturile se aproba cu votul majorităţii deputatilor şi senatorilor prezenţi.-------------Art. 19^9 a fost introdus prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 19^10 (1) Membrii Colegiului director al Consiliului sunt garanti ai interesului public. (2) Durata mandatului membrilor Colegiului director este de 5 ani, iar numirea acestora se face esalonat, în functie de expirarea mandatelor. (3) În cazul în care un loc în Colegiul director devine vacant inaintea expirarii mandatului, acesta va fi ocupat de o altă persoană numita, conform procedurii reglementate de prezenta ordonanţă, pentru restul de mandat ramas vacant. (4) Activitatea depusa de membrii Colegiului director pe perioada exercitarii mandatului se considera vechime în specialitate. (5) În solutionarea cazurilor de discriminare, membrii Colegiului director au calitatea de agent constatator care aplica sanctiunile pentru contraventiile stabilite prin prezenta ordonanţă. Acestia îşi pot delega calitatea de agent constatator persoanelor din aparatul de lucru al Consiliului. (6) La solicitarea presedintelui, membrii Colegiului director licentiati în stiinte juridice pot reprezenta Consiliul în instantele de judecată în cauzele ce privesc fapte de discriminare.-------------Art. 19^10 a fost introdus prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Capitolul III Dispozitii procedurale şi sancţiuni-------------Titlul cap. III a fost modificat prin pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.  +  Articolul 20 (1) Contraventiile prevăzute la art. 2 alin. (3^1) şi (5), art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1), (3) şi (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 se sancţionează cu amendă de la 400 lei la 4.000 lei, dacă discriminarea vizeaza o persoană fizica, respectiv cu amendă de la 600 lei la 8.000 lei, dacă discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate. (2) Sanctiunile se aplică şi persoanelor juridice. (3) Abrogat. (4) Abrogat. (5) La cererea agentilor constatatori, reprezentantii legali ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi ai agentilor economici supuşi controlului, precum şi persoanele fizice au obligaţia, în condiţiile legii: a) sa puna la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului; b) sa dea informaţii şi explicatii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formeaza obiectul controlului; c) sa elibereze copiile documentelor solicitate; d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatarilor. (6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (5) şi (6) ale art. 20 au fost introduse de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat prin pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (3) al art. 20 a fost modificat prin pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (4) al art. 20 a fost abrogat prin pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (6) al art. 20 a fost modificat prin pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat prin pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.Alin. (3) al art. 20 a fost abrogat prin pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 21 (1) Persoana care se considera discriminata poate formula, în faţa instanţei de judecată, o cerere pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminarii sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. Cererea este scutita de taxa judiciară de timbru şi nu este condiţionată de sesizarea Consiliului. (2) Termenul pentru introducerea cererii este de 3 ani şi curge de la data savarsirii faptei sau de la data la care persoana interesata putea sa ia cunoştinţa de savarsirea ei. (3) Judecarea cauzei are loc cu citarea obligatorie a Consiliului. (4) Persoana interesata are obligaţia de a dovedi existenta unor fapte care permit a se presupune existenta unei discriminari directe sau indirecte, iar persoanei împotriva careia s-a formulat sesizarea îi revine sarcina de a dovedi ca faptele nu constituie discriminare. În faţa instanţei se poate invoca orice mijloc de proba, inclusiv înregistrări audio şi video sau date statistice. (5) La cerere, instanţa poate dispune retragerea sau suspendarea de către autorităţile emitente a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune discriminatorie, cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzeaza un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonante. (6) Hotărârea pronunţată de instanţa de judecată se comunică Consiliului.-------------Alin. (4) al art. 21 a fost introdus prin pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Art. 21 a fost modificat prin pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 22 (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discriminarii au calitate procesuala activa în cazul în care discriminarea se manifesta în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunitati sau unui grup de persoane. (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuala activa şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urma.-------------Art. 22 a fost modificat prin pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 23 (1) Structura organizatorica şi celelalte atribuţii de functionare ale Consiliului şi ale Colegiului director vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Consiliului. (2) În vederea exercitarii atribuţiilor sale, Consiliul îşi constituie structuri teritoriale de control şi de monitorizare.-------------Art. 23 a fost modificat prin pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 23^1 (1) Bugetul Consiliului face parte integrantă din bugetul de stat. Proiectul de buget se întocmeşte de Consiliu, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (2) Salarizarea functionarilor publici şi a personalului incadrat cu contract individual de muncă din cadrul Consiliului se face la nivelul corespunzător celorlalte autorităţi publice autonome aflate sub controlul Parlamentului, potrivit anexei nr. I la Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, respectiv anexei nr. I la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru pastrarea confidentialitatii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţa în exercitarea functiei, personalul din aparatul Consiliului primeste lunar un spor de confidentialitate de 15%, calculat la salariul de baza brut. Categoriile de personal care beneficiaza de acest spor se stabilesc prin ordin al presedintelui Consiliului.-------------Art. 23^1 a fost introdus prin pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 324 din 14 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.-------------Art. 25 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru minoritatile naţionale,Eckstein Kovacs PeterMinistrul munciişi protectiei sociale,Smaranda DobrescuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul educatiei naţionaleAdrian Miroiu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul functiei publice,Ioan Onisei,secretar de stat──────────