ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 (*actualizata*)privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare(actualizata până la data de 14 martie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 martie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002; ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003; LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Principii şi definitii  +  Articolul 1 (1) În România, stat de drept, democratic şi social, demnitatea omului, drepturile şi libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane reprezinta valori supreme şi sunt garantate lege. (2) Principiul egalitatii între cetăţeni, al excluderii privilegiilor şi discriminarii sunt garantate în special în exercitarea urmatoarelor drepturi: a) dreptul la un tratament egal în faţa instanţelor judecătorești şi a oricărui alt organ jurisdictional; b) dreptul la securitatea persoanei şi la obtinerea protectiei statului împotriva violentelor sau maltratarilor din partea oricărui individ, grup sau institutie; c) drepturile politice, şi anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viaţa publică şi de a avea acces la functii şi demnitati publice; d) drepturile civile, în special:(i) dreptul la libera circulatie şi la alegerea resedintei;(îi) dreptul de a părăsi tara şi de a se intoarce în tara;(iii) dreptul de a obtine şi de a renunta la cetatenia română;(iv) dreptul de a se căsători şi de a-şi alege partenerul;(v) dreptul de proprietate;(vi) dreptul la mostenire;(vii) dreptul la libertatea de gandire, constiinta şi religie;(viii) dreptul la libertatea de opinie şi de exprimare;(ix) dreptul la libertatea de intrunire şi de asociere;(x) dreptul de petitionare; e) drepturile economice, sociale şi culturale, în special:(i) dreptul la munca, la libera alegere a ocupatiei, la condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare, la protectia împotriva somajului, la un salariu egal pentru munca egala, la o remuneratie echitabila şi satisfăcătoare;(îi) dreptul de a înfiinţa sindicate şi de a se afilia unor sindicate;(iii) dreptul la locuinta;(iv) dreptul la sănătate, la ingrijire medicală, la securitate sociala şi la servicii sociale;(v) dreptul la educatie şi la pregatire profesionala;(vi) dreptul de a lua parte, în condiţii de egalitate, la activităţi culturale şi sportive; f) dreptul de acces la toate locurile şi serviciile destinate folosinţei publice. (3) Exercitarea drepturilor enuntate în cuprinsul prezentului articol priveste persoanele aflate în situaţii comparabile. (4) Orice persoană fizica sau juridica are obligaţia să respecte principiile enuntate la alin. (2).-------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 2 (1) Potrivit prezentei ordonante, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe bază de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, vârsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata, care are ca scop sau efect restrangerea ori înlăturarea recunoasterii, folosinţei sau exercitarii, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertatilor fundamentale ori a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vietii publice.(1^1) Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) este considerata discriminare în înţelesul prezentei ordonante. (2) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonante, prevederile, criteriile sau practicile aparent neutre care dezavantajeaza anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. (3) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le genereaza, favorizeaza sau defavorizeaza nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de persoane sau o comunitate faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunitati atrage raspunderea contraventionala conform prezentei ordonante, dacă nu intra sub incidenţa legii penale.(3^1) Constituie hartuire şi se sancţionează contraventional orice comportament pe criteriu de rasa, naţionalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, apartenenta la o categorie defavorizata, vârsta, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv. (4) Orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta bazata pe doua sau mai multe criterii prevăzute la alin. (1) constituie circumstanta agravanta la stabilirea raspunderii contraventionale dacă una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intra sub incidenţa legii penale. (5) Constituie victimizare şi se sancţionează contraventional conform prezentei ordonante orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau actiune în justiţie cu privire la incalcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminarii. (6) Prevederile prezentei ordonante nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului la libera exprimare, a dreptului la opinie şi a dreptului la informatie. (7) Masurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunitati, vizand asigurarea dezvoltării lor firesti şi realizarea efectiva a egalitatii de sanse a acestora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunitati, precum şi masurile pozitive ce vizeaza protectia grupurilor defavorizate nu constituie discriminare în sensul prezentei ordonante. (8) În înţelesul prezentei ordonante eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin: a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor acţiuni afirmative, în vederea protectiei persoanelor defavorizate care nu se bucura de egalitatea sanselor; b) mediere prin solutionarea pe cale amiabila a conflictelor aparute în urma savarsirii unor acte/fapte de discriminare; c) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispozitiile alin. (1)-(5).-------------Alin. (3) al art. 2 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Literele a) şi b) ale alin. (5) al art. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Art. 2 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 2 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (5) al art. 2 a fost modificat prin pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.  +  Articolul 3Dispozitiile prezentei ordonante se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice sau private, precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveste: a) condiţiile de încadrare în munca, criteriile şi condiţiile de recrutare, selectare şi promovare, accesul la toate formele şi nivelurile de orientare, formare şi perfectionare profesionala; b) protectia şi securitatea sociala; c) serviciile publice sau alte servicii, accesul la bunuri şi facilităţi; d) sistemul educational; e) asigurarea libertatii de circulatie; f) asigurarea linistii şi ordinii publice; g) alte domenii ale vietii sociale.-------------Literele a) şi b) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Litera g) a art. 3 a fost introdusa de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 4În înţelesul prezentei ordonante, categorie defavorizata este acea categorie de persoane care fie se afla pe o pozitie de inegalitate în raport cu majoritatea cetatenilor datorita diferentelor identitare faţă de majoritate, fie se confrunta cu un comportament de respingere şi marginalizare.-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Capitolul II Dispozitii speciale  +  Secţiunea I Egalitatea în activitatea economica şi în materie de angajare şi profesie  +  Articolul 5Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, condiţionarea participării la o activitate economica a unei persoane ori a alegerii sau exercitarii libere a unei profesii de apartenenta sa la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuala, de vârsta sau de apartenenta sa la o categorie defavorizata.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 6Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea unei persoane pentru motivul ca aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, într-un raport de muncă şi protecţie sociala, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, manifestata în urmatoarele domenii: a) incheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; b) stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; c) acordarea altor drepturi sociale decat cele reprezentand salariul; d) formarea, perfectionarea, reconversia şi promovarea profesionala; e) aplicarea masurilor disciplinare; f) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilitatile acordate de acesta; g) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.-------------Partea introductiva şi litera c) ale art. 6 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 7 (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în munca o persoană pentru motivul ca aceasta aparţine unei anumite rase, naţionalitati, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. (2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, condiţionarea ocuparii unui post prin anunt sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenta la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuala, respectiv de convingerile candidaţilor, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (4). (3) Persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în medierea şi repartizarea în munca vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati în cautarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă accesul liber şi egal la consultarea cererii şi ofertei de pe piaţa muncii, la consultanţă cu privire la posibilitatile de ocupare a unui loc de muncă şi de obtinere a unei calificari şi vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatilor. Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, naţionalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în cautarea unui loc de muncă.--------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 8Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea angajatilor de către angajatori, în raport cu prestaţiile sociale acordate, din cauza apartenentei angajatilor la o anumita rasa, naţionalitate, origine etnica, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori pe baza varstei, sexului, orientarii sexuale sau convingerilor promovate de ei.--------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 9Prevederile art. 5-8 nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului angajatorului de a refuza angajarea unei persoane care nu corespunde cerințelor ocupationale în domeniul respectiv, atât timp cat refuzul nu constituie un act de discriminare în sensul prezentei ordonante, iar aceste măsuri sunt justificate obiectiv de un scop legitim şi metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare.-------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Secţiunea a II-a Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi  +  Articolul 10Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei acestora ori a persoanelor care administreaza persoana juridica la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza prin: a) refuzarea acordarii serviciilor publice administrative şi juridice; b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică - alegerea medicului de familie, asistenţa medicală, asigurarile de sănătate, serviciile de urgenta sau alte servicii de sănătate; c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinatie de locuinta, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a incheia orice alt tip de contract, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; e) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee şi expozitii, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alti prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată ori publică, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace -, cu excepţia situaţiei în care aceasta restrangere este justificata obiectiv de un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare; h) refuzarea acordarii pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităţi.-------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Literele c), d), e), f), g) ale art. 10 au fost modificate de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 13Abrogat.-------------Art. 13 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 14-------------Art. 14 a fost abrogat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a III-a Accesul la educatie  +  Articolul 15 (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educatie de stat sau privat, la orice formă, grad şi nivel, din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederile alineatului precedent se aplică tuturor fazelor sau la etapelor din sistemul educational, inclusiv la admiterea sau la înscrierea în unitatile ori instituţiile de invatamant şi la evaluarea ori examinarea cunoştinţelor. (3) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, solicitarea unor declaratii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la o anumita etnie, care să condiţioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educatie în limba materna. Excepţie face situaţia în care în învăţământul liceal şi universitar candidatii concureaza pe locuri special acordate pentru o anumita minoritate şi se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizaţii legal constituite a minoritatii respective, a apartenentei la aceasta minoritate. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului unităţii ori institutiei de invatamant de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale carei cunoştinţe ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau condiţiilor de inscriere cerute pentru accesul în institutia respectiva, atât timp cat refuzul nu este determinat de apartenenta persoanei în cauza la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acesteia. (5) Prevederile alin. (1) şi (2) nu pot fi interpretate în sensul restrangerii dreptului unităţii ori institutiei de invatamant pentru pregătirea personalului de cult de a refuza înscrierea unei persoane al carei statut confesional nu corespunde condiţiilor stabilite pentru accesul în institutia respectiva. (6) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice ingradiri pe criterii de apartenenta la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata în procesul de înfiinţare şi de acreditare a instituţiilor de invatamant înfiinţate în cadrul legislativ în vigoare.-------------Alin. (1), (3), (4) şi (6) ale art. 15 au fost modificate de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a IV-a Libertatea de circulatie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locurile publice  +  Articolul 16 (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice acţiuni constand în amenintari, constrangeri, folosirea forţei sau orice alte mijloace de asimilare, stramutare sau colonizare de persoane, în scopul modificarii compozitiei etnice, rasiale sau sociale a unei zone a tarii sau a unei localităţi. (2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament constand în determinarea parasirii domiciliului, în deportare sau în ingreunarea condiţiilor de viaţa şi de trai cu scopul de a se ajunge la renuntarea la domiciliul traditional al unei persoane sau al unui grup de persoane aparţinând unei anumite rase, naţionalitati, etnii sau religii, respectiv al unei comunitati, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonante atât obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieste, cat şi obligarea unui grup de persoane aparţinând majorităţii de a se stabili în localităţi, arii sau zone locuite de o populatie aparţinând minoritatilor naţionale.-------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 17 (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza. (2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretata în sensul restrangerii dreptului autorităţilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare şi amenajare a teritoriului, atât timp cat mutarea se face în condiţiile legii, iar măsura luata nu este determinata de apartenenta persoanei sau a grupului de persoane în cauza la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a acestora.-------------Art. 17 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Articolul 18Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenentei acestora la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la oricare alta categorie defavorizata, respectiv din cauza convingerilor, varstei, sexului sau orientarii sexuale a persoanelor în cauza.-------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a V-a Dreptul la demnitatea personala  +  Articolul 19Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, dacă fapta nu intra sub incidenţa legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propaganda naţionalist-sovina, de instigare la ura rasiala sau naţionala, ori acel comportament care are ca scop sau vizeaza atingerea demnitatii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, indreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunitati şi legat de apartenenta acestora la o anumita rasa, naţionalitate, etnie, religie, categorie sociala sau la o categorie defavorizata ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuala a acestuia.--------------Art. 19 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.  +  Secţiunea a VI-a Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii--------------Secţiunea a VI-a a fost introdusa de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^1Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii este autoritatea naţionala care investigheaza şi sancţionează contraventional faptele sau actele de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă.--------------Art. 19^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^2În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii îşi desfăşoară activitatea în mod independent, fără ca aceasta să fie ingradita sau influentata de către alte institutii ori autorităţi publice.--------------Art. 19^2 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^3Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii este responsabil cu aplicarea şi controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante în domeniul sau de activitate, precum şi în ceea ce priveste armonizarea dispoziţiilor din cuprinsul actelor normative sau administrative care contravin principiului nediscriminarii.--------------Art. 19^3 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Articolul 19^4În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii îşi exercită atribuţiile în urmatoarele domenii: a) prevenirea faptelor de discriminare; b) medierea faptelor de discriminare; c) investigarea, constatarea şi sanctionarea faptelor de discriminare; d) monitorizarea cazurilor de discriminare; e) acordarea de asistenţa de specialitate victimelor discriminarii.--------------Art. 19^4 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.  +  Capitolul III Dispozitii procedurale şi sancţiuni-------------Titlul cap. III a fost modificat prin pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.  +  Articolul 20 (1) Contraventiile prevăzute la art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1), (3) şi (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 şi 19 se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizeaza o persoană fizica, respectiv cu amendă de la 4.000.000 lei la 40.000.000 lei, dacă discriminarea vizeaza un grup de persoane sau o comunitate. (2) Sanctiunile se aplică şi persoanelor juridice. (3) Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (4) Abrogat. (5) La cererea agentilor constatatori, reprezentantii legali ai autorităţilor şi instituţiilor publice şi ai agentilor economici supuşi controlului, precum şi persoanele fizice au obligaţia, în condiţiile legii: a) sa puna la dispoziţie orice act care ar putea ajuta la clarificarea obiectivului controlului; b) sa dea informaţii şi explicatii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formeaza obiectul controlului; c) sa elibereze copiile documentelor solicitate; d) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatarilor. (6) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 48 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2002.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (5) şi (6) ale art. 20 au fost introduse de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat prin pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (3) al art. 20 a fost modificat prin pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (4) al art. 20 a fost abrogat prin pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.Alin. (6) al art. 20 a fost modificat prin pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.  +  Articolul 21 (1) În toate cazurile de discriminare prevăzute în prezenta ordonanţă persoanele discriminate au dreptul sa pretindă despăgubiri proportional cu prejudiciul suferit, precum şi restabilirea situaţiei anterioare discriminarii sau anularea situaţiei create prin discriminare, potrivit dreptului comun. (2) Cererea de despăgubire este scutita de taxa judiciara de timbru. (3) La cerere, instanţa poate dispune retragerea, de către autorităţile emitente, a autorizatiei de functionare a persoanelor juridice care, printr-o actiune discriminatorie, cauzeaza un prejudiciu semnificativ sau care, desi cauzeaza un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonante. (4) Dovada discriminarii se poate face prin orice mijloc de proba, inclusiv înregistrări audio şi video.-------------Alin. (4) al art. 21 a fost introdus prin pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.  +  Articolul 22 (1) Organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protectia drepturilor omului sau care au interes legitim în combaterea discriminarii au calitate procesuala activa în cazul în care discriminarea se manifesta în domeniul lor de activitate şi aduce atingere unei comunitati sau unui grup de persoane. (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) au calitate procesuala activa şi în cazul în care discriminarea aduce atingere unei persoane fizice, la cererea acesteia din urma.-------------Art. 22 a fost modificat prin pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 27 din 5 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 11 martie 2004.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 23 (1) În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului. (2) Structura organizatorica şi celelalte atribuţii ale Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii vor fi reglementate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 24Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 25La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.-------------Art. 25 a fost introdus de ORDONANTA nr. 77 din 28 august 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 30 august 2003.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:────────────────Ministru delegatpe lângă primul-ministrupentru minoritatile naţionale,Eckstein Kovacs PeterMinistrul munciişi protectiei sociale,Smaranda DobrescuMinistru de stat,ministrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul educatiei naţionaleAdrian Miroiu,secretar de statMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remesp. Ministrul functiei publice,Ioan Onisei,secretar de stat──────────