REGULAMENT nr. 4 din 1 aprilie 2005 (*actualizat*)privind regimul valutar(actualizat până la data de 1 septembrie 2006*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 septembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: REGULAMENTUL nr. 6 din 14 iulie 2005; REGULAMENTUL nr. 4 din 1 august 2006.În baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţionala a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileste regimul efectuării operaţiunilor valutare. (2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii, expresiile şi clasificarea operaţiunilor valutare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 "Nomenclator".  +  Capitolul II Regimul valutar  +  Secţiunea I Operaţiuni valutare între rezidenti şi nerezidenti  +  Articolul 2 (1) Operaţiunile valutare curente şi de capital, asa cum sunt prevăzute în Nomenclator, se efectueaza în mod liber între rezidenti şi nerezidenti, în valută şi în moneda naţionala (leu). (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 1 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006.  +  Secţiunea a II-a Operaţiuni valutare între rezidenti  +  Articolul 3 (1) Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenti, care fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, se realizează numai în moneda naţionala (leu), cu excepţia operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 2 "Categorii de rezidenti care pot efectua operaţiuni în valută", care se pot efectua şi în valută. (2) Toate celelalte operaţiuni între rezidenti, care nu fac obiectul comerţului cu bunuri şi servicii, pot fi efectuate în mod liber fie în moneda naţionala (leu), fie în valută. (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) şi în anexa nr. 2 la prezentul regulament se pot efectua şi în valută numai pe baza acordului de voinţa al părţilor.  +  Secţiunea a III-a Regimul aplicabil nerezidentilor  +  Articolul 4 (1) Nerezidentii au dreptul sa dobandeasca, să deţină şi sa utilizeze active financiare exprimate în valută şi în moneda naţionala (leu). (2) Sumele în moneda naţionala (leu) şi în valute cotate, deţinute de nerezidenti, pot fi convertite prin intermediul pieţei valutare. (3) Nerezidentii pot deschide şi menţine conturi în valută şi în moneda naţionala (leu) la institutii de credit. (4) Nerezidentii pot repatria şi pot transfera activele financiare deţinute.  +  Secţiunea a IV-a Regimul aplicabil rezidentilor  +  Articolul 5 (1) Rezidentii au dreptul sa dobandeasca, să deţină şi sa utilizeze active financiare exprimate în valută. (2) Sumele în moneda naţionala (leu) şi în valute cotate, deţinute de rezidenti, pot fi convertite prin intermediul pieţei valutare. (3) Rezidentii pot deschide conturi în valută şi în moneda naţionala (leu) la institutii de credit şi la alte institutii asimilate acestora. (4) Abrogat.---------------Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 14 iulie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005.  +  Capitolul III Măsuri de salvgardare  +  Articolul 6 (1) În situaţiile în care fluxuri de capital pe termen scurt de o amploare deosebită exercita presiuni puternice asupra pieţei valutare şi provoaca perturbari grave în aplicarea politicii monetare şi a cursului de schimb, având ca efect, în special, variatii semnificative ale lichidităţii interne, Banca Naţionala a României poate lua măsuri de salvgardare privind miscarile de capital, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3). (2) Perioada de aplicare a masurilor de salvgardare nu poate depăşi 6 luni. (3) Masurile de salvgardare adoptate de Banca Naţionala a României conform prevederilor prezentului articol vor fi notificate Comisiei Europene.  +  Capitolul IV Dispozitii comune  +  Articolul 7 (1) În aplicarea prezentului regulament, Banca Naţionala a României elaboreaza norme privind: (i) functionarea pieţei valutare interbancare, (îi) efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, (iii) importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub forma de numerar, (iv) masurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizarii operaţiunilor valutare de capital.(1^1) Pentru situaţii care excedeaza cadrului reglementat de prezentul regulament, pe bază de fundamentare, Banca Naţionala a României se pronunţă în conformitate cu principiile stabilite prin regulament şi prin celelalte dispozitii legale aplicabile. (2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament, precum şi ale normelor emise în aplicarea acestuia de către Banca Naţionala a României va fi sanctionata conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicată, după caz.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 1 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006.Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 4 din 1 august 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 8 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 11 aprilie 2005. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 9La data intrarii în vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1 din 30 ianuarie 2004 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 10 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.Preşedintele Consiliului de administratie al Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsarescuBucureşti, 1 aprilie 2005.Nr. 4.  +  Anexa 1NOMEN.-CDRU 01/04/2005  +  Anexa 2CATEGORII DE REZIDENTIcare pot efectua operaţiuni în valutăCategoriile de rezidenti şi situaţiile în care acestia pot efectua operaţiuni în valută cu alti rezidenti sunt prezentate mai jos: a) persoanele juridice care efectueaza plati şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comert exterior şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii), pe baza contractelor de comision incheiate între comisionar şi comitent sau între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comert exterior respective; b) persoanele juridice care efectueaza nemijlocit plati şi încasări pe baza contractelor de subantrepriza decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economica internationala, contracte de export al unor obiective complexe şi al unor produse cu ciclu lung de fabricatie; c) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni care decurg din acte de comert derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, asimilate zonelor libere*), ori din acte de comert derulate pe parcurs extern în trenuri internationale, la bordul aeronavelor şi navelor;-------*) Prin zone asimilate zonelor libere se înţelege zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat pe sensul de intrare în tara, în zona stabilita până la locurile unde se aplică viza de intrare, şi pe sensul de iesire din tara, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal. d) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese; e) persoanele fizice, pentru operaţiuni efectuate între acestea cu caracter ocazional; f) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi transportul international de marfuri şi de persoane şi turismul international; g) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim "lohn", pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenti sunt nominalizati în autorizatia de perfectionare activa; h) persoanele fizice, juridice şi alte entităţi, pentru operaţiuni efectuate în strainatate. i) persoane juridice şi alte entităţi, pentru plati efectuate către furnizorii şi subfurnizorii de bunuri şi servicii pentru produsele şi serviciile exportate.--------------Litera i) din anexa nr. 2 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 14 iulie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2005.---------