HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006 (*republicată*)privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 6 aprilie 2022  *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2022, dându-se textelor o nouă numerotare. Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 23 august 2006.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime referitoare la echipamentul individual de protecție utilizat de lucrători la locul de muncă.  +  Articolul 2Prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în totalitate domeniului menționat la art. 1, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecție se înțelege orice echipament destinat să fie purtat sau ținut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.(2) Sunt excluse din definiția cuprinsă la alin. (1):a) îmbrăcămintea de lucru și uniformele obișnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorului;b) echipamentul folosit de serviciile de urgență și salvare;c) echipamentul individual de protecție purtat sau folosit de armată, poliție ori de alte instituții de ordine publică;d) echipamentul individual de protecție pentru mijloace de transport rutier;e) echipamentul sportiv;f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;g) dispozitivele purtabile pentru detectarea și semnalizarea riscurilor și factorilor nocivi.  +  Articolul 4Echipamentul individual de protecție trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecție colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.  +  Capitolul II Obligațiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 5(1) Echipamentul individual de protecție trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.(2) Orice echipament individual de protecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără să conducă el însuși la un risc mărit;b) să corespundă condițiilor existente la locul de muncă;c) să ia în considerare cerințele ergonomice și starea sănătății lucrătorului;d) să se potrivească în mod corect persoanei care îl poartă, după toate ajustările necesare.  +  Articolul 6În cazul în care prezența unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecție, aceste echipamente trebuie să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.  +  Articolul 7Condițiile de utilizare a echipamentului individual de protecție, în special durata purtării, sunt determinate în funcție de gravitatea riscului, frecvența expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrător și de performanța echipamentului individual de protecție.  +  Articolul 8(1) Echipamentul individual de protecție este, în principiu, destinat purtării de către o singură persoană.(2) Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecție de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că această utilizare nu creează diferiților utilizatori nicio problemă de sănătate sau de igienă.  +  Articolul 9În cadrul întreprinderii și/sau unității trebuie să se furnizeze și să fie disponibile informații adecvate privind fiecare echipament individual de protecție impus în conformitate cu art. 5 și 6.  +  Articolul 10Echipamentul individual de protecție se distribuie gratuit de angajator, care asigură buna sa funcționare și o stare de igienă satisfăcătoare prin intermediul întreținerii, reparării și înlocuirilor necesare.  +  Articolul 11Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejează purtarea echipamentului individual de protecție.  +  Articolul 12Angajatorul asigură instruirea lucrătorului și, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecție.  +  Articolul 13(1) Echipamentul individual de protecție poate fi utilizat numai în scopurile specificate și în conformitate cu fișa de instrucțiuni, cu excepția împrejurărilor specifice și excepționale.(2) Instrucțiunile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor.  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea echipamentului individual de protecție  +  Articolul 14(1) Înainte de a alege echipamentul individual de protecție, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecție pe care intenționează sa îl folosească îndeplinește cerințele prevăzute la art. 5 și 6.(2) Această evaluare cuprinde:a) analiza și evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecție pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecție disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).  +  Articolul 15Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită în funcție de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecție.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, au un caracter orientativ și conțin informații utile pentru angajator privind alegerea echipamentelor individuale de protecție care trebuie să fie furnizate lucrătorilor, în condițiile art. 14.  +  Secţiunea a 3-a Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor  +  Articolul 17Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sunt informați cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, atunci când aceștia utilizează echipamente individuale de protecție la locul de muncă.  +  Articolul 18Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 19Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție la locul de muncă [a 3-a directivă specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L393/1989.NOTĂ:Reproducem mai jos mențiunea privind transpunerea normelor comunitare din Hotărârea Guvernului nr. 1.315/2021, care nu este încorporată în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziție proprie a actului modificator:Prezenta hotărâre transpune Directiva (UE) 2019/1.832 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de modificare a anexelor I, II și III la Directiva 89/656/CEE a Consiliului cu privire la adaptări de natură pur tehnică, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 279 din 31 octombrie 2019.  +  Anexa nr. 1
  RISCURI
  în ceea ce privește părți ale corpului care trebuie protejate de echipamente individuale de protecție*)
  *) Această listă de riscuri/părți ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă. Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, republicată.
  FIZICECHIMICE(inclusiv nanomateriale)**)**) A se vedea Recomandarea privind definiția nanomaterialelor (2011/696/UE).AGENȚI BIOLOGICI(conținuți în)ALTE RISCURI
  MECANICEZGOMOTTERMICEELECTRICERADIAȚIEAEROSOLILICHIDEGAZE ȘI VAPORIAEROSOLILICHIDEMATERIALE, PERSOANE, ANIMALE ETC.ÎNECLIPSĂ OXIGENLIPSA DE VIZIBILITATE
  ^(1)^(2)^(3)^(4)^(5)^(6)^(7)Căldură și/sau focFrigElectrocutare ^(8)Electricitate staticăNeionizantă ^(9)IonizantăSolizi^(10)Lichizi^(11)ScufundareÎmproșcări, pulverizări, jeturiSolide și lichideContact direct și indirectÎmproșcări, pulverizări, jeturiContact direct și indirect
  PĂRȚI ALE CORPULUI CARE TREBUIE PROTEJATECapCraniu
  Întregul cap
  Urechi
  Ochi
  Față
  Căi respiratorii
  Mâini
  Brațe (părți)
  Picioare
  Gambe (părți)
  Piele
  Trunchi/abdomen
  Părți ale corpului
  Întregul corp
  ^(1) Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol și jeturi cu presiune ridicată^(2) Căderi cauzate de alunecare^(3) Căderi de la înălțime^(4) Vibrații^(5) Comprimarea statică a unei părți din corp^(6) Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, mușcături, răni sau înjunghieri)^(7) Riscuri de încâlcire și prindere^(8) Contact direct și indirect^(9) Inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui)^(10) Pulberi, vapori, fum și fibre^(11) Aburi și ceață
   +  Anexa nr. 2
  LISTĂ
  neexhaustivă a tipurilor de echipamente individuale de protecție în ceea ce privește riscurile împotriva cărora acestea asigură protecție
   +  Echipamente pentru protecția capului– Căști și/sau șepci/cagule/acoperăminte pentru cap împotriva:– șocurilor cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor;– coliziunii cu un obstacol;– riscurilor mecanice (perforare, abraziune);– comprimării statice (zdrobire laterală);– riscurilor termice (foc, căldură, frig, solide fierbinți, inclusiv metale topite);– șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate;– riscurilor de natură chimică;– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură).– Plase de păr împotriva riscului de agățare  +  Echipamente pentru protecția auzului– Apărători pentru urechi (inclusiv, de exemplu, apărători pentru urechi montate pe o cască, apărători pentru urechi cu reducere activă a zgomotului, apărători pentru urechi cu comunicare audio)– Dopuri pentru urechi (inclusiv, de exemplu, dopuri pentru urechi cu atenuare dependentă de nivel, dopuri pentru urechi personalizate)  +  Echipamente pentru protecția ochilor și a feței– Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție (lentile de protecție, dacă este cazul) împotriva:– riscurilor mecanice;– riscurilor termice;– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură);– radiației ionizante;– aerosolilor solizi și a lichidelor provenite de la substanțe chimice și agenți biologici.  +  Echipamente pentru protecția aparatului respirator– Dispozitive de filtrare împotriva:– particulelor;– gazelor;– particulelor și gazelor;– aerosolilor solizi și/sau lichizi.– Dispozitive izolante, inclusiv cu aducție de aer– Dispozitive de autosalvare– Echipamente de scufundare  +  Echipamente pentru protecția mâinilor și a brațelor– Mănuși (inclusiv mitene și protecție a brațului) împotriva:– riscurilor mecanice;– riscurilor termice (căldură, flacără și frig);– șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);– riscurilor de natură chimică;– agenților biologici;– radiației ionizante și contaminării radioactive;– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură);– riscurilor asociate vibrațiilor.– Degetare de cauciuc  +  Echipamente pentru protecția picioarelor și a gambelor și protecție împotriva alunecării– Încălțăminte (de exemplu, pantofi, inclusiv în anumite circumstanțe, saboți, ghete care pot avea vârfuri din oțel) pentru protecție împotriva:– riscurilor mecanice;– riscurilor de alunecare;– riscurilor termice (căldură, flacără și frig);– șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);– riscurilor de natură chimică;– riscurilor asociate vibrațiilor;– riscurilor de natură biologică.– Glezniere detașabile împotriva riscurilor mecanice– Genunchiere împotriva riscurilor mecanice– Ghetre împotriva riscurilor mecanice, termice și de natură chimică și a agenților biologici– Accesorii (de exemplu, colțari, crampoane)  +  Protecția pielii - creme protectoare^1)^1) În anumite situații, ca urmare a evaluării riscului, cremele protectoare ar putea fi utilizate împreună cu alte echipamente individuale de protecție, cu scopul de a proteja pielea lucrătorilor împotriva riscurilor conexe. Cremele protectoare sunt echipamente individuale de protecție în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, republicată, întrucât acest tip de echipament poate fi considerat, în anumite situații, ca fiind „suplimentar sau accesoriu“. Cu toate acestea, cremele protectoare nu sunt echipamente individuale de protecție în conformitate cu definiția de la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului– Ar putea exista creme protectoare împotriva:– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură);– radiației ionizante;– substanțelor chimice;– agenților biologici;– riscurilor termice (căldură, flacără și frig).  +  Echipamente pentru protecția corpului/alte echipamente pentru protecția pielii– Echipamentele individuale de protecție împotriva căderilor de la înălțime, precum opritoare de cădere retractabile, hamuri pentru întreg corpul, hamuri pentru scaune, centuri de poziționare în timpul lucrului și de limitare a deplasării și cordoane pentru poziționare în timpul lucrului, dispozitive de absorbție a energiei, opritoare de cădere tip ghidaj incluzând un cordon de ancorare, dispozitive de ajustare a corzii, dispozitive de ancorare care nu sunt concepute să fie permanent fixate și care nu necesită lucrări de atașare înainte de utilizare, piese de legătură, cordoane, hamuri pentru salvare– Îmbrăcăminte de protecție, inclusiv de protecție a întregului corp (și anume combinezoane, salopete) și de protecție a unor părți ale corpului (și anume ghetre, pantaloni, jachete, veste, șorțuri, genunchiere, glugi, cagule) împotriva:– riscurilor mecanice;– riscurilor termice (căldură, flacără și frig);– substanțelor chimice;– agenților biologici;– radiației ionizante și contaminării radioactive;– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură);– șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);– riscurilor de agățare și prindere.– Veste de salvare pentru prevenirea înecării și mijloace de plutire– Echipamente individuale de protecție pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului
   +  Anexa nr. 3
  LISTĂ
  neexhaustivă a activităților și sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecție*)
  I. Riscuri fizice
  RiscuriPărți ale corpului afectate. Tip de echipament individual de protecțieExemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecție*)Industrie și sectoare
  1234
  Fizice - mecanice
  Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol și jeturi cu presiune ridicatăCraniuCască de protecție- Lucrări pe, sub sau în vecinătatea schelelor și locurilor de muncă la înălțime- Lucrări de construcții și lucrări rutiere- Montarea și demontarea cofrajelor- Lucrări de asamblare și instalare a schelelor- Lucrări de asamblare și instalare- Lucrări de demolare- Lucrări cu explozibili- Lucrări în mine, șanțuri, puțuri și galerii- Lucrări în vecinătatea lifturilor, a dispozitivelor de ridicare, a macaralelor și a transportoarelor- Lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafață- Lucrări la furnale industriale, containere, mașini, silozuri, buncăre și conducte- Lucrări în abatoare și pe linia de tăiere din abatoare- Manipularea sau transportul și depozitarea de încărcături- Lucrări silvice- Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice- Terasamente și lucrări în piatră- Lucrări cu bolțuri- Lucrări la furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald și turnare- Lucrări care implică deplasarea pe biciclete și pe biciclete propulsate mecanic- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Lucrări de producție de energie- Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură- Industria fierului și a oțelului- Lucrări în abatoare- Lucrări de manevră feroviare- Porturi, transport și logistică- Industria forestieră
  Ochi și/sau fațăOchelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție- Lucrări de sudură, polizare și debitare- Lucrări manuale de ciocănire- Lucrări de găurire și gravare- Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei- Lucrări cu bolțuri- Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan- Matrițarea la cald- Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor- Pulverizarea de substanțe abrazive- Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț- Proceduri stomatologice și chirurgicale- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Lucrări de producție de energie- Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură- Industriile fierului și oțelului- Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului- Cioplirea pietrei- Grădinărit- Asistență medicală- Silvicultură
  Picioare și gambe (părți)Încălțăminte (pantofi/bocanci) cu vârfuri de siguranță sau de protecție Încălțăminte cu protecție pentru metatarsiene- Lucrări de construcții și lucrări rutiere- Montarea și demontarea cofrajelor- Lucrări de asamblare și instalare a schelelor- Lucrări de demolare- Lucrări cu explozibili- Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei- Lucrări în abatoare și linia de tăiere din abatoare- Transport și depozitare- Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii- Manipularea de blocuri de carne congelată și butoaie metalice de alimente conservate- Producția, tratarea și prelucrarea produselor din sticlă plată și a recipientelor din sticlă- Lucrări de transformare și întreținere- Lucrări silvice- Lucrări de construcții în beton și plăci prefabricate, care presupun montarea și demontarea cofrajelor- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Lucrări de producție de energie- Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură- Industria fierului și a oțelului- Lucrări în abatoare- Companiile de logistic- Industria prelucrătoare- Industria sticlei- Industria forestieră
  - Lucrări pe șantiere și în zone de depozitare- Lucrări de copertare- Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice- Construcția de cuptoare, instalații de încălzire și ventilare și îmbinarea de metale- Lucrări cu furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald, presări la cald și trefilare- Lucrări în cariere, exploatări miniere la zi și halde- Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii- Căptușirea cuptoarelor din industria ceramicii- Lucrări de manevră feroviare
  Căderi cauzate de alunecarePicioareÎncălțăminte antiderapantă- Lucrări pe suprafețe alunecoase- Lucrări în medii cu umiditate- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări în abatoare- Lucrări de curățare- Industriile alimentare- Grădinărit- Industria pescuitului
  Căderi de la înălțimeÎntregul corpEchipamente individuale de protecție concepute să oprească sau să prevină căderi de la înălțime- Lucrări pe schele- Asamblarea de piese prefabricate- Lucrări pe stâlpi- Lucrări de copertare- Lucrări pe suprafețe verticale sau înclinate- Lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălțime- Lucrări în cabine de stivuitoare și elevatoare amplasate la mare înălțime în depozite- Lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă- Lucrări în puțuri și canalizări- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări de întreținere a infrastructurii
  VibrațiiMâiniMănuși de protecție- Lucrări cu unelte manuale- Industriile prelucrătoare- Lucrări de construcții- Lucrări de construcții civile
  Comprimarea statică a unei părți din corpGenunchi (părți ale gambei)Genunchiere- Montarea de blocuri, plăci ceramice și pavaje- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile
  PicioareÎncălțăminte cu vârfuri de protecție- Lucrări de demolare- Manipularea de încărcături- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Transport și depozitare- Întreținere
  Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, mușcături, răni sau înjunghiere)Ochi și/sau față Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască, ecrane faciale de protecție- Lucrări cu unelte manual- Lucrări de sudură și de forjare- Lucrări de polizare și debitare- Lucrări de gravare- Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei- Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan- Matrițarea la cald- Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor- Pulverizarea de substanțe abrazive- Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Lucrări de producție de energie- Lucrări de întreținere a infrastructurii- Industriile fierului și oțelului- Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului- Cioplirea pietrei- Grădinărit- Silvicultură
  MâiniMănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice- Lucrări cu cadre din oțel- Manipularea de obiecte cu muchii ascuțite, cu excepția mașinilor care prezintă riscul ca mănușa să fie prinsă- Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare- Schimbarea cuțitelor la mașinile de tăiat- Lucrări silvice- Grădinărit- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări de întreținere a infrastructurii- Industriile prelucrătoare- Industria alimentară- Lucrări în abatoare- Industria forestieră
  AntebrațeProtecția brațului- Lucrări de dezosare și tranșare- Industria alimentară- Lucrări în abatoare
  Trunchi/Abdomen/PicioareȘorțuri de protecție, ghetre, pantaloni rezistenți la penetrare (pantaloni rezistenți la tăiere)- Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare- Lucrări silvice- Industria alimentară- Lucrări în abatoare- Industria forestieră
  PicioareÎncălțăminte rezistentă la penetrare- Lucrări de construcții și lucrări rutiere- Lucrări de demolare- Montarea și demontarea cofrajelor- Lucrări silvice- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Industria forestieră
  Riscuri de agățare și prindereÎntregul corpÎmbrăcăminte de protecție folosită acolo unde există riscul de agățare de părți mobile- Agățarea în piesele mașinilor- Prindere în piesele mașinilor- Prinderea articolelor de îmbrăcăminte în piesele mașinilor- Târâre- Construcția de mașini- Fabricarea de mașini grele- Inginerie- Construcții- Agricultură
  Fizice - zgomot
  ZgomotUrechiAntifoane- Utilizarea de prese metalice- Lucrări care presupun utilizarea de dispozitive cu aer comprimat- Activitatea personalului de la sol din aeroporturi- Lucrări cu unelte electrice- Lucrări cu explozibili- Lucrări de batere a piloților- Prelucrarea lemnului și a textilelor- Industria metalurgică- Industria prelucrătoare- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Industria aeronautică- Lucrări miniere
  Fizice - termice
  Căldură și/sau focFață/Întregul capMăști de sudură, căști/șepci de protecție împotriva căldurii sau a focului, glugi de protecție împotriva căldurii și/sau a focului- Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc- Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora- Lucrări cu pistoale de sudură pentru materiale plastice- Industria fierului și oțelului- Industria metalurgică- Servicii de întreținere- Industria prelucrătoare
  Trunchi/Abdomen/PicioareȘorțuri de protecție, ghetre- Lucrări de sudură și de forjare- Lucrări de turnare- Industria fierului și oțelului- Industria metalurgică- Servicii de întreținere- Industria prelucrătoare
  MâiniMănuși de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor- Lucrări de sudură și de forjare- Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc- Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora- Industria fierului și oțelului- Industria metalurgică- Servicii de întreținere- Industria prelucrătoare
  AntebrațeManșoane- Lucrări de sudură și de forjare- Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora- Industria fierului și oțelului- Industria metalurgică- Servicii de întreținere- Industria prelucrătoare
  PicioareÎncălțăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor- Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora- Industria fierului și oțelului- Industria metalurgică- Servicii de întreținere- Industria prelucrătoare
  Părți ale corpului/Întregul corpÎmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor- Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc- Industria fierului și oțelului- Industria metalurgică- Industria forestieră
  FrigMâiniMănuși de protecție împotriva friguluiPicioareÎncălțăminte de protecție împotriva frigului- Lucrări în aer liber în condiții extreme de frig- Lucrări în camere frigorifice- Lucrări cu lichide criogenice- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Industria alimentară- Sectorul agriculturii și al pescuitului
  Părți ale corpului/Întregul corp, inclusiv capulÎmbrăcăminte de protecție împotriva frigului- Lucrări în aer liber în condiții meteorologice extreme de frig- Lucrări în camere frigorifice- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Industria alimentară- Sectorul agriculturii și al pescuitului- Transport și depozitare
  Fizice - electrice
  Șoc electric (contact direct sau indirect)Întregul capCăști electroizolanteMâiniMănuși electroizolantePicioareÎncălțăminte electroizolantăÎntregul corp/Mâini/ PicioareÎmbrăcăminte conductoare concepută să fie purtată de persoane calificate în timpul lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate la o tensiune nominală a sistemului electric de până la 800 kV pentru curent alternativ și 600 kV pentru curent continuu- Lucrări în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate sau în apropierea pieselor neizolate aflate sub tensiune electrică- Lucrări la sistemul electric- Lucrări de producție de energie- Transportul și distribuția de energie electrică- Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile
  Electricitate staticăMâiniMănuși antistaticePicioareÎncălțăminte antistatică/conductoareÎntregul corpÎmbrăcăminte antistatică- Manipularea de materii plastice și de cauciuc- Turnare, colectare sau încărcare într-un container- Lucrări în apropiere de elemente foarte încărcate, precum benzi transportoare- Manipularea de explozibili- Industria prelucrătoare- Industria furajelor- Instalațiile de încărcare în saci și de ambalare- Fabricarea, depozitarea sau transportarea de explozibili
  Fizice - radiații
  Radiație neionizantă, inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui)CapȘepci și căști- Lucrări în aer liber- Pescuit și agricultură- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile
  OchiOchelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție- Lucrări cu căldură radiantă- Operațiuni la furnale- Lucrări cu laser- Lucrări în aer liber- Lucrări de sudură și tăiere cu gaze- Activitatea de suflare a sticlei- Lămpi germicide- Industriile fierului și oțelului- Industria prelucrătoare- Pescuit și agricultură
  Întregul corp (pielea)Echipamente individuale de protecție împotriva razelor ultraviolete naturale și artificiale- Lucrări în aer liber- Lucrări de sudură electrică- Lămpi germicide- Lămpi cu xenon- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Lucrări de producție de energie- Lucrări de întreținere a infrastructurii- Pescuit și agricultură- Industria forestieră- Grădinărit- Industria alimentară- Industria materialelor plastic- Industria tipografică
  Radiație ionizanteOchiOchelari cu brațe/ Ochelari de protecție de tip mască de protecție împotriva radiației ionizanteMâiniMănuși de protecție împotriva radiației ionizante- Lucrări în instalații cu raze X- Lucrări în spații de radiodiagnostic medical- Lucrări cu produse radioactive- Asistență medicală- Asistență veterinară- Instalație de deșeuri radioactive- Lucrări de producție de energie
  Trunchi/Abdomen/ Părți ale corpuluiȘorțuri de protecție împotriva razelor X/ Haină/Vestă/ Fustă de protecție împotriva razelor X- Lucrări în instalații cu raze X- Lucrări în spații de radiodiagnostic medical- Asistență medicală- Asistență veterinară- Asistență stomatologică- Urologie- Chirurgie- Radiologie intervențională- Laboratoare
  CapAcoperăminte pentru cap și șepciEchipamente individuale de protecție împotriva, de exemplu, dezvoltării de tumori cerebrale- Locuri de muncă și instalații medicale cu raze X- Asistență medicală- Asistență veterinară- Asistență stomatologică- Urologie- Chirurgie- Radiologie intervențională
  Părți ale corpuluiEchipamente individuale de protecție pentru tiroidăEchipamente individuale de protecție pentru gonade- Lucrări în instalații cu raze X- Lucrări în spații de radiodiagnostic medical- Asistență medicală- Asistență veterinară
  Întregul corpÎmbrăcăminte de protecție împotriva radiației ionizante- Lucrări în spații de radiodiagnostic medical- Lucrări cu produse radioactive- Lucrări de producție de energie- Instalație de deșeuri radioactive
  *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta hotărâre.
  II. Riscuri chimice (inclusiv nanomateriale)
  RiscuriPărți ale corpului afectate. Tip de echipament individual de protecțieExemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecție*)Industrie și sectoare
  1234
  Chimice - aerosoli
  Solide (pulberi, vapori, fum, fibre și nanomateriale)Căile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor- Lucrări de demolare- Lucrări cu explozibili- Lucrări de sablare și lustruire a suprafețelor- Lucrări în prezența azbestului- Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule- Lucrări de sudură- Lucrări de curățare a coșurilor- Lucrări pe căptușeala furnalelor și a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi- Lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele- Lucrări la gura de încărcare a furnalelor- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Industriile fierului și oțelului- Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului- Industria autovehiculelor- Cioplirea pietrei- Industria farmaceutică- Asistență medicală- Prepararea citostaticelor
  MâiniMănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și cremă protectoare ca protecție suplimentară/accesorie- Lucrări în prezența azbestului- Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile - Lucrări de construcții navale- Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale
  Întregul corpÎmbrăcăminte de protecție împotriva particulelor solide- Lucrări de demolare- Lucrări în prezența azbestului- Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule- Lucrări de curățare a coșurilor- Lucrări de preparare a produselor de protecție a plantelor- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale- Agricultură
  OchiOchelari cu brațe/Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție- Prelucrarea lemnului- Lucrări rutiere- Industria minieră- Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului- Lucrări de construcții civile
  Lichide (aburi și ceață)Căile respiratoriiDispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor- Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive)- Curățarea suprafețelor- Industria metalurgică- Industria prelucrătoare- Sectorul auto
  MâiniMănuși de protecție împotriva substanțelor chimice- Tratament de suprafață- Curățarea suprafețelor- Utilizarea de dispozitive cu jet lichid- Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive- Industria metalurgică- Industria prelucrătoare- Sectorul auto
  Întregul corpÎmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice- Tratament de suprafață- Curățarea suprafețelor- Industria metalurgică- Industria prelucrătoare- Sectorul auto
  Chimice - lichide
  ScufundareÎmproșcări, pulverizări și jeturiMâiniMănuși de protecție împotriva substanțelor chimice- Utilizarea de dispozitive cu jet lichid- Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive- Prelucrarea materialelor de căptușire- Lucrări de tăbăcărie- Activitatea din saloanele de coafură și de înfrumusețare- Industria textilelor și a îmbrăcămintei- Servicii de curățare- Industria autovehiculelor- Servicii de înfrumusețare și de coafură
  AntebrațeMâneci de protecție împotriva substanțelor chimice- Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive- Lucrări de curățare- Industria chimică- Servicii de curățare- Industria autovehiculelor
  PicioareGhete de protecție împotriva substanțelor chimice- Utilizarea de dispozitive cu jet lichid- Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive- Industria textilelor și a îmbrăcămintei- Servicii de curățare- Industria autovehiculelor
  Întregul corpÎmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice- Utilizarea de dispozitive cu jet lichid- Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive- Lucrări de curățare- Industria chimică- Servicii de curățare- Industria autovehiculelor- Agricultură
  Chimice - gaze și vapori
  Gaze și vaporiCăile respiratoriiDispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva gazelor- Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive)- Curățarea suprafețelor- Lucrări în încăperi de fermentație și distilare- Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor- Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă- Lucrări de curățare a coșurilor- Dezinfectanți și substanțe de curățare corozive- Lucrări în apropierea convertizoarelor și a conductelor de gaz ale furnalelor- Industria metalurgică- Sectorul auto- Industria prelucrătoare- Servicii de curățare- Producția de băuturi alcoolice- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria chimică- Industria petrochimică
  MâiniMănuși de protecție împotriva substanțelor chimice- Tratament de suprafață- Curățarea suprafețelor- Lucrări în încăperi de fermentație și distilare- Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor- Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă- Industria metalurgică- Sectorul auto- Industria prelucrătoare- Producția de băuturi alcoolice- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria chimică- Industria petrochimică
  Întregul corpÎmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice- Tratament de suprafață- Curățarea suprafețelor- Lucrări în încăperi de fermentație și distilare- Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor- Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă- Industria metalurgică- Sectorul auto- Industria prelucrătoare- Producția de băuturi alcoolice- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria chimică- Industria petrochimică
  OchiOchelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție- Vopsirea prin pulverizare- Prelucrarea lemnului- Operațiuni miniere- Sectorul auto- Industria prelucrătoare- Industria minieră- Industria chimică- Industria petrochimică
  *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta hotărâre.
  III. Agenți biologici
  RiscuriPărți ale corpului afectate. Tip de echipament individual de protecțieExemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecție*)Industrie și sectoare
  1234
  Agenți biologici (conținuți în) - aerosoli
  Solide și lichideCăile respiratorii Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor- Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale- Lucrări cu expunere la agenți biologici- Asistență medicală- Clinici veterinare- Laboratoare de analize clinice- Laboratoare pentru activități de cercetare- Aziluri de bătrâni- Servicii de asistență la domiciliu- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria alimentară- Producția de substanțe biochimice
  MâiniMănuși de protecție împotriva microorganismelorPărți ale corpului/Întregul corpOchi și/sau fațăOchi și/sau fațăOchelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție- Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale- Lucrări cu expunere la agenți biologici- Asistență medicală- Clinici veterinare- Laboratoare de analize clinice- Laboratoare pentru activități de cercetare- Aziluri de bătrâni- Servicii de asistență la domiciliu- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria alimentară
  Agenți biologici (conținuți în) - lichide
  Contact direct și indirectMâiniMănuși de protecție împotriva microorganismelorPărți ale corpului/Întregul corp Ochi și/sau fațăOchi și/sau fațăOchelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție- Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături)- Lucrări cu expunere la agenți biologici- Asistență medicală- Clinici veterinare- Laboratoare de analize clinice- Laboratoare pentru activități de cercetare- Aziluri de bătrâni- Servicii de asistență la domiciliu- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria alimentară- Industria forestieră
  Împroșcări, pulverizări și jeturiMâiniMănuși de protecție împotriva microorganismelor- Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale- Lucrări cu expunere la agenți biologici- Asistență medicală- Clinici veterinare- Laboratoare de analize clinice- Laboratoare pentru activități de cercetare- Aziluri de bătrâni- Servicii de asistență la domiciliu- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria alimentară
  AntebrațeMâneci de protecție împotriva microorganismelor- Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale- Lucrări cu expunere la agenți biologici- Asistență medicală- Clinici veterinare- Laboratoare de analize clinice- Laboratoare pentru activități de cercetare- Aziluri de bătrâni- Servicii de asistență la domiciliu- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria alimentară
  Picioare/GambeCiorapi de protecție și ghetre- Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale- Lucrări cu expunere la agenți biologici- Asistență medicală- Clinici veterinare- Laboratoare de analize clinice- Laboratoare pentru activități de cercetare- Aziluri de bătrâni - Servicii de asistență la domiciliu - Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria alimentară
  Întregul corpOchi și/sau față- Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale- Lucrări cu expunere la agenți biologici- Asistență medicală- Clinici veterinare- Laboratoare de analize clinice- Laboratoare pentru activități de cercetare- Aziluri de bătrâni- Servicii de asistență la domiciliu- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria alimentară
  Agenți biologici (conținuți în) - materiale, persoane, animale etc.
  Contact direct și indirectMâiniMănuși de protecție împotriva microorganismelorPărți ale corpului/Întregul corpOchi și/sau fațăOchi și/sau fațăOchelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție- Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături)- Lucrări cu expunere la agenți biologici- Asistență medicală- Clinici veterinare- Laboratoare de analize clinice- Laboratoare pentru activități de cercetare- Aziluri de bătrâni- Servicii de asistență la domiciliu- Stații de epurare a apelor uzate- Stații de tratare a deșeurilor- Industria alimentară- Industria forestieră
  *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta hotărâre.
  IV. Alte riscuri
  RiscuriPărți ale corpului afectate. Tip de echipament individual de protecțieExemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecție*)Industrie și sectoare
  1234
  Lipsă de vizibilitateÎntregul corpEchipamente individuale de protecție pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului- Lucrări în apropierea vehiculelor în mișcare- Lucrări de asfaltare și de semnalizare rutieră- Lucrări feroviare- Conducerea mijloacelor de transport- Activitatea personalului de la sol din aeroporturi- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări miniere- Servicii de transport și de transport de pasageri
  Lipsă oxigenCăile respiratoriiDispozitive izolante de protecție a căilor respiratorii- Lucrări în spații închise- Lucrări în încăperi de fermentație și distilare- Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor- Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă- Lucrări în puțuri, canale și alte spații subterane ale sistemului de canalizare- Producția de băuturi alcoolice- Lucrări de construcții civile- Industria chimică- Industria petrochimică
  Căile respiratoriiEchipamente de scufundare- Lucrări subacvatice- Lucrări de construcții civile
  ÎnecareÎntregul corpVestă de salvare- Lucrări în sau în apropierea apei- Lucrări pe mare- Lucrări în aeronave- Industria pescuitului- Industria aeronautică- Construcții de clădiri- Lucrări de construcții civile- Lucrări de construcții navale- Lucrări în docuri și porturi
  *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta hotărâre.
  ----