HOTĂRÂRE nr. 1.051 din 9 august 2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 21 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.  +  Articolul 2Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în întregime domeniului prevăzut la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, prin manipularea manuală a maselor se înţelege orice tip de transport sau sustinere a unei mase de către unul ori mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, aşezarea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condiţiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.  +  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor  +  Articolul 4Angajatorul trebuie să ia măsuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie să utilizeze mijloace corespunzătoare, în special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători.  +  Articolul 5În cazurile în care nu se poate evita necesitatea manipulării manuale a maselor de către lucrători, angajatorul trebuie să ia măsuri organizatorice corespunzătoare, sa utilizeze mijloace adecvate sau sa furnizeze lucrătorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care îl implica manipularea manuală a acestor mase, luând în considerare elementele de referinţa prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6În toate cazurile în care manipularea manuală a maselor de către lucrator nu poate fi evitata, angajatorul trebuie să organizeze posturile de lucru astfel încât manipularea să fie cat mai sigura şi cu risc cat mai mic posibil pentru sănătate, fiind obligat de asemenea: a) sa evalueze, în prealabil, condiţiile de securitate şi de sănătate pentru tipul de lucrare respectiv şi sa examineze în special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1; b) sa urmărească evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, având în vedere caracteristicile mediului de muncă şi cerinţele activităţii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.  +  Articolul 7Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c), art. 24, 25 şi 35 din Legea nr. 319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.  +  Capitolul III Informarea, instruirea, consultarea şi participarea lucrătorilor  +  Articolul 8 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informati despre toate măsurile ce trebuie puse în practica în aplicarea prezentei hotărâri, cu privire la protecţia securităţii şi sănătăţii. (2) Angajatorii trebuie să se asigure ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora primesc informaţii generale şi, ori de câte ori este posibil, informaţii precise cu privire la: a) greutatea maselor; b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci când pachetul este încărcat excentric.  +  Articolul 9Fără a aduce atingere prevederilor art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie să se asigure ca lucrătorii primesc, în plus, o formare adecvată şi informaţii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor şi la riscurile la care aceştia se expun, în special dacă aceste sarcini nu sunt efectuate corect, având în vedere prevederile anexelor nr. 1 şi 2.  +  Articolul 10Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, trebuie să se realizeze potrivit prevederilor art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 11Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit Legii nr. 319/2006.  +  Articolul 12Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii şi de către inspectorii de medicina muncii din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei comunică Comisiei Europene textele dispoziţiilor de drept intern deja adoptate sau în curs de adoptare în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 1990/269/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special dorsolombare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 156/1990.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Sereşp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 9 august 2006.Nr. 1.051.  +  Anexa 1 ELEMENTE DE REFERINŢA*1)[art. 5, art. 6 lit. a) şi b) şi art. 9 din hotărâre]-------*1) În vederea efectuării unei analize mulţi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiţi factori prezentaţi în anexele nr. 1 şi 2.1. Caracteristicile maseiManipularea manuală a maselor poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă masa este:- prea grea sau prea mare;- greu de manuit şi de prins;- instabila sau cu un conţinut ce risca să se deplaseze;- pozitionata astfel încât necesita susţinerea sau manipularea ei la distanta faţă de trunchi sau cu flexia ori rasucirea trunchiului;- susceptibilă sa producă leziuni lucrătorilor, din cauza marginilor şi/sau consistentei sale, în special în cazul unei coliziuni.2. Efortul fizic necesarEfortul fizic poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă:- este prea intens;- nu poate fi realizat decât printr-o mişcare de rasucire a trunchiului;- poate să antreneze o deplasare brusca a masei;- este realizat atunci când corpul se afla într-o poziţie instabila.3. Caracteristicile mediului de muncăCaracteristicile mediului de muncă pot determina o creştere a riscurilor, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă:- nu exista suficient spaţiu liber, în special pe verticala, pentru realizarea activităţii;- solul prezintă denivelari, prezentând pericole de împiedicare, sau este alunecos pentru încălţămintea lucrătorului;- locul de muncă sau mediul de muncă nu permite lucrătorului manipularea manuală a maselor la o înălţime sigura sau într-o poziţie de lucru confortabila;- solul sau planul de lucru prezintă denivelari care implica manipularea masei la diferite niveluri;- solul sau planul de sprijin al piciorului este instabil;- temperatura, umiditatea sau circulaţia aerului este necorespunzătoare.4. Cerinţe ale activităţiiActivitatea poate prezenta riscuri, în special de afecţiuni dorsolombare, dacă implica una sau mai multe dintre următoarele cerinţe:- efort fizic prea frecvent sau prelungit, care solicită în special coloana vertebrala;- perioada insuficienta de repaus fiziologic sau de recuperare;- distanţe prea mari pentru ridicare, coborare sau transport;- ritm de muncă impus printr-un proces care nu poate fi modificat de lucrator.  +  Anexa 2 FACTORI INDIVIDUALI DE RISC*1)[art. 7 şi 9 din hotărâre]-------*1) În vederea efectuării unei analize mulţi-factor, pot fi luati în considerare simultan diferiţi factori prezentaţi în anexele nr. 1 şi 2.Lucrătorul este expus unor riscuri dacă:- este necorespunzător din punct de vedere fizic să execute sarcina de muncă respectiva;- poarta îmbrăcăminte, încălţăminte sau alte efecte personale necorespunzătoare;- nu are cunoştinţe sau instruire suficienta ori adecvată.-----------