DECIZIE nr. 8 din 28 iulie 2006privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 16 august 2006    În temeiul art. 379, 384, 406 şi 408 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi al art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:  +  Articolul 1 (1) Profesia de medic se exercită cu caracter permanent pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la art. 370 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, posesoare ale certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România. (2) Modelul certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România se acordă persoanelor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:1. deţin un titlu oficial de calificare în medicină, în sensul art. 371 alin. (3) din Legea nr. 95/2006;2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de lege;3. sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;5. au depus jurământul profesional;6. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Medicilor din România.  +  Articolul 3În vederea obţinerii certificatului de membru, persoanele care îndeplinesc condiţiile legale vor depune la colegiul teritorial în a cărui rază îşi au, după caz, domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă următoarele documente:1. cerere de înscriere;2. titlul oficial de calificare în profesia de medic;3. dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;4. cazier judiciar;5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;6. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate;7. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;8. chitanţa privind achitarea taxei de eliberare a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, precum şi dovada achitării taxei de înscriere.  +  Articolul 4 (1) Autorizaţiile de liberă practică emise până la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006 de Ministerul Sănătăţii în temeiul Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, până la preschimbare, se echivalează cu certificatul de membru emis în condiţiile Legii nr. 95/2006. (2) În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, titularii autorizaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi ai certificatelor de membru al Colegiului Medicilor din România, emise în temeiul Legii nr. 306/2004, sunt obligaţi să le preschimbe cu noul certificat de membru al Colegiului Medicilor din România.  +  Articolul 5Certificatele de membru al Colegiului Medicilor din România vor fi emise şi eliberate de colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, conform modelului prevăzut în anexă.  +  Articolul 6La primirea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, titularul va semna într-un registru ţinut de colegiile teritoriale, care va conţine următoarele rubrici:1. numele şi prenumele titularului certificatului;2. facultatea şi anul absolvirii;3. codul numeric personal;4. seria şi numărul certificatului;5. data depunerii jurământului profesional;6. semnătura titularului.  +  Articolul 7Au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România toţi medicii înscrişi până la data intrării în vigoare a Legii nr. 95/2006.  +  Articolul 8Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 32/2004 pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii ale Legii nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2004.  +  Articolul 9Reprezentantul Colegiului Medicilor din România din cadrul comisiilor pentru vânzarea spaţiilor cu destinaţie de cabinete medicale, comisii constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, cu modificările şi completările ulterioare, se va desemna de colegiul judeţean, respectiv de Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti, în a cărui rază teritorială se organizează şi funcţionează comisia.  +  Articolul 10Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele ColegiuluiMedicilor din România,Mircea CintezăBucureşti, 28 iulie 2006.Nr. 8.  +  Anexa    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ │   │ C COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA │   │ M │   │ R │   │ COLEGIUL MEDICILOR ------- │   │ │   │ ┌────────┐ │   │ Data:└────────┘ │   │ │   │ CERTIFICAT DE MEMBRU │   │ ┌────────┐ │   │ Nr. └────────┘ │   │ │   │ │   │ Colegiul Medicilor ------ autorizeaza pe: │   │ CNP: │   │ ┌────────────────────────────────┐┌────────────────────┐ │   │ │ ││ │ │   │ └────────────────────────────────┘└────────────────────┘ │   │ ┌───Absolvent(ă)a(I) Facultatii:───────────────────────┐ │   │ │ │ │   │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │   │ │   │ ┌───Serie şi numar diploma:──────┐┌───Promotia: ───────┐ │   │ │ ││ │ │   │ └────────────────────────────────┘└────────────────────┘ │   │ │   │ ┌───Specialitate: ─────────────────────────────────────┐ │   │ │ │ │   │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │   │ │   │ ┌───Atestat de studii complementare: ──────────────────┐ │   │ │ │ │   │ └──────────────────────────────────────────────────────┘ │   │ │   │ sa practice profesiunea de medic potrivit prevederilor │   │ art. 385 al titlului XII privind exercitarea profesiei │   │ de medic, organizarea şi functionarea CMR, din Legea │   │ nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. │   │ │   │ Activităţile autorizate se pot desfăşura cu indeplinirea │   │ condiţiilor de dotare minima, iar dispozitivele medicale │   │ utilizate la desfăşurarea activităţilor autorizate │   │ trebuie înregistrate la M.S.P. │   │ │   │ Titularul Certificatului a depus juramantul la data de.......│   │ │   │ │   │ PRESEDINTE, │   │ │   │ ┌───────────────────────────────┐ │   │ │ │ │   │ └───────────────────────────────┘ │   │ │   │ Notă: Certificatul de membru se vizeaza anual pe baza │   │ asigurarii de raspundere civila pentru greseli în │   │ activitatea profesionala, valabila pentru anul respectiv. │   │ │   └──────────────────────────────────────────────────────────────────┘------------