HOTĂRÂRE nr. 1.000 din 2 august 2006 (**republicată**) privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 2 septembrie 2010  **) Republicată în temeiul art. V din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activității Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 3 august 2010, dându-se textelor o nouă numerotareHotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006 și ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Hotărârea Guvernului nr. 31/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2008;– Hotărârea Guvernului nr. 280/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 20 martie 2009;– Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2010;– Hotărârea Guvernului nr. 51/2010 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.----------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Administrației și Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice". (la 28-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) (3) Sediul principal al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici este în municipiul București, bd. Mircea Vodă nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3. Agenția Națională a Funcționarilor Publici își poate desfășura activitatea și în alte sedii deținute sau utilizate în condițiile legii.----------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 809 din 17 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 25 septembrie 2014. (la 21-10-2014, sintagma: str. Mircea Vodă a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 809 din 17 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 21 octombrie 2014 )  +  Capitolul II Atribuțiile Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  +  Articolul 2(1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici, denumită în continuare Agenția, asigură aplicarea strategiilor și a Programului de guvernare în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici. (la 28-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) (2) Agenția îndeplinește atribuții în următoarele domenii:a) reglementarea funcției publice;b) managementul funcției publice și al funcționarilor publici; (la 28-08-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) (la 28-08-2017, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 2 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) e) gestionarea de programe în domeniul funcției publice;f) monitorizarea și controlul activităților referitoare la funcția publică și la funcționarii publici;g) reprezentare.(3) Agenția îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.(4) În exercitarea atribuțiilor sale Agenția colaborează direct cu compartimentele specializate în managementul resurselor umane din structura autorităților și instituțiilor publice.  +  Articolul 3În domeniul reglementării funcției publice Agenția îndeplinește următoarele atribuții principale:a) elaborează proiecte de acte normative privind funcția publică și funcționarii publici, pe care le supune spre aprobare Guvernului prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;----------------Litera a) a art. 3 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Administrației și Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".b) elaborează norme metodologice, proceduri și instrucțiuni cu caracter normativ privind funcția publică și funcționarii publici;c) analizează și avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi referitoare la funcția publică și la funcționarii publici, elaborate de alte autorități sau instituții publice;d) elaborează reglementări comune autorităților și instituțiilor publice privind funcțiile publice, evaluarea, gradarea și clasificarea posturilor, cu consultarea asociațiilor profesionale și a organizațiilor sindicale reprezentative ale funcționarilor publici;e) elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici, precum și alte reglementări privind salarizarea funcționarilor publici;f) elaborează normele de organizare, utilizare și prelucrare a informațiilor cuprinse în baza de date referitoare la funcțiile publice și funcționarii publici;g) coordonează și sprijină procesul de adaptare a statutelor aprobate prin legi speciale la prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) elaborează proiectele de acte normative pentru armonizarea legislației din domeniul funcției publice cu reglementările Uniunii Europene și alte acte cu caracter internațional pe care România le-a ratificat;i) urmărește ca proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte autorități sau instituții publice, care conțin prevederi referitoare la funcțiile publice și la funcționarii publici, să fie în concordanță cu reglementările interne și europene existente în acest domeniu.  +  Articolul 4(1) În domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici, Agenția îndeplinește următoarele atribuții principale:a) elaborează principiile, politicile și strategiile privind managementul funcției publice și al funcționarilor publici, pe care le prezintă ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru a fi însușite și supuse spre aprobare Guvernului;----------------Litera a) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administrației și internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".b) urmărește modul de aplicare a strategiilor, politicilor și programelor referitoare la funcția publică și funcționarii publici;c) elaborează studii, analize și prognoze privind structura și dinamica corpului funcționarilor publici;d) organizează și gestionează concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, în condițiile legii;e) realizează recrutarea și promovarea pentru funcțiile publice pentru care organizează concurs, în condițiile legii;f) avizează sau, după caz, verifică condițiile stabilite pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de către alte autorități și instituții publice;g) monitorizează derularea procedurilor de recrutare și promovare a funcționarilor publici, în condițiile legii;h) dispune amânarea sau suspendarea organizării și desfășurării concursurilor, dacă constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale în domeniu;i) abrogată;-------------Lit. i) a alin. (1) al art. 4 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012.j) asigură secretariatul tehnic pentru Comisia de disciplină pentru înalții funcționari publici, Comisia de evaluare a înalților funcționari publici și pentru Comisia de recrutare a înalților funcționari publici;k) acordă aviz, în condițiile legii, pentru stabilirea de către autorități și instituții publice a funcțiilor publice;l) urmărește situația funcțiilor publice și monitorizează ocuparea acestora;m) gestionează corpul de rezervă al funcționarilor publici și asigură redistribuirea funcționarilor publici, în condițiile legii;n) elaborează, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, planul de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică centrală, în condițiile legii; formulează observații în cazul în care constată neregularități în elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru autoritățile și instituțiile din administrația publică locală;o) stabilește criteriile generale de performanță profesională pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici;p) acordă sprijin și îndrumare metodologică autorităților administrației publice, în scopul aplicării uniforme și corecte a legislației din domeniul funcției publice și al funcționarilor publici;q) coordonează metodologic și acordă sprijin de specialitate compartimentelor de resurse umane din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale;r) sprijină autoritățile administrației publice centrale și locale și le acordă asistență tehnică de specialitate pentru elaborarea și aprobarea unor norme specifice în acest domeniu.s) centralizează planurile de perfecționare profesională a funcționarilor publici, întocmite de autoritățile și instituțiile publice, precum și fondurile prevăzute în bugetul anual al acestora pentru acoperirea cheltuielilor de perfecționare profesională a funcționarilor publici, organizată la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice; (la 28-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) ș) stabilește domeniile prioritare pentru formarea profesională a funcționarilor publici; (la 28-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) t) elaborează, în colaborare cu instituțiile publice și cu alte organizații cu obiect de activitate în domeniu, strategia de formare continuă a funcționarilor publici. (la 28-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) (2) Condițiile în care Agenția poate delega autorităților sau instituțiilor publice competența de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere generale și specifice se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.  +  Articolul 5 Abrogat (la 28-08-2017, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 6 Abrogat (la 28-08-2017, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 7În domeniul gestiunii de programe, Agenția are următoarele atribuții principale:a) fundamentează, elaborează și prezintă spre aprobare ministrului dezvoltării regionale și administrației publice programe pentru dezvoltarea managementului funcției publice și al funcționarilor publici;----------------Litera a) a art. 7 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administrației și internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".b) gestionează programele privind funcția publică și funcționarii publici, urmărește îndeplinirea acestora și prezintă periodic ministrului dezvoltării regionale și administrației publice rapoarte privind modul de derulare a acestora;----------------Litera b) a art. 7 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administrației și internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".c) elaborează și administrează baza de date cuprinzând evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și a funcțiilor publice vacante.  +  Articolul 8În domeniul monitorizării și controlului activității referitoare la funcția publică și la funcționarii publici, Agenția are următoarele atribuții principale:a) monitorizează și controlează aplicarea legislației privind funcția publică și funcționarii publici, precum și respectarea principiilor care stau la baza exercitării funcției publice;b) monitorizează modul în care sunt asigurate și respectate de către autoritățile și instituțiile publice condițiile de muncă pentru funcționarii publici; în acest scop conlucrează cu organizațiile sindicale și cu asociațiile profesionale ale funcționarilor publici;c) controlează modul de respectare de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice a drepturilor legale cuvenite funcționarilor publici, precum și aplicarea măsurilor privind respectarea egalității de șanse și tratament în domeniul relațiilor de serviciu;d) coordonează metodologic, monitorizează, verifică și controlează aplicarea și respectarea prevederilor legale privind normele de conduită a funcționarilor publici, organizarea și funcționarea comisiilor paritare și a comisiilor de disciplină, organizarea și desfășurarea concursurilor, organizarea perioadei de stagiu, evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarilor publici;e) sesizează instanța de contencios administrativ, în condițiile legii;f) constată contravenții și aplică sancțiuni, în condițiile legii;g) întocmește rapoarte anuale cu privire la managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici, la gradul de ocupare a posturilor, precum și cu privire la respectarea legislației specifice, pe care le prezintă Guvernului, prin ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru a fi înaintate pentru dezbatere și aprobare Parlamentului.----------------Litera g) a art. 8 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administrației și internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".  +  Articolul 9În domeniul reprezentării, Agenția are următoarele atribuții principale:a) reprezintă autoritățile administrației publice centrale și locale în raporturile cu persoanele juridice și fizice, române și străine, în domeniul managementului funcției publice și al funcționarilor publici;b) colaborează cu ministerele și cu alte autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin;c) colaborează cu instituții și organisme similare din țară și din străinătate în domeniul său de activitate;d) conlucrează cu organizațiile asociative ale funcționarilor publici, din țară și din străinătate, precum și cu organizațiile neguvernamentale cu atribuții în domeniul său de activitate;e) participă la negocierile dintre organizațiile sindicale reprezentative ale funcționarilor publici și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;----------------Litera e) a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Administrației și Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".f) negociază, cu acordul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, încheierea unor acorduri și proiecte de colaborare internațională în domeniul funcției publice, al funcționarilor publici și al managementului resurselor umane; prezintă acordurile convenite ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru a fi aprobate de acesta sau, după caz, însușite și supuse spre aprobare Guvernului.----------------Litera f) a art. 9 a fost modificată de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administrației și internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".g) organizează seminare și conferințe pe teme specifice domeniului său de activitate. (la 28-08-2017, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 10(1) În exercitarea atribuțiilor sale Agenția colaborează cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să comunice Agenției, la termenele stabilite, informațiile solicitate referitoare la funcțiile publice și la funcționarii publici, în condițiile legii.(3) Agenția va comunica persoanelor interesate informații de interes public referitoare la funcțiile publice și la funcționarii publici, în condițiile legii.(4) Agenția poate edita buletine informative și alte publicații de specialitate.  +  Articolul 11(1) Orice modificare apărută în evidența funcțiilor publice din cadrul autorității sau instituției publice se comunică Agenției în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data producerii ei.(2) În prima lună a fiecărui an autoritățile și instituțiile publice vor transmite Agenției modificările intervenite în situația funcționarilor publici, precum și situația privind salarizarea funcționarilor publici.(3) Informațiile privind funcțiile publice și funcționarii publici vor fi transmise pe suport magnetic, în formatul standard stabilit de Agenție.  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici  +  Articolul 12(1) Agenția este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat.(2) Președintele și vicepreședintele sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.----------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administrației și internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".(3) Președintele Agenției conduce aparatul propriu al Agenției, stabilit prin prezenta hotărâre, numește și eliberează din funcție personalul acesteia, în condițiile legii.(4) Președintele Agenției este ordonator terțiar de credite. Președintele Agenției poate delega această calitate, în condițiile legii, vicepreședintelui, secretarului general sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al președintelui Agenției se vor preciza limitele și condițiile delegării. (la 28-08-2017, Alineatul (4) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) (5) Președintele reprezintă Agenția în raporturile cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte autorități și instituții publice centrale și locale, cu persoane juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție.(6) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine cu caracter normativ și individual.(7) Vicepreședintele îndeplinește atribuțiile și sarcinile care îi sunt delegate de președinte prin ordin.(8) În cazul lipsei președintelui, precum și în cazul în care președintele se află în imposibilitate de a-și exercita funcția, calitatea de ordonator secundar de credite, precum și celelalte atribuții care revin președintelui se exercită în numele președintelui, de către vicepreședintele Agenției.  +  Articolul 12^1Prin ordin al președintelui Agenției unele atribuții pot fi delegate, în condițiile legii, vicepreședintelui, secretarului general, secretarului general adjunct sau persoanelor cu funcții de conducere. (la 28-08-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 13(1) Agenția are un secretar general și un secretar general adjunct, care fac parte din categoria înalților funcționari publici și sunt numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare. Secretarul general îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Agenției ori încredințate prin ordin de președintele Agenției, în condițiile legii.(3) Secretarul general adjunct îndeplinește atribuțiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al Agenției ori încredințate prin ordin de președintele Agenției, în condițiile legii. (la 28-08-2017, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 14(1) Numărul maxim de posturi al Agenției este de 173, exclusiv demnitarii. (la 28-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) (2) Personalul Agenției este format din funcționari publici și personal contractual. Salarizarea personalului Agenției se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.(3) Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 28-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) (4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al președintelui Agenției, având în vedere nevoile instituționale și structura de personal, se pot înființa, după caz, servicii, birouri și/sau alte compartimente, în condițiile legii.(5) În cadrul Agenției, prin ordin al președintelui, se înființează Unitatea de implementare a proiectelor, în condițiile legii.  +  Articolul 15(1) Atribuțiile compartimentelor, atribuțiile și responsabilitățile personalului, precum și circuitul intern al documentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, precum și prin fișa postului.(2) Statul de funcții al Agenției se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, la propunerea președintelui Agenției, în limita numărului de posturi aprobat.----------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "ministrul administrației și internelor" cu sintagma "ministrul dezvoltării regionale și administrației publice".  +  Articolul 16(1) Agenția are un număr de autoturisme și un consum lunar de carburant stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Agenția are în dotare, pentru activități specifice desfășurate, 5 autoturisme cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013.  +  Articolul 17(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Agenției se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.----------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Administrației și Internelor" cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice". (la 28-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) (3) În scopul realizării rolului și atribuțiilor ce îi revin, Agenția poate beneficia de consultanță și asistență din străinătate, precum și de programe de formare și perfecționare a pregătirii funcționarilor publici, în limita fondurilor bugetare alocate sau a altor surse atrase din țară sau din străinătate, potrivit legii. (la 28-08-2017, Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23 Abrogat (la 28-08-2017, Articolul 23 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 24 Abrogat (la 28-08-2017, Articolul 24 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 25 Abrogat (la 28-08-2017, Articolul 25 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 26 Abrogat (la 28-08-2017, Articolul 26 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )  +  Articolul 27 Abrogat (la 28-08-2017, Articolul 27 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 ) NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. I-IV și art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 și ale art. III și IV din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale acestora:– Art. I-IV și art. VI din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009:Art. IAgenția Națională a Funcționarilor Publici se reorganizează prin următoarele modalități:a) desființarea prin comasare prin absorbție a Institutului Național de Administrație și preluarea activității de către o direcție nouă care se înființează în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;b) desființarea centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală și preluarea activității de către instituții nou-înființate în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;c) reducerea de posturi.Art. II. - (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, personalul Institutului Național de Administrație se preia în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în limita posturilor aprobate pentru aceasta. Personalul centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală se preia în cadrul centrelor regionale înființate în condițiile Legii nr. 329/2009 și ale prezentei hotărâri, în limita posturilor aprobate pentru fiecare centru regional.(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobate în condițiile prevăzute la alin. (1) pe noile funcții se face cu alocarea resurselor potrivit nevoilor instituționale, cu respectarea pregătirii profesionale și a competențelor personalului prin raportare la atribuțiile compartimentelor.(3) Încadrarea personalului în condițiile prevăzute la alin. (2), precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcții.(4) În cazul în care personalul din cadrul instituțiilor publice prevăzute la alin. (1) nu se încadrează în numărul de posturi aprobat, conform prevederilor legale în vigoare, acestuia îi încetează raportul de muncă sau, după caz, raportul de serviciu. Încetarea raporturilor de muncă sau, după caz, a raporturilor de serviciu se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte și a prevederilor legale privind protecția socială, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (5) și, dacă este cazul, alin. (6) din Legea nr. 329/2009, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art. III. - (1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici preia patrimoniul instituțiilor publice ce se desființează, prevăzute la art. I, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, care cuprinde mențiunile prevăzute la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 329/2009.(2) Un exemplar al protocolului de predare-preluare încheiat la nivelul fiecărui centru regional se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(3) Agenția Națională a Funcționarilor Publici transmite Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice*) protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (1).---------Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației PubliceArt. III^1*). - (1) Agenția Națională a Funcționarilor Publici predă patrimoniul preluat în condițiile art. III de la centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, desființate potrivit art. I lit. b), instituțiilor similare nou-înființate în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în condițiile prezentei hotărâri.---------*) Art. III^1 a fost introdus prin articolul unic din Hotărârea Guvernului nr. 507/2010 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se predă pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între Agenția Națională a Funcționarilor Publici și fiecare centru regional de formare continuă pentru administrația publică locală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Patrimoniul predat în condițiile alin. (1) și (2), cât și structurile de personal se gestionează de către fiecare centru regional de formare continuă pentru administrația publică locală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Agenția Națională a Funcționarilor Publici transmite un exemplar al protocoalelor prevăzute la alin. (2) și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice*).----------Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".Art. IV. - (1) Programele de formare profesională organizate de Institutul Național de Administrație, aflate în derulare sau programate să se desfășoare până la data de 31 decembrie 2009, se preiau de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și se finalizează, respectiv se desfășoară în condițiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Programele/proiectele derulate de Institutul Național de Administrație se preiau de Agenția Națională a Funcționarilor Publici și se derulează în continuare de aceasta până la finalizarea lor, în condițiile și termenii stabiliți până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Programele de formare profesională destinate personalului din administrația publică, precum și altor categorii de personal, organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală și aflate în derulare, se preiau de centrele regionale înființate ca instituții publice în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și se desfășoară până la finalizarea acestora în condițiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Programele/proiectele finanțate și destinate personalului din administrația publică, precum și altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale de formare continuă pentru administrația publică locală și aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de centrele regionale înființate ca instituții publice în subordinea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici și se desfășoară în continuare până la data finalizării lor............................................................................Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație și a centrelor regionale de formare continuă pentru administrația publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 19 iulie 2004.";– Art. III și IV din Hotărârea Guvernului nr. 620/2010:Art. IIIÎncetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se face în termenele și cu procedura reglementate de dispozițiile legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.Art. IV. - Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea și reorganizarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici se realizează în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislația în vigoare.--------------Art. II și art. III din HOTĂRÂREA nr. 182 din 13 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 21 martie 2012, prevăd:Art. II(1) Centrele regionale organizate cu sediile în municipiile Craiova, Călărași, Sibiu și Constanța se reorganizează în centre teritoriale, unități fără personalitate juridică, în cadrul centrelor regionale organizate cu sediile în municipiile București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 2.(2) Personalul centrelor regionale reorganizate potrivit alin. (1) se preia în cadrul centrelor regionale prevăzute în anexa nr. 2.(3) Încadrarea personalului centrelor regionale în noile funcții se face în conformitate cu legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal, în numărul de posturi aprobat, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Art. III(1) Centrele regionale prevăzute în anexa nr. 2 se subrogă în drepturile și obligațiile centrelor regionale reorganizate potrivit art. II alin. (1).(2) Centrele regionale prevăzute în anexa nr. 2 preiau patrimoniul centrelor regionale reorganizate potrivit art. II alin. (1), pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Un exemplar al protocolului de predare-preluare încheiat la nivelul fiecărui centru regional se comunică Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(4) Agenția Națională a Funcționarilor Publici transmite structurii centrale de specialitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice*) protocoalele de predare-preluare prevăzute la alin. (2).----------Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 528 din 24 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 2 august 2013, în tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Administrației și Internelor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".(5) Patrimoniul predat în condițiile alin. (2) și structurile de personal se gestionează de către fiecare centru regional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(6) Programele de formare profesională destinate personalului din administrația publică, precum și altor categorii de personal, organizate de centrele regionale reorganizate potrivit art. II alin. (1) și aflate în derulare, se preiau de centrele regionale prevăzute în anexa nr. 2 și se desfășoară până la finalizarea acestora în condițiile aprobate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(7) Programele/Proiectele finanțate și destinate personalului din administrația publică, precum și altor categorii de personal, gestionate de centrele regionale reorganizate potrivit art. II alin. (1) și aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se preiau de centrele regionale prevăzute în anexa nr. 2 și se desfășoară în continuare până la data finalizării lor."  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
  (la 28-08-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )
  (la 28-08-2017, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 606 din 23 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 28 august 2017 )