ORDONANȚĂ nr. 36 din 2 august 2006privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 august 2006  (la 01-10-2011, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. ) Având în vedere necesitatea eficientizării sistemului centralizat de producere și distribuție a energiei termice din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană și a integrării pieței naționale de energie în piața europeană, având ca obiectiv final reducerea consumului de resurse energetice primare pentru producerea energiei electrice și termice în condițiile asigurării creșterii calității serviciului de termoficare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.9 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Prin prezenta ordonanță se instituie unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației. (la 01-10-2011, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 01-10-2011, Articolul 2 a fost abrogat de pct. 3 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. )  +  Articolul 3(1) Prețurile locale ale energiei termice facturate populației se aprobă de autoritățile administrației publice locale implicate.(2) Autoritățile administrației publice locale pot aproba prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației. (la 01-10-2011, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. ) (3) Abrogat. (la 30-12-2006, Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 483 din 19 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. ) (4) În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației. (la 01-10-2011, Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. ) (5) În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu cuprind în bugetul local sumele stabilite potrivit alin. (4) sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică potrivit programului aprobat prin buget, furnizorii de energie termică sesizează Ministerul Administrației și Internelor. În baza ordinului comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, direcțiile generale ale finanțelor publice alocă bugetelor locale cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, numai pentru plata obligațiilor către furnizorii de energie termică, până la lichidarea obligațiilor respective. (la 01-10-2011, Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-10-2011, Articolul 4 a fost abrogat de pct. 5 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. )  +  Articolul 5(1) Sumele prevăzute în bugetele locale, conform art. 3 alin. (4), se pot acorda în avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație, în vederea:a) finanțării constituirii de către producători a stocurilor de cărbune, păcură și de combustibil lichid ușor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri;b) achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii de energie termică furnizorilor de gaze naturale, numai în situația în care contractele încheiate prevăd astfel de plăți, iar achitarea în avans conduce la obținerea unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate. (la 10-10-2012, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 10 octombrie 2012. ) (2) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energiei termice furnizate populației se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin. (1).(3) Regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alin. (1), pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face până la data de 15 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecărui an.  +  Articolul 5^1(1) Sumele acordate furnizorilor de energie termică, prevăzute la art. 3 alin. (4), sunt virate de autoritățile administrației publice locale, în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de furnizorii de energie termică.(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele acordate în avans furnizorilor de energie termică, prevăzute la art. 5 alin. (1), sunt virate de autoritățile administrației publice locale, în termen de 15 zile de la prezentarea estimărilor justificative, într-un cont de tip ESCROW constituit cu această destinație, deschis la bănci de aceștia, și virate, după caz, producătorului de energie termică și furnizorului/furnizorilor de combustibil.(3) Sumele acordate în avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) pot fi virate de către autoritățile administrației publice locale în conturile furnizorilor de gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea cu gaze naturale producătorilor de energie termică, numai în baza unei convenții de justificare a avansurilor încheiate între unitatea administrativ-teritorială, furnizorul de energie termică, producătorul de energie termică și furnizorul de combustibil. (la 12-10-2016, Articolul 5^1 a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 5 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 12 octombrie 2016 )  +  Articolul 5^2(1) Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. (la 01-10-2011, Alin. (1) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 8 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. ) (2) Prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar. (la 01-10-2011, Alin. (2) al art. 5^2 a fost modificat de pct. 8 al art I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 31 august 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 2 septembrie 2011. ) (3) În vederea eliminării pierderilor din prestarea serviciului public de furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1), pentru perioada 2009-2015, au următoarele obligații:a) să implementeze programe de reorganizare a operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale și de modernizare a infrastructurii de operare;b) să eficientizeze serviciul de termoficare prin implementarea celei mai fezabile soluții, inclusiv prin atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.(4) Ministerul Administrației și Internelor va monitoriza modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute la alin. (3).(5) Autoritățile de reglementare competente implementează un sistem de reglementare pentru susținerea și încurajarea investițiilor în vederea promovării cogenerării de înaltă eficiență în scopul diversificării surselor de materii prime și reducerii costurilor. (la 27-03-2010, Alin. (5) al art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 48 din 19 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010, care completează pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 13 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. ) (la 31-08-2009, Art. 5^2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA nr. 13 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. )  +  Articolul 5^3(1) Se instituie la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o schemă de sprijin în valoare de 250.000 mii lei, pentru sezonul rece 2022-2023, pentru unitățile administrativ-teritoriale la nivelul cărora există sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, acolo unde pentru producerea energiei termice se utilizează combustibil sub formă de cărbune, păcură sau biomasă.(2) Pentru finanțarea schemei de sprijin prevăzute la alin. (1) sumele se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(3) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației decontează, în limita sumelor stabilite la alin. (2), unităților administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1), în ordinea solicitărilor, maximum 50% din suma facturată pentru achiziția de cărbune, păcură sau biomasă, inclusiv TVA, realizată în perioada octombrie 2022-martie 2023 de către producătorul de energie termică.(4) În vederea asigurării finanțării proporțional cu nevoia lunară de combustibili pentru producerea energiei termice pentru perioada octombrie 2022-martie 2023, solicitanții transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, odată cu prima cerere, următoarele informații:a) cantitățile lunare estimate de combustibil utilizat;b) valorile estimate aferente cantităților lunare de combustibil utilizat.(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) și (4), în funcție de disponibilitățile financiare aflate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și pentru a se asigura o alocare proporțională tuturor beneficiarilor, sumele solicitate se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, inclusiv în tranșe, astfel încât să se asigure o finanțare lunară a tuturor beneficiarilor. (la 17-11-2022, Actul a fost completat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1111 din 17 noiembrie 2022 )  +  Articolul 6Autoritățile administrației publice locale implicate vor emite acte administrative prin care să se prevadă pentru fiecare operator economic al serviciilor de producere, transport, furnizare și distribuție a energiei termice:a) natura și întinderea obligațiilor prestării serviciului public;b) operatorul economic și teritoriul implicat;c) natura drepturilor speciale sau exclusive acordate operatorului economic în cauză;d) parametrii pentru calcularea compensațiilor, precum și a unui profit rezonabil pentru operatorii economici care prestează serviciul public;e) modalitățile de recuperare a supracompensărilor și de intervenție a autorității în cazul subcompensărilor. (la 30-12-2006, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 483 din 19 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )  +  Articolul 7Parametrii pe baza cărora este calculată compensarea pentru serviciul public vor fi stabiliți prin act administrativ, într-o manieră obiectivă și transparentă. Totodată, aceștia trebuie să fie identici pentru toți operatorii economici care îndeplinesc aceleași obligații de serviciu public. (la 30-12-2006, Art. 7 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 483 din 19 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. )  +  Articolul 8Sumele acordate operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii și a pierderilor înregistrate conform art. 5^2. Compensarea nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil. (la 31-08-2009, Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA nr. 13 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. )  +  Articolul 9În baza prevederilor prezentei ordonanțe, Ministerul Administrației și Internelor elaborează o schemă de ajutor de stat cu respectarea prevederilor Deciziei Comisiei din 28 noiembrie 2005 nr. 2005/842/CE privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensației pentru obligația de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredințată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 312 din 29 noiembrie 2005. (la 31-08-2009, Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA nr. 13 din 26 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 28 august 2009. )  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare, precum și art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 28 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 11Prezenta ordonanță intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 4 alin. (1), care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul economiei și comerțului,
  Eugen Țapu-Nazare,
  secretar de stat
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  p. Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Mihai Constantin Șeitan,
  secretar de stat
  P. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 2 august 2006.Nr. 36.----------