HOTĂRÎRE Nr. 923 din 20 noiembrie 1995privind reorganizarea Agenţiei Spatiale Române
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţia Spatiala Română se reorganizează ca unitate extrabugetara cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 2Agenţia Spatiala Română are sediul în Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 3Agenţia Spatiala Română are următoarele atribuţii principale: a) promovează condiţiile favorabile desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare în domeniul spatial; b) iniţiază şi coordonează cercetări de baza şi aplicative în domeniul spatial şi aplicatiile în activităţi economice din telecomunicaţii, medicina, agricultura, silvicultura, protecţia mediului, geologie, meteorologie etc.; c) asigura prezenta activa a României la acţiuni internaţionale care conduc la progrese în domeniul spatial şi la utilizarea în scopuri paşnice a spaţiului cosmic; d) reprezintă, pe bază de mandat, Guvernul în relaţiile care decurg din acordurile încheiate de România cu parteneri străini în probleme spatiale.  +  Articolul 4Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a Agenţiei Spatiale Române se asigura din venituri extrabugetare constituite pe baza următoarelor surse: a) contracte de consultanţa-management cu instituţiile de cercetare, universitare şi agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul spatial şi care solicită Agenţia Spatiala Română în acest sens; b) contracte de cercetare-dezvoltare pe care Agenţia Spatiala Română le încheie cu Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, precum şi cu alţi ordonatori de credite şi agenţi economici, pe care le executa prin centre şi colective anume constituite; c) contracte de participare la programe de cercetare- dezvoltare internaţionale; d) taxe şi tarife pentru prestările de servicii educaţionale, de consultanţa, precizate prin lege; e) sponsorizări şi donaţii din partea unor agenţi economici interni şi externi; f) alte surse conform legii.  +  Articolul 5Structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Spatiale Române se aproba prin ordin al ministrului cercetării se tehnologiei.  +  Articolul 6Salarizarea personalului Agenţiei Spatiale Române se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994, şi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 2 februarie 1995.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministrul cercetării şi tehnologiei,Doru Dumitru PaladeMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------------