ORDIN nr. 1.268 din 30 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului nr. 98/56/CE privind comercializarea materialului de înmulțire al plantelor ornamentale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L226, 13/08/1998,vazand referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire al plantelor ornamentale nr. 87471 din 18.11.2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, emite următorulORDIN:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulile și normele tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire al plantelor ornamentale din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin transpune în legislația românească Directiva Consiliului Comunității Europene nr. 98/56/CE privind comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale și implementează directivele Comisiei Europene 93/49/CEE, 93/63/CEE, 1999/66/CE,1999/68/CE, ultima dată amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) 2022/2.438 a Comisiei de modificare a Directivei 93/49/CEE și a Directivei de punere în aplicare 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune în cazul materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, materialului de înmulțire a plantelor fructifere și materialului de plantare fructifer destinat producției de fructe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 319 din 13 decembrie 2022. (la 01-07-2023, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 ) (3) a) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, controlului calității și comercializării materialului de înmulțire al plantelor ornamentale în cadrul Comunității Europene (denumita în continuare Comunitate).b) Prevederile de la alin. (1) și alin. (2) se aplică fără a se aduce atingere regulilor privind protecția florei sălbatice stabilite de Reglementarea Consiliului (CE) nr. 338/97 din decembrie 1996 privind fauna și flora spontana, regulilor privind ambalarea și a deșeurilor ambalarii prevăzute de Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului, sau, cu excepția celor prevăzute în Directiva 98/56/CE sau pe baza acesteia, a regulilor sănătății plantelor prevăzute de Directiva 2000/29/CE din 8 mai 2000 referitoare la măsuri de protecție împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva diseminarii acestora în interiorul Comunității.(4) Prezentul ordin nu se aplică:a) materialului care este destinat exportului în alte tari decât cele comunitare, cu condiția să fie bine identificat și ținut suficient de izolat, produs și comercializat conform contractelor cu partenerii din acele tari;b) materialului a cărui producție nu este destinată pentru scopuri ornamentale, în cazul în care acel material intra sub incidența altor reglementări stabilite în baza Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante.(5) În concordanta cu procedura Comunității se poate decide dacă o parte sau toate prevederile Directivei 98/56/EC nu vor fi aplicate la semințele anumitor specii sau grupuri de plante destinate numai producerii de material de înmulțire și în cazurile în care nu exista nici o legătură semnificativă între calitatea semintei și calitatea materialului de înmulțire provenit din aceasta.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 2În cadrul prezentelor reguli și norme termenii utilizați se definesc astfel:(1) Materialul de înmulțire este constituit din semințe, plante sau părți de plante, care este destinat pentru:a) înmulțirea plantelor ornamentale, saub) producerea de plante ornamentale sau părți de planta, dar în cazul producerii din plante întregi aceasta definiție se aplică numai în măsura în care plantele ornamentale care rezultă sunt destinate comercializării ulterioare.(2) Furnizor sau agent economic: orice persoană fizica sau juridică care desfășoară cel puțin una din următoarele activități profesionale privind materialul de înmulțire și plantare: înmulțirea, producerea, prelucrarea, menținerea, păstrarea și/sau tratarea, importul și comercializarea.(3) Comercializare: cantitățile disponibile sau din stoc, expunerea sau oferta spre vânzare, vânzarea și/sau livrarea către o altă persoană, sub orice formă a materialului de înmulțire.(4) Autoritatea oficială responsabilă:a) autoritatea centrala responsabilă cu problemele privind calitatea semințelor și a materialului săditor - Inspecția Naționala pentru Calitatea Semințelor, denumita în continuare INCS, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale conform prevederilor Legii nr. 266/2002, șib) autoritățile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității naționale centrale - inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;c) Autoritatea oficială responsabilă poate să-și delege, în conformitate cu legislația naționala, prin acreditare, responsabilitățile prevăzute în acest ordin să fie îndeplinite sub autoritatea și sub supravegherea sa oricărei persoane juridice, de drept public sau privat, care este însărcinată în exclusivitate cu atribuții publice specifice, cu condiția ca aceste persoane sau membrii lor sa nu aibă nici un interes personal necuvenit ca urmare a măsurilor pe care le iau în desfășurarea acestor activități. În conformitate cu procedurile Comunității, pot fi autorizate și alte persoane juridice care acționează sub autoritatea și supravegherea autorității oficiale, prevăzându-se ca aceste persoane sa nu aibă interese personale necuvenite ca urmare a măsurilor pe care le iau.d) autoritatea centrala va notifica Comisiei autoritățile oficiale responsabile. Comisia va informa la rândul ei celelalte state membre.(5) Lot: un număr de unități dintr-un singur produs, identificabil prin omogenitatea de alcătuire și origine.  +  Capitolul III Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire ornamental  +  Articolul 3(1) Furnizorii pot comercializa materialul de înmulțire al plantelor ornamentale, numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentele reguli și norme.(2) Furnizorii vor lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli și norme în toate etapele producerii, prelucrării și comercializării materialului de înmulțire al plantelor ornamentale.(3) Prevederile alin. (1) și alin. (2) nu se aplică materialului de înmulțire al plantelor ornamentale destinat:a) verificărilor sau scopurilor științifice;b) lucrărilor de selecție, sauc) măsurilor care vizează conservarea diversitatii genetice.(4) Reguli detaliate pentru aplicarea prevederilor alin. (3) pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 4Materialul de înmulțire trebuie să îndeplinească condițiile de stare fitosanitara și în special cele prevăzute în Directiva 2000/29/CE .  +  Articolul 5(1) Cel puțin la o inspecție vizuală, materialul de înmulțire a plantelor ornamentale trebuie să se dovedească a fi efectiv indemn, la locul de producție, de toate organismele dăunătoare enumerate în anexă în ceea ce privește respectivul material de înmulțire a plantelor ornamentale.(2) Prezența organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină, denumite în continuare ORNC, pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale care face obiectul comercializării nu trebuie să depășească, cel puțin la o inspecție vizuală, pragurile respective stabilite în anexa nr. 1.(3) Cel puțin la o inspecție vizuală, materialul de înmulțire a plantelor ornamentale trebuie să fie efectiv indemn de orice organisme dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare enumerate în anexă în ceea ce privește materialele specifice de înmulțire a plantelor ornamentale, care reduc utilitatea și calitatea materialului respectiv, precum și de orice semne sau simptome cauzate de acestea.(4) Materialul respectiv trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și ORNC-urile prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. (5) Prevederile prezentului articol transpun Directiva Comisiei 93/49/CEE din 23 iunie 1993 care reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire ornamental în conformitate cu Directiva Consiliului 91/682/CEE, ultima data amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020. (la 01-06-2020, Articolul 5 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul IV din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 5^1Abrogat. (la 01-06-2020, Articolul 5^1 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 2, Articolul IV din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )  +  Capitolul IV Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii de material de înmulțire ornamental  +  Articolul 6(1) Furnizorii trebuie să fie înregistrați oficial, dacă îndeplinesc condițiile de înregistrare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea metodologiei privind înregistrarea agenților economici, persoane fizice și juridice, pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor, privind activitățile pe care le desfășoară în cadrul prezentelor reguli și norme. Furnizorii înregistrați în conformitate cu prevederile Directivei 2000/29/CE pot fi înregistrați în scopul aplicării prezentului ordin, dacă îndeplinesc cerințele acestuia.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică furnizorilor care comercializează numai către persoane neangajate profesional în producția sau vânzarea plantelor ornamentale sau a materialului de înmulțire ornamental. Acești furnizori trebuie totuși sa îndeplinească cerințele acestui ordin.  +  Articolul 7(1) Furnizorii angajați în producerea materialului de înmulțire au obligația sa:a) identifice și să monitorizeze punctele critice ale propriului proces de producție, care influențează calitatea materialului;b) țină informațiile prevăzute la lit. a) alin. 1 pentru a fi examinate de către inspectorul oficial pentru monitorizarea procesului de producție sau să permită inspectorului să facă investigațiile pe care le considera necesare;c) ridice probe din materialul de înmulțire, prin personal propriu acreditat, sau prin personal oficial, în scopul analizarii într-un laborator autorizat, în vederea verificării respectării prezentelor reguli și norme;d) facă o identificare pe loturi foarte clara, în camp în timpul vegetatiei sau la recoltare și în timpul sortarii, ambalarii și al păstrării, a materialului de înmulțire. Acesta va elimina toate plantele atipice din punctul de vedere al autenticității și puritatii speciei sau soiului.(2) În cazul apariției pe teritoriul furnizorului angajat în producția materialului de înmulțire a unui organism daunator menționat în Directiva 2000/29/CE sau în orice măsură stabilită în concordanta cu art. 5, alin. (5), furnizorul trebuie să raporteze aceasta autorității oficiale responsabile și sa ia orice măsură stabilită de autoritate.(3) Atunci când materialul de înmulțire este comercializat, furnizorii înregistrați vor trebui sa țină și sa păstreze evidenta vânzărilor și cumpărărilor în Registrul de intrari și iesiri conform modelului prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 253/2002, care să fie la dispoziția inspectorului ITCSMS sau LCCSMS. Aceste documente și înregistrări vor fi păstrate cel puțin 12 luni, dar nu mai puțin decât dispozițiile ITCSMS sau LCCSMS în funcție de particularitățile procesului de producție.(4) Furnizorul va inregistra datele și documentele referitoare la prevederile alin. (1), în forma scrisă, electronică sau alte forme durabile, va tine evidenta producției și comercializării în Registrul de intrari și iesiri prevăzut la alin. (3).(5) Regulile pentru aplicarea alin. (1), vor fi stabilite în concordanta cu prevederile art. 17 și conform prevederilor din Anexa nr. 2 a acestui ordin.  +  Capitolul V Comercializarea și etichetarea materialului de înmulțire ornamental  +  Articolul 8(1) Materialul de înmulțire va fi comercializat în loturi identificabile și omogene. Materialul de înmulțire din loturi diferite poate fi comercializat ca grup de plante, cu condiția ca furnizorul sa țină evidenta compoziției și originii diferitelor loturi.(2) Materialul de înmulțire va fi însoțit la comercializare de o eticheta și/sau de un document întocmite și eliberate de furnizor, prevăzute în alin. (3).(3) Acest alineat transpune Directiva Comisiei 1999/66/CE din 28 iunie 1999 care stabilește cerințele pentru eticheta sau alt document eliberat de furnizorul materialului de înmulțire a plantelor ornamentale la care se referă art. 8 al Directivei 98/56/CE :a) eticheta sau documentul furnizorului la care se referă alin. (2) vor fi făcute dintr-un material rezistent care nu a mai fost folosit anterior și care va fi tipărit în limba română și eventual în una dintre limbile oficiale ale Comunității Europene. Eticheta va trebui sa conțină următoarele informații:(i) indicația "Calitate CE"; până la aderare: "Calitate RO"(ii) indicația privind codul României: "RO";(iii) indicația privind autoritatea oficială sau codul sau distinct - "INCS-ITCSMS sau LCCSMS";(iv) numărul de înregistrare;(v) numărul individual al legăturii, ambalajului sau a lotului;(vi) denumirea botanica;(vii) denumirea varietatii (soiului), acolo unde este cazul. În cazul portaltoilor: denumirea varietatii sau indicarea acestuia;(viii) denumirea grupului de plante, acolo unde este cazul;(ix) cantitatea;(x) în cazul importului din terțe tari în conformitate cu art. 11, alin. (2), numele tarii de producție.b) În cazul în care materialul de multiplicare este însoțit de pasaport fitosanitar, conform Directivei Comisiei 92/105/CEE , de la data aderării, acesta poate înlocui eticheta furnizorului sau documentul la care se face referire în alin. (2). Cu toate acestea, indicația și indicația privind autoritatea oficială prevăzută la pct. a) trebuie să fie menționate precum și indicația referitoare la denumirea varietatii (soiului), portaltoiului sau grupului de plante. În cazul importurilor din terțe tari, conform art. 11, alin. (2) trebuie menționat, de asemenea, numele tarii producătoare. Aceasta informație poate fi data pe același document ca și pe pasaportul fitosanitar, dar separate distinct.(4) În cazul în care materialul de înmulțire este comercializat către persoane neangajate profesional în producerea sau comercializarea de plante ornamentale sau material de înmulțire, cerințele privind etichetarea pot fi reduse la un minim de informații adaptate produsului respectiv. Cerințele privind ambalarea materialului de înmulțire pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 9(1) Materialul de înmulțire este comercializat cu referire la denumirea varietatii (soiului), numai dacă varietatea (soiul) este:a) protejat legal prin dreptul de autor conform legislației protecției noilor varietati (soiuri); saub) înregistrat oficial, sauc) are un nume comun cunoscut, saud) este înscris în Catalogul sau lista furnizorului, cu descrierea sa detaliată și cu o denumire proprie. Aceste liste vor fi întocmite conform ghidurilor internaționale acceptate, acolo unde acestea sunt aplicabile. Aceasta lista va fi disponibilă, la cererea autorității oficiale.(2) Cat de repede posibil, fiecare varietate (soi) va purta aceeași denumire în România ca și în toate celelalte state ale Comunității, în acord cu măsurile care pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunității sau, în absenta acestora, în conformitate cu ghidurile internaționale acceptate.(3) Când materialul de înmulțire se comercializează cu referire la un grup de plante, altfel decât la o varietate (soi) la care se referă alin. (1), furnizorul trebuie să indice grupul de plante sau specia, într-un mod care să evite confuzia cu orice denumire de varietate (soi).(4) Acest alineat transpune Directiva Comisiei 1999/68/CE din 28 iunie 1999, care stabilește prevederi suplimentare pentru lista varietatilor (soiurilor) plantelor ornamentale ținuta de furnizor conform Directivei 98/56/CE și stabilește măsuri suplimentare de implementare a prevederilor pentru listele varietatilor (soiurilor) plantelor ornamentale ținute de furnizori conform alin. (1), lit. d), astfel:a) Listele furnizorilor vor include următoarele:(i) numele varietatii (soiului) precum și denumirile comune sinonime, acolo unde este cazul;(ii) indicații privind menținerea varietatii (soiului) și sistemul de înmulțire aplicat;(iii) descrierea varietatii (soiului), cel puțin a caracterelor de baza și a expresiei lor, în concordanta cu prevederile Comunității privind drepturile de autor, în cazul în care acestea sunt aplicabile;(iv) dacă este posibil, indicații despre caracterele prin care varietatea (soiul) se deosebește de alte varietati (soiuri) cu care se aseamana cel mai multb) Punctele (ii) și (iv) de la lit. a), alin. 4 nu se aplică în cazul unui furnizor a cărui activitate se limitează la comercializarea materialului de înmulțire al plantelor ornamentale.  +  Capitolul VI Materialul de înmulțire ornamental care îndeplinește exigente mai reduse  +  Articolul 10În cazul unor dificultăți temporare de asigurare cu material de înmulțire care să satisfacă cerințele Directivei 98/56/CE care nu pot fi acoperite în Comunitate pot fi adoptate reguli în conformitate cu procedurile Comunității, privind comercializarea de material de înmulțire cu exigente mai reduse.  +  Capitolul VII Materialul de înmulțire ornamental produs în terțe tari  +  Articolul 11(1) În conformitate cu procedurile Comunității, se decide dacă materialul de înmulțire produs în terțe tari oferă garanții echivalente cu materialul de înmulțire produs în cadrul Comunității conform Directivei 98/56/CE .(2) Până la luarea deciziei prevăzută la alin. (1) materialul de înmulțire nu poate fi importat din alte tari decât cu condiția ca importatorul să se asigure, înainte de efectuarea importului, ca materialul de înmulțire oferă garanții echivalente în toate privintele cu materialul de înmulțire produs în Comunitate conform Directivei 98/56/CE , cu privire la calitate, identificare și sănătatea plantelor.(3) Importatorul trebuie să notifice autorității oficiale unde materialul se importa de contractul încheiat cu furnizorul dintr-o țara terta și de materialul importat conform alin. (2) din alte tari și sa țină evidenta derulării contractului.(4) a) Măsuri de implementare privind procedurile care să fie folosite și cerințele pe care să le îndeplinească importatorul pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunitare și prin ordin al ministrului.b) Importul în România se realizează conform procedurii prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 257/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor.  +  Capitolul VIII Măsuri de control și prevederi generale  +  Articolul 12(1) Furnizorii vor lua toate măsurile care să asigure conformitatea cu prevederile acestor reguli și norme, iar autoritatea oficială va asigura ca materialul de înmulțire a fost inspectat oficial:– cel puțin prin verificări randomizate (prin sondaj),– cel puțin a materialului comercializat către persoane angajate și atestate profesional în producerea sau comercializarea materialului de înmulțire, pentru verificarea îndeplinirii prevederilor prezentelor reguli și norme, și pot, de asemenea, sa preleveze esantioane pentru aceasta verificare.(2) Supravegherea și monitorizarea furnizorilor, a laboratoarelor și dotărilor lor, se efectuează de către autoritatea oficială, respectiv la nivel teritorial de către ITCSMS și/sau LCCSMS.(3) Autoritatea oficială trebuie să aibă acces liber în toate sectoarele de producție sau laboratorului, în orice moment, pentru a verifica îndeplinirea cerințelor din prezentele reguli și norme.(4) Autoritatea oficială va inspecta furnizorul, ori de câte ori considera ca este necesar, în timpul producerii și comercializării, și va ridica probe pentru a garanta aplicarea uniforma a cerințelor din prezentele reguli și norme, în special pentru a verifica dacă furnizorii respecta efectiv cerințele acestora. Procedura de inspecție și cerințe suplimentare sunt prevăzute în Anexa nr. 2(5) Dacă în urma procedurii de supraveghere și monitorizare se constată că materialul de înmulțire nu respecta cerințele prezentelor reguli și norme, autoritatea va lua măsurile cele mai adecvate și va interzice de la comercializare materialul respectiv.(6) Autoritatea verifica, dacă furnizorii efectuează ei înșiși sau prin intermediul autorității oficiale, controale bazate pe următoarele principii:a) identificarea punctelor critice în procesul de producție pe baza metodelor de producție utilizate;b) stabilirea și implementarea metodelor de monitorizare și control:(i) folosirea metodelor existente de verificare pentru fiecare din punctele critice;(ii) siguranța (exactitatea) acestor metode;iii) modalitățile de producție, comercializare, inclusiv aspectele administrative de organizare și de evidenta a originii materialului de înmulțire, a terenului și spațiilor, a lucrărilor efectuate, a loturilor, a etichetelor și documentelor eliberate;iv) competența personalului furnizorului de a executa verificări;c) prelevarea probelor pentru analiza, analiza acestora în laboratoare autorizate și verificarea corespondentei lor cu cerințele stabilite prin prezentele reguli și norme.(7) Detaliile procedurilor de implementare pentru inspecțiile oficiale, pot fi stabilite în concordanta cu procedurile Comunității și prin Anexa nr. 2 a acestui ordin.  +  Articolul 13(1) Dacă în timpul inspecției oficiale la care se referă art. 12 sau al încercărilor la care se referă art. 14, este identificat material de înmulțire care nu îndeplinește cerințele prezentului ordin, autoritatea oficială se va asigura ca furnizorul va lua măsuri în acest sens și dacă nu este posibil, va interzice comercializarea materialului de înmulțire în Comunitate.(2) Dacă se constată că acest material a fost comercializat de un anumit furnizor fără a fi îndeplinite prevederile prezentului ordin, autoritatea oficială va lua măsurile corespunzătoare în relația cu acest furnizor.(3) Orice măsură luată în legătură cu cele prevăzute la alin. (2) va fi retrasă numai atunci când exista certitudinea ca materialul de înmulțire destinat comercializării de către respectivul furnizor corespunde sau va corespunde prezentelor reguli și norme.  +  Articolul 14(1) a) Teste și încercări comparative se efectuează pe esantioane pentru a se verifica dacă materialul de înmulțire îndeplinește cerințele prezentului ordin.b) Comisia Comunității poate organiza inspectarea încercărilor de către reprezentanți din alte state membre sau din Comisie.(2) Materialul de înmulțire ornamental plasat pe piața în condițiile Directivei 98/56/CE , inclusiv din punct de vedere al sănătății plantelor, poate fi supus unor teste și încercări comparative Comunitare pentru postcontrolul esantioanelor de material de înmulțire sau de plante ornamentale, obligatoriu sau facultativ în cadrul Comunității Europene. Testele și încercările comparative pot include următoarele:– materialul de înmulțire produs în tari terțe,– materialul de înmulțire apt pentru agricultura organică (ecologica),– material de înmulțire comercializat în vederea conservării diversitatii genetice.(3) Aceste teste și încercări comparative vor fi utilizate în scopul armonizării metodelor tehnice de examinare a materialului de înmulțire a plantelor ornamentale și pentru verificarea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească materialul.(4) Comisia, actionand în concordanta cu procedurile Comunității prevăzute la art. 17, va face aranjamentele necesare pentru efectuarea testelor și încercărilor comparative. Comisia va informa Comitetul prevăzut la art. 17 în legătură cu aranjamentele tehnice pentru efectuarea testelor și încercărilor comparative și a rezultatelor obținute. Atunci când apar probleme în legătură cu organismele incluse în Directiva 2000/29/EC , Comisia va notifica Comitetului Permanent pentru Sănătatea Plantelor, care va fi, de asemenea, consultat în legătură cu protocoalele privind încercările Comunitare referitoare la organismele prevăzute în Directiva 2000/29/EC .(5) Comunitatea poate face o contribuție financiară pentru efectuarea testelor și încercărilor de la alin. (2) și alin. (3). Contribuția financiară nu va depăși suma anuală stabilită de autoritatea bugetară.(6) Testele și încercările care pot beneficia de sprijin financiar din partea Comunității, precum și regulile pentru prevederile contribuției financiare, vor fi stabilite în concordanta cu procedurile Comunității.(7) Testele și încercările prevăzute la alin. (2) și alin. (3) pot fi efectuate numai de autoritățile de stat sau de persoane juridice care funcționează sub responsabilitatea statului.  +  Articolul 15Comercializarea materialului de înmulțire care corespunde prevederilor Directivei 98/56/CE nu va fi obiectul nici unei restrictii cu privire la furnizor, calitate, sănătatea plantelor, etichetare și ambalare, altele decât cele prevăzute în Directiva 98/56/CE și, în cazul producției din România, a celor din prezentul ordin.  +  Articolul 16În conformitate cu procedurile Comunității, de la data aderării la Comunitate, se poate solicita scutirea de anumite obligații prevăzute în Directiva 98/56/CE privind unele tipuri de material de înmulțire a unor genuri și specii a căror producție are o importanța economică minora, exceptând cazurile prevăzute în art. 15.  +  Capitolul IX Procedurile Comunității  +  Articolul 17(1) Comisia va fi asistată de un comitet, denumit Comitetul pentru Materialul de înmulțire al Plantelor Ornamentale.(2) Când se face referire la acest articol, se vor aplica prevederile art. 4 și art. 7 din Decizia 1999/468/EC . Perioada prevăzută în art. 4, alin. (3) a Deciziei 1999/468/CE se stabilește la o luna.(3) Comitetul va adopta propriile reguli de procedura.(4) Reprezentanții României în Comitetul pentru Materialul de înmulțire al Plantelor Ornamentale vor fi stabiliți de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 18În cazul în care se face referire la procedurile prevăzute în acest articol, Comisia va fi asistată de Comitetul pentru Materialul de înmulțire al Plantelor Ornamentale, condus de reprezentantul Comisiei.  +  Capitolul X Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) a) Referirile la "Comunitate" din cuprinsul art. 1 alin. (2-4), art. 8 alin. (3), art. 9 alin. (1) lit. d) și art. 13 alin. (1), de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării României la Comunitate vor avea înțelesul de "România".b) Prevederile cu referire la procedurile Comunității și legislația comunitara din cuprinsul art. 3 alin. (3), art. 5 alin. 5 lit. b), art. 5 alin. (6), art. 7 alin. (5), art. 8 alin. (4), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (1, 2 și 4), art. 12 alin. (7), art. 14 alin. (4), art. 16, art. 17 alin. (1-3) și art. 18 se aplică de la data aderării la Comunitate.(2) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.(3) Textul cu principalele prevederi legale pe care le adopta și implementeaza acest ordin în domeniul acoperit de Directiva Consiliului 98/56/CE , va fi comunicat Comisiei.  +  Articolul 20(1) a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 395 din 2 septembrie 2002 se abroga o dată cu intrarea în vigoare a prezentului ordin.b) Prin derogare de la prevederile lit. a), materialului de înmulțire ornamental și al plantelor ornamentale din recolta 2005/2006 poate fi admis și plasat pe piața până la data de 30 iunie 2006.(2) Prezentul ordin se adresează Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor, Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, autorităților oficiale fitosanitare, precum și agenților economici înregistrați pentru producerea, prelucrarea și comercializarea materialului de înmulțire ornamental, care vor aplica prevederile prezentului ordin.(3) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial ai României Partea I și va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  București, 30 noiembrie 2005.Nr. 1.268.  +  Anexa nr. 1
  Bacterii
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia materialului de înmulțire a plantelor ornamentalePragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale
  Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleAmelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.0 %
  Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu Goto [PSDMAK]Plante destinate plantării, cu excepția semințelor Actinidia Lindl.0 %
  Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti . Gardan)Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințelePrunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.0 %
  Young, Dye Wilkie [PSDMPE]
  Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleCitrus L., hibrizi de Citrus L., Fortunella Swingle., hibrizi de Fortunella Swingle., Poncirus Raf., hibrizi de Poncirus Raf.0 %
  Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințelePrunus L.0 %
  Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]Capsicum annuum L.0 %
  Xanthomonas gardneri (ex Sutic) Jones et al. [XANTGA]Capsicum annuum L.0 %
  Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]Capsicum annuum L.0%
  Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L.0 %
  Ciuperci și oomicete
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia materialului de înmulțire a plantelor ornamentalePragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale
  Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleCastanea L.0 %
  Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințelePinus L.0 %
  Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințelePinus L.0 %
  Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințelePinus L.0 %
  Phytophthora ramorum (izolate UE) Werres,De Cock Man in ’t Veld [PHYTRA]Plante destinate plantării, cu excepția polenului și semințelorCamellia L., Castanea sativa Mill., Fraxinus excelsior L., Larix decidua Mill., Larix kaempferi (Lamb.) Carrière, Larix x eurolepis A. Henry, Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Quercus cerris L., Quercus ilex L., Quercus rubra L., Rhododendron L. altele decât R. simsii L., Viburnum L.0%
  Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese de Toni [PLASHA]SemințeHelianthus annuus L.0 %
  Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp Verkley [DEUTTR]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleCitrus L., hibrizi de Citrus L., Fortunella Swingle, hibrizi de Fortunella Swingle, Poncirus Raf., hibrizi de Poncirus Raf.0 %
  Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleChrysanthemum L.0 %
  Insecte și acarieni
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia materialului de înmulțire a plantelor ornamentalePragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale
  Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleFuchsia L.0 %
  Opogona sacchari Bojer [OPOGSC]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințele0 %
  Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.
  Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințele de Palmae, în ceea ce privește genurile și speciile următoare Areca catechu L., Arengapinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.0 %
  Nematozi
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia materialului de înmulțire a plantelor ornamentalePragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale
  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Allium L.0 %
  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleCamassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. Kit., Tulipa L.0 %
  Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriGenul sau specia materialului de înmulțire a plantelor ornamentalePragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire a plantelor ornamentale
  Candidatus Phytoplasma maliSeemüller Schneider [PHYPMA]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințele0 %
  Malus Mill.
  CandidatusPhytoplasma prunorum Seemüller Schneider [PHYPPR]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințelePrunus L.0 %
  Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller Schneider [PHYPPY]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințelePyrus L.0 %
  Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleLavandula L.0 %
  Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleArgyranthemum Webb ex Sch.Bip. Chrysanthemum L.0 %
  Citrus exocortis viroid [CEVD00]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleCitrus L.0 %
  Citrus tristeza virus [CTV000](izolate UE)Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleCitrus L., hibrizi de Citrus L., Fortunella Swingle., hibrizi de Fortunella Swingle., Poncirus Raf., hibrizi de Poncirus Raf. Hibrizi,0 %
  Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleBegonia x hiemalisFotsch, hibrizi de Impatiens L. de Noua Guinee0 %
  Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]Capsicum annuum L.,0 %
  Plum pox virus [PPV000]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințelePrunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl și Fritsch., Prunus domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Miller) Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb. și Zucc., Prunus nigra Ait., Prunuspersica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl.— alte specii de Prunus L. susceptibile la Plum pox virus0 %
  Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]Material de înmulțire a plantelor ornamentale, altul decât semințeleBegonia x hiemalisFotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hibrizi de Impatiens L. de Noua Guinee, Pelargonium L.0 %
  (la 01-07-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 40 din 31 ianuarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 15 februarie 2023 )
   +  Anexa nr. 2
  Prevederi suplimentare pentru producerea, controlul și comercializarea
  materialului de înmulțire al plantelor ornamentale produs pe teritoriul României
  A. Obligațiile furnizorilor1. Furnizorii vor lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli și norme în toate etapele producerii, prelucrării și comercializării materialului de înmulțire al plantelor ornamentale.2. Furnizorii au obligația de a identifica punctele critice ale propriului proces de producție și vor monitoriza permanent, personal sau prin intermediul autorității oficiale, următoarele puncte critice generale din procesul de producție:a) originea și calitatea materialului de înmulțire folosit în procesul de multiplicare;b) semanarea, repicarea, plantarea materialului de înmulțire;c) îndeplinirea condițiilor de stare fitosanitara și în special cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 cu modificările și completările ulterioare;d) planul și metoda de cultura;e) metodele de înmulțire și operațiunile de recoltare;f) ambalarea și reambalarea, păstrarea sau depozitarea și transportul materialului de înmulțire;g) administrarea tehnica a fermei sau unității.3. Furnizorii vor elabora și implementa metode de verificare a punctelor critice ale propriului proces de producție, prevăzute la alin. (2), verificate de ITCSMS sau LCCSMS.4. Furnizorul producător trebuie să se asigure permanent ca ridicarea probelor se face conform metodelor și standardelor în vigoare.5. Furnizorul va inregistra și tine la zi datele și documentele referitoare la prevederile punctelor 2, 3 și 4, în forma scrisă sau alte forme durabile, va tine evidenta producției și comercializării în Registrul de intrari și iesiri.6. Furnizorii a căror activitate se limitează doar la comercializarea materialului de înmulțire produs și ambalat de alți furnizori, trebuie să țină evidenta doar a operațiunilor de cumpărare și de comercializare a acestui material, în Registrul de intrari și iesiri pe care îi va păstra cel puțin un an.7. Stabilirea punctelor critice și a metodelor de verificare este o condiție de înregistrare și de acordare a vizei anuale pentru furnizorii implicați profesional în multiplicarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, care, în acest scop, întocmesc un Manual al calității, de comun acord și acceptat de către ITCSMS sau LCCSMS și de autoritatea fitosanitara locală.8. Producătorul care multiplica material de înmulțire va anunta ITCSMS sau LCCSMS, la începutul activității din fiecare ciclu de înmulțire, printr-o declarație de multiplicare conform modelului stabilit de INCS.9. Furnizorul trebuie să mențină, personal, sau prin intermediul unui responsabil numit de el, legătură cu autoritățile oficiale pe probleme privind calitatea și starea fitosanitara a materialului de înmulțire.10. Furnizorul trebuie ca la momentele potrivite și într-o maniera acceptată de autoritatea oficială, să efectueze personal, sau prin responsabilul prevăzut la alin. (1), sau prin intermediul unui inspector oficial, examinarea materialului de înmulțire.11. Furnizorul trebuie să asigure, în orice moment, accesul liber al inspectorilor oficiali, în toate sectoarele fermei sau ale laboratorului, pentru ca aceștia să se asigure ca prevederile prezentelor norme și reguli sunt respectate, precum și pentru ridicare de probe.12. Furnizorul trebuie să pună la dispoziția inspectorului oficial toate datele, documentele și informațiile referitoare la materialul de înmulțire, sau să permită inspectorului să facă investigațiile pe care le considera necesare.13. Dacă în urma verificărilor sau a altor informații de care dispun, furnizorii descoperă prezenta unuia sau a mai multor organisme dăunătoare la care se referă Hotărârea Guvernului nr. 1030/2001 cu modificările ulterioare sau a organismelor dăunătoare prevăzute în anexa din prezentele reguli și norme, în măsura care afectează calitatea materialului de înmulțire, furnizorii sunt obligați sa informeze autoritatea fitosanitara și ITCSMS sau LCCSMS și sa adopte măsurile pe care aceste autorități le stabilesc sau orice măsură necesară eliminării riscului răspândirii organismelor dăunătoare menționate. Furnizorii țin, într-un registru, evidenta apariției organismelor dăunătoare în unitățile lor și a măsurilor luate pentru prevenirea sau combaterea acestora, care va fi păstrată cel puțin un an.14. Furnizorul trebuie să facă o identificare pe loturi foarte clara, în camp, în timpul vegetatiei sau la recoltare și în timpul sortarii, ambalarii și al păstrării materialului de înmulțire. Acesta va elimina toate plantele atipice din punctul de vedere al autenticității și puritatii speciei sau soiului.15. Furnizorul trebuie să mențină campurile de producere de material de înmulțire într-o stare de întreținere corespunzătoare și în special suficient de liber de buruieni.16. Echipamentul tehnic al furnizorului trebuie să fie în asa fel încât producția și prelucrarea materialului de înmulțire să se poată realiza într-o maniera adecvată obținerii unui material de calitate corespunzătoare.17. Furnizorul trebuie să comercializeze materialul de înmulțire pe loturi, etichetat și marcat corespunzător, în respectul și protecția beneficiarului.18. Furnizorul va stabili, cu acceptul ITCSMS sau LCCSMS, modul de etichetare și informațiile care vor fi menționate pe eticheta și documentul eliberat.19. Furnizorul care comercializează semințe, material de înmulțire vegetativa sau plante ornamentale către beneficiari finali neprofesionisti vor eticheta și vor marca semințele sau plantele cu un minim de informații care să cuprindă cel puțin denumirea comuna românească sau denumirea botanica și eventual destinația sau modul de folosire precum și numele și adresa furnizorului, codul de identificare și numărul de ordine al etichetei sau lotului.B. Supravegherea și monitorizarea furnizorilor1. Inspectorul oficial va supraveghea și monitoriza furnizorul pentru a se asigura dacă:a) se iau probe în diferite faze ale producției, la intervalele stabilite de responsabilul oficial;b) probele sunt luate după metode tehnice corecte și folosind procedee sigure statistic;c) probele sunt luate de personal calificat și acreditat, șid) analizele sunt efectuate la un laborator oficial sau acreditat în acest scop;e) furnizorul tine evidenta în scris sau prin alta modalitate de păstrare durabila, a documentelor sau datelor prevăzute la punctul 2, precum și dacă acesta tine evidenta producției și comercializării materialului de înmulțire în Registrul de intrari și iesiri, disponibile autorității oficiale de control, iar aceste documente sunt păstrate cel puțin doi ani sau, după caz, o perioadă stabilită de ITCSMS sau LCCSMS.2. Inspectorul oficial responsabil va executa regulat, în momentele corespunzătoare, supravegherea și monitorizarea furnizorilor, a activităților și dotărilor acestora, luând în considerare natura specifică a activității sau activităților furnizorului.3. Aprobarea sau respingerea materialului de înmulțire de către autoritate se face în urma inspecțiilor oficiale prin care se urmărește, în funcție de natura materialului de înmulțire:a) controlul provenientei;b) inspecția culturilor semincere sau plante mama cu înmulțire vegetativa și materialul rezultat;c) ridicare de probe și analiza acestora;d) postcontrolul;e) condiționarea sau sortarea materialului și ambalarea;f) etichetarea, marcarea și documentele eliberate, garanția acordată cumpărătorului;g) furnizorul, ITCSMS sau LCCSMS vor stabili de comun acord condițiile de aplicare a prevederilor de la pct. e) și f).4. În urma fiecărei inspecții, inspectorul oficial va întocmi Fișa de control, în care va consemna rezultatele și concluziile sale, iar înainte de începerea comercializării, va analiza randomizat (prin sondaj) și dacă este cazul, după efectuarea remedierilor necesare, va decide dacă materialul de înmulțire se aproba sau se respinge de la comercializare printr-un Raport final de control, document al cărui model va fi stabilit de ITCSMS sau LCCSMS. Dacă furnizorii nu iau măsuri corespunzătoare de remediere, sau dacă acest lucru nu este posibil, comercializarea materialului de înmulțire va fi oprită sau materialul în cauza va fi distrus.5. Raportul final de recepție/control al materialului ornamental constituie documentul oficial care permite sau nu furnizorului sa pună pe piața materialul ornamental produs. Raportul final va fi eliberat având în vedere și decizia autorității fitosanitare, după caz.6. Dacă se constată că materialul de înmulțire nu îndeplinește condițiile din aceste reguli și norme și a fost comercializat de furnizor, după ce a fost interzis de către ITCSMS sau LCCSMS, măsurile față de acest furnizor vor fi luate în conformitate cu Legea nr. 266/2002.7. În cazul repetarii de către furnizor a nerespectării prevederilor Legii nr. 266/2002 și ale prezentului ordin, autoritatea poate retrage temporar sau definitiv înregistrarea furnizorului.8. Dacă furnizorul nu îndeplinește condițiile de înregistrare stabilite prin manualul calității, până la îndeplinirea acestora și dacă furnizorul solicita controlul și certificarea oficială a materialului produs, ITCSMS sau LCCSMS poate accepta înregistrarea provizorie, vizarea anuală a autorizației, certificarea și etichetarea oficială a materialului produs, aplicând procedurile corespunzătoare din regulile și normele în vigoare pentru semințele sau materialul de înmulțire legumicol sau materialul de înmulțire fructifer, exceptând cele referitoare la categoriile biologice înlocuite cu denumirea de material comercial.C. Reinspecția materialului de înmulțire al plantelor ornamentale1. În cazul în care, în urma supravegherii și verificării, reiese faptul ca materialul de înmulțire nu întrunește condițiile prezentelor reguli și norme, sau furnizorul nu a îndeplinit obligațiile financiare în vigoare față de ITCSMS sau LCCSMS, inspectorul oficial va anunta imediat furnizorul, în scris, de respingerea de la comercializare, prin Raportul de control întocmit cu datele găsite în urma inspecției în camp a culturii sau în urma pregătirii materialului de înmulțire pentru comercializare. Raportul va fi luat la cunoștința de conducerea furnizorului.2. În cazul în care furnizorul nu este de acord cu decizia luată de către inspector, acesta poate cere reinspecția la ITCSMS sau LCCSMS în maximum 3 zile de la data primirii deciziei inspectorului și va plati obligațiile financiare în vigoare.3. Directorul ITCSMS sau LCCSMS trebuie, nu mai târziu de trei zile de când solicitarea reinspectiei a fost primită de către autoritate, sa organizeze efectuarea reinspectiei. După efectuarea reinspectiei, conducerea ITCSMS sau LCCSMS va trimite furnizorului raportul întocmit în urma reinspectiei.4. În cazul în care furnizorul contesta decizia luată în urma reinspectiei, litigiul se rezolva de către Inspecția Naționala pentru Calitatea Semințelor pe baza documentelor întocmite sau a verificărilor faptice. INCS poate folosi și constatările efectuate de alți specialiști desemnați.5. Cazurile de litigiu privind analiza calității semințelor în laborator se rezolva de LCCSMS sau alte laboratoare stabilite de INCS.6. Dacă, în timpul inspecției, reinspectiei sau litigiului, se stabilește ca materialul de înmulțire nu întrunește condițiile prezentelor reguli și norme, lotul respectiv sau materialul în cauza este respins, acesta fiind interzis la comercializare.7. În cazul în care furnizorul intenționează sa distruga materialul de înmulțire respins, acesta trebuie să notifice autorității oficiale aceasta intenție și modul, data și ora de execuție, în timp util. Dacă furnizorul nu intenționează sa distruga materialul de înmulțire în cauza, trebuie să anunțe imediat autoritatea oficială asupra intențiilor lui privind modul de utilizare al materialului de înmulțire în cauza, care va decide dacă modul de utilizare este acceptabil.