ORDIN nr. 1.267 din 30 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,luând în considerare necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului nr. 68/193/CEE privind comercializarea materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 93/17.04.1968, ultima data amendata prin Directiva Comisiei 2005/43/CE publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 164/24.06.2005,vazand referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie nr. 87453 din 18 noiembrie 2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulile și normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calității și comercializarea materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, controlului, certificării calității și/sau comercializării materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie (denumit în continuare "material de înmulțire") în cadrul Comunității Europene (denumita în continuare "Comunitate").(3) Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 68/193/CEE din 9 aprilie 1968 privind comercializarea materialului de înmulțire vegetativ al viței-de-vie, ultima dată modificată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE,66/402/CEE, 68/193/CE,2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L41 din 13 februarie 2020. (la 01-06-2020, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )  +  Articolul 2(1) În cuprinsul prezentului ordin termenii folosiți se definesc astfel:A) viță de vie: plante din genul Vitis (L.) destinate producerii de struguri sau folosirii ca material de înmulțire pentru astfel de plante;a) soi (sinonim varietate): un grup de plante aparținând unui taxon botanic de cel mai de jos rang cunoscut, care poate fi:i) definit de expresia caracterelor rezultate dintr-un genotip sau dintr-o combinație de genotipuri;ii) este distinct față de oricare alt grup de plante prin expresia a cel puțin unui singur caracter;iii) este considerat ca o entitate în ceea ce privește proprietatea sa de a fi inmultit fără a se modifica.b) clona: este o descendenta vegetativa a unui soi conformă unui butuc de viță de vie ales pentru identitatea sa varietala, caracterele sale fenotipice și starea sa sanitară;B) material de înmulțire (multiplicare): este materialul utilizat pentru multiplicare vegetativa sau pentru plantare în vederea obținerii producției de struguri;a) plante ținere de viță de vie.i) vite inradacinate: fragmente nealtoite de coarde de viță de vie sau lastari erbacei, inradacinate, destinate plantarii directe nealtoite sau folosirii ca portaltoi pentru altoire;ii) vite altoite: fragmente de coarde de viță de vie sau lastari erbacei, altoite, a căror parte subterana are rădăcini;b) părți ale plantei de viță de vie.i) coarde de vita: coarde de un an lemnificate;ii) lastari erbacei: lastari nelemnificati;iii) butași portaltoi pentru altoire: fragmente de coarde de vita sau lastari erbacei, destinate sa formeze partea subterana după altoire;iv) butași (coarde) altoi pentru altoire: fragmente de coarde de vita sau lastari erbacei, destinate sa formeze partea aeriană după pregătirea pentru altoire sau după altoirea pe loc;v) butași pentru înrădăcinare: fragmente de coarde de vita sau lastari erbacei, destinate producerii de butași inradacinati.C) plantație mama de viță de vie: cultura de plante mama destinată pentru producția de butași portaltoi pentru altoire, butași pentru înrădăcinare sau butași (coarde) altoi;D) pepiniere (școli de vita): culturi destinate producerii de vite pe rădăcini proprii sau altoite;E) material de înmulțire inițial este materialul de înmulțire care:a) a fost produs sub responsabilitatea amelioratorului sau mentinatorului conform metodelor acceptate în vederea menținerii identității soiului și, dacă este cazul, a clonei, și pentru prevenirea infectiilor cu organisme dăunătoare;b) este destinat producerii de material de înmulțire Baza sau Certificat;c) satisface condițiile aplicabile materialului de înmulțire Baza stabilite în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin. Aceste anexe pot fi amendate în conformitate cu procedura Comunității în scopul stabilirii unor condiții suplimentare sau mai severe pentru certificarea materialului de înmulțire Inițial;d) în urma examinării oficiale satisface condițiile de mai sus;F) material de înmulțire Baza este materialul de înmulțire care:a) a fost produs sub responsabilitatea amelioratorului, mentinatorului sau cultivatorului conform metodelor acceptate în vederea menținerii identității soiului și, dacă este cazul, a clonei, și pentru prevenirea infectiilor cu organisme dăunătoare și care a fost obținut prin înmulțire vegetativa direct din material de înmulțire Inițial;b) este destinat producerii materialului de înmulțire Certificat;c) satisface condițiile aplicabile materialului Baza stabilite în anexele 1 și 2 la prezentul ordin;d) în urma examinării oficiale satisface condițiile de mai sus;G) material Certificat este materialul de înmulțire care:a) a fost obținut direct din material de înmulțire Baza sau din material de înmulțire Inițial;b) este destinat pentru:– producerea de plante ținere de viță de vie sau părți de planta utilizate pentru producția de struguri, sau– producția de struguri;c) satisface condițiile aplicabile materialului Certificat stabilite în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin;d) în urma examinării oficiale satisface condițiile de mai sus;H) material Standard este materialul de înmulțire, care:a) poseda identitate și puritate varietala;b) este destinat pentru;– producerea de plante ținere de viță de vie sau părți de planta utilizate pentru producția de struguri, sau– producția de struguri;c) satisface condițiile aplicabile materialului Standard stabilite în anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin;d) în urma examinării oficiale satisface condițiile de mai sus.I) măsuri oficiale, măsuri luate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin autoritățile oficiale responsabile:a) autoritatea oficială centrala responsabilă privind calitatea semințelor și materialului de înmulțire stabilită prin Legea nr. 266/2002 este Inspecția Naționala pentru Calitatea Semințelor, denumita în continuare INCS;b) autoritățile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității naționale centrale - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS;c) autoritățile oficiale fitosanitare care acționează în baza legislației fitosanitare;d) de o altă persoană juridică de drept public sau privat, actionand sub responsabilitatea statului; saue) în cazul unor activități auxiliare care sunt de asemenea sub controlul statului, de o persoană fizica acreditata pentru acest scop; prevăzând ca persoanele menționate la lit. d) și e) nu vor dobândi nici un câștig personal necuvenit în urma acestor măsuri oficiale.J) comercializare: vânzarea, păstrarea în vederea vânzării, oferirea spre vânzare sau orice cedare, furnizare sau transfer al materialului de înmulțire către o terta parte, care este remunerată sau nu, în vederea unei exploatări comerciale.a) Nu fac obiectul comercializării schimburile de material de înmulțire care nu au ca scop exploatarea comercială a soiului, după cum urmează:i) furnizarea de material de înmulțire autorităților oficiale de testare și inspecție;ii) furnizarea de material de înmulțire prestatorilor de servicii pentru procesare sau ambalare, astfel încât prestatorul de servicii nu obține titlu de proprietate asupra materialului de înmulțire furnizat.b) Regulile pentru aplicarea prevederilor de la lit. J) vor fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunității.(2) Autoritățile oficiale prevăzute la alin. (1) lit. l) vor lua măsurile necesare sa stabilească pe o perioadă tranzitorie până la 1 august 2006, dacă materialele de înmulțire folosite la înființarea plantațiilor mama sau a pepinierelor existente la data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt echivalente cu materialele de înmulțire certificate sau controlate în conformitate cu Directiva 68/193/CEE , dacă înaintea utilizării lor aceste materiale au oferit aceleași garanții ca și cele prevăzute pentru materialul de înmulțire certificat sau verificat în conformitate cu Directiva 68/193/CEE și, respectiv a prezentului ordin.  +  Articolul 3(1) Materialul de înmulțire al viței de vie poate fi introdus pe piața numai dacă:a) a fost certificat oficial ca material de înmulțire Inițial, material de înmulțire Baza sau material de înmulțire Certificat sau,b) în cazul materialului de înmulțire care nu este destinat utilizării ca portaltoi, a fost controlat oficial ca material Standard, șic) satisface condițiile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin.(2) a) Prin derogare de la alin. (1) lit. b) este permisă ca o măsura de tranzitie până la 1 iunie 2006, comercializarea materialului Standard destinat utilizării ca portaltoi și provenit din plantațiile mama existente care au fost înființate anterior anului 2003.b) Prin derogare de la prevederile alin. (1) se permite, ca o măsura de tranzitie până la 31 decembrie 2006, certificarea și comercializarea pe teritoriul României a materialului de înmulțire al viței de vie obținut din plantațiile mama altoi care nu îndeplinesc condițiile prezentului ordin, și pentru care se pot acorda, cu condiția respectării legislației fitosanitare în vigoare, următoarele echivalari ale categoriilor de material de înmulțire:i) materialul din categoria Elita poate fi echivalat cu material categoria Baza;ii) materialul din categoria Selecționat poate fi echivalat cu material categoria Certificat;iii) materialul din categoria Autentic poate fi echivalat cu material categoria Standard.c) Materialul de înmulțire prevăzut la lit. a) și b) poate fi certificat și comercializat cu etichete de culoare bruna conform prevederilor art. 14 alin. (2), cu excepția materialului Standard.(3) a) Prin excepție de la prevederile alin. (1) producătorii din România pot introduce pe piața, cu autorizarea autorității oficiale prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. l) pct. b), după caz, cu respectarea legislației fitosanitare în vigoare, cantități rezonabile de material de înmulțire destinate:i) pentru scopuri de încercare sau științifice;ii) muncii de selecție;iii) măsurilor pentru conservarea diversitatii genetice.b) Condițiile în care poate fi acordată autorizația prevăzută la lit. a) pot fi stabilite în conformitate cu procedura Comunității.c) În cazul materialului modificat genetic autorizarea prevăzută la lit. a) poate fi acordată numai dacă toate măsurile adecvate au fost luate sa elimine riscurile pentru sănătatea omului și mediului. Pentru evaluarea riscului de mediu vor fi efectuate și alte verificări cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 5. alin. (5, 6 și 7)(4) a) În cazul materialului de înmulțire produs prin tehnicile de înmulțire "în vitro" se pot adopta în conformitate cu procedura Comunității următoarele prevederi:i) derogări de la prevederile specifice din prezentul ordin;ii) condiții specifice pentru astfel de material de înmulțire;iii) destinația pentru care poate fi folosit astfel de material de înmulțire;iv) condițiile care să garanteze ca autenticitatea varietala a fost mai întâi verificata.b) Până la adoptarea prevederilor de mai sus se aplică prevederile din Anexa nr. 9.(5) Comisia Comunității Europene (denumita în continuare "Comisia") în conformitate cu procedurile Comunității, poate prevedea, ca după o anumită data, materialul de înmulțire, altul decât cel utilizat ca portaltoi, poate fi introdus pe piața numai dacă a fost certificat oficial ca "material de înmulțire Inițial", "material de înmulțire Baza" sau "material de înmulțire Certificat":a) pe teritoriul Comunității, în cazul unor anumite soiuri de viță de vie pentru care necesarul Comunității poate fi acoperit, ținând seama de diversitatea genetica, dacă e necesar sub un program stabilit, prin material de înmulțire certificat oficial ca "material de înmulțire Inițial", "material de înmulțire Baza" sau "material de înmulțire Certificat", șib) în cazul materialului de înmulțire a altor soiuri decât cele prevăzute la lit. a), dacă este destinat pentru utilizare pe teritoriul statelor membre care solicită acest lucru, în conformitate cu Directiva 68/193/EEC , ca materialul Standard sa nu mai poată fi comercializat.  +  Articolul 4(1) Anexele nr. 5-12 stabilesc cerințe suplimentare sau mai riguroase pentru certificarea materialului de înmulțire sau pentru controlul materialului Standard produs pe teritoriul României, cu privire la condițiile prevăzute în anexele 1 și 2 la prezentul ordin.(2) Prevederile de la alin. (1) nu se aplică, în cazul altoirii, la materialul produs în alt stat membru al Comunității Europene (denumit în continuare "stat membru") sau o țara terta recunoscută ca echivalenta conform art. 15 alin. (2).  +  Articolul 5(1) Soiurile de viță de vie înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor sunt oficial admise pentru certificare ca material de înmulțire Inițial, Baza sau Certificat și pentru control ca material Standard și pentru comercializare. Catalogul oficial al soiurilor este deschis la inspecțiile publice. Catalogul oficial al soiurilor determina principalele caractere morfologice și fiziologice prin care soiurile pot fi distinse unul de celălalt. Pentru soiurile acceptate până la 31 decembrie 1971 referința poate fi facuta la descrierile din publicațiile ampelografice oficiale.(2) Soiurile sau clonele înregistrate în cataloagele altor state membre sunt de asemenea admise la certificare ca material de înmulțire Inițial, Baza sau Certificat sau pentru control în cazul materialului Standard, fără a aduce atingere prevederilor Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței viti-vinicole nr. 244/2002, cu referire la regulile pentru clasificarea soiurilor de viță de vie.(3) a) Catalogul oficial al soiurilor cuprinde și lista clonelor de viță de vie admise oficial pentru certificare.b) Clonele acceptate pentru certificare în alt stat membru sunt de asemenea acceptate pentru certificare pe teritoriul României.(4) Se admit pentru înregistrare în Catalogul oficial al soiurilor numai soiurile care sunt distincte, suficient de uniforme și stabile conform prevederilor art. 10 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/2003 privind aprobarea Regulamentului de testare și înregistrare a soiurilor de plante.(5) Soiurile modificate genetic pot fi acceptate pentru testare, înmulțire sau comercializare numai dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru evitarea riscurilor asupra sănătății umane și a mediului înconjurător conform prevederilor art. 25 alin. (6) din Legea nr. 214/2002.(6) Cu privire la soiurile modificate genetic în sensul alin. (5) se precizează următoarele:a) în ceea ce privește riscul pentru mediu este necesară o evaluare echivalenta cu cea prevăzută în Legea nr. 214/2002 și în concordanta cu principiile prevăzute în Anexa nr. 121 și în baza informațiilor specificate în Anexa nr. 8 a legii de mai sus;b) procedurile destinate să asigure echivalenta evaluării specifice a riscului și a altor cerințe relevante, în particular acelea care privesc managementul riscurilor, etichetarea și orice monitorizare cerută, informarea publicului și o clauza de siguranță, cu acea stabilită prin Directiva 2001/18/CE vor fi introduse în conformitate cu procedurile Comunității. Până la intrarea în vigoare a acestor proceduri, soiurile modificate genetic nu sunt admise în cataloagele naționale decât după ce au fost admise pentru comercializare în concordanta cu Legea nr. 214/2002.(7) a) Atunci când produsele derivate din materialul de înmulțire al viței de vie sunt destinate utilizării ca aliment sau ingredient alimentar care intra sub incidența art. 3 sau în furaje sub incidența art. 15 din Regulamentul CE nr. 1829/2003 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind alimentele și furajele modificate genetic, soiul de viță de vie în cauza va fi acceptat, numai dacă a fost autorizat conform Regulamentului de mai sus.b) un soi de viță de vie modificat genetic de la care produsele derivate din materialul de înmulțire sunt destinate pentru utilizare ca aliment sau furaj conform art. 2 și 3 din Regulamentul CE nr. 178/2002 a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2002 care stabilește principiile generale și cerințele legii alimentului, stabilind Autoritatea Europeană a Siguranței Alimentare, și procedurile în materie a siguranței alimentare, va fi acceptat, numai dacă soiul a fost autorizat conform legislației specifice.(8) Soiurile și, după caz, clonele venite din alte state membre sunt supuse acelorași cerințe ca cele care se aplică soiurilor sau clonelor naționale, în particular cu privire la procedura de acceptare.  +  Articolul 6(1) Soiurile modificate genetic înregistrate în catalog vor fi clar indicate. Orice persoană fizica sau juridică va indica în propriul catalog de vânzare a materialului de înmulțire a viței de vie un "soi modificat genetic și declara scopul modificării genetice".(2) Soiurile și, după caz, clonele admise în catalog sunt menținute prin selecție conservativa.(3) Menținerea soiurilor și clonelor trebuie să fie oricând verificabila pe baza înregistrărilor făcute de mentinatorul soiului sau clonei în Registrul plantației mama.(4) Esantioanele pot fi cerute mentinatorului soiului sau clonei, iar când este necesar esantioanele pot fi prelevate oficial.(5) Atunci când menținerea este efectuată într-un stat membru, altul decât cel în care soiul a fost înregistrat, statele membre în cauza trebuie să se asiste administrativ în ceea ce privește controlul.  +  Articolul 7În timpul cultivarii, recoltarii sau detașării de pe planta mama, condiționarii, ambalarii, păstrării și transportului, materialul de înmulțire va fi ținut pe loturi separate și marcat cu denumirea soiului, sau, în cazul materialului de înmulțire Inițial, Baza și Certificat, cu denumirea clonei.  +  Articolul 8(1) Materialul de înmulțire viticol poate fi comercializat numai în loturi omogene și în ambalaje sau legături (pachete) sigilate printr-un sistem de închidere și marcare conform prevederilor de la art. 9 și 10. Ambalarea trebuie să corespundă prevederilor din Anexa nr. 3 la prezentul ordin.(2) Prin derogare de la alin. (1) cu privire la ambalare, sigilare și marcare, în conformitate cu procedurile Comunității, se vor stabili prevederi aplicabile vânzării de mici cantități către consumatorul final și de asemenea vânzării materialului de înmulțire al viței de vie în ghivece, lăzi sau cutii.  +  Articolul 9(1) Ambalajele și legăturile de material de înmulțire se sigileaza oficial sau sub supraveghere oficială astfel încât sa nu poată fi deschise fără a deteriora sigiliul sau eticheta oficială la care se referă art. 10 alin. (1) sau, în cazul ambalarii, fără ca ambalajul să prezinte urme de violare. Pentru a asigura o sigilare adecvată, sistemul de sigilare trebuie să cuprindă cel puțin o eticheta oficială sau un sigiliu oficial. O decizie poate fi luată în conformitate cu procedurile Comunității când un sistem specific de sigilare întrunește cerințele acestui articol. O viitoare sigilare se poate face numai oficial sau sub supraveghere oficială.(2) Sigilarea ambalajelor sau legăturilor cu număr mai mic de bucăți decât cel prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul ordin, etichetarea individuală sau reambalarea se face numai cu aprobare oficială și numai oficial sau sub supravegherea oficială a ITCSMS sau LCCSMS.  +  Articolul 10(1) O eticheta oficială eliberata de ITCSMS sau LCCSMS care a controlat și certificat materialul de înmulțire în cauza, rezistenta la rupere, umiditate, intemperii, imprimata, în limba română și, eventual, în una din celelalte limbi oficiale ale Comunității, cu mențiunile prevăzute în Anexa nr. 4, va fi fixată în mod nedetasabil printr-un sistem de sigilare la exteriorul ambalajului sau legăturii de material de înmulțire, astfel încât orice deteriorare sau rupere să poată fi recunoscută ca o violare a legăturii, ambalajului și etichetei.(2) Etichetele oficiale prevăzute la alin. (1) sunt colorate după cum urmează:a) albe cu dunga violet pentru materialul Inițial;b) albe pentru materialul Baza;c) albastre pentru materialul Certificat;d) galben intens pentru materialul Standard.(3) ITCSMS sau LCCSMS pot autoriza producătorii de pe teritoriul României sa comercializeze mai multe ambalaje sau legături de material de înmulțire altoit sau inradacinat de aceeași proveniență și aceleași caracteristici, folosind o singura eticheta conformă cu specificățiile din Anexa nr. 4. În astfel de cazuri, ambalajele sau legăturile trebuie să fie prinse împreună astfel încât prinderea să fie deteriorata la separare și sa nu mai poate fi refăcută, iar eticheta să fie fixată de sistemul de prindere. O resigilare nu poate fi autorizata.(4) Fără a se afecta prevederile art. 23 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1493/1999, fiecare livrare de material de înmulțire produs pe teritoriul României trebuie, de asemenea, să fie însoțită de un document denumit "Document de calitate și conformitate" care să cuprindă informațiile și condițiile prevăzute în Anexa nr. 4, conform modelului din Anexa nr. 11.E. Condițiile care se fixează cu privire la acest document de însoțire se stabilesc în conformitate cu procedura Comunității.(5) Eticheta oficială prevăzută la alin. (1) poate, de asemenea, include pasaportul fitosanitar în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 394/2002 pentru aprobarea procedurii de eliberare a pasaportului fitosanitar și a pasaportului fitosanitar de înlocuire, folosite pentru circulația anumitor plante, produse vegetale sau articole reglementate pe teritoriul României. Toate condițiile aplicabile etichetarii oficiale și pasaportului fitosanitar sunt definite și sunt recunoscute ca echivalente.(6) Etichetele oficiale trebuie păstrate de beneficiarul materialului de înmulțire pentru înmulțirea vegetativa a viței de vie cel puțin un an și să le țină disponibile pentru controlul autorității oficiale.(7) În cazul materialului de înmulțire dintr-un soi modificat genetic, toate etichetele atașate sau documentele, oficiale sau ale furnizorului, ce sunt fixate sau însoțesc pachetele de material conform Directivei 68/193/CEE și a prezentului ordin, trebuie să indice clar ca soiul este modificat genetic și trebuie numit organismul modificat genetic (codul de identificare).  +  Articolul 11(1) Identitatea materialului de înmulțire trebuie menținută, din momentul detașării de pe planta mama până la livrarea către consumatorul final, prin sistemul de control oficial stabilit în anexele nr. 8 și 9 la prezentul ordin. În perioada comercializării, materialul de înmulțire se controlează oficial, cel puțin prin verificarea de esantioane, privind respectarea cerințelor Directivei 68/193/CEE și a prezentului ordin.(2) a) Fără a împiedica libera circulație a materialului în cadrul Comunității, materialul de înmulțire importat dintr-o țara terta trebuie să fie însoțit în timpul comercializării de un document cu următoarele informații:i) specia (denumirea botanica);ii) soiul și, după caz, clona; în cazul vitelor altoite, aceste informații trebuie să se refere atât la portaltoi cat și la altoi;iii) categoria;iv) natura (tipul) materialului de înmulțire;v) țara de producție și autoritatea oficială de control;vi) țara de expediere, dacă este diferita de țara de producție;vii) importator;viii) cantitatea de material.b) Maniera în care informațiile de la lit. a) se prezintă pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunității.(3) În scopul aplicării prevederilor din alin. (2), materialul de înmulțire importat dintr-o țara terta va fi însoțit de un document furnizat de o autoritate competentă din țara de producere sau țara de expediere, iar importatorul va prezenta o copie a acestui document la ITCSMS sau LCCSMS imediat după sosirea importului, dar înainte de comercializare. Contractul de import trebuie să prevadă furnizarea acestui document și acest document se prezintă anterior importului în vederea obținerii licenței de import, în conformitate cu regulile de import în vigoare.  +  Articolul 12(1) Materialul de înmulțire al viței de vie comercializat în conformitate cu Directiva 68/193/CEE , sub reguli obligatorii sau opționale, nu este supus nici unei restrictii de comercializare în ceea ce privește caracteristicile lui, măsurile de examinare, marcare și sigilare, altele decât cele stabilite de Directiva 68/193/CEE(2) Materialul de înmulțire al soiurilor de viță de vie și, după caz, al clonelor, care a fost oficial acceptat pentru certificare și pentru control ca material de înmulțire Standard în unul din statele membre în concordanta cu Directiva 68/193/CEE , nu este supus nici unei restrictii de comercializare în România în ceea ce privește soiul și, după caz, clona, fără a se aduce atingere prevederilor Legii nr. 244/2002 și a Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 594/2004 din 17 august 2004.  +  Articolul 13Materialul de înmulțire care provine direct din material de înmulțire Baza certificat în unul din statele membre și cultivat în alt stat membru poate fi certificat în statul în care s-a produs materialul Baza, dacă materialul de înmulțire a fost supus inspecției în camp și a satisfăcut condițiile prevăzute în Anexa nr. 1 și dacă s-a constatat, prin examinare oficială, ca au fost satisfacute condițiile prevăzute în Anexa nr. 2.  +  Articolul 14(1) În cazul unor dificultăți temporare de aprovizionare cu material de înmulțire al viței de vie în cadrul Comunității, care nu pot fi rezolvate în alt fel, o decizie poate fi luată în conformitate cu procedura Comunității, ca statele membre sa autorizeze, pentru o perioadă determinata, comercializarea pe teritoriul Comunității a unor cantități necesare de material de înmulțire dintr-o categorie cu exigente mai reduse pentru a depăși respectivele dificultăți.(2) Pentru fiecare din categoriile de material de înmulțire a unui anumit soi înregistrat în catalog culoarea etichetei de pe ambalaj sau legătură de material de înmulțire este aceea prevăzută pentru categoria respectiva; în toate celelalte cazuri eticheta va avea culoarea bruna și va indica întotdeauna ca materialul respectiv de înmulțire este dintr-o categorie cu exigente mai reduse.(3) Reguli pentru aplicarea prevederilor din alin. (1) pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunității.(4) În scopul gasirii unor alternative mai bune la unele prevederi din Directiva 68/193/CEE , se poate decide în conformitate cu procedurile Comunității, organizarea de experimente temporare în condiții specifice la nivel comunitar sau național.  +  Articolul 15(1) Prezentul ordin nu se aplică materialului de înmulțire al viței de vie destinat pentru export în terțe tari, în afară Comunității.(2) a) În conformitate cu procedurile Comunității se va determina când materialul pentru înmulțire al viței de vie produs într-o țara terta oferă, cu privire la condițiile pentru acceptare și măsurile luate să asigure producerea în vederea comercializării a unui astfel de material, aceleași garanții ca materialul produs în Comunitate și întrunește cerințele Directivei 68/193/CEE .b) Tipurile și categoriile materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie prevăzut la lit. a), care pot fi admise pentru comercializare pe teritoriul Comunității, vor fi determinate în conformitate cu procedurile Comunității.c) Până la luarea unei decizii prevăzută la lit. b) autoritatea oficială prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. I), poate să ia aceste decizii în conformitate cu procedurile Comunității privind importul de material de înmulțire vegetativa al viței de vie produs într-o țara terta, dacă se asigura ca materialul care se importa oferă toate garanțiile echivalente ca și cele oferite de materialul produs în Comunitate în conformitate cu prevederile Directivei 68/193/CEE , și fără a aduce atingere prevederilor Directivei Consiliului 29/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și a răspândirii lor în Comunitate și, respectiv a prevederilor fitosanitare din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 aprobată prin Legea nr. 214/2001, privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 cu modificările ulterioare. Astfel de material importat trebuie să fie însoțit de un document cu informațiile prevăzute în art. 11 alin. (2).  +  Articolul 16(1) Teste și încercări comparative comunitare sau naționale vor fi efectuate pentru postcontrolul esantioanelor de material de înmulțire al viței de vie plasat pe piața în conformitate cu prevederile Directivei 68/193/CEE , atât în țara cat și în Comunitate, obligatoriu sau facultativ, inclusiv în ceea ce privește sănătatea plantelor și luate în timpul esantionarii. Testele și încercările comparative pot include următoarele:a) material de înmulțire produs în terțe tari,b) material de înmulțire adecvat pentru culturi organice (ecologice),c) material de înmulțire comercializat în relație cu măsurile destinate sa susțină conservarea diversitatii genetice.(2) Aceste teste și încercări vor servi la armonizarea metodelor tehnice de certificare și sa verifice satisfacerea condițiilor cu care materialul de înmulțire trebuie să corespundă.(3) Comisia, actionand în conformitate cu procedurile Comunității, va face aranjamentele necesare pentru efectuarea testelor și încercărilor comparative. Comisia va informa Comitetul la care se referă art. 17 despre aranjamentele tehnice pentru amplasarea testelor și încercărilor și rezultatele acestora. Când exista probleme privind sănătatea plantelor, Comisia le va notifica Comitetului Permanent pentru Sănătatea Plantelor.(4) Comunitatea poate face o contribuție financiară la efectuarea testelor și încercărilor prevăzute în alin. (1) și (2). Contribuția financiară nu va depăși estimarile decise de autoritatea bugetară.(5) Testele și încercările care pot beneficia de contribuția financiară a Comunității și regulile detaliate pentru prevederile contribuției financiare se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunității.(6) Testele și încercările prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi efectuate numai de autoritățile statului sau de persoane juridice care acționează sub responsabilitatea statului.(7) Măsurile necesare pentru implementarea Directivei 68/193/CEE , cu privire la aspectele conținute în articolele următoare: art. 2 alin. (1) lit. E) pct. c), art. 3 alin. (3), art. 8 alin. (2), art. 9, art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (1) și art. 15 alin. (2) lit. c), trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedurile Comunității din art. 17 alin. (2).(8) Măsurile necesare pentru implementarea Directivei 68/193/CEE , cu privire la aspectele conținute în articolele următoare: art. 2 alin. (1) lit. J), art. 3 alin. (5), art. 10 alin. (4) și art. 14 alin. (4), trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedurile Comunității din art. 17 alin. (3).(9) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va lua toate măsurile necesare să asigure conformitatea prezentului ordin cu dezvoltarea acquis-ului comunitar privind comercializarea materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie.  +  Articolul 17(1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent privind Semințele și Materialul de înmulțire pentru Agricultura, Horticultura și Păduri (denumit în continuare "Comitet").(2) Când o referire se face la acest alineat se aplică prevederile art. 4 și 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 care stabilește procedurile pentru exercitarea mandatului de implementare conferit Comisiei. Perioada stabilită în art. 4 alin. (3) din Decizia 1999/468/CE va fi fixată la o luna.(3) Când o referire se face la acest alineat se aplică prevederile art. 5 și 7 din Decizia Consiliului 1999/468/CE . Perioada stabilită în art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE va fi fixată la doua luni.(4) Comitetul adopta propriile reguli de procedura.(5) Orice modificări care se aduc anexelor Directivei 68/193/CEE și a prezentului ordin datorită dezvoltării cunoștințelor științifice sau tehnice se vor stabili în conformitate cu procedurile Comunității și prin ordin al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor.(6) Anexele nr. 1-4 din prezentul ordin vor intră în aplicare începând cu data de 1 august 2006, în conformitate cu prevederile Directivei Comisiei 2005/43/CE din 23 iunie 2005.  +  Articolul 18(1) Directiva 68/193/CEE și prezentul ordin nu afectează prevederile legislației naționale justificate prin ratiuni de protecție a sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor, sau protecției proprietății industriale și comerciale.(2) În conformitate cu procedurile Comunității, un stat membru poate, dacă solicita, să fie scutit total sau parțial de obligațiile de aplicare a Directivei 68/193/CEE cu excepția art. 12 alin. (1) și 12 lit. a), în cazul în care cultivarea viței de vie și comercializarea materialului de înmulțire are o importanța minima pe teritoriul sau.(3) Prezentul ordin se aplică fără sa afecteze prevederile Legii nr. 305/2003 privind organizarea pieței plantelor ornamentale și produselor din floricultura pe principiile comunitare de piața, publicată în Monitorul Oficial nr. 534/24.07.2003 și, respectiv a Regulamentului Consiliului CEE nr. 234/68 din 27 februarie 1968 cu amendamentele ulterioare.  +  Articolul 19(1) a) Referirile la "Comunitate" sau "state membre" vor avea înțelesul de "România", de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate, în cuprinsul articolelor 1 alin. (2), 11 alin. (2) pct. a), 14 și 15 alin. (2).b) Prevederile cu referire la "Comunitate", "procedurile Comunității" și actele normative comunitare din cuprinsul articolelor 2 alin. (1) lit. E) pct. c), 2 alin. (1) lit. J) pct. b), 3 alin. (3) pct. b), 3 alin. (4) pct. a), 3 alin. (5), 5 alin. (7), 8 alin. (2), 9 alin. (1), 10 alin. (4), 14 alin. (1), (3) și (4), 16 alin. (3-5, 7 și 8), 17 alin. (1-4) și 18 alin. (2), se aplică de la data aderării României la Comunitate.(2) Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentul ordin.(3) a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 550/2002 pentru aprobarea regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calității și comercializarea materialului de înmulțire viticol, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 937 din 20 decembrie 2002, modificat și completat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului nr. 977 din 29 noiembrie 2003, se abroga de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.b) Materialul de înmulțire al viței de vie din recolta anului 2005 poate fi certificat în condițiile prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare, și comercializat până cel târziu la data de 31 decembrie 2006.(4) Inspecția Naționala pentru Calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, autoritatea oficială fitosanitara și agenții economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați pentru producerea, prelucrarea și comercializarea materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(5) Reprezentanții României în cadrul Comitetului Permanent privind Semințele și Materialul de înmulțire pentru Agricultura, Horticultura și Păduri, din cadrul Comisiei Comunității Europene se stabilesc de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.  +  Articolul 20Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării, cu excepția anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 care vor intră în vigoare la data de 1 august 2006.
  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  București, 30 noiembrie 2005.Nr. 1.267.  +  Anexa nr. 1
  CONDIȚII REFERITOARE LA CULTURĂ
   +  Secţiunea 1 Identitate, puritate și condiții culturale1. Cultura deține identitatea și puritatea în ceea ce privește soiurile și, după caz, clonele.2. Starea culturii și starea de dezvoltare a culturii sunt de natură să permită controale suficiente ale identității și purității culturii din punctul de vedere al soiurilor și, dacă este necesar, al clonelor, precum și ale stării sale de sănătate.  +  Secţiunea 2 Cerințe fitosanitare aplicabile plantațiilor mamă de viță-de-vie destinate producerii tuturor categoriilor de material de înmulțire și pepinierelor viticole din toate categoriile1. Prezenta secțiune se aplică plantațiilor mamă de viță-de-vie destinate producerii tuturor categoriilor de material de înmulțire, precum și pepinierelor viticole din toate categoriile.2. În urma unei inspecții vizuale, plantațiile mamă de viță-de-vie și pepinierele viticole sunt declarate indemne de organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (ORNC) enumerate în secțiunile 6 și 7, în ceea ce privește genul sau specia în cauză. Plantațiile mamă de viță-de-vie și pepinierele viticole sunt supuse eșantionării și testării pentru identificarea ORNC-urilor enumerate în secțiunea 7, în ceea ce privește genul sau specia în cauză. În cazul în care există îndoieli cu privire la prezența ORNC-urilor enumerate în secțiunile 6 și 7, în ceea ce privește genul sau specia în cauză, plantațiile mamă de viță-de-vie și pepinierele viticole sunt eșantionate și testate.3. Inspecția vizuală și, dacă este cazul, eșantionarea și testarea plantațiilor mamă de viță-de-vie și a pepinierelor viticole în cauză se efectuează în conformitate cu secțiunea 8.4. Conform prevederilor de la punctul 2, eșantionarea și testarea se efectuează în perioada cea mai potrivită a anului, ținându-se cont de condițiile climatice și de condițiile de cultivare a viței-de-vie, dar și de biologia ORNC-urilor relevante pentru vița-de-vie respectivă. În ceea ce privește eșantionarea și testarea, statele membre aplică protocoalele Organizației Europene și Mediteraneene pentru Protecția Plantelor (OEPP) sau alte protocoale recunoscute la nivel internațional. În cazul în care nu există astfel de protocoale, se aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre pun la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora. În ceea ce privește eșantionarea și testarea vițelor din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material de înmulțire inițial, statele membre aplică indexarea biologică a plantelor-indicator pentru a evalua prezența virusurilor, a viroizilor, a bolilor asemănătoare virozelor și a fitoplasmelor, sau alte protocoale echivalente recunoscute la nivel internațional.  +  Secţiunea 3 Cerințe privind solul și condiții de producție aplicabile plantațiilor mamă de viță-de-vie destinate producerii tuturor categoriilor de material de înmulțire, precum și pepinierelor viticole din toate categoriile de material de înmulțire1. Vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie și din pepinierele viticole pot fi plantate numai în sol sau, după caz, în ghivece cu substraturi de cultură indemne de orice organisme dăunătoare care pot găzdui virusurile enumerate în secțiunea 7. Statutul de indemn de astfel de organisme dăunătoare se stabilește prin eșantionare și testare. Eșantionarea și testarea se efectuează ținându-se seama de condițiile climatice și de biologia organismelor dăunătoare care pot găzdui virusurile enumerate în secțiunea 7.2. Eșantionarea și testarea nu se efectuează atunci când autoritatea de control oficială concluzionează, pe baza unei inspecții oficiale, că solul este indemn de organisme dăunătoare care pot găzdui virusurile enumerate în secțiunea 7. Eșantionarea și testarea nu se efectuează în cazul în care vițele nu au fost cultivate în solul de producție timp de cel puțin cinci ani și în cazul în care nu există nicio îndoială cu privire la absența din sol a organismelor dăunătoare care pot găzdui virusurile enumerate în secțiunea 7.3. În ceea ce privește eșantionarea și testarea, statele membre aplică protocoalele OEPP sau alte protocoale recunoscute la nivel internațional. Dacă nu există astfel de protocoale, statele membre aplică protocoalele relevante stabilite la nivel național. În acest caz, statele membre pun la dispoziție respectivele protocoale atât celorlalte state membre, cât și Comisiei, la cererea acestora.  +  Secţiunea 4 Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona1. Plantațiile mamă de viță-de-vie și pepinierele viticole se stabilesc în condiții corespunzătoare pentru a preveni orice risc de contaminare cu organisme dăunătoare care ar putea găzdui virusurile enumerate în secțiunea 7.2. Pepinierele viticole nu se amplasează într-o plantație viticolă sau într-o plantație mamă de viță-de-vie. Distanța minimă față de o plantație viticolă sau față de o plantație mamă de viță-de-vie trebuie să fie de trei metri.3. Pe lângă cerințele fitosanitare, cerințele privind solul și condițiile de producție din secțiunile 2 și 3, materialul de înmulțire este produs în conformitate cu cerințele referitoare la arealul de producție, la locul de producție sau la zonă, astfel cum se prevede în secțiunea 8, pentru a limita prezența organismelor dăunătoare enumerate în secțiunea respectivă.  +  Secţiunea 5 Inspecții oficiale1. Inspecțiile oficiale anuale în câmp atestă că materialul de înmulțire produs în plantațiile mamă de viță-de-vie și în pepinierele viticole sunt conforme cu cerințele de la secțiunile 2-4.2. Aceste inspecții oficiale se efectuează de către autoritatea oficială de control în conformitate cu secțiunea 8.3. În cazul apariției unor litigii care pot fi soluționate fără a se aduce prejudicii calității materialului de înmulțire, se efectuează inspecții oficiale suplimentare în câmp.  +  Secţiunea 6 Lista ORNC-urilor a căror prezență trebuie stabilită printr-o inspecție vizuală și, în caz de îndoieli, prin eșantionare și testare, în conformitate cu secțiunea 2 punctul 2
  Genul sau specia materiarelor de înmultirea a viței de vie, altele decât semințeleORNC-uri
  Vitis vinifera L. nealtoită Insecte și acarieni Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
  Vitis L., alta decât Vitis vinifera L. nealtoită Insecte și acarieni Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]
  Vitis L. Bacterii Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]
  Vitis L. Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]
   +  Secţiunea 7 Lista ORNC-urilor a căror prezență trebuie stabilită printr-o inspecție vizuală și, în cazuri speciale, prin eșantionare și testare, în conformitate cu secțiunea 2 punctul 2 și cu secțiunea 8
  Genul sau specia ORNC-uri
  Materiale de înmulțire a Vitis L., altele decât semințele Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme Arabis mosaic virus [ARMVOO] Grapevine fanleaf virus [GFLVOO] Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]
  Portaltoaie de Vitis spp. și hibrizii acestora, cu excepția Vitis vinifera L. Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme Arabis mosaic virus [ARMVOO] Grapevine fanleaf virus [GFLVOO] Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1] Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3] Grapevine fleck virus [GFKVOO]
   +  Secţiunea 8 Cerințe privind măsurile pentru plantațiile mamă de Vitis L. și, după caz, pepinierele viticole în funcție de categorie, în conformitate cu secțiunea 2 punctul 2  +  Vitis L.1. Material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază și material certificat Inspecții vizuale Autoritatea oficială de control efectuează inspecții vizuale asupra plantațiilor mamă de viță-de- vie și asupra pepinierelor viticole cel puțin o dată pentru fiecare perioadă de vegetație pentru toate ORNC-urile enumerate în secțiunile 6 și 7.2. Material de înmulțire inițial Eșantionare și testare Toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material de înmulțire inițial sunt eșantionate și testate în ceea ce privește prezența Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 și Grapevine Leafroll-associated Virus 3. Eșantionarea și testarea respective se repetă ulterior la intervale de cinci ani. Pe lângă eșantionarea și testarea virusurilor menționate anterior, plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de portaltoi sunt eșantionate și testate o singură dată în ceea ce privește prezența Grapevine fleck virus. Rezultatele eșantionării și ale testării sunt disponibile înainte de acceptarea plantațiilor mamă de viță-de-vie în cauză.3. Material de înmulțire bază Eșantionare și testare Toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material de înmulțire bază sunt eșantionate și testate în ceea ce privește prezența Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 și Grapevine Leafroll-associated Virus 3. Plantațiile mamă de viță-de-vie sunt eșantionate și testate pentru prima dată la vârsta de șase ani și, ulterior, la intervale de șase ani. Rezultatele eșantionării și testării sunt disponibile înainte de acceptarea plantațiilor mamă de viță-de-vie în cauză.4. Material certificat Eșantionare și testare O parte reprezentativă a vițelor dintr-o plantație mamă de viță-de-vie destinată producției de material certificat este eșantionată și testată în ceea ce privește prezența Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 și Grapevine Leafroll-associated Virus 3. Plantațiile mamă de viță-de-vie sunt eșantionate și testate pentru prima dată la vârsta de zece ani și, ulterior, la intervale de zece ani. Rezultatele eșantionării și testării sunt disponibile înainte de acceptarea pepinierelor viticole în cauză.5. Material de înmulțire inițial, material de înmulțire bază și material certificat Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona, în funcție de ORNC-urile în cauză(a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.(i) Vițele sunt produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; sau(ii) nu s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. pe vițele din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau(iii) următoarele condiții sunt îndeplinite în ceea ce privește prezența Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:– toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material de înmulțire inițial și de material de înmulțire bază care au prezentat simptome de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. au fost scoase; și– toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material certificat care prezintă simptome de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. au fost cel puțin excluse de la înmulțire; și– în cazul în care materialul de înmulțire destinat comercializării prezintă simptome de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., întregul lot din materialul respectiv face obiectul unui tratament cu apă fierbinte sau al unui alt tratament adecvat în conformitate cu protocoalele OEPP sau cu alte protocoale recunoscute la nivel internațional pentru a se asigura absența Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al..(b) Xylophilus ampelinus Willems et al.(i) Vițele sunt produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Xylophilus ampelinus Willems et al.; sau(ii) nu s-au observat simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al. pe vițele din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau(iii) următoarele condiții sunt îndeplinite în ceea ce privește prezența Xylophilus ampelinus Willems et al.:– toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material de înmulțire inițial, de material de înmulțire bază și de material certificat care prezintă simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al. au fost scoase și se iau măsuri de igienă adecvate, și– vițele din arealul de producție care prezintă simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al. sunt tratate cu un bactericid după tăiere pentru a se asigura absența Xylophilus ampelinus Willems et al.; și– în cazul în care materialul de înmulțire destinat comercializării prezintă simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al., întregul lot din materialul respectiv face obiectul unui tratament cu apă fierbinte sau al unui alt tratament adecvat în conformitate cu protocoalele OEPP sau cu alte protocoale recunoscute la nivel internațional pentru a se asigura absența Xylophilus ampelinus Willems et al.(c) Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 și Grapevine Leafroll-associated Virus 3(i) Următoarele condiții sunt îndeplinite în ceea ce privește prezența Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 și a Grapevine Leafroll- associated Virus 3:– nu s-au observat simptome cauzate de virusurile respective pe vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material de înmulțire inițial și de material de înmulțire bază; și– s-au observat simptome cauzate de virusurile respective pe cel mult 5% din vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material certificat, iar aceste vițe au fost scoase și distruse; sau(ii) toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material de înmulțire inițial, precum și materialul de înmulțire inițial sunt întreținute în spații cu protecție contra insectelor pentru a se asigura absența Grapevine Leafroll-associated Virus 1 și a Grapevine Leafroll-associated Virus 3.(d) Viteus vitifoliae Fitch(i) Vițele sunt produse în zone cunoscute ca fiind de Viteus vitifoliae Fitch, sau(ii) vițele sunt altoite pe portaltoi rezistenți la Viteus vitifoliae Fitch, sau– toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material de înmulțire inițial, precum și toate materialele de înmulțire inițiale sunt întreținute în spații cu protecție contra insectelor și nu s-au observat simptome de Viteus vitifoliae Fitch pe vițele respective în cursul ultimei perioade complete de vegetație; și– în cazul în care materialul de înmulțire destinat comercializării prezintă simptome de Viteus vitifoliae Fitch, întregul lot din materialul respectiv face obiectul fumigației, al unui tratament cu apă fierbinte sau al unui alt tratament adecvat în conformitate cu protocoalele OEPP sau cu alte protocoale recunoscute la nivel internațional pentru a se asigura absența Viteus vitifoliae Fitch.6. Material standard Inspecții vizuale Autoritatea oficială de control efectuează inspecții vizuale asupra plantațiilor mamă de viță-de- vie și asupra pepinierelor viticole cel puțin o dată pentru fiecare perioadă de vegetație pentru toate ORNC-urile enumerate în secțiunile 6 și 7. Cerințe privind arealul de producție, locul de producție sau zona, în funcție de ORNC-ul (-urile) în cauză(a) Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.(i) Vițele sunt produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.; sau(ii) nu s-au observat simptome de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. pe vițele din arealul de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau(iii) – toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material standard care prezintă simptome de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. au fost cel puțin excluse de la înmulțire; și– în cazul în care materialul de înmulțire destinat comercializării prezintă simptome de Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al., întregul lot din materialul respectiv face obiectul unui tratament cu apă fierbinte sau al unui alt tratament adecvat în conformitate cu protocoalele OEPP sau cu alte protocoale recunoscute la nivel internațional pentru a se asigura absența Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.(b) Xylophilus ampelinus Willems et al.(i) Vițele sunt produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Xylophilus ampelinus Willems et al.; sau(ii) nu s-au observat simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al. pe vițele din situl de producție în cursul ultimei perioade complete de vegetație; sau(iii) următoarele condiții sunt îndeplinite în ceea ce privește prezența Xylophilus ampelinus Willems et al.:– toate vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material standard care prezintă simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al. au fost scoase și se iau măsuri de igienă adecvate; și vițele din arealul de producție care prezintă simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al. sunt tratate cu un bactericid după tăiere pentru a se asigura absența Xylophilus ampelinus Willems et al.; și– vițele din arealul de producție care prezintă simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al. sunt tratate cu un bactericid după tăiere pentru a se asigura absența Xylophilus ampelinus Willems et al.; și– în cazul în care materialul de înmulțire destinat comercializării prezintă simptome de Xylophilus ampelinus Willems et al., întregul lot din materialul respectiv face obiectul unui tratament cu apă fierbinte sau al unui alt tratament adecvat în conformitate cu protocoalele OEPP sau cu alte protocoale recunoscute la nivel internațional pentru a se asigura absența Xylophilus ampelinus Willems et al.(c) Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 și Grapevine Leafroll-associated Virus 3 S-au observat simptome cauzate de toate virusurile (Arabis mosaic virus, Grapevine fanleaf virus, Grapevine Leafroll-associated Virus 1 și Grapevine Leafroll-associated Virus 3) pe cel mult 10% din vițele din plantațiile mamă de viță-de-vie destinate producției de material standard, iar vițele respective au fost eliminate de la înmulțire.(d) Viteus vitifoliae Fitch(i) Vițele sunt produse în zone cunoscute ca fiind indemne de Viteus vitifoliae Fitch, sau(ii) vițele sunt altoite pe portaltoi rezistenți la Viteus vitifoliae Fitch, sau: în cazul în care materialul de înmulțire destinat comercializării prezintă semne sau simptome de Viteus vitifoliae Fitch, întregul lot din materialul respectiv face obiectul fumigației, al unui tratament cu apă fierbinte sau al unui alt tratament adecvat în conformitate cu protocoalele OEPP sau cu alte protocoale recunoscute la nivel internațional pentru a se asigura absența Viteus vitifoliae Fitch."; (la 01-06-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul III din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  (Directiva 2005/43/CE)
  (intră în aplicare la 1 august 2006)
  CONDIȚII PRIVIND MATERIALUL DE ÎNMULȚIRE
   +  I. CONDIȚII GENERALE1. Materialul de înmulțire trebuie să aibă identitate și puritate varietala, și dacă e cazul puritate clonala; o toleranta de 1% este admisă în timpul comercializării materialului Standard.2. Materialul de înmulțire trebuie să aibă puritatea tehnica minim 96%.Se considera impuritati tehnice următoarele:a) materialul de înmulțire viticol deshidratat total sau parțial, chiar și dacă după deshidratare a fost inmuiat în apa;b) materialul de înmulțire viticol avariat, contorsionat sau rănit, îndeosebi cel vătămat de grindina sau ger sau strivite sau fisurate.c) materialul nu întrunește cerințele de la punctul III de mai jos.3. Lastarii de viță de vie trebuie să aibă o stare de maturare a lemnului satisfăcătoare.4. Materialul de înmulțire este efectiv indemn de orice organisme dăunătoare care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire.Materialul de înmulțire trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniunea Europeană și organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului, precum și măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. (la 01-06-2020, Subpunctul 4. din Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )  +  II. CONDIȚII SPECIALE1. Vite altoiteVitele altoite constituite din o combinație din aceeași categorie de material de înmulțire se clasifica la acea categorie.Vitele altoite constituite din o combinație de diferite categorii de material de înmulțire se clasifica la categoria cea mai scăzută a elementelor din care se compune.2. Derogare temporarăPrevederile de la punctul 1 pot sa nu fie aplicate până la 31 iulie 2010, în ceea ce privește vitele altoite din material de înmulțire Inițial altoit pe material de înmulțire Baza. Când nu se aplică punctul 1, se aplică următoarele reguli: vitele altoite constituite din material de înmulțire Inițial altoit pe material de înmulțire Baza vor fi clasificate ca material de înmulțire Inițial.  +  III. CALIBRAREA1. Butasii portaltoi pentru altoire, butasii pentru înrădăcinare și butasii altoiDiametrulAcesta se referă la diametrul cel mai mare al secțiunii. Acest standard nu se aplică la butasii ierbacei.a) butași portaltoi pentru altoire și butași altoi:aa) diametrul la vârf: 6,5 la 12 mmab) diametru maxim la baza: 15 mm, cu excepția butasilor altoi utilizați pentru altoire în camp.b) butasii portaltoi sau din vite roditoare pentru inradacinate: diametru minim la vârf: 3,5 mm.2. Vite inradacinateA. DiametrulDiametrul, măsurat la mijlocul internodului situat imediat sub punctul de insertie al lastarului superior și pe axul mare, trebuie să fie cel puțin egal cu 5 mm. Acest standard nu se aplică la butasii inradacinati derivati din material de înmulțire ierbaceu.B. LungimeaDistanta de la punctul inferior de insertie a radacinilor la baza lastarului superior nu trebuie să fie mai mica de:a) pentru vitele portaltoi inradacinate destinate pentru altoire 30 cm; cu toate acestea, pentru butasii inradacinati destinați pentru Sicilia, aceasta lungime va fi de 20 cm;b) pentru alți butași inradacinati 20 cm.Acest standard nu este aplicabil butasilor inradacinati derivati din material de înmulțire ierbaceu.C. RădăcinileFiecare planta trebuie să aibă minimum 3 rădăcini bine dezvoltate și bine repartizate (radial). Totuși, varietatea 420 A poate avea numai 2 rădăcini bine dezvoltate, cu condiția ca ele să fie dispuse pe părți opuse.D. TalonajulTaietura (talonajul) trebuie să fie facuta la o distanta suficienta sub diafragma în asa fel încât sa nu se deterioreze dar nu mai mult de un cm sub ea.3. Vite altoiteA. LungimeaTulpina trebuie să fie cel puțin de 20 cm lungime.Acest standard nu este aplicabil butasilor inradacinati derivati din material de înmulțire ierbaceu.B. RădăcinileFiecare planta trebuie să aibă minimum 3 rădăcini bine dezvoltate și bine repartizate radial. Totuși varietatea 420 A poate avea numai 2 rădăcini bine dezvoltate, cu condiția ca ele să fie pe părți opuse;C. SuduraFiecare planta trebuie să aibă o sudura adecvată, uniforma și solida.D. TalonajulTaietura (talonajul) trebuie să fie facuta la o distanta suficienta sub diafragma în asa fel încât sa nu se deterioreze dar nu mai mult de un cm sub ea.
   +  Anexa nr. 3
  (Directiva 2005/43/CE)
  (intră în aplicare de la 1 august 2006)
  AMBALAREA
  Compozitia ambalajelor sau legăturilor (pachetelor)
  1. Tip 2. Numărul de bucăți 3. Cantitatemaxima
  1. Vite altoite 2. Vite inradacinate 3. Butași (coarde) altoi - cu cel puțin 5 ochi utilizabili - cu un ochi utilizabil 4. Butași portaltoi pentru altoire 5. Butași pentru înrădăcinare (altoi și portaltoi) 25, 50, 100, sau multiplu de 100 50, 100, sau multiplu de 100 100, sau 200 500, sau multiplu de 500 100, sau multiplu de 100 100, sau multiplu de 100 500 500 200 5000 1000 500
  Notă: prevederi suplimentare pentru ambalarea materialului în România, dacă contractul de livrare nu prevede condiții speciale:– butasii de vita portaltoi destinați altoirii sau inradacinarii se leagă în pachete, după fasonare, din același soi, categorie biologica și de aceeași lungime (de 1-2-3 măsuri). Butasii se aseaza cu partea bazala la același capăt al pachetului. Pachetele constituite din butași de 3 măsuri se leagă în 3 locuri, iar cele din butași de 1-2 măsuri se leagă în doua locuri;– coardele de vita roditoare se leagă în pachete din același soi și categorie biologica. Partea bazala se aseaza la același capăt al pachetului. Pachetele de coarde se leagă în doua locuri;– vitele altoite și nealtoite se leagă după fasonare în pachete din aceeași combinație altoi/portaltoi (respectiv din același soi) și categorie biologica. Vitele altoite se aseaza cu punctul de altoire, iar cele nealtoite cu nodurile din care pornesc lastarii principali, la același nivel. Legarea vitelor se face cu o legătură sub punctul de altoire, respectiv a nodurilor din care pornesc lastarii și cu 2-3 legături în zona lastarilor.Condiții speciale1. Cantități miciCând e necesar, mărimea (numărul de bucăți) ambalajelor și legăturilor din toate tipurile și categoriile de material de înmulțire listate în coloana 1 din tabelul de mai sus poate fi mai mica decât cantitățile minime indicate în coloana 2 din tabelul de mai sus.2. Plante de vita cu rădăcini în orice substrat în ghivece, lăzi sau cutii.Numărul de bucăți și cantitatea maxima nu se aplică.
   +  Anexa nr. 4
  (Directiva 2005/43/CE)
  (intră în aplicare la 1 august 2006)
  MARCAREA
  A. ETICHETAI. Informații cerute (obligatorii)1. Norme CE; până la data aderării României la CE se va înscrie "Norme România"2. Țara de producție3. Autoritatea responsabilă pentru certificare sau control și statul sau initialele sale: INCS-ITCSMS sau LCCSMS și România sau RO4. Numele și adresa persoanei responsabile pentru sigilare sau numărul ei de identificare5. Specia6. Tipul materialului7. Categoria8. Soiul și, când e cazul, clona. Pentru vitele altoite aceste indicații se aplică pentru portaltoi și pentru altoi9. Numărul de referința al lotului10. Cantitatea11. Lungimea - numai pentru butași portaltoi pentru altoire: aceasta va cuprinde lungimea minima a butasilor din respectivul lot12. Anul de cultura13. Referirea la pasaportul fitosanitar.II. Condiții minimeEticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:1. Eticheta trebuie să fie imprimata de nesters și clar lizibila;2. Eticheta trebuie să fie fixată într-un loc la vedere în asa fel încât să fie ușor vizibila;3. Informațiile prevăzute la punctul A.I. nu trebuie să fie în nici un fel ascunse, neclare sau întrerupte prin alte înscrisuri sau desene (imagini);4. Informațiile prevăzute la punctul A.I. vor apare în același camp vizual.III. Derogare cu privire la cantități mici către consumatorul final1. Mai mult decât o bucataInformațiile cerute pe eticheta la punctul 1.10 se vor citi: "numărul exact de bucăți pe ambalaj sau legătură".2. Numai o bucataUrmătoarele informații prevăzute la punctul A.I. nu se cer:– tipul materialului– categoria– numărul de referința al legăturii– cantitatea– lungimea pentru butași portaltoi pentru altoire– anul culturiiIV. Derogări cu privire la vitele în ghivece, lăzi sau cutiiÎn cazul plantelor de vita cu rădăcinile în orice substrat în ghivece, lăzi sau cutii când ambalajele acestui material nu poate întruni cerințele pentru sigilare (inclusiv etichetare) datorită compoziției lor:a) materialul de înmulțire să fie ținut în loturi separate corespunzător identificate pe soiuri și când e cazul pe clone și pe număr de bucăți;b) eticheta oficială nu e obligatorie;c) materialul de înmulțire trebuie să fie însoțit de documentul însoțitor prevăzut la punctul B.B. DOCUMENTUL INSOTITORI. Condiții de îndeplinitMaterialul de înmulțire va fi însoțit de un document care:a) trebuie să fie eliberat în cel puțin 2 exemplare [pentru expeditor și pentru primitor (destinatar)];b) trebuie să însoțească (exemplarul primitorului) livrarea de la locul expeditorului la locul de destinație (al primitorului);c) trebuie să indice toate informațiile stabilite la următorul punct II în ceea ce privește loturile (legăturile) individuale ale livrării;d) trebuie să fie păstrat cel puțin un an și să fie disponibile autorității oficiale de contrat.II. Lista informațiilor care să fie incluse1. Norme CE; până la data aderării României la CE se va înscrie "Norme România"2. Țara de producție3. Autoritatea responsabilă pentru certificare sau control și statul sau initialele lui: INCS-ITCSMS sau LCCSMS și România sau RO4. Numărul de ordine5. Expeditor (adresa, numărul de înregistrare)6. Destinatar (adresa)7. Specia8. Tipul(rile) materialului9. Categoria(iile)10. Soiul(rile) și, când e cazul, clona(ele). Pentru vitele altoite aceste indicații se aplică pentru portaltoi și altoi11. Numărul de bucăți pe lot (legătură)12. Numărul total de loturi (legături)13. Data livrării14. Referirea la pasaportul fitosanitar.
   +  Anexa nr. 5
  Lista organismelor dăunătoare specifice care afectează calitatea
  materialului de înmulțire
  Tabel nr. 1Virusuri și alte organisme similare virusurilor
  Nr. crt.Virusuri și organisme similare Mod de testare Vectori cunoscuți
  A. Degenerarea viței de vie (transmitere mecanică)
  1. Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV) șiArabis mosaic nepovirus (ArMV) scurtnodare Indexare,Elisa Xiphinema index Xiphinema italiae Xiphinema diversicaudatum
  B. Rasucirea frunzelor viței de vie
  2. Grapevine leafroll - asociat closterovirus (GLRaV-1) Indexare,Elisa Necunoscut
  3. Grapevine leafroll - asociat closterovirus (GLRaV-3) Indexare,Elisa Planococcus ficus Pseudococcus longispinus
  C. Lemnul striat al viței de vie (nu se transmit pe cale mecanică)
  4. Corky bark (GCB) - spongiozitatea scoartei produsă de virusul B (GVB)*)Indexare,Elisa Necunoscut
  5. Rupestris stern pitting (RSP) - strierea lemnului pe Rupestris*) Indexare Necunoscut
  6. Kober stern Growing (KSG) - strierea lemnului pe Kober produsă de virusul A (GVA)*) Indexare,Elisa Necunoscut
  D. Mozaicul viței de vie (nu se transmit pe cale mecanică)
  7. Grapevine fleck virus (GFkV) mozaicul(marmorarea) - numai pentru portaltoiIndexare,Elisa Necunoscut
  8. Grapevine Vein Necrosis (GVN)*) Indexare Necunoscut
  9. Grapevine Vein Mosaic (GVM)*) Indexare Necunoscut
  *) - se aplică optional la cererea mentinatorului sau multiplicatorului
  Tabel nr. 2 Alte organisme dăunătoare care pot afecta calitatea materialului de înmulțire al viței de vie
  Denumirea românească Denumirea științifică
  Cancerul bacterian Agrobacterium vitis (tumefaciens)
  Boli gen cancer: Excorioza vițeiPhomopsis a Eutypa lata Phaeoacremonium spp; Stereum spp.
  Putregaiul alb al radacinilor Rosellinia necatrix
  Nematozi vectori de virusuri Xiphinema index Xiphinema italiae Xiphinema diversicaudatum Longidorus apulus Longidorus fasciatus Longidorus macrosoma Longidorus elongatus Longidorus attenuatus
  Omida paroasa a dudului Hyphantria cu nea
  Paduchele lanos Pulviniaria vitis
  Paduchele testos Parthenolecanium corni
  Acarianul galicol al viței Eriophyes vitis
  Acarianul filocoptid al viței Calepitrimerus vitis
  Paianjenul roșu Panonychus ulmi
  Paianjenul galben al viței Eotetranychus carpini
  Eudemisul viței Lobesia botrana
  Cochilisul viței Eupoecilia ambiguella
  Pirala viței Sparganothis pilleriana
  Notă: Se iau în considerare și alte organisme dăunătoare în măsura în care pot afecta valoarea de utilizare a materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie.
   +  Anexa nr. 6
  Înregistrarea și obligațiile producătorilor și comercianților de
  material de înmulțire a viței de vie
  1. Agenții economici care intenționează sa desfășoare o activitate profesională în domeniu se înregistrează la autoritatea oficială pentru fiecare activitate din domeniul producerii, prelucrării și comercializării materialului de înmulțire, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 253/2002, precum și a prevederilor prezentului ordin.2. În completarea prevederilor de la punctul 1 producătorii, persoane juridice sau fizice, se definesc și se înregistrează în funcție de tipul de activitate și specialitate pe care pot sa o exercite, ca activități complet separate, astfel:a) unități sau subunitati de producere a materialului inițial: sunt mentinatorii soiurilor și clonelor și care conserva și inmultesc materialul inițial sau care prestează servicii de testare, conservare și înmulțire a soiurilor și clonelor, în scopul furnizarii materialului inițial destinat infiintarii plantațiilor mama Baza în unități sau subunitati de preinmultire;b) unități sau subunitati de preinmultire; producătorii care dețin plantații mama Baza realizate cu material Inițial, produc și distribuie material Baza destinat infiintarii plantațiilor de portaltoi și coarde altoi din categoria Certificat în unități de multiplicare;c) unități sau subunitati de înmulțire a materialului Certificat: pepinieristii (producătorii) care dețin plantații mama de portaltoi sau coarde altoi categoria Certificat înființate cu material Baza și care furnizează butași portaltoi sau coarde altoi categoria Certificat pentru altoire sau înrădăcinare de material în pepiniere;d) pepiniere de viță de vie altoita și/sau inradacinata categoria Certificat destinate infiintarii plantațiilor producătoare de struguri și portaltoi. În această categorie intra și pepinierele care produc vite inradacinate Standard. În cazul în care în cadrul pepinierei se produc vite certificate și standard cele doua activități trebuie să fie complet separate.e) în funcție de obiectul de activitate al unității sau subunitatii prevăzut la lit. a), b), c) și d) autoritatea oficială atribuie unul sau mai multe coduri de înregistrare, specifice producerii materialului de înmulțire vegetativa a viței de vie, suplimentare codului prevăzut în Ordinul ministrului nr. 253/2002, care se completează pe autorizația eliberata agentului economic care îndeplinește condițiile generale de înregistrare și condițiile tehnice prevăzute de prezentele reguli și norme, astfel:i) AA - amelioratorul unui soi sau unei clone înregistrate oficial, producător de material de înmulțire Inițial;ii) AB - mentinatorul, altul decât amelioratorul, unui soi sau unei clone înregistrate oficial producător de material de înmulțire Inițial; sau un prestator de servicii care produce material de înmulțire Inițial în condițiile prevăzute de prezentele reguli și norme;iii) AC - producător de material de preinmultire din categoria Baza;iv) AD - producător de coarde altoi;v) AE - producător de butași portaltoi;vi) AF - pepinierist, producător de plante ținere de viță de vie inradacinate, altoite sau nealtoite.f) condiții particulare specifice fiecărui tip de activitate prevăzut la lit. e) pot fi stabilite de ITCSMS sau LCCSMS în completarea prezentelor reguli și norme.2. După înregistrare producătorii și comercianții de material de înmulțire trebuie să respecte obligațiile care le revin în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante.3. Producătorii de material de înmulțire trebuie să dispună de personal calificat, de instalații, echipamente și terenurile necesare realizării activității de profil în condițiile impuse de reglementările în vigoare și în limitele atribuțiilor acordate prin înregistrare. Activitatea producătorilor de material de înmulțire se desfășoară sub controlul autorității oficiale și cu acordul amelioratorului titular de brevet al soiului sau clonei, ori a reprezentantului legal al acestuia, conform prevederilor din contractul de multiplicare încheiat între cele doua părți.4. Producătorii de material de înmulțire vor tine evidenta activităților de producție, prelucrare și comercializare, cu proveniență, lucrările și observațiile efectuate, schițele plantațiilor, dotarea tehnica, producția obținută și destinația acesteia în Registrul plantației mama și/sau a Registrului de pepiniera, conform modelelor unice prevăzute în anexa nr. 12, disponibile pentru controlul inspectorilor autorității oficiale. Informațiile prevăzute în aceste registre pot fi modificate și completate la cererea inspectorilor oficiali în funcție de cazurile particulare sau generale intalnite.5. Producătorul sau comerciantul trebuie să pună la dispoziția inspectorului autorității oficiale toate datele, documentele și informațiile referitoare la materialul de înmulțire de care dispune sau să permită acestuia să facă investigațiile pe care le considera necesare.6. Dacă în urma verificărilor sau a altor informații de care dispun, furnizorii descoperă prezenta unuia sau a mai multor organisme dăunătoare la care se referă Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1030/2001 cu modificările ulterioare, sau, într-o măsura care să afecteze calitatea materialului, cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele reguli și norme, furnizorii sunt obligați sa informeze autoritatea fitosanitara și ITCSMS sau LCCSMS și sa adopte orice măsură necesară eliminării riscului răspândirii organismelor dăunătoare menționate. Producătorii și comercianții țin, într-un registru, evidenta apariției organismelor dăunătoare în unitățile lor și a măsurilor luate pentru prevenirea sau combaterea acestora.7. Producătorii trebuie să facă o identificare foarte clara în camp, în timpul vegetatiei sau la recoltare și în timpul sortarii, ambalarii și al păstrării, a materialului de înmulțire. Acesta va elimina toate plantele atipice sau neconforme din punct de vedere al autenticității și calității materialului de înmulțire.8. Producătorii de material de înmulțire, vor înființa parcele de control pentru verificarea autenticității și identității soiurilor și clonelor.9. Producătorul trebuie să mențină culturile într-o stare de întreținere corespunzătoare și în special suficient de libere de buruieni.10. Comercianții trebuie să comercializeze materialul pe loturi, ambalat și marcat corespunzător, în respectul și protecția beneficiarului.11. Producătorii și comercianții vor lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentelor reguli și norme în toate etapele producerii, prelucrării și comercializării materialului de înmulțire.
   +  Anexa nr. 7
  Condiții suplimentare la prevederile din anexa nr. 1 privind culturile
  de producere a materialului de înmulțire al viței de vie
  I. Condiții generale1. Terenul destinat plantațiilor mama trebuie să aibă asigurat un repaus minim de 6 ani și, dacă e cazul, să fie dezinfectat înaintea plantarii.2. Trebuie sa existe o garanție maximala ca solul nu este infestat de organisme dăunătoare, îndeosebi nematozi vectori ai unor virusuri în plantații mama sau în pepiniere, prevăzuți în anexa nr. 5, tabelul nr. 2, precum și nematozii de carantina, pe baza testelor pe probe de sol.3. Starea de întreținere a culturilor din campurile de producere a materialului de înmulțire și starea de dezvoltare a plantelor trebuie să permită un control eficient privind identitatea și puritatea varietala.4. Plantațiile mama de portaltoi trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) se înființează pe terenuri pe care nu s-a cultivat viță de vie în ultimii 6 ani conform pct. 1 și 2;b) să fie asigurată distanta minima de izolare față de cea mai apropiată plantație de viță de vie;c) în cazul depistarii simptomelor unor organisme dăunătoare prevăzute în anexa nr. 5 și a celor de carantina se procedează la eliminarea butucilor afectați;d) butucii debili sau atacati de organisme dăunătoare, în afară celor prevăzute la punctul c), se marcheaza distinct și dacă e posibil se tratează;e) se aplică cu rigurozitate lucrările specifice de întreținere în scopul realizării unui material de înmulțire bine maturat și dezvoltat corespunzător;f) înaintea recoltarii se elimina coardele de la butucii necorespunzatori (marcati), procedându-se la recoltare numai după avizul inspectorului autorității oficiale.5. Plantațiile mama din soiuri roditoare trebuie să satisfacă următoarele condiții:a) se înființează pe terenuri pe care nu s-a cultivat viță de vie în ultimii 6 ani conform pct. 1 și 2;b) distanta minima de izolare față de cea mai apropiată plantație de viță de vie în funcție de categoria materialului;c) modul de conducere și sistemul de tăiere în plantații trebuie să asigure producerea de coarde având o buna maturare și parametrii tehnici corespunzatori;d) lucrările de întreținere a plantațiilor mama vor viza în principal obținerea de material de înmulțire și în secundar producția de struguri, admisă numai în cadrul categoriei Standard;e) în cazul unor plante cu simptome de organisme dăunătoare prezentate în anexa nr. 5, în special a celor din Tabelul nr. 1, și a celor de carantina, se procedează la eliminarea acestora din plantații;f) butucii neautentici, debili sau atacati de organisme dăunătoare altele decât cele prevăzute la punctul e), se marcheaza distinct și dacă e posibil se tratează;g) înaintea recoltarii se elimina coardele de la butucii necorespunzatori (marcati), trecandu-se la recoltare numai după avizul inspectorului autorității oficiale.6. Școlile de vita (pepinierele) trebuie să satisfacă următoarele condiții:a) se înființează pe terenuri pe care nu s-a cultivat viță de vie în ultimii 6 ani conform pct. 1 și 2;b) se poate menține cultura pe același teren timp de maxim doi ani consecutiv;c) distanta minima de izolare față de cea mai apropiată plantație de viță de vie trebuie să fie de 3 m;d) soiurile și clonele trebuie să fie distinct separate pe loturi, fiecare lot fiind marcat prin etichetare;e) lucrările de întreținere vor viza obținerea unui material de plantare viguros, sanatos și bine maturat;f) impuritatile neidentificabile, se elimina prin tăiere cu foarfeca sub punctul de altoire, respectiv sub punctul de insertie al corditei principale, în cazul vitelor nealtoite;g) recoltarea școlii de vite se face numai după avizul inspectorului autorității oficiale;h) în afară vitelor de 1 an se pot produce și vite de 2 ani, fie prin nerecoltare după primul an, fie prin replantarea acestora;i) în cazul producerii vitelor la ghivece nutritive, în sistemul de cartonaje, în cultura hidroponica sau pe strat nutritiv, se vor utiliza doar amestecuri nutritive găsite libere de nematozi vectori ai virusurilor, nefolosindu-se pământ provenit din foste sau actuale plantații de viță de vie.II. Condiții speciale privind culturile de producere a materialului de înmulțire inițial, Baza și Certificat1. Amelioratorul sau mentinatorul unui soi uniform și stabil sau clona efectuează selecția materialului descris și înregistrat în Catalogul oficial pentru a corespunde autenticității, calității ampelografice și cel puțin vizual liber de simptome ale organismelor dăunătoare și care, pentru a respecta trasabilitatea în procesul de înmulțire, trebuie să parcurga următoarele etape:a) planta selectionata sau părți de planta recoltate din aceasta se testeaza privind prezenta organismelor dăunătoare și în special a virusurilor prevăzuți în anexa nr. 5 și a altor virusi prevăzuți în legislația de carantina fitosanitara și dacă se constată că sunt libere de organisme dăunătoare se păstrează în depozitar, constituind materialul inițial al amelioratorului sau mentinatorului, generatia G0, destinat începerii procesului de înmulțire, conform prevederilor prezentului ordin;b) stocul nucleu de plante este constituit din plantele înmulțite pe cale vegetativa, generatia G1, din planta selectionata de ameliorator sau mentinatorului care în urma testarii s-a constatat ca sunt libere de organismele dăunătoare prevăzute în anexa nr. 5 și sunt introduse în sera nucleu izolator unde sunt luate toate măsurile de prevenire a infectiilor cu organisme dăunătoare și se verifica în fiecare an pentru eliminarea plantelor cu simptome ale organismelor dăunătoare, dublata de retestare, dacă e cazul;c) plantele care în urma testarii sunt găsite infectate cu organisme dăunătoare sunt supuse devirozării prin termoterapie sau multiplicării în vitro, urmate de retestare și de verificarea autenticității. Plantele care în urma retestarii sunt găsite libere de virusuri și alte organisme similare virusurilor se verifica pentru prezenta altor organisme dăunătoare prevăzute în anexa nr. 5 tabelul nr. 2 și dacă sunt găsite libere se trec pentru conservare în sera nucleu izolator conform prevederilor de la lit. b);d) materialul de înmulțire Inițial produs din stocul nucleu de plante prin metode clasice sau prin alte metode tehnice de înmulțire, fie în urma inradacinarii, fie în urma altoirii, pe familii, în condiții de izolare și prevenire totală a infestarii cu organisme dăunătoare, constituie materialul inițial, generatia G2, care este destinat infiintarii plantațiilor mama Baza sau, dacă mentinatorul dorește, direct a materialului înmulțire, plantații mama sau a plantelor ținere de viță de vie altoite și nealtoite inradacinate din categoria Certificat, conform schemei producerii materialului de înmulțire Certificat prevăzută în Anexa nr. 10. Toate plantele mama care constituie stocul nucleu se supun testarii conform prevederilor din Anexa nr. 1.2. a) Plantatia mama Baza pentru producerea de butași portaltoi și coarde altoi destinați inradacinarii sau altoirii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:i) terenul pe care se înființează plantatia mama Baza nu trebuie să fi fost cultivat cu viță de vie în ultimii 12 ani, sau 6 ani dacă este supus dezinfectiei, iar solul trebuie să fie testat și găsit liber de nematozi vectori ai virusurilor.ii) parcela trebuie să fie amplasata la minimum 5 m față de orice alte plante de viță de vie sau pomi fructiferi;iii) plantele mama Baza se verifica vizual în fiecare an și nu trebuie să prezinte simptome ale organismelor dăunătoare din anexa nr. 5. Plantele mama se supun inspecției oficiale în fiecare an și testarii conform prevederilor din anexa nr. 1.b) Materialul de înmulțire recoltat direct de la plantele mama Baza constituie material de înmulțire Baza care, în urma inradacinarii sau altoirii, este destinat infiintarii, de regula, a plantațiilor mama Certificat de către producătorii, înregistrați, de material de înmulțire.3. a) Plantațiile mama Certificat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:i) terenul pe care se înființează plantațiile mama Certificat trebuie să satisfacă condițiile prevăzute la pct. 2, lit. a), i);ii) parcela trebuie să fie amplasata la o distanta de minimum 5 m de alte plantații de viță de vie sau pomi fructiferi;iii) plantele mama Certificat se verifica vizual în fiecare an și nu trebuie să prezinte simptome ale organismelor dăunătoare din anexa nr. 5, conform prevederilor din anexa nr. 1.b) Materialul de înmulțire obținut din plantele mama Certificat constituie material de înmulțire Certificat din care se obțin plante inradacinate altoite sau nealtoite de viță de vie din categoria Certificat destinate infiintarii plantațiilor de producție de struguri.III. Condiții privind prevenirea și testarea infectiilor cu virusuri1. Respectarea perioadei de repaus al terenului un număr de ani potrivit normelor pentru fiecare categorie biologica sau tip de plantație este obligatorie. În această perioadă, se urmăresc următoarele:a) lipsa pe teren a plantelor de viță de vie;b) cultivarea terenului cu plante premergătoare care nu favorizează dezvoltarea vectorilor din sol ai virusurilor;c) dezinfectarea terenului înaintea infiintarii plantației de producătoare de material de înmulțire, în cazul identificarii vectorilor de virusuri;d) respectarea distantelor de izolare a culturilor invecinate;e) controlul periodic, eliminarea plantelor cu simptome ale organismelor dăunătoare și curățirea atenta a zonelor respective;f) combaterea tuturor insectelor care ar putea favoriza infectia cu virusuri dăunătoare.2. Materialul inițial de înmulțire destinat producerii materialului Baza și Certificat trebuie să fie liber de simptomele virusurilor și a celorlalte organisme dăunătoare prevăzute în anexa nr. 5.3. Testarea privind existenta virusurilor se face individual în cazul materialului de înmulțire Inițial (plante mama) și pe probe medii în cazul materialului Baza, Certificat conform prevederilor din anexa nr. 1 și, dacă e cazul, a materialului Standard.4. Probele prevăzute la punctul 3 trimise la un laborator al autorității oficiale sau un laborator recunoscut oficial vor fi supuse testarii pentru virusurile prevăzute în anexa nr. 5, indiferent de aspectul simptomatic al plantelor de la care au fost recoltate probele.5. În cazul obținerii unui rezultat pozitiv la o anumită proba medie, se poate proceda la recoltarea de probe medii la un număr mai redus de plante sau probe individuale de la indivizii de la care a fost constituită proba. Aceste probe sunt analizate în vederea depistarii și eradicarii plantelor virozate.6. În cazul în care la recunoașterea simptomatica au fost depistate și marcate plante cu simptome specifice virusurilor, acestea se elimina și dacă se considera necesar se pot recolta probe individuale reprezentative pentru starea vegetativa a plantei în scopul determinării virusului specific.7. Recoltarea probelor se realizează de inspectorul autorității oficiale, de regula, în perioada optima din timpul vegetatiei, excluzând perioadele foarte calduroase (iulie, august).8. La livrarea din depozite a materialului de înmulțire, dacă exista suspiciuni ca materialul ar fi infectat, se pot ridica de către inspectorul autorității oficiale probe de sondaj care sunt supuse testarii virusologice. Rezultatul pozitiv al testarii determina interzicerea difuzării și plantarii materialului. La solicitarea furnizorului pot fi ridicate probe suplimentare pentru determinarea măsurii în care infectia este generalizata, iar materialul infectat se distruge.9. Laboratoarele oficial recunoscute să efectueze testarea virusurilor prin indexare și/sau metode serologice sunt Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara și Laboratorul Institutului Național Cercetare Dezvoltare Biotehnologie în Horticultura Stefanesti județul Arges.Inspecția Naționala pentru Calitatea Semințelor poate recunoaște și alte laboratoare, independente sau, ale producătorilor, dar numai pentru propriul material de înmulțire, acreditate, care respecta procedurile de asigurare a managementului calității și care nu au nici un interes concurential în rezultatele analizelor, pentru efectuarea testelor privind virusurile scurtnodarea, rasucirea și marmorarea, controlate prin sondaj, pe probe efectuate în paralel de un laborator oficial.
   +  Anexa nr. 8
  Cerințe și proceduri privind inspecția în camp
  a materialului de înmulțire
  I. Stabilirea provenientei și categoriei materialului de înmulțire1. Proveniență materialului de înmulțire se stabilește pe baza documentelor oficiale de calitate, a Registrului plantației mama sau a Registrului de pepiniera, după caz, care trebuie completate la zi de către fiecare agent economic înregistrat pentru producerea materialului de înmulțire.2. Fiecare parcela trebuie să cuprindă material de aceeași proveniență și va purta un număr de identitate propriu, atribuit oficial.3. Categoria materialului de înmulțire se stabilește de către inspectorul autorității oficiale pe baza verificării actelor de proveniență, a trasabilitatii generațiilor de multiplicare și a inspecțiilor efectuate în diferite faze ale producerii sale.4. Inspecția materialului de înmulțire din toate categoriile se face de autoritatea oficială la solicitarea scrisă a producătorului prin documentul denumit "Declarație de multiplicare" prezentat ca model în anexa nr. 11.A, a contractului de multiplicare în cazul materialului de înmulțire Inițial, Baza și Certificat sau a soiurilor și clonelor protejate prin brevet în cazul materialului Standard și cu respectarea obligațiilor financiare conform tarifelor în vigoare.5. Formularele documentelor prezentate ca model în anexa nr. 11 pot fi modificate sau completate de INCS în funcție de cerințele practice de aplicare a prezentului ordin.II. Controlul aplicării lucrărilor specifice în culturile de producere a materialului de înmulțire1. În cazul inspecțiilor periodice efectuate de inspectorii ITCSMS sau LCCSMS, se verifica respectarea metodelor și lucrărilor specifice aplicate pentru producerea diferitelor sortimente de material de înmulțire. Se vor urmări:a) modul de întreținere a solului, care trebuie să fie în permanenta afanat, fără buruieni și liber de nematozi vectori ai virusurilor, în special din genurile Xiphinema și Longidorus, prevăzuți în Tabelul nr. 2 din anexa nr. 5;b) protecția fitosanitara privind aplicarea tratamentelor pentru a se preveni sau combate organismele dăunătoare care afectează calitatea materialului de înmulțire;c) efectuarea lucrărilor în verde, la timp și în mod corespunzător, îndeosebi în plantațiile mama producătoare de butași portaltoi și de coarde de vita roditoare;d) efectuarea selecției, pozitiva sau negativa, după caz, se va face în plantațiile mama producătoare de butași portaltoi și de coarde de soiuri roditoare, precum și în școlile de vite;e) marcarea vitelor atipice , cu simptome ale organismelor dăunătoare care afectează calitatea materialului de înmulțire sau a celor de carantina sau a vitelor cu o dezvoltare necorespunzătoare și consemnarea acestora în Registrul plantației mama sau a Registrului de pepiniera, urmate de următoarele măsuri:i) plantele atipice și cele cu simptome ale organismelor dăunătoare se vor elimina din plantațiile mama și din școlile de vite și se distrug, cu excepția celor care pot fi tratate;ii) dacă este cazul, recoltarea de probe pentru efectuarea unor testări prin sondaj pentru verificarea stării sanitare la plantele cu simptome, la plante din zonele invecinate sau a întregii culturi;iii) plantele cu o dezvoltare necorespunzătoare se vor recolta în prima faza, iar materialul obținut se va distruge.III. Determinarea autenticității, puritatii varietale și categoriei materialului de înmulțire1. Autenticitatea și puritatea varietala a materialului de înmulțire sub raportul sortimental se stabilește prin examinarea oficială în camp a caracterelor morfologice și a însușirilor fiziologice conform descrierii oficiale a soiului, tipului sau clonei. În plantațiile mama producătoare de coarde de soiuri roditoare se au în vedere și caracteristicile strugurilor care, în plantațiile de material Inițial, Baza sau Certificat, pot fi lasati special pentru aceste determinări, fără a fi considerat un obiectiv pentru producție.2. Categoria biologica a materialului de înmulțire va fi aceeași pe toată perioada de existenta a plantației pentru plantațiile mama, dacă cerințele de puritate varietala și stare de sănătate corespund categoriei.3. Pentru vitele altoite, categoria biologica se stabilește în funcție de cea a materialului de înmulțire folosit la altoire, conform prevederilor din anexa nr. 2.4. În timpul inspecției în camp inspectorul autorității oficiale consemnează într-o fișa de control rezultatele examinarilor și a eventualelor măsuri de remediere necesare, din care un exemplar rămâne la producător sub semnatura.5. Inspectorul autorității oficiale eliberează, în urma inspecțiilor în camp, documentul oficial denumit "Document oficial de inspecție în camp", prezentat ca model în anexa nr. 11.B, în care consemnează decizia de admitere, admitere sub rezerva sau respingere a materialului în cauza, după care producătorul poate trece la recoltarea materialului de înmulțire cu respectarea identității acestuia, pe loturi, iar pentru materialul de înmulțire Inițial (derivat din capul de soi sau clona - generatia G0) destinat realizării plantelor din stocul nucleu, amelioratorul eliberează Act de garantare a autenticității soiului sau clonei.IV. Condiții generale de declasare sau de respingere în camp1. Plantațiile mama și materialul de înmulțire rezultat din acestea, precum și materialul din școlile de vita (pepiniere) supuse controlului, care nu îndeplinesc condițiile tehnice pentru categoria stabilită la înființare, dar care îndeplinesc condițiile pentru o categorie inferioară, se declaseaza la această categorie.2. Se resping plantațiile mama și materialul de înmulțire rezultat din acestea, precum și materialul din școlile de vite care:a) sunt afectate de organisme dăunătoare de carantina sau nu au fost luate măsurile oficiale pentru îndeplinirea condițiilor pentru celelalte organisme dăunătoare prezentate în anexa nr. 5;b) sunt grav afectate de calamitati și dau producții de calitate necorespunzătoare;c) nu au acte oficiale de proveniență sau testare a organismelor dăunătoare prevăzute de prezentele reguli și norme;d) nu sunt îndeplinite prevederile prezentului ordin.3. În cazul în care producătorul intenționează sa distruga materialul respins, acesta trebuie să notifice autorității oficiale aceasta intenție și modul, data și ora de execuție, în timp util. Dacă furnizorul nu intenționează sa distruga materialul în cauza, trebuie să anunțe imediat autoritatea oficială asupra intențiilor lui privind modul de utilizare al materialului.V. Reinspecția1. În cazul în care în urma controlului, reiese faptul ca materialul de înmulțire nu întrunește condițiile prevăzute în prezentele reguli și norme, inspectorul autorității oficiale va anunta imediat furnizorul, în scris, de respingerea de la comercializare, prin "Documentul de inspecție în camp" întocmit cu constatările efectuate în urma inspecției în camp a culturii sau printr-un Raport de control după pregătirea materialului pentru comercializare. Documentele oficiale vor fi luate la cunoștința de producător.2. În cazul în care producătorul nu este de acord cu decizia luată de către inspector, acesta poate cere reinspecția la ITCSMS sau LCCSMS în maximum 5 zile de la data primirii deciziei inspectorului.3. Directorul ITCSMS sau LCCSMS trebuie, nu mai târziu de trei zile de când solicitarea reinspectiei a fost primită de către autoritate, sa dispună efectuarea reinspectiei sau sa trimită furnizorului o nota cu motivele din care să reiasă ca cererea de reinspectie a fost respinsă. După efectuarea reinspectiei, conducerea ITCSMS sau LCCSMS va trimite producătorului raportul întocmit în urma reinspectiei.4. În cazul în care producătorul contesta decizia luată în urma reinspectiei, litigiul se rezolva de Inspecția Naționala pentru Calitatea Semințelor pe baza documentelor întocmite sau a verificărilor faptice. INCS poate folosi și constatările efectuate de alți specialiști desemnați.
   +  Anexa nr. 9
  Cerințe și proceduri privind certificarea și comercializarea loturilor
  de material de înmulțire
  1. Controlul pentru certificarea loturilor de material de înmulțire se efectuează de autoritatea oficială la solicitarea scrisă a furnizorilor, prin documentul denumit "Declarație de certificare", prezentat ca model în anexa nr. 11.C, la prezentele reguli și norme, și cu respectarea obligațiilor financiare conform tarifelor în vigoare, pentru a verifica îndeplinirea condițiilor prevăzute în anexele nr. 2, 3, și 4.2. În timpul recoltarii, condiționarii, ambalarii, păstrării și transportului, materialul de înmulțire va fi ținut pe loturi separate și marcat cu denumirea soiului sau, când este cazul, a clonei și provenientei.3. Un lot de material de înmulțire se constituie din material din același soi și clona, respectiv combinație altoi/portaltoi având aceeași proveniență, respectiv cu același număr de identitate al parcelei atribuit oficial. Se poate admite amestecul de loturi din același soi și clona sau combinație altoi/portaltoi, cu acceptul scris al beneficiarului.4. Loturile se identifica printr-un număr propriu atribuit de autoritatea oficială.5. Materialul de înmulțire trebuie să fie sanatos, viabil, bine dezvoltat și maturat conform prevederilor din anexa nr. 2.În plus față de normele prevăzute în anexa nr. 2 punctul III.1 se stabilesc următoarele cerințe privind lungimea butasilor portaltoi pentru altoire, butasilor pentru înrădăcinare și butasilor (coardelor) altoi, dacă contractul sau acordul cu beneficiarul nu prevede altfel:a) butasii portaltoi pentru altoire: lungimea minima de la partea inferioară a nodului bazal până la internodul superior inclusiv, minimum 1,05 m; Se pot admite pe baze contractuale butași de 2 lungimi sau de o lungime minima de 30 cm.b) butasii pentru înrădăcinare: lungimea minima de 30 cm de la nodul bazal până la internodul superior inclusiv, în cazul Vitis vinifera și 55 cm pentru alte varietati;c) coardele (butasii) altoi:i) cu 5 ochi utilizabili: lungimea minima de la partea inferioară a nodului inferior până la internodul superior inclusiv, 50 cm;ii) cu un ochi utilizabil (compuși dintr-un nod și un internod): lungimea minima, 6,5 cm, taierea și măsurarea se face la minim: 1,5 cm deasupra ochiului și 5 cm sub acesta;6. După recoltarea materialului de înmulțire se procedează la condiționarea (fasonarea, clasarea) și ambalarea acestuia în pachete sau alte ambalaje specifice conform anexei nr. 3. Materialul pregătit pentru livrare se analizează de către inspectorul responsabil, iar rezultatele le consemnează în buletinul de analiza. Materialul poate fi supus resortarii, urmată de o noua analiza oficială. Materialul care corespunde prezentelor reguli și norme poate fi etichetat și sigilat oficial sau sub supraveghere oficială. Inspectorul responsabil inspecteaza loturile de material pregătite pentru livrare, în vederea certificării, și întocmește documentul "Raport final de recepție/control pentru certificarea lotului" de material de înmulțire, conform modelului prezentat în anexa nr. 11.D, document care sta la baza eliberării documentului oficial de certificare.7. Materialul de înmulțire Inițial produs prin tehnicile de înmulțire în vitro se exceptează de la obligația îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexele nr. 2 și 3 cu condiția îndeplinirii următoarelor prevederi sau a condițiilor prevăzute în mod expres în contractul dintre furnizor și beneficiar:A. Plante de viță de vie obținute prin cultura în vitro:a) plante neaclimatizate - minibutași inradacinati proveniți din maxim 4 subculturi, livrabile în vase cu mediu agarizat;b) plante aclimatizate - vite inradacinate provenite din cultura în vitro aclimatizate în ghivece nutritive, având lastarul verde de minim 15 cm;B. Plante de viță de vie inradacinate obținute din sera nucleu izolator în ghivece nutritive:a) butași inradacinati proveniți din lastari verzi - pot fi livrați (comercializati) numai după lemnificarea butasului inradacinat care are un lastar verde de minim 20 cm;b) butași lemnificati inradacinati de un internod;i) butași lemnificati inradacinati de un nod cu mugur viabil și un internod dimensiuni minime: internodul de 10 cm lungime și 4 mm măsurat pe diametrul mare iar lastarul verde de minim 20 cm;îi) butași lemnificati de un internod cu nod bazal și un mugur viabil - dimensiuni minime: internodul de 10 cm lungime și 4 mm măsurat pe diametrul mare iar lastarul verde de minim 20 cm;C. Plante de viță de vie obținute în cartonaje sau pungi:a) vitele inradacinate vor avea dimensiunile prevăzute în Anexa 2, cu precizarea ca pot fi comercializate și cu lastari verzi având lungimea minima de 25 cm;b) vitele altoite vor avea dimensiunile prevăzute în Anexa 2, cu precizarea ca pot fi comercializate și cu lastari verzi având lungimea minima de 25 cm.8. Contractele de multiplicare sau de livrare pot prevedea condiții specifice privind calitatea, calibrarea și ambalarea materialului de înmulțire prevăzut la alin. (5), (6) și (7), cu încadrarea în limitele de toleranta prevăzute în anexele 2 și 3, cu excepția materialului de înmulțire prevăzut în alin. (7).9. Certificarea materialului de înmulțire se concretizează prin eliberarea de către autoritatea oficială a etichetelor oficiale și a "Documentului oficial de certificare", prezentat ca model în anexa nr. 11.E la prezentele reguli și norme, documente tipizate cu regim special, uniforme pe întreaga țara.10. Eticheta oficială prevăzută în anexa nr. 4 poate, de asemenea, constitui și pasaportul fitosanitar al plantei în conformitate cu modalitățile de aplicare convenite între autoritățile oficiale responsabile.Autoritatea oficială va stabili dimensiunile etichetei oficiale și mențiunile înscrise pe aceasta în funcție de felul, categoria și destinația materialului.11. Optional, furnizorul poate atașa pe lângă eticheta oficială și o eticheta proprie comercială pe care poate imprima și alte elemente, respectiv instrucțiuni de utilizare, destinația și altele. Eticheta furnizorului și conținutul informațiilor propuse de furnizor se aproba de către ITCSMS sau LCCSMS.12. Fiecare livrare de materialul de înmulțire, produs în România, către beneficiari profesionisti, iar în cazul materialul Certificat și Standard în cantități de minimum 25 bucăți vite altoite și nealtoite indiferent de beneficiar, sau, în cantități mai mici, la solicitarea beneficiarului, trebuie să fie însoțită de un document denumit "Document de calitate și conformitate al furnizorului" eliberat de expeditor cuprinzând datele înscrise în "Documentul Oficial de Certificare" eliberat de către autoritatea oficială. Documentul furnizorului, conform cu modelul din anexa nr. 11.F, cu regim special, cu numere de ordine atribuite de către ITCSMS sau LCCSMS, va cuprinde cel puțin mențiunile prevăzute în anexa nr. 4.La livrarea cu amănuntul către beneficiarul final neprofesionist eticheta oficială poate tine loc de document de calitate și conformitate.13. Atunci când materialul nu corespunde prezentelor reguli și norme, inclusiv a prevederilor în vigoare privind carantina fitosanitara, inspectorul autorității oficiale respinge de la certificare și comercializare materialul în cauza, dacă nu mai pot fi luate și alte măsuri prin care materialul sa satisfacă cerințele necesare certificării, sau dispune distrugerea acestuia.14. Materialul de înmulțire se depozitează în vederea păstrării peste iarna, urmărindu-se menținerea identității și a unei stări corespunzătoare de viabilitate și sănătate. Depozitarea se realizează pe loturi constituite din același sortiment, soi, portaltoi și categorie biologica conform numerelor de identitate ale loturilor.15. Transportul se efectuează în condiții de igiena corespunzătoare și cu protejarea pentru prevenirea deshidratarii, inghetului sau ranirii materialului de înmulțire.16. Furnizorii care comercializează au obligația de a păstra copiile documentelor eliberate timp de 5 ani, iar beneficiarul de material de înmulțire utilizat pentru înființarea plantațiilor mama păstrează documentele de proveniență pe toată durata de exploatare a plantațiilor mama.17. Comercializarea individuală (la bucata) a materialului de înmulțire se face numai ambalat și etichetat cu eticheta oficială individuală care să ateste identitatea și calitatea acestuia. Mențiunile care se înscriu pe eticheta individuală pot fi reduse la cele prevăzute în anexa nr. 4.18. Furnizorul care comercializează cu amănuntul materialul de înmulțire nu are dreptul de a desface pachetele sau legăturile sigilate, decât dacă fiecare component al pachetului sau legăturii este prevăzut cu eticheta individuală prevăzută la pct. 16 sau, sub supravegherea ITCSMS sau LCCSMS și cu acordul scris al producătorului care a ambalat și sigilat materialul de înmulțire.
   +  Anexa nr. 10
  Schema producerii materialului de înmulțire viticol Certificat
   +  Anexa nr. 11A. Formular: "Declarație de multiplicare"
  AGENT ECONOMIC MULTIPLICATOR (PRODUCĂTOR): Agricultor multiplicator (PRESTATOR SERVICII): Cod autorizație: Cod autorizație:

  DECLARAȚIE DE MULTIPLICARE (model)
  pentru plantații mama și școli de vita
  Ferma/Amplasament …………….Produsul finit ………..Material pentru înmulțire [ ]Material pentru plantare [ ]
  Nr. crt.Soi, clona, portaltoi CategoriabiologicaDenumireaparcelei Suprafața ha/nr. planteProveniențămaterial Cantitate produs finitCondiții de producereși livrare
  Buletin de analiza a solului nr. (și rezultatul - numai la declarația dinaintea plantarii)Agent economic producător,
  (se completează de I.T.C.S.M.S.)Se repartizează pentru control inspectorului responsabil. ................. înscriere ADMISĂ/RESPINSĂ. Data............. DIRECTOR EXECUTIV,Tarif control în camp:
  Declarația va fi însoțită de actele de proveniență a materialului, de o eticheta din fiecare lot, schita de amplasare, contractul de multiplicare, buletinele de testare a virusurilor, a nematozilor și a altor organisme dăunătoare și alte analize, după caz. În cazul plantațiilor mama actele se anexează în anul primei declarații de multiplicare, iar în anii următori se anexează numai ultimele modificări (buletine de testare, defrisari, etc.) Model tip Ordin MAPDR nr. ......
  B. Formular oficial: "Document de inspecție în camp" ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Inspecția Naționala pentru Calitatea Semințelor ITCSMS (LCCSMS)
  DOCUMENT DE INSPECȚIE ÎN CAMP nr. ..............
  Plantatia/Pepiniera/Amplasamentul ........................................... Produsul ....................................................................
  Producător/multiplicator: │Cod autorizație:
  Prestator servicii: │Cod autorizație:
  Nr.crt.SpeciaDecizia ITCSMS
  1. Nr. Identitate: Soiul/clona:
  Parcela Suprafața: ha/nr.Puritate varietala: ha UM/CantCategoria
  Proveniență Portaltoi Altoi Admis:Admis sub rezerva:*)Respins:*)
  Nr. ref. lot:
  Categoria:
  Decizia carantinei fitosanitare (felul, codul documentului și decizia): Inspecție virus:
  2. Nr. Identitate: |Soiul/clona:
  Parcela Suprafața: ha/nr.Puritate varietala: ha UM/CantCategoria
  Proveniență Portaltoi Altoi Admis:Admis sub rezerva:*)Respins:*)
  Nr. ref. lot:
  Categoria:
  Decizia carantinei fitosanitare (felul, codul documentului și decizia): Inspecție virus:
  3. Nr. Identitate: Soiul/clona:
  Parcela Suprafața: ha/nr.Puritate varietala: ha UM/CantCategoria
  Proveniență Portaltoi Altoi Admis:Admis sub rezerva:*)Respins:*)
  Nr. ref. lot:
  Categoria:|
  Decizia carantinei fitosanitare (felul, codul documentului și decizia): Inspecție virus:
  4. Nr. Identitate: Soiul/clona:
  Parcela Suprafața: ha/nr.Puritate varietala: ha UM/CantCategoria
  Proveniență Portaltoi Altoi Admis:Admis sub rezerva:*)Respins:*)
  Nr. ref. lot:
  Categoria:
  Decizia carantinei fitosanitare (felul, codul documentului și decizia): Inspecție virus:
  5. Nr. Identitate: Soiul/clona:
  Parcela Suprafața: ha/nr.Puritate varietala: ha UM/CantCategoria
  Proveniență Portaltoi Altoi Admis:Admis sub rezerva:*)Respins:*)
  Nr. ref. lot:
  Categoria:
  Decizia carantinei fitosanitare (felul, codul documentului și decizia): Inspecție virus:
  *) se precizează în fișa de control cauzele și măsurile care trebuie luate pentru scoaterea de subrezervă.Inspecția în camp și verificările efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 și a Regulilor și Normelor tehnice Ordin MAPDR nr. .../.....Eliberat la data: ............. Emitent: Inspector responsabil, (Denumirea, adresa, tel./fax, email)
  C. Formular: "Declarație de certificare"
  DECLARAȚIE DE CERTIFICARE (model)
  Producător: ........................................................... Cod autorizație: ...................................................... Pepiniera/Amplasament: ................................................
  Loc de depozitare …..Produsul finit …..Material pentru înmulțire: [ ]Material pentru plantare: [ ]
  Nr. crt.Soi, clona/Portaltoi CategoriabiologicaParcela Nr. identitateCantitateDimensiuniLungime/ grosime Mod de ambalare/ Nr. buc. Nr. EtichetePasaport Fitosanitar (cod)
  Observații:Agent economic,
  (se completează de ITCSMS)Tarif control;
  Se repartizează pentru control și certificareInspectorului responsabil: .................Înscriere ADMISĂ/RESPINSĂ. Inspector responsabilDIRECTOR EXECUTIV,Data.............
  Declarația va fi însoțită de actele de inspecție în camp ale materialului, contractul demultiplicare sau prestare servicii, dacă materialul se transfera în alt județ sau altei persoane fizice sau juridice, după caz. Model tip Ordin MAPDR nr. ...........
  D. Formular model: "Raport final de recepție/control pentru certificarea lotului" INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR .......... (LCCSMS)
  RAPORT FINAL DE RECEPȚIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:
  ........................ din data: ................
  E. Formular oficial: "Document oficial de certificare" ROMÂNIA MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE INSPECȚIA NAȚIONALA PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ITCSMS sau LCCSMS ............... (adresa, tel/fax, email)
  DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE
  (model)
  Nr. crt.Soi, clona/Portaltoi CantitateLot nr. CategoriabiologicaDimensiuniLungime/ grosime Nr. buc./ ambalaj Etichetenr. de la .. laPasaport Fitosanitar (cod)
  Mod de ambalare: Mod de etichetare: Materialul menționat în acest certificat a fost produs în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002, a fost controlat și certificat conform cu regulile și normele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ........... și s-a constatat ca satisface prevederile acestor norme, inclusiv ambalarea și etichetarea, de către I.T.C.S.M.S. (L.C.C.S.M.S.) .............. DIRECTOR EXECUTIV, (semnatura și ștampila) Formular tip Ordin MAPDR nr. ......
  F. Formular oficial: "Document de calitate și conformitate al furnizorului" ROMÂNIA Furnizor: ............................... Serie ... Nr. de ordine ... (atribuit de autoritate) (adresa, nr. înregistrare al autorizației, cod fiscal, etc.)
  Document de calitate și conformitate al furnizorului
  (expeditor) pentru material de înmulțire viticol (model)
  Beneficiar (destinatar) .............. (nume, adresa)
  Tipul produsului
  Standard CE (RO)
  Țara de producție
  Specia
  Soiul/clona (se specifică dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Portaltoiul (soi/clona)
  Categoria biologica
  Nr. lot (și/sau al legăturii)
  Cantitatea totală livrata
  Nr. buc/ambalaj (legătură)
  Nr. Ambalaje
  Etichete nr. de la ... la ...
  Nr. Document Oficial de Certificare Autoritatea de control și certificare
  Cod pasaport fitosanitar
  Alte mențiuni:*) ........................ *) în cazul materialului importat se va specifică: țara de producție și autoritatea oficială de control; țara de expediere, dacă este diferita de țara de producție; numele importatorului, dacă e diferit de furnizorul care eliberează documentul de mai sus. Locul de livrare: ...................... Acest material este livrat în conformitate cu Legea nr. 266/2002 și a regulilor și normelor din Ordinul MAPDR nr. ....... Data livrării: .............. Furnizor: Beneficiar: (numele și prenumele, (firma, numele și semnatura și ștampila) prenumele, semnatura) (documentul se păstrează cel puțin un an) Model Ordin MAPDR nr. ..........
   +  Anexa nr. 12
  MODELUL REGISTRELOR DE EVIDENTA A CULTURILOR DE PRODUCERE A MATERIALULUI
  DE ÎNMULȚIRE ȘI A LUCRĂRILOR EFECTUATE
  A. Registrul plantației mamaI. Schita generală topografica a fermei;II. Schițele parcelelor;III. Fișa de evidenta a plantației mama pentru butași ......... (altoi sau portaltoi);1. Denumirea parcelei ........................................................2. Asolamentul .............................................................3. Distanțe de izolare .....................................................4. Suprafața - ha ..........................................................5. Buletin de analiza a solului nr. ......... eliberat de ..................6. Soiul/portaltoiul .......................................................7. Categoria biologica .....................................................8. Starea fitosanitara .....................................................9. Distanta de plantare a ....... m între randuri b ....... m între plante pe rând10. Proveniență materialului Certificat de calitate furnizor nr. ..... data ...... eliberat de ....... Certificat de calitate oficial nr. ...... data ....... eliberat de ......11. Nr. de butuci total ...................... din care: corespunzatori soiului .................... impuri .................................... debili .................................... bolnavi (virozati) ........................12. Nr. de goluri total (justificarea golurilor) ............................ ......................................................................... .........................................................................13. Fișa pasaport fitosanitar nr. ..... data ........ eliberata de ..........14. Producție realizată - mii buc. ........... butași/ochi altoi/coarde altoi15. Observații .............................................................. ............................................................................. ............................................................................. Întocmit, Verificat, ............ .............IV. Schema selecției în masa negativa Soiul ............. Clona .......... Categoria ..............
  Nr. rândNr. intervalFelul butucilor înintervalul de spalier Poziția butucilor în intervalul de spalier Marcare efectuatăde Data recoltariiprobei Rezultatanaliza Măsuraluată Verificare oficială
  1 2 3 4 5 8 7 8 9 10InspectorData
  Impuri
  Bolnavi *)
  Debili
  Goluri
  Impuri
  Bolnavi *)
  Debili
  Goluri
  Impuri
  Bolnavi *)
  Debili
  Goluri
  *) Notă: se va determina simptomul și organismul daunator Întocmit, .....................
  V. Lucrări specifice efectuate în anul ....1. Revizuirea sistemului de sustinere în perioada ............................2. Tăieri specifice în perioada ..............................................3. Copcitul în perioada ......................................................4. Lucrările solului .........................................................– Mecanice, în perioada ...................................................– Manuale, în perioada ....................................................5. Combaterea organismelor dăunătoare ........................................– filoxera galicola cu pesticidul ............... în perioada .............– boli: ... ........... cu pesticidele .......... în perioada ............. ........... cu pesticidele .......... în perioada ............. ........... cu pesticidele .......... în perioada ............. ........... cu pesticidele .......... în perioada .............– daunatori ........... cu pesticidele .......... în perioada .............6. Lucrări în verde– plivitul lastarilor, în perioada ........................................– legatul lastarilor, în perioada .........................................– copilitul lastarilor, în perioada .......................................– carnitul lastarilor, în perioada ........................................7. Marcarea butucilor:– impuritati, în perioada .................................................– virozati, în perioada ...................................................– Afectați de alți agenți patogeni, în perioada ...........................8. Eliminarea butucilor necorespunzatori, în perioada ........................9. Completat goluri, în perioada .............................................10. Recoltarea, fasonarea, lotizarea, ambalarea și marcarea, în perioada ...... ...........................................................................11. Dezinfectia coardelor cu produsul ...................., în perioada ....... Întocmit, Verificat, ............. ..............VI. Fișa producției realizate și destinația ei
  Nr. crt.Soi/portaltoiCategoriabiologicaNr.lotNr. documentintrare CantitateDestinația producției StocVerificatoficial
  NecesarpropriuComercializareBeneficiarNr. documentieșire
  Întocmit,
  VII. Alte aspecte semnalate în anul ......;VIII. Fișa controalelor efectuate1. Data efectuării controlului ...............................................2. Autoritatea, numele și prenumele persoanei care a efectuat controlul ........................................................................... ...........................................................................3. Parcela denumire/suprafața (ha) controlată ................................4. Obiective de controla. Verificarea provenientei materialului ..................................b. Întreținerea solului ...................................................c. Întreținerea fitosanitara ..............................................d. Efectuarea lucrărilor în verde .........................................e. Efectuarea selecției în masa negativa ..................................f. Recoltat, lotizat, ambalat, marcat .....................................g. Circulația materialului pe destinații ..................................5. Constatări ................................................................ .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. .............................................................................. Întocmit, .......................
  B. Registru de pepiniera (școala de vite)I. Schita generală topografica;II. Schita de detaliu a școlii de vita;III. Baza materială specifică pepinierei1. Spații pentru recepție, depozitare și păstrare material de înmulțire și plantare .................................................................. ...........................................................................2. Hale și bazine pentru tratarea și pregătirea altoi-portaltoi .............. ...........................................................................3. Mașini și bricege de altoiti, foarfece de vie ............................. ...........................................................................4. Lăzi pentru fortat ........................................................ ...........................................................................5. Material pentru fortat .................................................... ...........................................................................6. Spații special amenajate pentru fortare ................................... ...........................................................................7. Spații amenajate pentru calirea vitelor altoite înainte de plantare ....... ...........................................................................8. Tractoare, mașini și utilaje pentru pregătirea terenului, transport ....... ...........................................................................9. Mașini și echipamente pentru tratamente fitosanitare ...................... ...........................................................................10. Mașini și utilaje pentru lucrări de întreținere a solului ................. ...........................................................................11. Instalații și echipamente pentru irigat ................................... ...........................................................................12. Magazii pentru depozitarea și păstrarea pesticidelor ...................... ...........................................................................13. Mașini pentru recoltarea vitelor inradacinate ............................. ...........................................................................14. Instrumente și materiale pentru măsurat, calibrat, sigilat ambalaje și marcat .................................................................... ........................................................................... Întocmit, Verificat, ................. ..................IV. Fișa de evidenta a multiplicării1. Soi/portaltoi .............................................................2. Veriga de înmulțire .......................................................3. Categorie biologica: Portaltoi .................. Soi .....................4. Nr. document de proveniențăa. Portaltoi, nr. ........ data ............ eliberat de ..................b. Soi, nr. .............. data ............ eliberat de ..................5. Nr. lota. Portaltoi ..............................................................b. Soi ....................................................................6. Data altoirii .............................................................7. Fortatul vitelor altoite în perioada ...................................... Tratamente fitosanitare - nr., produse folosite ........................... ...........................................................................8. Calirea vitelor în perioada ...............................................9. Plantarea vitelor altoite în școala de vitaa. Parcela ................................................................b. Rotatia ................................................................c. Planta premergătoare ...................................................d. Buletin de analiza a solului nr. .......... eliberat de ................e. Data plantarii .........................................................f. Cantitate - mii buc. ...................................................10. Selecția în masa negativa prin eliminarea impuritatilor neidentificabile , a plantelor atacate de organisme dăunătoare11. Test virotic data .................. efectuat de .......................... rezultat testare ..........................................................12. Recoltare, în perioada ............ cantitate ........ mii buc, cu document de intrare nr. ...........................................13. Condiționareaa. Sortare, fasonare și ambalare, perioada și cantitate mii buc. .......... ........................................................................b. Formare loturi - nr. lot ...............................................c. Marcare - nr. și serie etichete ........................................d. Certificat oficial nr. ..... data ............ eliberat de .............14. Livrare cantitate mii buc. ...................., din care:a. pentru necesar propriu cant. mii buc. ........ în perioada .............b. pentru comercializare cant. mii buc. ......... în perioada .............15. Stoc cantitate mii buc. ....................... la data ................... Întocmit, Verificat, ................. ..................V. Lucrări tehnologice efectuate1. Soi/portaltoi ...................... anul de producție ....................2. Pregătirea terenuluia. Fertilizare de baza, în perioada .......................................b. Desfundat, în perioada .................................................c. Arat și discuit, în perioada ...........................................3. Lucrări de întreținere a culturiia. Nr. tratamente fitosanitare cu produsele ...............................b. Nr. prasile executate: mecanice............ și manuale .................c. Nr. irigari .............. cu ........... mc/udare.d. Eliminarea salbaticului ................................................e. Marcarea și eliminarea impuritatilor neidentificabile .................. efectuat de .......................... în perioada .....................f. Eliminarea vitelor atacate de organisme dăunătoare ..................... efectuat de ............................ în perioada ...................g. Efectuarea carnitului ............... în perioada ......................4. Recoltarea și depozitarea provizorie, cantitate mii buc. ..................5. Clasarea, cantitate mii buc. ..............................................6. Lotizarea, nr. lot ........................................................7. Ambalarea - tip ambalaj ...................................................8. Marcarea - interval etichete ..............................................9. Stratificareaa. Produse aplicate înainte de stratificare, substanța și doza: ........... ........................................................................b. Data stratificarii ..................................................... Întocmit, Verificat oficial, ................. ......................VI. Alte aspecte semnalateVII. Fișa controalelor efectuate1. Data efectuării controlului ...............................................2. Autoritatea, numele și prenumele persoanei care a efectuat controlul ...... ...........................................................................3. Parcela denumire/suprafața (ha) controlată ................................4. Obiective de controla. Verificarea provenientei materialului ................................b. Întreținerea solului .................................................c. Întreținerea fitosanitara ............................................d. Efectuarea lucrărilor în verde .......................................e. Efectuarea selecției în masa negativa ................................f. Recoltat, lotizat, ambalat, marcat ...................................g. Circulația materialului pe destinații ................................5. Constatări ................................................................ ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Întocmit, ...................
  ----