LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 (*actualizata*)voluntariatului(actualizata până la data de 30 iulie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 24 aprilie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 30 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002; LEGEA nr. 629 din 19 noiembrie 2002; LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat, fără scop lucrativ, în România.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi: a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizica, în folosul altora, fără a primi o contraprestatie materiala; b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de invatamant, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea; c) organizaţia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat, fără scop patrimonial, care administreaza activitatea de voluntariat. În raport cu natura activităţii desfăşurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implica, impactul produs, respectiv raspunderea pe care o implica, între părţi se poate incheia un contract de voluntariat; d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, incheiata între o persoană fizica, denumita voluntar, şi o persoană juridica, denumita organizaţie gazda, în temeiul careia prima persoana se obliga faţă de a doua sa presteze o activitate de interes public fără a obtine o contraprestatie materiala; e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica în folosul careia se desfăşoară activitatea de voluntariat. Organizaţia gazda poate fi identica sau diferita de beneficiarul voluntariatului; f) abrogata.-------------Literele c) şi d) ale art. 2 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Literele e) şi f) ale art. 2 au fost introduse de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Literele a), b) şi c) ale art. 2 au fost modificate de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.Litera f) a art. 2 a fost abrogata de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 3Prezenta lege se fundamentează pe urmatoarele principii: a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat; b) implicarea activa a voluntarului în viaţa comunităţii; c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activităţii; d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat se face pe baza egalitatii de sanse, fără niciun fel de discriminare.--------------Litera d) a art. 3 a fost modificata de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 4Activităţile voluntare izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi.  +  Articolul 4^1Autorităţile locale ofera sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităţilor care se adreseaza tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.-------------Art. 4^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 5 (1) Este interzis să se incheie contract de voluntariat în scopul de a evita incheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective. (2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat incheiate cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi de persoanele juridice prevăzute la art. 1, în scopul evitarii incheierii unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros. (3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care inlocuiesc serviciul militar şi nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de muncă remunerat. (4) Voluntarilor cetăţeni straini le este garantata rezidenta pe durata stagiului de voluntariat.-------------Alin. (3) şi (4) ale art. 5 au fost introduse de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Articolul 5^1 (1) În sensul programului de actiune comunitar <>, tanar voluntar este persoana cu vârsta cuprinsa între 18 şi 25 de ani care incheie, în condiţiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioadă limitata, urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experientei personale şi interculturale, contribuind în acelasi timp la binele comunităţii. (2) Tanarul voluntar participa într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel în care îşi are reşedinţa ori domiciliul, sau într-un stat tert la o activitate nelucrativa şi neremunerata, care prezinta importanţa pentru comunitate şi are o durată limitata de maximum 12 luni, în cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv şi de Comunitatea Europeana. (3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în functie de durata prevăzută, se diferentiaza în stagii pe termen lung, cu durata între 3 luni şi un an, şi stagii pe termen scurt, cu durata între 3 saptamani şi 3 luni. (4) Pentru programul de actiune comunitar <> organizaţia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare şi masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeana se asigura transportul extern şi o indemnizatie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe întreaga durata a stagiului de voluntariat. (5) La sfârşitul stagiului de voluntariat, în cadrul programului de actiune comunitar <> se va elibera de către Comisia Europeana un certificat nominal care să recunoasca prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienta şi aptitudinile dobandite.-------------Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.  +  Capitolul 2 Contractul de voluntariat  +  Articolul 6 (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract incheiat în forma scrisa, sub sancţiunea nulitatii absolute, între voluntar şi organizaţia gazda, în condiţii de libertate contractuala a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.(1^1) Organizaţia gazda este obligata sa pastreze un registru de evidenta a voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţii desfăşurate de acestia. (2) Dacă părţile convin ca este oportun un contract de voluntariat, acesta se incheie în doua exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenta persoanei juridice.------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 7În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel puţin urmatoarele drepturi ale voluntarului: a) desfăşurarea activităţii în concordanta cu capacitatea şi disponibilitatea sa; b) asigurarea de către organizaţia gazda a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în functie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; c) asigurarea de către organizaţia gazda, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boala sau a altor riscuri care decurg din natura activităţii; în lipsa asigurarii, orice daune suferite de voluntar în decursul desfăşurării activităţii de voluntariat se suporta integral de organizaţia-gazda, dacă acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunta la acest drept. Renuntarea trebuie să fie expresa şi se exprima în scris; d) eliberarea de către organizaţia gazda, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care să recunoasca prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienta şi aptitudinile dobandite; e) în functie de înţelegerea dintre organizaţia gazda şi voluntar, se poate stabili rambursarea de către organizaţia gazda, în condiţiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii. Renuntarea de către voluntar la acest drept echivaleaza cu un act de liberalitate.------------Literele c)-f) ale art. 7 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Litera d) a art. 7 a fost modificata de LEGEA nr. 629 din 19 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 25 noiembrie 2002.Art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 8Contractul de voluntariat urmeaza sa cuprindă cel puţin urmatoarele obligaţii ale voluntarului: a) sa indeplineasca sarcinile primite din partea organizaţiei gazda; b) sa pastreze confidentialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat; c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizaţia gazda pentru o mai buna desfăşurare a activităţii voluntarului; d) voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse organizaţiei gazda în cadrul activităţii de voluntariat din propria culpa.-------------Literele a) şi c) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Literele c) şi d) ale art. 8 au fost modificate de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 9În executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a incheiat contractul.  +  Articolul 10Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.  +  Articolul 11Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.  +  Articolul 12Dacă pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natura sa ingreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibila executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.  +  Articolul 13Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contract.---------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 14Denuntarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa oricareia dintre părţi şi se face în forma scrisa, cu aratarea motivelor. Condiţiile denuntarii se stabilesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile.-------------Art. 14 a fost modificat de ORDONANTA nr. 58 din 22 august 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 30 august 2002.Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 15Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătorești, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.  +  Capitolul 3 Dispozitii finale  +  Articolul 16Se exceptează de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, aprobata, cu modificari, prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, dacă doi sau mai mulţi candidati obtin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cele private pot sa acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezinta unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoaste prestarea activităţii de voluntariat, precum şi experienta dobandite, în condiţiile în care acestea constituie criterii de selecţie.---------------Art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 339 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 18Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUC──────────────────