ORDONANTA nr. 66 din 17 august 2000 (**republicată**)(*actualizata*)privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala(actualizata până la data de 29 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 17 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006.**) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 437/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000, şi a fost aprobata şi modificata prin Legea nr. 437/2002.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Profesia de consilier în proprietate industriala este libera şi independenta, cu organizare şi functionare autonoma, în condiţiile prezentei ordonante. (2) Activitatea de consilier în proprietate industriala consta în acordarea de asistenţa de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi reprezentarea persoanelor fizice şi juridice române sau straine interesate în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, precum şi faţă de terti, în procedurile reglementate. (3) Domeniul proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de inventie, desenele şi modelele industriale, marcile de comert şi de serviciu, numele comerciale, indicatiile de provenienţă, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum şi combaterea concurentei neloiale.  +  Articolul 2Consilierul în proprietate industriala este persoana fizica atestata în condiţiile prezentei ordonante şi înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala.  +  Articolul 3În scopul reprezentarii şi ocrotirii la nivel naţional şi international a intereselor consilierilor în proprietate industriala se infiinteaza Camera Naţionala a Consilierilor în Proprietate Industriala din România, denumita în continuare Camera.  +  Articolul 4Profesia de consilier în proprietate industriala poate fi practicata numai de persoana fizica înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi care este membra a Camerei.  +  Capitolul 2 Dobandirea calităţii de consilier în proprietate industriala  +  Articolul 5Calitatea de consilier în proprietate industriala poate fi dobandita, în urma promovarii unui examen sustinut în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, în condiţiile specificate de prezenta ordonanţă, de către persoana care face dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor condiţii: a) este cetatean român, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European; b) are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România; c) are deplina capacitate de exercitiu; d) are studii superioare tehnice, stiintifice sau juridice; e) are o practica de cel puţin 3 ani în domeniul pregatirii profesionale de baza şi de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii industriale. Cele doua perioade pot fi suprapuse total sau parţial; f) nu a fost condamnata definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penala care o face nedemna de a fi consilier în proprietate industriala.--------------Lit. a) şi b) ale art. 5 au fost modificate de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.  +  Articolul 6În cazul specialistilor în domeniul proprietăţii industriale care au avut calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci o perioadă de cel puţin 5 ani, precum şi al cadrelor didactice care fac dovada ca au predat disciplina proprietăţii industriale în facultati de drept acreditate sau autorizate cel puţin 5 ani înainte de dobandirea calităţii de consilier în proprietate industriala, nu este necesară susţinerea examenului pentru domeniul de proprietate industriala în care şi-au desfăşurat activitatea.  +  Articolul 7 (1) Examenul pentru atestarea în profesia de consilier în proprietate industriala se desfăşoară pentru urmatoarele obiecte ale dreptului de proprietate industriala: a) brevete de inventie; b) marci şi indicatii geografice; c) desene şi modele industriale; d) topografii de circuite integrate. (2) Condiţiile privind organizarea şi promovarea examenului de atestare sunt stabilite în instrucţiuni aprobate de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, la propunerea presedintelui Camerei.  +  Articolul 7^1 (1) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European poate exercita profesia de consilier în proprietate industriala în România dacă respecta condiţiile prevăzute de lege. (2) Persoana prevăzută la alin. (1) care a dobândit calificarea de consilier în proprietate industriala în statul membru de origine sau de provenienţă poate solicita recunoasterea diplomei, în vederea admiterii în profesia de consilier în proprietate industriala şi a practicarii acesteia în România. (3) Cetateanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spatiului Economic European va face dovada indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 lit. d) şi e) cu documentele eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică şi cetatenilor români care au obţinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spatiul Economic European. (5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispozitiile tratatelor la care România este parte.--------------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.  +  Capitolul 3 Înscrierea în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala  +  Articolul 8Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci este depozitarul Registrului naţional al consilierilor în proprietate industriala, care contine: a) lista consilierilor în proprietate industriala stabiliti în România; b) lista consilierilor în proprietate industriala care presteaza temporar servicii de proprietate industriala în România.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.  +  Articolul 9 (1) În vederea dobândirii calităţii de consilier în proprietate industriala Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci organizeaza examenul de atestare care se sustine în faţa unei comisii a carei componenta nominala se stabileste prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci. (2) Comisia este formata din 3-7 membri pentru fiecare obiect al dreptului de proprietate industriala pentru care se organizeaza examenul. (3) Componenta comisiei este urmatoarea: a) presedinte, ales dintre persoanele din structura de conducere a Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, cu atribuţii în domeniul protectiei proprietăţii industriale; b) membri, care sunt persoane cu pregatire tehnica şi/sau juridica şi au experienta în domeniul proprietăţii industriale: specialisti cu vechime de minimum 5 ani în cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, cadre didactice din învăţământul superior care au predat dreptul proprietăţii industriale: precum şi un membru al Camerei, consilier în proprietate industriala, propus de preşedintele Camerei.  +  Articolul 10Rezultatele examenului pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicare şi sunt reanalizate de o comisie constituita în acest scop, al carei presedinte este directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci sau imputernicitul acestuia.  +  Articolul 11Deciziile comisiei prevăzute la art. 10, de admitere sau de respingere a contestaţiei, se comunică în scris candidatului în termen de 30 de zile de la inregistrarea contestaţiei la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci.  +  Articolul 12Înscrierea consilierilor atestati în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala se face de drept, nominal, şi trebuie să fie însoţită de menţionarea profesiei de baza, conform diplomei de absolvire a unei institutii de invatamant superior, a domeniului de proprietate industriala în care au fost atestati, respectiv: inventii, marci şi indicatii geografice, desene şi modele industriale, topografii de circuite integrate, precum şi a altor date relevante cu privire la activitatea consilierului.  +  Articolul 13Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala listele cuprinzand consilierii în proprietate industriala inregistrati în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi care sunt membri ai Camerei, pe baza datelor comunicate de către aceasta.  +  Capitolul 4 Drepturile şi indatoririle consilierilor în proprietate industriala  +  Articolul 14 (1) Consilierul în proprietate industriala cu libera practica, inscris în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi care este membru al Camerei, are dreptul sa asiste şi sa reprezinte în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, precum şi faţă de terti orice persoană fizica şi juridica română sau străină, în temeiul unei procuri de reprezentare insusite în scris de ambele părţi. (2) Consilierul în proprietate industriala, salariat specializat inscris în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi care este membru al Camerei, are dreptul sa asiste şi sa reprezinte în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, precum şi faţă de terti doar unitatea sau societatea comerciala la care este salariat.  +  Articolul 15Consilierul în proprietate industriala cu libera practica îşi desfăşoară activitatea pe bază de contract şi are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor facute în interesul clientului sau.  +  Articolul 16Consilierul în proprietate industriala este obligat sa nu divulge datele şi informaţiile primite de la clientul sau sau referitoare la acesta decat în limitele mandatului şi în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 17Consilierul în proprietate industriala este obligat sa actioneze cu buna-credinta şi probitate profesionala şi numai în limitele mandatului.  +  Articolul 18Consilierul în proprietate industriala, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesionala compatibile cu profesia sa.  +  Capitolul 5 Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala  +  Articolul 19 (1) Consilierii în proprietate industriala cu libera practica îşi desfăşoară activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăţi civile profesionale persoane juridice sau în societăţi comerciale având ca unic obiect activităţile în domeniul proprietăţii industriale. (2) Societatea civila profesionala se poate constitui din 2 sau mai mulţi consilieri în proprietate industriala, atestati. În societatea civila profesionala respectiva îşi pot exercita profesia consilieri în proprietate industriala, experti sau alti specialisti, colaboratori sau salariati. Societatea civila profesionala şi consilierii în proprietate industriala care profeseaza în cadrul acesteia nu pot acorda asistenţa persoanelor cu interese contrare. (3) Consilierul în proprietate industriala îşi poate exercita profesia şi ca salariat specializat în domeniul protectiei proprietăţii industriale în cadrul unei unităţi sau societăţi comerciale cu alt obiect de activitate decat proprietatea industriala.  +  Articolul 20 (1) Consilierii în proprietate industriala, salariati specializati în domeniul protectiei proprietăţii industriale, îşi vor exercita profesia pentru unitatile sau societăţile comerciale la care sunt incadrati şi nominalizati în statele de functii, în limitele de competenţa atribuite functiei respective. (2) Consilierii în proprietate industriala prevăzuţi la alin. (1) pot desfăşura, pe bază de contract şi procura de reprezentare, activităţi specifice profesiei şi pentru alte persoane, cu respectarea urmatoarelor condiţii: a) să aibă aprobarea organelor de conducere ale unităţii la care îşi desfăşoară activitatea; b) să respecte Codul deontologiei profesionale; c) sa faca dovada înregistrării fiscale legale pentru desfăşurarea activităţii.--------------Alin. (2) al art. 20 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.  +  Articolul 21Consilierul în proprietate industriala nu poate asista sau reprezenta mandanti cu interese contrare în aceeasi speta sau în spete conexe şi nu poate actiona împotriva unui mandant caruia i-a acordat consultanţă în legătură cu speta respectiva.  +  Articolul 22 (1) Consilierul în proprietate industriala, membru al Camerei, nu-şi poate exercita profesia de consilier în proprietate industriala atât timp cat este salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci. (2) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci şi-a desfăşurat activitatea în unul dintre urmatoarele domenii ale proprietăţii industriale: marci, desene şi modele industriale, topografii de circuite integrate, atunci reprezentarea mandantilor pentru cererile de obtinere a protectiei în domeniile menţionate se face numai pentru cererile depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, după ce salariatul şi-a incetat activitatea în cadrul institutiei. (3) Dacă fostul salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci şi-a desfăşurat activitatea în domeniul brevetelor de inventie, atunci prevederile alin. (2) se aplică în mod similar, dacă inventiile care fac obiectul acestor cereri sunt în domeniul tehnic de baza în care fostul salariat şi-a desfăşurat activitatea.  +  Articolul 23Consilierul în proprietate industriala, care îşi retrage serviciile în termen de 3 zile lucratoare de la imputernicirea sa de către client prin procura, va informa clientul în legătură cu aceasta, va lua masurile necesare care să permită clientului sa evite să fie prejudiciat şi va informa Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci şi Camera despre aceasta.  +  Articolul 24Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala este incompatibila cu: a) ocupatii care lezeaza demnitatea, bunele moravuri şi independenta profesiei de consilier în proprietate industriala; b) desfăşurarea de activităţi care genereaza concurenta neloiala; c) exercitarea nemijlocita de acte de comert în domeniul proprietăţii industriale; d) calitatea de salariat al Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci.  +  Articolul 24^1 (1) Prin excepţie de la prevederile cap. II, cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ai altor state care fac parte din Spatiul Economic European, stabiliti în unul dintre aceste state în scopul exercitarii profesiei de consilier în proprietate industriala, pot desfăşura activităţi specifice acestei profesii pe teritoriul României în mod ocazional sau temporar, prin depunerea la Camera a unei declaratii. (2) Declaratia prevăzută la alin. (1) va cuprinde: numele şi prenumele persoanei, titlul profesional din statul de stabilire sau, în lipsa acestuia, titlul academic, titulatura şi adresa autorităţii competente din statul de stabilire, dacă profesia este supusă autorizarii în acel stat, sediul din statul de stabilire, dacă este cazul, registrul în care este înregistrată în statul de stabilire, numărul de înregistrare sau alt mijloc de identificare echivalent continut în acel registru, locul desfăşurării activităţii în România, adresa de corespondenta. (3) La declaratia prevăzută la alin. (1) solicitantul va depune şi urmatoarele documente: a) dovada de cetatenie; b) documentul care atesta ca posesorul este stabilit legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spatiul Economic European, în scopul exercitarii activităţilor de consilier în proprietate industriala şi ca la momentul depunerii declaraţiei nu îi este interzisa, fie şi temporar, exercitarea profesiei; c) dovada de calificare profesionala sau, dacă în statul membru de stabilire profesia de consilier în proprietate industriala nu este reglementata, dovada eliberata de autorităţile competente ale acestui stat, care atesta ca posesorul a exercitat activităţile specifice profesiei cel puţin 2 ani în ultimii 10 ani. (4) Persoanele prevăzute la alin. (1) se supun acelorasi reguli de conduita profesionala ca şi consilierii în proprietate industriala stabiliti în România.--------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.  +  Capitolul 6 Reprezentarea  +  Articolul 25 (1) Reprezentarea solicitantilor, a titularilor de drepturi de proprietate industriala sau a persoanelor interesate în toate procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci de către consilierul în proprietate industriala se face pe baza unei procuri cu caracter general sau a unei procuri pentru fiecare solicitare. (2) În cazul procurii generale se va depune la Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci un exemplar al acesteia, cu condiţia ca mandatarul sa indice în fiecare cerere procura în baza careia acţionează. (3) În procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci consilierul în proprietate industriala nu poate reprezenta un client decat pentru domeniul de proprietate industriala în care a fost atestat. (4) În cazul reprezentarii, retragerea, abandonarea cererilor de solicitare a protectiei sau transmiterea drepturilor se poate efectua numai pe baza unei procuri care să conţină menţiuni exprese cu privire la aceste acte.  +  Articolul 26 (1) Pentru solutionarea contestatiilor şi, după caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat şi de un avocat sau consilier juridic. (2) Reprezentarea în faţa instanţelor judecătorești a solicitantilor, a titularilor sau a persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industriala este condiţionată de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.  +  Capitolul 7 Suspendarea şi încetarea exercitarii profesiei de consilier în proprietate industriala  +  Articolul 27Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala se suspenda: a) în caz de incompatibilitate; b) în cazul neindeplinirii obligaţiei de plată a cotizatiei faţă de Camera timp de un an calendaristic; c) pe perioada interdicţiei exercitarii dreptului de a profesa, dispusa prin sanctiune disciplinara mentinuta prin efectul unei hotărâri judecătorești.  +  Articolul 28Dreptul la exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala inceteaza: a) prin renuntarea scrisa la exercitarea profesiei, depusa la Camera; b) în cazul pierderii sau renuntarii la cetatenia română; c) în cazul în care nu mai are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România;c^1) când nu mai este indeplinita condiţia de la art. 5 lit. a). d) dacă împotriva consilierului în proprietate industriala s-a luat măsura interdicţiei definitive a dreptului de a profesa; e) în cazul în care nu mai are capacitate de exercitiu; f) în cazul în care consilierul în proprietate industriala a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penala şi care îl face nedemn de a fi consilier în proprietate industriala; g) prin deces.--------------Lit. c) a art. 28 a fost modificata de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.Lit. c^1) a art. 28 a fost introdusa de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.  +  Capitolul 8 Raspunderea disciplinara  +  Articolul 29Sanctiunile disciplinare care se aplică consilierilor în proprietate industriala sunt: a) mustrare; b) avertisment; c) interdictia exercitarii dreptului de a profesa pe o perioadă de 3-12 luni; d) interdictia definitivă a exercitarii dreptului de a profesa.  +  Articolul 30Sanctiunile disciplinare prevăzute la art. 29 lit. a)-d) se aplică de comisia de disciplina care funcţionează în cadrul Camerei. Procedura solutionarii sesizarilor cu privire la încălcări ale Codului deontologiei profesionale şi ale obligaţiilor profesionale este prevăzută în statutul Camerei.--------------Art. 30 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.  +  Articolul 31 (1) Comisia de disciplina a Camerei este alcatuita din 7 membri, consilieri în proprietate industriala cu minimum 5 ani vechime, dintre care se aleg un presedinte şi un secretar. (2) Nici unul dintre membrii comisiei de disciplina nu poate fi membru al consiliului de conducere al Camerei. (3) Hotărârile comisiei de disciplina se iau cu votul majorităţii membrilor acesteia.  +  Articolul 32 (1) Împotriva hotărârii comisiei de disciplina a Camerei prin care s-a aplicat o sanctiune prevăzută la art. 29 lit. c) şi d) se poate formula contestaţie la instanţa judecătorească competenţa, în termen de 30 de zile de la data comunicarii hotărârii. (2) Competenţa de judecată aparţine instanţei de contencios administrativ. Procedura prealabila nu este obligatorie. (3) Hotărârile comisiei de disciplina a Camerei împotriva cărora nu s-au formulat contestaţiile respective în termenul prevăzut la alin. (1) se vor comunică Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci imediat după scurgerea acestor termene. (4) Hotărârile instanţelor judecătorești, definitive şi irevocabile, prin care s-au aplicat sancţiuni membrilor Camerei se comunică Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci, pentru a fi menţionate în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.  +  Capitolul 9 Organizarea şi functionarea Camerei  +  Articolul 33 (1) Camera este o organizaţie profesionala, neguvernamentala, care îşi desfăşoară activitatea prin autofinantare şi fără scop lucrativ, cu personalitate juridica, ai carei membri sunt consilieri în proprietate industriala, persoane fizice. (2) Camera are sediul în municipiul Bucureşti. (3) Activitatea Camerei este finanţată din taxele de inscriere, cotizatiile anuale ale membrilor, fonduri rezultate din organizarea de simpozioane, conferinte, activităţi editoriale specifice, precum şi din donatii, sponsorizari sau din alte surse.  +  Articolul 34Consilierul în proprietate industriala are dreptul sa devina, la cererea sa, membru al Camerei.  +  Articolul 35Camera are urmatoarele atribuţii: a) asigura exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala, în condiţiile respectarii deontologiei; b) gestioneaza şi transmite lunar Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci evidenta membrilor săi, cu menţionarea, după caz, a societatii comerciale sau a unităţii la care acestia îşi desfăşoară activitatea; c) asigura apararea intereselor profesionale ale membrilor săi; d) contribuie la perfectionarea pregatirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietăţii industriale; e) asigura respectarea Codului deontologiei profesionale de către membrii săi; f) colaboreaza pe linie naţionala şi internationala cu organisme de profil.  +  Articolul 36 (1) Organele de conducere ale Camerei sunt: a) conferinta; b) consiliul de conducere; c) preşedintele Camerei. (2) Persoanele alese în consiliul de conducere şi preşedintele Camerei sunt reeligibile, fără a putea exercita mai mult de doua mandate consecutive, iar durata mandatului este de 2 ani.  +  Articolul 37 (1) Conferinta este formata din totalitatea membrilor Camerei şi are urmatoarele atribuţii: a) adopta şi modifica Statutul Camerei şi Codul deontologiei profesionale; b) adopta organizarea aparatului administrativ al Camerei; c) alege şi revoca preşedintele şi vicepresedintele Camerei; d) alege şi revoca membrii consiliului de conducere al Camerei; e) alege membrii comisiilor de specialitate şi ai comisiei de disciplina din cadrul Camerei; f) adopta şi modifica regulamentul de functionare a Camerei; g) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi bilantul Camerei. (2) Conferinta este legal constituita la prima convocare în prezenta majorităţii absolute a membrilor Camerei, iar hotărârile se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. (3) Dacă la prima convocare condiţia de prezenta nu este indeplinita, urmatoarea conferinta este legal constituita în prezenta unei treimi din numărul membrilor Camerei şi poate adopta hotărâri.  +  Articolul 38 (1) Activitatea curenta a Camerei este condusa de consiliul de conducere, care este format din 7-11 membri şi adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor săi. (2) Abrogat.--------------Alin. (2) al art. 38 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 331 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006.  +  Articolul 39Modul de convocare, organizare şi desfăşurare a reuniunilor, competenţa forurilor de conducere, modul de organizare şi functionare a comisiilor de specialitate şi a comisiei de disciplina ale Camerei, drepturile şi oblibaţiile membrilor Camerei vor fi stabilite în statutul Camerei.  +  Articolul 40Preşedintele Camerei are urmatoarele atribuţii: a) reprezinta Camera în relatiile cu persoane fizice şi juridice din tara şi din strainatate; b) incheie conventii şi contracte în numele Camerei, aprobate de consiliul de conducere; c) este preşedintele consiliului de conducere; d) convoaca şi conduce sedintele consiliului de conducere; e) ordonanteaza cheltuielile Camerei; f) alte atribuţii stabilite de conferinta.  +  Articolul 41În cazul în care preşedintele este în imposibilitatea temporara de a-şi exercită atribuţiile, vicepresedintele preia atribuţiile sale pe această perioadă.  +  Capitolul 10 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 42Persoanele fizice care au dobândit calitatea de consilier în proprietate industriala anterior intrarii în vigoare a prezentei ordonante vor fi inscrise de drept în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala.  +  Articolul 43La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante punctele (4)-(12) din Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat - din Hotărârea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992, precum şi orice dispozitii contrare se abroga.  +  Articolul 44În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante Camera va elabora Codul deontologiei profesionale şi va solicita autorităţii în drept includerea în clasificarea activităţilor din economia naţionala a activităţii de protecţie a proprietăţii industriale.  +  Articolul 45Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 46Până la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci va elabora instrucţiuni privind aplicarea acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.NOTĂ:Reproducem mai jos art. II din Legea nr. 437/2002, care nu este incorporat în textul republicat al Ordonantei Guvernului nr. 66/2000 şi care se aplică, în continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 437/2002.Mentionam ca trimiterile din cuprinsul acestui articol se referă la textele din Ordonanţa Guvernului nr. 66/2000, astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000."Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci va modifica corespunzător instrucţiunile privind aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 66/2000, cu modificările şi completările ulterioare, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I."────────────────