LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006 (*republicată*)serviciului public de alimentare cu energie termică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 16 martie 2023  *) Republicată în temeiul art. IX din Legea nr. 196/2021 pentru modificarea și completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică și pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 13 iulie 2021, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006 și ulterior a mai fost modificată și prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniu de reglementare  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează desfășurarea activităților specifice serviciilor publice de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și prepararea apei calde de consum, respectiv producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în sistem centralizat, în condiții de eficiență și la standarde de calitate, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului, sănătății populației și dezvoltării durabile.(2) Prevederile prezentei legi se aplică serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, înființat și organizat la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și județelor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau adunării generale a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după caz, pentru asigurarea unui mediu concurențial pentru producătorii de energie termică în vederea asigurării unor condiții de locuit sigure și sănătoase, prin asigurarea confortului termic consumatorilor de energie termică.  +  Articolul 2(1) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și cuprinde totalitatea activităților privind producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice, desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale sau asociațiilor de dezvoltare comunitară, după caz, în scopul asigurării energiei termice necesare încălzirii și preparării apei calde de consum pentru populație, instituții publice, obiective social-culturale și operatori economici. Producătorii/Furnizorii agentului termic au obligația să asigure furnizarea agentului termic conform contractelor încheiate cu autoritățile administrației publice locale. Se interzic sistarea furnizării de agent termic primar în perioada sezonului rece, definită conform prevederilor legale, de către producătorii și/sau furnizorii de agent termic primar, precum și sistarea alimentării cu energie primară a acestora de către producătorii/furnizorii de energie primară.(2) Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se realizează prin intermediul infrastructurii tehnico-edilitare specifice aparținând domeniului public sau privat al autorității administrației publice locale ori asociației de dezvoltare comunitară, care formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, denumit în continuare SACET. Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat poate fi efectuat, în totalitate sau parțial, și de către operatori privați, prin concesionare, parteneriat public-privat sau în oricare altă formă prevăzută de lege.(3) În sensul prezentei legi, SACET este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic și funcțional unitar constând din construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare destinat producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei termice pe teritoriul localităților, care cuprinde:a) centrale termice sau centrale electrice de termoficare;b) rețele de transport;c) puncte termice/stații termice;d) rețele de distribuție;e) construcții și instalații auxiliare;f) branșamente, până la punctele de delimitare/separare a instalațiilor;g) sisteme de măsură, control și automatizare.  +  Secţiunea a 2-a Principiile și obiectivele legii  +  Articolul 3Principiile prezentei legi sunt următoarele:a) utilizarea eficientă a resurselor energetice;b) dezvoltarea durabilă a unităților administrativ-teritoriale;c) diminuarea impactului asupra mediului;d) promovarea cogenerării de înaltă eficiență și utilizarea surselor noi și regenerabile de energie;e) reglementarea și transparența tarifelor și prețurilor energiei termice;f) asigurarea accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor și producătorilor de energie termică la rețelele termice și la serviciul public de alimentare cu energie termică, în condițiile legii;g) „un condominiu - un sistem de încălzire având la bază multiple soluții tehnice de încălzire ce pot utiliza în mod unic sau combinat mai multe surse de materie primă energetică, asigurând reducerea emisiilor de carbon și un grad înalt de eficiență energetică“;h) sănătatea populației;i) protejarea investițiilor în sistemul de alimentare cu energie termică realizate de către autoritățile administrației publice locale sau alți investitori;j) utilizarea și montarea unor instalații și echipamente a căror performanțe să asigure și să garanteze gradul de siguranță impus de legislația în vigoare pentru infrastructură și pentru sănătatea populației.  +  Articolul 4Obiectivele prezentei legi sunt următoarele:a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică și eliminarea riscurilor de intoxicare, asfixiere, incendii, explozii sau riscurilor privind sănătatea populației;b) asigurarea calității serviciului public de alimentare cu energie termică;c) accesibilitatea prețurilor la consumatori;d) asigurarea resurselor necesare serviciului public de alimentare cu energie termică, pe termen lung;e) asigurarea siguranței în funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică;f) evidențierea transparentă a costurilor în stabilirea prețului energiei termice;g) asigurarea unui cadru concurențial pentru toți producătorii de energie termică, în condițiile legii;h) asigurarea producerii energiei termice în condiții de eficiență energetică și protecție a mediului.  +  Secţiunea a 3-a Definiții  +  Articolul 5În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. acces la rețea - dreptul operatorilor și al utilizatorilor de a se racorda/branșa, în condițiile legii, la rețelele termice;2. agent termic - fluidul utilizat pentru acumularea, transferul termic și pentru transmiterea energiei termice;3. apă caldă de consum - apă caldă utilizată în scopuri gospodărești sau igienico-sanitare;4. autorizație - act tehnic și juridic emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune în funcțiune, a modifica, a repara și a exploata sisteme de repartizare a costurilor și/sau sisteme de măsură pentru contorizare individuală;5. autoritatea de reglementare competentă - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;6. branșament termic - legătura fizică dintre o rețea termică și instalațiile proprii ale unui utilizator;7. condominiu - imobil, bloc de locuințe, clădire - proprietate imobiliară din care unele părți sunt proprietăți individuale, reprezentate de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, iar restul, din părți aflate în proprietate comună. Prin asimilare poate fi definit condominiu și un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună;8. consumator de energie termică - persoana fizică sau juridică ce utilizează energie termică în scop propriu prin instalațiile proprii;9. cogenerare - producere simultană de energie termică și de energie electrică și/sau mecanică în instalații tehnologice special realizate pentru aceasta;10. centrală electrică de cogenerare - ansamblu de instalații, construcții și echipamente necesare pentru producerea energiei electrice și termice în cogenerare;11. convenție - act juridic, anexă la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între un operator și un utilizator, prin care se stabilesc condițiile de facturare și plată a energiei termice la nivel de consumator din cadrul unui condominiu;12. distribuție a energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producător sau rețeaua de transport către utilizator, inclusiv transformarea parametrilor agentului termic, realizată prin utilizarea rețelelor termice de distribuție;13. furnizare a energiei termice - activitatea de comercializare a energiei termice realizată pe baze contractuale, respectând prevederile contractului-cadru;14. grupuri de măsurare a energiei termice - ansamblul de echipamente, instalații și aparatură de măsură și control, supus controlului metrologic legal, care măsoară cantitatea de energie termică furnizată unui utilizator;15. instalații ale utilizatorilor - totalitatea instalațiilor și receptoarelor care utilizează energie termică furnizată, situate după branșamentul termic aflat în proprietatea sau în administrarea operatorului;16. licență - act tehnic și juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc unei persoane juridice române sau străine calitatea de operator al serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, competența, capacitatea și dreptul de a furniza/presta serviciul reglementat de prezenta lege, de a exploata sisteme de alimentare centralizată cu energie termică;17. operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;18. preț - contravaloarea unității de energie termică furnizate unui utilizator;19. preț binom - preț de furnizare în care contravaloarea facturii de plată pe o anumită perioadă este repartizată lunar pe o sumă fixă, independentă de cantitatea de energie consumată, și pe o sumă variabilă, proporțională cu consumul efectuat în perioada respectivă;20. preț local - preț format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare, aprobat de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz, cu avizul autorității de reglementare competente;21. preț local pentru populație - preț pentru energia termică furnizată și facturată populației prin SACET, aprobat prin hotărâre a autorității administrației publice locale sau a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu prevederile legale;22. producător de energie termică - operator, titular de licență pentru producerea energiei termice;23. producere a energiei termice - activitatea de transformare a surselor primare sau a unor forme de energie în energie termică, înmagazinată în agentul termic;24. punct de delimitare/separare a instalațiilor - locul în care intervine schimbarea proprietății asupra instalațiilor unui SACET;25. racord termic - legătura dintre o rețea termică și o stație termică;26. rețea termică - ansamblul de conducte, instalații de pompare, altele decât cele existente la producător, și instalații auxiliare cu ajutorul cărora energia termică se transportă în regim continuu și controlat între producători și stațiile termice sau utilizatori;27. sistem tehnic de stabilire a consumurilor individuale de energie termică - aparat cu indicații dimensionale sau adimensionale, denumit în continuare repartitor de costuri, destinat utilizării în cadrul sistemelor de repartizare a costurilor, în scopul măsurării directe sau indirecte a:a) energiei termice consumate de corpul de încălzire pe care acesta este montat;b) energiei termice conținute în apa caldă de consum și volumul apei calde de consum care trece prin aparat;28. repartizare a costurilor - totalitatea acțiunilor și activităților desfășurate de o persoană juridică, autorizată de autoritatea de reglementare competentă, în scopul repartizării costurilor pe proprietăți individuale din imobilele tip condominiu;29. serviciu public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - serviciu public de interes general care cuprinde totalitatea activităților desfășurate în scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin 2 utilizatori racordați la SACET, desfășurat în condiții de eficiență economică;30. sistem de alimentare centralizată cu energie termică - SACET - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând în terenuri, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, destinate producerii, transportului și distribuției energiei termice prin rețele termice pentru cel puțin 2 utilizatori; bunurile ce compun sistemul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat fac parte din domeniul public ori privat al unităților administrativ-teritoriale sau din domeniul privat și sunt supuse regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii;31. sisteme de repartizare a costurilor - ansamblu format din mai multe sisteme tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică, de același fel, armăturile și instalațiile aferente, montate în imobile de tip condominiu, care funcționează și este exploatat pe baza unui program de calcul specializat;32. standard de performanță - normă tehnică ce stabilește indicatorii cantitativi și calitativi ai serviciului public de alimentare cu energie termică;33. stație termică - ansamblul instalațiilor din cadrul unui SACET, prin care se realizează transformarea și/sau adaptarea parametrilor agentului termic la necesitățile consumului unuia sau mai multor utilizatori;34. transport al energiei termice - activitatea de transmitere a energiei termice de la producători la rețelele termice de distribuție sau la utilizatorii racordați direct la rețelele termice de transport;35. utilizator de energie termică - unul sau mai mulți consumatori de energie termică, beneficiar al serviciului public de alimentare cu energie termică; în cazul condominiilor, prin utilizator se înțelege toți consumatorii din condominiul respectiv;36. zonă de protecție/siguranță - zonă adiacentă construcțiilor și instalațiilor SACET, extinsă și în spațiu, în care se introduc restricții sau interdicții privind regimul construcțiilor și de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecției și a funcționării normale a obiectivului energetic, precum și în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și a mediului;37. zonă unitară de încălzire - areal geografic aparținând unei unități administrativ-teritoriale, în interiorul căruia se adoptă în condițiile prezentei legi multiple soluții tehnice de încălzire cu emisii reduse de carbon și un grad înalt de eficiență energetică, în condiții de eficiență economică și protecție a mediului;38. ajustarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor stabilite anterior cu evoluția generală a prețurilor și tarifelor din economie, pe baza metodologiei de calcul al nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;39. compensația pentru obligația de serviciu public - orice beneficiu, în special financiar, acordat operatorilor direct sau indirect din resurse de stat în perioada de punere în aplicare a unei/unor obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii unei obligații de serviciu public, inclusiv un profit rezonabil; în sensul prezentei definiții, resursele de stat sunt cele prevăzute la pct. 3.2 - Resurse de stat din Comunicarea Comisiei Europene 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;40. contor individual - aparat destinat măsurării directe a consumului de energie termică sub formă de apă fierbinte la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință;41. debranșare - ansamblul lucrărilor efectuate de operatorul care are această calitate legală, în vederea separării unui utilizator de la SACET, la nivelul de branșament termic, în condițiile legii;42. deconectare - ansamblul lucrărilor efectuate de operatorul care are această calitate legală, în vederea separării tehnice și funcționale, la limita dintre coloanele principale de alimentare cu energie termică ale utilizatorului și instalațiile proprii ale consumatorului;43. delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat - acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori, în condițiile prezentei legi, furnizarea/prestarea unui serviciu ori a unei activități din serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a cărui/cărei răspundere o are; delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat implică operarea propriu-zisă a serviciului, punerea la dispoziție a sistemului de utilități publice aferent serviciului delegat, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respectiv; delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat de acestea;44. modificarea prețurilor și tarifelor - operațiunea de corelare a nivelurilor prețurilor și tarifelor stabilite anterior, aplicabilă în situațiile în care intervin schimbări în structura costurilor care conduc la recalcularea prețurilor și tarifelor, pe baza metodologiei de calcul al structurii și nivelului prețurilor și tarifelor existente, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă;45. obligație de serviciu public - orice cerință specifică stabilită de către autoritatea administrației publice locale/ asociația de dezvoltare intercomunitară în baza mandatului primit, pentru a asigura furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu energie termică, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi remunerat corespunzător;46. operator regional - societatea reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice; operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației; operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;47. serviciu public de interes general - totalitatea activităților desfășurate cu scopul alimentării centralizate cu energie termică a cel puțin 2 utilizatori racordați la SACET, desfășurate în condiții de eficiență economică;48. stabilirea prețurilor și tarifelor - operațiunea de stabilire a structurii și nivelurilor prețurilor și tarifelor inițiale, după caz, pentru serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pe baza metodologiei de calcul al prețurilor și tarifelor, elaborată și aprobată de autoritatea de reglementare competentă.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu energie termică  +  Secţiunea 1 Politici și strategii  +  Articolul 6(1) Politica în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se elaborează de către Ministerul Energiei împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și este parte integrantă a politicii energetice a statului.(2) Politica de protecție socială în domeniul alimentării cu energie termică se elaborează de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 7(1) Guvernul aprobă Strategia națională privind serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.(2) Strategia menționată la alin. (1) este elaborată de Ministerul Energiei împreună cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu consultarea organizațiilor neguvernamentale reprezentative în domeniu.  +  Secţiunea a 2-a Atribuții ale autorităților administrației publice locale în domeniul energiei termice  +  Articolul 8(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligații ale autorităților administrației publice locale.(2) În asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică autoritățile administrației publice locale au, în principal, următoarele atribuții:a) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în condițiile legii;b) elaborarea anuală a programului propriu în domeniul energiei termice, corelat cu programul propriu de eficiență energetică și aprobat prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz;c) înființarea unui compartiment energetic în cadrul aparatului propriu, în condițiile legii;d) aprobarea, în condițiile legii, în termen de maximum 30 de zile, a prețului local în urma stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor pentru plata serviciului public de alimentare în sistem centralizat propuse de operatori, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritatea de reglementare competentă;e) aprobarea, în condițiile legii, a prețului local pentru populație;f) aprobarea programului de dezvoltare, modernizare și contorizare a SACET, care trebuie să cuprindă atât surse de finanțare, cât și termen de finalizare, pe baza datelor furnizate de operatorii serviciului;g) asigurarea condițiilor și întocmirea studiilor privind evaluarea potențialului local al resurselor regenerabile de energie și al studiilor de fezabilitate privind valorificarea acestui potențial;h) exercitarea controlului serviciului public de alimentare cu energie termică, în condițiile legii;i) stabilirea zonelor unitare de încălzire, în vederea utilizării optime a resurselor de energie și cu respectarea normelor de protecție a mediului și sănătății populației, privind integritatea și siguranța în funcționare a instalațiilor și echipamentelor și privind obligația factorilor responsabili pentru asigurarea sănătății publice, pe baza studiilor de fezabilitate aprobate prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București ori a asociației de dezvoltare comunitară, după caz, precum și controlul respectării acestora;j) urmărește instituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET, în condițiile legii;k) urmărește elaborarea, aprobarea și respectarea programului de contorizare la nivelul branșamentului termic al utilizatorilor de energie termică racordați la SACET, precum și a programului pentru asigurarea individualizării consumului de energie termică în vederea repartizării acestuia și facturării individuale;l) solicită asociațiilor de proprietari/locatari situația instalării sistemelor tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică în scopul individualizării consumurilor de energie pentru încălzire/răcire și apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație decât cea de locuință, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare;m) realizarea setului de date spațiale în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit și anexele obligatorii la acesta - în cazul gestiunii delegate;o) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;p) elaborarea regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică, caietelor de sarcini și contractelor de furnizare/prestare în baza regulamentelor-cadru, caietelor de sarcini-cadru și contractelor-cadru de furnizare/prestare emise de autoritatea de reglementare competentă;q) stabilește, dacă este cazul, în sarcina operatorului obligațiile de serviciu public și compensațiile pentru obligațiile de serviciu public.(3) Proiectele de modernizare și dezvoltare urbană, precum și de modernizare și dezvoltare a SACET iau în considerare studiile de fezabilitate ce includ analize comparative cost-beneficiu, conform prevederilor Legii nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, pentru evaluarea soluțiilor de alimentare cu energie termică produsă prin cogenerare de înaltă eficiență și/sau prin valorificarea resurselor regenerabile locale, în conformitate cu normele de protecție a mediului și sănătății populației, privind integritatea și siguranța în funcționare a instalațiilor și echipamentelor și siguranța în construcții, în condiții de eficiență energetică.  +  Articolul 9Compartimentul energetic, înființat în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. c), are următoarele atribuții principale:a) elaborează și propune spre aprobare autorităților administrației publice locale programul de modernizare și dezvoltare a SACET;b) propune, pe baza studiului de fezabilitate, spre aprobare autorităților administrației publice locale zonele unitare de încălzire;c) elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.E., și supune spre aprobare autorității administrației publice locale următoarele:– regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică;– caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică;d) elaborează contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, după caz;e) urmărește realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET;f) urmărește îndeplinirea clauzelor contractuale, conform contractelor de delegare a gestiunii;g) comunică periodic datele solicitate de autoritățile de reglementare competente;h) controlează modul de desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în condominii;i) mediază neînțelegerile apărute în activitatea de repartizare a costurilor între persoanele juridice autorizate pentru a exploata sistemele de repartizare a costurilor și utilizatorii de energie termică;j) propune autorității administrației publice locale aplicarea de sancțiuni conform legii în situația nerespectării de către utilizatorii SACET a prevederilor privind sistemele tehnice de stabilire a consumurilor individuale de energie termică;k) furnizează și înaintează către autoritatea administrației publice locale datele preliminare necesare fundamentării și elaborării strategiilor de valorificare pe plan local a potențialului resurselor energetice regenerabile;l) propune soluții de valorificare pe plan local a potențialului resurselor regenerabile de energie;m) elaborează și urmărește realizarea programului de contorizare a SACET.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea gestiunii  +  Articolul 10(1) Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică.(2) Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică ori a uneia sau mai multor activități aferente serviciului public de alimentare cu energie termică implică încredințarea prestării/furnizării propriu-zise a serviciului/activității, precum și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului/activității.(3) Modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice. Gestiunea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET se poate organiza în următoarele modalități:a) gestiune directă;b) gestiune delegată.(4) Autoritățile administrației publice locale se pot asocia între ele în vederea înființării de asociații de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pot constitui un operator regional în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în condițiile legii.(5) Autoritatea administrației publice locale se poate asocia cu persoane juridice, române ori străine, pentru constituirea unor societăți cu capital mixt, reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea gestionării serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET, în condițiile legii.  +  Secţiunea a 4-a Gestiunea directă  +  Articolul 11(1) În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, își asumă nemijlocit toate sarcinile și responsabilitățile privind organizarea, conducerea, administrarea, exploatarea și finanțarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET.(2) Atribuirea gestiunii directe a serviciului de alimentare cu energie termică se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Operatorii de servicii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat își desfășoară activitatea în regim de gestiune directă în baza actului administrativ de atribuire a serviciului și a licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă.  +  Secţiunea a 5-a Gestiunea delegată  +  Articolul 12(1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.(2) Atribuirea și conținutul contractului de delegare a gestiunii respectă prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică punerea la dispoziția operatorilor a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme.(4) Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se realizează conform prevederilor Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Operatorii de servicii de alimentare cu energie termică prin SACET își desfășoară activitatea numai în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă.  +  Capitolul III Autoritatea administrației publice centrale  +  Articolul 13(1) Până la data de 31 decembrie 2021 Guvernul aprobă schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență valabilă în perioada 2021-2029, elaborată de Ministerul Energiei.(2) Guvernul sprijină autoritățile administrației publice locale prin măsuri administrative, legislative și economico-financiare, în scopul dezvoltării și îmbunătățirii cantitative și calitative a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și al asigurării funcționării și exploatării în condiții de siguranță și eficiență economică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia.(3) În exercitarea prerogativelor și atribuțiilor prevăzute la alin. (1) și (2) Guvernul urmărește:a) armonizarea strategiilor și politicilor în serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat cu strategia energetică națională, precum și cu cele privind dezvoltarea socioeconomică, urbanismul și amenajarea teritoriului, protecția și conservarea mediului;b) adoptarea și implementarea măsurilor având ca obiectiv respectarea angajamentelor României vizând domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, dezvoltarea durabilă, atingerea standardelor Uniunii Europene în domeniu și eliminarea disparităților economico-sociale ce rezultă dintre România și celelalte state membre;c) descentralizarea serviciilor de utilități publice și consolidarea autonomiei locale cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și controlul funcționării acestora;d) implementarea mecanismelor specifice economiei de piață în sfera serviciilor de utilități publice, prin crearea unui mediu concurențial, atragerea participării capitalului privat, promovarea formelor de gestiune delegată;e) întărirea capacității decizionale și manageriale a autorităților administrației publice locale în exercitarea atribuțiilor acestora privind înființarea, coordonarea și controlul funcționării serviciilor de utilități publice;f) promovarea asocierii intercomunitare pentru înființarea și exploatarea unor sisteme de utilități publice;g) promovarea colaborării, sub diferite forme, dintre autoritățile administrației publice locale și sectorul privat pentru finanțarea înființării, dezvoltării, modernizării și exploatării unor servicii de utilități publice, respectiv a bunurilor ce compun sistemele de utilități publice aferente acestora;h) restrângerea și reglementarea ariilor unde prevalează condițiile de monopol caracteristice unor servicii de utilități publice.  +  Articolul 14(1) Exercitarea funcției de analiză, sinteză, decizie, coordonare, monitorizare și planificare la nivel central pentru domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat este încredințată Ministerului Energiei, în calitate de autoritate a administrației publice centrale de specialitate, având următoarele atribuții:a) elaborează și promovează Strategia națională a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, ca parte componentă a strategiei energetice naționale;b) inițiază, elaborează și promovează acte normative pentru domeniul său de activitate;c) avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorități ale administrației publice centrale ce au implicații și consecințe asupra activităților specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;d) inițiază și propune măsuri pentru perfecționarea cadrului legislativ și instituțional necesar întăririi capacității decizionale și manageriale a autorităților administrației publice locale cu privire la înființarea, organizarea, coordonarea și controlul funcționării serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și în ceea ce privește administrarea și exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente;e) colaborează cu organizații și autorități similare din alte țări și reprezintă Guvernul în relațiile internaționale în domeniul serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;f) colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale care au atribuții și responsabilități în domeniul serviciilor de utilități publice sau în legătură cu acestea;g) îndrumă autoritățile administrației publice locale în vederea înființării, organizării, exploatării și gestionării eficiente a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;h) solicită informații autorităților administrației publice locale, precum și persoanelor fizice sau juridice cu privire la activitățile specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;i) furnizează informații cu privire la activitățile specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat altor autorități ale administrației publice centrale și locale.(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de autoritate a administrației publice centrale pentru amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, locuire, locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, lucrări publice, construcții, administrație publică centrală și locală, programe și proiecte de infrastructură pentru dezvoltarea serviciilor publice comunitare, exercită următoarele atribuții:a) îndrumă autoritățile administrației publice locale în vederea înființării și organizării eficiente a serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;b) implementează programe de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;c) inițiază, elaborează și promovează acte normative pentru domeniul său de activitate;d) fundamentează, avizează și coordonează, la nivel central, stabilirea alocării resurselor financiare guvernamentale pentru domeniul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;e) elaborează și implementează sistemul de monitorizare a îndeplinirii de către autoritățile administrației publice locale a indicatorilor de performanță și, după caz, a standardelor de calitate aferente serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;f) coordonează și monitorizează implementarea programelor guvernamentale de investiții în serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a programelor de investiții realizate prin cofinanțare externă din fonduri ale Uniunii Europene sau împrumuturi de la organisme financiare internaționale;g) promovează proiectele de acte normative propuse de autoritățile administrației publice locale ce au implicații și consecințe asupra activității specifice serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.  +  Capitolul IV Autoritatea de reglementare competentă  +  Secţiunea 1 Atribuții și competențe  +  Articolul 15(1) A.N.R.E. elaborează, stabilește și urmărește aplicarea ansamblului de reglementări obligatorii la nivel național, necesar funcționării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în condiții de eficiență, concurență, transparență și protecție a consumatorilor.(2) A.N.R.E. are următoarele atribuții și competențe:a) reglementează*) activitățile de producere a energiei termice, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice;*) A se vedea Metodologia de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 10 iunie 2022, cu completările ulterioare.b) monitorizează și controlează operatorii SACET cu privire la respectarea reglementărilor emise de autoritatea de reglementare competentă;c) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, reglementări tehnice și comerciale, conform competențelor care îi sunt stabilite prin lege;d) reglementează**) modul de determinare a zonelor de protecție și siguranță pentru SACET;**) A se vedea Norma tehnică privind modul de determinare a zonelor de protecție și zonelor de siguranță pentru capacitățile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 22 septembrie 2022.e) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;f) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, caietul de sarcini-cadru pentru realizarea serviciului public de alimentare cu energie termică prin SACET;g) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, contractul-cadru și convenția-cadru privind comercializarea energiei termice;h) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul/metodologia privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum;i) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul*) pentru acordarea licențelor;*) A se vedea Regulamentul pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 7 aprilie 2022, cu modificările și completările ulterioare.j) acordă/modifică/suspendă/refuză ori retrage licențe operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică;k) elaborează și aprobă, prin ordin al președintelui, regulamentul**) pentru acordarea/suspendarea/retragerea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor;**) A se vedea Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 27 iunie 2022.l) dezvoltă o bază de date pentru monitorizarea SACET-urilor și a serviciului public de alimentare cu energie termică, în vederea analizei comparative a indicatorilor de performanță;m) asigură accesul autorităților administrației publice centrale la informațiile pe care le deține, necesare la elaborarea strategiilor și politicilor în domeniul energiei termice;n) raportează anual Guvernului, până la data de 30 iunie pentru anul precedent, și publică pe site starea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.  +  Articolul 16(1) Desfășurarea activităților specifice serviciului public pentru alimentarea cu energie termică printr-un SACET, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza regulamentului serviciului, a caietului de sarcini al serviciului și a licenței emise de A.N.R.E. în condițiile prezentei legi.(2) Activitățile specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, pentru care A.N.R.E. acordă licențe, sunt următoarele:a) producerea energiei termice, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare;b) transportul energiei termice;c) distribuția energiei termice;d) furnizarea energiei termice.(3) Activitatea de producere a energiei electrice și termice în cogenerare se desfășoară în baza unei licențe acordate de A.N.R.E. în conformitate cu legislația din sectorul energiei electrice.(4) Pentru realizarea tuturor activităților cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termică în cadrul unui SACET cu un singur producător de energie termică se acordă o singură licență, cu excepția producerii de energie termică în cogenerare, pentru care se acordă o licență separată, conform prevederilor alin. (3).(5) În cazul în care în cadrul unui SACET există mai mulți producători de energie termică, autoritatea de reglementare competentă acordă licențe distincte fiecăruia dintre aceștia, pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei termice pe care le dețin.(6) Procedura de acordare, modificare, suspendare și retragere a licențelor, termenele și condițiile de acordare, constând în criterii, limite de putere, atestări, avize, garanții și altele asemenea, diferențiate pe categorii de activități, se stabilesc prin regulament***) aprobat prin ordin al președintelui autorității de reglementare competente.***) A se vedea Regulamentul pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 7 aprilie 2022, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 17(1) Pentru obținerea licenței, solicitantul va înregistra cererea la autoritatea de reglementare competentă.(2) Solicitantul va atașa la cerere actele și documentele care probează îndeplinirea de către acesta a condițiilor economice, financiare, tehnice și profesionale stabilite pe categorii de capacități energetice și de activități în domeniu.(3) Refuzul acordării unei licențe, lipsa de răspuns înăuntrul termenului și orice altă soluție a autorității competente, considerate de solicitant ilegale și prejudiciabile, pot fi atacate la Curtea de Apel București, secția de contencios administrativ, în condițiile legii.(4) La stabilirea condițiilor de acordare a licențelor se iau în considerare, după caz, următoarele elemente:a) protecția sănătății și siguranței publice;b) protecția mediului;c) ocuparea terenurilor și alegerea amplasamentelor;d) eficiența energetică;e) natura surselor primare;f) caracteristicile specifice solicitantului, cum ar fi: capacitățile tehnice, economice și financiare;g) contribuția la crearea de capacități energetice de producere a energiei termice din surse regenerabile;h) contribuția la crearea de capacități energetice de producere pentru reducerea emisiilor;i) valorificarea eficientă și rațională a resurselor de materie primă energetică.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea și retragerea licențelor  +  Articolul 18(1) În caz de neîndeplinire de către titularul licenței a obligațiilor sale legale, precum și în caz de nerespectare a condiționărilor, limitărilor, restricțiilor, interdicțiilor sau a sarcinilor stabilite prin licență, constatate de autoritatea de reglementare competentă din oficiu ori la sesizarea unor terți sau la notificarea de către titular, autoritatea de reglementare competentă va proceda după cum urmează:a) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor nu este imputabilă titularului, va dispune:– un termen de conformare, dacă situația creată este remediabilă;– retragerea licenței, dacă situația creată este iremediabilă;b) în cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor este imputabilă titularului, va dispune:– suspendarea licenței, integral sau parțial, pe o perioadă fixată pentru remedierea situației create și pentru conformare cu licența, dacă situația creată este remediabilă;– retragerea licenței, dacă situația creată este iremediabilă.(2) Autoritatea de reglementare competentă retrage licența, în cazul decăderii, incapacității sau al falimentului titularului, precum și la încetarea concesiunii ori a locațiunii capacității energetice, la vânzarea capacității de către titular sau la încetarea contractului de delegare a gestiunii.(3) În timpul sezonului de încălzire, operațiunile de suspendare ori de retragere a unei licențe sunt permise doar cu avizul favorabil al autorității administrației publice locale care are atribuții privind asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică la nivelul unității administrativ-teritoriale, potrivit legii.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile ce decurg din licențe  +  Articolul 19Activitățile și serviciile pentru care se acordă licențe sunt de interes public, cu excepția celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenței.  +  Articolul 20Pe durata de valabilitate a licențelor, titularii de licențe sunt obligați:a) să respecte condițiile care însoțesc licența;b) să țină situații contabile separate pentru activitățile care fac obiectul licențelor acordate de autoritatea de reglementare competentă și să întocmească rapoarte anuale în formatul solicitat de autoritatea de reglementare competentă;c) să constituie și să mențină garanții financiare care să le permită desfășurarea activității și asigurarea continuității serviciului;d) să pună la dispoziția autorității competente informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia.  +  Secţiunea a 4-a Drepturile și obligațiile titularilor de licență asupra proprietății terților  +  Articolul 21(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a capacităților energetice din cadrul SACET se întinde pe toată durata funcționării capacităților, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcționării normale a capacității. În exercitarea acestui drept titularul licenței poate:a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalații pentru întreținere, revizii, reparații și intervenții necesare pentru asigurarea funcționării normale a capacității;b) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea;c) să desființeze sau să reducă culturi, plantații ori alte amenajări existente și să restrângă activități ale proprietarului, în măsura și pe durata strict necesare executării operațiilor de întreținere, reparații, revizii sau intervenții pentru asigurarea funcționării normale a capacității, cu respectarea legislației în vigoare.(2) Servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană cuprinde dreptul de acces și de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităților energetice cu ocazia intervenției pentru retehnologizări, reparații, revizii și avarii.(3) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activități desfășurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacități energetice, precum și a operațiilor de revizie sau reparație la capacitatea în funcțiune, titularul licenței are dreptul de a obține restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităților desfășurate în vecinătate de alte persoane.(4) Titularul licenței este obligat să înștiințeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităților care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitățile energetice, cu excepția cazurilor de avarii, situație în care proprietarii sunt înștiințați în termenul cel mai scurt.(5) Titularul licenței este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul și să îl repună în situația anterioară, în cel mai scurt timp posibil.(6) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (2), titularul licenței este obligat să asigure degajarea terenului și repunerea lui în situația inițială.(7) Dreptul de acces la utilitățile publice, prevăzut la alin. (2), trebuie exercitat de titularul licenței cu bună-credință și în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilități publice.  +  Articolul 21^1(1) Hotărârile privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilități publice și, după caz, contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică conțin metoda de calcul privind reducerea compensației pentru obligația de serviciu public prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, aplicabilă în situația în care operatorul nu îndeplinește obiectivele referitoare la indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului.(2) Reducerea compensației pentru obligația de serviciu public nu se aplică operatorului care nu își îndeplinește obiectivele referitoare la indicatorii de performanță privind calitatea și cantitatea serviciului ca urmare a unei situații de forță majoră sau a nerespectării obligațiilor asumate de către autoritatea administrației publice locale, în condițiile în care operatorul care prestează serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a luat toate măsurile pentru îndeplinirea acestora. (la 20-04-2024, Secțiunea a 4-a, Capitolul IV a fost completată de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 17 aprilie 2024 )  +  Capitolul V Investiții în domeniul energiei termice  +  Secţiunea 1 Surse de finanțare  +  Articolul 22(1) Lucrările de investiții în domeniul energiei termice pot fi finanțate din:a) fonduri proprii ale operatorului și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;b) credite bancare, care pot fi garantate de autoritățile administrației publice locale, de Guvern sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;c) fonduri nerambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;d) taxe speciale, instituite la nivelul autorităților administrației publice locale, potrivit legii;e) fonduri transferate de la bugetul de stat ca participare la cofinanțarea unor proiecte realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, cu respectarea legislației în vigoare;f) surse financiare, rezultate din tranzacționarea unităților de reducere de emisii de gaze cu efect de seră;g) alte surse, în condițiile legii.(2) Redevența aferentă contractelor de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat se constituie exclusiv ca sursă pentru finanțarea lucrărilor de investiții în sistemul respectiv. La stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală ia în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru mijloacele fixe aflate în proprietate publică și puse la dispoziție operatorului odată cu încredințarea serviciului/activității de utilități publice și gradul de suportabilitate al populației.  +  Articolul 22^1(1) În situația în care unitatea administrativ-teritorială nu deține în proprietate infrastructura tehnico-edilitară aferentă activității de producere a energiei termice, în caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică se acordă un punctaj superior ofertantului care produce energie din surse regenerabile în ponderea cea mai mare din necesar.(2) În situația în care unitatea administrativ-teritorială deține în proprietate infrastructura tehnico-edilitară aferentă activității de producere a energiei termice, inclusiv surse de producere din resurse regenerabile realizate de unitatea administrativ-teritorială potrivit strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației, în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică sau, după caz, în hotărârea privind darea în administrare se introduce o clauză de stimulare a maximizării producerii de energie termică din surse regenerabile. (la 20-04-2024, Secțiunea 1, Capitolul V a fost completată de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 17 aprilie 2024 ) Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 104 din 16 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 17 aprilie 2024, prevede:
  Hotărârile privind darea în administrare a furnizării/prestării serviciilor de utilități publice și, după caz, contractele de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică aflate în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân valabile până la data încetării acestora în condițiile în care au fost aprobate/ încheiate.
   +  Articolul 23(1) Documentația privind organizarea și derularea procedurii de delegare a gestiunii se elaborează în conformitate cu legislația specifică fiecărui tip de contract. Caietele de sarcini și criteriile de selecție aplicabile în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se elaborează și se aprobă de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, cu respectarea dispozițiilor legislației aplicabile tipului de contract de delegare a gestiunii adoptat.(2) Contractele de delegare a gestiunii vor fi însoțite de anexele prevăzute la art. 29 alin. (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și vor cuprinde, în mod obligatoriu, clauzele menționate la art. 29 alin. (11) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv sarcinile și responsabilitățile părților cu privire la investiții, precum și la modul de finanțare a investițiilor aferente SACET.  +  Articolul 24În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu programele de investiții impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri de retur care revin de drept, la expirarea contractului, unităților administrativ-teritoriale gratuit și libere de sarcini și sunt integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se stipulează și modul de restituire sau repartiție, după caz, a acestor investiții la încetarea, din orice cauză, a contractului.
   +  Secţiunea a 2-a Facilități  +  Articolul 25Investițiile în SACET beneficiază de facilitățile legale în vigoare în momentul încheierii tranzacției. Facilitățile obținute se stipulează în contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și rămân valabile pe perioada stabilită la încheierea acestuia, cu excepția adoptării unor dispoziții legale mai favorabile operatorului.
   +  Capitolul VI Surse regenerabile de energie termică  +  Secţiunea 1 Definirea surselor  +  Articolul 26(1) În condițiile prezentei legi, se consideră surse regenerabile de energie termică următoarele:a) energia solară;b) energia geotermală;c) energia eoliană;d) energia conținută în fracțiunea biodegradabilă a produselor, deșeurilor și reziduurilor din agricultură, inclusiv substanțe vegetale și reziduuri de origine animală, silvicultură și industrii conexe, precum și fracțiunea biodegradabilă a deșeurilor industriale și comunale, orășenești și municipale, denumită biomasă;e) energia conținută în gazul de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit;f) energia conținută în gazul de fermentare a nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate;g) energia conținută în produse secundare gazoase, obținute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos, denumită biogaz;h) energia conținută în produse lichide obținute prin distilarea materiei organice fermentate, formând categoria de combustibil lichid, denumită alcool carburant;i) energia obținută din alte surse regenerabile, neexploatate în prezent.(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot iniția și finanța programe pentru utilizarea surselor regenerabile de energie termică.  +  Secţiunea a 2-a Condițiile tehnice de utilizare și comercializare  +  Articolul 27A.N.R.E. reglementează condițiile tehnice de acces la rețelele termice.  +  Capitolul VII Piața de energie termică  +  Secţiunea 1 Participanții la piața de energie termică  +  Articolul 28(1) Participanții la piața de energie termică sunt operatorii și utilizatorii de energie termică.(2) Centralele termice și centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot aparține domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, domeniului privat al statului, precum și persoanelor juridice, în condițiile legii.(3) Centralele termice și centralele electrice de termoficare care fac parte din SACET pot fi, după caz, supuse procesului de privatizare, pot fi date în administrare sau concesionate ori pot fi incluse în orice forme de asociere sau parteneriat public-privat, în condițiile prevăzute de lege.(4) Racordarea la rețelele de transport sau de distribuție a energiei termice, care aparțin proprietății publice sau private a unităților administrativ-teritoriale, este liberă pentru orice producător de energie termică, în condițiile legii.(5) Autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară pot decide să suporte în tot sau în parte costurile de racordare a consumatorilor și/sau a producătorilor, în funcție de interesul comunității, cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de acordare a ajutorului de stat.  +  Secţiunea a 2-a Contorizarea utilizatorilor de energie termică  +  Articolul 29(1) Este obligatorie montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante.(2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de delimitare/separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte convenite între părțile contractante, fac parte din rețelele termice ale SACET.(3) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice în vederea contorizării la nivel de branșament termic într-un SACET revin autorităților administrației publice locale.(4) Întreținerea, repararea, verificarea metrologică și înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei termice în cazul condominiilor intră în responsabilitatea operatorului serviciului. Costul acestor operațiuni va fi evidențiat distinct în prețul energiei termice.(5) Se interzice orice intervenție neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice.  +  Articolul 30Utilizatorul de energie termică are dreptul de a solicita, în cazuri justificate, repararea, înlocuirea sau verificarea metrologică a grupurilor de măsurare a energiei termice.  +  Secţiunea a 3-a Relații contractuale  +  Articolul 31(1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie, la nivel de branșament termic, între operatorul care are și calitatea de furnizor și utilizatorii de energie termică.(2) În cazul condominiilor, contractul de furnizare a energiei termice, la solicitarea operatorului care are și calitatea de furnizor, este însoțit de convenții, încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, alimentat prin același branșament termic, cu respectarea prevederilor din contractul-cadru de furnizare a energiei termice.(3) Contractul de furnizare a energiei termice și convențiile individuale trebuie să prevadă clauze privind accesul persoanelor autorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluării informațiilor de la aparatele și dispozitivele sistemului de repartizare a costurilor și în vederea restricționării consumului individual în caz de neplată.  +  Secţiunea a 4-a Repartizarea costurilor  +  Articolul 32(1) În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentați printr-un branșament termic comun, este obligatorie montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri. Repartizarea costurilor individuale se realizează în baza metodologiei de repartizare a costurilor, elaborată și aprobată de A.N.R.E.(2) Repartitoarele de costuri fac parte integrantă din instalațiile de utilizare aferente proprietății.(3) Montarea, întreținerea și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât și pentru apa caldă de consum, se efectuează numai de către persoane juridice autorizate de către autoritatea de reglementare competentă.  +  Secţiunea a 5-a Protecția utilizatorului de energie termică  +  Articolul 33(1) Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se va face în următoarele condiții cumulative:a) acordul scris al tuturor membrilor asociației de proprietari, exprimat prin vot în cadrul adunării generale;b) anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile înainte de debranșare.(2) Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu care nu se află în zona unitară de încălzire prin sistem centralizat de alimentare cu energie termică se face doar cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, cu respectarea următoarelor condiții cumulative:a) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire;b) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.(3) Debranșarea unui utilizator de energie termică, altul decât cel de tip condominiu, se realizează cu anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.(4) Deconectările/Debranșările prevăzute la alin. (1)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire.(5) Deconectările/Debranșările prevăzute la alin. (1)-(3) se efectuează numai de către operatorul care are și calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse.(6) Cheltuielile de deconectare/debranșare se suportă de către solicitant.  +  Articolul 34Calendarul de respectare a termenelor asumate pentru finalizarea contorizării la nivel de branșament termic și montarea repartitoarelor de costuri pentru consumatorii de energie termică individuali, condițiile de derulare și sancțiunile în caz de nerespectare a dispozițiilor pentru finalizarea contorizărilor la nivel de branșament termic, contorizărilor individuale și repartizarea costurilor, precum și termenul și condițiile de aplicare pentru prețul binom al energiei termice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul VIII Drepturile și obligațiile operatorilor serviciului și ale utilizatorilor de energie termică  +  Secţiunea 1 Drepturile operatorilor serviciului  +  Articolul 35Operatorii serviciului au, în principal, următoarele drepturi:a) să desfășoare activități comerciale legate de vânzarea-cumpărarea energiei termice, prin exploatarea capacităților de producere și a rețelelor termice;b) să solicite autorităților publice locale stabilirea, ajustarea și/sau modificarea nivelului prețurilor și/sau a tarifelor de transport, distribuție și/sau furnizare a energiei termice și să încaseze contravaloarea energiei termice furnizate;c) să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice și în condițiile prezentei legi;d) să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui terț, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a asigura funcționarea normală a instalațiilor pe care le administrează și le exploatează;e) să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile interioare ale utilizatorului de energie termică, conform contractelor/ convențiilor individuale de furnizare, ori de câte ori este necesară intervenția la acestea;f) să presteze activități de informare, consultanță sau să execute lucrări de reparații și reabilitări la instalațiile utilizatorilor de energie termică, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficienței și utilizării raționale a energiei termice;g) să solicite exprimarea unui punct de vedere de către autoritatea de reglementare competentă în ceea ce privește divergențele cu autoritățile administrației publice locale referitoare la aplicarea reglementărilor emise de autoritatea competentă;h) să conteste, în contencios administrativ, actele emise de autoritatea de reglementare competentă sau de autoritățile administrației publice locale.  +  Articolul 36(1) Pentru protecția și funcționarea normală a capacităților termice din SACET, precum și pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor și mediului se instituie zone de protecție și de siguranță.(2) Zonele de protecție și de siguranță se determină în conformitate cu reglementările*) elaborate de autoritatea de reglementare competentă.*) A se vedea Norma tehnică privind modul de determinare a zonelor de protecție și zonelor de siguranță pentru capacitățile termice din sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 22 septembrie 2022.(3) Pentru protecția instalațiilor de producere și a rețelelor termice se interzice terților, persoane fizice sau juridice:a) să amplaseze construcții de orice fel în zona de protecție/siguranță a obiectivelor SACET;b) să efectueze săpături în zona de protecție/siguranță a obiectivelor SACET fără avizul prealabil al operatorului;c) să depoziteze materiale în zona de protecție/siguranță a instalațiilor;d) să intervină în orice mod asupra rețelelor termice;e) să blocheze în orice fel accesul la instalațiile și echipamentele de producere a energiei termice și la rețelele de transport sau distribuție a acesteia.  +  Articolul 37În cazul în care se realizează modificări ale traseelor și amplasamentelor rețelelor termice existente, costurile acestora vor fi suportate de către cel care a generat modificarea respectivă.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile operatorilor serviciului  +  Articolul 38(1) Operatorii serviciului au, în principal, următoarele obligații:a) să respecte prevederile licenței;b) să respecte prevederile contractului de delegare a gestiunii;c) să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică;d) să respecte indicatorii de performanță aprobați de autoritățile administrației publice locale;e) să asigure transparență totală în ceea ce privește calcularea facturilor pentru serviciile prestate;f) să asigure întocmirea de către o persoană fizică/juridică autorizată de A.N.R.E. a bilanțului energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență și aprobat de autoritatea administrației publice locale;g) să solicite desființarea construcțiilor și a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de construcțiile și instalațiile proprii aferente activităților prevăzute în licență;h) să furnizeze autorității administrației publice locale și autorității de reglementare competente informații privind activitățile prevăzute în licență;i) să asigure securitatea serviciului public de alimentare cu energie termică și a SACET;j) să asigure accesul nediscriminatoriu la rețeaua termică pentru toți utilizatorii și producătorii de energie termică solicitanți, în condițiile legii;k) să țină situații contabile separate pentru fiecare activitate reglementată specifică serviciului public de alimentare cu energie termică, conform prevederilor legale;l) să asigure stocurile de combustibili și piese de schimb, în așa fel încât să respecte principiul continuității serviciului public de alimentare cu energie termică, în orice condiții;m) să elaboreze proceduri/instrucțiuni specifice activității proprii, în conformitate cu prevederile legale.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c), serviciul public de alimentare cu energie termică poate fi întrerupt în următoarele condiții: în caz de forță majoră, de avarii, precum și în perioadele programate pentru revizie. Utilizatorii de energie termică vor fi informați în detaliu asupra condițiilor de întrerupere a serviciului public de alimentare cu energie termică.  +  Articolul 39(1) Operatorul serviciului răspunde pentru daunele provocate utilizatorului de energie termică din culpa sa în condițiile stabilite prin contract și, în special, dacă:a) nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condițiile stabilite în contract;b) nu anunță utilizatorul de energie termică din timp cu privire la limitările sau întreruperile programate pentru lucrări planificate;c) după sistarea furnizării energiei termice cerută de utilizatorul de energie termică, nu reia furnizarea în primele 3 zile lucrătoare de la primirea, în scris, a notificării privind încetarea motivului sistării;d) nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată.(2) Furnizorul de energie termică este îndreptățit să recupereze de la producătorul sau de la utilizatorul de energie termică, după caz, daunele dovedite a fi din vina acestuia.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile utilizatorilor de energie termică  +  Articolul 40Utilizatorii de energie termică au, în principal, următoarele drepturi:a) să preia energia termică din instalațiile de distribuție în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;b) să aibă acces la grupurile de măsurare a energiei termice utilizate pentru facturare;c) să solicite operatorului care are și calitatea de furnizor remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite la instalațiile de distribuție;d) să recupereze de la operatorul serviciului daunele dovedite a fi din vina acestuia;e) alte drepturi prevăzute în contractele încheiate cu furnizorul de energie termică, precum și în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;f) de a fi anunțat, din timp, despre întreruperea furnizării de energie termică;g) de a avea acces ori de a primi, la cerere, informații cu privire la structura costurilor/tarifelor percepute de operatorul care are și calitatea de furnizor.  +  Secţiunea a 4-a Obligațiile utilizatorilor de energie termică  +  Articolul 41(1) Utilizatorii de energie termică au, în principal, următoarele obligații:a) să achite la termen facturile emise de operatorul care are și calitatea de furnizor; factura constituie titlu executoriu și se emite, cel mai târziu, până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată; utilizatorii de energie termică sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciului de care au beneficiat în termenul de scadență de 15 zile de la data emiterii facturilor; data emiterii facturii și termenul de scadență se înscriu pe factură; neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere, conform prevederilor art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) să permită operatorului care are și calitatea de furnizor, la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile acestuia;c) să permită accesul operatorului care are și calitatea de furnizor la instalațiile de utilizare a energiei termice aflate în folosința sau pe proprietatea sa, pentru verificarea funcționării și integrității acestora ori pentru debranșarea/deconectarea instalațiilor în caz de neplată sau de avarie;d) să nu consume energie termică ocolind sau afectând mijloacele de măsură.(2) Proprietarii apartamentelor individuale și ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuit situate în imobile de tip condominiu, care nu sunt conectate la rețeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-parte proporțională cu cota-indiviză, din cheltuielile cu energia termică înregistrată la branșamentul condominiului, cotă-parte stabilită conform regulamentului/metodologiei privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu.  +  Articolul 42Drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul capitol se detaliază în regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică și în prevederile contractului-cadru de furnizare a energiei termice, elaborate de A.N.R.E., și se completează cu prevederile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IX Prețuri și tarife  +  Secţiunea 1 Stabilirea prețurilor și a tarifelor  +  Articolul 43(1) Prețurile reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare de înaltă eficiență ce beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, destinată SACET, se aprobă prin decizie a autorității de reglementare competente și au în vedere următoarele:a) pentru activitatea de producere a energiei termice în unități de cogenerare de înaltă eficiență se aplică prevederile schemei de sprijin, aprobate prin hotărâre a Guvernului;b) pentru activitatea de producere a energiei termice în capacități de producere separată a energiei termice amplasate într-o centrală electrică de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, prețurile se stabilesc pe baza metodologiei aprobate de autoritatea de reglementare competentă.(2) Prețurile reglementate pentru energia termică produsă în centrale de cogenerare ce nu beneficiază de schema de sprijin, destinată SACET, se determină pe baza metodologiei*) elaborate de autoritatea de reglementare competentă și se aprobă prin decizie a acesteia.*) A se vedea Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2022 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2022 și semestrul I al anului 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 999 din 14 octombrie 2022.(3) Pentru activitatea de producere a energiei termice în centrale termice, destinată SACET, și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice prin SACET prețurile și tarifele se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrativ-teritoriale, la solicitarea operatorilor, cu avizul autorității de reglementare competente, pe baza metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă.(4) Prețul local, format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de transport, distribuție și furnizare se stabilesc, se ajustează sau se modifică la solicitarea operatorilor serviciului public de alimentare cu energie termică, cu avizul autorității de reglementare competente, prin hotărâri ale autorităților administrativ-teritoriale, pe baza metodologiei elaborate de autoritatea de reglementare competentă.(5) Sumele încasate prin prețuri și/sau tarife, corespunzătoare cheltuielilor pentru dezvoltarea și modernizarea SACET, se constituie într-un cont distinct al operatorului și se utilizează pe baza programului de dezvoltare avizat de autoritățile administrației publice locale implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost constituit.(6) Pierderile tehnologice luate în calcul la aprobarea tarifelor pentru serviciul de transport și distribuție a energiei termice se aprobă de autoritatea administrației publice locale, având în vedere o documentație întocmită de operatorul care are și calitatea de furnizor și elaborată pe baza bilanțului energetic realizat de o persoană fizică sau juridică autorizată de autoritatea de reglementare competentă; documentația este supusă unui aviz din partea autorității de reglementare competente**).**) A se vedea Procedura de avizare a documentației privind pierderile tehnologice utilizate la calculul prețurilor și tarifelor energiei termice, întocmită pe baza bilanțului energetic în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 113/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 12 septembrie 2022.(7) Pentru energia termică produsă în unități de cogenerare și pentru cea produsă în capacități de producere separată a energiei termice amplasate într-o centrală electrică de cogenerare, în cazurile în care, în vederea delegării gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază formule sau reguli de stabilire/ajustare a prețului energiei termice, acestea se avizează în prealabil de autoritatea de reglementare competentă. În acest caz, prețul se aprobă de autoritatea administrației publice locale implicată, potrivit regulilor stabilite, cu avizul autorității de reglementare competente.(8) Pentru energia termică produsă în centrale termice și pentru serviciile de transport, distribuție și furnizare a energiei termice, în cazurile în care, în vederea delegării gestiunii serviciului, prin contractele de delegare a gestiunii se negociază formule sau reguli de stabilire/ajustare a prețului/tarifelor aferent(e), acestea sunt aprobate prin hotărâre a unităților administrativ-teritoriale, cu avizul autorității de reglementare competente.(9) Prețurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleași pentru utilizatorii de energie termică, în condiții similare de furnizare.(10) Prețurile locale pentru populație la care se facturează energia termică se aprobă de autoritățile administrației publice locale sau de asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit legislației în vigoare. La nivelul aceleiași unități administrativ-teritoriale, prețul local pentru populație este unic, indiferent de tehnologiile sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizați. În situația în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației, acestea asigură din bugetele locale sumele necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației.(11) În cazul în care, după ajustarea prețurilor și tarifelor, furnizorii de combustibili și de energie electrică modifică prețurile de livrare, având ca efect majorarea prețului energiei termice produse, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, aprobă recalcularea corespunzătoare a prețurilor locale și, după caz, a prețurilor locale pentru populație, cu avizul autorității de reglementare competente, începând cu data primei livrări făcute la noile prețuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente de cheltuieli și a cotei de profit, conform prevederilor metodologiei aprobate de autoritatea competentă, care are dreptul să prevadă praguri de insensibilitate și periodicitate de ajustare.(12) Consumatorii de energie termică din spațiile cu altă destinație decât cea de locuință dintr-un condominiu plătesc prețul local.(13) Prețul pentru energia termică produsă și livrată populației prin alt sistem decât SACET, practicat de operatorii economici și instituțiile publice, va fi aprobat de unitatea administrativ-teritorială pentru situația în care se solicită ajutor de încălzire.(14) Autoritățile administrației publice locale pot hotărî ca populația care primește energie termică de la operatori economici sau instituții publice, conform prevederilor alin. (13), să beneficieze de prețul stabilit conform prevederilor alin. (10).  +  Articolul 44Operatorii serviciului care practică prețuri și/sau tarife sunt obligați să prezinte autorității de reglementare competente, la cererea acesteia:a) costurile fixe și variabile, precum și veniturile programate și realizate, separat pentru fiecare dintre activitățile serviciului public de alimentare cu energie termică, în structura stabilită de autoritatea de reglementare competentă;b) modul de alocare a activelor, pasivelor, cheltuielilor și veniturilor avute în vedere atunci când se întocmesc situațiile contabile, conform art. 38 alin. (1) lit. k);c) alte informații necesare analizelor financiare și economice pentru fundamentarea politicilor de tarifare.  +  Secţiunea a 2-a Protecția socială  +  Articolul 45Odată cu reducerea graduală a subvențiilor pentru energia termică, se asigură de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse, în condițiile legii.  +  Capitolul X Infracțiuni și contravenții  +  Articolul 46Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 47(1) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei următoarele fapte:a) folosirea de către utilizator a apei calde de consum și a agentului termic pentru încălzire pentru alte scopuri decât cele prevăzute în contract;b) golirea instalațiilor de către utilizatorul/consumatorul serviciului în vederea executării unor modificări sau reparații fără acordul scris al operatorului serviciului și al asociației de proprietari, cu excepția cazurilor de avarii sau de forță majoră.(2) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei debranșarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispozițiilor prezentei legi, cu excepția faptei care constituie infracțiune și care se pedepsește conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Constituie contravenție, alta decât cele prevăzute în Legea nr. 121/2014, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea termenului-limită privind montarea de către proprietari/locatari a repartitoarelor de costuri.(4) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) neinstituirea de către operatorul serviciului a zonelor de protecție și siguranță a SACET;b) montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor de către o persoană juridică fără autorizație sau cu autorizație a cărei valabilitate a expirat;c) depozitarea de materiale în zona de siguranță a obiectivelor SACET;d) efectuarea de săpături în zona de siguranță fără avizul prealabil al operatorului SACET;e) nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a prevederilor regulamentului-cadru la elaborarea regulamentului de serviciu propriu;f) nerespectarea de către operatorul serviciului a prevederilor regulamentului de serviciu;g) neasigurarea stocurilor de combustibili și a necesarului de piese de schimb pentru funcționarea SACET;h) neîntocmirea de către operatorul serviciului a bilanțului energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență.(5) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei următoarele fapte:a) neîntocmirea situațiilor contabile aferente serviciului separat de alte servicii sau activități pe care operatorul le desfășoară;b) amplasarea de construcții de orice fel în zona de siguranță a SACET.(6) Constituie contravenții și se sancționează operatorii economici cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei pentru următoarele fapte:a) nerespectarea ordinelor și deciziilor autorității de reglementare competente;b) nefurnizarea sau furnizarea incompletă/eronată a datelor și informațiilor solicitate de autoritatea de reglementare competentă, neîndeplinirea măsurilor dispuse și/sau refuzul de a da curs convocării adresate de către aceasta;c) neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare a condițiilor de valabilitate ale autorizațiilor/licențelor.(7) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) practicarea de către producătorii de energie termică și/sau operatorii serviciului a altor prețuri decât cele stabilite de autoritatea de reglementare competentă, de autoritatea administrației publice locale sau de asociația de dezvoltare comunitară, după caz;b) practicarea de către operatorii economici și instituțiile publice a altor prețuri pentru energia termică produsă și livrată populației decât cele aprobate de autoritatea de reglementare competentă;c) fundamentarea și susținerea cererii de stabilire sau de ajustare a prețurilor de către producătorii de energie termică și/sau operatorul care are și calitatea de furnizor cu date eronate, în scopul obținerii unor prețuri mai mari, dacă fapta nu constituie infracțiune;d) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără contract de delegare a gestiunii, încheiat în condițiile legii cu autoritatea administrației publice locale, sau cu contract de delegare a gestiunii expirat ori reziliat, conform legislației în vigoare;e) prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică fără licență sau cu licență a cărei valabilitate a expirat.  +  Articolul 48(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 47 se fac de către reprezentanții împuterniciți ai autorității de reglementare competente și/sau ai autorității administrației publice locale, conform atribuțiilor stabilite în prezenta lege și în Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul contravențiilor prevăzute la art. 47 alin. (7) lit. a)-c), prețurile stabilite greșit se corectează, iar sumele încasate în mod necuvenit se restituie utilizatorilor de energie termică, bugetului local sau bugetului de stat, după caz.(3) Contravențiilor prevăzute la art. 47 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 49Sustragerea de energie termică constituie infracțiune de furt și se pedepsește conform prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 50Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării grupurilor de măsurare a energiei termice ori distrugerea sigiliilor aplicate acestora constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 51Montarea și punerea în funcțiune a unor instalații sau echipamente în interiorul unei locuințe sau al unui condominiu, care pun în pericol sănătatea populației sau integritatea infrastructurii edilitare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 52(1) Infracțiunile prevăzute de prezenta lege se constată de către organele abilitate, potrivit legii.(2) Ori de câte ori reprezentanții împuterniciți ai autorităților de reglementare competente și/sau ai autorității administrației publice locale iau cunoștință de săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile prevăzute de prezenta lege vor sesiza de îndată aceasta organelor abilitate potrivit legii.  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 53(1) În termen de un an de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. elaborează și aprobă regulamentul-cadru și caietul de sarcini-cadru ale serviciului public de alimentare cu energie termică*).*) A se vedea Caietul de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 92/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 și 350 bis din 23 mai 2007.(2) Compartimentele energetice ale autorităților administrației publice locale vor fi înființate, după caz, după data de 1 octombrie 2006.(3) Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, compartimentele energetice ale autorităților administrației publice locale au obligația elaborării regulamentului propriu, în conformitate cu prevederile regulamentului-cadru.  +  Articolul 54În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regiile de termoficare se vor reorganiza, prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale, în societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile legii.  +  Articolul 55(1) Se interzic proiectarea, execuția și punerea în funcțiune a SACET fără dotarea lor corespunzătoare cu dispozitive de măsurare-înregistrare a cantităților de energie termică produse și/sau facturate.(2) Proiectarea și realizarea noilor imobile tip condominiu cu destinație de locuințe sau cu destinație mixtă - locuințe și spații cu altă destinație -, având sursă comună de alimentare cu energie termică sau racordate la rețelele publice de distribuție, trebuie să asigure individualizarea consumurilor și condițiile de montare a sistemelor de măsurare-înregistrare-repartizare a consumurilor pentru întregul imobil și pentru fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație.  +  Articolul 56Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 57Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007, cu excepția prevederilor art. 53 alin. (2) și (3) și ale art. 55 alin. (1) și (2), care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I**).**) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006.  +  Articolul 58La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 31 august 2002, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/2002, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II,III,VII și VIII din Legea nr. 196/2021, cu modificările ulterioare, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 325/2006 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:  +  Articolul IIÎn termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Energiei, desemnat ca autoritate responsabilă cu coordonarea, controlul și monitorizarea serviciului de alimentare cu energie termică a populației, elaborează și supune spre aprobarea Guvernului modul de organizare și responsabilitățile specifice.  +  Articolul III(1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, atât cele care au, cât și cele care nu au sistem de alimentare centralizată cu energie termică al localității sau al asociației de dezvoltare comunitară, vor reactualiza strategiile locale ale serviciului de alimentare cu energie termică a populației, strategii elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice, care vor respecta principiile prevăzute la art. 3 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta este modificată și completată prin prezenta lege, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la art. 4 din același act normativ, conform politicilor elaborate de Ministerul Energiei. Autoritățile administrației publice locale ori asociațiile de dezvoltare comunitară, după caz, asigură mijloacele necesare de implementare.(2) În termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritatea de reglementare competentă din domeniu elaborează și publică instrucțiunile privind principiile, conținutul și întocmirea strategiilor locale pentru serviciul de alimentare cu energie termică a populației.(3) Lipsa unei strategii aprobate atrage sancțiunea restricționării alocării oricăror fonduri publice pentru autoritățile administrației publice locale implicate...................................................................................................  +  Articolul VIIPână la elaborarea și aprobarea prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare din Domeniul Energiei a actelor normative prevăzute la art. 14*) din Legea nr. 325/2006, cu modificările ulterioare, astfel cum aceasta este modificată și completată prin prezenta lege, sunt aplicabile prevederile din reglementările tehnice și comerciale emise de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică.*) În urma renumerotării articolelor, art. 14 a devenit art. 15 în prezenta formă republicată a Legii nr. 325/2006.  +  Articolul VIIIÎn termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatea de reglementare competentă elaborează reglementările care decurg din atribuțiile conferite de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.-----