LEGE nr. 351 din 21 iulie 2006privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Tineretului din România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 26 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Consiliul Naţional al Tineretului din România, denumit în continuare CNTR, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, neguvernamentală şi fără scop patrimonial. (2) CNTR îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor prezentei legi, a statutului propriu şi a legislaţiei în vigoare. (3) CNTR este forul naţional care reprezintă principalul partener de tineret neguvernamental în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice cu atribuţii în domeniul politicii de tineret.  +  Articolul 2 (1) Membru al CNTR poate fi orice federaţie de tineret de nivel naţional sau judeţean, orice structură asociativă neguvernamentală de tineret de nivel judeţean, precum şi câte o organizaţie de tineret din cadrul fiecărui partid politic parlamentar sau care este recunoscută ca reprezentantă a acestuia în domeniul tineretului. (2) Sunt considerate ca fiind de nivel naţional: a) structurile neguvernamentale de tineret care au filiale în cel puţin 9 judeţe; b) organizaţiile de tineret ale partidelor politice care au filiale în cel puţin 21 de judeţe; c) federaţiile studenţeşti care au filiale în cel puţin 5 centre universitare; d) organizaţiile de tineret ale minorităţilor naţionale care au filiale în cel puţin 5 judeţe. (3) Sunt considerate ca fiind de nivel judeţean structurile asociative de tineret înfiinţate prin hotărâre judecătorească în judeţul respectiv şi ai căror membri provin din municipiul reşedinţă de judeţ şi din cel puţin alte două localităţi ale judeţului.  +  Articolul 3 (1) Sediul CNTR se află în municipiul Bucureşti. (2) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va asigura un spaţiu corespunzător pentru desfăşurarea activităţilor CNTR, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4 (1) Scopul principal al CNTR este acela de a stimula participarea tineretului la viaţa socială, economică, politică, culturală şi sportivă a ţării, precum şi de a susţine şi a promova interesele comune ale membrilor săi la nivel naţional şi internaţional. (2) CNTR are următoarele obiective principale: a) să reprezinte interesele membrilor săi în relaţiile cu instituţiile publice cu responsabilităţi în problematica tineretului, precum şi în cele cu alte structuri naţionale sau internaţionale; b) să colaboreze cu autoritatea guvernamentală în domeniu pentru realizarea obiectivelor de interes naţional; c) să sprijine programele şi proiectele structurilor asociative neguvernamentale de tineret sau pentru tineret şi să deruleze programe şi proiecte proprii în folosul tineretului; d) să sprijine dezvoltarea şi consolidarea fenomenului asociativ din România; e) să contribuie la elaborarea şi implementarea politicii naţionale în domeniul tineretului; f) să contribuie la identificarea şi soluţionarea problemelor specifice de interes naţional pentru generaţia tânără; g) să promoveze politici de recunoaştere a importanţei rolului şi locului tinerei generaţii în cadrul societăţii.  +  Articolul 5 (1) CNTR are următoarea structură organizatorică: a) Camera naţională, formată din:1. structuri asociative neguvernamentale de tineret, care îndeplinesc condiţiile minimale pentru a fi considerate de nivel naţional;2. organizaţii de tineret din cadrul fiecărui partid politic parlamentar sau care sunt recunoscute ca reprezentante ale acestuia în domeniul tineretului; b) Camera judeţeană, formată din consiliile judeţene ale structurilor asociative neguvernamentale de tineret. (2) Consiliile judeţene ale structurilor asociative neguvernamentale de tineret sunt constituite din organizaţiile de tineret prevăzute la art. 2 alin. (3). (3) Vârsta maximă până la care o persoană poate ocupa o funcţie de conducere în cadrul structurilor alese este de 35 de ani.  +  Articolul 6 (1) CNTR are următoarele organe de conducere: a) Forumul naţional, format din câte un reprezentant al fiecărei structuri membre a CNTR; b) Consiliul director, ales de Forumul naţional, format din:1. preşedinte, ales din rândul reprezentanţilor structurilor asociative neguvernamentale de nivel naţional;2. secretar general, ales din rândul reprezentanţilor structurilor asociative neguvernamentale de nivel naţional;3. 6 vicepreşedinţi, aleşi după cum urmează:- 4 reprezentanţi din partea organizaţiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare;- un reprezentant din partea organizaţiilor de tineret ale minorităţilor naţionale;- un reprezentant al Camerei judeţene.4. 9 membri aleşi după cum urmează:- 2 reprezentanţi ai Camerei judeţene;- un reprezentant din partea organizaţiilor de tineret aparţinând sau agreate de partidele politice parlamentare;- 2 reprezentanţi din partea minorităţilor naţionale;- 4 reprezentanţi din partea structurilor asociative neguvernamentale de tineret de nivel naţional. (2) Statutul CNTR este elaborat de Consiliul director şi aprobat de Forumul naţional.  +  Articolul 7 (1) Fondurile necesare funcţionării CNTR se prevăd anual, distinct, prin legea bugetului de stat, la titlul "Transferuri", pe baza proiectului de buget înaintat de acesta. (2) Alte surse de finanţare pot proveni din donaţii, legate, sponsorizări, subvenţii de la autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din venituri realizate din activităţi proprii sau din colaborări, desfăşurate conform legii.  +  Articolul 8La elaborarea politicilor guvernamentale în domeniul tineretului, Guvernul României, prin instituţiile sale abilitate, are obligaţia de a consulta CNTR.  +  Articolul 9CNTR are obligaţia de a publică, în extras, şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, raportul anual şi bilanţul contabil.  +  Articolul 10 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţie contrară se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 iulie 2006.Nr. 351.--------------