ORDONANŢĂ nr. 39 din 28 august 1996 (**republicată**)(*actualizată*)privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar(actualizată până la data de 28 martie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul republicat al ordonanţei a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 25 februarie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 28 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004; RECTIFICAREA nr. 178 din 17 mai 2004; LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006.---------**) Republicată în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 30 iunie 1999.Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 30 august 1996, a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 88/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, a mai fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 110/1999 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001) şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 20/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 martie 2000 (aprobată prin Legea nr. 303/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 11 iunie 2001).***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, sintagmele societate bancară/bancă şi derivatele acestora din textul Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996, republicată, vor fi înlocuite cu sintagma instituţie de credit.****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006, în cuprinsul ordonanţei, sintagma "directorul general" se înlocuieşte cu termenul "directorul".  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se înfiinţează Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, denumit în continuare Fondul. (2) Fondul se constituie ca persoană juridică de drept public. Organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin statut propriu aprobat de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului, cu avizul consultativ al Asociaţiei Române a Băncilor.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (3) Sediul Fondului este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Scopul Fondului este: a) garantarea depozitelor constituite la instituţiile de credit autorizate în condiţiile legii şi efectuarea plăţilor sub forma compensaţiilor către persoane fizice, persoane juridice ori entităţi fără personalitate juridică, potrivit condiţiilor şi limitelor stabilite în prezenta ordonanţă; b) desfăşurarea activităţii, în cazul desemnării sale ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator al instituţiilor de credit; modul de desemnare şi activitatea Fondului în astfel de calităţi sunt cele stabilite de lege.-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (2) În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) depozit - orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, aflate într-un cont bancar de orice tip, inclusiv cont comun, ori din situaţii tranzitorii provenind din operaţiuni bancare şi pe care o instituţie de credit îl datorează titularului de cont, în conformitate cu condiţiile legale şi contractuale aplicabile, precum şi orice datorie a instituţiei de credit evidenţiată printr-un certificat emis de aceasta, cu excepţia obligaţiunilor cumpărate de organismele de plasament colectiv. În scopul calculării soldului creditor, se aplică regulile şi reglementările privind compensarea conform condiţiilor legale şi contractuale aplicabile unui depozit; b) depozit garantat - depozitul a cărui restituire este garantată până la concurenţa plafonului de garantare; c) depozit negarantat - depozitul a cărui restituire nu este garantată de Fond - depozit exclus - şi care se recuperează din averea instituţiei de credit declarate în stare de faliment în procesul lichidării, în conformitate cu dispoziţiile legale; d) depozit indisponibil - depozitul datorat şi plătibil, care nu a fost onorat de o instituţie de credit până la data deschiderii procedurii falimentului instituţiei de credit; e) data indisponibilizării depozitelor - data deschiderii procedurii falimentului instituţiei de credit debitoare; f) compensaţie - suma depozitului garantat care, în cazul indisponibilităţii sale, se plăteşte de către Fond deponentului garantat, până la concurenţa obligaţiei totale a unei instituţii de credit faţă de deponentul garantat, dar nu mai mult de limita maximă a plafonului de garantare, indiferent de moneda, numărul sau mărimea depozitelor garantate, deschise la o instituţie de credit; g) deponent garantat - titularul depozitului garantat; h) plafon de garantare - nivelul maxim al garantării per deponent, stabilit conform legii; i) baza de calcul a contribuţiei - soldul total în echivalent lei, reprezentând totalitatea depozitelor din categoria celor garantate în condiţiile stabilite de lege, în lei şi în valută convertibilă, aflate în evidenţa băncilor, persoane juridice române, a sucursalelor din România ale băncilor, persoane juridice străine, a reţelelor organizaţiilor cooperatiste de credit, respectiv a caselor centrale ale cooperativelor de credit şi ale cooperativelor de credit afiliate acestora, a altor instituţii de credit.Soldul total în lei este stabilit pentru data de 31 decembrie a fiecărui an. Echivalentul în lei al depozitelor în valută se calculează prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Naţională a României pentru această dată.-------------Lit. i) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. j) contribuţie - suma nerambursabilă datorată Fondului, conform legii, de către instituţiile de credit autorizate să atragă depozite, care se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra bazei de calcul definite la lit. i), stabilită pentru anul precedent plăţii contribuţiei; k) cont comun - contul deschis în numele a două sau mai multor persoane ori contul asupra căruia două sau mai multe persoane au drept de operare, drept ce poate fi exercitat sub semnătura a cel puţin uneia dintre aceste persoane; l) instituţia de credit, sucursala, statul membru au înţelesul prevăzut de Legea nr. 58/1998privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul IIInstituţiile de credit participante şi depozitele garantate--------------Titlul Cap. II a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 3 (1) Toate instituţiile de credit autorizate de către autoritatea competentă română să primească depozite de la public, inclusiv sucursalele acestora cu sediul în străinătate, sunt obligate să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, în conformitate cu prevederile art. 7. Excepţie fac instituţiile de credit pentru care există garanţia statului pentru depozitele atrase. (2) Sucursalele din România ale instituţiilor de credit având sediul în state membre ale Uniunii Europene vor înceta să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană. Participarea poate continua, la cerere, numai în cazul în care respectiva sucursală participă la o schemă de garantare în ţara de origine, membră a Uniunii Europene, care asigură un nivel de garantare inferior celui prevăzut de prezenta ordonanţă; participarea va fi numai pentru diferenţa de garanţie pentru cele două niveluri. (3) Sucursalele din străinătate ale instituţiilor de credit cu sediul în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, pot participa, la cerere, pentru diferenţa de garanţie, la schema de garantare a depozitelor din statul unde îşi desfăşoară activitatea, în cazul în care Fondul asigură un nivel de garantare inferior celui din statul în care operează sucursala.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 4 (1) Fondul garantează, în limitele prevăzute de prezenta ordonanţă, depozitele deţinute de rezidenţi şi nerezidenti, exprimate în moneda naţionala sau străină. (2) Lista depozitelor negarantate este prevăzută în anexa care face parte integrantă din ordonanţă.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004. (3) La deschiderea conturilor, microintreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, definite ca atare potrivit legii, precum şi celelalte categorii de persoane juridice ale căror depozite nu figurează în Lista depozitelor negarantate cuprinsă în anexa la Legea nr. 178/2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar - vor declara, pe propria răspundere, încadrarea depozitelor, conform legii, în categoria garantate sau negarantate. Pentru persoanele fizice, obligaţia declarării exista numai pentru cele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, prevăzute la pct. 1 din Lista depozitelor negarantate, pentru care obligaţia de încadrare a depozitelor acestora revine instituţiei de credit respective, care va face încadrarea în funcţie de informaţiile din baza de date, cu privire la cunoaşterea clientelei; similar se va proceda şi pentru societăţile din acelaşi grup prevăzute la pct. 1 din lista.-------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005. (4) Titularii de conturi care au conturi deschise în evidenţa instituţiilor de credit, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, vor depune la ghişeul instituţiei de credit unde au deschis contul declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (3).-------------Alin. (4) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (5) Titularii de conturi care au conturi deschise în evidenţa instituţiilor de credit şi la care, ulterior depunerii declaraţiei pe propria răspundere, au apărut modificări ce au condus la schimbarea încadrării iniţiale, au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la modificare, să prezinte instituţiei de credit o nouă declaraţie în care să menţioneze noua încadrare.-------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (6) Instituţiile de credit vor lua măsurile necesare pentru ţinerea evidenţei declaraţiilor şi încadrarea în termenele prevăzute pentru depunerea acestora.-------------Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul III Nivelul garantarii depozitelor  +  Articolul 5 (1) În cazul în care pentru o instituţie de credit s-a deschis procedura falimentului, Fondul plăteşte depozitele garantate în moneda naţională - leu, sub forma compensaţiilor, în limita plafonului de garantare, către deponenţii garantaţi, indiferent de moneda de constituire a depozitului ori de numărul depozitelor. Începând cu data de 1 iulie 2004, deponenţii garantaţi sunt atât persoanele fizice, cât şi persoanele juridice, inclusiv entităţile fără personalitate juridică, altele decât titularii depozitelor menţionaţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă. Plafonul per deponent garantat se stabileşte după cum urmează: a) începând cu 1 ianuarie 2006, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro; b) începând cu 1 ianuarie 2007, echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (2) Echivalentul în lei al plafonului de garantare şi al depozitelor în valută se calculează la data indisponibilizării depozitelor, respectiv la data deschiderii procedurii falimentului, prin utilizarea cursurilor de schimb valutar pentru valutele respective, cursuri comunicate de Banca Naţională a României pentru această dată.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (3) Plafonul de garantare menţionat la alin. (1) va include şi dobânda ce se datorează la aceste depozite până la data stabilită la art. 16 din prezenta ordonanţă şi se va aplica sumei totale a obligaţiei unei instituţii de credit faţă de un deponent, calculată în conformitate cu prevederile art. 6.--------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit". (4) Depozitele în valută vor fi garantate prin plata echivalentului lor în lei, calculată în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2).  +  Articolul 6 (1) Suma totală a obligaţiei unei instituţii de credit faţă de un deponent se va stabili prin însumarea tuturor depozitelor deţinute de acesta, inclusiv a dobânzii datorate şi neplătite la data stabilirii indisponibilitatii depozitelor.--------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit". (2) Calcularea în lei a obligaţiei în valută se va efectua utilizându-se cursul în lei, publicat de Banca Naţionala a României pentru respectiva moneda străină, în vigoare la data indisponibilitatii depozitelor. (3) În cazul în care instituţia de credit deţine o creanţa asupra unui deponent, suma prevăzută la alin. (1) va fi redusă în mod corespunzător cu suma obligaţiei acestui deponent faţă de instituţia de credit în cauza.--------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit". (4) În cazul unui cont comun, în situaţia în care există mai mulţi deponenţi, cota-parte a fiecărui deponent va fi luată în considerare pentru determinarea limitelor prevăzute la alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (2), şi art. 18 alin. (1). În absenţa unei prevederi contrare, soldul contului comun va fi divizat în părţi egale între deponenţi. Pentru calcularea limitelor menţionate, depozitele contului comun vor fi tratate ca şi când ar fi fost plasate de un singur deponent.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (5) Dacă deponentul nu este îndreptăţit la sumele aflate într-un cont, persoana care este îndreptăţită este acoperită de garanţie, cu condiţia ca această persoană să fi fost identificată sau să fie identificabilă înaintea datei indisponibilizării depozitelor. Dacă există mai multe persoane care sunt îndreptăţite, cota-parte a fiecăreia, conform mecanismelor prin care sunt administrate sumele, este luată în considerare la stabilirea limitelor prevăzute la alin. (4). Această prevedere nu se aplică societăţilor de investiţii colective.-------------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul IV Resursele financiare şi indatorarea Fondului  +  Articolul 7 (1) Fondul are următoarele resurse financiare: a) contribuţiile iniţiale, anuale, inclusiv contribuţiile majorate şi speciale ale instituţiilor de credit; b) încasările din recuperarea creanţelor Fondului;-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. c) împrumuturi:1. de la instituţii de credit, de la societăţi financiare şi de la alte instituţii, cu excepţia Băncii Naţionale a României;2. împrumuturi obligatare, prin emisiune de titluri de valoare ale Fondului; d) alte resurse - donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară; e) venituri din investirea resurselor financiare disponibile; f) alte venituri, stabilite conform legii.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi f) vor fi utilizate pentru plata depozitelor garantate în condiţiile stabilite de lege, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. d) vor fi utilizate potrivit scopului pentru care au fost acordate.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (3) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) lit. e) vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului. (4) În vederea stabilirii necesarului optim de resurse financiare, Fondul, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, va stabili anual gradul-ţintă de acoperire a expunerii sale, calculat ca raport între volumul resurselor financiare necesare ale Fondului şi suma totală a depozitelor garantate.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (5) Pentru asigurarea necesarului de resurse financiare ale Fondului, fiecare instituţie de credit autorizată să funcţioneze în România, participantă la Fond, este obligată să acorde anual Fondului o linie de credit stand-by în lei. Valoarea liniei de credit stand-by va fi stabilită anual, proporţional cu cota instituţiei de credit respective deţinută în volumul total al depozitelor din categoria celor garantate în condiţiile stabilite de lege, raportate Fondului la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se încheie convenţia de credit. Tragerile din linia de credit se vor efectua, în conformitate cu prevederile din convenţia privind creditul stand-by, numai în cazul necesităţii completării resurselor financiare proprii ale Fondului în situaţia falimentului unei instituţii de credit. Convenţiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate cel mai târziu până la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an. În cazul instituţiilor de credit pentru care o astfel de convenţie de credit stand-by nu se încheie în acest termen şi în suma corespunzătoare, Fondul va stabili nivelul contribuţiilor anuale necesar unei bune capitalizări a acestuia pentru atingerea gradului-ţintă de acoperire a expunerii sale, aprobat în vederea îndeplinirii scopului de garantare a depozitelor constituite la instituţiile de credit participante la Fond. Fondul va plăti, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care este acordată linia de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele neangajate.-------------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (6) Pentru anul 2006, având în vedere resursele financiare ale Fondului şi necesitatea atingerii unui grad de acoperire a expunerii acestuia de 2,3%, stabilit ca fiind adecvat pentru acest an, nivelul liniilor de credit stand-by va reprezenta echivalentul în lei al sumei de 150 milioane euro, cu o dobândă la nivelul BUBOR la 3 luni + 1% pe an, pentru care Fondul va plăti, în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care sunt acordate liniile de credit stand-by, un comision de neutilizare de 0,5% pentru sumele netrase. Convenţiile privind liniile de credit stand-by vor fi încheiate până la data de 15 aprilie 2006.-------------Alin. (6) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile de credit plătesc Fondului contribuţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) în moneda naţională - leu.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (2) Plata contribuţiilor iniţiale anuale, a contribuţiilor anuale majorate şi a celor speciale ale instituţiilor de credit se efectuează prin creditarea conturilor curente ale Fondului. Cuantumul contribuţiei iniţiale ce trebuie plătită de către instituţiile de credit se stabileşte după cum urmează: a) băncile, persoane juridice române, plătesc o contribuţie iniţială echivalentă cu 1% din capitalul social subscris şi vărsat, prevăzut în actul constitutiv; b) sucursalele băncilor, persoane juridice străine, autorizate să funcţioneze în România, plătesc o contribuţie iniţială echivalentă cu 1% din capitalul de dotare prevăzut în documentele de autorizare; c) casele centrale ale cooperativelor de credit plătesc o contribuţie iniţială de 1% din capitalul agregat vărsat al reţelei; d) celelalte instituţii de credit plătesc o contribuţie iniţială echivalentă cu 1% din capitalul social subscris şi vărsat, prevăzut în actul constitutiv.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (3) Contribuţia iniţială se plăteşte în termen de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (4) În cazul în care o instituţie de credit nu plăteşte contribuţia iniţială în intervalul de timp stabilit prin prezenta ordonanţă, la cererea Fondului, Banca Naţionala a României va debita contul curent al instituţiei de credit în cauza cu sumele datorate.--------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit". (5) Contribuţia iniţială plătită de instituţiile de credit va fi recunoscută drept cheltuiala deductibilă din punct de vedere fiscal.--------------Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit". (6) Instituţiile de credit ce vor rezultă ca urmare a unei fuziuni sau a altei modalităţi de transformare sunt scutite de la plata contribuţiei iniţiale.--------------Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 9 (1) Fiecare instituţie de credit, cu excepţiile prevăzute la art. 3, va plăti Fondului o contribuţie anuală reprezentând următoarele cote aplicate la baza de calcul a contribuţiei stabilită pentru anul precedent anului de plată: a) 0,2% în anul 2006; b) 0,1% în anul 2007; c) începând cu anul 2008, cota contribuţiei anuale va fi stabilită de către Fond, cu aprobarea Băncii Naţionale a României, pentru fiecare an de plată şi va fi comunicată instituţiilor de credit până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului de plată; cota contribuţiei anuale nu poate depăşi nivelul maxim de 0,5%.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.(1^1) Plata contribuţiei anuale în anul 2006 se va face până cel târziu la data de 31 martie 2006. În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (6), Fondului urmează a i se plăti în plus, până cel târziu la data de 30 aprilie 2006, o contribuţie în cotă de 0,2%.-------------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (2) Contribuţia anuală a fiecărei instituţii de credit se stabileşte pe baza declaraţiilor transmise de către aceasta Fondului, prin intermediul unui formular, ale cărui format şi dată de raportare se vor stabili de către Fond.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (3) Contribuţia anuală datorată Fondului, pe care trebuie să o plătească o instituţie de credit nou-autorizată în cursul anului de raportare, se va calcula prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată conform prevederilor alin. (1) cu numărul de zile ce au trecut de la data obţinerii autorizaţiei de funcţionare de la Banca Naţională a României până la sfârşitul anului. În cazul în care o instituţie de credit este declarată în faliment în cursul anului de raportare, baza de calcul a contribuţiei anuale sau, după caz, a contribuţiei anuale majorate a acesteia se determină pentru ultima zi a trimestrului precedent celui în care a intrat în faliment. Contribuţia anuală care trebuie plătită se calculează prin înmulţirea cotei de 1/365 din contribuţia determinată, în condiţiile acestui alineat, cu numărul de zile de la începutul anului până la data deschiderii procedurii falimentului. Contribuţiile datorate şi neachitate Fondului de către instituţiile de credit intrate în faliment se recuperează de către acesta din averea instituţiilor de credit în faliment.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (4) Fiecare instituţie de credit este obligată să plătească, până cel târziu la data de 30 aprilie a anului de plată, contribuţia corespunzătoare cotei comunicate de Fond. În condiţiile în care plata contribuţiei anuale nu se va efectua la termen se vor aplica prevederile art. 8 alin. (4).-------------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (5) Fondul este autorizat să majoreze contribuţia anuală ce trebuie plătită de o instituţie de credit până la dublul nivelului acesteia dacă, potrivit reglementărilor emise de Fond şi reglementărilor prudenţiale stabilite de Banca Naţională a României, rezultă că aceasta s-a angajat în politici riscante şi nesănătoase. În situaţia suspendării plăţii contribuţiilor anuale conform prevederilor art. 12 alin. (1), Fondul este îndreptăţit să stabilească pentru aceste instituţii de credit, conform normelor sale, contribuţii anuale majorate corespunzătoare.-------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.(5^1) Pentru anul 2006, instituţiile de credit pentru care Fondul a stabilit şi a comunicat deja aplicarea de contribuţii anuale majorate vor plăti o cotă a contribuţiei anuale de 0,25%, în situaţia respectării condiţiilor prevăzute la alin. (1^1), în caz contrar urmând a se plăti contribuţiile anuale majorate comunicate deja instituţiilor de credit în cauză.-------------Alin. (5^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (6) În cazul în care Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României va decide majorarea contribuţiei anuale în condiţiile prevăzute la alin. (5), instituţia de credit respectivă va fi înştiinţată despre această decizie până cel târziu la sfârşitul lunii februarie a anului de plată.-------------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (7) Contribuţiile anuale efectuate de instituţiile de credit sunt recunoscute drept cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.--------------Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 10 (1) În cazul în care, la solicitarea Fondului, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României apreciază că resursele Fondului sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată, acesta poate stabili plata unei contribuţii speciale de către fiecare instituţie de credit, egală cu până la nivelul contribuţiei anuale aferente exerciţiului financiar respectiv. În condiţiile în care plata contribuţiei speciale nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile art. 8 alin. (4).-------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (2) Cuantumul efectiv al contribuţiei speciale, precum şi termenul de plată a acesteia se stabilesc de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (3) Contribuţiile speciale plătite de bănci în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 12 (1) În situaţia în care Fondul a acumulat un nivel de resurse proprii considerat adecvat faţă de totalul depozitelor garantate, aflate în evidenţa instituţiilor de credit participante la Fond, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României poate decide, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului, suspendarea plăţii contribuţiilor anuale.-------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (2) În situaţiile în care resursele Fondului scad sub nivelul prevăzut la alin. (1), plata contribuţiilor anuale va fi reluată.  +  Articolul 13Contribuţiile făcute de instituţiile de credit nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau dizolvării unei instituţii de credit.--------------Art. 13 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 14-------------Alin. (1) al art. 14 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (3) Fondul poate cere Guvernului sa garanteze împrumuturile sale, acesta din urma fiind obligat sa ia o decizie în aceasta privinţa în termen de 15 zile de la data cererii.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul V Conturi bancare şi utilizarea resurselor Fondului  +  Articolul 15 (1) Fondul poate să deschidă conturi, după caz, la instituţii de credit şi instituţii financiare din ţară şi din străinătate. (2) Resursele financiare disponibile, prevăzute la art. 7 alin. (1), pot fi investite de Fond în: a) titluri de stat, titluri garantate de stat şi titluri de valoare emise de Banca Naţională a României; b) depozite la termen, certificate de depozit şi alte instrumente financiare ale instituţiilor de credit;-----------Lit. b) a alin. (2) al art. 15 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005. c) titluri de stat emise de statele membre ale Uniunii Europene, titluri emise de băncile centrale ale acestora şi titluri emise de Trezoreria Statelor Unite ale Americii, investiţii care pot fi efectuate începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.(2^1) La stabilirea instrumentelor financiare şi a emitenţilor acestora, prevăzuţi la alin. (2), se au în vedere minimizarea riscurilor, asigurarea eficientei şi a lichidităţii plasamentelor respective. Strategia privind expunerea Fondului, atât pentru fiecare dintre instrumentele financiare, cat şi pentru fiecare emitent, se stabileşte, anual, de către Consiliul de administraţie al Fondului, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.-----------Alin. (2^1) al art. 15 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005. (3) Profitul Fondului, obţinut ca diferenţa între veniturile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e) şi cheltuielile acestuia, este neimpozabil şi este repartizat pentru constituirea unui fond anual de participare la profit, în limita unei cote de până la 1% din profit, cu aprobarea Consiliului de administraţie al Fondului, iar diferenţa va fi utilizata pentru reîntregirea resurselor Fondului, destinate plăţii depozitelor garantate, precum şi pentru finanţarea investiţiilor corporale şi necorporale ale acestuia, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Banca Naţionala a României.-------------Alin. (3) al art. 15 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 238 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 672 din 27 iulie 2005.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul VI Plata depozitelor garantate  +  Articolul 16 (1) Fondul va efectua plata compensaţiilor pentru depozitele garantate, atunci când acestea devin indisponibile. (2) Depozitele sunt considerate indisponibile de la data deschiderii procedurii falimentului instituţiei de credit. (3) Desemnarea instituţiilor de credit plătitoare, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul de administraţie al Fondului, se va face, în termen de până la 10 zile de la data deschiderii procedurii, prin licitaţie publică.-------------Alin. (3) al art. 16 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 17 (1) În termen de 30 de zile de la data desemnării de către instanţă a lichidatorului, altul decât Fondul, acesta transmite Fondului lista cuprinzând persoanele fizice şi persoanele juridice, conform legii, care au constituit depozite garantate, suma totală a depozitelor garantate ale fiecărui deponent şi a obligaţiilor acestuia faţă de instituţia de credit, în conformitate cu necesităţile şi solicitările Fondului. Termenul de 30 de zile pentru întocmirea listei este valabil şi pentru Fond, în situaţia în care acesta a fost desemnat lichidator. (2) Fondul este obligat să publice la sediul tuturor unităţilor teritoriale ale instituţiilor de credit pentru care s-a deschis procedura falimentului, pe site-ul Fondului şi în cel puţin două ziare de circulaţie naţională atât informaţii privind indisponibilitatea depozitelor, cât şi informaţii privind plata compensaţiilor, perioada în cursul căreia va avea loc plata compensaţiilor, instituţiile de credit, inclusiv unităţile teritoriale ale acestora, care vor fi mandatate să efectueze plata. De asemenea, vor fi făcute publice, respectiv vor fi comunicate deponenţilor, la cerere, informaţii despre documentele şi condiţiile ce trebuie îndeplinite, precum şi formalităţile de urmat pentru obţinerea compensaţiei.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 18 (1) Pe baza datelor din lista întocmită conform prevederilor art. 17 alin. (1) Fondul stabileşte pentru fiecare deponent compensaţia, respectiv lista de plată a compensaţiilor, ce va fi transmisă instituţiei/instituţiilor de credit mandatate să efectueze plăţile către deponenţii garantaţi. Plata compensaţiilor către deponenţii garantaţi se va efectua în termen de cel mult două luni de la data primirii de la lichidator a listei prevăzute la art. 17 alin. (1), dar nu mai mult de 3 luni de la data indisponibilizării depozitelor. Compensaţiile plătite sunt exceptate de orice plăţi, precum comisioane, taxe ori impozite. (2) În situaţii excepţionale şi în cazuri speciale Fondul poate solicita Băncii Naţionale a României o prelungire a termenului de plată. Nici o astfel de prelungire nu poate depăşi 3 luni. Banca Naţională a României poate, la cererea Fondului, să acorde cel mult două prelungiri. (3) Prelungirile de termene de plată prevăzute la alin. (2) nu vor putea fi invocate de Fond pentru a refuza beneficiul garanţiei unui deponent care nu a fost în măsură să îşi valorifice dreptul său la plata unei compensaţii în termenele de mai sus. Fondul va putea plăti compensaţiile şi după expirarea termenelor de mai sus, dar nu mai târziu de 3 ani de la începerea plăţii compensaţiilor. (4) Dacă un deponent sau orice persoană îndreptăţită ori interesată de suma aflată într-un cont se află în cercetare penală în legătură cu o infracţiune decurgând din sau având legătură cu spălarea banilor, Fondul poate suspenda orice plată, la solicitarea organelor abilitate legal, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive."-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 19Fondul se subrogă în drepturile deponenţilor pentru o sumă egală cu suma garantată. În acest scop Fondul înregistrează, potrivit art. 88 alin. (2) din Legea nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, în registrul grefei tribunalului, suma depozitelor pe care urmează a le plăti deponenţilor, rezultată din situaţia întocmită de lichidatorul băncii, conform art. 17 alin. (1).-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 20Fondul va furniza deponenţilor, prin cel puţin două ziare de circulaţie naţională şi pe site-ul Fondului, informaţii referitoare la: a) încheierea perioadei de plată prin unităţile instituţiilor de credit mandatate; b) posibilitatea obţinerii direct de la Fond a compensaţiilor neachitate, precum şi modalităţile de plată; c) termenul-limită de obţinere a compensaţiilor; d) documentele, condiţiile şi formalităţile necesare pentru obţinerea compensaţiei.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 21Fondul poate mandata una sau mai multe instituţii de credit să efectueze plata depozitelor garantate în condiţiile ce vor fi stabilite de acesta.--------------Art. 21 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 22Plata depozitelor garantate va fi făcuta în lei.  +  Articolul 23Obligaţia instituţiei de credit faţă de deponentii săi se reduce cu suma corespunzătoare plăţilor efectuate de Fond pentru compensarea depozitelor garantate.--------------Art. 23 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 24Fondul va informa periodic lichidatorul instituţiei de credit asupra sumelor plătite deponenţilor de către Fond.--------------Art. 24 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 24^1 (1) Pentru realizarea obiectivelor procedurii de lichidare, Fondul poate angaja prin contract persoane fizice, firme sau instituţii specializate în activitatea de lichidare ori consultanţă în acest domeniu. Desemnarea instituţiei sau firmei se va face prin licitaţie publică. (2) În cazul persoanelor fizice, plata contravalorii prestaţiilor se va stabili prin negociere, sub forma unei sume forfetare ori a unor procente din valoarea recuperată, procente ce pot fi diferenţiate în funcţie de condiţiile stabilite de Fond pentru prestaţiile respective.-------------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 25Creanţele deponenţilor, altele decât cele plătite de Fond, vor fi compensate din averea instituţiei de credit în conformitate cu prevederile legale privind reorganizarea şi lichidarea judiciară a societăţilor comerciale.--------------Art. 25 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Capitolul VIIConducerea şi administrarea Fondului-------------Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 26 (1) Fondul este administrat de un consiliu de administraţie format din 7 membri. (2) Consiliul de administraţie este compus din: a) 3 membri numiţi de Banca Naţională a României, dintre care unul va fi numit preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului; b) 2 membri numiţi de Asociaţia Română a Băncilor; c) un membru numit de Ministerul Finanţelor Publice; d) un membru numit de Ministerul Justiţiei. (3) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului sunt numiţi pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit. (4) Membrii consiliului de administraţie ale căror mandate au expirat vor rămâne în funcţie până la numirea succesorilor lor. (5) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului poate fi înlocuit, în caz de absenţă sau de imposibilitate temporară de a participa, de un membru al consiliului de administraţie numit de el sau, în absenţa acestei numiri, de cel mai în vârstă membru al consiliului de administraţie. (6) În caz de incompatibilitate sau imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului de către unul dintre membrii Consiliului de administraţie al Fondului, numirea înlocuitorului se face în condiţiile alin. (2) pentru durata rămasă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată de 90 de zile consecutive. (7) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului primesc o indemnizaţie în limita a 20% din salariul directorului Fondului.------------Alin. (7) al art. 26 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006, prin înlocuirea sintagmei "directorul general" cu termenul "directorul".-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 27Membrii Consiliului de administraţie al Fondului trebuie să fie rezidenţi în România, licenţiaţi în domeniul economic sau juridic, cu o bună reputaţie şi onorabilitate şi cu experienţă profesională de minimum 5 ani în domeniul financiar-bancar, să nu li se fi retras în ultimii 5 ani aprobarea de conducători, în cazul celor care au fost numiţi anterior conducători de instituţii financiare.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 28 (1) Membrii consiliului de administraţie: a) nu pot fi soţi, rude sau afini până la gradul al doilea între ei; b) nu trebuie să fi fost declaraţi faliţi; c) nu trebuie să aibă cazier judiciar. (2) Membrii Consiliului de administraţie al Fondului nu pot lua parte la luarea deciziilor privind o instituţie de credit unde este angajata una dintre persoanele menţionate la alin. (1) lit. a).--------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 29 (1) Calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Fondului încetează în următoarele situaţii: a) la încheierea mandatului; b) prin demisie; c) în caz de incompatibilitate; d) prin înlocuire, conform art. 26 alin. (6); e) în cazurile prevăzute la art. 28 alin. (1); f) prin revocare. (2) Revocarea din funcţie a oricărui membru al Consiliului de administraţie al Fondului se face în aceleaşi condiţii ca şi la numirea acestora, caz în care conducătorul instituţiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.-------------Art. 29 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 30 (1) Consiliul de administraţie trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe luna în şedinţa ordinară. (2) Consiliul de administraţie poate fi convocat în şedinţa extraordinară de către preşedinte din proprie iniţiativă sau la cererea oricărui membru al consiliului de administraţie. (3) Consiliul de administraţie trebuie să fie convocat în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei. (4) Convocarea trebuie să conţină ordinea de zi, data şi documentele supuse discuţiei, precum şi locul de desfăşurare a şedinţei. (5) Şedinţele vor avea loc la sediul Fondului sau în orice alt loc unde s-a convenit. (6) În situaţia care solicită acţiuni urgente, termenul de 5 zile poate fi redus, iar convocarea va fi efectuată verbal. (7) Consiliul de administraţie deliberează în mod valabil în prezenta a cel puţin 5 din numărul membrilor săi. (8) Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritate simpla de voturi din totalul membrilor acestuia. (9) Procesul-verbal al şedinţei, care conţine ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate, dacă este cazul, se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă.-------------Alin. (9) al art. 30 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 31Atribuţiile Consiliului de administraţie al Fondului sunt următoarele: a) analizează, avizează şi propune Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României spre aprobare:1. statutul Fondului şi reglementările elaborate de Fond în aplicarea legii;2. structura organizatorică şi de personal, precum şi politica salarială;3. bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului;4. majorarea contribuţiilor, în conformitate cu art. 9 alin. (5);5. suspendarea şi reluarea contribuţiilor, în conformitate cu art. 12;6. stabilirea contribuţiilor speciale, nivelul acestora şi termenul de plată, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) şi (2);7. împrumuturile Fondului, inclusiv cele de tipul liniilor de credit stand-by, precum şi emiterea de titluri de valoare de către acesta;-------------Pct. 7 al lit. a) a art. 31 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.8. raportul anual de activitate şi situaţiile financiare anuale;9. strategia anuală privind expunerea Fondului, care are ca obiective principale minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, iar ca obiectiv complementar randamentul acestora; criteriile de selectare a plasamentelor vor fi cuantificate şi ierarhizate în funcţie de aceste trei obiective;-------------Pct. 9 al lit. a) a art. 31 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.10. stabilirea anuală a gradului-ţintă de acoperire a expunerii Fondului în vederea determinării necesarului optim de resurse financiare ale acestuia, precum şi stabilirea cotei contribuţiei anuale a instituţiilor de credit.-------------Pct. 10 al lit. a) a art. 31 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. b) analizează şi aprobă:1. numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor conducerii executive;-------------Pct. 1 al lit. b) a art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.2. propuneri cu privire la modalităţile, plafoanele maxime, termenele şi condiţiile de plasare stabilite în cadrul strategiei anuale privind expunerea Fondului;-------------Pct. 2 al lit. b) a art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.3. desemnarea Fondului ca administrator special, administrator interimar ori ca lichidator la instituţiile de credit;-------------Pct. 3 al lit. b) a art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.4. contractarea, cu persoane fizice şi juridice, române sau străine, de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenţă şi consultanţă de specialitate, pe bază de licitaţie publică;5. cererile de ofertă şi ofertele instituţiilor de credit, în cazul tranzacţiilor privind achiziţionarea de active şi asumarea de pasive, conform reglementărilor legale privind procedura falimentului instituţiilor de credit;6. propunerile din rapoartele întocmite, conform prevederilor legale, în calitatea Fondului de lichidator, rapoartele întocmite, dacă este cazul, în calitatea Fondului de administrator special ori interimar, materiale care conţin soluţii şi propuneri care necesită aprobarea consiliului de administraţie şi care ţin atât de calităţile menţionate, cât şi de cea de creditor la instituţii de credit în faliment, alte materiale ce ţin de aplicarea reglementărilor Fondului, de buna desfăşurare a activităţii acestuia;-------------Pct. 6 al lit. b) a art. 31 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.7. raportul cu privire la selectarea auditorilor financiari pe bază de licitaţie;8. sistemul de control intern, inclusiv auditul intern;9. implicaţiile asupra Fondului ale hotărârii judecătoreşti privind începerea procedurii falimentului şi stabilirea măsurilor de luat, pe baza propunerilor directorului, cu privire la modalităţile de lichidare a instituţiilor de credit declarate în stare de faliment, respectiv cu privire la plata compensaţiilor către deponenţi;------------Pct. 9 al lit. b) a art. 31 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006, prin înlocuirea sintagmei "directorul general" cu termenul "directorul".10. solicitările Fondului cu privire la primirea de la Banca Naţională a României şi de la instituţiile de credit participante a documentelor şi informaţiilor necesare funcţionării în bune condiţii a acestuia;10^1. reglementările interne ale Fondului, precum şi reglementări emise în aplicarea procedurilor de lichidare în cazul instituţiilor de credit la care Fondul are calitatea de lichidator;-------------Pct. 10^1 al lit. b) a art. 31 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.10^2. cota de constituire a fondului anual de participare la profit;-------------Pct. 10^2 al lit. b) a art. 31 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.10^3. alte informări şi rapoarte solicitate privind activitatea Fondului;-------------Pct. 10^3 al lit. b) a art. 31 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.11. exercită orice alte sarcini prevăzute de lege sau date de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 32 (1) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului are următoarele atribuţii: a) stabileşte ordinea de zi şi convoacă consiliul de administraţie în conformitate cu prevederile legii; b) conduce lucrările şedinţelor Consiliului de administraţie al Fondului; c) solicită directorului sau, în lipsa acestuia, înlocuitorilor săi, prezentarea materialelor ce constituie obiectul ordinii de zi;------------Lit. c) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006, prin înlocuirea sintagmei "directorul general" cu termenul "directorul". d) numeşte un membru al Consiliului de administraţie al Fondului, care îl înlocuieşte în cazul imposibilităţii temporare de participare; e) face propuneri de numire în funcţie a membrilor conducerii executive;-------------Lit. e) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. f) semnează contractele de muncă cu membrii conducerii executive şi le stabileşte salariile de încadrare, precum şi indemnizaţiile respective; g) acordă prime şi alte stimulente conducerii executive şi aprobă propunerile de premiere a personalului, prezentate de director;------------Lit. g) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006, prin înlocuirea sintagmei "directorul general" cu termenul "directorul". h) asigură prezentarea la Consiliul de administraţie al Fondului a bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţiilor financiare anuale, raportului anual de activitate, precum şi a propunerii privind alocarea profitului Fondului; i) controlează activitatea directorului;------------Lit. i) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006, prin înlocuirea sintagmei "directorul general" cu termenul "directorul". j) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României. De asemenea, asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie al Fondului şi informarea acestuia asupra modului de realizare a hotărârilor;-------------Lit. j) a alin. (1) al art. 32 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. k) exercită orice alte sarcini în aplicarea prevederilor legale sau date de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României ori Consiliul de administraţie al Fondului. (2) Preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului împreună cu directorul înaintează şi prezintă, după caz, Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României materialele prevăzute la art. 31 lit. a). Propune spre aprobare Consiliului de administraţie al Fondului măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor trasate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României.------------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006, prin înlocuirea sintagmei "directorul general" cu termenul "directorul".-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 33Directorul Fondului conduce operativ activitatea curentă a acestuia, asigură îndeplinirea hotărârilor Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi Consiliului de administraţie al Fondului şi informează asupra modului de realizare a acestora. Directorul Fondului are următoarele atribuţii:------------Partea introductivă a art. 33 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006, prin înlocuirea sintagmei "directorul general" cu termenul "directorul". a) reprezintă Fondul în raporturile cu Banca Naţională a României, instituţiile de credit, ministerele şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, alte persoane fizice şi juridice, române sau străine, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti şi arbitrale; b) propune Consiliului de administraţie al Fondului, spre avizare, respectiv spre aprobare, documentele prevăzute la art. 31 lit. a) şi b);b^1) asigură plasarea resurselor financiare ale Fondului, urmărind minimizarea riscului şi lichiditatea plasamentelor, ca obiective principale, precum şi randamentul plasamentului, ca obiectiv complementar, potrivit strategiei anuale aprobate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi potrivit hotărârilor Consiliului de administraţie al Fondului, care va fi informat lunar asupra aplicării strategiei anuale;-------------Lit. b^1) a art. 33 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.b^2) asigură efectuarea investiţiilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi în limita plafoanelor aprobate;-------------Lit. b^2) a art. 33 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. c) asigură publicarea listei instituţiilor de credit ai căror clienţi beneficiază de garantarea rambursării depozitelor şi a modificărilor ulterioare ale acesteia; d) asigură îndeplinirea tuturor procedurilor necesare pentru efectuarea plăţilor prevăzute de lege, în cazul indisponibilizării depozitelor; e) monitorizează şi supraveghează activitatea Fondului de administrare şi lichidare la instituţii de credit, precum şi cea de plată a compensaţiilor deponenţilor garantaţi; dispune asupra măsurilor de luat în activitatea Fondului în situaţiile enumerate; monitorizează activitatea lichidatorilor la instituţiile de credit în faliment în cazurile în care Fondul are numai calitatea de creditor;-------------Lit. e) a art. 33 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. f) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale salariaţilor Fondului; g) angajează cheltuielile legate de funcţionarea Fondului în limita prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat;-------------Lit. g) a art. 33 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. h) asigură organizarea şi exercitarea controlului intern şi auditului intern, în conformitate cu normele emise de Fond; i) încheie contracte de servicii privind activitatea de lichidare, servicii de asistenţă şi de consultanţă de specialitate cu persoane fizice şi juridice române şi străine; j) îndeplineşte orice altă atribuţie dată în aplicarea prevederilor legale ori dată în sarcina sa de Consiliul de administraţie al Fondului.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul VIII Situaţii financiare anuale şi controlul acestora  +  Articolul 34Fondul are obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor proprii în domeniu avizate de Banca Naţională a României şi de Ministerul Finanţelor Publice.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 34^1În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern şi audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în concordanţă cu reglementările legale.-------------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.-------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 36 (1) În scopul auditării situaţiilor financiare, Fondul va încheia contract cu un auditor financiar, persoană juridică autorizată de Camera Auditorilor Financiari din România, potrivit legii. (2) Raportul auditorului financiar, împreună cu opinia sa, va fi prezentat Consiliului de administraţie al Fondului, respectiv Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.-------------Art. 37 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 38Exerciţiul financiar al Fondului începe la data de 1 ianuarie şi se termină la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Fondului.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 39 (1) Situaţiile financiare anuale se aprobă de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, la propunerea Consiliului de administraţie al Fondului. (2) Raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale, aprobate de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, precum şi raportul auditorului financiar vor fi făcute publice.-------------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.-------------Art. 39 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul IX Informaţii care se vor comunică Fondului  +  Articolul 40 (1) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului, Banca Naţională a României va comunică orice informaţii disponibile pe care le apreciază ca necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului. (2) La cererea Consiliului de administraţie al Fondului, instituţiile de credit vor comunică orice informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor Fondului şi care nu sunt disponibile la Banca Naţională a României. (3) Informaţiile obţinute vor fi utilizate de către Fond, exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.-------------Art. 40 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 41 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Fondul verifică la instituţiile de credit atât realitatea datelor înscrise în declaraţiile privind calculul şi plata contribuţiilor datorate, cât şi respectarea prevederilor legale cu privire la informarea deponenţilor de către instituţiile de credit. De asemenea, Fondul va putea să încheie contracte cu auditori financiari, persoane juridice, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru verificarea evidenţelor contabile ale unei instituţii de credit. Desemnarea auditorilor şi necesitatea verificării care urmează să fie efectuată de aceştia vor fi supuse aprobării Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.-------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006. (2) În cadrul examinării menţionate la alin. (1) de mai sus, Fondul sau persoana mandatata de acesta poate să solicite membrilor consiliului de administraţie şi salariaţilor instituţiei de credit, precum şi auditorilor acestei instituţii orice informaţii necesare pentru calculul depozitelor garantate.--------------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Articolul 42Membrii Consiliului de administraţie al Fondului, salariaţii Fondului, precum şi celelalte persoane angajate de către Fond au obligaţia de a nu dezvălui secretul profesional asupra informaţiilor obţinute în cursul activităţii lor, decât în condiţiile prevăzute de Legea nr. 58/1998, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 42 a fost modificat de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul X Informaţii pentru deponenţi  +  Articolul 43 (1) Instituţiile de credit sunt obligate să comunice deponenţilor toate informaţiile referitoare la schema de garantare de care aceştia au nevoie, în special cele privind tipurile de depozite garantate, respectiv tipurile de depozite excluse de la plata compensaţiilor - depozite negarantate -, nivelul plafonului de garantare, modul de calcul al compensaţiei, documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plătite de către Fond, intervalul de timp în care pot fi plătite compensaţiile pentru depozitele garantate.-------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie disponibile la toate sediile instituţiilor de credit, într-un loc accesibil deponenţilor, şi să fie prezentate într-o formă uşor de înţeles.--------------Alin. (2) al art. 43 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit". (3) Fondul va stabili reguli de prezentare a informaţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 44Instituţiile de credit nu au dreptul să facă anunţuri către public în care să se prevadă alte tipuri de depozite garantate sau niveluri de garantare a depozitelor persoanelor fizice mai mari decât cele stabilite conform prezentei ordonanţe.--------------Art. 44 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004, prin înlocuirea sintagmei "societate bancară" cu sintagma "instituţie de credit".  +  Capitolul XI Sancţiuni  +  Articolul 45 (1) Dacă o instituţie de credit nu se conformează obligaţiilor care îi revin în calitate de participant la Fond, acesta va notifica Băncii Naţionale a României, în vederea luării tuturor măsurilor necesare, inclusiv limitarea dreptului instituţiei de credit de a atrage depozite de la public şi retragerea autorizaţiei de funcţionare. (2) Depozitele constituite la instituţia de credit respectivă înaintea luării măsurilor prevăzute la alin. (1) rămân garantate de către Fond până la data la care acestea devin indisponibile.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 46Instituţia de credit căreia i s-au aplicat sancţiunile prevăzute la art. 45 alin. (1) va fi obligată în continuare să îşi plătească obligaţiile corespunzătoare pentru exerciţiul financiar în cursul căruia i s-au aplicat aceste sancţiuni.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 46^1Fondul şi Banca Naţională a României, după caz, sunt împuternicite să emită reglementările necesare pentru a pune în aplicare şi a impune respectarea prevederilor legislaţiei referitoare la activitatea Fondului. Reglementările elaborate de Fond pot fi sub formă de regulamente, norme, ordine, circulare şi comunicate şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Reglementările sub formă de regulamente şi norme se aprobă de Banca Naţională a României.-------------Art. 46^1 a fost introdus de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Capitolul XII Dispoziţii finale-------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 48Fondul este scutit de plată oricăror comisioane pentru operaţiunile efectuate de Banca Naţionala a României în contul sau.-------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 50Prima întrunire a Consiliului de administraţie al Fondului se va ţine în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de modificare şi completare a prezentei ordonanţe.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  Articolul 51Fondul va elabora statutul său şi reglementări în aplicarea prevederilor legii de modificare şi completare a prezentei ordonanţe, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.-------------Art. 51 a fost modificat de pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.-------------Art. 52 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.  +  AnexăLISTA DEPOZITELOR NEGARANTATE1. Depozite plasate de către persoanele aflate în relaţii speciale cu instituţia de credit, respectiv: administratorii, inclusiv conducătorii, directorii, cenzorii, auditorii independenţi, acţionarii semnificativi, deponenţii cu statut similar în cadrul altor societăţi din acelaşi grup, familiile persoanelor fizice de mai sus - soţii, precum şi rudele şi afinii de gradul întâi, persoanele terţe care acţionează în numele deponenţilor menţionaţi, precum şi societăţile din acelaşi grup------------Pct. 1 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 15 septembrie 2004.2. Depozite ale persoanelor fizice şi juridice, inclusiv entităţi fără personalitate juridică care au obţinut, pe bază individuală, rate de dobândă şi concesii financiare care au contribuit la agravarea situaţiei financiare a instituţiei de credit3. Depozite ale instituţiilor de credit, inclusiv cele provenind din fondurile proprii ale acestora, cu excepţia depozitelor instituţiilor de credit în faliment.------------Pct. 3 din anexă a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.4. Depozite ale instituţiilor financiare5. Depozite ale societăţilor de asigurare-reasigurare, inclusiv intermediarii în asigurări6. Depozite ale organismelor de plasament colectiv, precum fonduri mutuale, societăţi de investiţii7. Depozite ale fondurilor de pensii8. Depozite ale autorităţilor publice centrale şi locale9. Depozite ale regiilor autonome, companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale, altele decât microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii10. Depozite nenominative------------Pct. 11 din anexă a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.12. Datorii de natură obligatară, precum şi obligaţii care izvorăsc din accepte proprii şi bilete la ordin emise de instituţia de credit13. Depozite rezultate din tranzacţii pentru care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare pentru infracţiunea de spălare de bani.-------------Anexa a fost introdusă conform pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 178 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 1 iunie 2004.------------