ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere(actualizata până la data de 4 septembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002**); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005; ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005****).----------------**) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin art. 2 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002 s-a dispus inlocuirea, în tot cuprinsul ordonantei de urgenta a denumirilor "Ministerul Industriei şi Comerţului" şi "Ministerul Finanţelor" cu "Ministerul Industriei şi Resurselor"***) şi, respectiv, "Ministerul Finanţelor Publice".----------------***) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 21, lit. g) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003 prevede că:"În cuprinsul actelor normative în vigoare urmatoarele denumiri se inlocuiesc, în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, după cum urmeaza:..................................................................................... g) Ministerul Industriei şi Resurselor, Departamentul de Politici Economice şi Departamentul de Comert Exterior, cu Ministerul Economiei şi Comerţului;"----------------****) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 10 din ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005, prevede că:" În cadrul art. 1 şi 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 382/2002, cu modificările şi completările ulterioare, termenii şi expresiile urmatoare se interpreteaza după cum urmeaza: a) în sensul art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, expresia produse petroliere livrate se referă la produse livrate pe piaţa interna; b) în sensul art. 5 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, expresia destinaţia produsului se referă la categoria de folosinţă şi tipurile de utilizatori ai produsului în cauza, iar nu la localizarea utilizatorilor."În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în preţul produselor petroliere livrate, benzina şi motorina, obtinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentand echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrarii. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost abrogat prin pct. 37 al art. 298 din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.  +  Articolul 2Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile art. 1, este gestionat de Ministerul Economiei şi Comerţului şi va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol.  +  Articolul 3Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentand influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operaţiunile de finanţare a importurilor de titei în perioada 1992-1997 şi din preturile produselor petroliere practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol.-------------Art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 4Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., şi se va utiliza pentru: a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluata la datoria publică, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare;a^1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizeaza pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidenţa echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data platii; b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusa să fie plătită cu prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 3.-------------Art. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002.Lit. a^1) a art. 4 a fost introdusa prin al art. II din ORDONANTA nr. 41 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005.  +  Articolul 5Obligaţia de a calcula şi de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor şi procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului.  +  Articolul 6 (1) Sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost efectuate livrarile. (2) Sumele se vor livra în lei şi pe fiecare ordin de plată se va menţiona echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării platii.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 7Suma fixa inclusa în preturile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezinta cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal.  +  Articolul 8Oblibaţiile de plată acoperite în condiţiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalitatilor de intarziere.  +  Articolul 9Oblibaţiile şi creantele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi evidentiate în conturi în afara bilantului.  +  Articolul 10Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agentii economici producători sau procesori se aplică majorări de intarziere conform legislaţiei fiscale.  +  Articolul 11Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 11^1Fondul special pentru produse petroliere se desfiinteaza după achitarea integrală a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 4.-------------Art. 11^1 a fost introdus prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002.  +  Articolul 12Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societatii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 70/1998, se modifica şi se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 OBLIGATII DE PLATAaferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000 ┌───┬────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │Nr.│ │Obliga-│Oblibaţiile con- │Totalul│Obli- │ │crt│ │tiile │stituite în lei │obliga-│gatii-│ │ │ Creditorul │consti-├───┬──────┬──────┤tiilor │le în │ │ │ │tuite │o- │cursul│ echi-│conso- │lei la│ │ │ │în va- │bli│ de │valent│lidate │cursul│ │ │ │luta │ga-│schimb│ în │ în │ de │ │ │ │(mii $)│ti-│valu- │valuta│valuta │25.100│ │ │ │ │ile│tar la│(mii $)(mii $)│lei/$ │ │ │ │ │ în│ data │ │ │(mili-│ │ │ │ │lei│ con- │ │ │arde │ │ │ │ │(mi│ sti- │ │ │ lei) │ │ │ │ │li-│tuirii│ │ │ │ │ │ │ │ar-│(lei/$) │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=3/4 │6=2+5 │ 7=6x │ │ │ │ │ │ │ │ │25.100│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ministerul Finanţelor Publice │ 90.625│293│ │38.712│129.337│ 3.247│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 1.│- pentru achitari la CHASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ (facilitate "CHASE") │ 69.449│ │ │ │ 69.449│ 1.743│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 2.│- pentru Acordul 15-SAL - TOTAL,│ 21.176│ │ │ │ 21.176│ 532│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │- pentru credit Acord 15-SAL │ 18.800│ │ │ │ 18.800│ 472│ │ │- pentru dobanzi │ 2.376│ │ │ │ 2.376│ 60│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 3.│- pentru conventii creante │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt/Iran - TOTAL, │ │227│ │30.435│ 30.435│ 764│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt │ │ 71│ 6.866│10.378│ 10.378│ 261│ │ │ Iran │ │156│ 7.744│20.057│ 20.057│ 503│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 4.│- pentru T.V.A. │ │ 66│ 8.015│ 8.277│ 8.277│ 208│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Petrolexportimport │ 5.565│ 37│ │ 2.933│ 8.497│ 213│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 5.│- prin THE CHASE MANHATTAN BANK │ 46│ │ │ │ 46│ 1│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 6.│- prin SOCIETE GENERALE - TOTAL,│ 5.518│ │ │ │ 5.518│ 139│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ valoare facturata │ 2.612│ │ │ │ 2.612│ 66│ │ │ penalităţi calculate │ 2.906│ │ │ │ 2.906│ 73│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 7.│- marfa, comisioane, alte plati │ │ 14│ 8.015│ 1.805│ 1.805│ 45│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 8.│- penalităţi pretinse │ │ 23│20.397│ 1.128│ 1.128│ 28│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 9.│Conpet │ │ 18│ 8.015│ 2.249│ 2.249│ 56│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 0│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL I: │ 96.190│348│ │43.894│140.084│ 3.516│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ordonanţa de urgenta a │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 72/1997 │507.300│ │ │ │507.300│12.733│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL II: │603.490│348│ │43.894│647.384│16.249│ └───┴────────────────────────────────┴───────┴───┴──────┴──────┴───────┴──────┘  +  Anexa 2 LISTAcuprinzand unitatile incluse în Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridica ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionarii      unităţii (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, judeţul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, judeţul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, judeţul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      judeţul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, judeţul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      judeţul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      judeţul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, judeţul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      judeţul Botosani 6.283.07510. PECO Brasov Municipiul Brasov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      judeţul Brasov 7.098.60011. PECO Braila Municipiul Braila, str. Belvedere nr. 3,                      judeţul Braila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      judeţul Buzau 4.154.92513. PECO Caraş-Severin Municipiul Resita, str. Timisoara nr. 19,                      judeţul Caraş-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, judeţul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, judeţul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, judeţul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, judeţul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, judeţul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      judeţul Dolj 9.093.66020. PECO Galaţi Municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62,                      judeţul Galaţi 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A,                      judeţul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      judeţul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, judeţul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, judeţul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      judeţul Ialomita 7.247.30026. PECO Iasi Municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 24,                      judeţul Iasi 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd Bucureşti nr. 53,                      judeţul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Stefan cel Mare nr. 5, judeţul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piaţa Trandafirilor                      nr. 13, judeţul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      judeţul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, judeţul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      judeţul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, judeţul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      judeţul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, judeţul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      judeţul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, judeţul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiş Municipiul Timisoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, judeţul Timiş 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, judeţul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      judeţul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, judeţul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      judeţul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      judeţul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------