LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului(actualizată până la data de 16 octombrie 2012*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 16 octombrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorParlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie un ansamblu de reglementări juridice privind protecţia mediului, obiectiv de interes public major, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la dezvoltarea durabilă. (2) Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea omului."2. La articolul 2*), punctele 1-4, 11, 12 şi partea introductivă a punctului 18 vor avea următorul cuprins:"1. accident ecologic - evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/ bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele naturale şi antropice;2. acte de reglementare - aviz de mediu, acord de mediu, aviz Natura 2000, autorizaţie de mediu, autorizaţie integrată de mediu, autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră, autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic;------------Pct. 2 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.3. acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect;------------Pct. 3 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.4. acord de import pentru organisme modificate genetic - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care dă dreptul titularului să realizeze activitatea de import de organisme/microorganisme modificate genetic şi stabileşte condiţiile în care aceasta se poate desfăşura, conform legislaţiei în vigoare;------------Pct. 4 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.........................................................................................11. autorizaţie privind activităţi cu organisme modificate genetic - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care reglementează condiţiile de introducere deliberată în mediu şi/sau pe piaţă a organismelor modificate genetic şi pentru utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic;------------Pct. 11 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008."12. autoritate competentă pentru protecţia mediului - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», precum şi Garda Naţională de Mediu şi structurile subordonate acesteia;".------------Pct. 12 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012.........................................................................................18. cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor-limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:".3. La articolul 2*), după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:"18^1. certificat de emisii de gaze cu efect de seră titlul care conferă dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon echivalent într-o perioadă definită;".4. La articolul 2, punctul 28 va avea următorul cuprins:"28. emisie - evacuarea directă ori indirectă, din surse punctuale sau difuze, de substanţe, vibraţii, radiaţii electromagnetice şi ionizante, căldură ori de zgomot în aer, apă sau sol;".5. La articolul 2*), punctul 41 se abrogă.6. La articolul 2*), după punctul 46 se introduce un nou punct, punctul 46^1 , cu următorul cuprins:46^1. autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care se stabilesc obligaţiile privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră; de asemenea, se stabileşte obligaţia de a returna anual în Registrul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, monitorizate şi verificate pentru anul anterior;------------Pct. 46^1 al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.7. La articolul 2*), punctele 50, 52 şi 53 vor avea următorul cuprins:"50. poluant - orice substanţă, preparat sub formă solidă, lichidă, gazoasă sau sub formă de vapori ori de energie, radiaţie electromagnetică, ionizantă, termică, fonică sau vibraţii care, introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenţilor acestuia şi al organismelor vii şi aduce daune bunurilor materiale;........................................................................................52. prejudiciu - efectul cuantificabil în cost al daunelor asupra sănătăţii oamenilor, bunurilor sau mediului, provocat prin poluanţi, activităţi dăunătoare ori dezastre;53. proiect - execuţia lucrărilor de construcţii sau alte instalaţii ori amenajări, alte intervenţii asupra cadrului natural şi peisajului, inclusiv cele care implică extragerea resurselor minerale;".8. La articolul 2*), punctul 73 se abrogă.--------------*) Pct. 7, 36, 37, 62-65 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 au fost abrogate de litera b) a art. 57, Cap. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2007.9. La articolul 3, litera a) va avea următorul cuprins:"a) principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale;".10. La articolul 4, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Modalităţile de implementare a principiilor şi a elementelor strategice sunt:".11. La articolul 5, literele b)-d) vor avea următorul cuprins:"b) dreptul de asociere în organizaţii pentru protecţia mediului; c) dreptul de a fi consultat în procesul de luare a deciziilor privind dezvoltarea politicii şi legislaţiei de mediu, emiterea actelor de reglementare în domeniu, elaborarea planurilor şi programelor; d) dreptul de a se adresa, direct sau prin intermediul organizaţiilor pentru protecţia mediului, autorităţilor administrative şi/sau judecătoreşti, după caz, în probleme de mediu, indiferent dacă s-a produs sau nu un prejudiciu;".12. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Coordonarea, reglementarea şi implementarea în domeniul protecţiei mediului revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»."------------Alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012.13. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:"(3) Controlul respectării măsurilor de protecţia mediului se realizează de: a) comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»; b) autorităţile administraţiei publice locale, prin personalul împuternicit; c) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin personalul împuternicit, în domeniile lor de activitate, conform atribuţiilor stabilite prin lege."14. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu excepţia Gărzii Naţionale de Mediu şi a structurilor subordonate acesteia, conduc procedura de reglementare şi emit, după caz, acte de reglementare, în condiţiile legii. (2) În derularea procedurilor de reglementare pentru proiecte sau activităţi care pot avea efecte semnificative asupra teritoriului altor state, autorităţile competente pentru protecţia mediului au obligaţia să respecte prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte."15. La articolul 12, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare, pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu."16. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite sau revizuieşte, după caz, actele de reglementare. (2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităţilor au obligaţia: a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării; b) de a respecta termenele stabilite de autoritatea competentă pentru protecţia mediului în derularea procedurilor de emitere a actelor de reglementare. (3) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (2) lit. b) conduce la respingerea solicitării."------------Art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.17. La articolul 20, alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(3) Consultarea publicului este obligatorie în cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare, potrivit legislaţiei în vigoare. Procedura de participare a publicului la luarea deciziei este stabilită prin acte normative specifice......................................................................................... (6) Organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului au drept la acţiune în justiţie în probleme de mediu, având calitate procesuală activă în litigiile care au ca obiect protecţia mediului."18. La articolul 49, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului împreună cu autorităţile publice centrale şi locale, după caz, elaborează reglementări tehnice privind măsurile de protecţie a ecosistemelor, de conservare şi utilizare durabilă a componentelor diversităţii biologice......................................................................................... (3) La proiectarea lucrărilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmată de avansarea soluţiilor tehnice de menţinere a zonelor de habitat natural, de conservare a funcţiilor ecosistemelor şi de protecţie a speciilor sălbatice de floră şi faună, inclusiv a celor migratoare, cu respectarea alternativei şi a condiţiilor impuse prin acordul de mediu, automonitorizarea, precum şi monitorizarea de către structurile de administrare, până la îndeplinirea acestora."--------------*) Alin. (4^1) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost abrogat de litera b) a art. 57, Cap. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2007. În consecinţă completarea determinată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006 asupra art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 devine inaplicabilă.--------------*) Alin. (5) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost abrogat de litera b) a art. 57, Cap. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2007. În consecinţă modificarea determinată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 265 din 29 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006 asupra alin. (5) al art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 devine inaplicabilă.---------------Alin. (1)-(4) ale art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 au fost abrogate de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.21. La articolul 52, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) Respectarea prevederilor din planurile de management şi regulamentele ariilor naturale protejate, aprobate conform legislaţiei specifice, este obligatorie. (2) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate este interzis accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili în scopul practicării de sporturi, cu excepţia drumurilor permise accesului public. (3) Pe suprafaţa ariilor naturale protejate, pe lângă interdicţiile prevăzute în planurile de management şi regulamente, este interzisă exploatarea oricăror resurse minerale neregenerabile din parcurile naţionale, rezervaţiile naturale, rezervaţiile ştiinţifice, monumentele naturii şi din zonele de protecţie strictă, zonele de protecţie integrală şi zonele de management durabil ale parcurilor naturale. (4) În ariile naturale protejate sunt interzise: orice activităţi de obţinere, cultivare, depozitare, prelucrare, comercializare a organismelor vii modificate genetic. (5) Orice plan ori proiect care nu are o legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul ariei naturale protejate de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod semnificativ aria, în mod individual ori în combinaţie cu alte planuri sau proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, ţinându-se cont de obiectivele de conservare a acesteia, potrivit legislaţiei specifice în domeniu. (6) Procedura de evaluare adecvată se finalizează cu emiterea avizului Natura 2000 sau a deciziei de respingere a proiectului ori planului, după caz."---------------Art. 52 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.22. La articolul 52*), litera d) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"d) accesul cu mijloace motorizate care utilizează carburanţi fosili pe suprafaţa ariilor naturale protejate, în scopul practicării de sporturi, în afara drumurilor permise accesului public şi a terenurilor special amenajate;".---------------*) A se vedea pct. 21 de mai sus.23. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - (1) Abrogat. (2) Abrogat.---------------Alin. (1) şi (2) ale art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 au fost abrogate de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008. (3) Distanţa minimă faţă de ariile naturale protejate, în care activitatea de cultivare şi/sau de testare a plantelor superioare modificate genetic este interzisă, se stabileşte prin ordin comun al conducătorilor autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi gospodăririi apelor şi autorităţii publice centrale pentru agricultură, păduri şi dezvoltare rurală."24. La articolul 60, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Gestionarea durabilă şi unitară a fondurilor obţinute în urma tranzacţionării unităţii de cantitate atribuită, prevăzută de Protocolul de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001, se realizează prin structuri special constituite în cadrul Administraţiei Fondului pentru Mediu."25. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii sunt obligaţi să le întreţină pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană."26. Articolul 65 va avea următorul cuprins:"Art. 65. - Protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu."27. La articolul 70, literele a) şi f) vor avea următorul cuprins:"a) să îmbunătăţească microclimatul localităţilor, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină curăţenia stradală;........................................................................................ f) să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului;".28. Articolul 71 va avea următorul cuprins:"Art. 71. - (1) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora. (2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută."------------Art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2007.29. La articolul 74, după litera b) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:"(2) Componenţa Comitetului regional este următoarea: a) un reprezentant al autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului; b) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; c) un reprezentant al agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului din regiunea respectivă, desemnat de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; d) un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu; e) un reprezentant desemnat de autoritatea publică centrală din domeniul finanţelor publice din cadrul unui judeţ din regiunea respectivă; f) un reprezentant al autorităţii publice din domeniul sănătăţii din regiunea respectivă; g) un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale; h) un prefect din regiunea respectivă, nominalizat de autoritatea publică centrală din domeniul administraţiei publice; i) un preşedinte de consiliu judeţean, nominalizat de preşedinţii consiliilor judeţene din regiunea respectivă; j) un reprezentant al administraţiei bazinale din regiunea respectivă; k) un reprezentant al operatorilor din regiunea respectivă, desemnat de agenţia judeţeană pentru protecţia mediului; l) un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor şi infrastructurii; m) un reprezentant ales de organizaţiile neguvernamentale cu sediul în regiunea respectivă; n) un primar de municipiu reşedinţă de judeţ, nominalizat de primarii celorlalte municipii reşedinţă de judeţ din regiunea respectivă."------------Alin. (2) al art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 6 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012.30. La articolul 74, după litera n) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:"o) un primar de municipiu reşedinţă de judeţ, nominalizat de primarii celorlalte municipii reşedinţă de judeţ din regiunea respectivă."31. La articolul 75, litera n) va avea următorul cuprins:"n) elaborează şi implementează programe şi elaborează materiale educative privind protecţia mediului;".32. La articolul 75, literele ţ) şi y) vor avea următorul cuprins:"t) se consultă cel puţin o dată pe an cu reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile pentru stabilirea strategiei protecţiei mediului;........................................................................................ y) propune, în situaţii speciale constatate pe baza datelor obţinute din supravegherea mediului, declararea prin hotărâre a Guvernului de zone de risc înalt de poluare în anumite regiuni ale ţării şi elaborează, împreună cu alte autorităţi publice centrale şi locale, programe speciale pentru înlăturarea riscului survenit în aceste zone, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. După eliminarea factorilor de risc înalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evoluţiei stării mediului, zona respectivă este declarată reintrată în normalitate;".33. La articolul 75, după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:"z) autorizarea laboratoarelor pentru controlul calităţii mediului."------------Lit. k) a art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificată de pct. 7 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012, având următorul cuprins:"k) implementează politicile, strategiile şi reglementările de protecţie a mediului prin Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi agenţiile judeţene pentru protecţia mediului;".Art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost completat de pct. 8 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 10 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 16 octombrie 2012, cu litera z^1), având următorul cuprins:"z^1) plăteşte, în condiţiile legii, contribuţii obligatorii sau voluntare la organizaţiile constituite în baza tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte, prin Ministerul Mediului şi Pădurilor, în limita bugetului aprobat."34. La articolul 87, litera d) va avea următorul cuprins:"d) aprobă locaţiile şi suprafeţele pe care urmează să fie cultivate plante superioare modificate genetic, în vederea autorizării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;".35. La articolul 90, litera d) va avea următorul cuprins:"d) să aibă personal specializat pentru protecţia mediului şi să colaboreze în acest scop cu autorităţile pentru protecţia mediului;".36. La articolul 90, litera i) se abrogă.37. La articolul 94, litera r) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"r) asigură luarea măsurilor de salubrizare a terenurilor deţinute cu orice titlu, neocupate productiv sau funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie rutiere, feroviare şi de navigaţie;".38. La articolul 94, partea introductivă a alineatului (2) şi litera b) vor avea următorul cuprins:"(2) Persoanele fizice sau juridice care prospectează, explorează ori exploatează resursele solului şi subsolului au următoarele obligaţii:........................................................................................ b) să anunţe autorităţile pentru protecţia mediului sau, după caz, celelalte autorităţi competente, potrivit legii, despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia."39. La articolul 94, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"a) să solicite şi să obţină autorizaţia din partea autorităţii publice competente pentru agricultură;".40. La articolul 94, litera b) a alineatului (3) se abrogă.41. La articolul 94, litera a) a alineatului (4) va avea următorul cuprins:"a) să respecte prevederile planurilor de management şi ale regulamentelor ariilor naturale protejate;".42. La articolul 94, litera c) a alineatului (4) se abrogă.43. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (1) şi punctele 12 şi 16 vor avea următorul cuprins:"Art. 96. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:........................................................................................12. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale persoanelor fizice şi juridice, după caz, de a adopta şi/sau aplica măsuri obligatorii cu privire la întreţinerea şi înfrumuseţarea clădirilor, a curţilor şi împrejurimilor acestora, a spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor decorativi, în conformitate cu planurile de urbanism;........................................................................................16. obligaţia desfăşurării pe suprafaţa ariilor naturale protejate numai a acelor activităţi conforme prevederilor planurilor de management şi regulamentelor ariilor naturale protejate;".44. La articolul 96, punctul 17 al alineatului (1) se abrogă.45. La articolul 96 alineatul (1), după punctul 25 se introduc două noi puncte, punctele 26 şi 27, cu următorul cuprins:"26. obligaţia persoanelor fizice de a nu deversa în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;27. abrogat.---------------Pct. 27 al alin. (1) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008."28. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a marca individual specimenele aparţinând speciilor de floră şi faună sălbatică pentru care există astfel de prevederi în regulamentele Comisiei Europene privind conservarea speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea sau în legislaţia naţională specifică, conform metodelor aprobate ori recomandate de Conferinţa Părţilor a Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, şi, în particular, marcarea prin etichetare a caviarului atât pentru comerţul intern, cât şi pentru cel internaţional."---------------Pct. 28 al alin. (1) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.--------------*) Pct. 24 al alin. (1) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost abrogat de litera b) a art. 57, Cap. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2007.46. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (2) şi punctul 1 vor avea următorul cuprins:"(2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:1. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de solicitare şi obţinere a actelor de reglementare conform prevederilor legale, precum şi a acordului de import/export şi a autorizaţiilor privind organismele modificate genetic, conform prevederilor legale, în termenele stabilite de autoritate;".1^1. obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu le strămuta;------------Pct. 1^1 al alin. (2) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 22 octombrie 2007.47. La articolul 96, punctul 2 al alineatului (2) se abrogă.48. La articolul 96, alineatul (2), punctul 9 va avea următorul cuprins:"9. obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale de a avea personal specializat pentru protecţia mediului şi de a colabora în acest scop cu autorităţile pentru protecţia mediului;".49. La articolul 96, punctul 17 al alineatului (2) se abrogă.-------------Pct. 22 al alin. (1) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008, având următorul cuprins:"22. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a efectua evaluarea adecvată la realizarea planurilor sau proiectelor care pot avea impact semnificativ asupra unei arii naturale protejate de interes comunitar."50. La articolul 96 alineatul (2), punctul 27 va avea următorul cuprins:"27. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice, care prospectează, explorează sau exploatează resursele naturale, de a remedia zonele în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate;".51. La articolul 96, alineatul (2), punctele 32 şi 33 vor avea următorul cuprins:"32. obligaţia persoanelor fizice şi juridice de a nu produce poluarea apelor de suprafaţă prin spălarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale;33. obligaţia persoanelor juridice de a nu deversa în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, fecaloid menajere;".52. La articolul 96, partea introductivă a alineatului (3) şi punctele 4 şi 9 vor avea următorul cuprins:"(3) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON), pentru persoane fizice, şi de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON), pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale:........................................................................................4. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a diminua, modifica sau înceta activităţile generatoare de poluare la cererea motivată a autorităţilor pentru protecţia mediului;........................................................................................9. obligaţiile persoanelor fizice şi juridice de a realiza în totalitate şi la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare şi prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecţia şi controlul în domeniul protecţiei mediului;".--------------Alin. (3) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost completat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu pct. 1^1 şi 1^2, având următorul cuprins:"1^1. obligaţia titularului de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea modificării;1^2. obligaţia titularului de a nu desfăşura activităţi sau de a nu realiza proiecte, planuri ori programe care ar rezultă în urma modificărilor care fac obiectul notificării prevăzute la art. 15 alin. (2) lit. a) până la adoptarea unei decizii potrivit prevederilor art. 16 alin. (4);".--------------Pct. 3 al alin. (3) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008.--------------Alin. (3) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost completat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 164 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu pct. 12^1, având următorul cuprins:"12^1. exportul exemplarelor aparţinând speciilor non-CITES de floră şi faună sălbatică sau deplasarea acestora în vederea comercializării în una dintre ţările din Uniunea Europeană, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, fără acordul pentru export, respectiv fără certificatul de origine eliberate de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;".53. La articolul 96 alineatul (3), după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:"15. obligaţia persoanelor fizice şi juridice să nu deverseze în apele de suprafaţă sau subterane ape uzate, substanţe petroliere sau periculoase, ape care conţin substanţe periculoase."--------------Alin. (4) al art. 96 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 a fost modificat de pct. 3 al art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 6 septembrie 2011, având următorul cuprins:"(4) Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonanţe de urgenţă, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului din domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor se fac venit la bugetul de stat."54. La articolul 97, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 97. - (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 96 se realizează de: a) comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu şi Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»; b) autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora; c) Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor prin personalul împuternicit, în domeniile lor de activitate, conform atribuţiilor stabilite prin lege. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 96 se realizează şi de personalul structurilor de administrare şi custozii ariilor naturale protejate, numai pe teritoriul ariei naturale protejate administrate."55. La articolul 98, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 98. - (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei (RON) la 60.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:".56. La articolul 98, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală:".57. La articolul 98, punctul 15 al alineatului (2) se abrogă.58. La articolul 102 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Până la adoptarea noilor proceduri de reglementare din punctul de vedere al protecţiei mediului, emiterea actelor de reglementare se realizează conform actelor normative existente la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."59. La articolul 104, litera c) va avea următorul cuprins:"c) art. 21 alin. (1) lit. d) şi e) şi art. 54 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2007."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 iunie 2006.Nr. 265.----