LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Consiliului Economic şi Social(actualizata până la data de 3 octombrie 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 7 iulie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 octombrie 2001, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Se constituie Consiliul Economic şi Social, organism tripartit, autonom, de interes public, în scopul realizării dialogului social dintre Guvern, sindicate şi patronat, a climatului de pace sociala.  +  Articolul 2Consiliul Economic şi Social are rol consultativ în stabilirea politicii economice şi sociale, precum şi în medierea starilor conflictuale intervenite între partenerii sociali, înainte de a se declansa procedurile prevăzute în Legea nr. 15/1991 pentru solutionarea conflictelor de muncă.  +  Articolul 3 (1) Consiliul Economic şi Social are personalitate juridica. (2) Sediul Consiliului Economic şi Social este în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 4Consiliul Economic şi Social se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului de organizare şi functionare.  +  Capitolul II Atribuţiile Consiliului Economic şi Social  +  Articolul 5Consiliul Economic şi Social analizeaza situaţia economica şi sociala a tarii şi face propuneri, în condiţiile prevăzute de lege, privind: a) restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) privatizarea agentilor economici; c) relatiile de muncă; d) politica salariala; e) protectia sociala şi ocrotirea sănătăţii; f) învăţământul şi cercetarea.  +  Articolul 6Pentru indeplinirea rolului consultativ în solutionarea problemelor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are urmatoarele atribuţii: a) formuleaza, în condiţiile prezentei legi, avize la proiecte de hotărâri şi ordonante ale Guvernului şi la proiecte de legi ce urmeaza a fi prezentate spre adoptare Parlamentului; b) semnaleaza Guvernului aparitia unor fenomene economice şi sociale care impun elaborarea unor noi acte normative; c) analizeaza cauzele starilor conflictuale aparute şi face propuneri de rezolvare a acestora în interes naţional; d) urmareste indeplinirea obligaţiilor ce decurg din Convenţia nr. 144/1976 a Organizaţiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii.  +  Articolul 7 (1) Initiatorii proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute la art. 5 vor solicita, pentru acestea, avizul consultativ al Consiliului Economic şi Social. (2) Acest aviz va însoţi proiectul de act normativ până la adoptare.  +  Articolul 8 (1) În indeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul sau, după cum urmeaza: a) în termen de 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii, în cazul proiectelor de hotărâri şi de ordonante ale Guvernului sau, după caz, de legi ordinare; b) în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea solicitarii, în cazul proiectelor de legi organice. (2) Depăşirea termenelor prevăzute la alin. (1) da dreptul initiatorului sa transmita proiectele de acte normative spre adoptare fără avizul Consiliului Economic şi Social, cu menţionarea acestei situaţii.  +  Articolul 9 (1) Consiliul Economic şi Social mediaza, la cererea partenerilor sociali interesati, starile conflictuale intervenite între acestia, la nivel de ramura sau la nivel naţional, care privesc domeniile de activitate prevăzute la art. 5, precum şi cele din sectoarele de activitate în care, potrivit Legii nr. 15/1991, este interzisa greva. (2) Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a invita părţile, precum şi instituţiile, cu atribuţii în solutionarea revendicarilor, şi de a starui în rezolvarea stării conflictuale, în condiţiile prevăzute de lege. (3) În măsura în care părţile cu atribuţii în solutionarea revendicarilor nu ajung la o înţelegere în termen de 30 de zile de la data la care s-au adresat Consiliului Economic şi Social, atribuţiile de mediere ale acestuia inceteaza. În astfel de cazuri, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a comunică părţilor încetarea atribuţiilor de mediere, precum şi punctul sau de vedere privind revendicarile formulate. (4) Termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu acordul părţii care a formulat revendicarile.  +  Articolul 10Pe durata medierilor prevăzute la art. 9, partenerii sociali au obligaţia de a suspenda masurile care au generat conflictul şi de a se abtine de la forme specifice de sustinere a revendicarilor.  +  Articolul 11Consiliul Economic şi Social stabileste relatii cu organisme şi organizaţii internationale din domeniile social şi al muncii.  +  Articolul 12Consiliul Economic şi Social analizeaza şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea modului de aplicare a acordurilor şi convenţiilor internationale la care România este parte, precum şi a programelor de asistenţa initiate de organismele internationale de specialitate, din domeniul propriu de activitate.  +  Capitolul III Structura Consiliului Economic şi Social  +  Articolul 13 (1) Consiliul Economic şi Social are o structura tripartita şi este compus dintr-un numar de 27 de membri, numiti de partenerii sociali, după cum urmeaza: a) 9 membri numiti de Guvern; b) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; c) 9 membri numiti, de comun acord, de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional. (2) Sunt reprezentative, la nivel naţional, confederatiile naţionale sindicale şi patronale care au dobândit aceasta calitate potrivit Legii contractului colectiv de muncă.  +  Articolul 14Pot dobandi calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social persoanele care indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au numai cetatenia română şi domiciliul în România; b) au implinit vârsta de 30 de ani; c) au capacitate de exercitiu; d) nu au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun savarsite cu intentie.  +  Articolul 15Membrii Consiliului Economic şi Social sunt numiti pe o perioadă de 4 ani; mandatul membrilor poate fi reinnoit.  +  Articolul 16 (1) Partenerii sociali vor inainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiti, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate. (2) În conformitate cu Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social, membrii numiti de partenerii sociali sunt validati individual, după verificarea indeplinirii de către acestia a condiţiilor prevăzute la art. 14. (3) Partenerii sociali urmeaza sa numeasca noi membri în locul celor care nu au fost confirmati.  +  Articolul 17 (1) Consiliul Economic şi Social se considera legal constituit la data la care toţi membrii numiti de partenerii sociali au fost confirmati. (2) Până la data constituirii unui nou Consiliul Economic şi Social, dar nu mai tarziu de 3 luni de la încetarea mandatului, consiliul anterior îşi continua activitatea. (3) Organul de conducere abilitat, potrivit regulamentului de organizare şi functionare, cu confirmarea membrilor noului Consiliul Economic şi Social, îşi continua activitatea până la constituirea noului consiliu.  +  Articolul 18 (1) Calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social inceteaza în urmatoarele situaţii: a) la expirarea mandatului; b) în caz de deces; c) în caz de demisie; d) în situaţia în care partenerul social care l-a numit cere revocarea sa; e) în cazul în care nu mai indeplineste una dintre condiţiile prevăzute la art. 14 lit. a), c) şi d). (2) Procedura revocarii din calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social se stabileste prin regulamentul de organizare şi functionare.  +  Articolul 19În situaţiile prevăzute de art. 18, partenerul social va numi un nou membru, numire care va fi transmisa spre confirmare, potrivit art. 16.  +  Articolul 20 (1) În structura Consiliului Economic şi Social sunt organizate comisii de specialitate permanente sau temporare. (2) Comisiile de specialitate permanente sunt, în principal, urmatoarele: a) Comisia pentru restructurarea şi dezvoltarea economiei naţionale; b) Comisia pentru privatizarea agentilor economici; c) Comisia pentru relatiile de muncă şi pentru mediere; d) Comisia pentru politica salariala; e) Comisia pentru protectia sociala şi ocrotirea sănătăţii; f) Comisia pentru invatamant şi cercetare; g) Comisia pentru relatiile cu organizaţiile neguvernamentale şi internationale. (3) Prin regulamentul de organizare şi functionare pot fi constituite şi alte comisii de specialitate permanente sau unele comisii de specialitate temporare pentru solutionarea unor probleme care se ivesc în domeniile specifice de activitate.  +  Articolul 21Comisiile de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social au o organizare tripartita, numărul membrilor acestora neputand depăşi 9 persoane, repartizati în mod egal pentru fiecare partener social.  +  Articolul 22 (1) Membrii comisiilor de specialitate permanente sau temporare sunt numiti dintre persoanele care au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social. (2) Pot fi numiti membri ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare ale Consiliului Economic şi Social şi alte persoane decat cele prevăzute la alin. (1). În acest caz, procedura de numire a acestora se stabileste prin regulamentul de organizare şi functionare, respectandu-se condiţiile prevăzute pentru membrii Consiliului Economic şi Social.  +  Capitolul IV Organizarea, functionarea şi conducerea Consiliului Economic şi Social  +  Articolul 23Organele care asigura functionarea Consiliului Economic şi Social sunt urmatoarele: a) plenul; b) biroul executiv; c) preşedintele şi vicepresedintii; d) secretarul general.  +  Articolul 24 (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se intruneste lunar în sesiuni ordinare. (2) Plenul se intruneste şi în sesiuni extraordinare, la cererea biroului executiv ori a cel puţin unei treimi din numărul membrilor.  +  Articolul 25 (1) Dezbaterile în plen se desfăşoară în prezenta a minimum 15 membri, cu condiţia ca fiecare partener social să fie reprezentat de cel puţin 5 persoane. (2) Lucrarile plenului se desfăşoară în şedinţe publice, în afara cazurilor expres stabilite de biroul executiv.  +  Articolul 26 (1) Plenul asigura conducerea generală a Consiliului Economic şi Social şi are urmatoarele atribuţii principale: a) alege, la propunerea partenerilor sociali, pe cei 2 vicepresedinti; b) dezbate şi adopta regulamentul de organizare şi functionare; c) stabileste componenta comisiilor de specialitate permanente; d) dezbate şi aproba proiectul propriu de buget de venituri şi cheltuieli, precum şi raportul privind execuţia bugetară; e) dezbate şi adopta propunerile de hotărâri elaborate de comisiile de specialitate; f) dezbate şi avizeaza proiectele de legi organice şi programele de interes naţional intocmite de Guvern; g) numeste pe secretarul general al Consiliului Economic şi Social. (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate prin regulamentul de organizare şi functionare.  +  Articolul 27 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, plenul adopta hotărâri, de regula, prin consensul partenerilor sociali. (2) În cazul în care nu se realizează consensul, hotărârile se adoptă prin vot, cu majoritatea de trei pătrimi din numărul membrilor Consiliului Economic şi Social. (3) În cazul în care nu se poate adopta o hotărâre a plenului în condiţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), se vor transmite punctele de vedere exprimate în plenul Consiliului Economic şi Social părţii care a sesizat acest organism.  +  Articolul 28 (1) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social este alcătuit din presedinte, 2 vicepresedinti şi un numar de 6 membri, cate 2 din partea fiecarui partener social. (2) Biroul executiv al Consiliului Economic şi Social asigura conducerea în intervalul dintre sedintele plenului. (3) Atribuţiile şi modul de lucru ale biroului executiv sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 29 (1) Preşedintele Consiliului Economic şi Social este numit de Parlament, pe o perioadă de 4 ani, la propunerea plenului Consiliului Economic şi Social, adoptata cu o majoritate de trei pătrimi din numărul total al membrilor. (2) Revocarea presedintelui Consiliului Economic şi Social se va face de către Parlament, la propunerea Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 30Atribuţiile presedintelui şi vicepresedintilor Consiliului Economic şi Social se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare.  +  Articolul 31Preşedintele Consiliului Economic şi Social reprezinta consiliul în relatiile cu tertii, potrivit hotărârilor luate în biroul executiv.  +  Articolul 32 (1) Comisiile de specialitate sunt structurile Consiliului Economic şi Social care analizeaza problemele specifice domeniilor prevăzute la art. 5 şi care propun plenului măsuri de solutionare a acestora. (2) Comisiile de specialitate sunt conduse de un presedinte, numit, prin rotatie, de către fiecare partener social. (3) Preşedintele comisiei de specialitate stabileste programul de lucru şi problemele care urmeaza a fi dezbatute.  +  Articolul 33Procedura de lucru a comisiilor permanente se stabileste prin Regulamentul de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social.  +  Articolul 34 (1) În structura Consiliului Economic şi Social funcţionează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate şi tehnico-administrativ. (2) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de secretarul general, atribuţiile acestuia fiind stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare. (3) Functia de secretar general este incompatibila cu functia de membru în Consiliul Economic şi Social.  +  Capitolul V Alte dispozitii  +  Articolul 35 (1) Pentru organizarea şi functionarea Consiliului Economic şi Social se aloca de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale, fonduri aferente urmatoarelor categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere şi functionare şi cheltuielile de capital, care se vor stabili anual; b) salariile pentru un numar minim de 6 angajaţi ai Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social, stabilite potrivit nivelurilor prevăzute în Legea nr. 40/1991, republicată, precum şi contribuţia pentru Fondul asigurarilor sociale de stat şi contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, aferente; c) indemnizatiile pentru cei 27 de membri ai Consiliului Economic şi Social şi pentru 12 dintre membrii comisiilor de specialitate care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social. d) plata cotizatiilor anuale datorate organizaţiilor internationale la care Consiliul Economic şi Social este afiliat. (2) În anul 1997 se vor aloca sume pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alineatul precedent din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului. (3) Alte venituri pot fi constituite din donatii şi contribuţii ale partenerilor sociali, ale altor persoane fizice şi juridice, unanim acceptate.--------------Litera d) a alin. (1) al art. 35 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 3 octombrie 2001.  +  Articolul 36Structura de personal a Consiliului Economic şi Social este urmatoarea: a) personalul de specialitate şi tehnico-administrativ; b) expertii comisiilor de specialitate.  +  Articolul 37 (1) Pentru activitatea depusa, membrii Consiliului Economic şi Social şi ai comisiilor de specialitate permanente şi temporare ale acestuia primesc o indemnizatie lunara. (2) În cazul în care membrii Consiliului Economic şi Social sau ai comisiilor de specialitate permanente sau temporare se deplaseaza în interesul serviciului, în tara sau în strainatate, precum şi în alte situaţii deosebite, acestia au dreptul şi la alte sume de bani, stabilite prin regulamentul de organizare şi functionare, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 37^1 (1) Pentru elaborarea unor studii din domeniul economico-social stabilite de către plen, Consiliul Economic şi Social poate folosi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior, cercetatori stiintifici, magistraţi sau alti specialisti -, pe baza unor conventii civile, în condiţiile legii. (2) Conventiile civile prevăzute la alin. (1) se incheie în scris şi vor cuprinde datele de identificare a părţilor, denumirea sau obiectul lucrării care se elaboreaza, condiţiile de calitate pe care trebuie să le indeplineasca lucrarea, termenul de predare a acesteia, suma cuvenita colaboratorului extern pentru lucrarea efectuata, precum şi modul de plată. (3) Cuantumul sumelor cuvenite colaboratorilor externi se stabileste prin negociere directa, în raport cu complexitatea şi importanţa lucrării ce urmeaza să fie elaborata, precum şi cu timpul necesar efectuării acesteia, fără a putea depăşi, lunar, salariul de baza maxim stabilit de lege pentru functia de consilier gradul IA din ministere. (4) Plata colaboratorilor externi ai Consiliului Economic şi Social se face din credite bugetare, precum şi din venituri gestionate în regim extrabugetar, potrivit legii.--------------Art. 37^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 492 din 1 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 3 octombrie 2001.  +  Articolul 38Personalul de specialitate şi tehnico-administrativ funcţionează în cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului Economic şi Social şi se încadrează în condiţiile legii.  +  Articolul 39 (1) Consiliul Economic şi Social are dreptul să solicite de la orice persoană juridica, de drept public sau privat, iar aceste persoane au obligaţia sa transmita, cu respectarea normelor legale în vigoare, datele şi informaţiile necesare indeplinirii atribuţiilor consiliului. (2) Pastrarea şi folosirea datelor şi informaţiilor se vor face cu respectarea gradului de confidentialitate precizat de emitent.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 40 (1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Guvernul, organizaţiile sindicale de tip confederatie şi organizaţiile patronale reprezentative la nivel naţional vor numi, prin consens, o comisie de pregatire a organizarii Consiliului Economic şi Social. (2) Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic şi Social este formata din 9 membri, cate 3 din partea fiecarui partener social.  +  Articolul 41Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic şi Social are urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza proiectul Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Economic şi Social; b) face propuneri pentru numirea în functie a secretarului general; c) confirma în functie pe membrii Consiliului Economic şi Social, numiti de către fiecare partener social; d) convoaca plenul Consiliului Economic şi Social la prima sedinta.  +  Articolul 42Comisia de pregatire a organizarii Consiliului Economic şi Social îşi inceteaza activitatea la prima sedinta a plenului consiliului.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORANDREI IOAN CHILIMAN--------------