HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice(actualizată până la data de 16 iunie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul republicat al hotărârii a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 525 din 7 aprilie 2004; HOTĂRÂREA nr. 712 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 728 din 7 iunie 2006.--------**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 851/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 24 iulie 2003.Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.  +  Articolul 1 (1) Ordonatorul de credite, în calitate de parte contractantă într-un contract de achiziţie publică sau într-un contract de finanţare, are dreptul să efectueze plăţi în avans către contractant, într-un procent de până la 30% din valoarea contractului. (2) Plăţile în avans se pot efectua într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe periodice, în funcţie de prevederile contractuale şi în corelaţie cu graficul de îndeplinire a contractului respectiv. (3) În cazul în care acordarea avansului se efectuează în mai multe tranşe, valoarea însumată a acestora nu poate depăşi 30% din valoarea totală a contractului.  +  Articolul 2Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Ordonatorul de credite răspunde de: a) legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor; b) angajarea şi respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia stabilită potrivit angajamentelor legale încheiate; c) urmărirea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către beneficiarii de avansuri; d) efectuarea, trimestrial sau la încheierea fiecărei faze prevăzute în contract, a regularizărilor în raport cu obligaţiile asumate şi efectiv realizate de către beneficiarii de avansuri; e) recuperarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate, până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, potrivit prevederilor art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.  +  Articolul 4 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia de a solicita beneficiarului de contract o scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului. (2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţiile publice, precum şi titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă, beneficiari de avansuri în condiţiile prezentei hotărâri, sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1).-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 525 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 aprilie 2004. (3) Garanţia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru recuperarea avansului acordat, cât şi pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. (4) Modelul scrisorii de garanţie bancară pentru returnarea avansului este prezentat în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Ordonatorul de credite acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de către beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract. (2) Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.  +  Articolul 6 (1) La efectuarea plăţilor pentru lucrările executate, serviciile prestate şi bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăţi efective decât după deducerea integrală a avansului. (2) În cazul în care avansul se acordă în tranşe, acordarea unei noi tranşe de avans se face numai după ce avansul acordat anterior a fost justificat integral sau dedus din sumele datorate.  +  Articolul 7 (1) Sumele reprezentând plăţi în avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi nejustificate prin bunuri livrate, lucrări executate şi servicii prestate până la sfârşitul anului, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de către instituţia publică care a acordat avansurile şi se vor restitui bugetului din care au fost avansate. (2) În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor de către ordonatorul de credite se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării. (3) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, potrivit dispoziţiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat. (4) Pentru avansurile primite în cursul unui an bugetar în cadrul unor contracte multianuale beneficiarul contractual este obligat ca la încheierea anului bugetar să întocmească un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care să confirme utilizarea integrală şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.  +  Articolul 8 (1) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în acordurile de împrumut convenite de părţile contractante. (2) Pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din fonduri externe nerambursabile, acordarea avansurilor se va putea realiza în condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare. (3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, acordarea sumelor reprezentând plăţi în avans şi recuperarea acestora se fac în conformitate cu prevederile art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică.  +  Articolul 9 (1) În cazul obiectivelor de dezvoltare a utilităţilor municipale cu finanţare parţială din împrumuturi externe, în baza acordurilor încheiate de România cu organismele financiare internaţionale, pentru contractele încheiate cu finanţare mixtă din împrumuturi externe şi din fonduri locale, respectiv alocaţii din bugetele locale şi transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acordă, în condiţiile prevăzute în contractele respective, potrivit acordurilor încheiate. (2) În cazul avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de la bugetul de stat sau din bugetul local, după caz, recuperarea acestora se efectuează potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.  +  Articolul 10Este interzisă acordarea avansurilor beneficiarilor contractuali care au beneficiat anterior de avansuri pe care nu le-au justificat sau de la care nu au fost recuperate în termenele stabilite.  +  Articolul 11Sumele reprezentând avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice.  +  Articolul 12Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricăror persoane juridice, pentru acţiunile finanţate din fonduri publice prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.  +  Articolul 13 (1) Ordonatorul de credite are obligaţia să numească un responsabil cu acordarea de avansuri din fondurile publice în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Responsabilul ţine evidenţa avansurilor acordate şi are obligaţia de a le justifica, conform instrucţiunilor ordonatorului de credite.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 26 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Anexa 1Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Acţiuni şi categorii Criterii, proceduri, limite maxime decrt. de cheltuieli acordare a avansurilor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          I. Realizări de lucrări1. Lucrări de investiţii:- pentru proiectarea studiilor de a) existenţa unor contracte fermeprefezabilitate, a studiilor de încheiate în condiţiile legiifezabilitate a proiectului tehnic, b) se pot acorda proiectanţilorinclusiv a caietelor de sarcini, avansuri de pănâ la 15% dinprecum şi a detaliilor de execuţie, valoarea contractelor de pro-elaborate potrivit prevederilor legale iectare respective- la deschiderea finanţării şi începerii c) se pot acorda executanţilorexecuţiei lucrărilor, cu respectarea avansuri de până la 15% dinprevederilor legale pentru investiţiile valoarea prevăzută în contractfinantate din fonduri publice pentru primul an de execuţie- după deschiderea finanţării, pe durata d) se pot acorda executanţilor,execuţiei lucrărilor de investiţii şi lunar, avansuri de până la 30%până la finalizarea acestora, cu respec- din valoarea programului lunartarea duratelor de execuţie aprobate de execuţie, conform graficului                                               anexat la contract2. Programe, proiecte de a) existenţa unor contracte fermecercetare-dezvoltare şi acţiuni cuprinse încheiate în condiţiile legiiîn Planul naţional şi în programe-nucleu b) existenţa contului sau subcon-finanţate din fonduri publice tului deschis pe numele                                               contractorului pentru                                               program/proiect                                            c) nominalizarea de către con-                                               tractor a persoanei                                               responsabile: director de                                               program responsabil                                               de proiect                                            d) aprobarea de către autoritatea                                               contractantă a cererii de plată                                               a avansului, depusă de contrac-                                               tor                                            e) se pot acorda avansuri la                                               începutul fiecărui trimestru,                                               semestru sau al altei perioade                                               prevăzute în contractul de                                               finanţare, în limită de până                                               la 30% din valoarea prevăzută                                               a se realiza în contract3. Teme şi acţiuni de cercetare ştiinţifică a) existenţa unor contracte fermefinanţate sub formă de granturi, precum şi încheiate în condiţiile legiiprograme, proiecte de cercetare cuprinse b) se pot acorda avansuri în limităîn planurile sectoriale de până la 30% din valoarea                                               anuală a grantului, programu-                                               lui/proiectului, prevăzută în                                               contract4. Proiecte tehnologice inovative a) existenţa unor contracte ferme                                               încheiate în condiţiile legii                                            b) se pot acorda avansuri pentru                                               derularea contractului de                                               cofinanţare, în limită de până                                               la 30% din valoarea primei                                               etape din graficul anual de                                               lucrari prevăzut a se finanţa                                               din fonduri publice5. Lucrări fundamentale urgente, a) existenţa unor contracte fermepropuse de secţiile de profil ale încheiate în condiţiile legiiAcademiei Române b) se pot acorda avansuri de până                                              la 30% din valoarea contractului6. Programe şi proiecte de dezvoltare a) existenţa unor contracte fermeregională încheiate în condiţiile legii                                           b) se pot acorda avansuri pentru                                              derularea contractului de                                              cofinanţare, în limită de până                                              la 30% din valoarea primei                                              etape din graficul anual de                                              lucrări prevăzut a se finanţa                                              din fonduri publice7. Prospecţiuni geologice de cercetare a) existenţa unor contracte fermepentru descoperiri de zăcăminte noi încheiate în condiţiile legii                                          b) se pot acorda avansuri la începu-                                             tul fiecărui trimestru, în limi-                                             tă de până la 30% din valoarea                                             contractului aferent trimestru-                                             lui8. Manuale şcolare a) existenţa unor contracte ferme                                             încheiate în condiţiile legii                                          b) se pot acorda avansuri în limită                                             de până la 30% din valoarea                                             contractului, pentru plata anti-                                             cipată a materialelor şi a                                             manoperei poligrafice9. Cărţi şi publicaţii realizate prin a) existenţa unor contracte ferme   comenzi de stat încheiate în condiţiile legii;                                         b) se pot acorda avansuri de până                                            la 30% din valoarea contractului,                                            pentru plata anticipată a materia-                                            lelor şi a manoperei poligrafice.------------    Pct. 9 al Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.10. Formulare tipizate cu regim special a) existenţa unor contracte ferme                                            încheiate în condiţiile legii                                         b) se pot acorda avansuri de până                                            la 30% din valoarea contractului,                                            pentru plata anticipată a                                            materialelor şi a manoperei                                            poligrafice11. Proteze şi produse ortopedice a) existenţa unor contracte ferme                                           încheiate în condiţiile legii                                        b) se pot acorda avansuri în limită                                           de până la 30% din valoarea                                           contractului12. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte fermerealizate din bugetul Secretariatului încheiate în condiţiile legiiGeneral al Guvernului şi al Agenţiei b) se pot acorda avansuri în limităpentru Strategii Guvernamentale de până la 30% din sumele ce                                          urmează să fie alocate13. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte fermerealizate din bugetul Ministerului încheiate în condiţiile legiiCulturii şi Cultelor b) se pot acorda avansuri în limită                                          de până la 30% din valoarea                                          contractului14. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenţa unor contracte fermerealizate din bugetul Secretariatului încheiate în condiţiile legiiGeneral al Guvernului şi aprobate b) se pot acorda avansuri de pânăprin hotărâri ale Guvernului la 30% din valoarea contractului15. Proiecte privind realizarea a) existenta unor contracte fermestrategiei şi a programelor incheiate în condiţiile legiide protecţie speciala şi b) se pot acorda avansuri de până laintegrare socioprofesionala 30% din valoarea contractuluia persoanelor cu handicap,finantate din bugetulAutorităţii Naţionale pentruPersoanele cu Handicap------------    Pct. 15 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 712 din 14 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 mai 2004.16. Studii-suport decizional pentru a) existenţa unor contracte fermeaplicarea acquis-ului comunitar încheiate în condiţiile legii;în domeniul protecţiei mediului b) se pot acorda avansuri de pânăşi pentru implementarea prevede- la 30% din valoarea anuală arilor directivelor Uniunii Europene studiului care face obiectul                                          contractului;                                       c) studiile se realizează pentru                                          îndeplinirea angajamentelor luate                                          în cadrul negocierilor de aderare                                          la Uniunea Europeană------------    Pct. 16 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de pct. 2 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.17. Proiecte, programe şi acţiuni a) existenta unor contracte fermerealizate din bugetul incheiate în condiţiile legii;Institutului Cultural Roman b) se pot acorda avansuri de până la 30%                                          din valoarea contractului.------------    Pct. 17 al Cap. I din anexa 1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 728 din 7 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 16 iunie 2006.                            II. Prestări de servicii1. Reparaţii curente şi capitale la a) existenţa unor contracte fermebunurile aparţinând instituţiilor încheiate în condiţiile legiipublice, inclusiv pentru cele aparţi- b) se pot acorda avansuri de pânănând misiunilor diplomatice ale la 20% din valoarea contractului2. Lucrări privind îmbunătăţirea a) existenţa unor contracte fermeinfrastructurii în transporturi încheiate în condiţiile legii                                       b) se pot acorda avansuri lunare                                          de până la 30% din valoarea                                          programului lunar de execuţie,                                          conform graficului anexat                                          la contract3. Prestări de servicii pentru reali- a) existenţa unor contracte fermezarea lucrărilor agricole pentru încheiate în condiţiile legiiproducţia marfă livrată b) se pot acorda avansuri de până                                          la 30% din valoarea contractului4. Prestări de servicii pentru a) existenţa unor contracte fermeorganizarea participării la manifes- încheiate în condiţiile legiitările expoziţionale b) se pot acorda avansuri de până                                          la 30% din valoarea contractului5. Prestări de servicii privind a) existenţa unor contracte fermelucrări de prospecţiuni şi explorări încheiate în condiţiile legiigeologice b) se pot acorda avansuri la                                          începutul fiecărui trimestru,                                          în limită de până la 25% din                                          valoarea trimestrială a contrac-                                          tului6. Trimiteri la tratament balnear şi a) existenţa unor contracte fermeodihnă din bugetul asigurărilor sociale încheiate în condiţiile legiide stat b) se pot acorda avansuri la începu-                                          tul fiecărei serii, în limită de                                          până la 25% din valoarea contrac-                                          tului aferent seriei respective7. Servicii de consultanţă şi a) existenţa unor contracte fermeexpertiză, contractate în condiţiile încheiate în condiţiile legiilegii b) se pot acorda avansuri de până                                          la 20% din valoarea anuală a                                          contractului8. Prestări de servicii pentru organi- a) existenţa unor contracte fermezarea de concursuri şi campionate încheiate în condiţiile legiiinternaţionale pentru elevi şi b) se pot acorda avansuri de pânăstudenţi la 30% din valoarea contractului9. Servicii de telefonie şi telecomu- a) existenţa unor contracte fermenicatii încheiate în condiţiile legii                                       b) se pot acorda avansuri de până                                          la 30% din valoarea totală a                                          prestaţiilor efectuate şi factura-                                          te în trimestrul anterior10. Servicii de furnizare a energiei a) existenţa unor contracte fermetermice încheiate în condiţiile legii;                                       b) se pot acorda avansuri de până la                                          30% din valoarea prezumată a canti-                                          tăţii de energie termică furnizate/                                          consumate într-un trimestru.------------    Pct. 10 al Cap. II din anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 1.451 din 9 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 16 septembrie 2004.11. Prestări de servicii pentru reali- a) existenţa unor contracte fermezarea acţiunilor din cadrul programelor încheiate în condiţiile legiiMinisterului Educaţiei, Cercetării şi b) se pot acorda avansuri de până laTineretului 30% din valoarea contractului12. Prestări de servicii necesare a) existenţa unor contracte fermepentru realizarea acţiunilor şi încheiate în condiţiile legiiactivităţilor sportive b) se pot acorda avansuri de până la                                          30% din valoarea contractului13. Servicii contractate de casele de a) existenţa unor contracte fermeasigurări de sănătate cu farmaciile incheiate în condiţiile legiicare funcţionează în structura unor b) se pot acorda avansuri de până launităţi sanitare din ambulatoriul de 30% din valoarea trimestrială aspecialitate din sistemul de apărare, contractuluiordine, siguranţă naţională şi autoritatepublică judecătorească14. Servicii medicale contractate de a) existenţa unor contracte fermecentrele de referinţă cu casele de încheiate în condiţiile legiiasigurări de sănătate b) se pot acorda avansuri lunare de                                         până la 30% din valoarea lunară                                         a contractului15. Servicii de traducere şi editare a) existenţa unor contracte fermeîn străinătate de opere literare, încheiate în condiţiile legiiştiinţifice, filozofice şi tehnice b) se pot acorda avansuri de pânăale autorilor din România la 30% din valoarea integrală a                                         contractului, în condiţiile legii16. Servicii de furnizare a energiei a) existenţa unor contracte fermeelectrice încheiate în condiţiile legii                                      b) se pot acorda avansuri de până                                         la 30% din valoarea totală a                                         livrărilor de energie electrică                                         efectuate şi facturate în trimes-                                         trul anterior17. Rechizite şcolare a) existenţa unor contracte ferme                                         încheiate în condiţiile legii                                      b) se pot acorda avansuri de până                                         la 30% din valoarea contractului18. Servicii de consultanţă şi a) existenţa unor contracte fermeexpertiză, instruire şi perfecţionare, încheiate în condiţiile legiicontractate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până                                         la 20% din valoarea contractului19. Lucrări pentru închiderea minelor a) existenţa unor contracte ferme                                         încheiate în condiţiile legii                                      b) se pot acorda executanţilor, lunar,                                         avansuri de până la 30 % din valoa-                                         rea programului lunar de execuţie,                                         conform graficului anexat la                                         contract       III. Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele externe         încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale1. Achiziţionarea de utilaje şi a) existenţa unor contracte fermerealizarea de lucrări de construcţii- încheiate în condiţiile legiimontaj în baza contractelor externe b) se pot acorda avansuri de până laîncheiate conform acordurilor şi 30% din valoarea contractuluiconvenţiilor interguvernamentale2. Achiziţionarea de bunuri în baza a) existenţa unor contracte fermecontractelor externe încheiate conform încheiate în condiţiile legiiacordurilor şi convenţiilor b) se pot acorda avansuri de până lainterguvernamentale 30% din valoarea contractului─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2                  BANCA    .........................................               (denumirea)                 Scrisoare de garanţie bancară pentru returnarea avansului    Către ....................................................................                   (denumirea ordonatorului de credite şi adresa completă)    Denumirea contractului ...................................................    În conformitate cu prevederile contractului menţionat mai sus, contractantul...............................................................................          (denumirea şi adresa)a constituit o garanţie bancară în valoare de ........................., pentru                                                   (suma)returnarea avansului şi repararea prejudiciilor ce ar putea apărea ca urmare autilizării necorespunzătoare a acestuia.    Prin prezenta ne obligăm în mod necondiţionat şi irevocabil să plătim înfavoarea ...................................................................               (numele persoanei juridice care acordă avansul)orice sumă cerută de acesta, la prima cerere însoţită de o declaraţie cu privirela neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, referitoare lautilizarea şi justificarea avansului, aşa cum sunt acestea prevăzute încontractul menţionat mai sus. Suma aferentă avansului se reduce periodic,corespunzător cu balanţa regularizărilor efectuate în conformitate cuprevederile contractului. Plata se va face în termenul menţionat în cerere,fără nici o altă formalitate suplimentară din partea persoanei juridice carea acordat avansul.    Banca .................................................. nu va opera nicio retragere din această garanţie până când nu ne înştiinţaţi în scris căavansul acordat în baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia.    Prezenta garanţie este validă şi rămâne în vigoare de la data plăţiiavansului până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractualecare derivă din acordarea avansului.    Parafată de Banca ............... în ziua ..... luna .... anul ...........               Semnătura autorizată-------------