ORDIN nr. 219 din 15 iunie 2006privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 23 iunie 2006  În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2005, ale art. 33 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, ale art. 106 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi ale art. 152 şi 159 din Codul familiei,potrivit prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,secretarul de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Serviciile publice de asistenţă socială organizate la nivelul municipiilor şi oraşelor, denumite în continuare SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti vor identifica cazurile de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate, în termen de 3 luni de la publicarea prezentului ordin. (2) Identificarea prevăzută la alin. (1) se va face permanent pentru toate cazurile de copii aflaţi în situaţia prevăzută mai sus.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică copilului lipsit de grija ambilor părinţi în situaţia în care aceştia sunt plecaţi la muncă în străinătate, părintelui în cazul familiilor monoparentale, precum şi copilului lipsit de grija părintelui care, prin hotărâre judecătorească, are obligaţia creşterii şi educării acestuia.  +  Articolul 3SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti vor întocmi un raport de evaluare iniţială (REI) pentru fiecare copil identificat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 4 (1) În situaţia în care din REI rezultă faptul că acel copil se află în situaţie de risc, SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti întocmesc planul de servicii, în vederea prevenirii separării copilului de familia sa. (2) Planul de servicii va conţine în mod obligatoriu modalităţile de menţinere a relaţiilor personale ale copilului cu părinţii, precum şi tipul de servicii de consiliere psihologică de care va beneficia copilul.  +  Articolul 5În situaţia în care REI recomandă consilierea familiei/persoanei la care se află copilul în întreţinere şi îngrijire şi oferirea de servicii de suport, la propunerea asistentului social sau a persoanei cu atribuţii de asistenţă socială care a instrumentat cazul, în planul de servicii se va decide cu privire la serviciile de suport pe care comunitatea le poate oferi.  +  Articolul 6În cazul în care apreciază că există motive temeinice de natură să primejduiască dezvoltarea fizică, psihică, intelectuală sau morală a copilului aflat în situaţia prevăzută la art. 1, SPAS şi persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul vor sesiza imediat direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului cu privire la identificarea cazului, în vederea instituirii unei măsuri de protecţie specială asupra copilului.  +  Articolul 7 (1) Pentru copiii identificaţi în situaţia prevăzută la art. 1 şi pentru care au fost întocmite REI, SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia reevaluării situaţiei acestora la fiecare 3 luni. (2) Până la data de 15 a lunii care urmează după încheierea unui trimestru, SPAS, respectiv persoana cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, va transmite direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului situaţia centralizată pe plan local a cazurilor de copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, conform anexei nr. 1.  +  Articolul 8Dispoziţiile prezentului ordin se aplică şi în situaţia copiilor ai căror părinţi notifică SPAS, persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale, precum şi direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti intenţia de a pleca la muncă în străinătate.  +  Articolul 9SPAS, persoanele cu atribuţii de asistenţă socială din aparatul propriu al consiliilor locale comunale din unitatea administrativ-teritorială unde se află copilul, precum şi direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia asigurării unor acţiuni de informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte posibilităţile legale de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară.  +  Articolul 10 (1) Cetăţenii români care au copii minori în îngrijire şi doresc obţinerea unui contract de muncă în străinătate au obligaţia de a notifica SPAS/primăriei de domiciliu intenţia de a pleca la muncă în străinătate, precum şi nominalizarea persoanei în întreţinerea şi îngrijirea căreia vor rămâne copiii, conform anexei nr. 2. (2) În vederea respectării dispoziţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, părinţii solicitanţi de locuri de muncă în străinătate au obligaţia prezentării la agenţii de ocupare a forţei de muncă a unei dovezi emise de SPAS/primăria de domiciliu, conform anexei nr. 3.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Drepturilor Copilului,Bogdan Adrian PanaitBucureşti, 15 iunie 2006.Nr. 219.  +  Anexa 1 SITUAŢIAcentralizatoare a cazurilor de copii cu părinţi plecaţila muncă în străinătateCătre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului .......
                             
    Nr. de familii în care părinţii sunt la muncă în străinătateNumăr de copii din familiile cu părinţi plecaţi în străinătate (grupa de vârstă)Număr de copii aflaţi în îngrijirea rudelor până la gradul II (bunic), fără măsură de protecţiedin care: număr de copii care frecventează şcoala/ grădiniţaNumăr de copii aflaţi în îngrijirea rudelor până la gradul IV (fraţi, mătuşi, unchi), fără măsură de protecţiedin care: număr de copii care frecventează şcoala/ grădiniţaNumăr de copii aflaţi în îngrijirea altor familii/ persoane fără măsură de protecţiedin care: număr de copii care frecventează şcoala/ grădiniţaNumăr de copii care sunt înscrişi la medicul de familie
                     
    0-2 ani                      
    2-7 ani                      
    7-14 ani                      
    14-18 ani                      
    TOTAL ATOTAL B    
  Numar de cazuri referite direcţiei generale de asistenţă socială şiprotecţia copilului = Total BNumăr total de cazuri = Total A+Total B
   +  Anexa 2 DECLARAŢIEnr. ...... din .........    Subsemnatul/Subsemnata ...................., domiciliat/domiciliată în    localitatea ......, str. .... nr. ..., bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ...,    judeţul/sectorul ....., telefon ....., actul de identitate ...., seria ....    nr. ....., CNP ........., vă aduc la cunoştinţă intenţia mea de a pleca la    muncă în străinătate.    Declar pe propria răspundere că am/nu am copii minori în întreţinere.    Menţionez că pe perioada în care voi fi plecat/plecată la muncă în    străinătate copilul/copiii meu/mei (numele, prenumele, data naşterii) .....    ....................................................................    ....................................................................    va/vor fi lasat/lăsaţi în întreţinerea şi îngrijirea doamnei/domnului   ......................../(gradul de rudenie)........................,   domiciliat/domiciliată în localitatea ....................., actul de   identitate ...... seria ...... nr. ......, CNP ..................... .              Declarant, Asistent social,            .............. .................  +  Anexa 3 Serviciul Public de Asistenţă Socială ......./Primăria ................DOVADĂnr. .......... din ..........    Se certifică prin prezenta că doamna/domnul ............, cu domiciliul    în localitatea ......, str. ....... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ...,    ap. ...., judeţul/sectorul ..........., telefon ............., actul de    identitate ....... seria .... nr. ....., având în întreţinere ..........    copii minori, a notificat serviciului public de asistenţă socială/    primăriei în raza căruia/căreia îşi are domiciliul ......... intenţia de    a pleca cu contract de muncă în străinătate.    Eliberăm prezenta în vederea completării dosarului conform dispoziţiilor    Hotărârii Guvernului nr. 683/2006 pentru completarea Normelor metodologice    de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor    români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului    nr. 384/2001.                       Director/Primar,                      ...................__________